MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 octombrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

379. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006)

 

1.155. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003- 2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 574 din 19 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 602 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

196. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Normelor si prescriptiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

240. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor si conditiile de sănătate pentru producerea si punerea pe piată a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman

 

1.013. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfă si călători. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare”

 

1.014. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP”

 

1.015. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice si a automotoarelor”

.

1.403. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Reutilizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor de întretinere si reparatie a căii”.

 

1.404. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători”

 

1.405. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Vagoane de marfă. Prescriptii tehnice pentru reparare”

 

1.406. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare”

 

1.407. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Aparate de cale. Controlul ultrasonic”

 

1.408. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de călători. Cerinte pentru proiectare”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENAT

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României ia Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005.

Art. 2. - Se împuterniceste Ministerul Economiei si Comertului să plătească contributia financiară a României de participare la programul comunitar „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006).

Art. 3. - Se aprobă plata contributiei financiare a Guvernului României de la bugetul de stat, pe anii 2004, 2005 si 2006, la bugetul Uniunii Europene, în limita echivalentului în lei al sumei de 3.969.057 euro, în vederea participării la programul comunitar „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), după cum urmează:

a) pentru anul 2004 - 1.172.322 euro;

b) pentru anul 2005 - 1.057.160 euro;

c) pentru anul 2006 - 1.739.575 euro.

Art. 4. - (1) Sumele prevăzute la art. 3 pentru anii 2004 si 2005 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2006.

(2) Suma prevăzută la art. 3 pentru anul 2006 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2007.

 

Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 5 octombrie 2006.

Nr. 379.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE*)

între Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006)

 


*) Traducere.

 

Comisia Europeană, denumită în cele ce urmează Comisia, în numele Comunitătii Europene, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în cele ce urmează România, pe de altă parte, întrucât:

1. Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere Uniunea Europeană - România din 18 februarie 2002 stabileste principiile generale de participare a României la programele comunitare, permitând Comisiei si autoritătilor competente din România să determine termenii si conditiile specifice, inclusiv contributia financiară aferentă participării la fiecare program1*;

2. Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006) a fost stabilit prin Decizia CE 1230/2003 a Parlamentului European si a Consiliului din data de 26 iunie 20032,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

 

România va participa la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003 - 2006), denumit în cele ce urmează Programul, în concordantă cu conditiile prevăzute în Decizia nr. 1/2002 a Consiliului de asociere Uniunea Europeană - România din 18 februarie 2002 cu privire la conditiile si termenii generali de participare a României la programele comunitare si în conformitate cu termenii si conditiile prevăzute în anexele nr. I si II la prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 2

 

Prezentul memorandum de întelegere se va aplica pe durata Programului, începând cu data de 1 ianuarie 2004.

Totusi, în cazul în care Comunitatea Europeană hotărăste prelungirea duratei Programului fără modificări substantiale în cadrul acestuia, prezentul memorandum de întelegere se va extinde automat în mod corespunzător dacă niciuna dintre părti nu îl denuntă.

Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat numai în scris prin consimtământul părtilor.

Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2004.

 

 

 

Semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005.

Semnat la Bruxelles la 12 decembrie 2005.

Pentru Guvernul României,

Codrut loan Seres,

ministrul economiei si comertului

Pentru Comisie, în numele Comunitătii Europene,

Andris Piebalgs,

membru al Comisiei pentru Energie

 

1) JO L 91, 6.04.2002.

2) JO L 176, 15.07.2003.

 

ANEXA Nr. I

 

TERMENII Sl CONDITIILE

de participare în cadrul Programului comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006)

 

1. România va participa la activitătile Programului în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele limită astfel cum sunt prevăzute în Decizia CE/1230/2003 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2003.

2. Termenii si conditiile aplicabile propunerii, evaluării si selectării cererilor depuse de către institutiile, organizatiile sau persoanele fizice eligibile din România vor fi aceleasi cu cele aplicabile institutiilor, organizatiilor sau persoanelor fizice eligibile din stateie membre ale Uniunii Europene.

3. Pentru participarea la Program, România va plăti o contributie financiară anuală la bugetul general al Uniunii Europene, conform modalitătilor prevăzute în anexa nr. II.

4. Contributia financiară a României pentru participarea si implementarea Programului va fi adăugată la sumele anuale alocate în bugetul general al Uniunii Europene pentru îndeplinirea angajamentelor legate de obligatiile financiare rezultate din aplicarea diferitelor măsuri privind executia, managementul si functionarea Programului. O parte a acestei contributii poate fi finantată în cadrul ajutorului extern acordat de Comunitate, la solicitarea României.

5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi folosită în procedurile referitoare la cereri, contracte si rapoarte, precum si pentru alte aspecte administrative ale Programului.

6. Fără a se încălca responsabilitătile Comisiei si ale Curtii Auditorilor ale Comunitătilor Europene referitoare la monitorizarea si evaluarea Programului, participarea României la Program va fi monitorizată permanent pe bază de parteneriat între Comisie si România. România va prezenta Comisiei rapoarte relevante si va participa la alte activităti specifice organizate de Comunitate în contextul acestui Program.

 

ANEXA Nr. II

 

REGULILE

aplicabile contributiei financiare a României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006)

 

1. Contributia financiară ce urmează a fi plătită de România la bugetul general al Uniunii Europene pentru participarea la Program este calculată ca procent din bugetul anual al Programului si va fi următoarea:

- pentru anul 2004: 1.825.322 euro;

- pentru anul 2005: 1.710.160 euro;

- pentru anul 2006: 1.739.575 euro.

2. Contributia României va acoperi cheltuielile legate de pregătirea, evaluarea fezabilitătii, elaborarea si executia proiectelor de interes comun, precum si cele legate de elaborarea si implementarea de măsuri orizontale, asa cum se prevede în Program.

3. Cheltuielile de diurnă si transport ocazionate de deplasarea reprezentantilor si expertilor din România în vederea participării ca observatori la lucrările comitetului mentionat la art. 8 din Decizia CE/1230/2003 a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 sau la alte întâlniri referitoare la implementarea Programului vor fi rambursate de Comisie pe aceeasi bază si în concordantă cu aceleasi proceduri în vigoare aplicabile reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica si managementului contributiei României.

5. După intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere si ulterior, la începutul fiecărui an financiar, Comisia va trimite României o cerere de plată corespunzând contributiei sale la costurile aferente prezentului memorandum de întelegere.

6. Această contributie va fi plătită în euro într-un cont bancar în euro al Comisiei.

7. România va plăti contributia sa la costurile anuale, în concordantă cu cererea de plată, cel mai târziu în 3 luni de la data cererii. Orice întârziere a plătii contributiei va duce la plata de către România a unei dobânzi penalizatoare, calculată la suma rămasă de plată după data scadentei. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană principalelor operatiuni de refinantare în euro la data scadentei, majorată cu 3,5 puncte procentuale.

În cazul întârzierii plătii contributiei de către România, Comisia poate, de asemenea, suspenda plătile către beneficiarii români. În cazul în care întârzierea efectuării plătii poate periclita în mod semnificativ implementarea si managementul Programului, Comisia poate suspenda participarea României la Program în anul respectiv.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar multianual de actiune în domeniul energiei „Energie Inteligentă - Europa” (2003-2006), semnat la Bucuresti la 5 decembrie 2005 si la Bruxelles la 12 decembrie 2005, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.155.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 574

din 19 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena lonea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Marius Amzulescu în Dosarul nr. 32.501/2/2005 (nr. vechi 3.184/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei. Lipseste partea Ministerul Justitiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că textul de lege criticat încalcă însăsi esenta contenciosului administrativ, astfel cum este prevăzută de art. 52 din Constitutie, întrucât dă posibilitatea autoritătii publice emitente a unui act administrativ de a cere anularea respectivului act, fără ca beneficiarul dreptului dobândit prin

respectivul act sa aibă posibilitatea de a se apăra. De asemenea, arată că emiterea unui act administrativ individual are în vedere o persoană si drepturi determinate, astfel că ignorarea acestora afectează securitatea sistemului juridic.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, considerând că textul de lege criticat reglementează o altă situatie decât ipoteza textului constitutional invocat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 32.501/2/2005 (nr. vechi 3.184/2005), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilorart. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Marius Amzulescu într-o cauză ce are ca obiect cererea formulată de Ministerul Justitiei de constatare a nulitătii absolute a unui ordin al ministrului justitiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 sunt contrare prevederitor art. 52 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât permit autoritătii publice emitente să solicite anularea unui act administrativ intrat în circuitul civil si care nu mai poate fi revocat, fără să se tină cont de finalitatea activitătii de contencios administrativ, respectiv protejarea unui drept sau a unui interes legitim al unei persoane determinate, vătămat printr-un act administrativ.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece constatarea nulitătii sau anularea unui act administrativ nu este limitată doar la scopul de a proteja drepturile si interesele legitime ale persoanei căreia i se adresează, ci urmăreste si protejarea interesului public.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul, consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată. În acest sens, arată că aspectele privind nelegalitatea actului administrativ sunt de ordine publică si vizează însăsi ordinea de drept si democratia constitutională, iar prin contencios administrativ se întelege activitatea de solutionare de către instantele competente potrivit legii a litigiilor în care cel putin una dintre părti este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Avocatul Poporului apreciază, de asemenea, că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că nu aduc atingere dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică printr-un act administrativ de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-râportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, dispozitii potrivit cărora „Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instantei constatarea nulitătii acestuia, în situatia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil si a produs efecte juridice. În cazul admiterii actiunii, instanta se va pronunta, la cerere, si asupra legalitătii actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum si asupra efectelor civile produse”.

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 52 alin. (1) si (2) din Constitutie, care consacră dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei, precum si faptul că legea organică va stabili conditiile si limitele exercitării acestui drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 1 alin. (5) din Constitutie consacră ca un principiu general obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. Aceasta este o obligatie generală, ce revine tuturor, inclusiv autoritătilor publice. Principiul legalitătii impune ca actele administrative ale autoritătilor publice să fie emise cu respectarea strictă a dispozitiilor legale în vigoare, iar actele care au fost emise cu nerespectarea anumitor prevederi legale să fie revocate ori anulate.

Actele administrative care au intrat în circuitul civil si au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate de autoritătile emitente, constatarea nulitătii sau anularea acestora putând fi dispusă numai de instanta judecătorească competentă. Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecată se stabilesc numai prin lege. Este o optiune a legiuitorului ca pentru constatarea nulitătii si anularea actului administrativ nelegal să prevadă calea si procedura contenciosului administrativ.

Constatarea nulitătii sau anularea actului administrativ nelegal se face la cererea autoritătii emitente, întrucât persoana, beneficiară a actului nu are interes să ceară aceasta. În plus, individualizarea unei persoane ale cărei drepturi sau interese au fost lezate prin actul respectiv este, de regulă, imposibilă, orice act administrativ nelegal lezând interesul general.

De asemenea, Curtea observă că dispozitiile tezei a doua a alin. (6) al art. 1 din Legea nr. 554/2004 exclud măsurile abuzive din partea autoritătii publice emitente. În acest sens, prevăd că instanta judecătorească, admitând cererea de constatare a nulitătii actului administrativ, se va pronunta, la cerere, si asupra legalitătii actelor civile încheiate în baza acelui act, precum si asupra efectelor civile produse.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Marius Amzulescu în Dosarul nr. 32.501/2/2005 (nr. vechi 3.184/2005) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a Vlll-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 602

din 21 septembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

 

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eleonora Bondrea în Dosarul nr. 2.794/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a lll-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent sef referă asupra cauzei si arată că, si pentru acest termeni avocatul ales al autorului exceptiei a depus la dosar o cerere prin care solicită un nou termen de judecată, pentru aceleasi motive invocate în cererea depusă pentru termenul din 13 iulie 2006, respectiv imposibilitatea prezentării în fata Curtii Constitutionale datorată faptului că este apărător ales în alte cauze, cu acelasi termen de judecată, aflate pe rolul unor instante judecătoresti.

În continuare, arată că partea Aurelian Bondrea a depus la dosar o cerere prin care solicită, în temeiul art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă, judecarea cauzei si în lipsa părtilor, lăsând la aprecierea Curtii Constitutionale solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen, deoarece cauza se află la al doilea termen de judecată.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de avocatul autorului exceptiei.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 februarie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.794/2005, Tribunalul Bucuresti - Sectia a lll-a civilă a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Eleonora Bondrea, prin avocat, cu ocazia solutionării apelului formulat împotriva Sentintei civile nr. 5.257 din 27 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 6.916/2005 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1), (2) si (3), art. 26, art. 124 alin. (2) si ale art. 129, deoarece acesta, pe de o parte, instituie un privilegiu pentru partea care doreste divortul, iar pe de altă parte, putând desface căsătoria din vina ambilor soti, instanta de judecată învestită cu cererea de divort este „exonerată de a cerceta dacă continuarea căsătoriei mai este posibilă”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a lll-a civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece „aprecierea privind culpa în destrămarea căsătoriei revine exclusiv instantei de judecată, fiind stabilită în urma probelor administrate, si că în niciun caz nu poate fi considerată o sanctiune pronuntarea divortului, câtă vreme, prin formularea cererii de divort, tocmai acest lucru s-a si urmărit”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că „dispozitiile art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate, faptul că instanta de judecată are posibilitatea să pronunte divortul din vina ambilor soti fiind o consecintă firească dacă din administrarea probatoriului cauzei rezultă acest lucru, instanta putând pronunta desfacerea căsătoriei numai după analizarea tuturor probelor existente la dosar”.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „Instanta poate să pronunte divortul împotriva ambilor soti, chiar atunci când numai unul din ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese vina amândurora.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată, ale art. 124 alin. (2) referitoare la înfăptuirea justitiei si ale art. 129 referitoare la folosirea căilor de atac.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile de iege criticate nu fac decât să acorde instantei de judecată învestite cu cererea de divort posibilitatea de a desface căsătoria din vina ambilor sotii desi numai unul solicită divortul. Curtea observă că instantele judecătoresti pot pronunta divortul numai în anumite conditii, si anume când există motive temeinice si dacă raporturile dintre soti sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei nemaifiind posibilă, conditii care trebuie îndeplinite cumulativ, astfel cum rezultă din art. 38 alin. 1 din Codul familiei. Acest fapt demonstrează grija legiuitorului pentru mentinerea institutiei căsătoriei, fără însă a se mentine artificial si nociv, pentru soti, o căsătorie devenită imposibilă. Instantele de judecată dispun asadar de instrumente legale pentru a nu permite desfacerea cu usurintă a căsătoriei, pe care trebuie să le aplice în litera si spiritul lor, actionând astfel în sensul îndeplinirii obligatiei ce revine autoritătilor publice de a respecta si ocroti viata de familie. Este astfel îmbinat rational principiul stabilitătii căsătoriei cu admisibilitatea desfacerii ei, când continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. Asa fiind, rezultă că dispozitiile de lege criticate de autorul exceptiei nu aduc

atingere sub niciun aspect normelor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) si celor ale art. 26.

Si critica potrivit căreia art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 129 este lipsită de temei, deoarece accesul la justitie nu este afectat, iar partea interesată are posibilitatea ca, împotriva hotărârii judecătoresti, să folosească căile de atac, în conditiile legii. Sub acest aspect, Curtea observă că, în cauză, aceste drepturi au fost exercitate, dovadă fiind procesul declansat, în cadrul căruia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate.

În fine, Curtea constată că invocarea de către autorul exceptiei a încălcării prevederilor art. 124 alin. (2) din Constitutie nu are nicio relevantă, întrucât norma de procedură criticată nu este de natură să aducă atingere principiului fundamental cuprins în acest text constitutional, potrivit căruia „Justitia este unică, impartială si egală pentru toti”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eleonora Bohdrea în Dosarul nr. 2.794/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a lll-a civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor si prescriptiilor tehnice actualizate, specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 25 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele si prescriptiile tehnice actualizate, specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor si prescriptiilor tehnice specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea î, nr. 257 din 17 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 196.

 

ANEXĂ

 

NORME Sl PRESCRIPTII TEHNICE ACTUALIZATE

specifice zonelor de protectie si zonelor de sigurantă aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme si prescriptii tehnice actualizate, termenii folositi se definesc astfel:

1. acord petrolier - actul juridic încheiat, potrivit legii, între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si una sau mai multe persoane juridice române ori străine, în vederea efectuării de operatiuni petroliere si a concesiunii bunurilor necesare realizării acestora;

2. analiză de specificitate - analiză, efectuată de proiectanti atestati conform legii, împreună cu operatorul sistemului de transport, privind regimul de operare actual si de perspectivă al conductelor/instalatiilor, presiunilor maxime de operare, naturii fluidului transportat, conditiilor specifice adoptate la constructia/pozitionarea conductelor/instalatiilor;

3. condensat - în sensul definit în acordul petrolier pentru activitatea de transport, este: un amestec de hidrocarburi gazoase si lichide, constituite din produse cu tensiune joasă de vapori, ce se transportă de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură;

4. conducte colectoare - orice conductă sau retea de conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului de la punctele de colectare din cadrul zăcămintelor comerciale până la conducta magistrală;

5. conducte colectoare principale - conductele care asigură preluarea productiei de titei, condensat, gazolină, realizată în zonele petroliere, de la punctele de predare dintre producători si operatorul sistemului de transport, si transportul acesteia către conductele magistrale;

6. conducte magistrale - orice conducte, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură transportul petrolului între punctele de preluare din conducte colectoare sau din import si punctele de predare la unitătile de prelucrare, depozite sau terminale;

7. distantă de protectie - distanta minimă care asigură accesul în vederea exploatării si întretinerii/monitorizării curente a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului (S.N.T.T.G.C.E.), inclusiv realizarea interventiilor în regim de urgentă la acesta. Această distantă se măsoară de o parte si de alta a generatoarei exterioare a conductei/fasciculului de conducte;

8. distantă de sigurantă - distanta minimă care trebuie asigurată în vederea mentinerii gradului de securitate, în concordantă cu dezvoltarea tehnologică, a obiectivelor din cadrul S.N.T.T.G.C.E. si fată de vecinătăti. Această distantă se măsoară începând de la generatoarea laterală exterioară a conductei/fasciculului de conducte la punctul cel mai apropiat al unei instalatii, unui utilaj/echipament, unei constructii sau ca distantă între punctele cele mai apropiate a două instalatii, utilaje/echipamente, constructii;

9. drept de servitute sau servitute - reprezintă dreptul titularului de acord petrolier, instituit potrivit prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004, de a avea acces în perimetrul de operare a conductelor, în vederea realizării operatiunilor petroliere, în conformitate cu prevederile legale;

10. etan - fractie lichidă, sub presiune, obtinută din procesul de deetanizare a gazelor, cuprinzând un amestec de hidrocarburi, predominant fiind etanul, C2;

11. gazolină - fractiune petrolieră lichidă, sub presiune, cuprinzând un amestec de hidrocarburi, predominante fiind cele din grupa C5+, rezultat din degazolinarea gazelor prin diferite procedee;

12. gaz petrolier lichefiat (G.P.L) - în cazul de fată definitia se limitează numai la etan si gazolină lichefiate (prin cresterea presiunii sau scăderea temperaturii), transportate si depozitate în instalatiile S.N.T.T.G.C.E.;

13. obiective de interes general - obiectivele importante atât pentru proprietarul acestora, cât si pentru alti parteneri economici sau sociali, precum si pentru buna gestionare a teritoriului si/sau factorilor de mediu;

14. responsabili tehnici cu executia - personal atestat în conditiile legii de Ministerul Economiei si Comertului pentru toate activitătile denumite generic „dotări tehnologice industriale” (utilaje si echipamente destinate functionării independente sau integrării în sisteme tehnologice, instalatii tehnologice de orice complexitate, instalatiile conexe instalatiilor tehnologice, inclusiv utilitătile aferente acestora, dotări, echipamente si instalatii specifice pentru a garanta si monitoriza starea de bună functionare corelat cu protejarea factorilor de mediu, socioeconomici, de stabilitate tehnică si tehnologică) si de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru partea de constructii propriu-zise (din beton, cărămidă, piatră, metal, alte materiale de constructii omologate). Responsabilii tehnici cu executia se subordonează direct sefului de divizie tehnică a operatorului sau conducătorului unitătii titulare de acord petrolier;

15. Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului (S.N.T.T.G.C.E.) - cuprinde totalitatea conductelor colectoare/colectoare principale ale titeiului si condensatului din zonele petroliere, a conductelor magistrale de transport titei, condensat, gazolină si etan, a statiilor de receptie, conditionare, tratare a acestor produse în vederea transportului, a rampelor, terminalelor si depozitelor, precum si a tuturor celorlalte instalatii, utilaje, echipamente si dotări aferente S.N.T.T.G.C.E.;

16. studiul de solutie - reprezintă o documentatie de proiectare, ce precedă studiile de prefezabilitate/fezabilitate, având ca scop analiza solutiei de amplasare, conformă cu normele/normativele în vigoare, a unui obiectiv apartinând tertilor din vecinătatea obiectivelor apartinând S.N.T.T.G.C.E. sau amplasarea acelui obiectiv la distante mai mici decât cele de sigurantă prevăzute în anexele Â1 si A2, cu luarea de măsuri compensatorii pentru exploatarea în sigurantă;

17. titular de acord petrolier - orice persoană juridică, română sau străină, autorizată să efectueze operatiuni petroliere în baza unui acord petrolier;

18. titei - reprezintă, în sensul Acordului petrolier de concesiune a activitătii de operare a S.N.T.T.G.C.E., inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente sistemului, un amestec de hidrocarburi lichide, ce se poate încadra în sortimentele parafinos, semiparafinos si asfaltos, ce trebuie transportat de la punctele de primire la punctele de predare, la anumiti parametri de presiune si temperatură;

19. verificator de proiecte - personal atestat în conditiile legii de Ministerul Economiei si Comertului pentru toate activitătile denumite generic „dotări tehnologice industriale” (utilaje si echipamente destinate functionării independente sau integrării în sisteme tehnologice, instalatii tehnologice de orice complexitate, instalatiile conexe instalatiilor tehnologice, inclusiv utilitătile aferente acestora, dotări, echipamente si instalatii specifice pentru a garanta si monitoriza starea de bună functionare corelat cu protejarea factorilor de mediu, socioeconomici, de stabilitate tehnică si tehnologică) si de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru partea de constructii propriu-zise (din beton, cărămidă, piatră, metal, alte materiale de constructii omologate). Verificatorii de proiecte trebuie să fie independenti de unitatea de proiectare/proiectantii lucrărilor verificate;

20. zonele de consecintă - reprezintă acele zone cu regim special, apărute ca urmare a evolutiei situatiei, de la momentul amplasării conductei/instalatiei si până la momentul analizei conditiilor de amplasare, care nu mai respectă normele si normativele în vigoare si care se pot mentine până la prima reparatie capitală/refacere. La prima reparatie capitală/refacere se vor lua toate măsurile necesare în vederea recorelării traseului conductei sau amplasamentului instalatiei cu prevederile normelor si normativelor în vigoare;

21. zonă de protectie - reprezintă suprafata delimitată de limita exterioară a distantelor de protectie, adiacentă unui obiectiv (obiective industriale, administrative si sociale, instalatii tehnologice, subunităti) din cadrul S.N.T.T.G.C.E., în care se include si suprafata efectiv ocupată de conducte/instalatii;

22. zonă de sigurantă - reprezintă suprafata delimitată de limita exterioară a distantelor de sigurantă concret instituite, adiacentă unui obiectiv din cadrul S.N.T.T.G.C.E., în care se include si suprafata ocupată de conducte/instalatii. Zona de protectie este inclusă în zona de sigurantă. Delimitarea concretă a zonei de sigurantă se realizează conform modelului prevăzut în anexele A3, A4, A5 si A6;

23. zonele de sigurantă comune - reprezintă acele zone unde pot coexista mai multe obiective, care nu impietează unul asupra celuilalt, nici în ceea ce priveste functionarea si nici privitor la siguranta în exploatare;

24. zonele de protectie si de sigurantă cu regim special - reprezintă acele zone în care există conducte/instalatii apartinătoare S.N.T.T.G.C.E. instaurate ca urmare a aparitiei ulterioare si a altor obiective de interes general apartinând tertilor sau aparitiei unor norme cu un caracter mai restrictiv în acest domeniu si în care nu se respectă prevederile normelor/normativelor în vigoare referitoare la distantele actuale.

 

CAPITOLUL II

Caracterizarea situatiei din zona de sigurantă

 

Art. 2. - Distantele minime de sigurantă prevăzute în prezentele norme, care se acceptă fără analiză de specificitate a situatiei de exploatare sau fără măsuri compensatorii, au fost cuantificate pe baza: estimării potentialului emisiei termice probabile a se produce în caz de incendiu, a normelor de zonare, a ariilor cu potential de producere a conditiilor pentru explozii, prescriptiilor tehnice adoptabile - confirmate de practică, elementelor impuse de legislatia natională si legislatia internatională general acceptată în domeniu, considerente de exploatare specifice S.N.T.T.G.C.E.

Art. 3. - Distantele minime de sigurantă prevăzute în prezentele norme, care se acceptă fără analiză de specificitate a situatiei de exploatare sau fără măsuri compensatorii, dintre instalatiile tehnologice componente ale S.N.T.T.G.C.E. si diferite obiective industriale, comerciale,

administrative si sociale învecinate acestuia, sunt prevăzute în anexa A1.

Art. 4. - Distantele de sigurantă prevăzute în prezentele norme, care se acceptă fără analiză de specificitate a situatiei de exploatare sau măsuri compensatorii, dintre instalatiile tehnologice componente si subunităti din cadrul S.N.T.T.G.C.E., sunt prevăzute în anexa A2.

Art. 5. - Obiectivele învecinate instalatiilor componente ale S.N.T.T.G.C.E. sunt împărtite în:

1. obiective apartinând industriei de petrol si gaze, care sunt:

a) conducte;

b) instalatii si echipamente de extractie;

c) instalatii tehnologice în aer liber/instalatii de suprafată;

d) instalatii pentru asigurare utilităti, fără risc pronuntat de incendiu;

e) instalatii cu foc deschis si/sau cu risc ridicat;

f) facle, cosuri, descărcătoare de presiune;

g) alte obiective apartinând domeniului;

2. obiective apartinând Sistemului national de transport al energiei electrice, care sunt:

a) instalatii;

b) linii si retele de cabluri;

c) alte obiective apartinând domeniului;

3. obiective apartinând tertilor, care sunt:

a) linii de cale ferată;

b) drumuri;

c) constructii sociale, industriale, comerciale, administrative;

d) locuinte individuale;

e) centre populate;

f) unităti militare;

g) poligoane de tragere si depozite de explozibili; h) balastiere si alte constructii în albia râurilor;

i) depozite de furaje; j) hidrocentrale si termocentrale; k) centrale atomoelectrice; I) alte obiective apartinând domeniului.

Art. 6. - Obiectivele apartinând S.N.T.T.G.C.E. se împart în:

a) conducte subterane si supraterane de titei si condensat;

b) conducte subterane si supraterane de gazolină;

c) conducte subterane si supraterane de etan;

d) statii de pompare a titeiului si condensatului;

e) statii de pompare a gazolinei;

f) statii de pompare a etanului;

g) statii de tratare/conditionare a titeiului si condensatului; h) rampe de încărcare/descărcare a titeiului si

condensatului;

i) rampe de încărcare/descărcare a gazolinei;

j) terminale de încărcare a titeiului si condensatului la nave fluviale;

k) depozite de produse clasele III b si IV b;

I) depozite de produse clasele I, II, III a si IV a;

m) depozite de gaze lichefiate (gazolină si etan).

Art. 7. - Principalele obiecte cuprinse în obiective, instalatii, constructii si utilităti apartinând S.N.T.T.G.C.E. se împart în:

a) rezervoare;

b) baterii de cazane/sisteme de generare a agentului termic;

c) cosuri de gaze/facle;

d) decantoare si separatoare;

e) statii de pompare de apă pentru PSI, rezervoare de apă pentru incendiu, instalatii PSI;

f) depozite de materiale solide, piese, echipamente;

g) depozite de ambalaje necombustibile, respectiv combustibile;

h) schimbătoare de căldură;

i) instalatii de recuperare a vaporilor;

j) constructii industriale si civile anexe;

k) instalatii auxiliare si pentru asigurarea utilitătilor.

Art. 8. - Zona de sigurantă a conductelor/instalatiilor este supravegheată de personal specializat al titularului de acord petrolier, conform unui program de monitorizare ce se actualizează periodic. Durata între două actualizări consecutive ale programului de monitorizare nu poate fi mai mică de 3 luni, respectiv mai mare de un an.

Art. 9. - (1) Pentru orice obiectiv social, comercial, industrial, militar ce urmează a fi amplasat la/sub distanta minimă de sigurantă se solicită, în baza unei documentatii de acord/studiu de solutie legal întocmit si continând toate piesele/documentele necesare descrierii clare si complete a activitătii si situatiei de functionare preconizate pentru obiectivul ce urmează a fi amplasat, avizul titularului de acord petrolier.

(2) Această documentatie de acord/studiu de solutie, precum si toate proiectele ulterioare generate de aceasta vor fi în mod obligatoriu verificate de către verificatorii atestati, definiti conform prezentelor norme.

(3) Titularul de acord petrolier are obligatia de a răspunde solicitantului în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

(4) Răspunsul poate fi favorabil, favorabil cu conditionări obligatoriu a fi respectate de către solicitant sau defavorabil motivat.

(5) Un solicitant care a primit un răspuns defavorabil sau favorabil cu conditionări obligatoriu a fi respectate este în drept a reface documentatia si a o redepune spre avizare de cel mult două ori.

(6) Orice activitate de întocmire a documentatiilor de acord/studiilor de solutie, precum si actul analizei documentatiilor depuse pentru avizare se efectuează de către persoane juridice sau fizice atestate conform legii, contra cost.

(7) Orice redepunere a documentatiei spre avizare presupune si plata unei noi taxe.

Art. 10. - (1) Proiectantii atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, împreună cu titularul acordului petrolier, sunt în drept a reduce distantele de sigurantă prevăzute în anexele A1 si/sau A2, în baza unei analize de specificitate a situatiei de exploatare si/sau a adoptării unor măsuri compensatorii corespunzătoare exploatării în sigurantă, cu proiect întocmit si avizat de Agentia Natională pentru Resurse Minerale, conform normelor si legislatiei în vigoare.

(2) Aceste documente sunt în mod expres vizate de verificatorii de proiecte, făcându-se consemnările necesare cu descrierea clară si amănuntită în referatul de verificare.

(3) Distantele de sigurantă nu pot fi reduse cu mai mult de 50% fată de valorile cuprinse în anexele A1 si/sau A2.

Art. 11. - Zona de sigurantă a unei conducte este înscrisă obligatoriu pe plăcutele indicatoare care marchează traseul conductei/conductelor sau pe cele ce se montează pe împrejmuirea instalatiilor.

 

CAPITOLUL III

Caracterizarea situatiei din zona de protectie

 

Art. 12. - Distanta de protectie este de 5 m de o parte si de alta a conductei/conductelor sau de 5 m în exteriorul zonei delimitate de proiectia în plan orizontal a instalatiei/utilajului/echipamentului.

Art. 13. - In zona de protectie sunt interzise următoarele:

a) efectuarea oricăror lucrări de constructii si montaj, chiar si a celor cu caracter provizoriu, cu exceptia celor ce servesc conductele/instalatiile respective;

b) ocuparea terenului cu diverse obstacole care să obstructioneze/limiteze circulatia;

c) montarea oricăror retele de servicii/utilităti care nu servesc conductele/instalatiile în cauză.

Art. 14. - Zona de protectie a unei conducte va fi înscrisă obligatoriu pe plăcutele indicatoare care marchează traseul conductei/conductelor sau pe cele ce se montează pe perimetrul instalatiilor.

 

CAPITOLUL IV

Accesul titularului de acord petrolier si/sau a firmelor abilitate/angajate de acesta în zona de sigurantă si în zona de protectie

 

Art. 15. - S.N.T.T.G.C.E. face parte din domeniul public de interes national si este de importantă strategică.

Art. 16. - Pentru a asigura întretinerea S.N.T.T.G.C.E. si pentru a elimina aparitia posibilelor pericole în exploatarea acestuia se stabilesc zone de protectie si de sigurantă, în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin.

Art. 17. - Dreptul de acces în zona de protectie si de sigurantă este diferentiat în functie de natura operatiunilor ce urmează să se efectueze, astfel:

a) permanent, pentru verificarea zilnică a stării traseului si a echipamentelor montate pe conductă/în instalatii, pentru verificarea stării izolatiilor si a sistemelor de protectie - cu informarea scrisă a proprietarilor de terenuri privind programul de verificare si reparatii curente, prin afisarea la sediile administratiei locale;

b) ocazional, pentru lucrări de interventie si reparatii în caz de avarii - cu anuntarea scrisă a proprietarilor de terenuri si negocierea despăgubirilor cuvenite, pentru fiecare situatie în parte;

c) în regim de urgentă, pentru lucrări de interventie atunci când apar situatii periculoase pentru conducte/ instalatii si/sau pentru obiective învecinate acestora sau pentru factori ai^ mediului ambiant.

Art. 18. - În cazul interventiilor în regim de urgentă/ ocazionale, unitătile specializate/titularul de acord petrolier vor lua măsuri de limitare, pe cât posibil, a pagubelor, afectărilor si disconfortului aduse proprietătilor si utilizatorilor acestora.

Art. 19. - Pentru prejudicii produse prin interventiile în regim de urgentă/ocazional si în cazul cărora nu s-a executat degajarea prealabilă a terenurilor necesare interventiei, proprietarii/persoanele care au în folosintă terenurile sau bunurile afectate sunt despăgubiti/ despăgubite, în termen de 15 zile de la producerea prejudiciului, în baza conventiei încheiate, ca urmare a negocierilor cu titularul, sau în baza unei expertize de specialitate, care constată producerea si valoarea prejudiciului.

Art. 20. - Dreptul de servitute sau servitutea se exercită în conformitate cu prevederile Legii nr. 238/2004, precum si cu normele juridice în materie.

Art. 21. - Asupra terenurilor necesare operatiunilor petroliere ce trebuie, în situatii exceptionale, să fie realizate în afara zonelor de sigurantă, altele decât cele declarate „de utilitate publică” sau concesionate, precum si asupra terenurilor necesare lucrărilor de exploatare si oricăror alte operatii pe care acestea le implică se instituie, în favoarea titularului operatiunilor, un drept de servitute, în conditiile art. 7 din Legea nr. 238/2004.

Art. 22. - Durata de instituire a servitutii este cea a derulării operatiunilor petroliere, întelegând prin aceasta perioada cuprinsă între deschiderea activitătii si redarea terenurilor la starea initială, conform acordului petrolier.

Art. 23. - Terenurile ce urmează a fi afectate de servitutea prevăzută la art. 7 din Legea nr. 238/2004 se determină, în ceea ce priveste suprafata si proprietarii, potrivit principiului celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.

Art. 24. - (1) Exercitarea dreptului de servitute se face cu plata unei rente anuale, către proprietarii terenurilor afectate pentru perioada cât afectarea se mentine, de către titularul de acord petrolier.

(2) Nivelul rentei plătibile se stabileste la nivelul celei mai mari productii agricole/viticole/pomicole/silvice posibil a fi realizată pe terenuri cu caracteristici pozitionale si geomorfologice asemănătoare cu ale terenului în cauză, în lipsa oricărei poluări.

(3) Valoarea rentei plătibile se stabileste pe baza unei expertize legal întocmite.

Art. 25. - Accesul la terenurile afectate de servitutea legal instituită se stabileste prin negociere între unitătile specializate/titularii de acord petrolier si proprietarii terenurilor, cu respectarea principiilor egalitătii de tratament si echitătii, conform art. 8 din Legea nr. 238/2004.

Art. 26. - Litigiile dintre părti cu privire la despăgubirile cuvenite si nivelul rentelor, dacă nu se pot rezolva amiabil, sunt de competenta instantelor judecătoresti din România.

Art. 27. - Când statul vinde terenurile si bunurile expropriate, fostii proprietari sau, după caz, succesorii acestora au drept de preemtiune si, ca atare, vor fi înstiintati despre conditiile vânzării, pe cale administrativă sau/si prin publicitate în mijloacele de informare de largă circulatie natională.

Art. 28. - Obtinerea dreptului de folosintă sau a proprietătii asupra terenurilor necesare amplasării de noi conducte/instalatii/constructii necesare functionării, modernizării sau extinderii S.N.T.T.G.C.E. se face conform legii.

 

CAPITOLUL V

Stabilirea zonelor de protectie si de sigurantă cu regim special

 

Art. 29. - Zonele cu regim special sunt acele zone unde există conducte/instalatii care apartin S.N.T.T.G.C.E., definite în prezentul ordin, instituite ca rezultat al unui proces evolutiv independent de vointa si neimputabil titularului de acord de concesiune.

Art. 30. - Zonele cu regim special se împart în:

a) zone de consecintă;

b) zone de sigurantă comune cu alte sisteme dezvoltate în teritoriu.

Art. 31. - Zonele de consecintă avute în vedere sunt:

a) zone de amplasare a conductelor în terenuri care au fost sau au devenit zone silvice;

b) zone de amplasare a conductelor în terenuri care au fost sau au devenit zone viticole si/sau pomicole;

c) zone de amplasare unde ulterior pozării conductelor s-a extins intravilanul localitătilor până peste conducte/în vecinătatea conductelor, inclusiv dezvoltându-se infrastructura necesară noilor comunităti;

d) zone de amplasare unde, ulterior pozării conductelor, au fost construite în vecinătate obiective economice, industriale, comerciale, militare, de cult si altele asemenea;

e) zone de amplasare unde, alăturat de conducte, au fost pozate/repozitionate căi de acces rutier sau feroviar;

f) zone de amplasare unde, după pozarea conductelor, a fost necesar să fie amplasate obiective cu caracter protectiv pentru ambientul general, de tipul digurilor, regularizărilor, consolidărilor, stabilizărilor de teren si altele asemenea.

Art. 32. - (1) Conductele amplasate în zonele de consecintă vor fi mentinute pe traseele ocupate, cu conditia ca situatia acestora din punct de vedere tehnic si de securitate pentru vecinătăti să nu se deterioreze, până la prima reparatie capitală/refacere de natură a recorela traseul conductei cu prevederile normelor/normativelor în vigoare.

(2) Orice deviere de traseu de conductă se va analiza tinându-se cont de: situatia în ansamblu a zonei, devierile locale ce presupun mărirea lungimii conductei, eventual schimbări de directie suplimentare motivate din punct de vedere tehnic cu luarea de măsuri compensatorii pentru siguranta în exploatare.

Art. 33. - Zona de sigurantă comună, acceptată ca fiind valabilă, pentru întregul ansamblu de obiective este cea mai restrictivă dintre zonele de sigurantă proprii fiecărui obiectiv.

Art. 34. - În cazul amplasării mai multor obiective unul în vecinătatea celuilalt, se admite, motivat, apropierea la distante mai mici decât cele recomandate ca distante de protectie, cu conditia încadrării în prevederile referitoare la luarea de măsuri compensatorii stipulate în normele de specialitate sau rezultate din situatia tehnică caracteristică de montaj, pe bază de proiect avizat de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale, conform normelor si legislatiei în vigoare.

Art. 35. - (1) Zonele de sigurantă comune se au în vedere pentru următoarele obiective de utilitate publică, apartinând tertilor, ce pot fi asociate traseelor conductelor apartinând S.N.T.T.G.C.E.:

a) conducte de transport gaze;

b) conducte de transport produse petroliere;

c) conducte de transport apă industrială si pentru irigatii;

d) cabluri electrice si de telecomunicatii;

e) drumuri nationale, judetene, comunale, de exploatare si autostrăzi;

f) căi ferate curente si industriale;

g) canale de irigatii si de desecare; h) canalizări civile si industriale.

(2) Pentru conductele apartinând S.N.T.T.G.C.E. aflate în vecinătatea obiectivelor de mai sus, la distante mai mici decât cele de protectie normate, se vor prevedea încă din faza de proiectare măsuri suplimentare de protectie, compensatorii, care vor fi avizate de toti detinătorii de retele implicati.

Art. 36. - Conductele apartinând S.N.T.T.G.C.E., amplasate în zone cu regim special, se supun normelor privind compensatiile financiare corespunzătoare îngrădirii folosintei terenurilor numai în ceea ce priveste prejudiciile create cu prilejul intrării pe acele terenuri, în caz de avarii interventii, reparatii, investitii sau modernizări/retehnologizări

Art. 37. - Titularul de acord petrolier are obligatie organizării si mentinerii unei evidente stricte a conducteio apartinătoare S.N.T.T.G.C.E., amplasate în zonele de protectie si sigurantă cu regim special, evidentă care se ve raporta semestrial Agentiei Nationale pentru Resurst Minerale, în scris si în format electronic, de către titular

Art. 38. - Anexele A1-A6*) fac parte integrantă dii prezentele norme.

 

ANEXA A1

la norme

 

DISTANTE DE SIGURANTĂ

dintre instalatiile tehnologice componente ale S.N.T.T.G.C.E. si diferite obiective industriale, comerciale, administrative si sociale învecinate acestuia

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivelor învecinate conductelor

si instalatiilor tehnologice

componente ale S.N.T.T.G.C.E.

Distanta de sigurantă [m]

Conducte

Statii de pompare si alte asemenea

Rampe de încărcare si terminale

Depozite

Titei, Condensat

Gazolină

Etan

Titei, Condensat

 

Gazolină

 

Etan

Titei, Condensat

Gazolină

Produse clasele III b, IV b

Produse clasele I, II,

III a,

IV a

Gaze lichefiate

Subterane

Supraterane*)

Subterane

Supraterane*)

Subterane

Supraterane*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Obiective din industria de petrol si gaze

1.1.

conducte de transport al titeiului,condensului, produselor petroliere

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1.2

conducte de gaze cu p<6 bar

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1.3

conducte de transport al gazolinei sau gazelor cu 6<p<40 bar

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

1.4

conducte de transport al etanului sau gazelor cu p>40 bar

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.5

instalatii tehnologice în aer liber, categoriile A, B, C, pericol de incendiu

T

T

T

T

T

T

20

20

20

30

50

20

40

50

1.6

instalatii tehnologice în aer liber categoriile D, E, pericol de incendiu

10

10

15

15

20

30

20

25

30

30 (a)

50

20 (b)

30

50

1.7

instalatii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă)

10

30

30

40

40

50

30

40

50

30 (a)

50

30

40

50

1.8

faclă de gaze ne integrata (c)

10

35

30

40

30

50

40

50

50

40

50

50

50

50

2

Instalatii electrice de tip exterior, cu tensiune nominală de 110 kv sau mai mare

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25 20

3

Instalatii electrice de tip interior; instalati) electrice de tip exterior, cu tensiune nominală mai mică de 110 kv; posturi de transformare de interior si exterior

20

(f1)

20

(f1)

20

(f1)

20

(f1)

20

(f1)

20

(f1))

20

20

20

20

20

20

20

 

4

L.E.A. mai mare de 1kV

4.1

paralelisme (d)

5(e)

Hst+3

(f2)

Hst

(f2)

Hst +3

(f2)

Hst

(f2)

Hst +3

(f3)

(f3)

(f3)

(f3)

(f3)

(f3)

(f3)

(f3)

4.2

intersectii (d)

5{e)

(g1)

Hst

(f2)

(g1)

Hst

(f2)

(g1)

I

I

I

I

I

I

i

I

5

L.E.A. mai mică de 1 kV

5.1

paralelisme

(g2)

Hst (f4)

(g2)

Hst (f4)

(g2)

Hst (f4)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

5.2

intersectii

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

(g3)

I

I

I

I

I

I

I

I

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

Cabluri electrice supraterane si subterane

6.1

paralelisme

1

-

0.6

(h)

-

0.6

(h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2

intersectii (distanta măsurată în plan vertical)

0.5

(i)

-

0.25

(i)

-

0.25

(i)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Linii de cale ferată

7.1

paralelisme

25 (K)

30 (k)

30 (k)

40 (k)

40 (k)

50 (k)

30 (k)

40 (k)

50 (k)

5{k)

10 (k)

30 (k)

40 (k)

50 (k)

7.2

intersectii

(I)

(I)

(I)

(I)

(I)

(I)

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Drumuri

 

8.1

paralelisme si apropieri cu autostrăzi

50

(m)

50

(m)

50

(m)

50

(m)

50

(m)

50

(m)

50

50

50

50

50

50

50

50

8.2

paralelisme si apropieri cu drumuri natioanle

22

(m)

22

(m)

22

(m)

22

(m)

22

(m)

22

(m)

50

50

50

50

50

50

50

50

8.3

paralelisme si apropieri cu drumuri judetene

20

(m)

20

(m)

20

(m)

20

(m)

20

(m)

20

(m)

20

20

20

20

20

30

40

50

8.4

paralelisme si apropieri cu drumuri comunale

18

(m)

18

(m)

18

(m)

18

(m)

18

(m)

18

(m)

18

18

18

18

18

20

30

50

8.5

intersectii

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

(n)

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Constructii civile, sociale, industriale si administrative apartinând tertilor

10

15

15

30

20

40

30

30

40

30 (a)

40

30

40

50

10

Zone populate si locuinte individuale

10

15

15

30

20

40

20

30

40

30 (a)

40

30

40

50

11

Unităti militare

50

100

50

100

60

100

150

150

150

150

150

150

150

150

12

Poligoane de tragere si depozite de exploziv (o)

50

150

50

150

60

160

250

250

250

250

250

250

250

250

13

Balastiere 1n râuri

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

14

Depozite de furaje

40

50

50

60

50

60

50

50

50

50

50

50

50

50

15

Hidrocentrale

40

50

50

60

50

100

80

100

100

80

100

60

80

100

16

Termocentrale

40

50

50

60

50

100

80

100

100

80

100

60

80

100

17

Centrale atomoelectrice

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

 


*) În sensul normativelor NTE 003/04/00 si PE 106/1995, toate elementele amplasate deasupra solului ale conductei îngropate (inclusiv refiilatoare, vane, regulatoare, etc.) vor fi tratate drept conducte supraterane.

 

 

NOTĂ IMPORTANTĂ:

 

- Reducerile de distante se stabilesc prin proiect si se consemnează în mod expres într-un capitol distinct al acestuia.

- Toate elementele ampisate deasupra solului, apartinând unei conducte subterane vor fi tratate după distantele specifice conductelor supraterane.

- Distantele prevăzute în această anexă se măsoară:

- pentru localităti la limita zonei construibile (intravilan):

- pentru constructii izolate, la punctul cel mai apropiat al constructiei;

- pentru intreprinderi industriale sau alte obiective asimilabile cu acestea, la limita împrejmuirii acestora;

- pentru drumuri, din axul dmmului;

- de la piciorul taluzului pentru căile ferate în rambleu si de la muchia superioară a taluzului pentru căile ferate în debleu;

- pentru poduri distantele se consideră ca si pentru linia ferată sau drumul de categoria respectivă, de la marginea podului.

- Distantele minime pentru orice constructie nespecificată în prezenta normă se stabilesc prin proiect.

- T - distantă ce se stabileste din considerente exclusiv tehnologice.

- Hst = înăltimea stâlpului.

 

Legenda notelor literare din tabel si explicarea acestora :

(a) Pentru produsele din clasele III b si IV b distantele prevăzute se pot reduce cu 25%.

(b) Fac exceptie rezervoarele de combustibil, pentru consum zilnic, de la centrale termice, motoare termice, alte asemenea.

(c) Distantele se referă la facle cu înăltimi mai mici sau egale cu 60 m. Distantele stabilite de prezenta normă se verifică si calculând nivelul radiatiei termice la cota obiectivului, în final considerându-se valoarea cea mai acoperitoare. Pentru facle situate la c înăltimi mai mari de 60 m distanta se stabileste functie de nivelul radiatiei la cota obiectivelor învecinate si de gradul de securitate al personalului si utilajelor ce pot circula în zona neîmprejmuită a faclei.

(d) Pentru conductele subterane se consideră distanta minimă, pe orizontală, dintre partea de fundatie cea mai apropiată a stâlpului  sau orice element al prizei de împământare si generatoarea laterală a conductei. Pentru conductele supraterane se consideră distanta minimă, pe orizontală, între limita apropiată a liniei electrice si generatoarea laterală a conductei.

(e) Distanta se poate reduce, în cazuri impuse, până la 3 m cu acordul beneficiarului conductei.

(f1) Distanta se poate reduce, în cazuri impuse, cu acordul comun al unitătilor ce administrează instalatiile respectiv conductele.

(f2) Distanta se poate reduce, în conformitate cu normativul NTE 003 / 04 / 00.

(f3) Distanta minimă va fi în conformitate cu normativele NTE 003 / 04 / 00 si ID 17 - 1986.

(f4) Distanta se poate reduce în conformitate cu normativul PE 106 - 1995.

(g1) Distanta, minimă va fi în conformitate cu normativul NTE 003 / 04 /00.

(g2) Distanta, minimă va fi în conformitate cu normativul PE 106 - 1995.

(g3) Distanta minimă va fi în conformitate cu normativele PE 106 - 1995 si ID 17 - 1986.

(h) În cazul protejării cablurilor în tuburi, distanta se măreste la distantele precizate în normativul PE 107/1995.

(i) Distanta în plan vertical dintre cablu si conductă poate fi redusă până la 0,25 m numai în cazul pozitionării cablului în tuburi de protectie pe toată lungimea intersectiei plus câte 0,5 m în fiecare parte, în conformitate cu normativul PE 107/1995.

(j) De regulă, conducta se pozează sub nivelul cablului. Ultimul care se pozeză pe traseu, fie conducta, fie cablul, se introduce în tub de protectie ce va depăsi cu minim 0,8 m fiecare parte a intersectiei. Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflători. Traversarea se va face perpendicular sau la un unghi de cel mult 30 grade de o parte si de alta a perpendicularei. Toate detaliile traversării se stabilesc prin proiect.

(k) Distantele fată de linia de cale ferată se pot reduce cu avizul directiilor abilitate din cadrul Căilor Ferate Române, pe baza unei documentatii întocmite conform reglementărilor în vigoare. In cazul pozitionării obiectivelor noi sub limita de 100 m, este posibil ca organismele Căilor Ferate Române să solicite compensatii materiale în baza unor reglementări proprii. Distantele se măsoară de la marginea rambleului / debleului. Distantele pentru liniile industriale se stabilesc de către proiectant în baza normelor specifice, pentru fiecare situatie de montaj în parte.

(1) Intersectiile conductelor cu linii de cale ferată se realizează în baza unui proiect specific, concordant si cu prevederile standardului de referintă, care va fi supus analizei si aprobării organismelor feroviare abilitate. În vederea obtinerii autorizatiei de construire Căi Ferate,

(m) Distantele dintre conducte si drumuri se pot reduce prin proiect, cu acordul organismelor rutiere abilitate, până la limita zonei de sigurantă a drumului, în limita a :

- 1,50 m de la marginea exterioară a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu; 2

- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înăltime pană la 5,00 m inclusiv; z

- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înăltime peste 5,00 m.

(n) Intersectiile dintre conducte si drumuri se vor proiecta concordant cu prevederile standardului de referintă. Proiectul de specialitate va fi supus analizei si avizării organismelor rutiere abilitate.

(o) Proiectul va fi avizat de Ministerul Apărării Nationale, în conformitate cu normele în vigoare.

(p) Proiectul va fi avizat de Compania Natională „Apele Române” S.A. la depăsirea limitei zonei de protectie a cursului / acumulării de apă sau în cadrul situării conductei / instalatiilor în zona inundabilă sau cu risc de eroziuni / alunecări.

(r) Proiectul va fi avizat de Compania Natională „Apele Române” S.A. la traversarea apelor de suprafată.

 

T = tehnologic, I = interzis, Hst - înăltimea stâlpului

 

Distantele prevăzute în anexă se măsoară :

- pentru localităti, de la limita construibilă (intravilan). Dacă limita construibilă este reprezentată de aliniamente de clădiri, de la părtile cele mai apropiate ale acelor aliniamente;

- pentru constructii izolate, de la punctul cel mai apropiat al constructiei;

- pentru intreprinderi industriale, depozite, statii de compresoare, etc, de la punctul cel mai apropiat al împrejmuirii;

- pentru drumuri de la limita amprizei / santului acestora - după caz;

- de la piciorul taluzului, la căile ferate în rambleu si de la muchia taluzului, pentru cele în debleu;

- pentru podurile de cale ferată sau de drumuri, distantele minime se consideră ca si pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectivă, de la marginea podului.

Distantele minime fată de orice constructie specială, necuprinsă în tabelul de mai sus se stabileste prin proiect.

 

ANEXA A 2

la norme

 

DISTANTE DE SIGURANTĂ

dintre instalatiile tehnologice componente si subunitătile din cadrul S.N.T.T.G.C.E.

 

Nr. crt.

Instalatiile tehnologice componente si utilitătile din S.N.T.T.G.C.E.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26.1.

26.2.

26.3.

27

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

26

27

28

29

30

1

Conducte de titei si condensat

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Conducte de gazolină

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Conducte de etan

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Statii de pompare a titeiului si condensatului

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Statii de pompare a gazolinei

T

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Statii de pompare a etanului

T

T

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Rampe de încărcare a titeiului si condensului

T

T

T

20

20

20

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Rampe de încărcare a gazolinei

T

T

T

20

20

20

20

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depozite de gazolină si etan

T

T

T

20

20

20

30

30

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Depozite de categoria D 4

T

T

T

20

20

20

20

20

20 (a)

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Depozite de categoria D 5

T

T

T

15

15

15

15

15

20 (a)

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Depozite de

categoria D 6

T

T

T

12

12

12

10

10

20 (a)

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Depozite de

categoria D 7

T

T

T

-

-

-

-

-

20 (a)

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rezervoare

(D<6m)

T

T

T

20

20

20

20

30

-

-

-

-

 

1.5 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Rezervoare

6m<D<35m

T

T

T

20

20

20

20

30

-

-

-

-

-

0.35 D

0.35 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Baterie de cazane,

încălzitoare cu foc deschis

10

35

35

35

35

35

35

35

50

40

40

40

40

40

40

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Încălzitoare cu foc inchis

T

T

T

T

T

T

T

T

35

T

T

T

T

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cos de gaze fara

posibilitate de aprindere

T

T

T

T

T

T

T

T

35

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Decantoare pentru scurgeri tehnologice

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Statii de pompare de apă pentru incendiu

10

10

10

30

30

30

30

30

40

25

25

25

25

25

25

10

30

30

30

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Rezervor de apă

pentru incediu

10

10

10

10

10

10

30

30

50

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

T

T

T

 

 

 

 

 

 

 

22

Depozit de materiale solide necombusttbile

10

10

10

20

20

20

20

35

30

20

20

20

20

20

20

T

10

10

10

T

 

T

 

 

 

 

 

 

 

23

Depozit de ambalaje combustibile

30

30

50

30

30

30

30

40

30

50

50

50

50

50

50

10

10

30

30

30

10

10

T

 

 

 

 

 

 

24

Schimbătoare de căldură, braune

T

T

T

T

T

T

T

T

50

T

T

T

T

T

T

35

35

T

T

T

10

10

10

T

 

 

 

 

 

25

Instalatie de

recuperare a vaporilor

T

T

T

T

T

T

T

T

25

T

T

T

T

T

T

35

T

T

T

T

10

10

10

35

T

 

 

 

 

26

Constructii auxiliare si civile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1

grad de rezistentă la foc I.II

5

5

5

15

15

15

40

40

50

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

15

10

 

-

20

20

10

 

 

 

26.2

grad de rezistentă la foc III

10

10

10

15

15

15

40

40

50

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

20

10

-

-

20

20

12

16

 

 

26.3

grad de rezistentă la foc IV,V

10

10

10

15

15

15

40

40

50

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

20

10

-

-

20

20

16

18

20

 

27

Împrejmuire

5

15

15

10

10

10

10

10

20

15

15

15

15

15

15

T

15

15

15

T

T

T

5

15

15

10

10

10

T

 

NOTĂ:

(1) Reducerile de distante se stabilesc prin proiect si se consemnează în mod expres într-un capitol distinct al acestuia.

(2) Standardul de referintă din prezenta normă este folosit:

(a) Pentru realizarea intersectiilor conductelor cu linii de cale ferată: STAS 9312-87

(b) Pentru realizarea intersectiilor dintre conducte si drumuri: STAS 9312-87.

 

Legenda notelor literare din tabel si explicarea acestora :

(a) Distanta se poate reduce la 10 m atunci când, capacitatea totală de hidrocarburi lichefiate nu depăseste 70 m3 sau la 5 m atunci când rezervoarele de hidrocarburi lichefiate sunt subterane. Când capacitatea depozitului de G.P.L. este mai mare de 4000 m\ distanta minimă este de:

- 40 m între mantaua rezervorului de G.P.L. si rezervorul de hidrocarburi lichide clasa a Ii-a;

- 25 m între mantaua rezervorului de G.P.L. si rezervorul de hidrocarburi lichide clasele III a si IV a.

D - diametrul celui mai mare rezervor vecin.

 

ANEXA A3

la norme

ORDIN

pentru abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor si conditiile de sănătate pentru producerea si punerea pe piată a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul comun de aprobare nr. 86.606 din 25 septembrie 2006, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor si Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele ordine:

a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 401/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea cărnii proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/433/CEE;

b) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea si comertul cu carne proaspătă de pasăre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 4 februarie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 71/118/CEE;

c) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 535/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate care reglementează comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspătă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 10 decembrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 72/461/CEE;

d) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 322/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate care reglementează producerea si comercializarea produselor din carne si a altor produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 si 356 bis din 26 mai 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 77/99/CEE;

e) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 46/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează comertul cu produse din carne dintre România si statele membre ale Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 si 155 bis din 11 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 80/215/CEE;

f) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 346/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile generale de igienă în exploatatiile de animale producătoare de lapte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei 89/362/CEE;

g) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si igienă pentru producerea si comercializarea produselor din ouă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 26 noiembrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/437/CEE;

h) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 243/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si

comercializarea molustelor bivalve vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 23 septembrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/492/CEE;

i) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 329/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru producerea si comercializarea produselor de pescuit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/493/CEE;

j) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 391/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de carne proaspătă de pasăre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/494/CEE;

k) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 559/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică si de sănătate a animalelor, care reglementează producerea si comercializarea cărnii de iepure si a cărnii de vânat de crescătorie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/495/CEE;

l) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 119/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate animală si de sănătate publică referitoare la uciderea vânatului sălbatic si la comercializarea cărnii de vânat sălbatic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 si 159 bis din 12 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 92/45/CEE;

m) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 389/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic si a produselor pe bază de lapte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 92/46/CEE;

n) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 192/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la conditiile minime de igienă pentru produsele din pescuit obtinute la bordul vaselor de pescuit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 92/48/CEE;

o) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 490/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile pentru producerea si comercializarea cărnii tocate si a cărnii preparate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2003, ce

transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 94/65/CE.

p) Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 75/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile în care se stabilesc listele provizorii cu unitătile din tările terte din care se avizează importul anumitor produse de origine animală, produse din pescuit sau moluste bivalve vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 si 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Decizia Consiliului 95/408/CE.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspătă de porcine, vânat (urs, mistret) si cabaline si a Normei sanitare veterinare cuprinzând măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produseie lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 10 august 1995, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 77/96/CEE, se abrogă de la 1 ianuarie 2007.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, referintele la ordinele mentionate la art. 1 se vor constitui, în functie de context, ca referiri la:

a) Hotărârea Guvernului nr. 954/2005 pentru aprobarea Regulilor specifice de igienă pentru alimente de origine animală;

b) Hotărârea Guvernului nr. 955/2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman; sau

c) Norma sanitară veterinară ce stabileste reguli de sănătate animală care reglementează productia, procesarea, distributia si introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva 2002/99/CE.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 2004/41/CE care abrogă anumite directive privind igiena alimentelor si conditiile de sănătate pentru producerea si punerea pe piată a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman si care amendează directivele Consiliului 89/662/CEE si 92/118/CEE si Decizia Consiliului 95/408/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 157 din 30 aprilie 2004, p. 33.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 6 octombrie 2006.

Nr. 240.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfă si călători. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare”

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Reconditionarea prin sudare a subansamblurilor si pieselor componente ale vagoanelor de marfă si călători. Prescriptii tehnice pentru executarea operatiilor de sudare”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către operatorii de transport feroviar si detinătorii de vagoane de marfă si călători la elaborarea caietelor de sarcini pentru licitarea reviziilor si a reparatiilor planificate ale vagoanelor, de către operatorii economici autorizati ca furnizori feroviari ai serviciului de reconditionare prin sudare a pieselor si subansamblurilor vagoanelor de marfă si călători la executia operatiilor de sudare în cadrul

proceselor tehnologice de reparare planificată a acestora, precum si de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în activitătile de avizare a documentatiei tehnice, omologare/agrementare tehnică si de inspectie tehnică.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instructia nr. 53/1950 „Instructiune pentru repararea pieselor de vagoane de marfă prin sudură” îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 1.013.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române si ale art. 5 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru revizia si repararea planificată a locomotivei diesel-electrice de 2100 CP”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către operatorii de transport feroviar si detinătorii locomotivelor diesel-electrice de 2100 CP la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea serviciului de revizii si reparatii planificate si de către operatorii economici autorizati ca furnizori feroviari ai serviciului de revizii si reparatii pentru întocmirea specificatiilor tehnice si efectuarea reviziilor si reparatiilor planificate ale locomotivei, ansamblurilor si subansamblurilor acesteia si de către Autoritatea Feroviară Română - AFER în activitătile de avizare a documentatiei tehnice, omologare/agrementare tehnică feroviară si de inspectie tehnică referitoare la reviziile si reparatiile locomotivei diesel-electrice de 2100 CP.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 1.014.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice si a automotoarelor”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescriptii privind salubrizarea, deratizarea, dezinsectia si dezinfectia vagoanelor de călători (clasă), a ramelor electrice si a automotoarelor”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitarea serviciilor de salubrizare, deratizare, dezinsectie si dezinfectie, precum si de către operatorii economici autorizati ca furnizori feroviari care prestează serviciul de salubrizare, deratizare, dezinsectie si dezinfectie la elaborarea specificatiilor tehnice utilizate la executia acestor servicii.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul primului-adjunct al ministrului transporturilor si telecomunicatiilor nr. 1.434/1981 pentru aprobarea „Instructiunilor privind salubrizarea vagoanelor de călători” îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 7 iunie 2006.

Nr. 1.015.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Reutiiizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor de întretinere si reparatie a căii”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Infrastructură feroviară. Reutiiizarea materialelor de cale recuperate în urma lucrărilor de întretinere si reparatie a căii”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în activitătile de proiectare, de constructie, de modernizare, de reparare si de întretinere a căii, de către operatorii economici persoane juridice române, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii, la întocmirea caietelor de sarcini si a specificatiilor tehnice, de către administratorul infrastructurii feroviare si de către gestionarii infrastructurii feroviare, precum si la avizarea documentatiilor tehnice si la evaluarea conformitătii lucrărilor de întretinere si reparatie a căii de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.403.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Prescriptii tehnice pentru repararea cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică de către operatorii economici, persoane juridice române, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii feroviare critice în activitătile de reparare si verificare a cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători, la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitatii în vederea efectuării reparatiilor si verificărilor la cadrele de boghiuri de la vagoanele de marfă si călători, precum si de către Autoritatea Feroviară Română în activitătile de omologare/certificare/inspectie tehnică a serviciilor de reparare/verificare a cadrelor de boghiuri ce echipează vagoanele de marfă si călători.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin „Instructia 935 pentru repararea cadrelor de boghiuri de la vagoanele de marfă si călători, aprobată de conducerea Departamentului CF - MTTc cu Actul nr. 21/904 din noiembrie 1986” îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.404.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Vagoane de marfă. Prescriptii tehnice pentru reparare”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit, e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Vagoane de marfă. Prescriptii tehnice pentru reparare”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în activitătile de reparare a vagoanelor de marfă de către operatorii economici, persoane juridice române, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii feroviare critice, la întocmirea caietelor de sarcini pentru licitatii, în vederea încheierii de contracte pentru reparatii de vagoane de marfă, de către operatorii de transport feroviar, administratorul infrastructurii feroviare si gestionarii infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si în activitătile de omologare/certificare/inspectie tehnică a reparatiilor vagoanelor de marfă de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Instructia pentru reparatiile periodice la vagoanele de marfă nr. 470/1972 îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.405.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule de cale ferată. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule de cale ferată. Bandaje laminate din otel nealiat pentru rotile osiilor montate. Conditii tehnice generale pentru fabricare, montare si prelucrare”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică la fabricarea, montarea si prelucrarea bandajelor pentru rotile osiilor montate, de către operatorii economici persoane juridice, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii, la elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatie si întocmirea comenzilor pentru achizitionarea bandajelor, de către beneficiarii finali, la întocmirea specificatiilor pentru agrementarea tehnică si a comenzilor pentru aprovizionarea bandajelor de către agentii economici care repară vehicule feroviare, boghiuri sau osii montate, precum si în activitătile de omologare, certificare, agrementare tehnică, inspectie tehnică a bandajelor de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.406.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară. Aparate de cale. Controlul ultrasonic”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Infrastructură feroviară. Aparate de cale. Control ultrasonic”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică în activitătile de fabricatie, de modernizare si de reparare în atelier a aparatelor de cale, de către operatorii economici, persoane juridice române, autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii, la întocmirea caietelor de sarcini si a specificatiilor tehnice, de către administratorul si gestionarii infrastructurii feroviare, precum si la avizarea documentatiilor tehnice privind fabricarea, modernizarea si repararea aparatelor de cale de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.407.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice feroviare „Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de călători. Cerinte pentru proiectare”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) a treia liniută din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică feroviară „Vehicule feroviare. Iluminatul electric al vehiculelor feroviare destinate transportului de călători. Cerinte pentru proiectare”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentei norme tehnice feroviare se aplică în activitătile de proiectare, constructie si modernizare a vehiculelor feroviare destinate transportului de călători de către operatorii economici autorizati ca furnizori feroviari de produse/servicii, la întocmirea temelor de proiectare si a caietelor de sarcini de către operatorii de transport feroviari de călători, precum si în activitătile de avizare documentatie, încercări, omologare/certificare de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 1.408.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.