MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 869          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 24 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

217.  - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine

 

239. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste metode comunitare de prelevare de probe pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat

 

250. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

300. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 85/2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

676. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.951 din 18 septembrie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 477/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tările terte de material seminal de la porcine domestice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/429/CEE care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18.08.1990, p. 62, asa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul Consiliului nr. 806/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 122 din 16.05.2004, p. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 217.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului din tări terte de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice, dacă este necesar, definitiile prevăzute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 bis din 30 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, cele din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE care stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman, din Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 88/407/CEE, si cele din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE. În plus, material seminal înseamnă ejaculatul provenit de la un animal domestic din specia porcine, în stare proaspătă, preparat sau diluat.

 

CAPITOLUL II

Comert intracomunitar

 

Art. 3. - Este destinat pentru comert numai materialul seminal care trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale:

a) să fi fost colectat si procesat, în scopul însământării artificiale, într-un centru de colectare autorizat din punctul de vedere al sănătătii animalelor pentru comert intracomunitar, în conformitate cu art. 5 alin. (1);

b) să fi fost colectat de la animale domestice din specia porcine al căror status de sănătate este în conformitate cu anexa nr. 2;

c) să fi fost colectat, procesat, depozitat si transportat în conformitate cu anexele nr. 1 si 3.

Art. 4. - (1) Dacă pe teritoriul României toate centrele de colectare posedă numai animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii Aujeszky, dar care au dat o reactie negativă la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala Aujeszky, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor:

a) refuză intrarea pe teritoriul României a materialului seminal provenit din centre de colectare care nu au acelasi statut;

b) nu interzice intrarea materialului seminal provenit de la vierii care au fost vaccinati în centrul de colectare cu vaccinul G1 deletat, cu conditia ca:

(i) o astfel de vaccinare să fi fost efectuată numai la vierii care au fost seronegativi la testul pentru virusul bolii Aujeszky; (ii) examinarea serologîcă efectuată în decurs de 3 săptămâni după vaccinarea acestor vieri să nu evidentieze prezenta anticorpilor indusi de virusul bolii. (2) În situatia în care România este stat membru de destinatie, o probă de material seminal din fiecare colectare zilnică destinată comertului este supusă unui test de izolare a virusului într-un laborator autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5. - (1) Autorizarea prevăzută la art. 3 lit. a) este acordată numai dacă centrul de colectare a materialului seminal îndeplineste conditiile prevăzute în anexa nr. 1 si respectă celelalte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare. Medicul veterinar oficial supraveghează respectarea prevederilor respective. Medicul veterinar oficial

trebuie să retragă autorizarea atunci când nu mai sunt respectate una sau mai multe prevederi.

(2) Toate centrele de colectare a materialului seminal autorizate trebuie să fie înregistrate, fiecărui centru fiindu-i acordat un număr veterinar de înregistrare. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să trimită o listă cu centrele de colectare a materialului seminal si numerele veterinare de înregistrare a acestora celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene si să notifice acestora despre orice retragere a autorizatiei.

(3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 6. - (1) Fiecare expediere a materialului seminal este însotită de un certificat de sănătate a animalelor emis de către medicul veterinar oficial al statului membru de colectare, în conformitate cu anexa nr. 4. Acest certificat trebuie:

a) să fie întocmit în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului membru de colectare si în una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinatie;

b) să însotească transportul până la destinatia acestuia, în original;

c) să fie redactat pe o singură filă de hârtie;

d) să fie emis pentru un singur destinatar.

(2) În situatia în care România este stat membru de destinatie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, pe lângă măsurile prevăzute la art. 8 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE, să ia măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, cu conditia ca aceasta să nu afecteze viabilitatea materialului seminal, pentru a obtine decizia definitivă în cazurile în care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.

 

CAPITOLUL III

Import din tări terte

 

Art. 7. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza importul de material seminal numai din acele tări terte care figurează pe o listă întocmită în conformitate cu procedura comunitară. Această listă poate fi suplimentată sau amendată în conformitate cu procedura comunitară.

(2) În luarea deciziei, dacă o tară tertă poate să figureze pe lista la care se referă alin. (1), trebuie să se tină cont în special de:

a) starea de sănătate a efectivului, a altor animale domestice si sălbatice din tara respectivă, cu referire în special la bolile exotice ale animalelor si situatia sănătătii mediului din tara respectivă, care ar putea periclita sănătatea animalelor din statele membre ale Uniunii Europene;

b) regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tara respectivă cu privire la prezenta pe teritoriul acesteia a bolilor contagioase ale animalelor, transmisibile prin materialul seminal, în special acele boli mentionate în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii;

c) regulile privind prevenirea si combaterea bolilor la animale în tara respectivă;

d) structura serviciilor veterinare în tara respectivă si de puterea acestora;

e) organizarea si implementarea măsurilor de prevenire si combatere a bolilor contagioase ale animalelor; si

f) garantiile pe care tara respectivă le poate acorda cu privire la conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Lista la care se referă alin. (1) si toate amendamentele la aceasta sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 8. - (1) În baza procedurii comunitare trebuie să fie întocmită o listă cuprinzând centrele de colectare a materialului seminal din care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza importul de material seminal care provine din tări terte. Lista poate fi amendată sau suplimentată în conformitate cu aceeasi procedură.

(2) În luarea deciziei, dacă un centru de colectare a materialului seminal dintr-o tară tertă poate să figureze pe lista la care se referă alin. (1), trebuie să se tină cont în special de serviciile veterinare si de supravegherea la care sunt supuse centrele de colectare a materialului seminal.

(3) Un centru de colectare a materialului seminal poate să figureze pe lista prevăzută la alin. (1) numai dacă:

a) este situat în una dintre tările de pe lista la care se referă art. 7 alin. (1);

b) Îndeplineste cerintele prevăzute la cap. I si II din anexa nr. 1;

c) este oficial autorizat de serviciile veterinare ale tării terte respective, pentru export în Comunitatea Europeană;

d) este sub supravegherea unui medic veterinar al centrului din tara tertă respectivă; si

e) este supus unei inspectii efectuate cel putin de două ori pe an de către un medic veterinar oficial al tării terte respective.

Art. 9. - (1) Materialul seminal trebuie să provină de la animale care, imediat înainte de colectarea materialului seminal, au rămas cel putin 6 luni pe teritoriul unei tări terte care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1).

(2) Fără a aduce atingere art. 7 alin. (1) si alin. (1) al prezentului articol, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu autorizează importul de material seminal dintr-o tară tertă care figurează pe listă dacă materialul seminal nu corespunde cerintelor de sănătate a animalelor, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, pentru importul de material seminal din tara respectivă.

(3) În adoptarea cerintelor ia care se referă alin. (2) trebuie să se tină cont de:

a) situatia sănătătii animalelor în zona din jurul centrului de colectare a materialului seminal, cu referire în special la bolile mentionate în lista A a Oficiului International de Epizootii;

b) starea de sănătate a efectivului în centrul de colectare a materialului seminal si cerintele de testare;

c) starea de sănătate a animalului donator si cerintele de testare;

d) cerintele de testare în ceea ce priveste materialul seminal.

(4) Baza de referintă pentru stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor trebuie să fie standardele stabilite la cap. II si anexele corespunzătoare. În conformitate cu procedura comunitară se poate decide, de la caz la caz, să se renunte la aceste conditii atunci când tara tertă respectivă oferă garantii similare care sunt cel putin echivalente în materie de sănătate a animalelor.

(5) Trebuie să se aplice prevederile art. 4.

Art. 10. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de material seminal numai pe baza prezentării unui certificat de sănătate a animalelor, întocmit si semnat de către un medic veterinar oficial din tara tertă de colectare. Acest certificat trebuie:

a) să fie întocmit în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinatie si în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este efectuat controlul importului prevăzut la art. 11;

b) să însotească materialul seminal până la destinatia acestuia, în forma sa originală;

c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie;

d) să fie emis pentru un singur destinatar.

(2) Certificatul de sănătate a animalelor trebuie să corespundă unui model întocmit în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 11. - (1) Fiecare transport de material seminal care intră pe teritoriul vamal al Comunitătii Europene este supus unui control înaintea punerii în liberă circulatie sau este supus unei proceduri vamale, fiind interzisă introducerea materialului seminal în Comunitatea Europeană dacă, în fapt, controlul la import efectuat la sosirea acestuia relevă că:

a) materialul seminal nu provine de pe teritoriul unei tări terte care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1);

b) materialul seminal nu provine dintr-un centru de colectare a materialului seminal care figurează pe lista prevăzută la art. 8 alin. (1);

c) materialul seminal provine de pe teritoriul unei tări terte în care importurile sunt interzise în conformitate cu art.' 15 alin. (2);

d) certificatul de sănătate a animalelor care însoteste materialul seminal nu este în conformitate cu conditiile stabilite la art. 10 si nu este emis în conformitate cu acestea. Prezentul alineat nu se aplică transporturilor de material seminal care ajung pe teritoriul vamal al Comunitătii Europene si care sunt supuse unei proceduri de tranzit vamal pentru expediere către o destinatie situată în afara teritoriului. Acesta trebuie să fie aplicabil atunci când se renuntă la tranzitul vamal pe durata transportului pe teritoriul Comunitătii Europene.

(2) În situatia în care România este stat membru de destinatie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate lua măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, cu conditia ca aceasta să nu afecteze viabilitatea materialului seminal, pentru a se obtine o dovadă clară în cazurile în care materialul seminal este suspectat ca fiind infectat sau contaminat cu organisme patogene.

(3) Dacă admiterea materialului seminal este interzisă din unul dintre motivele mentionate la alin. (1) si (2) si tara tertă exportatoare nu autorizează returnarea materialului seminal în 30 de zile în cazul materialului seminal congelat sau imediat în cazul materialului seminal proaspăt, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie, dispune ca acesta să fie distrus.

Art. 12. - Fiecare transport de material seminal autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pentru admitere în Comunitatea Europeană, pe baza controlului la care se referă art. 11 alin. (1), trebuie, atunci când este expediat pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, să fie Însotit de certificatul original sau de o copie legalizată a acestuia, vizate corespunzător, în fiecare caz, de autoritatea competentă care este responsabilă pentru controlul efectuat în conformitate cu art. 11.

Art. 13. - Dacă se decide să se ia măsurile de distrugere în conformitate cu art. 11 alin. (3), orice cheltuieli inerente trebuie să fie suportate de expeditor, de destinatar sau de agentul acestuia, fără compensare din partea statului.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri de protectie si control

 

Art. 14. - Regulile stabilite de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE, se aplică în special controalelor efectuate la origine, organizării si monitorizării controalelor care trebuie să fie efectuate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie.

Art. 15. - (1) Măsurile de protectie prevăzute de art. 10 din norma de sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002 ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE trebuie să se aplice pentru comertul intracomunitar.

(2) Fără a aduce atingere art. 8, 9 si 10, dacă într-o tară tertă apare sau se răspândeste o boală contagioasă a animalelor, care poate fi transmisă prin materialul seminal si este în măsură să pună în pericol sănătatea efectivului de animale din România, sau dacă orice alt motiv legat de sănătatea animalelor justifică acest lucru, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie, interzice importul materialului seminal respectiv, indiferent dacă este importat direct sau indirect printr-un alt stat membru al Uniunii Europene, dintr-o tară tertă sau dintr-o parte a teritoriului acesteia.

(3) Măsurile luate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în baza alin. (1) si anularea unor astfel de măsuri trebuie să fie comunicate imediat celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene, împreună cu motivatiile pentru astfel de măsuri.

Art. 16. - (1) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si tările terte, să efectueze controale la fata locului, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) România, ca tară de colectare pe al cărei teritoriu se face controlul, trebuie să acorde toată asistenta necesară expertilor în realizarea responsabilitătilor acestora.

(3) În situatia în care România este tară de colectare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia orice măsuri prin care se poate dovedi necesitatea de a se tine cont de rezultatele controalelor.

(4) Prevederile generale pentru implementarea acestui articol, în special cu privire la frecventa si metoda de efectuare a controalelor la care se referă alin. (1), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

Art. 17. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică pentru materialul seminal colectat si procesat în România înainte de 31 decembrie 1991.

(2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate în conformitate cu art. 8, 9 si 10, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu aplică pentru importurile de material seminal provenit din tări terte conditii mai bune decât cele care rezultă din aplicarea cap. II.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminal

 

Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

1. să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului;

2. să aibă cel putin:

a) adăposturi pentru animale, inclusiv spatii pentru izolarea animalelor care au reactionat pozitiv la testele descrise la cap. II din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

b) spatii de colectare a materialului seminal, inclusiv o încăpere separată pentru curătarea si dezinfectia sau sterilizarea echipamentului;

c) o încăpere de procesare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelasi loc;

d) o încăpere de depozitare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelasi loc;

3. să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din exterior;

4. să fie astfel construite încât spatiile privind cazarea animalelor, colectarea, procesarea si depozitarea materialului seminal să fie usor de curătat si dezinfectat;

5. să fie astfel proiectate încât spatiul pentru cazarea animalelor să fie separat fizic de camera de procesare a materialului seminal si amândouă să fie separate de camera de depozitare a acestuia.

 

CAPITOLUL II

Conditii referitoare la supravegherea centrelor de colectare a materialului seminal

 

Centrele de colectare trebuie:

1. să fie astfel supravegheate încât acestea să contină numai animale din specia de la care se recoltează materialul seminal;

2. să fie astfel supravegheate încât să fie tinută o evidentă pe hârtie sau pe calculator a tuturor porcinelor din centru, furnizând detalii despre rasa, data fătării si identificarea fiecărui animal si, de asemenea, o evidentă, fie pe hârtie, fie pe computer, a tuturor controalelor privind bolile si a tuturor vaccinărilor efectuate, oferind, de asemenea, informatii privind boala/sănătatea fiecărui animal;

3. să fie inspectate în mod regulat de către un medic veterinar oficial, cel putin de două ori pe an, în cursul căruia trebuie să fie efectuate controale privind conditiile de aprobare si supraveghere;

4. să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizati trebuie să li se solicite să îndeplinească conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului;

5. să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinta procedurilor de dezinfectie si a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii;

6. să fie supravegheate astfel încât:

a) numai materialul seminal colectat într-un centru autorizat este procesat si depozitat în centre autorizate, fără să intre în contact cu orice alt transport de material seminal;

b) colectarea, procesarea si depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate pentru acest scop si în conditii stricte de igienă;

c) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator pe perioada colectării si prelucrării să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare;

d) produsele de origine animală utilizate în procesarea materialului seminal - inclusiv aditivi sau un diluant - să fie obtinute de la surse care nu prezintă niciun risc pentru sănătatea animalelor sau să fie tratate înainte de utilizare, astfel încât să fie prevenit orice risc;

e) recipientele de depozitare si transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operatii de umplere;

f) agentul criogenie utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;

g) fiecare colectare de material seminal, chiar dacă este sau nu separată în doze individuale, să fie marcată în mod clar, astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa si identificarea animalului donator, precum si denumirea si numărul de înregistrare ale centrului, precedate de numele tării de origine, atunci când se consideră necesar, sub formă de cod. Caracteristicile si forma acestei mărci trebuie să fie stabilite în baza procedurii comunitare.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii care se aplică la admiterea animalelor în centrele autorizate de colectare a materialului seminal

 

1. Toate animalele admise într-un centru de colectare a materialului seminal trebuie:

a) să fi fost supuse unei perioade de carantină de cel putin 30 de zile în adăposturi special autorizate în acest scop de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie, si unde sunt prezente numai animale care au cel putin acelasi status de sănătate;

b) ca înainte de intrarea acestora în adăpostul de carantină descris la lit. a) să fi fost alese din efective sau exploatatii:

(i) care sunt îndemne de bruceloză, în conformitate cu art. 3.5.2.1 din Codul International de Sănătate Animală;

(ii) În care nu a fost prezent niciun animal vaccinat împotriva febrei aftoase, în cursul celor 12 zile anterioare;

(iii) În care nu s-a detectat clinic, serologic sau virusologie niciun semn din boala Aujeszky în cursul celor 12 zile anterioare;

(iv) care nu sunt situate într-o zonă de restrictii definită în baza prevederilor legislatiei comunitare, din cauza aparitiei unei boli la porcii domestici. Animalele nu trebuie să fi fost tinute anterior într-un efectiv cu un status de sănătate inferior;

c) ca înaintea perioadei de carantină specificate la lit. a) si pe durata celor 30 de zile anterioare să fi fost supuse următoarelor teste efectuate în conformitate cu standardele stabilite de legislatia natională transpusă în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, cu rezultate negative:

(i) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul cu antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul test autorizat);

(ii) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA care utilizează toate antigenele virale ale virusului bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati; sau

(iii) unui test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu un vaccin deletat G1;

(iv) unui test ELISA sau unui test de seroneutralizare pentru detectarea prezentei pestei porcine clasice.

Dacă s-au depistat animale pozitive la bruceloză, animalele cu rezultate negative din aceeasi exploatatie sunt admise în adăpostul de carantină după confirmarea faptului că efectivele sau exploatatiile de origine ale animalelor care au prezentat rezultate pozitive sunt indemne de bruceloză. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate acorda autorizatii pentru testele mentionate în acest alineat pentru a fi efectuate în adăpostul de carantină, cu conditia ca rezultatele să fie cunoscute înaintea începerii perioadei de carantină de 30 de zile stabilite la lit. a);

d) În timpul ultimelor 15 zile ale perioadei de carantină specificate la lit. a) să fi fost supuse, cu rezultate negative, următoarelor teste:

(i) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul cu antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul text autorizat);

(ii) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA, utilizând toate antigenele virale ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati, ori unui test ELISA pentru antigenul G1 al bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu vaccin G1 deletat.

Fără a aduce atingere prevederilor aplicabile în cazurile în care sunt diagnosticate febra aftoasă sau alte boii care figurează pe lista A, dacă oricare dintre testele mentionate anterior se dovedeste pozitiv, animalul trebuie îndepărtat imediat din adăpostul de carantină. În cazul carantinei de grup, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca animalele care rămân să aibă un status de sănătate satisfăcător înainte de a fi admise în centrul de colectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe,

e) atunci când animalele sunt pozitive la bruceloză, trebuie să fie implementat următorul protocol:

(i) serurile pozitive să fie supuse unui test de seroaglutinare, precum si testului mentionat la lit. d) pct. (i), care nu a fost efectuat;

(ii) să fie efectuată o supraveghere epidemiologică a exploatatiilor de origine a animalelor reagente;

(iii) pentru animalele pozitive la bruceloză să fie efectuată o a doua serie de teste (testul cu antigen Brucella tamponat, seroaglutinarea, reactia de fixare a complementului) pe probe prelevate după 7 zile de la prima prelevare. Suspiciunea prezentei brucelozei trebuie să fie confirmată sau infirmată în functie de rezultatele supravegherii efectuate în exploatatiile de origine si în functie de compararea rezultatelor a două serii de teste. Atunci când suspiciunea prezentei brucelozei este infirmată, pot fi introduse în centru animalele cu rezultate negative la primul test pentru bruceloză. Animalele cu rezultate pozitive la unul dintre teste pot fi acceptate dacă acestea reactionează negativ la două serii de teste (testul cu antigen Brucella tamponat, reactia de seroaglutinare, reactia de fixare a complementului), efectuate într-un interval de cel putin 7 zile.

2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

3. Animalele pot fi admise în centrele de colectare a materialului seminal numai cu permisiunea expresă a medicului veterinar al centrului. Trebuie să fie înregistrate toate miscările animalelor, atât intrările, cât si iesirile.

4. Niciun animal admis în centrul de colectare a materialului seminal nu poate prezenta vreun semn clinic de boală. Fără a aduce atingere pct. 5, toate animalele care vin direct din adăpostul de carantină la care se referă pct. 1 lit. a) trebuie să îndeplinească oficial, în ziua transportului, următoarele conditii:

a) să nu fie situate într-o zonă de restrictii definită în baza prevederilor legislatiei comunitare din cauza aparitiei unei boli la porcii domestici;

b) să nu fi înregistrat clinic, patologic sau serologic niciun semn din boala Aujeszky în ultimele 30 de zile.

5. Dacă sunt îndeplinite conditiile stabilite la pct. 4 si au fost efectuate testele de rutină la care se referă cap. II, într-o perioadă de 12 luni anterioare, animalele pot fi transferate de la un centru autorizat de colectare a materialului seminal la alt centru cu un status de sănătate similar, fără carantină sau testare, dacă transferul este direct. Animalul în cauză nu trebuie să vină în contact direct sau indirect cu animale biongulate cu un status de sănătate inferior, iar mijloacele de transport folosite trebuie să fie dezinfectate înainte de utilizare.

6. În cazul comertului dintre România si celelalte state membre ale Uniunii Europene, animalele trebuie să fie însotite de un certificat de sănătate în conformitate cu

modelul 2 din anexa nr. 6 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, dezinfectia mijloacelor de transport fiind certificată la sectiunea C pct. 4 din modelul 2 sus­mentionat, ca una dintre următoarele garantii aditionale care corespund statusului acestora:

(i) animalele provin direct dintr-un centru de colectare a materialului seminal, care este conform cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare;

(ii) animalele provin direct dintr-un adăpost de carantină si sunt conforme cu conditiile de admitere într-un centru de colectare a materialului seminal prevăzute în prezentul capitol;

(iii) animalele provin direct dintr-o exploatatie unde acestea au fost supuse unui protocol de admitere înainte de carantină si sunt conforme cu conditiile de admitere în carantină prevăzute la pct. 1 lit. b) si c) si la pct. 2.

 

CAPITOLUL II

Teste de rutină obligatorii pentru animalele tinute într-un centru autorizat de colectare a materialului seminal

 

1. Toate animalele tinute într-un centru autorizat de colectare a materialului seminal trebuie să fie supuse următoarelor teste, cu rezultate negative:

a) unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA care utilizează toate antigenele virale ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor nevaccinati, ori unui test ELISA pentru antigenele G1 ale bolii Aujeszky, în cazul porcilor vaccinati cu vaccin deletat G1;

b) unui test de fixare a complementului sau unui test cu antigen Brucella tamponat, în cazul brucelozei (de la 1 ianuarie 2001, testul de antigen Brucella tamponat trebuie să fie singurul test autorizat);

c) unui test ELISA sau unui test de seroneutralizare pentru determinarea prezentei anticorpilor pestei porcine clasice. Aceste teste trebuie să fie efectuate pe toate animalele existente în centru, dar nu mai târziu de 12 luni după admitere, atunci când acestea nu au părăsit centrul înaintea acestui moment. Prelevarea de probe poate fi efectuată în abator sau pe 25% dintre animalele din centru care sunt testate la fiecare 3 luni. În acest caz, probele recoltate sunt reprezentative pentru populatia totală a centrului, în special în ceea ce priveste gruparea pe vârste si cazarea vierilor. De asemenea, toate animalele sunt testate cel putin o dată pe durata stationării acestora în centru si cel putin la fiecare 12 luni, dacă stationarea acestora depăseste un an.

2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

3. Dacă oricare dintre testele mentionate anterior sunt pozitive, animalul trebuie să fie izolat, iar materialul seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate face obiectul comertului intracomunitar. Materialul seminal colectat de la fiecare animal din centru de la data ultimului test negativ trebuie să fie tinut în depozite separate si nu poate face obiectul comertului intracomunitar până când nu a fost restabilit statusul de sănătate al centrului.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII

pe care trebuie să le îndeplinească materialul seminal colectat în centre autorizate si destinat comertului intracomunitar

 

1. Materialul seminal trebuie să fie obtinut de la animale care:

a) nu prezintă semne clinice de boală în ziua în care este colectat materialul seminal;

b) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase;

c) Îndeplinesc cerintele cap. I din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

d) nu sunt folosite pentru monta naturală;

e) sunt tinute în centre de colectare a materialului seminal care nu trebuie să fie situate într-o zonă de restrictie desemnată în baza prevederilor legislatiei comunitare privind bolile contagioase ale porcilor domestici;

f) au fost tinute în centre de colectare a materialului seminal, care, pe o perioadă de 30 de zile imediat înainte de colectare, au fost îndemne de boala Aujeszky.

2. Trebuie să fie adăugată o combinatie eficientă de antibiotice, în special împotriva leptospirelor si micoplasmelor, în materialul seminal după dilutia finală sau în diluant. În cazul materialului seminal congelat, antibioticele trebuie să fie adăugate înaintea congelării materialului seminal. Această combinatie trebuie să producă un efect cel putin echivalent cu următoarele dilutii: nu mai putin de 500 fjg streptomicină/ml dilutie finală, 500 U.l. penicilină/ml dilutie finală, 150 /vg lincomicină/ml dilutie finală, 300 /vg spectinomicină/ml dilutie finală. Imediat după adăugarea antibioticelor, materialul seminal diluat trebuie să fie păstrat la o temperatură de cel putin 15°C pentru o perioadă de minimum 45 de minute.

3. Materialul seminal destinat comertului intracomunitar trebuie:

a) să fie depozitat conform cap. I si II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, înainte de expediere;

b) În situatia în care România este stat membru de destinatie, să fie transportat în recipiente care au fost curătate si dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare si care au fost sigilate înainte de expedierea din clădirile de depozitare autorizate.

 

ANEXA Nr. 4

 la norma sanitară veterinară

 

1. Expeditor (numele si adresa completă)

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE ANIMALĂ Nr.....................................ORIGINAL

3. Destinatar (numele si adresa completă)

2. Statul membru de colectare

 

4. Autoritatea competentă

Observatii:

a) Pentru fiecare transport de material seminal trebuie să fie emis câte un certificat separat

b) Certificatul în original trebuie să însotească transportul la locul de destinatie.

5. Autoritatea competentă locală

6. Locul de încărcare

7. Denumirea si adresa centrului de colectare a materialului seminal

8. Mijloace de transport

 

9. Locul si statul membru de destinatie

10. Numărul de înregistrare al centrului de colectare a materialului seminal

11. Numărul si codul-marcă al containerelor cu material seminal

 

12. Identificarea materialului seminal

 

(a) Numărul de doze

(b) Data colectării

(c) Rasa

(d) Identificarea animalului donator

 

 

13. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:

(a) materialul seminal descris anterior a fost colectat, prelucrat si depozitat în conditii care îndeplinesc standardele stabilite de Directiva 90/429/CE*

(b) materialul seminal descris anterior a fost colectat de la vieri:

(i) aflati într-un centru de colectare a materialului seminal care contine doar animale care nu au fost vaccinate împotriva bolii Aujeszky si care au reactionat negativ la testul de seroneutralizare sau la testul ELISA pentru boala Aujeszky, Tn conformitate cu prevederile Directivei 90/429/CEE (1);*

sau

(ii) aflati într-un centru Tn care o parte din vieri sau toti vierii au fost vaccinati împotriva bolii Aujeszky, utilizând un vaccin G1 deletat. În ceea ce priveste boala Aujeszky, astfel de vieri au fost seronegativi înainte de vaccinare si au fost supusi trei săptămâni mai târziu unei examinări serologice ulterioare care nu a relevat prezenta anticorpilor indusi de virusul bolii.

În acest caz, materialul seminal din fiecare lot trebuie să fie supus unui test de izolare a

virusului pentru boala Aujeszky în................................laboratorul................................(2), si

să prezinte o reactie negativă (2);

(c) materialul seminal descris anterior a fost expediat către locul de încărcare în recipiente sigilate, în conditii care îndeplinesc prevederile Directivei 90/429/CEE*

 

Întocmit la......................................................................................

data de ..........................................................................

(locul)

(data)

 

 

.............................. Stampila ...............................

 

 

 

 

Semnătura..............................................................

Numele si functia (cu majuscule)..........................

(1) Stergeti care dintre cazurile (i) sau (ii) nu se aplică.

(2) Numele laboratorului specificat în conformitate cu art. 4 (1) din Directiva 90/429/CEE*

 

*) Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 217/2006.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor ce stabileste metode comunitare de prelevare de probe pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 86.487 din 7 septembrie 2006, întocmit de Directia igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor ce stabileste metode comunitare de prelevare de probe pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei nr. 87/524/CEE ce stabileste metode comunitare de prelevare pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L306 din 28 octombrie 1987, p. 24.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare ia 60 de zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 6 octombrie 2006.

Nr. 239.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ce stabileste metode comunitare de prelevare de probe pentru analiza chimică, în scopul monitorizării produselor din lapte conservat

 

Art. 1. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că prelevarea de probe, la care se face referire în anexa la prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, este efectuată în conformitate cu metodele descrise de aceasta.

Art. 2. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

METODE DE PRELEVARE

cu privire la controlul analizei chimice a anumitor produse din lapte conservat deshidratat partial sau total

 

I. Dispozitii generale

1. Instructiuni administrative

1.1. Personalul

Prelevarea de probe se efectuează de către o persoană calificată autorizată, conform reglementărilor nationale.

1.2. Sigilarea si etichetarea probelor

Fiecare probă prelevată pentru uz oficial se sigilează la locul prelevării si se identifică conform reglementărilor nationale.

1.3. Probele duplicat

Pentru analiză trebuie preparate simultan cel putin două probe echivalente.

Procedura si numărul probelor prelevate se efectuează în conformitate cu prezenta anexă.

Probele trebuie trimise la laborator imediat după prelevare.

1.4. Proces-verbal

Probele sunt însotite de un proces-verbal, stabilit în conformitate cu legislatia natională.

2. Echipament de prelevare

Specificatii

Tot echipamentul de prelevare este confectionat din material corespunzător cu rezistentă adecvată, care să nu determine modificări ale probei care pot afecta rezultatele analizelor ulterioare si care să nu cauzeze modificări ale probei în timpul procesului de prelevare a probelor. Se recomandă utilizarea otelului inoxidabil.

Toate suprafetele trebuie să fie netede si fără fisuri si toate colturile trebuie să fie rotunjite. Echipamentul de prelevare a probelor trebuie să fie în conformitate cu cerintele stabilite pentru fiecare produs din care urmează să se preleveze probe.

3. Recipiente folosite la prelevarea probelor

Specificatii

Recipientele si capacele folosite la prelevarea probelor trebuie astfel să fie construite si confectionate din materiale care protejează corespunzător proba si care nu determină modificări ale probei care ar putea afecta rezultatul analizei sau examinării ulterioare.

Materialele corespunzătoare includ sticla, unele metale si unele materiale din plastic.

Recipientele trebuie să fie, de preferintă, opace. Dacă însă recipientul plin este transparent sau translucid, acesta trebuie păstrat într-un loc întunecat.

Recipientele si capacele trebuie să fie curate si uscate. Forma si capacitatea recipientului trebuie să fie în conformitate cu cerintele stabilite pentru produsul din care se prelevează probe.

Se pot utiliza recipiente din plastic de unică folosintă, recipiente confectionate din plastic, laminate, care includ o folie de aluminiu sau pungi din plastic adecvate, prevăzute cu metode corespunzătoare de închidere.

Recipientele, altele decât pungile de plastic, trebuie să fie închise bine, fie prin intermediul unui dop adecvat, fie cu un capac cu filet din metal sau din material plastic, fiind prevăzut, dacă este necesar, cu căptuseală din plastic etansă. Toate dopurile sau benzile utilizate trebuie să fie insolubile, neabsorbante si impermeabile la grăsime si nu trebuie să afecteze mirosul, aroma, proprietătile sau compozitia probei.

Dopurile trebuie să fie confectionate sau acoperite cu materiale inodore neabsorbante.

4. Tehnica de prelevare

Recipientul folosit la prelevare trebuie să fie închis imediat după prelevare.

5. Depozitarea probelor

Temperaturile de depozitare recomandate pentru probele prelevate din produse variate nu trebuie să depăsească 25°C. Timpul si temperatura de depozitare trrebuie luate în considerare împreună si nu separat.

6. Transportul probelor

Probele vor fi aduse, cât mai repede posibil, la laboratorul responsabil cu testarea (de preferat în 24 de ore de la prelevarea probelor).

In timpul tranzitului, trebuie luate măsurile de precautie pentru a se preveni expunerea la mirosuri contaminante, la lumina directă a soarelui si la temperaturi mai mari de 25°C.

 

II. Metoda 1: Prelevarea de probe pentru tipurile de lapte partial deshidratat

 

1. Scop si domeniu de aplicare

a) lapte condensat neîndulcit cu continut ridicat de grăsimi;

b) lapte condensat neîndulcit;

c) lapte partial degresat condensat neîndulcit;

d) lapte degresat condensat neîndulcit;

e) lapte condensat îndulcit;

f) lapte degresat condensat îndulcit;

g) lapte partial degresat condensat îndulcit.

2. Echipament

2.1. Generalităti

A se vedea pct. 2 din Dispozitii generale.

2.2. Plonjor si agitator

Plonjoarele sau agitatoarele utilizate pentru amestecarea lichidelor depozitate în vrac trebuie să aibă o suprafată suficientă pentru a produce o bună omogenizare a produsului, fără să dezvolte o aromă râncedă. Având în vedere formele si dimensiunile diferite ale recipientelor, nu se recomandă un design specific de plonjor pentru toate scopurile, dar plonjoarele trebuie proiectate astfel încât să se evite zgârierea suprafetei interioare a recipientelor care contin produsul în timpul agitării.

Materialele adecvate au fost descrise la pct. 2 din Dispozitii generale.

Forma plonjorului recomandată ca fiind corespunzătoare pentru amestecarea lichidelor în găleti sau în căni are următoarele dimensiuni (figura 1): un disc cu diametrul de 150 mm, perforat în 6 locuri, fiecare orificiu având diametrul de 12,5 mm pe un cerc cu diametrul de 100 mm, discul fiind fixat central cu o tijă metalică, celălalt capăt formând o buclă de mâner. Lungimea tijei, inclusiv mânerul, trebuie să fie de aproximativ 1 m. Plonjoarele corespunzătoare pentru utilizarea în tancuri mici trebuie să aibă următoarele dimensiuni aproximative (figura 2): o tijă cu lungimea de cel putin 2 m, asamblată cu un disc cu diametrul de 300 mm, perforat în 12 locuri, fiecare orificiu având un diametru de 30 mm pe un cerc cu diametrul de 230 mm.

Pentru amestecarea continutului vaselor de dimensiuni mari, se recomandă agitarea mecanică sau agitarea cu aer curat, compresat. Presiunea minimă a aerului si volumul trebuie să fie folosite pentru a preveni dezvoltarea aromei de rânced.

 

NOTĂ: De fiecare dată când se solicită folosirea „aerului curat compresat", este necesar să se utilizeze aerul compresat din care s-au eliminat toti contaminantii (inclusiv uleiul, apa si praful).

 

2.3. Agitatorul

Cu lame late, suficient de adânc pentru a se ajunge la baza recipientului care contine produsul si este de preferat ca una dintre margini să aibă forma recipientului (a se vedea figura 3).

2.4. Cupele

Figura 4 prezintă o cupă de dimensiuni si formă corespunzătoare pentru colectarea probei. Cupa este dotată cu un mâner rezistent, cu o lungime de cel putin 150 mm. Capacitatea cupei nu trebuie să fie mai mică de 50 ml. Este un avantaj ca mânerul să fie curbat în partea de sus.

Forma conică a cupei permite fixarea acesteia. Alternativ, se poate utiliza o cupă de o capacitate similară, dar care trebuie să aibă părtile laterale gradate în 5 sectiuni egale pentru a asista prelevarea de probe a produselor păstrate proportional în mai multe recipiente.

2.5. Bagheta

Rotundă, cu lungimea de aproximativ 1 m si diametrul de 35 mm.

2.6. Recipientul

Pentru o capacitate de prelevare de 5 I, cu gura largă.

2.7. Lingura sau spatula Cu lame late.

2.8. Recipientele pentru probe

A se vedea pct. 3 din Dispozitii generale. 3. Procedura

3.1. Prelevarea de probe din tipurile de lapte degresat partial neîndulcit

Se prelevează o probă într-o cantitate nu mai mică de 200 g.

3.1.1. Produsul trebuie să fie bine omogenizat prin amestecare de jos în sus sau prin agitare ori prin agitare mecanică sau prin turnare dintr-un recipient în altul ori prin utilizarea de aer curat compresat (a se vedea nota de la pct. 2.2), până în momentul în care produsul va fi suficient de omogen.

Proba se prelevează imediat după mixare cu ajutorul unui plonjor. Dacă obtinerea unei omogenităti suficiente prezintă dificultăti, probele trebuie să fie prelevate din portiuni diferite ale recipientului care contine produsul până la un total nu mai mic de 200 g. (Dacă proba este un amestec de subprobe, acest lucru trebuie să fie mentionat pe eticheta probei si în procesul-verbal de însotire).

3.1.2. Prelevarea de probe din produsele ambalate în recipiente mici destinate comercializării cu amănuntul

Recipientul intact si nedeschis poate constitui proba. Trebuie să fie luate unul sau mai multe recipiente cu acelasi număr de lot sau cod, astfel încât să poată constitui o probă de cel putin 200 g.

3.2. Prelevarea de probe din laptele partial deshidratat îndulcit

3.2.1. Generalităti

Prelevarea de probe din recipientele de lapte partial deshidratat îndulcit în vrac poate fi o problemă foarte dificilă, în special dacă produsul nu este omogen si este foarte vâscos. Probleme de prelevare pot apărea si din cauza prezentei cristalelor mari de zaharoză sau lactoză ori din cauza precipitării unor săruri variate care se pot forma în interiorul produsului sau pot adera de pereti ori din cauza prezentei de aglomerări stabile. Astfel de conditii devin evidente în momentul în care se introduce în recipientul care contine produsul o sondă de prelevare, care se retrage după ce a fost explorată o suprafată cât mai mare. Dacă dimensiunea cristalelor de zahăr nu este mai mare de 6 mm, nu vor fi probleme de prelevare din această cauză. Atunci când produsul nu este omogen, acest lucru trebuie să fie notat pe eticheta probei din procesul-verbal de însotire. Deoarece laptele condensat îndulcit este depozitat frecvent ia temperatura atmosferică, se recomandă, pentru a se obtine o probă reprezentativă, să se aducă continutul la o temperatură nu mai mică de 20°C.

3.2.2. Procedura

Se prelevează o probă de cel putin 200 g.

a) Recipiente deschise

Trebuie să fie îndepărtat unul din capetele recipientului, după ce acesta a fost curătat si uscat în prealabil pentru a preveni pătrunderea materiilor străine în recipient în timpul deschiderii. Continutul se amestecă cu ajutorul unui agitator (a se vedea figura 3). Se trece lama peste marginile si baza recipientului, pentru a se îndepărta orice urmă de produs. Continutul se amestecă bine printr-o combinatie de miscări rotative si verticale, cu agitatorul înclinat diagonal, având grijă să se evite încorporarea de aer în probă. Se retrage agitatorul, iar laptele condensat aderent se transferă într-un recipient de 5 I (a se vedea pct. 2.6), cu ajutorul unei spatule sau al unei linguri. Amestecarea si retragerea se repetă până se colectează 2-3 I de lapte condensat. Acesta trebuie să fie amestecat până când devine omogen si se prelevează o probă nu mai mică de 200 g.

b) Bidoane închise, cu dopuri la vârf sau lateral

Pentru motivele descrise la pct. 3.2.1, prelevarea de probe prin orificiul lăsat de dop este potrivită doar dacă laptele condensat este fluid si de o consistentă uniformă. Continutul trebuie să fie amestecat prin inserarea în orificiu a unei sonde, iar după ce a fost explorat si agitat în cât mai multe directii, sonda trebuie să fie retrasă si trebuie să fie pregătită o probă conform pct. 3.2.1. Alternativ, se poate transvaza continutul într-un recipient corespunzător, astfel încât să se recupereze cât mai mult din butoi. După agitarea cu un agitator, proba trebuie să fie colectată conform pct. 3.2.1.

3.2.3. Prelevarea de probe din produsele ambalate în recipiente mici destinate comercializării cu amănuntul

Recipientul intact si închis poate constitui proba. Trebuie să fie luate unul sau mai multe recipiente din acelasi lot sau cu acelasi număr de cod, astfel încât să se poată constitui o probă de cel putin 200 g.

3.3. Conservarea, depozitarea si transportul probelor

A se vedea pct. 5 si 6 din Dispozitii generale.

 

III. Metoda 2: Prelevarea de probe din tipurile de lapte deshidratat conservat

 

1. Scop si domeniu de aplicare

Această metodă descrie prelevarea de probe pentru analiza chimică a:

a) laptelui integral deshidratat sau a laptelui praf integral;

b) laptelui degresat deshidratat sau a laptelui praf degresat;

c) laptelui partial degresat deshidratat sau a laptelui praf partial degresat;

d) laptelui deshidratat cu continut ridicat de grăsimi sau a laptelui praf cu continut ridicat de grăsimi.

2. Echipament

A se vedea pct. 2 din Dispozitii generale.

2.1. Sonde cu o lungime suficientă pentru a se atinge baza recipientului care contine produsul. Sondele conforme descrierii cuprinse în pct. IV sunt cele corespunzătoare.

2.2. Paleta, lingura sau spatula cu lamă lată

2.3. Recipiente care contin probe

A se vedea pct. 3 din Dispozitii generale.

3. Procedura

3.1. Generalităti

Produsul nu trebuie să absoarbă umiditatea atmosferică în timpul în care este depozitat în container sau în perioada anterioară prelevării de probe pentru analize. Recipientul care contine produsul trebuie să fie reînchis, în mod sigur, după prelevare.

3.2. Prelevarea de probe

Trebuie să fie prelevată o probă nu mai mică de 200 g. Sonda curată si uscată trebuie să fie trecută prin produs, dacă este nevoie cu recipientul înclinat sau asezat pe o parte. Sonda se introduce cu deschiderea în jos si se utilizează o rată de penetrare uniformă. In momentul în care sonda atinge baza recipientului, aceasta va fi rotită la 180°, scoasă din recipient, iar continutul va fi turnat în recipientul care contine proba. Pentru formarea unei probe de cel putin 200 g, sunt necesare una sau mai multe sonde. Recipientul care contine proba trebuie să fie închis imediat după ce prelevarea de probe este completă.

3.2.1. Prelevarea de probe din produsele ambalate în recipiente mici destinate vânzării cu amănuntul

Recipientul intact si închis poate constitui proba. Se pot lua unul sau mai multe recipente din acelasi lot sau cu acelasi număr de cod, astfel încât să poată constitui o probă de cel putin 200 g.

NOTĂ: în cazul produselor descrise cu denumirea „instant", proba trebuie să fie constituită dintr-un pachet întreg nedeschis.

3.3. Conservarea, depozitarea si transportul probelor

A se vedea pct. 5 si 6 din Dispozitii generale.

 

IV. Sondele pentru prelevarea de probe din laptele praf conservat în vrac

 

1. Tipuri de sonde

Tipul A: lung

Tipul B: scurt

(Vezi figura 5)

2. Materiale

Lama si tija trebuie să fie confectionate din metal lustruit, de preferat din otel inoxidabil. Clestele de tip lung va fi de preferintă confectionat din otel inoxidabil. Sonda de tip scurt va fi prevăzută cu un cleste detasabil din lemn sau plastic, dotat cu o tijă prinsă de lamă.

3. Constructia

3.1. Forma, materialul si finisarea sondei trebuie să fie astfel încât să permită ca sonda să fie curătată usor.

3.2. Muchiile lamei de tip A trebuie să fie ascutite, pentru a permite prelevarea probei prin răzuire.

3.3. Vârful lamei trebuie să fie suficient de ascutit pentru a facilita prelevarea de probe.

4. Dimensiuni principale

Sondele trebuie să fie conforme cu dimensiunile mentionate în tabelul de mai jos (cu o tolerantă de 10%):

 

(Dimensiuni în mm)

 

Tip A

lung

Tip B

scurt

Lungimea paletei

800

400

Grosimea metalului lamei

1 până la 2

1 până la 2

Diametrul interior al paletei, la vârf

18

32

Diametrul intern al paletei, la mâner sau tijă

22

28

Lătimea fantei la vârf

4

20

Lătimea fantei la cleste sau tijă

14

14

 

5. Notă privind utilizarea sondelor

5.1. Sondele pot fi introduse vertical, dacă există mai putine particule care plutesc liber. Sondele de tip A sunt apoi complet umplute prin întoarcere si astfel pot fi retrase vertical. Sondele de tip B sunt deja umplute complet în timpul inserării, dar trebuie să fie retrase în pozitie oblică pentru a se evita pierderile de la partea inferioară.

5.2. În cazul particulelor care plutesc liber, recipientul trebuie să fie înclinat, sondele inserate aproape orizontal, cu fanta în jos, la retragere fiind orientate cu fanta în sus.

 

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 41.565 din 9 octombrie 2006, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 5 al Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste procedurile la importul si exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 711 din 18 august 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 12 decembrie 2006."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 16 octombrie 2005.

Nr. 250

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI Sl MIJLOCII Sl COOPERATIE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 85/2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi,

precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 85/2006 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 17 martie 2006, se modifică astfel:

1. Titlul programului va avea următorul cuprins:

„Programul national multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii"

2. Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2006 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii va avea următorul cuprins:

„2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este de 44,525 milioane lei, defalcat astfel:

a) 44,505 milioane lei pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, beneficiarilor eligibili;

b) 0,02 milioane lei la dispozitia Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, denumită în continuare ANIMMC, constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli pentru derularea procedurii de achizitie publică, cheltuieli de promovare a Programului etc.)."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Bogdan Dumitrache

 

Bucuresti, 12 octombrie 2006.

Nr. 300.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2007

 

Având învedere prevederile art. 68 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 2 lit. b) din Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 113.251 din 27 septembrie 2006 al Directiei generale consolidarea proprietătii, reforma structurilor de exploatare, îmbunătătiri funciare si conservarea solurilor - Directia îmbunătătiri funciare privind emiterea unui ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2007,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cuantumul estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii din anul 2007, în limita sumei de 390 lei la hectar.

Art. 2. - Directia buget-finante, Directia îmbunătătiri funciare, prin Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organizatiile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare vor fundamenta necesarul de alocatii bugetare si vor aloca subventiile de la bugetul de stat în limita plafonului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 octombrie 2006.

Nr. 676.