MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 880         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 octombrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.182. - Decret pentru numirea unui consilier prezidential

 

1.183. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protectie si Pază

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

21. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

 

22. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

            23. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

 

24. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

 

25. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui consilier prezidential

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret, domnul Teodor Baconschi se numeste în functia de consilier prezidential.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2006.

Nr. 1.182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 150 din 21 octombrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Pahontu Nicolae Lucian-Silvan se înaintează în gradul de general maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 26 octombrie 2006.

Nr. 1.183.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea hr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 27, 28, 35 si 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 19 septembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 21.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 9/2006

privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative

 

Având în vedere prevederile art. 27, 28 si 35 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege,

în temeiul dispozitiilor art. 17, art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileste taxele care sunt percepute de Comisie în cadrul sistemului de pensii facultative.

(2) Comisia percepe taxe de autorizare, avizare si de administrare.

Art. 2. - Plata taxelor prevăzute în prezenta normă se va face de către:

a) societătile de pensii;

b) societătile de pensii, societătile de asigurare, societătile de administrare a investitiilor, pentru obtinerea autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative;

c) administratorii fondurilor de pensii facultative;

d) depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative;

e) auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative;

f) agentii de marketing.

 

CAPITOLUL II

Cuantumul taxelor de autorizare, avizare si administrare

 

SECTIUNEA I

Taxele de autorizare

 

Art. 3. - Se vor plăti taxe de autorizare în următoarele cazuri:

a) autorizarea de constituire a societătii de pensii, conform art. 4 alin. (3) lit. k) din Lege;

b) autorizarea ca administrator de pensii facultative, conform art. 10 alin. (2) lit. h) din Lege;

c) autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 30 alin. (2) din Lege;

d) autorizarea fondului de pensii facultative, conform art. 42 alin. (1) din Lege;

e) autorizarea de functionare a agentilor de marketing persoane juridice, conform Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006;

f) autorizarea modificării actelor care au stat la baza autorizărilor mentionate la lit. a), b), d) si e).

Art. 4. - Cuantumul taxelor de autorizare este de:

a) 80.000 lei pentru taxa de autorizare de constituire a societătii de pensii;

b) 200.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;

c) 12.000 lei pentru taxa de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;

d) 8.000 lei pentru taxa de autorizare a fondului de pensii facultative;

e) 5.000 lei pentru taxa de autorizare a agentilor de marketing persoane juridice;

f) 1.000 lei pentru taxa de autorizare a modificărilor mentionate la art. 3 lit. f).

Art. 5. - Taxele de autorizare vor fi achitate de către:

a) societatea de pensii, în cazul taxei pentru autorizarea de constituire;

b) persoanele juridice, în cazul taxei pentru autorizarea ca administrator de fonduri de pensii facultative;

c) administrator, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative;

d) administrator, pentru autorizarea fondului de pensii facultative;

e) administrator, pentru modificarea actelor mentionate la art. 3 lit. f);

f) agentul de marketing persoană juridică pentru autorizarea de functionare.

 

SECTIUNEA a ll-a

Taxele de avizare

 

Art. 6. - Taxele de avizare se percep în următoarele cazuri:

a) avizarea depozitarului activelor fondului d*L pensii facultative, conform art. 107 alin. (1) lit. b) din Lege*

b) avizarea auditorului financiar al fondului de pensii facultative, conform art. 81 alin. (2) din Lege si potrivit Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, aprobate prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006;

c) avizarea modificării prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 36 alin. (2) din Lege;

d) avizarea detinerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului, ulterior autorizării acestuia, conform art. 21 alin. (2) din Lege;

e) avizarea agentilor de marketing persoane fizice, respectiv agentul de marketing persoană juridică, conform art. 28 alin. (1) din Lege si potrivit Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative;

f) avizarea materialelor publicitare conform art. 28 alin. (1) din Lege si art. 9 din Norma nr. 5/2006 privind informatiile continute în materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 7. - Cuantumul taxelor de avizare este de:

a) 80.000 lei pentru taxa de avizare a depozitarului;

b) 35.000 lei pentru taxa de avizare a auditorului financiar;

c) 1.000 lei pentru taxa de avizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative;

d) 4.000 lei pentru taxa de avizare a detinerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului;

e) 100 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane fizice;

f) 4.000 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane juridice;

g) 1.000 lei pentru taxa de avizare a materialelor publicitare.

Art. 8. - Taxele de avizare vor fi achitate de către:

a) depozitar, pentru obtinerea avizului de depozitare;

b) auditorul financiar, pentru obtinerea avizului de auditor;

c) administrator, pentru obtinerea avizelor prevăzute la art. 6 lit. c), d) si f);

d) agentul de marketing persoană fizică, respectiv agentul de marketing persoană juridică, pentru obtinerea avizului prevăzut la art. 6 lit. e).

 

SECTIUNEA a lll-a

Taxa de administrare

 

Art. 9. - Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării administrării primului fond de pensii facultative, pe durata existentei acestuia, o taxă lunară de administrare conform art. 27 alin. (1) din Lege.

Art. 10. - (1) Taxa de administrare este compusă din:

a) o cotă de 0,50% din valoarea contributiilor brute încasate de administrator, suportată de acesta din comisionul de administrare dedus din contributiile plătite, conform art. 92 alin. (2) lit. a) din Lege;

b) o cotă de 0,02% din valoarea activului net al fondului de pensii facultative, suportată de administrator din comisionul de administrare dedus de acesta din activul net total al fondului de pensii facultative, conform art. 92 alin. (2) lit. b) din Lege.

(2) In cazul în care un administrator administrează mai multe fonduri de pensii facultative, taxa prevăzută la . alin. (1) se plăteste pentru fiecare fond de pensii facultative.

Art. 11. - (1) Administratorii sunt obligati să întocmească si să transmită lunar Comisiei, pentru luna precedentă, raportarea privind modul de constituire si virare a taxei de administrare, potrivit anexei.

(2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se semnează de către reprezentantul legal al administratorului.

(3) Raportarea prevăzută la alin. (1) se transmite în formă scrisă si în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 12. - (1) Taxele prevăzute în prezenta normă vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(2) Virarea sumelor datorate lunar se va realiza cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă, fără deducerea din obligatia de plată a comisioanelor bancare.

Art. 13. - (1) Pentru neachitarea la termen a taxei de administrare prevăzute la art. 10, administratorii datorează dobânzi si penalităti de întârziere, calculate în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare.

(2) Dobânzile si penalitătile de întârziere vor fi evidentiate separat pe ordinul de plată si vor fi virate în contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

Art. 14. - (1) Verificarea respectării prevederilor legale privind virarea sumelor prevăzute la art. 10 alin. (1) se face de către Comisie.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, pentru diferentele constatate, Comisia aplică în mod corespunzător dobânzile si/sau penalitătile de întârziere prevăzute la art. 13, calculate pe perioada cuprinsă între data la care aceste sume erau scadente si data plătii efective.

Art. 15. - Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, administrare, precum si din dobânzi si/sau penalităti de întârziere virate de administratori se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005.

Art. 16. - Eventualele sume virate în plus se vor regulariza ulterior la initiativa plătitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 17. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXĂ

la normă

 

RAPORTARE

privind taxa de administrare

 

Administrator (Denumire) .......................

Fond de Pensii Facultative (Denumire) .........................

 

Luna

Total contributii brute încasate

Valoarea

activului

net

total

Comision de administrare încasat din total contributii

Comision de administrare încasat din activul net total

Comision de administrare datorat din total contributii

Comision de administrare datorat din activul net total

Taxa de administrare datorată (6+7)

Documentul/ data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele .........

Semnătura ...........................

Stampila ..............................

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 26 septembrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 26 septembrie 2006.

Nr. 22.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 10/2006

privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează conditiile de desfăsurare a activitătii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si procedura de autorizare sau de avizare a agentilor de marketing.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) agent de marketing - persoana fizică sau juridică care are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, după caz, cu un agent persoană juridică, în vederea obtinerii acordului de aderare al participantilor, si care este autorizată sau avizată de către Comisie;

b) marketingul prospectului schemei de pensii facultative - activitatea de atragere de participanti la un fond de pensii facultative prin intermediul agentilor de marketing autorizati sau avizati de către Comisie.

 

CAPITOLUL II

Marketingul prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 3. - Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfăsura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de către Comisie, denumit în continuare agent.

Art. 4. - Un agent poate desfăsura activitatea de marketing al prospectului unei scheme de pensii facultative dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are un contract valabil încheiat cu un administrator sau, după caz, cu un agent persoană juridică;

b) a fost autorizat sau, după caz, avizat de către Comisie si înscris în Registrul agentilor de marketing, denumit în continuare Registru.

Art. 5. - (1) Agentii persoane fizice vor putea desfăsura activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau pentru un singur agent persoană juridică.

(2) Agentii persoane fizice ai unui agent persoană juridică ce desfăsoară activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative vor putea desfăsura această activitate numai pentru administratorii cu care agentul persoană juridică are contracte valabil încheiate.

Art. 6. - Pot fi agenti persoane juridice:

a) societătile comerciale constituite si autorizate de Comisie, având ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

b) societătile comerciale constituite si autorizate conform legilor speciale de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.

Art. 7. - Agentul are următoarele atributii:

a) prezintă potentialului participant aspectele relevante ale prospectului schemei de pensii facultative;

b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii facultative;

c) transmite administratorului documentele de aderare semnate de participant, în original, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data semnării acestuia.

Art. 8. - (1) Toate documentele de aderare individuală încheiate de către agent vor contine numele si prenumele acestuia în clar, numărul deciziei de autorizare sau de avizare precum si codul de înscriere în Registru.

(2) În cazul agentilor persoane fizice care fac parte din reteaua de vânzări a entitătilor specificate la art. 6, pe documentele de aderare vor fi înscrise si denumirea, numărul deciziei de autorizare sau de avizare, precum si codul de înscriere în Registru ale agentului persoana juridică.

Art. 9. - Administratorilor, agentilor mentionati la art. 5 si 6, precum si persoanelor afiliate acestora ie este interzis:

a) să transmită informatii false, înselătoare sau care pot crea o impresie falsă despre fondul de pensii facultative si administratorul acestuia;

b) să facă afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii facultative altfel decât în forma si modul prevăzute în normele Comisiei.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea, autorizarea si avizarea agentilor de marketing

 

SECTIUNEA I

Pregătirea agentilor de marketing

 

Art. 10. - Pregătirea agentilor de marketing revine administratorilor de fonduri de pensii facultative. Acestia pot delega, prin contract, pregătirea agentilor către persoane juridice specializate, cu respectarea prevederilor art. 11.

Art. 11. - Cursurile de agent si examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de către Comisie.

Art. 12. - Certificatul de absolvire a cursului de agent pentru fondurile de pensii facultative este eliberat de către administrator sau de către persoanele juridice specializate prevăzute la art. 10 numai după ce viitorul agent a urmat cursul si a promovat examenul de absolvire a cursului de agent pentru marketingul fondurilor de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a ll-a

Autorizarea agentilor persoane juridice

 

Art. 13. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agent persoană juridică, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul si să includă în mod obligatoriu sintagma „agent de marketing pentru fonduri pensii facultative”;

b) să aibă un capital social subscris si vărsat în formă bănească de minimum 25.000 lei;

c) să aibă ca obiect de activitate numai marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative;

d) să aibă un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenta de la Comisie si de la alte institutii sau autorităti;

e) să nu fie persoană afiliată unui administrator, conform art. 2 alin. (2) din Lege;

f) fondatorii, persoane fizice:

(i) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar si în cel fiscal;

(ii) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si să nu fi fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare;

g) fondatorii, persoane juridice:

(i) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment;

(ii) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

h) conducătorii, astfel cum sunt definiti în normele privind autorizarea entitătilor supravegheate de Comisie:

(i) să aibă pregătirea si experienta profesională necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

(ii) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior;

(iii) să aibă experientă profesională de cel putin 3 ani în domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau al asigurărilor; (iv) să aibă onorabilitatea necesară pentru functia

pe care urmează să o îndeplinească; (v) să nu fi fost sanctionati de către autorităti române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdictia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare a agentului de marketing, cu interdictia temporară de a desfăsura activităti în sistemul financiar-bancar;

(vi) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti comerciale care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fată de terti la momentul încetării activitătii acesteia;

(vii) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;

(viii) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unei societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

(ix) să nu fie membri în consiliul de administratie al societătii de servicii de investitii financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizează marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a încheiat contract;

(x) să nu fie angajati sau să nu aibă niciun fel de relatie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

(xi) să nu fi detinut functia de administrator al unei societăti comerciale române sau străine aflate în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declansării procedurii falimentului;

i) să fi achitat taxa de autorizare prevăzută pentru agenti, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare în sistemul pensiilor facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006.

Art. 14. - Cererea de autorizare a agentilor de marketing, persoane juridice, conform anexei nr. 3, se depune la Comisie împreună cu copiile pe suport magnetic ale următoarelor înscrisuri:

a) documente care atestă constituirea societătii comerciale: actul constitutiv, în care obiectul de activitate este numai cel de agent de marketing al prospectelor de scheme de pensii facultative, certificatul de înmatriculare si cererea de înscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare;

b) documente care atestă vărsarea integrală în numerar a capitalului social, în conditiile si în limitele stabilite de art. 13 lit. b);

c) un studiu de fezabilitate care să cuprindă cel putin următoarele informatii:

1. o scurtă prezentare a activitătii ce urmează să fie desfăsurată, din care să rezulte că resursele financiare sunt suficiente să îi permită desfăsurarea activitătii;

2. structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea răspunderilor si limitelor de competentă pentru persoanele semnificative din cadrul societătii comerciale;

3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru următorii 3 ani financiari;

d) documentele care atestă plata taxei de autorizare în contul Comisiei, potrivit prevederilor Normei nr. 9/2006;

e) lista actionarilor sau asociatilor directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar ori a^Qpiat semnificativ indirect persoană fizică, certificatele de cazier fiscal si judiciar, în original, ale acestora, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar ale persoanelor semnificative;

f) carnetele de muncă, diplomele de studii si curriculum vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care să rezulte respectarea prevederilor art. 13 lit. h);

g) curriculum vitae semnate pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice;

h) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, în forma în care au fost depuse la autoritatea fiscală teritorială;

i) contractul de închiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiintează, înregistrate la administratia financiară teritorială sau, după caz, actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se înfiintează;

j) declaratia autentificată, pe propria răspundere, a conducerii executive că va îndeplini prevederile art. 13 lit. h);

k) declaratiile autentificate, pe propria răspundere, ale actionarilor, membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie referitoare la eventuala lor calitate de persoană afiliată, precum si natura legăturilor dintre ei.

 

SECTIUNEA a lll-a

Avizarea agentilor persoane juridice

 

Art. 15. - (1) Comisia avizează ca agenti persoane juridice numai entitătile care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au fost autorizate în conditiile legislatiei aplicabile domeniului lor de activitate;

b) nu au mentiuni în cazierul fiscal;

c) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenti, conform Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către entitătile prevăzute la art. 6 împreună cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:

a) autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă;

b) certificatul fiscal;

c) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

d) dovada achitării taxei de avizare pentru agent;

e) dovada că dispune de capacităti profesionale si tehnice necesare desfăsurării corespunzătoare a activitătii de marketing al prospectului schemelor de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a IV-a

Avizarea agentilor persoane fizice

 

Art. 16. - (1) Pot fi avizati ca agenti persoane fizice persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) nu au interdictie de a exercita profesii în domeniul economic, pietei de capital, asigurărilor, bancar sau juridic;

b) au cel putin studii medii;

c) nu au mentiuni în cazierul fiscal si nici în cel judiciar;

d) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, în conformitate cu prevederile art. 12;

e) au un contract valabil încheiat cu un administrator sau cu una dintre entitătile prevăzute la art. 6;

f) au achitat taxa de avizare prevăzută pentru agenti persoane fizice, conform Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane fizice, întocmită conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de către administrator sau de către entitătile prevăzute la art. 6, împreună cu documentele în' original si cu înregistrarea pe suport magnetic a acestora, după cum urmează:

a) copie de pe actul de identitate;

b) actele de studii;

c) declaratia pe propria răspundere a persoanei fizice că se încadrează în prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

d) certificatul de cazier judiciar si fiscal;

e) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

f) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitătile mentionate la art. 6;

g) dovada achitării taxei de avizare ca agent de marketing.

 

CAPITOLUL IV

Eliberarea, respingerea sau retragerea autorizatiei ori avizului pentru agentul de marketing

 

SECTIUNEA I

Eliberarea autorizatiei sau avizului

 

Art. 17. - Comisia analizează si hotărăste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare sau, după caz, de avizare a agentului în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Art. 18. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 17, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 19. - Decizia de autorizare sau, după caz, de avizare se comunică administratorului ori entitătilor prevăzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia si va contine codul agentului avizat sub care a fost înscris în Registru.

Art. 20. - (1) După obtinerea autorizatiei sau avizului de către un agent, orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizatia ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(2) Orice modificare a actelor constitutive ale agentului se va depune în mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai însotită de avizul prealabil al Comisiei.

 

SECTIUNEA a ll-a

Respingerea autorizatiei sau avizului

 

Art. 21. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea sau, după caz, pentru avizarea ca agent.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică administratorului sau entitătilor mentionate la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 22. - O nouă cerere de autorizare sau, după caz, de avizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

SECTIUNEA a lll-a

Retragerea autorizam sau avizului

 

Alt. 23. - Comisia este în drept să retragă autorizatia sau, după caz, avizul agentului în următoarele conditii:

a) dacă autorizatia sau, după caz, avizul a fost obtinută/obtinut pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus în eroare;

b) În situatia în care nu mai sunt îndeplinite conditiile de la autorizare/avizare;

c) la solicitarea agentului;

d) la solicitarea administratorului sau entitătilor prevăzute la art. 6;

e) ca sanctiune, în cazul încălcării dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 24. - (1) Decizia de retragere, scrisă si motivată, se comunică administratorului sau entitătilor prevăzute la art. 6 în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Administratorul va transmite Comisiei datele referitoare la agentii persoane fizice sau juridice cu care a încetat colaborarea, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit încetarea contractului.

(2) Administratorul trebuie să transmită imediat Comisiei orice schimbare referitoare la datele agentilor autorizati sau avizati, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunostintă.

Art. 26. - (1) Agentul de marketing, persoană fizică, este obligat să se reînregistreze dacă, în urma încetării contractului valabil încheiat cu un administrator si ulterior primei avizări, încheie un nou contract cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.

(2) Agentii înregistrati în Registru si care nu desfăsoară activităti de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru o perioadă de 2 ani vor fi reavizati/reautorizati de către Comisie.

Art. 27. - Administratorul este obligat ca în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunostintă să notifice în scris Comisia ori de câte ori constata că agentii săi de marketing încalcă prevederile Legii si/sau ale normelor Comisiei.

Art. 28. - Comisia radiază din Registru agentul de marketing care încalcă prevederile art. 9, notificând acest lucru administratorului.

Art. 29. - Cuantumul taxei de autorizare, precum si cuantumul taxei de avizare pentru agentii de marketing sunt prevăzute în Norma nr. 9/2006.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

 la normă

 

ANTET ADMINISTRATOR / PERSOANĂ JURIDICĂ SPECIALIZATĂ

 

Nr. certificat/data eliberării

 

Certificat de absolvire

 

Absolvent

………………………………………………………………………………………..

Nume si prenume

CNP..............................................................................................................................

 

Domiciliu :.......................................................................................................................

Numele cursului absolvit : Curs de agent de marketing pentru fonduri de pensii facultative

Data absolvirii.................................................................................................................

Nota de examen..............................................................................................................

 

Administrator / Persoană juridică specializată

 

(denumirea si sediul social )..........................................

 

Reprezentant legal..............................................................

(nume si prenume)

 

 

Semnătura ....................                Stampila Administrator/Persoană juridică specializată

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

CERERE

pentru avizarea agentului/agentilor*) de marketing

 

Societatea Comercială ............................................ S.A., în calitate de administrator de fond de pensii facultative/agent persoană juridică, cu sediul/domiciliul în ..................................................... solicită avizarea în vederea desfăsurării activitătii de marketing al pensiilor facultative:

1. Date de identificare a agentului de marketing:

Denumirea agentului persoană juridică/Numele si prenumele agentului persoană fizică ..........................................

Forma juridică ............................................................................................................................................................

Adresa sediului social/domiciliul ..................................................................................................................................

Cod de înregistrare fiscală ...........................................................................................................................................

Nr. autorizatiei de functionare eliberate de autoritatea competentă ............................................................................

Informatii de contact (telefon, fax, e-mail) ....................................................................................................................

2. Date privind reprezentantul legal al agentului persoană juridică:

Numele si prenumele ...................................................................................................................................................

Functia .......................................................................................................................................................................

Informatii de contact (telefon, fax, e-mail) ....................................................................................................................

3. Informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea agentului persoană juridică/agentului persoană fizică x

Subsemnatul, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante asupra cărora Comisia ar trebui informată.

 

Reprezentant legal al administratorului/Agent persoană juridică

Numele si prenumele.................................................

Semnătura si stampila...............................................

 

NOTĂ:

Comisia va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în prezenta cerere, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

False declaratii sau omisiuni intentionate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.


*) În cazul în care administratorul sau entitătile prevăzute la art. 6 din normă prezintă spre avizare o singură dată mai multi agenti persoane fizice, cererea de avizare va fi însotită de un tabel nominal cu antetul solicitantului, în format Excel, anexă la cererea de avizare. Acest tabel va contine datele de identificare pentru agentii pentru care se solicită avizarea, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail.

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DE

IDENTIFICARE

ALE SOCIETĂTII

 

CERERE PENTRU AUTORIZAREA

CA AGENT PERSOANĂ JURIDICĂ PENTRU ACTIVITATEA DE

MARKETING AL PROSPECTELOR SCHEMELOR DE PENSII FACULTATIVE

 

Subsemnatul (a)......................................................................................................................................................

(numele si prenumele)

În calitate de împuternicit/împuterniciti..............................................................

(nr. si data procurii speciale si autentice/delegatiei avocatiale)

Solicit autorizarea agentului de marketing pentru prospectele schemelor de pensii facultative

..................................................................................................................................................................................

(denumirea societătii)

 

având:

 

Număr de înregistrare în Registrul Comertului:

Cod de înregistrare fiscală :

 

Sediul social:

...................................................................

...................................................................

 

(localitate)

(strada si numărul)

 

...................................................................

...................................................................

 

(judetul)

(codul postal)

 

Sediul secundar:

...................................................................

...................................................................

 

(localitate)

(strada si numărul)

 

...................................................................

...................................................................

 

(judetul)

(codul postal)

 

 

Forma de înregistrare:

..................................................................................................................................................................................

(filială, sucursală, reprezentantă, agentie, punct de lucru)

Numărul de telefon:...............................                        Numărul de fax:............................

Adresa de postă electronică:......................................................................

Prezenta cerere este însotită de un număr de..........documente, totalizând un număr de file.

 

Semnătura împuternicit:..........................

Data: .............................

 

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 105-114 si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 3 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2006.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 11/2006

privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă are ca obiect stabilirea conditiilor de avizare si functionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege, în legislatia privind piata de capital si în legislatia privind piata bancară.

 

CAPITOLUL II

Avizarea depozitarului

 

SECTIUNEA 1

Conditii de avizare

 

Art. 3. - (1) Poate fi depozitar doar acea institutie de credit din România, autorizată de Banca Natională a României în conformitate cu legislatia bancară, sau sucursala din România a unei institutii de credit autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinând Spatiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, căreia îi sunt încredintate spre păstrare în conditii de sigurantă toate activele unui fond de pensii facultative.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană sucursalele din România ale institutiilor de credit, autorizate pentru activitatea de depozitare într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, nu vor mai fi supuse regimului avizării de către Comisie.

Art. 4. - Pentru eliberarea avizului care conferă calitatea de depozitar, Comisia analizează cererea si documentatia depuse de solicitant si verifică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Natională a României să cuprindă activităti de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;

b) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;

c) să dispună de capacităti profesionale, echipamente si capacităti tehnice necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii de depozitare;

d) să desfăsoare activitate de custodie pentru o piată reglementată de instrumente financiare;

e) să aibă capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;

f) să dispună de proceduri prin care să asigure păstrarea în conditii de sigurantă a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative si un control permanent, din punct de vedere al respectării legalitătii, asupra operatiunilor administratorului care actionează în numele fondurilor de pensii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documente

 

Art. 5. - (1) Avizul prevăzut la art. 4 se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1 la prezenta normă, care este însotită de următoarele documente, în copie:

a) actul constitutiv, precum si toate actele aditionale la acesta, în cazul în care există;

b) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comertului;

c) autorizatia de functionare emisă de Banca Natională a României, din care să reiasă că institutia de credit a fost autorizată să desfăsoare activitătile de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;

d) certificatul de înscriere a mentiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. c), dacă este cazul;

e) organigrama solicitantului si functiile structurii organizatorice care desfăsoară operatiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare si de transmitere a deciziilor si modalitătile interne de control, procedurile de securitate, de control si cele aplicabile în cazul aparitiei unor cazuri de fortă majoră, care să permită păstrarea în sigurantă a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative pe care le depozitează, o descriere a capacitătilor tehnice si a echipamentelor de care dispune;

f) procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfăsoară activitatea de depozitare si între acestea, aprobate de către consiliul de administratie/persoanele împuternicite în acest sens;

g) curriculum vitae, datat si semnat, pentru persoanele cu functie de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfăsoare operatiuni legate de activitatea de depozitare, si pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea, din care să rezulte că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licentă sau de diplomă si experienta profesională necesară;

h) certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru persoanele din cadrul structurii organizatorice care desfăsoară operatiuni legate de activitatea de depozitare si pentru persoanele care le înlocuiesc pe acestea;

i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relatia cu Comisia, întocmită conform anexei nr. 2 la prezenta normă;

j) declaratie din care să rezulte că asupra solicitantului nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale, dată pe propria răspundere de cel putin doi conducători, având competente stabilite prin actul constitutiv, sau de cel putin doi salariati împuterniciti de conducerea acestuia;

k) dovada achitării taxelor stabilite conform legislatiei în vigoare.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de cel putin doi conducători, având competente stabilite prin actul constitutiv, sau de cel putin doi salariati împuterniciti de conducerea institutiei de credit autorizate de Banca Natională a României ori ai sucursalei din România a unei institutii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, si poartă stampila acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

 

Art. 6. - (1) Comisia analizează cererea si documentele anexate, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

(2) În cazul aprobării cererii, Comisia emite în termen de 5 zile calendaristice un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.

(3) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care va reîncepe de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(4) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 7. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la art. 4 duce la respingerea cererii pentru avizare ca depozitar.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 8. - Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare

 

Art. 9. - (1) Activitatea de depozitare se desfăsoară în baza unui contract de depozitare care se încheie între administrator, în numele fondului de pensii facultative, si depozitar.

(2) Contractul de depozitare este întocmit conform modelului-cadru descris în anexa nr. 3 la prezenta normă.

Art. 10. - Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit în continuare depozitar, va actiona numai pe baza instructiunilor scrise primite de la administratorul fondurilor de pensii facultative si în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Depozitarul solicită administratorului orice informatii si/sau documente pe care le consideră necesare pentru încadrarea unei operatiuni în dispozitiile legale în vigoare.

Art. 12. - Administratorul nu poate refuza depozitarului, sub pretextul confidentialitătii, furnizarea informatiilor si/sau documentelor prevăzute de normele în vigoare.

Art. 13. - Depozitarul primeste sumele rezultate din contributiile participantilor unui fond de pensii facultative si creditează contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 14. - Depozitarul înregistrează, verifică si monitorizează toate activele detinute de fiecare fond de pensii facultative pentru care desfăsoară activitatea de depozitare.

Art. 15. - (1) Activele fondurilor de pensii facultative trebuie evidentiate în conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului si ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare si conturi bancare pentru decontarea tranzactiilor, pe numele fiecărui fond de pensii facultative. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza functiilor sale de depozitare si în strictă conformitate cu instructiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond si sunt înregistrate în asa fel încât să fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfăsoară activitatea de depozitare.

(4) Toate operatiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizează numai prin intermediul depozitarului.

Art. 16. - Depozitarul va certifica existenta activelor fondului de pensii facultative si va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative pe baza informatiilor si documentelor proprii, precum si pe baza documentelor emise de alte institutii prin intermediul cărora au fost realizate investitii în numele fondului.

Art. 17. - (1) Depozitarul efectuează plăti din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzătoare din partea administratorului, în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investitii, potrivit Legii;

b) pentru stingerea obligatiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor si a cheltuielilor operationale ale fondului de pensii facultative;

c) pentru orice alt scop arătat în instructiuni, întocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) În situatiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii facultative, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul cu privire la o asemenea situatie.

Art. 18. - Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzătoare de la administrator si numai după creditarea contului fondului cu suma reprezentând contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 19. - (1) Depozitarul este obligat să păstreze confidentialitatea informatiilor si/sau documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalitătii operatiunilor efectuate de către acesta în contul fondurilor de pensii facultative administrate.

(2) Depozitarul nu poate să invoce clauza de confidentialitate, prevăzută la alin. (1), în cazul controalelor efectuate de către Comisie, Banca Natională a României sau de către autoritătile de supraveghere din statul de origine al sucursalei institutiei de credit.

Art. 20. - Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative pentru care desfăsoară activitatea de depozitare depozitarul calculează si transmite Comisiei, în fiecare zi lucrătoare, valoarea activului net, valoarea unitară a activului net si numărul de unităti de fond.

Art. 21. - Depozitarul informează în scris Comisia despre săvârsirea oricărui act sau fapt suspect de a reprezenta o încălcare a prevederilor legale în vigoare, în legătură cu fondurile de pensii facultative pentru care desfăsoară activitatea de depozitare.

Art. 22. - Depozitarul informează în scris Comisia cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informatii si/sau documente, împreună cu o descriere a tranzactiei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului administratorului.

Art. 23. - În situatia prevăzută la art. 22 Comisia poate suspenda transformarea în unităti de fond a contributiilor primite, precum si transferul participantilor la alte fonduri de pensii facultative, până la clarificarea situatiei, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării.

Art. 24. - În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor si/sau informatiilor relevante solicitate de către depozitar, există divergente cu privire la efectuarea unei operatiuni între acesta si administrator, depozitarul informează imediat Comisia si transmite toate informatiile si documentele relevante cu privire la respectiva operatiune.

Art. 25. - Depozitarul este obligat să informeze în scris Comisia cu privire la orice abuz al administratorului în legătură cu activele fondului de pensii facultative depozitate.

Art. 26. - Depozitarul este responsabil fată de administrator, participanti si beneficiari în privinta oricărui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neîndeplinirii obligatiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.

Art. 27. - (1) Depozitarul poate încredinta obligatiile sale, asumate prin contract, unei alte entităti, numai în cazurile de custodie a activelor achizitionate pe pietele externe, sub sanctiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii facultative

(2) Activitătile delegate către o altă entitate sunt desfăsurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil depozitarului.

(3) Obligatiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul că a încredintat unei alte entităti toate sau o parte din activele pe care le are în păstrare.

(4) Delegarea activitătilor către o altă entitate se face cu introducerea în prospectul schemei de pensii/ documentele fondului de pensii facultative a informatiilor cu privire la datele de identificare a respectivei entităti si a activitătilor delegate, aceste informatii fiind aduse la cunostintă participantilor.

(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în sigurantă a activelor încredintate spre păstrare unei alte entităti.

Art. 28. - (1) Este interzis depozitarului să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredintate spre păstrare de către administrator în numele fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarului îi este interzis să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredintate spre păstrare în numele fondului de pensii facultative, cu exceptia cazului în care există instructiuni corespunzătoare din partea administratorului.

(3) Interdictiile prevăzute la alin. (1) si (2) nu se aplică în cazul dispunerii de către Comisie a unor măsuri speciale.

Art. 29. - Este interzis depozitarului să acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative.

Art. 30. - Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declansate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către acestia si nu pot face parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.

 

CAPITOLUL IV

Notificări transmise Comisiei

 

Art. 31. - (1) Se notifică spre avizare Comisiei, împreună cu documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) si h), schimbarea persoanelor cu functii de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate să desfăsoare operatiuni legate de activitatea de depozitare, precum si a persoanelor care le înlocuiesc pe acestea.

(2) Orice modificare adusă documentelor mentionate la art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la functiile structurii organizatorice care desfăsoară operatiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare si transmitere a deciziilor si modalitătile interne de control, procedurile de securitate, control si cele aplicabile în cazul aparitiei unor cazuri de fortă majoră, precum si la art. 5 alin. (1) lit. f) este notificată spre avizare Comisiei.

(3) Modificările actelor constitutive ale institutiei de credit din România/sucursalei din România a unei institutii de credit avizate de Comisie în calitate de depozitar sunt notificate Comisiei.

(4) Notificările sunt transmise Comisiei în maximum două zile lucrătoare de la efectuarea modificărilor.

(5) Notificările sunt însotite de documentele care stau la baza efectuării respectivei modificări.

Art. 32. - Modificările trebuie să îndeplinească toate conditiile prevăzute în legislatia în vigoare, avute în vedere la obtinerea avizului ca depozitar.

Art. 33. - (1) Comisia poate solicita informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial.

(2) În situatia nedepunerii unor documente, precum si în cazurile în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

 

CAPITOLUL V

Încetarea contractului de depozitare

 

Art. 34. - Contractul de depozitare poate înceta în următoarele cazuri:

a) prin denuntare unilaterală în conditiile stabilite în contract;

b) prin acordul părtilor;

c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.

Art. 35. - (1) Încetarea contractului în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 34 lit. a)-c) trebuie notificată Comisiei cu 90 de zile înainte de încetare.

(2) Încetarea contractului produce efecte în termen de 90 de zile de la notificarea Comisiei.

Art. 36. - În situatia prevăzută la art. 34 lit. a)-c) depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum si copiile evidentelor privind îndeplinirea obligatiilor sale, în conditiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuitătii îndeplinirii obligatiilor contractuale.

 

CAPITOLUL VI

Retragerea avizului depozitarului

 

Art. 37. - Comisia este în drept să retragă avizul depozitarului în următoarele cazuri:

a) dacă acesta a fost obtinut pe baza unor informatii sau documente false sau care au indus în eroare;

b) dacă depozitarul nu îsi respectă obligatiile prevăzute în legislatia în vigoare;

c) la solicitarea depozitarului;

d) În situatia în care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute la cap. II;

e) la initierea procedurilor de supraveghere sau de administrare specială de către Banca Natională a României ori în momentul emiterii hotărârii de deschidere a procedurii falimentului de către judecătorul sindic;

f) la retragerea autorizatiei de functionare de către Banca Natională a României sau de către autoritătile competente din statul membru care supraveghează activitatea institutiei de credit.

Art. 38. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Comisia comunică această decizie depozitarului si tuturor administratorilor care au încheiate contracte de depozitare.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

Art. 39. - (1) În cazurile prevăzute la art. 34 si 37 administratorul are obligatia ca, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării, respectiv de la data primirii deciziei de retragere a avizului depozitarului, să încheie un nou contract de depozitare cu o altă institutie de credit avizată pentru desfăsurarea activitătii de depozitare.

(2) Depozitarul cedent este obligat să predea activele fondului de pensii facultative către noul depozitar, într-o perioadă stabilită de comun acord si aprobată de Comisie.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2) depozitarul trebuie să îsi îndeplinească în continuare toate obligatiile asumate prin contractul de depozitare.

(4) Dacă în perioada prevăzută la alin. (2) nu se realizează transferul activelor către un nou depozitar, fostul depozitar are obligatia să notifice Comisia, care procedează la restrictionarea conturilor respectivului fond de pensii facultative până la data efectuării transferului.

Art. 40. - (1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, în vederea avizării, în maximum 3 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. Depozitarul cedent începe transferul complet al activelor detinute pentru fondurile de pensii facultative către depozitarul primitor care a încheiat contract cu administratorul, în termen de maximum două zile lucrătoare de la avizarea de către Comisie a noului contract de depozitare.

(2) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 41. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarul cedent întocmeste un raport pentru fiecare fond de pensii, care contine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea activului net si a activului net unitar, numărul de unităti de fond, la data la care a fost efectuată ultima operatiune de transfer.

(2) Raportul este înaintat administratorului fondului de pensii facultative si Comisiei.

Art. 42. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Pagina 1/3

Datele de

Identificare

ale

solicitantului

CERERE PENTRU AVIZAREA CA DEPOZITAR

pentru fonduri de pensii facultative

Subsemnatul/Subsemnata ..........................................................................................................................................,

(numele si prenumele)

în calitate de ............................................................................................................................................................. solicit

avizul pentru a desfăsura activitate de depozitare a fondurilor de pensii facultative pentru ................................................

(denumirea institutiei de credit)

 ............................................................................................, având:

 

Sediul social:

...................................................................

...................................................................

 

(localitate)

(strada si numărul)

 

...................................................................

...................................................................

 

(judetul)

(codul postal)

 

Forma de înregistrare ..............................................

                                                     (centrală, filială, sucursală)

Numărul de telefon .................................................................. Numărul de fax ...........................................

Adresa de postă electronică ..........................................................................................................................

 

Prezenta cerere este însotită de un număr de .......... documente, totalizând un număr de .......... file.

 

 

 

 

Semnătura ..................................................                                    Ştampila

 

 

 

 

Data:

...................................

 

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de ........ documente, totalizând un număr de ........ file.

 

 

Pagina 2/3

Membrii consiliului de administratie,

comitetului de directie, înlocuitorii

membrilor comitetului de directie,

persoanele cu functie de conducere

din cadrul structurii organizatorice,

care sunt mandatate să desfăsoare

operatiuni legate de activitatea

de depozitare a fondurilor de pensii

facultative, si persoanele care le

înlocuiesc pe acestea

 

 

 

 

cerere pentru avizarea ca depozitar

pentru fonduri de pensii facultative

 

 

Numele si prenumele

Functia1)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal ...............................................

 

Semnătura reprezentantului legal ..............................................................

 

Data

...............................................

Ştampila

...............................................

 

1) Coloana „Functia” se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administratie, CD - membru în comitetul, de directie, ÎCD - înlocuitor membru în comitetul de directie, PDEP - personal cu functie de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat să desfăsoare operatiuni legate de activitatea de depozitare a fondurilor de pensii facultative, ÎPDEP - înlocuitor personal cu functie de conducere din cadrul departamentului/serviciului, mandatat să desfăsoare operatiuni legate de activitatea de depozitare.

 

Pagina 3/3

Date despre

Actionarii

Depozitarului

 

Actionari depozitar - Persoane fizice/juridice

 

 

 

cerere pentru avizarea ca depozitar

pentru fonduri de pensii facultative

 

 

Nr. crt.

 

Actionari1)

Denumirea/Numele si prenumele

 

Statul rezident

 

Autoritatea competentă de supraveghere2)

 

Detinere

Codul unic de înregistrare/codul numeric personal3)

 

Nr. de actiuni

% din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal

 

Semnătura reprezentantului legal

 

Data

...............................................

Ştampila

...............................................

 

Falsele declaratii sau omisiunile intentionate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.

 

1) Dacă societatea are mai mult de 20 de actionari, se vor înscrie numai actionarii societătii cu detineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alti actionari persoane fizice si juridice cu detineri sub 5%” si, respectiv, totalul detinerilor acestora. Se va completa începând cu structura actionariatului societătii care solicită autorizarea. Pentru fiecare actionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină, precizându-se structura actionariatului acestuia până la nivel de actionar persoană fizică, inclusiv. Nu se completează în cazul societătilor la care statul sau o autoritate a administratiei publice este actionar ori asociat, precizându-se această situatie.

Pentru societătile ale căror actiuni sunt tranzactionate pe o piată reglementată se vor completa actionarii doar la nivel de actionar semnificativ, la data completării cererii.

Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor completa, după caz, seria si numărul pasaportului sau numărul de înregistrare la institutia similară oficiului registrului comertului din statul de origine.

2) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autoritătii de supraveghere din statul de origine, împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. de telefon, fax, e-mail).

3) Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor completa, după caz, seria si numărul pasaportului sau numărul de înregistrare la institutia similară oficiului registrului comertului din statul de origine.

 

ANEXA Nr. 2
la normă

 

SPECIMENE1) DE SEMNĂTURĂ

...................................................................................................................................................................... 

(denumirea institutiei de credit care solicită aviz pentru depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative)

Înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu numărul............................................................................ având

cod unic de înregistrare .............................................................................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele descifrabil Calitatea

Semnătura

 

 

 

 

1) ................................................................................................................................

 

 

 

 

 

2) ........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

3) ........................................................................................................................................

 

 

1) Prezenta anexă se va completa în fata reprezentantului Comisiei. Dacă una dintre persoanele care reprezintă depozitarul în relatia cu Comisia nu poate semna, în aceste conditii se va depune o declaratie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI DE DEPOZITARE

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

S.C............................................................................. S.A, cu sediul în ......................................................................., str....................................... nr......., sectorul ......, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr..................................., cod unic de înregistrare ........................................................., înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ...................................., autorizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr.................................. reprezentată legal prin ........................................................................., în calitate de administrator al Fondului de pensii facultative ....................................................................., înscris în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr. ..................................., denumită în continuare administrator;

si

S.C............................................................................. S.A., cu sediul în ......................................................................, str..........................................., nr......., sectorul ......, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr..............................., cod unic de înregistrare ............................., înscrisă în Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private cu nr......................, avizată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Avizul nr............................., reprezentată legal prin ................................................................................, în calitate de depozitar al Fondului de pensii facultative ....................................., denumită în continuare depozitar.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

(1) Activele fondului de pensii facultative, denumit în continuare fondul, reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor.

(2) Activele depozitare reprezintă exclusiv activele transferate si preluate în custodie la depozitar, care se regăsesc în conturi deschise pe numele Fondului si în gestiunea depozitarului.

(3) Custodia activelor reprezintă ansamblul operatiunilor desfăsurate de către o entitate autorizată pentru prestarea de servicii de custodie.

(4) Cheltuielile fondului reprezintă costuri aferente functionării acestuia, astfel cum sunt prevăzute în Lege si în reglementările Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul contractului

 

Obiectul contractului îl reprezintă păstrarea în conditii de sigurantă a activelor fondului si desfăsurarea de activităti de depozitare, inclusiv de calcul, în fiecare zi lucrătoare a valorii activului net, a valorii unitare a activului net si a numărului unitătilor de fond, cu respectarea dispozitiilor legale privind pensiile facultative.

 

ARTICOLUL 4

Durata contractului

 

Prezentul contract este valabil pe o perioadă de ................................... începând cu data intrării în vigoare.

Durata contractului poate fi prelungită în functie de vointa părtilor, prin acte aditionale.

 

ARTICOLUL 5

Obligatiile părtilor

 

(1) Modalitatea concretă de lucru si de predare-preluare a evidentelor si activelor fondului se stabileste prin proceduri.

(2) Obligatiile depozitarului:

1. să păstreze în conditii de sigurantă toate activele fondului aflate în custodia sa si să le evidentieze separat de activele sale si ale altor entităti;

2. să deschidă conturi pe numele fondului, în care va păstra instrumentele financiare aflate în custodie;

3. să deschidă un cont colector pentru colectarea contributiilor si derularea operatiunilor fondului, precum si un cont bancar pentru decontare, aferent tranzactiilor cu instrumente financiare. Aceste conturi vor fi debitate/creditate de către depozitar numai în baza functiilor sale de depozitare si în strictă conformitate cu instructiunile corespunzătoare ale administratorului;

4. să realizeze colectarea dividendelor, dobânzilor si a altor fructe civile aferente activelor depozitate, la solicitarea administratorului;

5. să se asigure că, în tranzactiile având ca obiect activele fondului, orice obligatie de plată este executată în termenul stabilit;

6. să se asigure că transformarea contributiilor în unităti de fond este efectuată de către administrator în conformitate cu prevederile legale;

7. să calculeze valoarea activului net, valoarea unitară a activului net si numărul de unităti de fond si să le transmită către administrator si către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în termenele prevăzute de legislatia în vigoare;

8. să îndeplinească instructiunile administratorului, cu exceptia cazului în care acestea sunt contrare legislatiei în vigoare;

9. să informeze în scris administratorul despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea fondului.

(3) Obligatiile administratorului:

1. să transfere în custodia depozitarului activele fondului în conturi deschise pe numele acestuia;

2. să solicite depozitarului să deschidă un cont colector si un cont bancar pentru decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare;

3. să comunice în timp util toate informatiile necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligatiilor depozitarului, precum si alte informatii solicitate de acesta pentru buna desfăsurare a obligatiilor sale si monitorizarea activitătii fondului;

4. să achite depozitarului pretul prezentului contract;

5. să informeze în scris, în timp util, depozitarul cu privire la orice schimbare cu privire la administrarea fondului.

 

ARTICOLUL 6

Pretul contractului

 

Comisionul de depozitare este de ............ %, calculat din valoarea medie lunară a activului net.

Pentru serviciile prestate depozitarul va percepe următoarele comisioane: .............................................................

În cazul în care nu îsi execută obligatiile contractuale privind plata pretului contractului, administratorul va plăti din contul său penalităti în valoare de .................% pe zi de întârziere, din valoarea sumei datorate depozitarului.

 

ARTICOLUL 7

Răspunderea părtilor

 

1. În executarea prezentului contract administratorul este răspunzător pentru instructiunile pe care le transmite depozitarului, precum si pentru toate actele si faptele aferente activitătii de administrare, astfel cum este definită de legislatia în vigoare. Depozitarul nu va fi tinut în niciun fel răspunzător pentru neprezentarea prin omisiune sau altfel, de către administrator, a informatiilor si documentelor necesare calculării activelor nete ale fondului si evidentei unitătilor de fond. Administratorul se obligă să transmită în timp util (data si ora limită se vor stabili prin proceduri) notificări de îndreptare a erorilor de îndată ce constată că informatiile furnizate nu sunt exacte, corecte si complete. În cazul în care aceste notificări nu pot fi transmise în timp util, depozitarul va opera modificările corespunzătoare la următorul calcul de activ net al fondului.

2. Depozitarul este răspunzător fată de administrator si fată de participantii la fond pentru orice pierderi sau pagube suferite, atât timp cât pierderile ori pagubele au fost cauzate de îndeplinirea necorespunzătoare sau neîndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract.

3. Depozitarul este obligat să păstreze confidentialitatea informatiilor si/sau a documentelor primite din partea administratorului în procesul de evaluare a legalitătii operatiunilor efectuate de acesta în contul fondului. Confidentialitatea nu poate fi invocată în cazul controalelor efectuate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Banca Natională a României sau de către autoritătile de supraveghere din statul de origine al sucursalei.

4. Depozitarul nu poate să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredintate spre păstrare de către administrator în numele fondului.

5. Depozitarul nu poate să transfere instrumentele financiare sau sumele de bani încredintate spre păstrare de către administrator în numele fondului, cu exceptia cazului în care există instructiuni corespunzătoare ale administratorului.

6. Administratorul nu poate schimba depozitarul fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

7. Depozitarul poate solicita administratorului orice informatii si/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării în dispozitiile legale în vigoare a operatiunilor executate în numele si pe contul fondului. Administratorul nu va putea refuza furnizarea acestor informatii si/sau documente sub pretextul confidentialitătii.

 

ARTICOLUL 8

Forta majoră

 

Forta majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ............... zile si demonstrată în termen de ............. zile, ambele de la data aparitiei.

 

ARTICOLUL 9

Modificarea contractului

 

Modificarea contractului se va face prin act aditional, semnat de reprezentantii legali ai părtilor, avizat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează în conditiile prevăzute la art. 37 din Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2006.

 

ARTICOLUL 11

Litigii

 

(1) Modul de solutionare a litigiilor.

(2) Instanta competentă.

 

ARTICOLUL 12

Dispozitii finale

 

Prezentul contract, împreună cu anexele si eventualele acte aditionale, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă formă de întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi....................... În 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă si unul pentru Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si intră în vigoare la data autorizării fondului de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

 

Administrator,

………………………………….

Depozitar,

………………………………….

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 si art. 77 alin. (1) si (2) si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 3 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 3 octombrie 2006.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 12/2006

privind participantii la un fond de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 si ale art. 77 alin. (1) si (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează conditiile de eligibilitate, forma-cadru a actului individual de aderare, precum si procedura care trebuie îndeplinită pentru dobândirea sau încetarea calitătii de participant la un fond de pensii facultative.

Art. 2. - De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii facultative, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege, si prezentei norme, pot vira contributii către fonduri de pensii ai căror administratori sunt autorizati într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Lege.

 

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate a participantilor

 

Art. 4. - Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care:

a) Îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în Lege;

b) Îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute în prezenta normă;

c) aderă la un fond de pensii facultative;

d) contribuie sau/si în numele căreia se plătesc contributii la un fond de pensii facultative;

e) are un drept viitor la o pensie facultativă.

Art. 5. - Sunt eligibile pentru a fi participanti Ia un fond de pensii facultative următoarele persoane:

a) persoanele angajate potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare;

b) functionarii publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si alte categorii de functionari care prestează activităti în baza unui raport de serviciu;

c) persoanele care obtin venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

d) persoanele autorizate să desfăsoare si să obtină venituri din activităti independente potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) membrii societătilor cooperative aflate sub incidenta Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificările si completările ulterioare;

f) persoanele care realizează venituri din activităti profesionale, astfel cum sunt definite în Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare;

g) persoanele care realizează venituri din activităti agricole potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Dovada îndeplinirii conditiilor de eligibilitate se face prin declaratia pe propria răspundere a potentialului participant, dată la momentul completării actului individual de aderare la un fond de pensii facultative.

Art. 7. - Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuală.

 

CAPITOLUL III

Dobândirea sau încetarea calitătii de participant la un fond de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea calitătii de participant

 

Art. 8. - Persoana care îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute la art. 5 va dobândi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:

a) prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de aderare prevăzute în prezenta sectiune; si

b) prin plata în mod direct sau de către angajator, în numele potentialului participant, a primei contributii la fondul de pensii facultative.

Art. 9. - Potentialul participant va fi informat de către administrator prin intermediul agentului de marketing despre continutul si termenii prospectului schemei de pensii facultative, mai ales în privinta drepturilor si obligatiilor părtilor implicate în schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice si de altă natură, precum si asupra naturii si distributiei acestor riscuri.

Art. 10. - (1) Potentialul participant, după ce a luat la cunostintă despre continutul prospectului schemei de pensii facultative conform art. 9, va înstiinta administratorul, printr-o cerere scrisă, că doreste să adere la fondul de pensii facultative.

(2) Cererea de aderare formulată de potentialul participant va fi pusă la dispozitie acestuia de către administrator numai prin intermediul agentilor de marketing avizati sau autorizati de către Comisie si va contine cel putin informatiile cuprinse în actul individual de aderare, precum si următoarele:

a) declaratia potentialului participant că a luat la cunostintă despre termenii si continutul prospectului schemei de pensii facultative la care doreste să adere;

b) declaratia potentialului participant că a luat la cunostintă despre prevederile art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Lege, precum si ale art. 5 si 6 din prezenta normă;

c) declaratia angajatorului că se obligă să retină si să vireze contributia potentialului participant în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) din Lege;

d) numele, prenumele, numărul deciziei de avizare, codul de înscriere în Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor si semnătura agentului de marketing în prezenta căruia potentialul participant a semnat cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

e) semnătura angajatorului;

f) data la care se semnează cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

g) cererea de aderare la fondul de pensii facultative va contine sintagma „Semnarea prezentei cereri nu obligă la semnarea actului individual de aderare si nu constituie aderare la fond”.

Art. 11. - (1) Cererea de aderare se depune la sediul administratorului de către agentul de marketing, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea ei de către potentialul participant, si stă la baza emiterii actului individual de aderare.

(2) Cererea de aderare se întocmeste în minimum două exemplare, astfel:

a) un exemplar va fi păstrat de către potentialul participant;

b) un exemplar va fi păstrat de către administratorul fondului de pensii facultative;

c) un exemplar va fi păstrat de către angajator, în cazul în care acesta se încadrează în prevederile art. 10 alin. (2) lit. c).

(3) Cererea de aderare face parte integrantă din actul individual de aderare.

Art. 12. - Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică si administrator si contine acordul persoanei la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii, precum si faptul că a acceptat continutul acestora.

Art. 13. - (1) Forma-cadru a actului individual de aderare este mentionată în anexa la prezenta normă.

(2) Actul individual de aderare este tehnoredactat de către administrator pe baza datelor furnizate de participant, cuprinse în cererea de aderare.

(3) Forma actului individual de aderare este aceeasi pentru toti participantii care aderă la un fond de pensii facultative.

Art. 14. - (1) Actul individual de aderare se semnează în minimum două exemplare originale si se distribuie astfel:

a) un exemplar va fi păstrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;

b) un exemplar va fi păstrat de către administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;

c) un exemplar va fi păstrat de către angajator, în cazul în care acesta constituie si virează lunar contributia la un fond de pensii facultative datorată de angajat.

(2) Participantul va înmâna angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar original al actului individual de aderare în vederea îndeplinirii de către angajator a obligatiilor care îi revin.

Art. 15. - La semnarea actului individual de aderare, participantul primeste o copie de pe contractul de societate civilă si de pe prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 16. - Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schemă de pensii facultative aflată în administrarea sa.

Art. 17. - Calitatea de participant se mentine si în cazul suspendării sau încetării plătii contributiilor către un fond de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încetarea calitătii de participant la un fond de pensii facultative

 

Art. 18. - Calitatea de participant la un fond de pensii facultative încetează în următoarele cazuri:

a) se deschide dreptul la pensia facultativă, cu îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute de art. 93 din Lege;

b) prin exceptiile prevăzute de art. 94 din Lege;

c) la cerere, conform art. 76 alin. (11) din Lege.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Încălcarea prevederilor prezentei norme se sanctionează conform Legii.

Art. 20. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA

la normă

 

Administratorul

(denumirea)

Adresa .......................

Date de contact .......

Nr. autorizatiei de administrator

al fondurilor de pensii facultative .......................

Nr. autorizatiei de prospect

al fondului de pensii facultative .......................

 

ACT INDIVIDUAL DE ADERARE

Nr............. din data de ..........

 

Denumirea fondului de pensii facultative ....................................................................................................................................

Contul în care se face plata contributiei.....................................................................................................................................

Numele si prenumele participantului ............................................................................................................................................

Codul numeric personal .................................. B.l./C.l. seria ........ nr............ Data nasterii: zz/ll/aaaa: ........................

Adresa de domiciliu ......................................................................................................................................................................

(localitatea, judetul/sectorul) (str., nr., bl., se, et., ap., codul postal)

Adresa de corespondentă .........................................................................................................................................................

(localitatea, judetul/sectorul) (str., nr., bl., se, et., ap., codul postal)

Numărul de telefon ....................................... Adresa e-mail .....................................................................................................

Prin prezentul act individual de aderare îmi exprim acordul, în întelesul Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, la contractul de societate civilă si la prospectul schemei de pensii facultative ale fondului .....................................................

(denumirea completă a fondului)

administrat de ........................................................................................................................................................................

(denumirea completă a administratorului)

Denumirea angajatorului ................. Cod unic de înregistrare .............. Adresa ......................................................................

(localitatea, judetul/sectorul, str., nr., codul postal)

Valoarea totală a contributiei lunare ........................... Valoarea contributiei proprii ........................... Valoarea contributiei angajatorului ..............................

Data la care se face prima plată ......................................... Plata lunară a contributiei: data ............................................

Declaratia participantului:

Declar pe propria răspundere că informatiile de mai sus sunt reale.

 

Administrator,

........................................

Reprezentant legal,

........................................

(numele si prenumele)

Participant,

........................................

(numele si prenumele)

 

Semnătura ........................................

 

Data ................

 

Semnătura ....................................

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2), art. 103 alin. (3) si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 10 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 25.

 

ANEXA

 

NORMA

Nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2) si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura si conditiile de autorizare care trebuie îndeplinite în procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - Prezenta normă se adresează administratorilor si participantilor la fondul de pensii facultative.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

 

SECTIUNEA 1

Solicitarea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 4. - Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaborează si propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 5. - Administratorul de fonduri de pensii facultative, autorizat de Comisie, trebuie să obtină autorizarea prospectului schemei de pensii pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentionează să îl administreze.

Art. 6. - (1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către reprezentantii legali ai administratorului.

(3) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative se depune si se înregistrează la Comisie de către reprezentantii legali ai societătii de pensii, ai societătii de asigurări sau ai societătii de administrare a investitiilor, odată cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 7. - Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii este însotită de următoarele documente:

a) schema de pensii facultative, în baza căreia se elaborează prospectul, întocmită în conformitate cu prevederile art. 33 din Lege;

b) prospectul schemei de pensii facultative, în forma în care va fi distribuit potentialilor participanti;

c) proiectul contractului de administrare, întocmit în conformitate cu Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civilă;

f) procura specială si autentică sau delegatia avocatială, după caz, prin care solicitantul împuterniceste una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relatia cu Comisia, pe perioada instrumentării cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 8. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se comunică în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de aprobare a cererii de autorizare în cazul primului prospect al schemei de pensii facultative se comunică odată cu transmiterea deciziei de aprobare a cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(5) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 9. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii

pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

 

CAPITOLUL III

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 10. - Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar după îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.

Art. 11. - Administratorul va obtine avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta normă.

Art. 12. - În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obtinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participantii si beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentantii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 13. - Administratorul, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data informării participantilor, trebuie să obtină acordul majoritătii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 14. - Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai după ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritătii participantilor la fondul de pensii facultative a cărui schemă se modifică.

 

SECTIUNEA 1

Procedura eliberării avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 15. - (1) Administratorul va propune modificarea si/sau completarea prospectului unei scheme de pensii facultative în functie de evolutia reală a fondului si de schimbările legislative, precum si pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la conditiile specifice pietei.

(2) Administratorul trebuie să propună modificarea prospectului cel putin o dată la 3 ani, când politica de investitii trebuie revizuită si completată.

Art. 16. - (1) Decizia de avizare prealabilă a modificării prospectului unei scheme de pensii facultative se eliberează în baza unei cereri de avizare prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către administratorul care intentionează să modifice schema de pensii a unui fond pe care îl administrează.

Art. 17. - Cererea pentru avizarea prealabilă a modificării prospectului schemei de pensii facultative este însotită de următoarele documente:

a) modificările propuse si nota de fundamentare a administratorului;

b) forma finală a prospectului schemei de pensii facultative, ce urmează a fi difuzată în cazul obtinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului schemei de pensii;

c) modalitatea de informare si consultare a participantilor si beneficiarilor sau, după caz, a reprezentantilor acestora, în conformitate cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ce urmează a fi modificat.

Art. 18. - (1) Comisia hotărăste cu privire ia eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 19. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 20. - O nouă cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresată Comisiei numai după ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de obtinere a acordului majoritătii participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 21. - (1) În termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obtinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informează participantii si beneficiarii acestora sau, după caz, reprezentantii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, conform procedurii prevăzute în prospect.

(2) Administratorul, în termen de maximum 30 de zile de la data informării participantilor, trebuie să obtină acordul majoritătii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, în conformitate cu procedura de consultare a participantilor, prevăzută în prospectul schemei de pensii facultative.

(3) Participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative notifică în scris administratorului acest fapt, în termen de maximum 30 de zile de la data informării.

(4) În baza notificării prevăzute la alin. (3), participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fără penalităti, la un alt fond de pensii facultative.

Art. 22. - (1) Administratorul va întocmi un proces-verbal în care va specifica că a obtinut acordul a jumătate plus unu din numărul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se întocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data când expiră termenul în care participantii îsi pot exprima dezacordul fată de modificările propuse.

(3) Înscrisurile care consemnează opozitia participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor păstra în conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal va fi semnat si stampilat de către reprezentantul legal al administratorului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative

 

Art. 23. - (1) Comisia autorizează modificarea prospectului schemei de pensii facultative în baza unei cereri de autorizare a modificării prospectului schemei de pensii facultative, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Cererea se va depune însotită de procesul-verbal în care se specifică că s-a obtinut acordul a jumătate plus unu din numărul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 24. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea autorizării modificării prospectului schemei de pensii facultative, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

Art. 25. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii de autorizare a modificării schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisă si motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 26. - Prospectul modificat se publică cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 27. - (1) Prospectul modificat este pus în mod obligatoriu la dispozitie publicului, la sediile autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul modificat se publică în mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

(3) De asemenea, republicarea prospectului se anuntă cel putin într-un cotidian national.

Art. 28. - Nerespectarea în orice mod a dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 29. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DE

IDENTIFICARE

ALE

SOLICITANTULUI

CERERE PENTRU AUTORIZAREA PROSPECTULUI SCHEMEI DE

PENSII FACULTATIVE

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

l.Denurnirea fondului: ...........................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator : ...........................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

4. Persoana de contact:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

 

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................

                                              (seria, numărul si data emiterii)

 

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comertului:

.......................................................................................................................................

 

7. Număr autorizatie de administrarea fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie

.......................................................................................................................................

                                             (seria, numărul si data emiterii)

 

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de..........documente, totalizând un număr de.........file.

 

Semnătura reprezentantului legal: ....................................................................

 

Data:

...........................................................

 

Stampila administratorului

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DE

IDENTIFICARE

ALE

SOLICITANTULUI

CERERE DE AVIZARE PREALABILĂ A MODIFICĂRII

PROSPECTULUI SCHEMEI DE PENSII

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

l.Denurnirea fondului: ...........................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator : ...........................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

4. Persoana de contact:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

 

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................

                                              (seria, numărul si data emiterii)

 

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comertului:

.......................................................................................................................................

 

7. Număr autorizatie de administrarea fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie

.......................................................................................................................................

                                             (seria, numărul si data emiterii)

 

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de..........documente, totalizând un număr de.........file.

 

Semnătura reprezentantului legal: ....................................................................

 

Data:

...........................................................

 

Stampila administratorului

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

Pagina 1/1

DATE DE

IDENTIFICARE

ALE

SOLICITANTULUI

CERERE DE AUTORIZARE A MODIFICĂRII PROSPECTULUI

SCHEMEI DE PENSII

 

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

l.Denurnirea fondului: ...........................................................................................................

 

2. Denumirea solicitantului - administrator : ...........................................................................................................

 

3. Reprezentantul legal:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

4. Persoana de contact:

...................................................................

...................................................................

 

(numele, prenumele si functia)

(numărul de telefon)

 

 

5. Certificatul de înregistrare al administratorului la Oficiul Registrului Comertului:

.......................................................................................................................................

                                              (seria, numărul si data emiterii)

 

6. Codul unic de înregistrare al administratorului la Registrul Comertului:

.......................................................................................................................................

 

7. Număr autorizatie de administrarea fondurilor de pensii facultative, emisă de Comisie

.......................................................................................................................................

                                             (seria, numărul si data emiterii)

 

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de un număr de..........documente, totalizând un număr de.........file.

 

Semnătura reprezentantului legal: ....................................................................

 

Data:

...........................................................

 

Stampila administratorului

 

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 71-73 si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 10 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 14/2006

privind transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 71-73 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează conditiile si procedurile care trebuie îndeplinite de administratorul unui fond de pensii facultative si de participantul la un fond de pensii facultative în vederea realizării transferului activelor personale ale participantului de la fondul anterior de pensii facultative către noul fond de pensii facultative.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

(2) În întelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) deduceri legale - reprezintă comisioane bancare si penalitatea de transfer aplicată activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, în cazul transferului acestuia la un nou fond de pensii facultative;

b) lichidităti bănesti - reprezintă suma ce urmează a fi efectiv transferată si care se obtine prin aplicarea deducerilor legale activului personal calculat de către administrator la data solicitării transferului.

Art. 3. - Transferul la un alt fond de pensii facultative este o optiune individuală a participantului si se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute de Lege si de prezenta normă.

 

CAPITOLUL II

Transferul participantilor între fondurile de pensii facultative

 

Art. 4. - Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul, conform anexei;

b) a dobândit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative conform normei privind participantii la un fond de pensii facultative.

Art. 5. - În termen de maximum două zile lucrătoare de la data depunerii cererii de transfer, administratorul fondului de pensii facultative de la care s-a solicitat transferul pune la dispozitia participantului raportul privind situatia activului personal, care va cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) numărul unitătilor de fond la data cererii de transfer;

b) valoarea unitătii de fond la data cererii de transfer;

c) valoarea deducerilor legale aplicate;

d) valoarea activului personal ce urmează a fi transferat.

Art. 6. - Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispozitia administratorului fondului anterior de pensii facultative, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data aderării, o copie a actului individual de aderare cu anexa semnată de către participant.

Art. 7. - (1) În termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare si a anexei, administratorul fondului anterior de pensii facultative are obligatia, conform Legii si prezentei norme, de a efectua transferul de lichidităti bănesti către administratorul noului fond de pensii facultative.

(2) Transferul tuturor lichiditătilor bănesti se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.

(3) Pentru întârzieri privind transferul de lichidităti bănesti, administratorul noului fond de pensii facultative calculează penalităti de întârziere administratorului fondului anterior de pensii facultative, începând cu a opta zi, calculată din momentul transmiterii copiei actului individual de aderare.

(4) Penalitătile de întârziere mentionate la alin. (3) al acestui articol se adaugă la activul personal al participantului care a aderat la noul fond de pensii facultative prin transformarea acestora în unităti de fond fără deducerea altor comisioane.

Art. 8. - În maximum 10 zile lucrătoare de la data transferului de lichidităti bănesti, participantul va primi un raport, pus la dispozitie de către administratorul noului fond de pensii facultative, privind situatia activului său personal.

Art. 9. - (1) În situatia în care un participant doreste să se transfere la un alt fond de pensii facultative gestionat de acelasi administrator, acesta nu datorează administratorului penalităti de transfer.

(2) Transferul participantului de la fondul anterior de pensii facultative la noul fond de pensii facultative al aceluiasi administrator se face conform Legii si prezentei norme.

 

CAPITOLUL III

Penalităti de transfer

 

Art. 10. - (1) În cazul în care transferul la un nou fond de pensii facultative se realizează mai devreme de 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii facultative, administratorul acestuia din urmă poate percepe penalităti de transfer.

(2) În cazul în care transferul la noul fond de pensii facultative se realizează după 2 ani de la data aderării la fondul anterior de pensii facultative, administratorul fondului de pensii care transferă activul personal al participantului nu va percepe penalităti de transfer.

(3) Participantii care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) nu datorează penalităti de transfer.

Art. 11. - (1) Penalitatea de transfer se determină ca procent aplicat activului personal al participantului.

(2) Penalitatea maximă de transfer aplicată conform alin. (1) este de 5%.

(3) Penalitatea de transfer este aplicată participantilor care solicită transferul mai devreme de 2 ani de la data semnării actului individual de aderare la fondul anterior de pensii facultative.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Încălcarea prevederilor prezentei norme se sanctionează conform Legii.

Art. 13. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA

la normă

 

CERERE de transfer

nr.........din .............

 

                Subsemnatul ........................................................................... (numele si prenumele), cod numeric personal ................ data nasterii: ........................................... (zz/ll/aaaa), B.I./C.I. seria ........ nr....................., eliberat/eliberată de la data de ....................................................................

adresa de domiciliu ........................................................................................................................................adresa de corespondentă ................................................................................................................... numărul de telefon  ............................................................., numărul de fax ......................................................................... adresa de e-mail .............................................................................................................................................................................

Act individual de aderare nr............................................... din data ..................................................................... participant la Fondul de pensii facultative ....................................... autorizat de Comisie prin Decizia nr............. din data ....................., administrat de ...................................................., autorizat de Comisie prin Decizia nr............................. din  data ..............................................................................................................................................................................

Cont individual nr. ........................................................................................................................................................ solicit transferul lichiditătilor bănesti, calculate în conformitate cu dispozitiile legale, către Fondul de pensii facultative ....................................... autorizat de Comisie prin Decizia nr............. din data ............................................

administrat de ................................................., autorizat de Comisie prin Decizia nr........... din data ................................

Cont curent nr........................................ deschis la .................................................................................................

 

Administrator,

........................................

Reprezentant legal,

........................................

Semnătura

........................................

Stampila administratorului

Participant,

........................................

Nume în clar

........................................

Semnătura

........................................