MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 841         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

673. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

280. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 29.A/ 07.03.2006 si a Deciziei civile nr. 116 A/ 15.06.2006 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

301. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

303. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

 

305. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

313. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 503/2006;

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 14.312 din 3 octombrie 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare privind necesitatea schimbării sediului Sucursalei Teritoriale Mures - Olt Mijlociu si Hotărârea nr. 9 din 25 septembrie 2006 a Consiliului de administratie al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul curent 4 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 692/2004 privind denumirea si sediul sucursalelor teritoriale ale Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 927 din 11 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea sucursalei

Sediul

Limite teritoriale

4.

Mures - Olt Mijlociu,

judetele Sibiu, Alba, Hunedoara

Municipiul Alba lulia,

str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4,

judetul Alba

Vest - judetele Caras-Severin, Timis, Arad

Sud - judetele Mehedinti, Vâlcea

Est - judetele Mures, Brasov

Nord - judetul Cluj

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 673.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 29.A/07.03.2006 si a Deciziei civile nr. 116 A/15.06.2006 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 

Având în vedere Referatul nr. SG/4.662 din 31 august 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în temeiul art. 1312 alin. (9) teza a 2-a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 29.A/07.03.2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, reprezentând forma definitivă si irevocabilă a Hotărârii arbitrale nr. 2 din 18 decembrie 2004 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale pe internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 18 ianuarie 2005, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 116 A/15.06.2006 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, reprezentând forma definitivă si irevocabilă a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 18 decembrie 2004 privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 18 ianuarie 2005, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 280.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DOSAR NR. 4390/2/2005 (Nr. Vechi 289/2005)

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA a IX-a CIVILĂ SI PENTRU

CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 29. A

Sedinta publică de la 07.03.2006

Curtea compusă din:

PRESEDINTE - LILIANA- ZOLETA KOROSI

JUDECĂTOR- SILVIA PANĂ

GREFIER- NOEMI GRATIELA STANCIU

 

Pe rol judecarea cererii de apel formulată de apelantii- reclamantii ASOCIATIA NATIONALĂ A INTERNET SERVICES PROVIDER-ILOR (ANISP) si ASOCIATIA ROMÂNĂ A OPERATORILOR NATIONALI DE SERVICII AUDIOTEXT (ARONSA) Împotriva Hotărârii Arbitrale nr.2 din 18.12.2004 pronuntată de Comisia de Arbitrii de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în contradictoriu cu intimata-pârâta UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA-ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR.

Dezbaterile pe fondul cererii de apel au avut loc în sedinta publică din data de 28.02.2006, când părtile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie si când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părtilor să depună concluzii scrise, a amânat pronuntarea pentru data de 07.03.2006 -data pronuntării prezentei decizii civile.

CURTEA

DELIBERÂND:

Constată că prin Hotărârea Arbitrală nr. 2 din data de 18.12.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 58/18.01.2005, Partea I, pronuntată de Comisia Arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu privire la medierea Metodologiei pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, s-a hotărât că:

- pentru utilizarea operelor muzicale pe Internet, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneratie, pentru utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost, în cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de metodologie, dar nu mai putin de 3.000 lei

- pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale (art. 8 al. 1 lit. c). - utilizatorii operelor musicale, conform art. 5 alin. 1 lit. b, sunt obligati ca, până la data de 20 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă, un raport cuprinzând operele muzicale utilizate în scop ambiental pe pagina de Internet (art. 8 al. 1 lit. c).

 

Hotărârea a fost pronuntată pe baza cererilor de mediere formulate de către asociatiile utilizatorilor, respectiv A.N.I.S.P. si A.R.O.N.S.A.

Examinând în fond obiectul medierii, Comisia Arbitrală a retinut si s-a pronuntat asupra următoarelor aspecte rămase în divergentă:

1. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în art. 1311 alin. 2, precum si procentele practicate pe plan european, s-a stabilit, ca remuneratie lunară pentru utilizarea operei muzicale, cu cuantum cuvenit autorilor de 10%, aplicat la baza de calcul mentionată la punctul 3 din Hotărâre, dar nu mai putin de 3.000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale, efectuată cu titlu oneros.

La punctul 3 al Hotărârii, se arată că baza de calcul este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără TVA, obtinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 al. 4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Prin stabilirea acestei modalităti de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.

2. Termenul de comunicare a raportului informativ a fost stabilit până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, urând să cuprindă: numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost; încasările indirecte obtinute de utilizator din comunicarea publică cu titlu gratuit a operelor muzicale pe Internet; operele muzicale utilizate în scop ambiental.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel ASOCIATIA NATIONALĂ A INTERNET SERVICES PROVIDER-ILOR (A.N.I.S.P.) si ASOCIATIA'ROMÂNĂ A OPERATORILOR NATIONALI DE SERVICII AUDIOTEXT (A.R.O.N.S.A.), solicitând schimbarea în parte a Hotărârii, în sensul:

1. eliminării remuneratiei fixe în cuantum de 3000 lei prevăzută de art. 5 al. 1 lit. b din Metodologie.

2. reducerea procentului de 10% prevăzut de art. 5 lit. b din Metodologie.

3. eliminarea lit. c a art. 8 al. 1 din Metodologie, în motivarea apelului, apelantele invocă următoarele:

1. Trimiterile la practica europeană , folosite de către intimată si preluate în motivarea hotărârii, nu se justifică, deoarece, pe de o parte, practica europeana în materie nu constituie izvor de drept, iar pe teritoriul national trebuie să fie aplicată legea română. Trimiterile la practica europeană nu se justifică nici din punct de vedere economic, dat fiind decalajul dintre România si aceste tări si faptul că aplicarea acestui criteriu poate avea consecinte negative deosebite în dezvoltarea acestui sector, întrucât astfel vor creste

În mod necesar tarifele percepute de către furnizori, serviciul devenind greu accesibil, cu consecinta diminuării veniturilor autorilor.

2. Stabilirea atât a unei remuneratii forfetare cât si a uneia procentuale, pentru aceeasi utilizare a operei muzicale, respectiv „10% dar nu mai putin de 3000 lei”, reprezintă o încălcare a prevederilor Legii nr. 8/1996, modificată si completată, care se referă la „tarife forfetare sau procentuale”.

3. Legiuitorul a stabilit că remuneratiile pentru drepturile de autor se determină prin aplicarea unui procent între 1% si 10%, raportat la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul protejat, plafonul minimal fiind determinat pe baza unor calcule economice, stiintifice, aplicându-se principiul proportionalitătii, considerând că în stabilirea remuneratiilor datorate autorilor nu se poate lucra doar cu procente unice, maximale.

Apelantele exemplifică cu Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale în scop ambiental, potrivit căreia, o unitate hotelieră cu capacitate mare datorează lunar o remuneratie forfetară de 600.000 lei; dacă s-ar difuza opere muzicale timp de 10 ore pe zi, cea. 6000 de opere muzicale, retributia aferentă utilizării unei opere ar fi de 100 lei.

Se argumentează în sensul că, desi nivelul remuneratiei nu se ridică la limita superioară, autorii străini nu si-au retras repertoriul de la utilizare pe motiv că nu primesc din România aceeasi remuneratie ca în alt stat.

Stabilirea procentului remuneratiei trebuie să tină seama nu numai de echitabila indemnizatie a autorului, ci si de gradul de suportabilitate economică a pietei si al utilizatorului, care trebuie să si poată să plătească procentul pretins organismului de gestiune colectivă.

Pretentia intimatei de a stabili nivelul remuneratiei al maximului prevăzut de lege nu este justificată din punct de vedere economic, fiind de 30 de ori mai mare decât cea mai scumpă remuneratie percepută pentru muzica ambientală.

Se argumentează în sensul că este greu de crezut că se vor găsi utilizatori care să plătească 30.000 lei pentru o melodie ascultată în reteaua Internet, în conditiile în care un CD, care cea. 10 melodii, se comercializează cu sume cuprinse între 80.000 si 110.000 lei. Nu ar fi echitabil ca pentru muzica ascultată prin reteaua Internet să se perceapă o remuneratie de 30 de ori mai mare decât pentru muzica utilizată în scop ambiental.

4. În ceea ce priveste eliminarea literei c a art. 8 al. 1, aceasta este justificată de necorelarea prevederilor art. 5 al. 1 lit. a cu art. 6 al. 1 si art. 8 al. 1 lit. c. Deoarece plata remuneratiei este anuală si se achită anticipat, nu se mai justifică depunerea lunară a raportărilor pe baza cărora se efectuează plata.

Prin întâmpinare scrisă, intimata a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat, invocând faptul ca societătile comerciale reprezentate de către apelante au ignorat dispozitiile legii, utilizând si comercializând public, pe Internet, opere muzicale, fără ca acest drept să îi fi fost recunoscut de către titularii drepturilor de autor si fără a plăti remuneratiile cuvenite.

Negocierile în vederea stabilirii unor metodologii au fost demarate în 2004; pe toata perioada derulării negocierilor, societătile membre ale apelantelor au continuat să utilizeze operele muzicale fără autorizatie. În plus au fost invocate diverse motive si aspecte de natură a conduce la prelungirea negocierilor. Intimata reprezintă si interesele autorilor străini, fapt adus la cunostinta apelantelor. Cu toate că autorii străini au negociat în celelalte state europene remuneratii de peste 10%, apelantele au făcut tot posibilul să plătească o remuneratie de 4 %.

Intimata apreciază ca toate criticile referitoare la stabilirea remuneratiei forfetare reflectă doar dorinta utilizatorilor de a comercializa opere muzicale cu un profit cât mai mare, în detrimentul titularilor drepturilor de autor. Apelantele ignoră cu bună stiintă faptul că elementul esential al activitătii de comercializare a operelor muzicale, de comunicare publică pe Internet, este tocmai muzica. Prin urmare, valoarea comunicării ce o realizează este dată de valoarea operei muzicale.

Ideea pe care apelantele încearcă să o acrediteze, aceea potrivit căreia titularii drepturilor de autor ar trebui să accepte orice remuneratie ar fi propusă utilizatorilor, indiferent de conditiile de utilizare si de importanta operelor muzicale, pe motiv că altfel ar constitui o ingerintă brutală a acestora în activitatea utilizatorilor. O astfel de apreciere este lipsita de temei legal si reprezintă o încălcare a dreptului privat recunoscut si garantat de art. 3 din Legea nr. 8/1996.

Remuneratia forfetară este una fixă si invariabilă, astfel că raportarea acesteia la cursul de schimb valutar ar transforma-o într-o remuneratie procentuală. Remuneratia forfetară nu poate fi conditionată ori corelată cu veniturile utilizatorului.

În ceea ce priveste exemplul din argumentarea apelantelor, referitor la pretul comparativ al CD-urilor, majoritatea acestora din urmă, cu exceptia reducerilor si a celor de calitate slabă, au preturi ce depăsesc 400.000 lei.

Hotărârea apelata nu stabileste pentru aceeasi situatie atât o remuneratie forfetară, cât si a uneia procentuale. Art. 5 al. 2-3 stabileste expres situatiile în care remuneratia este una forfetară.

Exemplificarea comparativă a remuneratiei datorate pentru muzica ambientală nu prezintă nici o relevantă, cât timp în spetă se pune problema comercializării operelor muzicale, în timp ce în prima situatie este vorba despre crearea unui ambient în spatiul comercial.

            În ceea ce priveste critica potrivit căreia procentul de 10% nu tine seama de decalajul dintre veniturile cetătenilor români si cele ale cetătenilor celorlalte state europene, apelantele solicită practic renuntarea titularilor la drepturile lor pentru a asigura o protectie socială prin suportarea unei părti din cheltuielile voluptorii ale unor cetăteni români.

În ceea ce priveste art. 8 al. 1 lit. c, utilizatorii au obligatia de a raporta întocmai organismului de gestiune colectivă atât informatiile necesare determinării remuneratiei datorate, cât si informatiile necesare repartizării corecte către titularii drepturilor.

Analizând actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea retine caracterul nefondat al apelului.

1. Prin stabilirea unei remuneratii lunare de 10%, dar nu mai putin de 3000 lei, pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale, Hotărârea apelată respectă întocmai prevederile art. 1311 al. 2 din Legea nr. 8/1996, modificată si completată prin Legea nr. 284/2005, interpretate gramatical, dar si teleologic.

Se impune precizarea faptului că vor fi avute în vedere prevederile textului legal mentionat în continutul în vigoare la momentul pronuntării hotărârii apelate, avute în vedere la pronuntarea acesteia, în virtutea regulii tempus regit actum (continutul actual al textului legal, în urma modificărilor aduse prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 123/2005, nu mai stabileste limite pentru tarifele supuse negocierii în vederea calculării remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor).

Simpla interpretare gramaticală a textului legal, din perspectiva valorii conjunctiei „sau” („tarife forfetare sau procentuale între 1% si 10%”), denotă caracterul alternativ al celor două tipuri de tarife, unul excluzându-1 pe celălalt, cu posibilitatea stabilirii unuia singur ori chiar stabilirea alternativă a ambelor, pentru acelasi tip de remuneratie.

Numai dacă textul legal ar fi continut locutiunea conjunctională „fie...fie” („ori tarife forfetare, ori procentuale între 1% si 10%”), sau „ori... ori” („ori tarife forfetare ori tarife procentuale între 1% si 10%”), stabilirea celor două tipuri de tarife alternativ, pentru determinarea aceleiasi remuneratii, ar fi fost exclusă.

În interpretarea teleologică a aceluiasi text legal, stabilirea alternativă a ambelor tipuri de tarife pentru determinarea remuneratiei este posibilă, dacă se urmăreste garantarea unui minim sau a unui maxim al remuneratiei, între limitele legale (1% si 10%).

În spetă, prin stabilirea ambelor tarife, alternativ, s-a urmărit garantarea unui minim al remuneratiei, raportat la veniturile obtinute de către utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, cu consecinta aplicării tarifului forfetar ori de câte ori, prin aplicarea tarifului procentual la baza de calcul (determinată potrivit art. 5 al. 2 din Metodologie, respectiv „totalitatea încasărilor brute lunare, fără TVA, obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 al. 4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare”), s-ar ajunge la o remuneratie ce ar implica un cost sub 3000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale (este avută în vedere partea din costul fiecărei descărcări sau ascultări ce se constituie ca parte a remuneratiei cuvenite titularului dreptului de autor).

Prin urmare, hotărârea păstrează caracterul alternativ al celor două tipuri de tarife, stabilit de prevederile art. 1311 al. 2 din Legea nr. 8/1996, modificată si completată prin Legea nr. 284/2005, nefiind stabilită perceperea concomitentă atât a tarifului procentual de 10%, cât si a celui forfetar de 3000 lei pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului.

2. În ceea ce priveste critica referitoare la trimiterile la practica europeană, folosite de către intimată si preluate în motivarea hotărârii, apelantele nu au arătat în ce constă încălcarea legislatiei nationale prin stabilirea tarifului procentual alternativ de 10% (maximul legal, prevăzut de art. 1311 al. 2 din Legea nr. 8/1996 modificată si completată prin Legea nr. 284/2005), raportat la practicile europene în materie.

Apelantele se află într-o evidentă eroare cu privire la consecintele în plan juridic ale unei astfel de referiri. Evident, în sistemul nostru de drept, nici jurisprudenta natională, si cu atât mai putin cea străină ori simplele practici în materie, nu constituie izvor de drept.

Referirea din hotărâre priveste practicile europene în materia stabilirii cuantumului remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor asupra operelor muzicale, sub aspectul tendintei de a stabili un maxim procentual ridicat, raportat la veniturile utilizatorilor.

Or, în procedura de negociere si arbitrală în materie nu exclude considerarea ca punct de reper a practicilor europene, cât timp rezultatul luării în considerare a acestora este în deplină concordantă cu legea internă.

Retinând un cuantum procentual de peste 10% în stabilirea remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor asupra operelor muzicale în practicile europene ale organismelor de gestiune colectivă, hotărârea justifică stabilirea procentului în cuantumul maximului legal (10%). Doar dacă luând ca punct de reper practicile europene în materia stabilirii remuneratiei, hotărârea ar fi stabilit un procent peste maximul legal, s-ar fi pus problema încălcării prevederilor legale.

3. În ceea ce priveste nejustificarea din punct de vedere economic, a stabilirii procentului maxim legal de 10%, pe considerentul decalajului dintre România si statele europene ale căror practici au fost avute în vedere si al faptului că aplicarea acestui criteriu poate avea consecinte negative deosebite în dezvoltarea acestui sector, apelantele ignoră în mod nejustificat prevederile legii speciale, care nu instituie drept criteriu pentru stabilirea remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor asupra operelor muzicale protejarea intereselor utilizatorilor acestora si implicit a consumatorilor, sub aspectul pretului pentru fiecare descărcare sau ascultare a unei opere muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului.

Scopul prevederilor art. 1311 al. 2 din Legea nr. 8/1996, modificată si completată prin Legea nr. 284/2005, este acela de a proteja si de a garanta drepturile de autor asupra operelor muzicale, iar nu acela de a-i proteja pe utilizatorii acestor opere, respectiv pe consumatori.

În ceea ce priveste sustinerea apelantelor în sensul că stabilirea procentului remuneratiei trebuie să tină seama nu numai de echitabila indemnizatie a autorului, ci si de gradul de suportabilitate economică a pietei si a utilizatorului, către trebuie să si poată să plătească procentul pretins organismului de gestiune colectivă, apelantele nu precizează temeiul legal al unui astfel de criteriu.

Un astfel de criteriu pare a nu fi reglementat de legea specială privind protectia drepturilor de autor, dat fiind conflictul aparent cu interesul utilizatorilor. Prin stabilirea limitelor legale ale cuantumului remuneratiei prin Legea nr. 284/2005, are în vedere inclusiv acest aspect, cât timp stabileste o limită maximă a tarifului, raportat la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul.

Prin stabilirea acestei limite maxime, legiuitorul a apreciat implicit si limita superioară a gradului de suportabilitate a remuneratiei de către utilizatori. Prin urmare, nu se poate sustine că prin stabilirea tarifului procentual alternativ la nivelul limitei legale maxime, hotărârea apelată nu ar fi avut în vedere gradul de suportabilitate de către utilizator a remuneratiei, cât timp acest criteriu este unul legal si intrinsec limitei maxime legale a tarifului alternativ.

În ceea ce priveste gradul de suportabilitate de către piată a remuneratiei, determinarea costului final al ascultării sau descărcării unei opere muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului este lăsat la latitudinea utilizatorului, care ia în calcul si partea din acest cost, care, ulterior, va constitui element al remuneratiei datorate titularului dreptului de autor asupra operei muzicale respective.

Apelantele nu au invocat si nici nu au dovedit în ce ar consta consecintele negative deosebite si nici sub ce aspect s-ar produce acestea, prin aplicarea unui procent de 10%, apelul împotriva hotărârii arbitrale având caracter devolutiv, iar mijloacele de probă se aflau la latitudinea apelantelor, cărora le incumba sarcina probei în temeiul art. 1169 Cod Civil si art. 129 al. 1 raportat la art. 298 Cod procedură civilă.

Astfel de sustineri sunt susceptibile de dovadă prin studii de marketing (cât timp privesc situatii de fapt viitoare, în sensul plătii în viitor a remuneratiei astfel calculate, apelantele neinvocând faptul ca deja au plătit remuneratia astfel calculată, pentru a se raporta la o situatie actuală, pe bază de înscrisuri aflate în posesia si sub autoritatea sa), neefectuate si nedepuse de către apelante în dovedirea criticilor formulate.

Chiar dacă aplicarea unui procent de 10% asigură (cu excluderea oricăror alti factori) ar duce la diminuarea drastică nu numai a veniturilor utilizatorilor, ci implicit si a remuneratiei susceptibilă a fi distribuită titularilor drepturilor de autor asupra operelor muzicale, în lipsa unor elemente de probatoriu pertinent sub acest aspect, diminuarea procentului nu se justifică.

Pe de altă parte, chiar si în această ipoteză, prevalează principiul protectiei drepturilor de autor (ce se desprinde din interpretarea sistematica si teleologică a prevederilor Legii nr. 8/1996), ce nu exclude diminuarea cuantumului remuneratiei cuvenite, determinată de jocul concurential de piată, al cererii si ofertei.

Prin urmare, nu se poate stabili un raport de proportionalitate indirectă între stabilirea unui procent maxim de 10% si eventuala diminuare a remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor.

Si argumentul bazat pe exemplul comparativ privind CD-urile trebuia sustinut de un studiu de piată privind pretul unui CD, în functie de diverse criterii, cu consecinta stabilirii unui pret mediu, dar si de un sondaj de piată cu privire la existenta aceluiasi segment de public vizat de ambele mijloace de comercializare a operelor muzicale, pentru a întemeia sustinerea potrivit căreia procentul de 10% este unul nejustificat, ce ar duce singur (cu excluderea oricăror factori) la diminuarea veniturilor utilizatorilor si implicit, a remuneratiei cuvenite titularilor drepturilor de autor asupra operelor muzicale, dată fiind optiune acelorasi consumatori pentru varianta mai ieftină. Date fiind însă, mijloacele si retelele totalmente diferite de comercializare a operelor muzicale (imprimate pe CD-uri vândute în magazine, respective prin descărcare sau ascultare a operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului), segmentele de public vizate sunt diferite.

Si aceste mijloace de probă se aflau la îndemâna apelantelor.

Principiul rolului activ, consacrat de prevederile art. 129 al. 4-5 Cod procedură civilă, raportat la prevederile art. 292 al. 1 Cod procedură civilă, este limitat de principiul disponibilitătii raportat la obligatia procesuală a părtii ce formulează pretentia înaintea judecătii de a o dovedi.

Principiul rolului activ nu exonerează apelantele de obligatia procesuală de a propune probele necesare dovedirii sustinerilor din motivele de apel.

Principiul rolului activ devine aplicabil în momentul în care sunt necesare lămuriri suplimentare ale aspectelor deja probate de către părti în îndeplinirea sarcinii de a-si proba sustinerile.

Argumentul exemplului comparativ cu remuneratia stabilită pentru muzica ambientală este de asemenea, lipsit de orice relevantă sub aspectul sustinerii necesitătii diminuării procentului de 10% stabilit în spetă, cel putin pentru faptul că este vorba despre două situatii totalmente diferite, ce implică si costuri diferite. Dacă în prima situatie se pune doar problema folosirii operei muzicale pentru crearea unui mediu ambiental într-un spatiu comercial, asa cum sustine în mod temeinic intimata, în spetă se pune problema comercializării operelor muzicale difuzate on-line, aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului, prin ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost.

4. În ceea ce priveste critica referitoare la eliminarea literei c a art. 8 al. 1, datorită necorelării cu prevederile art. 5 al. 1 lit. 1 si art. 6 al. 1, în sensul nejustificării depunerii lunare a raportărilor pe baza cărora se efectuează plata, deoarece plata remuneratiei este anuală si se achită anticipat, apelantele ignoră în mod nejustificat continutul textelor invocate.

Astfel, potrivit art. 8 din Metodologie, „utilizatorii operelor muzicale, conform art. 5 al. 1 lit. b, sunt obligati ca, până la data de 20 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă, un raport cuprinzând:

a) numărul de comunicări publice pentru fiecare operă muzicală oferită contra cost;

b) Încasările obtinute de utilizator din comunicarea publică a operelor muzicale pe Internet;

c) operele muzicale utilizate în scop ambiental pe pagina de Internet”.

Textul se referă asadar, la utilizarea operelor muzicale potrivit art. 5 al. 1 lit. b, respectiv la utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost, iar nu la utilizarea operelor muzicale potrivit art. 5 al. 1 lit. a, respectiv la utilizarea operelor muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa pagini de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public cu titlu gratuit sau utilizate ca muzică ambientală, asa cum sustin nejustificat apelantele, nefiind vorba despre nici o necorelare.

Prevederile art. 5 al. 1 lit. a sunt pe deplin corelate cu cele din art. 6 al. 1, nefiind necesară o corelare a acestora cu art. 8 lit. c, care nu priveste tipul de utilizare reglementat de art. 5 al. 1 lit. a raportat la art. 6 al. 1.

Obligatia utilizatorilor de opere muzicale aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea sau descărcarea acestora de către public, contra cost, ca până la data de 20 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, să comunice organismului de gestiune colectivă, un raport cuprinzând si operele muzicale utilizate în scop ambiental pe pagina de Internet, este menită a asigura verificarea delimitării făcută de către utilizator între modalitătile de utilizare a operelor muzicale aflate în repertoriul organismului de gestiune colectivă.

Fată de cele retinute, Curtea, în temeiul art. 296 Cod de procedură civilă, va respinge apelul ca nefondat.

În temeiul art. 274 al. 1 raportat la art. 298 Cod procedură civilă, Curtea va obliga apelantele la plata sumei de 2000 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariul avocatial, în favoarea intimatei U.C.M.R.-A.D.A., apelantele fiind în culpă procesuală.

Prezenta va fi comunicată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge apelul declarat de apelantele ASOCIATIA NATIONALĂ A INTERNET SERVICES PROVIDER-ILOR (A.N.I.S.P.), cu sediul în Bucuresti, bd. Natiunilor Unite, nr. 1, bl 108A, et. 1, sector 5, si ASOCIATIA ROMÂNĂ A OPERATORILOR NATIONALI DE SERVICII AUDIOTEXT (A.RO.N.S.A.), cu sediul în Bucuresti, str. Gh. Lazăr, nr. 2, sector 1, împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 2 din data de 18.12.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 58/18.01.2005, Partea I, pronuntată de Comisia de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în contradictoriu cu intimata UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA- ASOCIATIA PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (U.C.M.R.-A.D.A.), ci sediul în Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 141, sector 1, ca nefondat.

Obligă apelantele la plata sumei de 2000 RON, cu titlu de cheltuieli de judecata, în favoarea intimatei U.C.M.R.-A.D.A.

Definitivă si irevocabilă.

Pronuntată în sedintă publică, azi, 07.03.2006.

 

Presedinte, Liliana- Zoleta Korosi

Grefier, Noemi Gratiela Stanciu

Judecător, Silvia Pană

 

Red.L.Y.K./2 ex./07.04.2006

 

ANEXA Nr. 2

 

DOSAR NR. 4389/2/2005

Nr. vechi 288/2005

 

ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA a IX-a CIVILĂ SI

PENTRU CAUZE PRIVIND PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

DECIZIA CIVILĂ NR 116 A

Sedinta publică de la 15.06.2006

Curtea compusă din: PRESEDINTE - CARMEN-GEORGETA NEGRILĂ

JUDECĂTOR- ANDREIA LIANA CONSTANDA

GREFIER- DANIELA STEFAN

 

Pe rol judecarea cererii de apel formulată de apelantii ASOCIATIA NATIONALĂ A INTERNET SERVICES PROVIDER-ILOR, ASOCIATIA ROMÂNĂ A OPERATORILOR NATIONALI DE SERVICII AUDIOTEXT împotriva Hotărârii Arbitrale nr.l pronuntată de Comisia de Arbitrii de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în contradictoriu cu intimata UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA-ASOCIATI A PENTRU DREPTURILE DE AUTOR.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică de la 01.06.2006, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta si întrucât Curtea a avut nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate părtilor să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronuntarea la 08.06.2006 si 15.06.2006 când în aceeasi compunere a dat următoarea decizie:

CURTEA

Asupra apelului civil de fată, constată următoarele:

Prin Hotărârea Arbitrală nr. 1/18.12.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 58/18.01.2005, Partea I, pronuntată de Comisia Arbitrală de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor având ca obiect medierea în vederea elaborării unei Metodologii unitare privind utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, s-au hotărât în esentă, conform art. 5 din Hotărâre, cele ce urmează:

-pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile, utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă o remuneratie lunară;

-pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, utilizatorii vor plăti un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată prin prezenta metodologie, dar nu mai putin de 3000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel;

-baza de calcul a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără TVA, obtinute de utilizator din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu dispozitiile art. 1311 alin. 4 din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare;

-pentru tonurile de apel comunicate public cu titlu gratuit, utilizatorii vor plăti o remuneratie de 3000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel;

-utilizatorii care stochează si oferă spre ascultare tonuri de apel pentru telefoane mobile cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public si ascultare gratuită în scop promotional, vor achita o remuneratie lunară de 6.000.000 lei ( ROL).

Procedura de mediere a fost initiată pe baza cererii formulate UCMR-ADA la 17.09.2004 în conformitate cu art.1312 alin. 3 din Legea 8/1996, modificată si completată prin Legea 285/2004 (fila 38 dosar).

Prin Hotărârea nr. 1/18.12.2004 Comisia Arbitrală s-a pronuntat asupra următoarelor aspecte rămase în divergentă.

1. Întrucât cuprinsul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică precum si aceea de reproducere a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul metodologiei termenul „utilizare”, ce include ambele notiuni.

2. Având în vedere că Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare acordă protectie operei muzicale, fără să facă distinctie între utilizarea ei - integrală sau partială ( art. 1 alin. 2, art. 13, art. 33 din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare), se exclude din cuprinsul prezentei metodologii termenul de „fragmente din opere muzicale”.

3. Tinând seama de principiul libertătii contractuale, al nediscriminării între diferitele categorii de utilizatori, durata autorizării se fixează la 3 ani, cu posibilitatea părtilor contractante, la cererea expresă a utilizatorului, de a stabili un termen mai scurt.

4. Privitor la baza de calcul, aceasta este formată din totalitatea încasărilor brute lunare, fără TVA, obtinute de utilizatori din folosirea operei muzicale, ca parte a veniturilor rezultate, în conformitate cu art. 1311 alin. 4 din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

5. Luând în considerare limitele procentuale prevăzute de Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, în art. 131 alin. 2 precum si procentele practicate pe plan european se stabileste ca remuneratie lunară pentru utilizarea operelor muzicale, un cuantum cuvenit autorilor de 10% aplicat la baza de calcul mentionat anterior, dar nu mai putin de 3000 lei, pentru fiecare descărcare de ton de apel, efectuată cu titlu oneros. Prin stabilirea acestei modalităti de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul.

În ce priveste tonurile de apel comunicate cu titlu gratuit, fiecare utilizator va plăti o remuneratie fixă de 3000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel.

Utilizatorii care stochează si oferă spre ascultare tonuri de apel cu posibilitatea de a fi ascultate de pe un mediu de stocare cu acces public si ascultare gratuită în scop promotional, vor achita o remuneratie fixă lunară de 6.000.000 lei ( ROL).

Această solutie s-a apreciat că are drept consecintă eliminarea oricăror referiri la “durata standard a tonurilor de apel” .

6. Referitor la nivelul penalitătilor datorate în caz de întârziere la plată se stabileste un procent de 0,10% pe zi de întârziere, în considerarea dublului caracter reparator si sanctionator al acestora.

7. Nu se impune fixarea unui termen de păstrare a documentelor si informatiilor transmise lunar organului de gestiune colectivă, întrucât regimul de păstrare a documentelor si actelor este diferit de la caz la caz, iar termenele sunt stabilite prin legi speciale.

De altfel, comunicările lunare către organismul de gestiune colectivă nu sunt limitate de lege doar la rapoartele lunare si statisticile de trafic ci si la alte informatii si documente ( art. 130 alin. 1 lit. h din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare).

8. Întrucât legea stabileste explicit modalitatea de calcul a prejudiciilor datorate pentru utilizările neautorizate ( art. 139 alin. 2 din lege) aceasta nu poate face obiectul prezentei metodologii.

9. În ceea ce priveste contractul standard, ca anexă la prezenta metodologie, el nu face obiectul acesteia, deoarece, potrivit art. 130 alin. 1 lit. b din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, metodologia trebuie să cuprindă numai drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plătii acestor drepturi.

10. Instituirea în sarcina O.R.D.A. a obligatiei de a întocmi si tine un registru national al utilizatorilor de opere muzicale, folosite la realizarea de tonuri de apel, contravine art. 137 alin. 2 si 3 din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

11. Intrarea în vigoare a metodologiei de fată este prevăzută de art. 131 alin. 8 si 9 din Legea 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 10 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, cu modificările si completările ulterioare.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel ASOCIATIA NATIONALĂ a INTERNET SERVICES PROVIDER- ilor (ANISP) si ASOCIATIA ROMANĂ a OPERATORILOR NATIONALI de SERVICII AUDIOTEXT (ARONSA) solicitând schimbarea în parte a hotărârii, în sensul:

1. eliminării remuneratiei fixe în cuantum de 3000 lei prevăzută de art. 5 alin. 2 din Metodologie.

2. reducerii procentului de 10% prevăzut de art. 5 alin. 2 din Metodologie.

3. Înlocuirii sintagmei „efectuează comunicarea publică” cu vocabula “utilizează”, din definitia formulată la art. 2 alin. 2 din Metodologie.

4. eliminării art. 5 alin. 4 din Metodologie.

5. Înlocuirii prevederii continute de art. 8 lit. c din Metodologie cu obligarea utilizatorului de a preciza în raportarea lunară doar dacă a permis sau efectuat cu titlu gratuit ascultarea sau descărcarea de tonuri de apel.

1. În dezvoltarea motivelor de apel apelantele au arătat că prin stabilirea modalitătii de calcul conform art. 5 din Metodologie, Comisia arbitrală a arătat că se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale, precum si posibilitatea diminuării artificiale a bazei de calcul la care se aplică procentul de 10%.

Trimiterile la practica europeană din cuprinsul Hotărârii nu se justifică, deoarece practica europeană în materie nu constituie izvor de drept, iar pe teritoriul national este aplicabilă exclusiv legea română.

Stabilirea atât a unei remuneratii fixe forfetare cât si a uneia procentuale reprezintă nu doar o ingerintă brutală în activitatea comercială a utilizatorului, căruia i se impune astfel o anumită politică de pret, dar poate constitui în acelasi timp si o premisă periculoasă a transformării raportului juridic civil specific materiei drepturilor de proprietate intelectuală, într-un raport juridic de drept comercial, situatie în care apelantele sustin că ar fi nevoite să facă aplicarea prevederilor legale ce sanctionează practicile anticoncurentiale - art. 6 alin. 1 lit. a din Legea concurentei 21/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Din punct de vedere al legii, stabilirea atât a unei remuneratii fixe forfetare cât si a uneia procentuale pentru una si aceeasi utilizare a operei muzicale, respectiv “10% dar nu mai putin de 3000 lei” reprezintă o încălcare a Legii 8/1996, respectiv a dispozitiei art. 131 alin. 2.

2. A doua critică din apel vizează procentul acordat autorilor pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoane mobile, iar Legea 8/1996, republicată prevede în art. 1311 alin. 2 că “organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori tarife forfetare sau procentuale între 1% si 10 % pentru drepturile de autor”.

Apelantele sustin că este evident că legiuitorul a stabilit că remuneratiile pentru drepturile de autor se determină prin aplicarea unui procent de între 1% si 10% raportat la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul protejat, plafonul nominal fiind determinat pe baza unor calcule economice, stiintifice, aplicându-se principiul proportionalitătii si considerând că în stabilirea remuneratiilor datorate autorilor nu se por folosi doar procente unice maximale.

Pe de altă parte, sunt netemeinice argumentele invocate de intimată în justificarea pretentiei retinute ca atare de completul de arbitri, în sensul că “prin stabilirea acestei modalităti de calcul se evită limitarea de la utilizare a repertoriului international de opere muzicale”.

De asemenea, utilizarea aceluiasi argument de practică europeană nu se justifică nici din punct de vedere economic, dat fiind decalajul dintre România si tările Uniunii Europene, aplicarea acestui criteriu de raportare putând avea consecinte negative deosebite în acest sector de activitate, deoarece prin aplicarea unui procent maximal în calculul remuneratiei cuvenite autorilor, vor creste în mod necesar tarifele percepute de utilizatori si, în consecintă, serviciul oferit de acestia (furnizarea de tonuri de apel pentru telefoanele mobile) va deveni greu accesibil, iar veniturile autorilor se vor diminua, în loc să crească.

3. Hotărârea arbitrată este netemeinică si în perspectiva celui de al treilea motiv de apel, mai arată apelantele, astfel încât se impune înlocuirea sintagmei “efectuează comunicare publica” cu vocabula “utilizează”, în definitia utilizatoriului formulată la art. 2 lin. 2 din Metodologie.

Conform art. 1 din expunerea de motive a Hotărârii, Comisia Arbitrală a retinut si s-a pronuntat cu privire la faptul că în tot cuprinsul Metodologiei se va folosi termenul utilizare”, care include atât notiunea de “reproducere” cât si pe aceea de “comunicare publică”.

Mai arată reclamantele ca din acest punct de vedere, este evident că prezenta în dispozitivul Metodologiei a expresiei “efectuează comunicarea publică” nu poate avea drept cauză decât o eroare de redactare a textului Metodologiei.

4. Eliminarea art. 5 alin. 4 din Metodologie este argumentată de apelante astfel: Pentru tonurile de apel care pot fi ascultate sau descărcate (transmise) cu titlu gratuit, utilizatorul trebuie să plătească organismului de gestiune colectivă o remuneratie forfetară lunară de 6.000.000 lei (art. 5 alin. 5 din Metodologie), dar totodată va mai trebui să plătească si o remuneratie forfetară lunară de 3.000 lei pentru fiecare ton de apel transmis cu titlu gratuit, în baza acestui text - art. 5 alin 4-a cărui eliminare se solicită.

Or cum se poate lesne constata, situatia reglementată prin art. 5 alin. 4 -”transmiterea cu titlu gratuit a unui ton de apel” este în totalitate acoperită de prevederile art. 5 alin. 5 care stabilesc plata unei remuneratii forfetare lunare pentru utilizatorii care “oferă spre ascultare tonuri de aple pentru telefoanele mobile, cu posibilitatea de a fi descărcate”.

Păstrarea alin. 4 alături de prevederile alin. 5 în cadrul art. 5 din Metodologie conduce la posibilitatea efectuării de către utilizator a unei duble plăti a remuneratiei pentru una si aceeasi transmitere (descărcare) a tonului de apel.

5. Ultima critică din motivele de appel sustine caracterul neîntemeiat al prevederii art. 8 lit. c din Metodologie în sensul obligării utilizatorului de a preciza în raportarea lunară doar dacă a permis sau efectuat cu titlu gratuit ascultare sau descărcare (transmitere) de tonuri de apel.

Apelantele opinează că cerinta depunerii unei raportări lunare detaliate a tonurilor de apel transmise cu titlu gratuit nu se justifică în situatia în care utilizatorul plăteste o remuneratie forfetară fixă lunară pentru întreaga activitate pe care o desfăsoară în respectivul interval calendaristic si prin care se permite consumatorului final să asculte sau să descarce (ori chiar să îi transmită acestuia) tonuri de apel cu titlu gratuit.

Din acest punct de vedere o simplă precizare în raportarea lunară din care să rezulte dacă utilizatorul a efectuat sau nu ascultare sau descărcare (transmitere) de tonuri de apel cu titlu gratuit este mai mult decât suficientă pentru colectorul unic al remuneratiei forfetare, deoarece suma colectată nu este functie de numărul sau denumirea tonurilor de apel oferite lunar cu titlu gratuit.

Mai mult decât atât, raportarea lunară depusă de către utilizator, nu riscă să devină un document stufos care prin amploare poate genera confuzii sau să conducă la un risc sporit de erori, ori să implice alocarea de resurse umane sau materiale suplimentare pentru utilizator pentru a-1 redacta.

Eventualul argument al intimatei conform căruia indicarea titlului operei muzicale si a autorului este obligatorie pentru repartizarea în mod proportional către autori a remuneratiei colectate, nu ar putea fi primit câtă vreme există precedentul pentru utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, unde nu se prezintă de către utilizator lista cu operele si autorii difuzati si totusi, remuneratiile se împart către autori pe baza unor coeficienti stabiliti de către organismul de gestiune colectiva.

Intimata U.C.M.R.- A.D.A. a formulat întâmpinare la motivele apel solicitând respingerea acestuia si păstrarea în totalitate a Hotărârii Arbitrale ca legale si temeinice, întâmpinare în cuprinsul căreia a răspuns fiecărei critici a apelantelor.

Apelul formulat este nefondat.

Examinând înscrisurile cauzei din perspectiva motivelor de apel invocate, Curtea apreciază Hotărârea Arbitrală criticată drept legală si temeinică.

1. Prin art. 5 alin. 2 din Metodologie, Comisia Arbitrală a hotărât: “pentu utilizarea operelor musicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile utilizatorii vor plăti un cuantum lunar de 10%, aplicat la baza de calcul, astfel cum este ea reglementată de prezenta Metodologie, dar nu mai putin de 3000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel”.

O atare reglementare nu contravine prevederilor art. 131 alin. 2 din Legea 8/1996 modificată si completată prin Legea 285/2004, text care dispunea: „Organismele de gestiune colectivă pot solicita, de la aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia distribuitorilor prin cablu, tarife procentuale sau forfetare între 1% si 10% pentru drepturile de autor..., raportat la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar, în lipsa acestor venituri, la cheltuieli ocazionate de utilizare”.

Comisia arbitrală a optat pentru stabilirea ambelor tarife dintre cele premise de text de o manieră alternativă, urmărind garantarea unui minim al remuneratiei, din interpretarea textului art. 5 alin. 2 din Metodologie rezultând că niciodată nu ar fi posibilă atât colectarea remuneratiei la nivel procentual dar si a celei stabilite în forma forfetară; suma forfetară minimă ar urma să fie percepută ori de câte ori cea rezultată din aplicarea procentului de 10% la baza de calcul, ar fi una inferioară sumei de 3000 lei; or, o astfel de solutie este în deplină concordantă cu textul art. 1311 alin. 2 din Legea 8/1996 modificată prin Legea 285/2004, câtă vreme legiuitorul agreează ambele tipuri de remuneratii, dar nu permite cumularea lor.

Curtea apreciază de asemenea, nefondată obiectia apelantelor relativă la fundamentarea Hotărârii Arbitrale pe argumente tinând de practica europeană în materie.

În primul rând, Comisia Arbitrală la pronuntarea Hotărârii apelate, a făcut aplicarea legii române (în forma în vigoare până la modificarea ei ulterioară prin O.U.G. 123/2005), iar enuntarea practicii europene în materie nu tine decât de justificarea unei solutii nationale care trebuie să-si găsească o conexitate necesară cu contextul legislativ european, ca si cu cel al aplicării legislatiei europene, câtă vreme si legislatia natională este parte a celei europene, prin alăturare, până la momentul aderării când regulile comunitare vor avea aplicare directă.

Concluzia apelantelor este una gresită în sensul că prin textul criticat s-ar fi stabilit atât o remuneratie procentuală cât si una forfetară în conditiile în care aditionarea acestora nu va fi posibilă niciodată, după cum nejustificată este si temerea privind transformarea unui raport juridic civil specific materiei dreptului de proprietate intelectuală într-un raport juridic de drept comercial si în care caz ar fi tinute să facă aplicarea prevederilor legale ce sanctionează practicile anticoncurentiale - art. 6 alin. 1 lit. a din Legea 21/1996.

Curtea constată că nu se vădeste vreun pericol posibil din presupusa transformare a raporturilor juridice civile specifice materiei drepturilor de proprietate intelectuală într-un raport juridic de drept comercial, deoarece cele două tipuri de raporturi juridice nu se exclud ci, mai mult, între acestea este un raport de la gen la specie; cum exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală este o activitate lucrativă si în măsura în care cel ce o exercită este un comerciant, se creează în mod frecvent premisa ca un raport juridic de proprietate intelectuală să fie un raport comercial.

Textul invocat din Legea concurentei nr. 21/1996 nu are nicio incidentă la situatia în discutie, deoarece sursa aplicării lui constă într-o practică abuzivă a unui comerciant de a impune, direct sau indirect, preturi de vânzare, tarife sau clauze contractuale inechitabile.

În plus, o asemenea atitudine leonină de „folosire în mod abuziv unei pozitii dominante detinute de unul sau mai multi agenti economici pe piata românească ori pe o parte substantială a acesteia”, în mod esential are în geneza sa liberul arbitru al respectivului agent economic, iar necesitatea ca pentru tipul de utilizare a operelor muzicale în modul reglementat de prezenta Metodologie, apelanta trebuie să pornească în stabilirea tarifelor de la remuneratia minimală (3000 lei) pentru fiecare descărcare de ton de apel, nu va putea fi niciodată calificată drept o practică anticoncurentială câtă vreme dispozitiile art. 1312 alin. 8 prevăd că „Metodologiile astfel publicate sunt aplicabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat” si nu numai apelantelor, acestea fiind selectionate pe criterii de reprezentativitate, potrivit dispozitiilor legale; or, câtă vreme toti utilizatorii sunt tinuti de Metodologia astfel negociată, este evident că fiecare dintre acestia trebuie să respecte acelasi mecanism de stabilire a tarifelor iar nu numai apelantele; în plus, nu poate fi de concepută ideea că o practică anticoncurentială ar putea fi generată de o normă legală sau de o Metodologie elaborată de asemenea, în baza legii.

2. A doua critică a apelantelor vizează solicitarea reducerii procentului de 10% prevăzut în acelasi art. 5 alin. 2 din Metodologie.

Curtea apreciază că de vreme ce textul legii art. 131 alin. 2 din Legea 8/1996 modificată prin Legea 285/2004 permite stabilirea unui tarif procentual între 1% si 10% pentru utilizarea repertoriului muzical protejat pentru tonuri de apel în zona telefoniei mobile, nu poate fi calificată drept o solutie netemeinică.

Argumentul apelantelor că prin aceasta, respectivul serviciu oferit de ele (furnizarea de tonuri de apel pentru telefonie mobilă) va deveni unul greu accesibil pentru public, nu este unul convingător, câtă vreme o astfel de optiune a utilizatorilor telefoniei mobile este una voluptoarie, necesitându-se în spatiul nevoilor vitale, iar a se apela la diversificarea tonurilor de apel, este o chestiune de optiune personală, fiecare aparat de telefonie mobilă având un meniu propriu cu tonuri de apel standard, dobândit de posesor odată cu achizitionarea aparatului în sine.

Si de această dată, referirea Comisiei Arbitrale la practica europeană în materie, nu este una neavenită pe lângă argumentele arătate la motivul de apel anterior, adăugându-se si acelea că pentru astfel de tonuri de apel, în mod frecvent se folosesc si opere muzicale din repertoriul international (implicit, si european), astfel că practica europeană a furnizat Comisiei un bun criteriu orientativ pentru stabilirea drepturilor patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, titulari care ar trebui să se bucure de o protectie uniformă a drepturilor lor în spatiul european sau, în tot cazul, una în care diferentele nu sunt semnificative, functie de o zonă natională sau alta a utilizării operelor lor.

3. Prin cel de al treilea motiv de apel apelantele pretind înlocuirea sintagmei „efectuează comunicarea publică” cu vocabula „utilizează” în cuprinsul art. 2 alin. 2 din Metodologie.

Art. 2 alin. 2 are următoarea formulare: „Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce efectuează comunicarea publică a operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile”.

Prin validarea motivului de apel, acest text ar dobândi această nouă formă: „este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce utilizează operele muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile”.

Pe lângă faptul că o atare formulare ar fi una supărătoare prin verbalizarea sa datorită continutului repetitiv, s-ar ajunge într-un mod neîngăduit de rigorile unei definitii, de se a se explicita o notiune prin ea însăsi, chiar dacă apelându-se la diversele sale valente morfologice.

Pe de altă parte, câtă vreme însăsi Comisia Arbitrală în expunerea de motive si argumentarea cuprinsă în Hotărâre îsi stabileste un fond propriu de notiuni pentru delimitarea domeniului de reglementare, si în acest context dispune „întrucât cuprinsul metodologiei îl formează activitatea de comunicare publică, precum si aceea de reproducere a operei muzicale, se va folosi în tot cuprinsul Metodologiei termenul de „utilizare”, ce include ambele notiuni” si prin acesta, stabilindu-a nivel conceptual identitatea dintre notiunea de utilizare si expresia „activitate de comunicare publică”, critica formulată se vădeste cu atât mai inutilă.

4. Art. 5 alin. 4 din Metodologie si a cărei eliminare din Metodologie o solicită apelanta prevede: „Pentru tonurile de apel comunicate cu titlu gratuit, utilizatorii vor plăti o remuneratie de 3000 lei pentru fiecare descărcare de ton de apel”, sustinându-se că pentru tonurile apel ce pot fi ascultate sau descărcate cu titlu gratuit utilizatorul ar trebui să plătească atât suma prevăzută de acest text cât si o remuneratie forfetară lunară de 6000000 lei (ROL) În baza art. 5 alin 5 din Metodologie caz în care organismul de

gestiune colectivă ar percepe o dublă plată. Curtea apreciază că eliminarea textului pentru considerentul că reglementarea ce o dispune ar fi continută în art. 5 alin. 5, nu se impune pentru aceea că situatiile avute în vedere prin cele două ipoteze, sunt diferite.

În timp ce art. 5 alin. 4 vizează cazul în care utilizatorii comunică prin tonuri de apel cu titlu gratuit în scopuri promotionale exemplificative, de reclamă sau pentru atragerea consumatorului final si este o situatie cuantificabilă, art. 5 alin. 5 se referă la ipoteza în care aceiasi utilizatori stochează si oferă spre ascultare tonuri de apel pentru telefoane mobile cu posibilitatea de a fi descărcate de pe un mediu de stocare cu acces public si ascultare gratuită în scop promotional, or în acest din urmă caz, existând posibilitatea descărcării acestor tonuri de apel de pe un mediu de stocare (internet) si cum consumatorii finali utilizatori ai internetului nu pot fi contorizati, astfel încât să se poată stabili câte descărcări de tonuri de apel cu titlu gratuit taxabile din punctul de vedere al utilizatorilor în sensul prezentei metodologii, au avut loc, rezultă că este preferabilă o remuneratie forfetară fixă lunară pentru protejarea drepturilor patrimoniale ale autorilor operelor muzicale.

În prima situatie, cei care efectuează comunicarea operelor muzicale cu titlu gratuit ca tonuri de apel îsi stabilesc la nivelul politicii promotionale pe care o aleg câte astfel de descărcări de tonuri de apel oferă pe când în celălalt caz, dând posibilitatea consumatorului final de a si descărca asemenea tonuri de apel de pe mediul de stocare, crează premisa unui sir secundar de ascultări cu titlu gratuit, ceea ce este necuantificabil.

6. Înlocuirea prevederii continute de art. 8 lit. c din Metodologie cu obligarea utilizatorului de a preciza în raportarea lunară doar dacă a permis sau utilizat cu titlu gratuit ascultarea sau descărcarea de tonuri de apel, este ultimul motiv de apel formulat de apelantă.

Textul art. 8 lit. c în forma sa din Metodologie prevede obligatia utilizatorului de a comunica organismului de gestiune colectivă „tonurile de apel comunicate public, lunar, cu titlu gratuit, precum si cele oferite spre ascultare gratuită în scop promotional”.

Cum cele două tipuri de utilizări sunt distincte, asa cum s-a arătat la motivul de apel anterior, Curtea apreciază că se justifică a se evidentia în cele două comunicări diferite cele două modalităti de utilizare către organismul de gestiune colectivă pentru ca aceasta să poată determina remuneratiile datorate de fiecare utilizator, potrivit criteriilor prevăzute la art. 5 alin. 4 si art. 5 alin. 5 din Metodologie.

Fată de cele ce preced, Curtea urmează a respinge ca nefondat apelul, în baza art. 296 Cod procedură civilă.

În baza art. 1312 alin. 9 din Legea 8/1996 modificată si completată prin Legea 285/2004, prezenta decizie se va comunica la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala sa, în 5 zile de la data comunicării, prin decizie a directorului general.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantii ASOCIATIA NATIONALĂ A INTERNET SERVICES PROVIDER- ILOR (A.N.I.S.P.) si ASOCIATIA ROMÂNĂ A OPERATORILOR NATIONALI DE SERVICII AUDIOTEXT (A.RO.N.S.A.) Împotriva Hotărârii Arbitrale nr. 1/18.12.2004 pronuntată de Comisia de Arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în contradictoriu cu intimata UNIUNEA COMPOZITORILOR SI MUZICOLOGILOR DIN ROMÂNIA- ASOCIATIA PENTRU DREPTURILE DE AUTOR (UC.M.R.-A.D.A.).

Obligă apelantele la 2000 lei (RON) cheltuieli de judecată către intimata U.C.M.R.-A.D.A.

Definitivă si irevocabilă.

Prezenta decizie se va comunica Oficiului pentru Drepturile de Autor în vederea îndeplinirii obligatiei prevăzute de art. 131 alin. 9 din Legea 8/1996, modificată si completată prin Legea 285/2004.

Pronuntată în sedintă publică, azi, 15.06.2006.

 

PRESEDINTE,

CARMEN-GEORGETA NEGRILĂ

JUDECĂTOR,

ANDREIA LIANA CONSTANDA

GREFIER,

DANIELA STEFAN

 

Red ./28.07.2006/3 exemplare/CN Teh. Red. U.M.D.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.962 din 4 septembrie 2006, Cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.768 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 14 din Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea, directă sau indirectă, a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, stabilită prin Hotărârea arbitrală din data de 10 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Television” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 301.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, organismele de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

2. Utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, de către organismele de televiziune, se face în baza art. 98 alin. (1) lit. g), art. 105 alin. (1) lit. f), art. 1065 si a art. 1121 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

3. În cazul utilizării fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în spoturi publicitare, în spoturi de promovare a unui post de televiziune, în generice de emisiuni sau rubrici proprii ale acestora, producătorul spoturilor, respectiv realizatorul emisiunii sau al rubricii proprii, are obligatia de a obtine acordul expres al producătorului de fonograme, care va fi comunicat în cel mult două zile de la solicitare.

4. Societatea Română de Televiziune are obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în sumă forfetară de 4.000.000 lei pentru anul 2007, respectiv 2.000.000 lei, pentru fiecare categorie de beneficiari, respectiv artistii interpreti sau executanti si producătorii de fonograme.

5. Pentru anii 2008 si 2009, Societatea Română de Televiziune are obligatia de a plăti aceeasi sumă indexată cu indicele de inflatie.

6. Utilizatorii, alte organisme comerciale de televiziune decât Societatea Română de Televiziune, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, într-un procent din totalul încasărilor obtinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate si barter), respectiv:

a) 2,5% pentru anul 2007;

b) 2,7% pentru anul 2008;

c) 2,9% pentru anul 2009.

7. Prin exceptie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proportie minimă fonogramele publicate în scop comercial sau reproducerile acestora (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneratie ce reprezintă un procent de 0,75% din

Încasările obtinute din activitatea de radiodifuzare, începând cu anul 2007.

8. Utilizatorii, Societatea Română de Televiziune si alte organisme comerciale de televiziune, au obligatia să plătească trimestrial organismelor de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectori unici pentru artistii interpreti sau executanti si pentru producătorii de fonograme o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau telefonie mobilă GPRS, într-un procent după cum urmează:

a) pentru radiodifuzare si prin internet (simulcasting) se va plăti un procent suplimentar de 50% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevăzute mai sus;

b) pentru radiodifuzare si prin internet si prin telefonie mobilă GPRS se va plăti un procent suplimentar de 75% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevăzute mai sus;

c) pentru radiodifuzare exclusiv prin internet (webcasting), utilizatorul va plăti în functie de categoria televiziunii astfel:

I. televiziunile prevăzute la pct. 6: între 0,6-0,8 lei/minut continând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora;

II. televiziunile prevăzute la pct. 7: între 0,4-0,6 lei/minut continând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora;

III. televiziuni muzicale: între 1-1,2 lei/minut continând fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora.

9. Baza de calcul este constituită din totalitatea încasărilor brute lunare obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată si alocatia bugetară, dacă este cazul. În lipsa acestor încasări, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare sau sume minime lunare conform tabelului de mai jos.

 

Anul

Remuneratie minimă lunară

2007 si următorii

600 lei

 

10. La sumele forfetare, precum si la sumele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul prevăzută mai sus se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

11. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

12. După efectuarea plătilor, la solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă, utilizatorul are obligatia de a comunica acestora copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismelor de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentatiei solicitate. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru verificarea raportărilor efectuate de utilizator, realizat de către un auditor agreat de părti.

13. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalizări de 0,2% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.

14. (1) Utilizatorii au obligatia să transmită organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti si producătorilor de fonograme, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport care va cuprinde:

a) lista completă, în format electronic, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora difuzate, conform modelului de playlist din tabelul de mai jos. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe, prevăzute în prezenta metodologie;

 

 

Nr. crt.

Data

difuzării

Minute

Secunde

Titlu

piesa

Autor

muzica

Artist

Orchestră/

Formatie/

Grup

Nr.

artisti

Album

Nr.

catalog

Producător

Tara

Anul

înreg.

FN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

b) baza de calcul a sumelor virate.

(2) Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare în scris purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

15. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua periodic prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

16. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificată numai după 3 ani, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.

17. Prezenta metodologie este valabilă până la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii, organismele de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismelor de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Plata remuneratiei se va face trimestrial în baza unor contracte cu organismele de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme, iar remuneratia se va stabili prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de fonograme publicate în scop comercial, gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de fonograme gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 0,9%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 0,9%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 30%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,27%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,09%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul de fonograme protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) În cazul societătilor publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Remuneratia stabilită conform pct. 3-6 se va distribui în mod egal între organismele de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme.

8. Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de fonograme care generează drepturi conexe aflate în termenele de protectie, fonogramele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. Utilizatorii de fonograme prin radiodifuzare au obligatia să comunice organismelor de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 9, un raport privind utilizarea fonogramelor în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista fonogramelor utilizate. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe respective. Raportul va fi transmis si în format electronic.

11. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe pot negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestora.

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

 

Având în vedere Cererea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.900 din 1 septembrie 2006, Cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.770 din 6 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. d), ale art. 130 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- un reprezentant al organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO, pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Television” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune, depusă de organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise - COPYRO, pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 303.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

 

1. Prin radiodifuzare, în sensul prezentei metodologii, se întelege emiterea unei opere scrise de către un organism de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fără fir a semnalelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionării de către public, precum si transmiterea unei opere scrise sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, în scopul receptionării de către public.

2. Organismele de televiziune vor putea utiliza în cadrul propriilor programe repertoriul operelor scrise al organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în domeniul operelor scrise, numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă de utilizare.

3. Radiodifuzarea operelor scrise prevăzute la pct. 2 nu include dreptul la prima înregistrare în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, stabilit potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si nici dreptul la o nouă transformare (traducere, adaptare, dramatizare) a operei deja înregistrate.

4. Atât pentru dreptul de radiodifuzare privind înregistrarea în scopul radiodifuzării o singură dată a operei, cât si pentru o nouă transformare (traducere, adaptare, dramatizare) a unei opere deja radiodifuzate, atât pentru cea existentă în arhiva utilizatorului, cât si pentru cea care nu a împlinit termenul de 6 luni de la prima radiodifuzare, utilizatorii au obligatia de a solicita, cu cel putin 30 de zile înainte de radiodifuzare, o autorizatie distinctă, printr-o cerere scrisă ce va cuprinde:

a) În cazul înregistrării în scopul radiodifuzării o singură dată a operei: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care urmează a fi pentru prima dată radiodifuzată opera (traducere, adaptare, dramatizare), data primei radiodifuzări, durata si denumirea emisiunii;

b) În cazul unei noi transformări (traducere, adaptare, dramatizare) a unei opere deja radiodifuzate: denumirea operei, denumirea autorului, modalitatea sub care a fost radiodifuzată opera initială si modalitatea sub care se doreste a fi radiodifuzată, durata si denumirea emisiunii.

5. Organismele de televiziune care utilizează opere scrise prin radiodifuzare prevăzute la pct. 2, exceptând dreptul de radiodifuzare prevăzut la pct. 3 si 4 din prezenta metodologie, au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o remuneratie trimestrială reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere scrise determinată procentual din baza de calcul, după cum se prevede în următorul tabel:

 

Perioada

Procentul

Anul 2006 si următorii

3%

 

dar nu mai putin de:

- autor: 80 lei/minut;

- traducător: 50 lei/minut;

- adaptare si dramatizare: 40 lei/minut.

 

6. Pentru autorizarea drepturilor prevăzute la pct. 3 si 4 din prezenta metodologie, utilizatorii vor plăti o remuneratie distinctă în sumă fixă, stabilită conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, ce se va achita în termen de 5 zile de la data obtinerii autorizatiei.

7. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut în tabelul de la pct. 5 se constituie din veniturile obtinute de fiecare utilizator din activitatea de radiodifuzare, cum ar fi cele rezultate din taxa pentru serviciul public de televiziune sau, în lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare.

8. Remuneratia prevăzută la pct. 5 din prezenta metodologie se va plăti până la data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.

9. Organismele de televiziune au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata, o documentatie privind operele scrise utilizate în programele acestora.

10. Documentatia va cuprinde lista operelor scrise utilizate, cu denumirea fiecărui autor al operelor, durata utilizării acestora, numărul de difuzări zilnice si denumirea emisiunilor în care au fost utilizate operele, precum si baza de calcul asupra căreia se va aplica procentul prevăzut la pct. 5 din prezenta metodologie. Documentatia în baza căreia se vor repartiza drepturile patrimoniale de autor va fi comunicată, cu adresă de înaintare purtând semnătura reprezentantului legal si stampila utilizatorului, atât în format scris, cât si în format electronic, conform art. 130 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

11. Organismul de gestiune colectivă poate solicita ori de câte ori consideră necesar opera transformată în conditiile pct. 3 si 4 din prezenta metodologie, ce urmează a fi autorizată.

12. Pentru întârzieri la plată, organismele de televiziune datorează dobânda legală aferentă sumelor neachitate la termen, calculată pe zi de întârziere, de la data scadentei.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificarea dispozitiilor Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii îndreptătesc organismul de gestiune colectivă să solicite initierea unei noi proceduri de negociere înainte de împlinirea termenului prevăzut în prezenta metodologie.

14. Remuneratiile stabilite în sumă fixă se pot modifica periodic prin reactualizarea cu indicele inflatiei, în conformitate cu dispozitiile articolului 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune

 

1. Utilizarea prin radiodifuzare a operelor scrise, aduse anterior la cunostintă publică, apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protectie prevăzute de lege) de către organisme de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă, eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Utilizatorii autorizati potrivit prevederilor pct. 1 au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor scrise utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de opere scrise gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere scrise gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 0,6%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 0,6%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,2%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,06%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul protejat se scad taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la Fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) În cazul societătii publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Nu vor fi supuse obligatiei de autorizare prin gestiune colectivă a radiodifuzării si nu se vor lua în calcul la stabilirea ponderii operele scrise pentru care gestiunea drepturilor de autor s-a făcut în mod individual.

8. Organismul de gestiune colectivă va pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul operelor scrise care generează drepturi de autor aflate în termenele de protectie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat, utilizarea lor neimplicând autorizarea în ceea ce priveste drepturile de autor.

9. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

10. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, transmisă cu cel putin 15 zile înainte, si ulterior datei virării remuneratiei prevăzute la pct. 6, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora se determină procentul aplicabil si baza de calcul. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, de către un auditor agreat de toate părtile.

11. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

12. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul vor putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

13. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere scrise poate negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3 si 4, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestuia.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Având în vedere cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.963 din 4 septembrie 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 31 august 2006, precum si Referatul nr. SG/4.668 din 7 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. d), ale art. 130 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor s drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 8 din Metodologia privind remuneratia datorată artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, stabilită prin Hotărârea arbitrală din data de 13 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, după cum urmează:

- un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

- un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), câte un reprezentant al Societătii Comerciale „PRO TV” - S.A., al Societătii Comerciale „TV ANTENA 1” - S.A. si al Societătii Comerciale „Amerom Television” - S.R.L. (PRIMA TV), precum si un reprezentant al Societătii Române de Televiziune (SRTV), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 305.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

1. Pentru utilizarea directă sau indirectă a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, organismele de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti.

2. Utilizarea de către organismele de televiziune a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau prin telefonie mobilă GPRS, aduse anterior la cunostintă publică si ale căror drepturi conexe patrimoniale se află în termenele de protectie prevăzute de lege, se poate face numai pe baza unei autorizatii sub formă de licentă neexclusivă prevăzută la art. 123^ alin. (1) lit. d) si alin. (2) si (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, eliberată de organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, o remuneratie pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea unui procent, conform tabelului de mai jos, la baza de calcul prevăzută la pct. 4 din metodologie:

 

Tabelul nr. 1

 

Anii

Organisme de televiziune

2006

1,5%

2007

1,6%

2008

1,7%

 

Prin exceptie, Societatea Română de Televiziune are obligatia să plătească o remuneratie unică, reprezentând drepturile artistilor interpreti sau executanti, în sumă forfetară, conform tabelului nr. 2.

 

Tabelul nr. 2

 

Anii

SRTv((lei)

2006

4.200.000

2007

4.200.000 + indicele de inflatie

2008

4.200.000 + indicele de inflatie

 

4. Baza de calcul este constituită din totalitatea încasărilor brute lunare obtinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare, din care se scad taxa pe valoarea adăugată si alocatia bugetară, acolo unde este cazul. În lipsa acestor încasări, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare sau suma minimă lunară, conform tabelului nr. 3.

 

Tabelul nr. 3

 

Anul

Remuneratie minimă lunară

2007 si următorii

600 lei

 

5. Prin exceptie, organismele de televiziune care, potrivit specificului serviciului de programe, utilizează, direct sau indirect, într-o proportie minimă prestatiile artistice din domeniul audiovizual (de exemplu, servicii de programe sportive, informative etc.) vor plăti o remuneratie ce reprezintă un procent de 0,75% din veniturile obtinute din activitatea de radiodifuzare, începând cu anul 2007.

6. Utilizatorii, Societatea Română de Televiziune si alte organisme comerciale de televiziune, au obligatia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti o remuneratie reprezentând drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestatiilor artistice în domeniul audiovizual, inclusiv sau exclusiv prin internet (simulcasting sau webcasting) si/sau telefonie mobilă GPRS, într-un procent după cum urmează:

a) pentru radiodifuzare si prin internet (simulcasting) se va plăti un procent suplimentar de 50% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor aplicate la baza de calcul, prevăzute mai sus;

b) pentru radiodifuzare si prin internet si prin telefonie mobilă GPRS se va plăti un procent suplimentar de 75% din sumele forfetare, respectiv din cele rezultate din aplicarea procentelor la baza de calcul, prevăzute mai sus;

c) pentru radiodifuzare exclusiv prin internet (webcasting), utilizatorul va plăti în functie de categoria televiziunii astfel:

(i) televiziunile prevăzute la pct. 3: între 0,6-0,8 lei/minut continând prestatiile artistilor interpreti în domeniul audiovizual;

(ii) televiziunile prevăzute la pct. 5: între 0,4-0,6 lei/minut continând prestatiile artistilor interpreti în domeniul audiovizual;

(iii) televiziuni muzicale: între 1-1,2 lei/minut continând prestatiile artistilor interpreti în domeniul audiovizual.

7. Remuneratia se plăteste trimestrial până la data de 20 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

8. (1) Utilizatorii au obligatia să transmită trimestrial organismului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, până la data de 15 a primei luni din trimestrul următor un raport care va cuprinde:

a) lista completă a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual radiodifuzate, durata utilizării lor, denumirea fiecărei videograme utilizate zilnic, producătorul acesteia, numărul si numele artistilor participanti, durata de utilizare a fiecărei videograme si alte detalii stabilite de părti. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti prevăzute în prezenta metodologie;

b) baza de calcul a sumelor virate.

(2) Raportul va fi transmis în format electronic, va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport.

9. După efectuarea plătilor, la solicitarea scrisă a organsimului de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile pentru pregătirea documentatiei solicitate. Organismul de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic, are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei, realizat de către un auditor agreat de părti.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalizări de 0,2% pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua periodic prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

12. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificată numai după 3 ani, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.

13. Prezenta metodologie este valabilă până la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

1. Pentru utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual apartinând repertoriului protejat si determinat conform legii, organismele de televiziune au obligatia să plătească o remuneratie unică echitabilă organismului de gestiune colectivă al artistilor interpreti sau executanti, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2. Plata remuneratiei se va face trimestrial în baza unor contracte cu organismul de gestiune colectivă ale artistilor interpreti sau executanti, iar remuneratia se va stabili prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferentiate direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual, gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3. Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 0,3%.

4. Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 0,3%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proportional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 30%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,1%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,03%.

5. Baza de calcul se constituie astfel:

a) din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la fondul cinematografic national si orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b) În cazul societătilor publice de televiziune, din totalul veniturilor se scad si alocatiile bugetare.

6. În conditiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi constituită de cheltuielile ocazionate de utilizarea repertoriului.

7. Organismele de gestiune colectivă vor pune la dispozitia utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul care generează drepturi conexe aflate în termenele de protectie, prestatiile audiovizuale aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat.

8. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

9. Utilizatorii au obligatia să comunice organismelor de gestiune colectivă, până la data mentionată la pct. 8, un raport privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor continând prestatii artistice din domeniul audiovizual utilizate. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe respective. Raportul va fi transmis si în format electronic.

10. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadentei, dobânda legală.

11. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita initierea unei noi proceduri de negociere.

12. În relatiile contractuale cu utilizatorii, organismele de gestiune colectivă a drepturilor conexe pot negocia tarife procentuale reduse fată de cele prevăzute la pct. 3-6, în conditiile legale si statutare care reglementează activitatea acestora.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.963 din 4 septembrie 2006, precum si Referatul nr. SG/4.716 din 8 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 121 alin. (1) si (2) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

tinând cont de dispozitiile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, preluate prin radiodifuzări initiale, si tabelul cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, după cum urmează:

- un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

- câte un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, respectiv al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, potrivit art. 2, are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2006.

Nr. 313.

 

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

1. În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se întelege retransmiterea simultană, nealterată si integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, în sistem analog sau digital, pentru receptionarea de către public a unei transmisii initiale, cu sau fără fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune si/sau de televiziune destinate receptionării de către public a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual.

2. Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau juridică autorizată care realizează activităti de retransmitere prin cablu, astfel cum se defineste la pct. 1.

3. Utilizatorii au obligatia de a obtine autorizatiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, de la organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru artistii interpreti sau executanti, înainte de utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual, si de a plăti remuneratia corespunzătoare acestei utilizări.

4. Utilizatorii autorizati au obligatia să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite artistilor interpreti sau executanti, calculată procentual din încasările brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:

 

Tabelul nr. 1

 

Anul

% lunar

2007 si următorii

2

 

5. Remuneratiile stabilite potrivit tabelului nr. 1 nu pot fi mai mici decât sumele prevăzute în tabelul nr. 2:

 

Tabelul nr. 2

 

Remuneratii minime lunare

Anul

Distribuitori prin cablu

2007 si următorii

500 RON

 

6. Baza de calcul a remuneratiei, reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti, datorată de utilizatori, o constituie totalitatea încasărilor brute lunare fără TVA.

7. Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti, până la data de 10 a fiecărei luni, un raport privind serviciile de programe retransmise în luna precedentă. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare: lista serviciilor de programe retransmise, numărul total de abonati si valoarea abonamentului, precum si baza de calcul asupra căreia se aplică procentul din tabelul prevăzut la pct. 4. Raportul va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura si stampila utilizatorului, o adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informatiilor ce sunt continute în raport sau în documentele care îl însotesc. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti. Informatiile ce fac obiectul raportării vor fi transmise în format electronic si pe suport hârtie.

8. Remuneratiile se plătesc până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată.

9. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti, după efectuarea plătilor, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii, certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal, de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora s-a determinat baza de calcul. Utilizatorul care a primit din partea organismului de gestiune colectivă o asemenea cerere va avea un termen de maximum 15 zile calendaristice pentru pregătirea documentatiei solicitate.

10. Organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector unic pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti are dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneratiei de către un auditor agreat de părti.

11. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităti echivalente de 0,2% calculate pe zi de întârziere, aferente sumelor neachitate la termen.

12. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua periodic, prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

13. Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi modificată numai după 3 (trei) ani, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen.

14. Prezenta metodologie este valabilă până la intrarea în vigoare a noilor metodologii.

 

RECTIFICĂRI

 

            În Decretul nr. 503/2006 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la articolul unic, în loc de: „Domnul Miclăus Călin Ciprian...” se va citi: „Domnul Mihalas Călin-Ciprian...”.

*

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 20 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

            - la art. 2 alin. (1) partea introductivă, în loc de: „...să acorde mandat reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale «Daewoo Automobile România» - S.A....” se va citi:

            „...să acorde mandat reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale «Automobile Craiova» - S.A....”.