MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

37. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

830. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

1.225. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale

 

1.255/462. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.025/402/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

 

5.337. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Codului de etică profesională al expertilor în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

5.338. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selectie si de formare a expertilor înscrisi în Registrul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar al expertilor în evaluare si acreditare si a Programului de formare pentru expertii în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La Anexa nr. VIII „Comisia pentru drepturile omului, culte si minorităti”, domnul senator Vărgău Ion - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul fostului senator Maior George-Cristian, demisionat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2006.

Nr. 37.                                                                                 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

În temeiul art. 33 alin. (9) din Hotărârea Guvernului României nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, precum si în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică;

- art. 51 si 52 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - În cadrul Serviciului de comunicare si relatii publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se dezvoltă activitatea de afaceri publice care presupune si relatia cu asociatiile si fundatiile.

Art. 2. - Serviciul de comunicare si relatii publice are ca atributii organizarea evidentei asociatiilor si fundatiilor care desfăsoară activităti din domeniul de competentă al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, evaluarea activitătii asociatiilor si fundatiilor în vederea comunicării propunerii de recunoastere ca fiind de utilitate publică Guvernului României, colaborarea cu asociatiile si fundatiile pentru realizarea unor activităti sau programe comune.

Art. 3. - Evidenta privind constituirea, modificarea si încetarea asociatiilor si fundatiilor care desfăsoară activităti din domeniul de competentă al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se realizează pe baza documentatiei transmise de Ministerul Justitiei si a criteriilor stabilite în normele metodologice cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 4. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Serviciul de comunicare si relatii publice din cadrul structurii Purtătorului de cuvânt, relatii publice si mass-media a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală va aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 830.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

 

CAPITOLUL I

Înregistrarea organizatiilor neguvernamentale si gestionarea relatiei cu mediul asociativ

 

Art. 1. - Înregistrarea organizatiilor neguvernamentale, denumite în continuare ONG, se va face la nivelul Serviciului de comunicare si relatii publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, atât pentru solicitările adresate în acest sens la nivel central (ANAF, Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili), cât si pentru solicitările adresate la nivel teritorial (directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti). Structurile subordonate ANAF (Autoritatea Natională a Vămilor, Garda Financiară, Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, structurile teritoriale) vor transmite eventualele cereri de înregistrare ale ONG Serviciului de comunicare si relatii publice din cadrul ANAF, denumit în continuare SCRP-ANAF, spre luare în evidentă, evaluare si gestionare a relatiei cu aceste organizatii.

Art. 2. - Se organizează la nivelul ANAF Registrul de evidentă ONG în forma cuprinsă în anexa la prezentele norme metodologice.

Art. 3. - Pentru a fi luată în evidentă, o ONG trebuie să activeze în domeniul taxelor, impozitelor si contributiilor.

Art. 4. - a) Luarea în evidentă a ONG-urilor interesate se va face pe baza unui dosar care include următoarele documente:

- cerere de luare în evidentă, în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, semnată de administratorul sau de reprezentantul legal al solicitantei, în care să fie mentionate numele si prenumele persoanei responsabile de comunicarea pe relatia cu ANAF, precum si datele de contact ale acestei persoane si ale asociatiei sau fundatiei, în cazul în care adresa postală sau numărul de telefon/fax al persoanei desemnate pentru gestionarea relatiei cu ANAF nu este identic cu cel al asociatiei sau fundatiei;

- copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul national si de pe înscrisurile doveditoare eliberate de Ministerul Justitiei;

- actul constitutiv al asociatiei sau fundatiei;

- statutul asociatiei sau fundatiei;

- codul unic de înregistrare fiscală;

- scrisoare de intentie;

b) cererea va fi înregistrată în Registrul general al SCRP-ANAF, iar dosarul va fi analizat de către Compartimentul de relatii publice, în conditiile si pe baza criteriilor prevăzute la art. 5.

Art. 5. - Criteriile care vor sta la baza analizei dosarului si a emiterii deciziei de luare în evidentă sunt:

1. existenta tuturor documentelor si datelor solicitate la art. 4;

2. domeniul de activitate să fie taxele, impozitele si contributiile;

3. evaluarea scrisorii de intentie în concordantă cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale ANAF;

4. după analiza dosarului se vor evalua posibilitătile de colaborare între ONG si ANAF, în urma unui interviu cu reprezentantul desemnat de solicitantă.

Art. 6. - Decizia de luare în evidentă sau de refuz va fi luată de presedintele ANAF, pe baza propunerii si evaluării ONG de către SCRP-ANAF.

Art. 7. - În cazul deciziilor favorabile, evidenta ONG-urilor va fi tinută de SCRP-ANAF pe baza următoarelor documente:

- Registrul de evidentă ONG, unde vor fi trecute următoarele rubrici: numărul de ordine (ce va constitui nr. de înregistrare al ONG), numărul si data înregistrării cererii de luare în evidentă, numele asociatiei sau fundatiei, persoana de contact, domeniul de activitate al ONG, anul înfiintării ONG, adresa sediului central;

- dosarul propriu pentru fiecare ONG înregistrată, ce va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 si o anexă în care vor fi stocate toate propunerile, solicitările sau sesizările avansate de ONG respectivă, precum si răspunsurile formulate de ANAF în urma petitiilor.

Art. 8. - Dosarele proprii vor fi întocmite si analizate de responsabilul desemnat de SCRP-ANAF pentru relatia cu mediul asociativ, care va asigura totodată si comunicarea directă cu reprezentantii ONG-urilor. Anexele la dosarele proprii vor fi arhivate o perioadă de 2 ani.

Art. 9. - Solutionarea cererii de luare în evidentă se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de luare în evidentă.

Art. 10. - Decizia presedintelui ÂNAF privind luarea în evidentă sau refuzul va fi transmisă solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar fără a fi depăsit un termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de luare în evidentă depuse de ONG.

Art. 11. - Radierea din Registrul de evidentă ONG se va face ca urmare a dizolvării de drept a ONG, a lichidării asociatiei sau fundatiei, la cererea ONG, precum si în conditiile modificării actului constitutiv si/sau a statutului, divizării sau fuziunii în cazul în care se schimbă scopul acestora. Radierea este confirmată prin decizie a presedintelui ANAF, în urma constatării situatiilor de mai sus.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind colaborarea între ONG si ANAF

 

Art. 12. - Solicitările formulate de ONG-uri vor fi tratate după cum urmează:

1. cererile de informatii publice vor fi tratate conform Legii nr. 544/2001 privind informatiile de interes public;

2. propunerile legislative sau de modificare a unor proiecte de acte normative vor fi tratate conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională;

3. sesizările ori informatiile ce privesc situatia fiscală a petentului vor fi tratate conform Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

4. propunerile de colaborare pentru promovarea unor valori general umane sau a unor interese globale ale întregii comunităti vor fi tratate în spiritul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia ca ANAF să dispună de resursele ori de competenta cerute de o astfel de colaborare si numai în cazul în care nu sunt promovate interese ale unei persoane sau ale unui grup, exceptând grupurile defavorizate. ANAF îsi rezervă dreptul de a refuza orice contact cu o asociatie ori fundatie care în mod fătis ori dovedit disimulat promovează interese ale unei minorităti ce nu poate fi încadrată în categoria grupurilor defavorizate, precum si idei ce sustin discriminarea pe criterii de gen, de rasă ori cultural-religioase;

5. în cazul în care se doreste o colaborare în vederea îmbunătătirii conformării voluntare la plata impozitelor si contributiilor pe anumite domenii, se pot încheia protocoale cu asociatii profesionale, organizatii patronale ori sindicale, pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de promovare a activitătii ANAF;

6. eventualele colaborări cu ONG-urile acreditate nu implică alocări financiare din bugetul ANAF.

Art. 13. - înregistrarea unei ONG la ANAF, precum si colaborarea cu ocazia unor proiecte comune nu implică sub nici o formă eludarea de către ONG-uri a obligatiilor prevăzute de legislatia românească în materie fiscală sau în orice alt domeniu.

Art. 14. - La solicitarea scrisă a unei ONG, ANAF poate emite scrisori de recomandare, în urma evaluării activitătii desfăsurate de ONG în relatia cu ANAF. Criteriile de evaluare sunt expuse în cap. III.

Art. 15. - Lista ONG-urilor înregistrate la ANAF va fi publicată pe portalul propriu al institutiei.

 

CAPITOLUL III

Conditii si criterii de evaluare pentru emiterea scrisorilor de recomandare în vederea acordării statutului de utilitate publică

 

Art. 16. - Conditii:

1. ANAF va emite scrisori de recomandare numai în cazul solicitării formulate de către Secretariatul General al Guvernului si numai în cazul în care ONG-urile întrunesc conditiile privind recunoasterea lor ca fiind de utilitate publică, în conformitate cu art. 38 si 39 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare;

2. scrisorile de recomandare vor fi emise în termen de 60 de zile, în conformitate cu art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificările si completările ulterioare;

3. ONG-urile care înregistrează datorii la bugete sau încalcă alte prevederi ale legislatiei fiscale nu vor beneficia de scrisori de recomandare.

Art. 17. - Criterii de evaluare a ONG:

1. să aibă în obiectul de activitate domeniul taxelor si impozitelor;

2. activitatea să se desfăsoare în interes general sau comunitar;

3. să functioneze de cel putin 3 ani în domeniul taxelor si impozitelor;

4. să fi dezvoltat cel putin 5 proiecte în domeniul colectării veniturilor bugetare, control si conformare voluntară la plata impozitelor, taxelor si contributiilor;

5. vor constitui un element de evaluare rezultatele concrete obtinute în urma derulării proiectelor;

6. actiunile desfăsurate să nu fi subminat rolul ori imaginea ANAF;

7. tematica proiectelor dezvoltate să fi fost legată de domeniul de activitate al ANAF (colectarea veniturilor bugetare, controlul financiar-fiscal si vamal);

8. resursele umane, materiale si financiare implicate în proiect vor constitui un element de evaluare;

9. sursele de finantare a proiectelor anterioare să fie prezentate în mod transparent;

10. valoarea patrimoniului din fiecare an să fie cel putin egală cu valoarea patrimoniului initial.

 

ANEXĂ

 la normele metodologice

 

Registrul de evidentă ONG

 

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Nr. si data înregistrării cererii de luare în evidentă a ONG

Denumirea ONG

Nr. si data încheierii dosarului judecătoresc si instanta care a admis cererea de înscriere

Sediul social al ONG

Durata de functionare a ONG

Numele si prenumele administratorului sau ale reprezentantului legal

Date de contact: telefon, fax, adresa de mail, pagina web

Alte mentiuni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 5.052/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, institutele de sănătate publică transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de transfuzie sanguină din spitale, vor aduce la  vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Prezentul oridn se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 9 octombrie 2006.

Nr. 1.225.

 

 

ANEXĂ

 

NORME

privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale

 

            Art. 1. - Autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale se efectuează de către Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătătii Publice, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentele norme.

            Art. 2. - În vederea obtinerii autorizării, Institutul National de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de transfuzie sanguină din spitale vor depune la institutele de sănătate publică regionale dosarul cuprinzând următoarele documente:

            a) cerere de solicitare a autorizării, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa si numărul de telefon;

            b) memoriu tehnic;

            c) numele, calificarea si datele de contact ale persoanei responsabile;

            d) lista unitătilor subordonate, după caz;

            e) lista unitătilor de transfuzie din spitale si a centrelor de transfuzie către care se distribuie sânge si componente sanguine;

            f) documentatia referitoare la organizarea institutiei (organigrama, indicând functiile si numele responsabililor si sectiilor asupra cărora se face raportarea);

            g) documentatia referitoare la sistemul calitate (manualul calitătii, numărul si calificările personalului cu documente doveditoare, precum si programul de pregătire a personalului);

            h) documentatia privind spatiul (numărul de încăperi, destinatia, circuite functionale);

            i) documentatia privind dotarea cu echipamente;

            j) lista procedurilor operatorii standard pentru activitătile de bază;

            k) documentatia privind participarea la un control extern de calitate;

            l) programul si documentarea îndeplinirii autoinspectiei.

            Art. 3. - (1) În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, institutele de sănătate publică regionale au obligatia să solutioneze cererea de autorizare, elaborând referatul de evaluare întocmit de specialistii proprii.

            (2) În urma analizării documentatiei depuse, institutele de sănătate publică regionale întocmesc referatul de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, pe care îl înaintează Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice în vederea emiterii autorizatiei.

            Art. 4. - În urma analizării referatului de evaluare solicitarea se poate solutiona astfel:

            a) se eliberează autorizatia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

            b) nu se eliberează autorizatia, iar solicitantul este informat în scris privind neconformitătile cu dispozitiile legale pe care se întemeiază refuzul de a emite autorizatia.

            Art. 5. - (1) Autorizatia are valabilitate un an, cu posibilitatea prelungirii prin viză anuală.

            (2) În cazul în care elementele care au stat la baza autorizării se modifică înainte de obtinerea vizei anuale, Institutul National de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti si unitătile de transfuzie sanguină din spitale, denumite in continuare unităti, vor solicita institutelor de sănătate publică regionale care au întocmit referatul de sanitare autorizate

evaluare o nouă evaluare.

            Art. 6. - Autorizarea stă la baza acreditării efectuate de organisme abilitate ale statului în domeniul acreditării.

            Art. 7. - (1) Ministerul Sănătătii Publice va publica pe site-ul propriu lista unitătilor autorizate.

            (2) Autoritatea de Sãnãtate Publicã din ministerul Sãnãtãtii publice va întocmi registrul National cu unitãtile sanitare autorizate în domeniul activitãtii de transfuzie sanguină, donare de sânge si componente sanguine de origine umana.

            Art 8. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

REFERAT DE EVALUARE

 

Unitatea ................................................................. din cadrul ...............

Adresa: .................................................................................................

Institutia evaluatoare: ..............................................................................

Evaluator: ..............................................................................................

Nume: ..................................................... Prenume: ..............................

Telefon: ............................................................

E-mail: ..............................................................

Data evaluării: .................................................

Data

Semnătura

 

Activitătile evaluate

Referiri la documentele, încăperile, instrumentele etc. evaluate

Dacã au fost adecvate, se va scrie DA. Dacã au fost inadecvate, se va explicita.

Personalul - număr si calificare, cu documentatia doveditoare:

 

 

Spatii:

 

 

Activitatea de testare:

 

 

Echipamente:

 

 

Reactivi si consumabile:

 

 

Modul de manipulare a probelor - circuitul probelor:

 

 

Buletine de analiză:

 

 

Depozitarea documentelor:

 

 

Locul de prelevare, timpul:

 

 

Data si numărul de identificare a probei:

 

 

Modul de tratare a reclamatiilor de la clienti:

 

 

Evaluarea directă a modului de efectuare a determinărilor analitice (în timpul vizitei):

 

 

Programul de igienă:

 

 

Activitatea de recoltare, productie, stocare, transport si livrare de produse sanguine,

după caz:

 

Alte remarci:

 

 

 

Concluziile evaluării:

 

a) Evaluarea personalului: ……………………………………………………

Calificarea personalului: ……………………………………………………..

Evaluarea va evidentia dacă persoana are/nu are cunostinte adecvate despre metodele de analiză, , instrumentele utilizate, raportarea rezultatelor etc.

 

b) Evaluarea unitãtii: ……………………………………………………

În concluzie, cerintele sunt/nu sunt îndeplinite pentru autorizarea unitãtii:

DA/NU

 

Evaluat de cãtre evaluatorul ……………………………………………………

 

 

Data …………………………..

 

Semnãtura ……………………………

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr............. Data .......................

 

AUTORIZATIE

Nr....... din ...............................

 

            Se autorizează Unitatea ................................................................................., cu sediul în localitatea .......................

str...................................................... nr.........., judetul ................................. în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii

publice nr. 1.225/2006 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea Institutului National de Transfuzie Sanguină, a centrelor de transfuzie sanguină regionale, judetene si al municipiului Bucuresti, precum si a unitătilor de transfuzie sanguină din spitale.

            Autorizatia este valabilă un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii prin viză anuală.

 

Director general,

……………………………….

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.255 din 16 octombrie 2006

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 462 din 26 septembrie 2006

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.025/402/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora,

văzând Referatul de aprobare nr. 5.373/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 4.409/2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.025/402/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramelor nationale cu scop curativ, pentru care nu se organizează licitatie la nivel national, si materialele sanitare specifice finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 în cadrul subprogramului „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 7 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Subtitlul „Transplant medular” din cadrul titlului „Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile” va avea următorul cuprins:

„TRANSPLANT MEDULAR

- cateter venos central (în clinica de hematologie se utilizează numai pentru transplant)

- cateter de dializă pentru afereză

- spiral tubing

- clave-uri

- oper-por

- câmpuri sterile

- chit de recoltare grefon

- filtre pentru apă

- filtre HEPA pentru aer

- sare pentru statia de apă (aflată în incinta centrului de transplant, pentru camerele sterile)

- filtre preliminare pentru aer

- materiale pentru imunofenotipare/biologie moleculară

- filtre pentru preparate de sânge

- solutie crioprotectoare dymetilsulfoxide DMSO

- materiale pentru prelucrare si crioprezervare celule stern

- kit pentru recoltare de celule stern prin afereză

- kit si materiale pentru izolare imunomagnetică

- cateter venos central tunelizat (specific pentru transplantele medulare alogenice)

- ace de aspiratie medulară

- chit de afereză pentru trombocite

- filtre pentru lipide

- hemostatic absorbabil

- role de sterilizare fără burduf

- role de sterilizare cu burduf

- material pentru hemocultură pentru controlul calitătii grefonului

- materiale pentru controlul viabilitătii grefonului

- materiale pentru culturi celulare din grefon

- chit de dozare a numărului de celule stern CD 34

- materiale pentru dozarea antigenului aspergilar (caracteristic transplantului alogenic)

- materiale pentru determinarea antigenului pp 65 galactomanan (pentru transplantul alogenic)

- materiale pentru determinarea profilului chimeric al donorului si receptorului.”

2. Subtitlul „Transplant renal, transplant combinat rinichi si pancreas” din cadrul titlului „Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile” va avea următorul cuprins:

„TRANSPLANT RENAL, TRANSPLANT COMBINAT RINICHI SI PANCREAS

- stapler intestinal

- rezervă stapler intestinal

- Custodiol

- Celsior

- Sol. Wisconsin

- cateter venos central pentru dializă

- canulă arterială si venoasă pentru perfuzie de organe

- sondă nazo-gastro-jejunală

- pungi de dializă

- set halate sterile si câmpuri

- Leader Cath adulti (artera)

- set autotransfuzie

- hemofiltru adulti

- Surgicel 10/20 cm Ethicon

- cateter venos periferic

- clipuri vasculare laparoscopice multiplier

- clipuri vasculare resorbabile

- stapler vascular venos laparoscopic

- rezervă stapler vascular venos laparoscopic

- „Lap disc” hand-assisted laparoscopic

- tubulatură siliconată aspiratii-irigare

- trocare laparoscopice cu balon dilatator

- ace biopsie renală

- byopsi-gun

- învelitoare sterilă de cameră picăturată

- saci sterili extractori de organ

- pensă dispozabifă ligasure

- pensă dispozabilă ultrasonic

- cablu ultrasonic.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Cristian Vlădescu

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Codului de etică profesională al expertilor în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

            Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87/2006,

            tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă Codul de etică profesională al expertilor în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Expertii în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 5.337.

 

ANEXĂ

 

CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ

al expertilor în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

            Prezentul cod de etică profesională este emis în temeiul art. 24 alin. (3) lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87/2006.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul cod de etică profesională reglementează principiile fundamentale si normele de conduită profesională si morală care trebuie să guverneze activitatea expertilor în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, înscrisi în Registrul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP) al expertilor în evaluare si acreditare.

Art. 2. - Scopul prezentului cod de etică profesională îl constituie cresterea calitătii serviciilor educationale prin crearea cadrului etic necesar desfăsurării activitătii de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie, astfel încât evaluatorii să îsi îndeplinească toate obligatiile care decurg din această activitate cu profesionalism si corectitudine si să se abtină de la orice faptă sau actiune care ar putea aduce prejudicii institutiei pe care o reprezintă.

Art. 3. - Normele de conduită profesională si morală prevăzute de prezentul cod de etică profesională se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel national sau în cadrul sistemului de învătământ, privind:

a) drepturile copilului si drepturile tinerilor;

b) drepturile minoritătilor;

c) evitarea discriminării de orice fel;

d) accesul cetătenilor la informatiile de interes public;

e) statutul personalului didactic.

Art. 4. - Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de etică profesională sunt obligatorii pentru expertii în evaluare si acreditare înscrisi în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, respectiv pentru expertii din aparatul propriu al ARACIP, care sunt desemnati să participe la activitătile de evaluare externă ale organizatiilor furnizoare de educatie.

Art. 5. - Expertii în evaluare si acreditare ai ARACIP, numiti pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, sunt cadre didactice recunoscute de comunitatea profesională si de cea locală pentru competentă profesională si probitate morală.

Art. 6. - Rezultatele asteptate în urma aplicării prezentului cod sunt:

a) o conduită profesională care să conducă la crearea si mentinerea prestigiului institutiei pe care o reprezintă;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională a expertilor în exercitarea activitătilor de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie.

 

CAPITOLUL II

Principiile fundamentale si normele de conduită

 

Art. 7. - În exercitarea activitătii de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie, expertii ARACIP au obligatia de a respecta principiile fundamentale si normele de conduită profesională si morală prevăzute de prezentul cod si de a le practica în interes public.

Art. 8. - Activitatea expertilor ARACIP trebuie să fie guvernată de următoarele principii fundamentale si norme de conduită:

1. Suprematia legii si a interesului comunitar general în fata interesului personal. în acest sens, expertii ARACIP au următoarele obligatii:

a) să considere interesul comunitar general mai presus decât interesul personal;

b) să tină seama, în exercitarea activitătii lor, de respectarea neconditionată a legilor si a altor reglementări în domeniul educatiei si învătământului.

2. Competenta profesională, ca principiu conform căruia toate activitătile desfăsurate de expertii ARACIP sunt tratate cu responsabilitate, competentă si eficientă, pe baza cunostintelor si aptitudinilor dobândite. în acest sens, expertii ARACIP au următoarele obligatii:

a) să cunoască legislatia specifică activitătii desfăsurate, să se preocupe în mod constant si continuu de cresterea nivelului de pregătire, conform standardelor recunoscute în domeniu;

b) să îsi dezvolte permanent competentele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin participarea la programe de formare, ia seminarii, la conferinte si la alte activităti specifice de dezvoltare profesională;

c) să semnaleze conducerii ARACIP orice limite ale instrumentelor pe baza cărora se realizează evaluarea externă a organizatiilor furnizoare de educatie si să facă propuneri de îmbunătătire a acestora, astfel încât să fie asigurate în permanentă conditiile optime pentru respectarea metodologiei si a standardelor aferente;

d) să îsi îndeplinească cu responsabilitate toate obligatiile prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a ARACIP, precum si cele stabilite prin metodologiile de evaluare institutională si de asigurare a calitătii.

3. Integritatea, ca principiu conform căruia activitatea expertilor ARACIP este exercitată cu onestitate si corectitudine, în deplină concordantă cu celelalte principii etice asumate în momentul înscrierii în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare. în acest sens, expertii trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

a) să îsi exercite atributiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, bună-credintă si responsabilitate;

b) să respecte reglementările legale în vigoare si să actioneze în conformitate cu cerintele activitătii, în interesul sistemului de învătământ si al institutiei pe care o reprezintă;

c) să activeze permanent în interesul beneficiarilor serviciilor oferite de organizatiile furnizoare de educatie;

d) să se comporte astfel încât să construiască, să păstreze si să consolideze încrederea publicului în onestitatea, corectitudinea si impartialitatea lor în procesul de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie; în acest sens, acestia nu trebuie să accepte cadouri, servicii, avantaje de natură materială ori personală, alte foloase necuvenite, precum si alte tentative de influentare din partea celor evaluati;

e) să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea si impartialitatea;

f) să semnaleze conducerii ARACIP dacă se află în situatie de incompatibilitate sau conflict de interese între calitatea de evaluator si alte calităti care decurg din activitatea sa si să solicite înlocuirea cu alt evaluator la vizita de evaluare a organizatiei furnizoare de educatie, în cazul în care constată existenta situatiei de incompatibilitate sau conflict de interese;

g) să nu se folosească de calitatea de expert în evaluare si acreditare în alte circumstante sau situatii decât cele pentru care a fost desemnat;

h) să nu furnizeze informatii sau date false în timpul si/sau după efectuarea vizitelor de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie;

i) să nu exercite activitătile de evaluare a organizatiilor furnizoare de educatie sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substante care le-ar putea afecta comportamentul;

j) să nu agreseze fizic, verbal, psihic sau emotional persoanele implicate în procesul de evaluare.

4. Obiectivitatea, ca principiu conform căruia concluziile si opiniile formulate de experti în activitatea desfăsurată, trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate în temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilor de evaluare, precum si al altor reglementări legale în domeniu, după caz, fără alte influente externe. Astfel, expertii ARACIP au următoarele obligatii:

a) să întocmească rapoartele de evaluare externă în mod obiectiv, în concordantă cu standardele, indicatorii si descriptorii prevăzuti de lege si în forma solicitată;

b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăsurată de organizatia furnizoare de educatie supusă evaluării externe;

c) să nu se lase influentati de interese personale sau ale unor terti în formarea propriei opinii;

d) să nu trateze cu superficialitate informatiile, datele si documentele obtinute în timpul evaluării organizatiei furnizoare de educatie;

e) să nu omită, cu bună stiintă, informatii, date si documente obtinute în timpul evaluării organizatiei furnizoare de educatie;

f) să îsi fundamenteze concluziile, observatiile si consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documentele verificate si pe datele provenind din surse sigure si neechivoce, în conformitate cu standardele de evaluare.

5. Confidentialitatea, ca principiu conform căruia, în activitatea de evaluare externă pe care o desfăsoară, expertilor le este interzis să dezvăluie datele, informatiile si documentele care li se pun la dispozitie în exercitarea atributiilor si a obligatiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informatii fără autorizare clară si expresă si numai dacă există un drept legal sau profesional ori au datoria de a face publice informatiile respective. în acest sens, expertii au următoarele obligatii:

a) să semneze un angajament de confidentialitate în momentul înregistrării în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare;

b) să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui tert informatiile dobândite în cursul desfăsurării

activitătii de evaluare externă a organizatiilor furnizoare de educatie;

c) să trateze în mod adecvat toate informatiile si documentele obtinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atributiilor si obligatiilor de serviciu, tinând cont de confidentialitatea acestora;

d) să nu folosească informatiile obtinute în cursul activitătii sale în scopuri personale sau contrar legii;

e) să nu facă publice informatii sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului si imaginii publice.

6. Neutralitatea, ca principiu conform căruia expertii trebuie să se abtină de la exprimarea sau manifestarea părerilor si opiniilor lor referitoare la documentele analizate cu ocazia desfăsurării activitătii. în acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să comunice cu toate persoanele implicate în procesul de evaluare externă în mod civilizat si politicos;

b) să aibă permanent în vedere ca observatiile pe care le transmit celor evaluati asupra documentelor scolare, dotărilor, resurselor scolii etc. să nu facă obiectul comentariilor, aprecierilor sau obiectiilor fată de cei evaluati si nici al comparatiilor cu alte unităti de învătământ preuniversitar;

c) să nu emită supozitii cu privire la sansele de autorizare/acreditare/mentinere a autorizatiei/acreditării ale organizatiei furnizoare de educatie supuse evaluării.

7. Independenta, ca principiu potrivit căruia expertii ARACIP trebuie să îsi exercite îndatoririle de serviciu cu impartialitate, să îsi manifeste independenta fată de orice influente externe si fată de alte grupuri de interese si să nu se implice în acele activităti în care au un interes personal direct. în acest sens, acestia au următoarele obligatii:

a) să aibă o atitudine impartială si independentă fată de orice interes politic, economic, religios, etnic sau de altă natură în exercitarea atributiilor si îndatoririlor de serviciu;

b) să nu se implice în activităti sau în relatii care ar putea afecta activitatea de evaluare pe care o desfăsoară si să aducă de îndată la cunostintă conducerii ARACIP orice act sau fapt care ar putea afecta această activitate;

c) să nu asigure organizatiei furnizoare de educatie evaluate alte servicii decât cele prevăzute de legea care îi reglementează activitatea.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 9. - ARACIP verifică respectarea prevederilor prezentului cod de etică profesională si initiază măsuri corective, dacă este cazul.

Art. 10. - (1) Încălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovati si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul în care faptele săvârsite întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, ARACIP va sesiza, în conditiile legii, organele si institutiile competente.

(3) Pe durata cercetării, ARACIP îi suspendă persoanei în cauză calitatea de expert în evaluare si acreditare.

 

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de selectie si de formare a expertilor înscrisi în Registrul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar al expertilor în evaluare si acreditare si a Programului de formare pentru expertii în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind criteriile de selectie si de formare a expertilor înscrisi în Registrul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar al expertilor în evaluare si acreditare, cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Programul de formare pentru expertii în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 5.338.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind criteriile de selectie si de formare a expertilor înscrisi în Registrul Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar al expertilor în evaluare si acreditare

 

Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor art. 24 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, precum si ale dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP) are dreptul să folosească colaboratori externi, din tară sau din străinătate, experti în domeniul de activitate al ARACIP, înscrisi în registrul propriu al expertilor de evaluare si acreditare, angajati pe bază de contract, remunerati conform legii.

Art. 2. - Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare si acreditare, orice cadru didactic care îndeplineste criteriile stabilite prin prezenta metodologie, precum si conditiile prevăzute de art. 15 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Expertii în evaluare si acreditare îndeplinesc atributiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Calitatea de expert în evaluare si acreditare se dobândeste prin înscrierea în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, în urma participării si promovării etapelor selectiei organizate de către ARACIP.

 

CAPITOLUL II

Criterii de selectie a expertilor în evaluare si acreditare

Art. 5. - (1) Poate participa la selectia pentru dobândirea calitătii de expert în evaluare si acreditare orice persoană interesată care îndeplineste, cumulativ, următoarele criterii:

a) este cadru didactic;

b) are experientă si expertiză în evaluarea institutională, de programe sau proiecte;

c) dovedeste competentă profesională;

d) a participat, în ultimii 3 ani, la programe de formare profesională continuă în domeniul educational (minimum 40 de ore);

e) are disponibilitate de deplasare pe distante mari, în afara judetului de resedintă.

(2) Constituie un avantaj experienta managerială în învătământul preuniversitar.

Art. 6. - înscrierea la selectia pentru calitatea de expert în evaluare si acreditare se poate face prin următoarele modalităti:

a) solicitare în nume propriu;

b) propunere din partea unitătilor de învătământ preuniversitar si a inspectoratelor scolare;

c) propunere din partea altor institutii, organizatii si organisme cu atributii în domeniul educational.

 

CAPITOLUL III

Procedurile de selectie a expertilor în evaluare si acreditare

 

Art. 7. - Procedurile de selectie a expertilor în evaluare si acreditare, în vederea înscrierii acestora în Registrul ARACIP, sunt organizate si desfăsurate de către ARACIP.

Art. 8. - în vederea înscrierii la selectie, persoanele interesate vor depune, la sediul ARACIP, un dosar care va contine următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) scrisoare de motivatie;

c) portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 5 (referinte, lucrări publicate, manuale, articole etc).

Art. 9. - (1) Procedurile pentru selectia expertilor în evaluare si acreditare presupun derularea următoarelor etape:

a) analiza dosarelor personale depuse de persoanele interesate în participarea la selectie;

b) participarea la interviu;

c) participarea la un program de formare profesională acreditat, organizat de ARACIP sau de altă organizatie furnizoare;

d) demonstrarea în practică a competentelor de evaluator pe baza instrumentelor nationale de evaluare.

(2) La programul de formare profesională organizat de ARACIP vor participa doar persoanele declarate admise ca urmare a promovării etapelor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b). Programul de formare profesională include si participarea la 3 vizite de evaluare la organizatii furnizoare de educatie, în vederea verificării aptitudinilor în domeniul evaluării externe.

(3) Structura programului de formare profesională organizat de ARACIP este prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 10. - Perioada de desfăsurare a procedurilor de selectie a expertilor în evaluare si acreditare, precum si componenta comisiei pentru selectia expertilor în evaluare si acreditare sunt stabilite prin decizie a presedintelui ARACIP si sunt făcute publice de către ARACIP, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 11. - Rezultatele selectiei expertilor în evaluare si acreditare vor fi făcute publice de ARACIP, în termen de maximum 5 zile de la finalizarea procedurilor.

Art. 12. - în cazul în care este declarată admisă în urma promovării procedurilor de selectie, o persoană care este angajată în cadrul administratiei centrale a Ministerului Educatiei si Cercetării, respectiv a inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, acesteia i se acordă un termen de 30 de zile pentru solutionarea situatiei de incompatibilitate în care se află. în cazul în care situatia de incompatibilitate nu este înlăturată în termenul de 30 de zile, persoana în cauză este declarată respinsă.

Art. 13. - Persoanele declarate admise în urma parcurgerii procedurilor de selectie sunt înscrise în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare.

 

CAPITOLUL IV

Formarea expertilor în evaluare si acreditare

 

Art. 14. - Expertii în evaluare si acreditare ai ARACIP au obligatia de a participa, cel putin o dată la 5 ani, la activităti si programe de formare profesională în domeniul evaluării institutionale si al acreditării.

Art. 15. - (1) Activitătile si programele de formare profesională în domeniul evaluării institutionale si al acreditării, precum si planificarea participării expertilor la aceste activităti si programe de formare se stabilesc de Consiliul ARACIP.'

(2) Cheltuielile aferente activitătilor si programelor de formare profesională în domeniul evaluării institutionale si al acreditării derulate în altă localitate decât cea de domiciliu vor fi suportate de către ARACIP, respectiv de Ministerul Educatiei si Cercetării, după caz.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare se publică pe site-ul ARACIP.

(2) Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare se actualizează periodic, pe baza criteriilor si a procedurilor de selectie prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 17. - Fiecare expert în evaluare si acreditare are obligatia să semneze, înainte de desfăsurarea vizitei de evaluare la o organizatie furnizoare de educatie, o declaratie pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre următoarele situatii de incompatibilitate:

a) nu are sotul sau sotia ori alte rude până la gradul al lll-lea inclusiv, după caz, angajate în cadrul organizatiei furnizoare de educatie supuse procesului de evaluare;

b) nu se află în raport de rudenie până la gradul al lll-lea inclusiv cu conducerea organizatiei furnizoare de educatie supuse procesului de evaluare;

c) nu are calitatea de angajat al organizatiei furnizoare de educatie supuse evaluării;

d) nu se află într-un raport patrimonial cu organizatia furnizoare de educatie supuse procesului de evaluare;

e) nu a participat la conceperea sau la realizarea raportului de evaluare internă al organizatiei furnizoare de educatie supuse evaluării.

Art. 18. - (1) Expertii în evaluare si acreditare au obligatia ca, la momentul înscrierii în Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, să încheie un contract de exclusivitate cu ARACIP.

(2) Încălcarea dispozitiilor contractuale atrage răspunderea disciplinară a celui în cauză si excluderea din Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, fără drept de reînscriere.

Art. 19. - Expertii în evaluare si acreditare înscrisi în Registrul ARACIP sunt supusi unei evaluări anuale a rezultatelor obtinute în activitatea de evaluare institutională, desfăsurată în cursului anului respectiv. în cazul în care se constată refuzul de a participa ia minimum 3 vizite de evaluare si/sau obtinerea calificativului „slab” ca urmare a evaluării activitătii desfăsurate, persoana respectivă va fi exclusă din Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, fără drept de reînscriere.

Art. 20. - (1) În cazul în care se constată existenta unei situatii de incompatibilitate prevăzute de art. 17 si nedeclarată cu ocazia evaluării unei organizatii furnizoare de educatie, persoana respectivă va fi exclusă din Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, fără drept de reînscriere.

(2) În situatia în care se constată nerespectarea sau neglijarea, de către expertii în evaluare si acreditare, a regulilor de conduită prevăzute de Codul de etică profesională a expertilor în evaluare si acreditare ai ARACIP, acestia vor fi exclusi din Registrul ARACIP al expertilor în evaluare si acreditare, fără drept de reînscriere.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL DE FORMARE

pentru expertii în evaluare si acreditare ai Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar

 

1.      Prezentare generală

În conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, si ale art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP) dispune de un aparat propriu format din experti si personal administrativ si foloseste, pentru îndeplinirea atributiilor sale legale, experti în evaluare si acreditare în calitate de colaboratori externi, din tară si din străinătate, angajati pe bază de contract.

Expertii au obligatia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să participe la activităti si programe de formare profesională în domeniul evaluării institutionale si al acreditării.

În vederea realizării unitare a activitătilor de evaluare institutională pentru autorizarea, acreditarea si evaluarea externă a calitătii educatiei în institutiile de învătământ preuniversitar, ARACIP a elaborat prezentul program de formare.

Programul propus se încadrează în categoria a treia de programe de formare continuă, prevăzută de art. 11 din Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.611/2005.

Programul va fi supus de către ARACIP procedurilor de acreditare, în conformitate cu prevederile legii.

Programul se adresează atât expertilor din aparatul propriu, angajati prin concurs, conform legii, precum si colaboratorilor externi care au trecut de primele două etape ale procedurilor de selectie (analiza dosarelor personale si interviu), urmând ca înscrierea lor în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare să se realizeze numai după parcurgerea si finalizarea acestui program de formare, care va cuprinde si realizarea practică a 3 vizite de evaluare externă.

2. Standardele utilizate

Având în vedere că, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare, doar cadrele didactice pot îndeplini calitatea de colaborator extern, expert în evaluare si acreditare, pregătirea va avea la bază competente prevăzute în Standardele de formare continuă pentru functiile didactice din învătământul preuniversitar, elaborate de Centrul National de Formare a Personalului din învătământul Preuniversitar (CNFP). Totodată, având în vedere si faptul că evaluarea institutională presupune o cunoastere aprofundată a functionării unitătii scolare si a integrării acesteia în cadrul sistemului de învătământ preuniversitar, programul de formare se va referi si la competentele prevăzute în Standardele de formare continuă pentru functiile de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar (elaborate de CNFP). Toate aceste competente vor fi abordate partial, avându-se în vedere activitătile si modalitătile de realizare specifice misiunii si functiilor ARACIP.

La aceste competente generale sunt adăugate competentele specifice în domeniul auditului si evaluării institutionale, prevăzute în actele normative si în modelele nationale si internationale de evaluare a institutiilor si persoanelor (inclusiv standardele ISO si standardele EFQM).

3. Durata si structura programului de formare

Durata totală = 89 de ore pentru fiecare participant, din care:

- 60 de ore de pregătire centralizată - teoretică si practică - în conditii de simulare;

- 24 de ore de practică în conditii reale;

- 5 ore de evaluare: prezentarea dosarelor de evaluare si interviul.

Pregătirea teoretică si practică în conditii de simulare se va realiza în 4 stagii compacte (16 ore de formare dispuse pe parcursul a 3 zile calendaristice), cu exceptia ultimului modul în care se vor efectua 12 ore de pregătire.

Pregătirea practică în conditii reale constă în 3 evaluări de institutii de învătământ preuniversitar, realizate de către fiecare participant, sub coordonarea unui expert din aparatul propriu al ARACIP sau a unui expert deja înscris în registrul propriu al expertilor în evaluare si acreditare, conform planificării ARACIP.

Evaluarea va consta în interviu si prezentarea, în fata comisiei de examinare, a celor 3 rapoarte de evaluare externă.

 

4. Repartizarea orelor pe module

 

Nr. crt.

Module

Pregătirea

teoretică

Pregătirea

practica

Total

1.

Evaluarea de proces1)

2

6

8

2.

Evaluarea proiectului de dezvoltare institutională si a documentelor manageriale2)

2

6

8

3.

Evaluarea resurselor umane, fizice si financiare ale unitătii scolare3)

2

8

1,0

4.

Auditul institutional - abordarea ISO

4

6

10

5.

Evaluarea institutională - modelul european al excelentei (EFQM)

4

6

10

6.

Evaluarea de sistem

4

6

10

7.

Managementul de sine (self-management)

-

4

        4

 

Total ore de pregătire teoretică si practică în conditii de simulare

 

42

60

8.

Practică în conditii reale

-

24

24

9.

Evaluare

 

 

5

 

TOTAL GENERAL:

18

66

89

 

1) Conform Standardelor de formare continuă pentru functiile didactice din învătământul preuniversitar (2005). Bucuresti: CNFP - Competente metodologice, de evaluare, psihosociale, de comunicare si relationare.

2) Conform Standardelor de formare continuă pentru functiile de conducere, de îndrumare si control din învătământul preuniversitar (2002). Bucuresti: CNFP - Competente de conducere si coordonar

3) Idem - Competente de gestionare a resurselor si de evaluare.                                                                             

 

5. Structura programului de pregătire

Modulul 1: Evaluarea de proces

 

Obiective.

La sfârsitul formării, participantul va fi capabil:

Temele

Nr. de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile de evaluare

• Să evalueze activitătile de învătare în ceea ce priveste ade cvarea la documentele norm ative si reglatoare (curriculum national – trunchi comun, curriculum diferentiat, CDS /CDL) si la caracteristicile grupului de elevi

• Evaluarea documentelor de proiectare a activitătilor de învătare

2

• Prezentarea

• Exercitiul

• Dezbaterea

•Studiul de caz

• Documente si normative reglatoare

• Folii/ Prezentări PP

• Fise de lucru

• Înregistrări video

Cunoasterea principalelor

documente normative si

reglatoare referitoare la

proiectarea, realizarea si

evaluarea activitătii didactice

• Observarea activitătilor curriculare si extracurriculare

2

• Jocul de rol

 

• Exercitiul

- Evaluarea corectă a

rezultatelor învătării din

perspectiva adecvării la

situatia de învătare

concretă si la documentele de programare utilizate

 

 

• Să evalueze activitătile de învătare în ceea ce priveste adecvarea la grupul-tintă concret de elevi, în functie de nivelul, forma si tipul de învătământ

• Comunicarea interpersonală în situatii de evaluare

2

• Elaborarea si aplicarea instrumentelor de evaluare

2

- Estimarea utilitătii activitătilor de învătare pentru dezvoltarea ulterioară a elevilor

• Să evalueze activitătile de învătare în ceea ce priveste adecvarea continuturilor, metodologiei si auxiliarelor curriculare la obiectivele stabilite

 

 

- Capacitatea de ascultare activă

- Realizarea unui interviu

de evaluare cu cadrele

didactice

• Să evalueze adecvarea instrumentelor de evaluare la caracteristicile elevilor si ale activitătilor de învătare

- Elaborarea instrumentelor

de evaluare pentru elevi

si părinti (chestionare, ghiduri de interviu individual/de grup)

• Să identifice modalitătile de optimizare a activitătii în urma evaluării

 

• Să comunice eficient cu cadrele didactice din institutia scolară evaluată

 

• Să elaboreze si să aplice instrumente de analiză a satisfactiei beneficiarilor (elevi, părinti etc.) fată de oferta educatională a scolii

• Să analizeze proiectele educationale ale cadrelor didactice (altele decât cele didactice) în raport cu obiectivele stabilite si cu grupurile-tintă

 

 

Modulul 2: Evaluarea proiectului de dezvoltare institutională si a documentelor manageriale

 

Obiective.

La sfârsitul formării, participantul va fi capabil:

Temele

Nr. de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile de evaluare

• Să analizeze proiectul de dezvoltare institutională (necesitate si fezabilitate)

• Management de proiect: proiectul de dezvoltare institutională (PDI)

2

• Prezentarea

• Dezbaterea

• Studiul de caz

• Proiectul

• Cazuri (PDI) pentru studiile de caz

• Estimarea corectă a necesitătii si fezabilitătii PDI

• Evaluarea coerentei interne a PDI si între PDI si planurile operationale

• Să analizeze planurile operationale din perspectiva adecvării la proiectul de dezvoltare institutională

• Elemente de design organizational

2

• Folii/ Prezentări PP

• Analiza si conceperea unei organigrame pentru o institutie scolară

• Să evalueze structura organizatională si de comunicare a unitătii scolare

• Autoevaluarea institutională

4

• Fise de lucru

 

Modulul 3: Evaluarea resurselor umane, fizice si financiare ale unitătii scolare

 

Obiective.

La sfârsitul formării, participantul va fi capabil:

Temele

Nr. de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile de evaluare

• Să evalueze adecvarea resurselor umane si materiale la nivelul si tipul de unitate scolară

• Elemente de management financiar

• Elemente de MRU

4

• Prezentarea

• Dezbaterea

• Studiul de caz

• Cazuri (bugete, state de functiuni) pentru studiile de caz

• Analiza corelării resurselor educationale (umane, financiare, materiale - inclusiv materialele didactice/auxiliarele curriculare) la nivelul si tipul de institutie scolară

• Să analizeze bugetul unitătii scolare din perspectiva adecvării la nivelul si tipul de unitate scolară

• Management de curriculum: utilizarea

4

 

• Folii/Prezentări PP

 

• Să evalueze adecvarea resurselor umane si materiale la proiectul de dezvoltare institutională

auxiliarelor curriculare

2

 

• Fise de lucru

• Analiza corelării resurselor educationale (umane, financiare, materiale - inclusiv materialele didactice/auxiliarele curriculare) la documentele programatice ale scolii (PDI si planuri operationale) si referitoare la activitătile de învătare

 

Modulul 4: Auditul institutional - abordarea ISO

 

Obiective. La sfârsitul formării, participantul va fi capabil:

Temele

Nr. de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile de evaluare

 

• Să aplice Standardul ISO 9001/2001

• Cerinte pentru auditori, cunostinte, deprinderi, experientă

2

• Prezentarea

• Dezbaterea

• Studiul de caz

• Standardul ISO

19011/2003

• Cunoasterea standardelor

ISO 19011/2003, ISO 9001/2001, ISO 10015/2000

• Elaborarea unui plan de audit

• Evaluarea abilitătilor de auditor

• Să cunoască cerintele ISO 19011/2003

• Standardul ISO

9001/2001

• Să auditeze sistemele de management al calitătii

• Vocabular specific

1

• Să aplice un program de audit

• Standardul ISO

10015/2000

 

• Să se integreze într-o echipă de audit

• Chestionar de audit

3

• Plan de audit

3

•Plan de audit

 

• Evaluarea auditorilor

1

 

 

Modulul 5: Evaluarea institutională - modelul european al excelentei (EFQM)

 

Obiective.

La sfârsitul formării, participantul va fi capabil:

Temele

Nr. de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile de evaluare

 

• Să cunoască structura modelului de excelentă al EFQM

• Modelul de excelentă al EFQM

2

• Prezentarea

• Modelul EFQM

• Descrierea modelului de excelentă

 

• Studiul de caz

• Fisa de evaluare a

factorilor determinanti

• Fisa de evaluare a rezultatelor

• Studii de caz

• Utilizarea instrumentelor de evaluare

• Să aplice o procedură de evaluare a sistemului de management al unei organizatii

• Structura unui program de evaluare

2

• Dezbaterea

 

• Analiza de documente

• Capabilitatea de a lucra în echipă

• Să fie integrat într-o echipă de evaluare a unei organizatii

• Realizarea raportului de evaluare

2

• Exercitiul de grup

• Aplicarea metodologiei RADAR

 

• Elaborarea unui raport de feedback

• Structura unei matrice RADAR

2

 

 

 

 

Modulul 6: Evaluarea de sistem

 

Obiective. La sfârsitul formării,

participantul va fi capabil:

Temele

Nr.

de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile

de evaluare

• Să descrie sistemul românesc de învătământ

• Sistemul national de învătământ

2

• Prezentarea

• Dezbaterea

• Studiul de caz

• Legislatia în domeniul

învătământului

• Descrierea corectă a sistemului românesc de învătământ

• Să descrie sistemul românesc de management si de

asigurare a calitătii educatiei

• Sistemul românesc de management si de asigurare a calitătii

6

• Interpretarea si utilizarea corectă a actelor normative si a instrumentelor de evaluare elaborate de ARACIP

• Analiza documentelor

• Acte normative si documente programatice ale ARACIP

• Să descrie principalele initiative europene privind

asigurarea calitătii educatiei

• Initiative europene in asigurarea calitătii

2

• Cunoasterea principalelor initiative europene în domeniul asigurării calitătii educatiei

• Documente europene privind asi­gurarea cali­tătii educatiei

• Cazuri pentru studiile de caz

 

 

Modulul 7: Managementul de sine (self-management)

Obiective. La sfârsitul formării,

participantul va fi capabil:

Temele

Nr.

de ore

Metodologia

Resursele

Criteriile

de evaluare

• Să gestioneze eficient timpul în cadrul activitătilor de evaluare

• Managementul timpului

2

• Exercitiul

• Suportul

de curs

• Folosirea eficientă a timpului în cadrul procedurilor de evaluare

 

• Studiul de caz

• Managementul informatiei si al prioritătilor

2

• Să gestioneze eficient informatia si prioritătile

• Discernerea, în cadrul activitătilor de evaluare, a activitătilor si a problemelor prioritare