MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 septembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.001. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea calendarului, a programelor si a metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, în vederea accesului absolventilor clasei a Vlll-a în clasa a IX-a a anului scolar 2007-2008

 

5.002. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea calendarului si a Metodologiei

 

5.003. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat – 2007

 

5.004/1.423. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului administratiei si internelor privind organizarea si derularea fazei-pilot „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat” anului scolar 2007-2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului, a programelor si a metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, în vederea accesului absolventilor clasei a Vlll-a în clasa a IX-a a anului scolar 2007-2008

 

În baza prevederilor Legii Învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăsurare a testelor nationale organizate în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2007-2008. Calendarul este prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului 2007-2008. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă programele pentru disciplinele la care se sustin teste nationale de către absolventii claselor a VIII-a. Programele sunt prezentate în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 5.001.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2007

 

În baza prevederilor Legii Învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2007 pentru probele d), e) si f), mentionate în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2007. Lista este prezentă în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2007, prezentate în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală învătământ superior, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 31 august 2008.

Nr. 5.002.


“*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat 2007

 

În baza prevederilor Legii Învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art, 1. - Se aprobă Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2007 pentru probele d), e) si f), mentionate în Metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2007. Lista este prezentată în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2007, prezentate în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 31 august 2006.

Nr. 5.003.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETĂRII

Nr. 5.004 din 31 august 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI Sl INTERNELOR

Nr. 1.423 din 31 august 2006

 

ORDIN

privind organizarea si derularea fazei-pilot „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat”

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,

având în vedere dispozitiile art. 167 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea si derularea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a fazei-pilot „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat”, prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Faza-pilot „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat” se implementează în 50 de unităti de învătământ preuniversitar pilot, nominalizate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, denumite în continuare unităti de învătământ preuniversitar pilot.

(3) Perioada de derulare a fazei-pilot este de la 1 septembrie 2006 si până la 31 decembrie 2007.

(4) Finantarea cheltuielilor administrative pentru organizarea si derularea fazei-pilot se va face din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării pentru anii bugetari 2006 si 2007, în limita creditelor aprobate.

Art. 2. - Pentru anul scolar 2006-2007, în unitătile de învătământ preuniversitar pilot proiectarea, aprobarea si executia bugetului se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ordin si cu principiile privind finantarea si obiectivele Strategiei de descentralizare a învătământului preuniversitar, aprobată de Guvernul României.

Art. 3. - (1) În anul 2007 unitătile de învătământ preuniversitar pilot vor fi finantate pe baza unei formule de alocare pe elev.

(2) Formula de alocare pe elev va cuprinde atât costurile aferente procesului instructiv-educativ propriu-zis, cât si costurile aferente întretinerii si functionării unitătii de învătământ preuniversitar pilot.

(3) Indicatorul principal de fundamentare a fondurilor destinate unitătilor de învătământ preuniversitar pilot îl reprezintă numărul de elevi/prescolari înscrisi în unitatea respectivă.

(4) Formula de alocare pe elev se elaborează de Ministerul Educatiei si Cercetării si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ preuniversitar pilot aprobă, la propunerea directorului, proiectul de buget, în limita sumei alocate, pe baza formulei de alocare pe elev.

(2) Proiectarea bugetului se face în conformitate cu calendarul bugetar în vigoare, iar executia bugetului se realizează cu respectarea reglementărilor legale cu privire la utilizarea fondurilor publice.

Art. 5. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar pilot transmit lunar un raport asupra executiei bugetare către Ministerul Educatiei si Cercetării la Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar, pe lângă raportările bugetare obligatorii pentru toate unitătile de învătământ.

(2) Structura raportului lunar va fi stabilită de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Preuniversitar.

Art. 6. - Bugetul aprobat de consiliul local pentru unitătile de învătământ preuniversitar pilot, precum si raportul privind executia acestuia conform art. 5 din prezentul ordin sunt publice.

Art. 7. - Ministerul Educatiei si Cercetării, prin aparatul propriu si prin inspectoratele scolare judetene, monitorizează implementarea fazei-pilot si asigură suport continuu.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXA Nr. 1

 

FAZA-PILOT

„Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat”

 

1. INFORMATII GENERALE

- titlul: Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat

- bugetul estimat: 1.200.000 euro

- durata: 16 luni

2. CONTEXT

Procesul de descentralizare presupune schimbări în modul în care sunt alocate si administrate resursele, iar institutiile de la nivel national si local au nevoie de sprijin si orientare în procesul si în ritmul elaborării si implementării politicilor prevăzute în Strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar.

Rigiditătile inerente ale sistemului actual de alocare a resurselor financiare limitează sfera măsurilor eficiente de management financiar. De aceea, prin proiectarea si implementarea unor noi modalităti si instrumente de management, proiectul va facilita si identifica metodele de a operationaliza introducerea conceptelor si tehnicilor de maximă eficientă, precum si a bunelor practici.

În cadrul proiectului prezentat vor fi experimentate sistemele tehnice si modificările institutionale propuse în

Strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar si în legislatia curentă si se vor testa impactul si eficienta acestora.

Pentru buna derulare a proiectului si obtinerea rezultatelor scontate sunt necesare următoarele:

- actualizarea documentelor de analiză si de politici, la nivel local, judetean si national;

- prezenta factorilor de decizie la dezbaterile asupra stadiilor de progres ale proiectului. Neglijarea împuternicirii si neimpliearea în procesele de dezbatere pot releva o lipsă de vointă politică în abordarea reformelor specifice sau pasivitate:

- elaborarea proiectelor de modificări legislative si a metodologiilor de aplicare a lor, precum si a formulei de alocare pe elev;

- crearea, sprijinirea, dezvoltarea si instruirea comitetelor, care să-si manifeste în mod real prezenta ca actor social în sistemele de asigurare a calitătii si în luarea deciziilor la nivel de scoală si la nivelurile superioare:

- realizarea unui sistem informational/informatic integrat, de care să beneficieze atât scolile, administratia locală, cât si structurile deconcentrate ale administratiei de stat. Avantajele unui asemenea sistem sunt: coerenta informatiei, transparenta, facilitarea analizelor si deciziilor în timp real, reducerea sarcinilor serviciilor specifice, care acum realizează de multe ori duplicarea activitătilor:

- mediatizarea, diseminarea si discutarea la toate nivelurile a modificărilor si propunerilor legislative care au apărut în ultimii 2 ani sau a celor propuse pentru etapele următoare.

3. GRUP-TINTĂ Sl BENEFICIARI

Din judetele-pilot, în 3 judete va fi selectat un număr de maximum 50 de scoli pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în care se va experimenta managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat.

Proiectul va asigura asistentă tehnică, instruire si deplasări în teren ale echipei de proiect, pentru a furniza informatii si a sprijini Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si internelor si autoritătile locale să elaboreze si să implementeze un cadru perfectionat pentru alocarea si controlul resurselor si pentru a obtine o mai mare eficientă financiară în învătământul preuniversitar, îmbunătătirea cadrului institutional si a proceselor de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor si al administratiei locale, în conformitate cu prevederile strategiei de descentralizare a învătământului preuniversitar.

Proiectul va asigura, de asemenea, recomandări si orientări pentru dezvoltarea si armonizarea legislatiei si politicilor din acest sector. Asistenta tehnică va fi asigurată la nivelul celor 3 judete, astfel încât să se poată garanta că solutiile sunt practice si tin seama în totalitate de problemele locaie.

Activitătile sustinute de proiect vor implica toate institutiile si organizatiile relevante pentru activitatea scolilor: personalul scolii, inspectoratul scolar judetean, comitetele de părinti, consiliile locale si primarii, departamentele relevante din cadrul consiliului judetean si din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

4. OBIECTIVE

a) Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătătirea managementului administrativ si financiar al unitătilor de învătământ care functionează într-un sistem descentralizat.

Acest proiect reprezintă planul detaliat de implementare al etapei administrative a Strategiei de descentralizare a învătământului preuniversitar, aprobată prin memorandum în sedinta Guvernului din data de 20 decembrie 2005.

Concluziile vor fi folosite pentru extinderea utilizării procedurilor noi de management în etapele ulterioare ale Strategiei de descentralizare a învătământului preuniversitar.

b) Obiective specifice:

- testarea exercitării noilor competente si a drepturilor decizionale, administrative si financiare acordate scolilor de noua legislatie, în vederea întăririi autonomiei scolii;

- îmbunătătirea cadrului institutional si a proceselor de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor selectate si al administratiei locale, pentru sustinerea generalizării modelului la nivel national;

- dezvoltarea sistemelor de evaluare si monitorizare a managementului resurselor de care dispun scolile selectate, într-un mediu descentralizat.

5. REZULTATE SCONTATE Sl IMPACTUL PROIECTULUI

a) Rezultate măsurabile:

Analize-diaanostic elaborate pentru fiecare scoală-pilot selectată:

- personal la nivelul scolilor si autoritătilor publice locale, instruit pentru a aplica noul model de descentralizare;

- planuri multianuale de ajustare a bugetelor în functie de costurile pe elev estimate;

- planuri de dezvoltare a bugetelor si a executiei bugetare în cadrul serviciilor proprii de contabilitate;

- proceduri îmbunătătite de management al resurselor în scolile selectate;

- implementarea cadrului institutional stabilit;

- model îmbunătătit de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor si al administratiei locale, implementat în conformitate cu Strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar;

- sistem de alocare a fondurilor la nivelul consiliului local, care să asigure transparentă, echitate si compensare a grupurilor dezavantajate.

Directii strategice pe termen mediu la nivel central si nivel local privind desfăsurarea învătământului preuniversitar:

- strategie actualizată de descentralizare a învătământului preuniversitar;

- legislatie primară si secundară privind autonomia scolii, amendată si armonizată în acord cu Strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar;

- programul de pregătire a personalului de la nivelul scolilor si autoritătilor publice locale, pentru aplicarea modelului generalizat de descentralizare la nivelul învătământului preuniversitar;

- formulă de finantare actualizată pentru generalizarea descentralizării financiare la nivel national.

Sistem de monitorizare si evaluare corespunzătoare etapei de pilotare:

- impactul alocării resurselor si managementului în conditiile descentralizării la nivelul scolilor selectate;

- bune practici în mobilizarea fondurilor bugetare si extrabugetare în sistem descentralizat;

- diseminarea rezultatelor obtinute, strategie de comunicare;

- baza de date cu indicatorii monitorizati în pilotare si analize specifice;

- sistemul de monitorizare si evaluare actualizat pentru generalizarea descentralizării.

b) Impactul proiectului

Impactul proiectului va fi măsurat la trei niveluri:

- nivelul administratiei centrale si locale, la care se va produce o crestere a calitătiii procesului decizional, a politicilor publice privind învătământul si a managementului financiar;

- la nivelul scolilor, în care noile proceduri si metode, sisteme si tehnici vor contribui la cresterea calitătii managementului si administrării resurselor, la cresterea responsabilizării personalului în administrarea scolilor (economie, eficientă, eficacitate):

- la nivelul comunitătii, unde transparenta procedurilor, metodele de comunicare si implicarea actorilor principali vor spori interesul fată de scoală si nevoile ei, vor creste interesul agentilor economici pentru investitia în educatie, vor spori accesul si sansele educationale ale elevilor, în special a celor din medii socioeconomice defavorizate.

6. ACTIVITĂTILE PROIECTULUI

În cadrul fiecărui obiectiv specific, pentru obtinerea rezultatelor au fost asociate actiuni, pe domenii. Sistem de finantare:

- analiza executiei bugetului la nivelul scolii din punctul de vedere al criteriilor si standardelor de finantare:

- analiza nivelului de finantare a scolilor din punctul de vedere al costurilor pe elev;

- acordarea de asistentă pentru definirea si implementarea planurilor multianuale de ajustare a bugetelor în functie de costurile pe elev;

- pregătirea personalului pentru a opera cu costurile pe elev si metodologiile aferente:

- acordarea de asistentă în elaborarea planurilor de dezvoltare a bugetelor si a executiei bugetare în cadrul serviciilor proprii de contabilitate:

- analiza circuitelor financiare si a planificării bugetelor la nivel local;

- elaborarea manualului de management financiar si a instrumentelor financiar-contabile necesare implementării noului sistem.

Management si scheme decizionale interne în scoală, cumculum, manuale scolare

- analiza curriculum-ului actual la decizia scolii, a modului în care poate fi revizuit si adaptat la nevoile locale identificate:

- analiza modului de distribuire si achizitionare, găsirea de variante si realizarea de propuneri de mecanisme de selectie si achizitie a manualelor la nivelul scolii: evaluarea volumului de costuri si a eficientei procedeelor.

Resurse umane:

- instruirea personalului la nivelul scolilor, pentru aplicarea noului model de management;

- asistarea directorului pentru exercitarea atributiilor sporite în privinta managementului resurselor umane:

- analiza structurii si a gradului de pregătire profesională a personalului, inclusiv a echipei de conducere (director, consiliu de administratie):

- evaluarea volumului de fonduri necesare si a modalitătilor de realizare a formării personalului didactic la nivelul scolii; explorarea posibilitătilor de sprijinire a scolilor în dezvoltarea de programe proprii.

Conducere-administrare:

- asistentă si analiză privind înfiintarea/functionarea consiliilor de administratie în noua componentă, evaluarea eficientei activitătii acestora, revizuirea metodologiei existente.

Consultantă pentru dezvoltare:

- asistentă în elaborarea si implementarea proiectului de dezvoltare a scolii:

- analiză a restructurării retelei scolare pentru evidentierea concordantei dintre necesitate si ofertă la nivelul localitătii:

- elaborarea de mecanisme si proceduri pentru dezvoltarea si protejarea patrimoniului.

Cadru legislativ:

- propuneri de amendamente la cadrul legislativ privind finantele si administratia publică locală;

- propunerea de amendamente la legislatia în vigoare (Legea învătământului, Statutul personalului didactic, norme metodologice de implementare) pentru extinderea activitătii de testare în judetele-pilot si la nivel national.

Audit si evaluare, proceduri transparente:

- proiectarea sistemului de monitorizare si evaluare corespunzător etapei de pilotare:

- dezvoltarea unui sistem de indicatori de raportare minimal care să genereze rapoarte periodice publice; propunerea de metode îmbunătătite;

- analiza modului în care au fost implicate diferitele institutii (scolile, autoritătile locale) în proiectarea bugetară;

- dezvoltarea unei scheme de control privind cheltuielile educationale, în special în ceea ce priveste mentenanta scolii;

- dezvoltarea unei scheme-proceduri de audit scolar si a rapoartelor către părinti si comunitate;

- propunerea de proceduri de asigurare a transparentei si echitătii în alocarea fondurilor de către consiliile locale pentru grupurile dezavantajate în cadrul procesului educational.

Comunicare, raportare proiect si bune practici:

- elaborarea strategiei de comunicare, diseminarea rezultatelor prin canalele mass-media;

- organizarea si desfăsurarea de seminarii la toate nivelele de interes;

- organizarea retelei de comunicare între scolile din proiect, organizarea website-ului proiectului si mentinerea acestuia;

- seminarii si scheme de diseminare si informare a opiniei publice, puse în practică.

Baze de date si monitorizare:

- dezvoltarea bazelor de date privind managementul educational, în cooperare cu proiectul Ministerul Educatiei si Cercetării.

7. PRODUSELE PROIECTULUI

Activitatea tehnică se va materializa prin elaborarea următoarelor documente:

1. raport preliminar cuprinzând planul de actiune pentru implementarea proiectului;

2. raport final pe fiecare componentă, incluzând analiza problemelor de substantă si recomandări pentru Ministerul Educatiei si Cercetării;

3. rapoarte de progres trimestriale.

Produse ale proiectului:

- propuneri de modificări legislative menite să asigure descentralizarea reală a managementului financiar, inclusiv alocarea surselor de finantare:

- proceduri de asigurare a transparentei si echitătii în alocarea fondurilor de către consiliile locale si de stabilire a prioritătilor;

- manual de proceduri financiare aplicate în scoli (instrumente financiar-contabile necesare, proceduri legale de utilizare a fondurilor, scheme de rapoarte financiare etc):

- formula de alocare pe elev (satisfacerea criteriilor de simplitate, transparentă si adecvare);

- sistem integrat de indicatori privind costurile educatiei si proceduri de raportare; fluxuri informationale;

- ghid de proceduri de administrare a resurselor la nivelul scolii;

- seminarii si strategii de diseminare a rezultatelor si de informare a opiniei publice asupra derulării proiectului;

- elaborarea si furnizarea cursurilor de formare (în grupuri mixte) pentru toate categoriile de factori implicati:

• directori de scoală, membri ai consiliului de administratie, personalul scolii;

• primari, consilieri locali, contabili si administratori;

• manageri de retea scolară, inspectori scolari, manageri de bugete la nivel judetean si national.

O parte din produsele enumerate mai sus va fi elaborată la nivelul echipei de proiect de către membrii acesteia.

O altă parte a produselor va fi realizată prin atragerea în colectivele de lucru a unor experti si prin contractarea unor consultanti interni si externi.

8. CADRUL INSTITUTIONAL

a. Autoritatea contractantă si cadrul legal:

Autoritatea contractantă este Ministerul Educatiei si Cercetării.

b. Echipa de proiect:

Activitatea tehnică a proiectului, incluzând toate activitătile mentionate mai sus, va fi realizată de către o echipă de proiect. Echipa de proiect va fi responsabilă pentru toate produsele proiectului. Activitatea sa va fi supravegheată si monitorizată de un grup de coordonare la nivel centrai, condus de secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar, grupul fiind numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, si de trei echipe de coordonare la nivelul judetelor în care se desfăsoară proiectul, de asemenea prin nominalizare sau invitare de către Ministerul Educatiei si Cercetării. Ministerul va solicita inspectoratelor scolare judetene implicate, autoritătilor locale, institutiilor subordonate inspectoratelor scolare judetene si structurilor asociative si profesionale ale autoritătilor administratiei publice locale sau provenind din detinătorii de interese din educatie nominalizarea persoanelor care vor face parte din echipa de proiect.

În stabilirea grupului de coordonare si a echipelor de coordonare la nivel local-judetean se va tine seama de criteriul includerii în grupurile de coordonare a celor responsabili cu elaborarea si implementarea legislatiei adecvate.

c. Sarcinile grupului de coordonare

Va îndeplini atributiile de comunicare si de diseminare a rezultatelor în cadrul Comitetului tehnic interministerial destinat descentralizării învătământului preuniversitar si cu actorii relevanti implicati în procesul de învătământ.

Pe măsura obtinerii produselor proiectate, grupul de coordonare la nivei national va evalua calitatea acestora si va promova utilizarea acestora pe o scară mai largă, în conformitate cu strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar.

d. Sarcinile echipelor de coordonare la nivel judetean

Vor evalua, coordona si defini produsele, vor coordona experimentele si vor selecta solutiile, în concordantă cu directiile stabilite la nivelul de coordonare national.

Vor realiza comunicarea si diseminarea rezultatelor în cadrul institutiilor si organizatiilor din care fac parte, precum si al mediilor de informare de la nivel local si judetean.

e. Structuri/organisme cu rol în implementarea proiectului

Echipa de proiect va coopera cu toate departamentele din Ministerul Educatiei si Cercetării si cu proiectele implicate în aceste domenii, care sunt gestionate fie din interiorul Ministerului Educatiei si Cercetării, fie de agentii independente sau de alte institutii si organizatii din afara Ministerului Educatiei si Cercetării.

Proiectul nu va crea organisme noi, ci va folosi capacitatea administrativă si decizională a institutiilor si organizatiilor existente, care vor implementa proiectul, vor actiona si vor utiliza produsele acestuia, în conformitate cu cadrul legal existent sau nou-creat.

9. EVALUAREA Sl MONITORIZAREA

Proiectul va genera rapoarte periodice, documente de politici, analize si studii. Calitatea si relevanta acestora, la nivel local, judetean si national, vor fi evaluate de grupurile de coordonare de la nivel national si local.

Rapoartele de monitorizare înaintate către grupul de coordonare vor include:

1. evaluarea activitătilor proiectului, revizuirea obiectivelor, analiza riscurilor proiectului;

2. evaluarea si revizuirea produselor proiectului, în vederea realizării concordantei acestora cu Strategia de descentralizare a învătământului preuniversitar.

Proiectul va utiliza un sistem de indicatori de cuantificare a efectelor pentru a determina gradul de îndeplinire a obiectivelor angajate, nevoia de modificare a tintelor si construirea capacitătii la nivelul scolii si al autoritătii/ comunitătii locale de exercitare a managementului administrativ si financiar într-un cadru descentralizat.

10. MODALITĂTI DE DISEMINARE

Toate produsele proiectului vor fi disponibile pentru uzul public si vor fi publicate pe o pagină dedicată proiectului, aflată pe website-ul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Echipa de proiect va propune o strategie de comunicare publică si de diseminare a produselor proiectului si va promova dezbaterea publică pe tema descentralizării în educatie.

11. MODALITĂTI DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂTII PROIECTULUI

Proiectul creează oportunitatea de a învăta cum se aplică în practică noile prevederi legale si financiare privind descentralizarea învătământului preuniversitar, care sunt limitele si problemele capacitătii institutionale la nivel local, care sunt principalele obstacole în calea cresterii eficientei si eficacitătii utilizării resurselor publice în sectorul educational. Lectiile învătate în cadrul proiectului, atât cele pozitive, cât si cele negative, în sensul identificării alocării necorespunzătoare a responsabilitătilor sau a inconsistentei procedurilor, si lectiile pozitive sub forma modelelor de bune practici, care pot fi promovate în mod folositor în diferite zone ale tării si în institutii educationale, vor fi o resursă pentru dezbaterile ulterioare privind descentralizarea învătământului, atât în cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, cât si în comunitatea educatională în sens larg.

12. PLANUL DE ACTIVITATE AL PROIECTULUI

Planul de activitate incluzând toate activitătile care conduc la îndeplinirea obiectivelor si realizarea scopului proiectului, precum si structura bugetului proiectului vor fi propuse spre aprobare grupului de coordonare.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI*)

 

Nr. crt.

Obiective

Efecte observabile

Mijloace de verificare

Riscuri/Limite viitoare

1.

Obiectiv:

Îmbunătătirea accesului la învătământul preuniversitar si a calitătii acestuia în scolile selectate

Îmbunătătirea accesului la educatie

Sporirea accesului la învătământul postobligatoriu

Studiu realizat la nivel de proiect

Impactul direct al proiectului asupra egalitătii accesului să fie scăzut în comparatie cu impactul schimbărilor de la nivelul finantării. administrării si participării la actul decizional al comunitătii educationale

2.

Îmbunătătirea cadrului institutional si a proceselor de management financiar si de luare a deciziilor la nivelul scolilor si al administratiei locale în sprijinul reformei învătământului pre-universitar din România

Elaborarea de reglementari si procese detaliate

Rapoarte periodice asupra

proiectului;

implementarea de reglementări si procese detaliate care sunt elaborate pentru îmbunătătirea

mangementului financiar si a luării deciziilor

Schimbările esentiale în directia politicilor, în special în ce priveste descentralizarea în administratia publică locală, să determine ca schimbările initiate de proiect să fie redundante sau fără obiect

3

Sprijinirea Ministerul Educatiei si Cercetării si autoritătilor locale in asigurarea implementării controlate si eficiente a măsurilor de descentralizare financiară în sectorul educatiei

Aplicarea corecta a politicilor si schimbările legislative propuse pentru descentralizarea managementului financiar, inclusiv în ce priveste alocarea surselor de finantare

Modificarea structurii si atributiilor personalului nedidactic din scoli in concordantă cu schimbările generate de noua formula de finantare si administrare a scolilor

Rapoarte periodice asupra proiectului si existentei cadrului politicilor Identificarea necesarului de ajustare a fortei de muncii în functie de schimbările prevăzute de formulă

Cadrul politicilor să nu fie completat

Să nu se realizeze o pregătire adecvată a personalului

Directiile de finante judetene si trezoreriile locale să  nu exercite influenta solicitată de proiect asupra managementului financiar din scoli

4

Sprijinirea Ministerul Educatiei si Cercetării în programul de dezvoltare a mecanismelor descentralizate de alocare a bugetelor în sectorul educatiei pentru a spori eficienta si realizarea echitătii si transparentei în alocarea fondurilor

Elaborarea formulei de alocare convenită si pilotată în scolile selectate

Aplicarea, la nivel local, a formulei de finantare convenite si implementate în scolile selectate din judetele pilot

Construirea proiectului de buget pentru anul 2007 pe formula de finantare pilotată si ajustată

Rapoarte periodice asupra formulei-convenite si implementate

Raport asupra efectelor utilizării formulei de alocare si a propunerilor de corectie Analiza comparativă a bugetelor

Formula să nu fie finalizată, convenită si implementată in mod adecvat

5

Sprijinirea dezvoltării sistemelor de evaluare si monitorizare a managementului resurselor de care dispun scolile, într-un sistem descentralizat

Expertize asupra scolilor selectate

Baza de date pentru monitorizarea performantei în managementul resurselor scolilor selectate

Rapoarte periodice asupra proiectului

Baza de date pentru

monitorizarea performantei

Proiectul să nu dispună de date si indicatori care să stea la baza expertizelor si evaluărilor realizate de

Ministerul Educatiei si Cercetării, consiliile locale si inspectoratele scolare

6

Sprijinirea implementării măsurilor mentionate, prin îmbunătătirea capacitătii manageriale la toate nivelurile in cadml scolilor selectate

 

Elaborarea si realizarea programului de instruire a directorilor de scoală

Programul de instruire în management financiar transmis tuturor cunsiliilor locale participante la experiment din judetele pilot

Rapoarte periodice asupra proiectului si asupra activitătii de instruire

Proiectului să nu i se asigure finantarea pentru a sprijini programul de instruire

Personalul formabil să nu fie eliberat de sarcinile curente pentru perioadele de formare programate

7

Sprijinirea celei mai bune practici si inovatii în mobilizarea fondurilor proprii pentru proiecte conduse de comunitate

Cel putin un proiect operativ, ce poate fi sustinut, în fiecare scoală selectată

Rapoarte periodice asupra proiectului

Imposibilitatea identificării proiectelor relevante, la nivel central de care să beneficieze comunitătile

Dificultăti ale autoritătilor locale de a accesa sau cofinanta aceste proiecte

 

ANEXA Nr. 2

 

SCOLILE

în care se implementează faza-pilot „Managementul administrativ si financiar al scolii într-un mediu descentralizat”

 

Judetul Dolj

1. Liceul cu program sportiv „Petrache Triscu” Craiova

2. Colegiul National Economic „Gh. Chitu” Craiova

3. Grupul Scolar „Matei Basarab” Craiova

4. Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova

5. Scoala cu clasele I-VIII nr. 22 „Eliade” Craiova

6. Grădinita cu program prelungit nr. 40 Craiova

7. Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 „Traian” Craiova

8. Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” Dăbuleni

9. Liceul Agricol Dăbuleni

10. Scoala cu clasele I-VIII nr. 4 Dăbuleni

11. Liceul Teoretic Poiana Mare

12. Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Dăbuleni

13. Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Dăbuleni

14. Scoala cu clasele I-VIII nr. 3 Poiana Mare

15. Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 Poiana Mare

16. Scoala cu clasele I-VIII Tunarii Vechi, Poiana Mare

17. Scoala cu clasele I-VIII nr. 2 Poiana Mare

 

Judetul Harghita

1. Grupul Scolar „Zeyk Domokos” Cristuru Secuiesc

2. Liceul Teoretic „Orban Balzs” Cristuru Secuiesc

3. Scoala Generală „Frater Gyorgy” Remetea

4. Colegiul Tehnic „Banyai Janos” Odorheiu Secuiesc

5. Liceul Teologic Unitarian Cristuru Secuiesc

6. Scoala Generală „Balazs Jeno” Remetea

7. Grupul Scolar Economic „Joannes Kajoni” Miercurea-Ciuc

8. Liceul Teoretic „Salamon Erno” Gheorgheni

9. Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni

10. Scoala Generală nr. 1 „Petofi Sandor” Cristuru Secuiesc

11. Colegiul Tehnic „Batthyany I.” - Gheorgheni

12. Scoala Generală nr. 1 „Fogarassy M.” Gheorgheni

13. Grupul Scolar Industrial „Miron Cristea” Subcetate

14. Scoala Generală „Benedek Elek” Cristuru Secuiesc

15. Gădinita cu program prelungit nr. 1 Remetea

 

Judetul Iasi

1. Colegiul National „Emil Racovită” Iasi

2. Grupul Scolar Economic de Turism Iasi

3. Colegiul National de Artă „Octav Băncilă” Iasi

4. Colegiul National „Costache Negruzzi” Iasi

5. Grupul Scolar Căi Ferate Unirea Pascani

6. Grupul Scolar „I.C. Stefănescu” Iasi

7. Scoala cu clasele I-VIII „Ion Creangă” Târgu Frumos

8. Scoala „Garabet Ibrăileanu” Târgu Frumos

9. Scoala „Bogdan Petriceicu Hasdeu” Iasi

10. Grupul Scolar Vlădeni, comuna Vlădeni

11. Scoala de Arte si Meserii Târgu Frumos

12. Grădinita cu program prelungit nr. 26 Iasi

13. Grădinita cu program prelungit Târgu Frumos

14. Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos

15. Grădinita cu program normal Târgu Frumos

16. Scoala „Axinte Uricariul”, comuna Scânteia

17. Scoala cu clasele I-VIII Plugari, comuna Plugari

18. Scoala cu clasele I-VIII Borsa, comuna Vlădeni.