MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 753          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 5 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.102. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult, inclusiv a asezămintelor si centrelor social-caritabile apartinând acestora

 

1.119. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

 

1.120. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare

 

1.129. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Arges

 

1.130. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

1.132. - Hotărâre privind transmiterea drumului forestier Corhago si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

 

ACTE ALE COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERT Sl INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

Decizia din 7 iulie 2006 (Extras)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru construirea, reabilitarea si consolidarea unor lăcasuri de cult, inclusiv a asezămintelor si centrelor social-caritabile apartinând acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 800 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor", pentru parohiile si arhiepiscopiile prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea continuării lucrărilor de constructie, reabilitare si consolidare a clădirilor lăcasurilor de cult, inclusiv a asezămintelor si centrelor social-caritabile apartinând acestora.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.102.

 

ANEXĂ

 

LISTA

lăcasurilor de cult, inclusiv a asezămintelor si centrelor social-caritabile apartinând acestora, pentru a căror construire, reabilitare si consolidare se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judetul

Eparhia de care apartine

Lucrările propuse

Suma RON

1.

Catedrala Episcopală Romano-Catolică Oradea

Bihor

Episcopia Romano-Catolică Oradea

reparatii turnuri, acoperis

50.000

2.

Parohia Romano Catolică Zărnesti

Brasov

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba lulia

reparatii - biserică

30.000

3.

Parohia Reformată lemuteni /Reghin/

Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba lulia

continuarea lucrărilor de constructie - biserică

40.000

4.

Parohia Romano-Catolică

"Sf. Augustin" .Miercurea Ciuc

Harghita

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba lulia

continuarea constructiei - biserică

50.000

5.

Parohia Romano Catolică Ihod

Mures

Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba lulia

Reparatii si drenaj -biserică

10.000

6.

Parohia Romano Catolică Dorolt

Satu Mare

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

constructie nouă -biserică

30.000

7.

Parohia Romano-Catolică "Sf. Spirit" Cărei

Satu Mare

Episcopia Romano-Catolică Satu Mare

constructie turn de clopotnită

20.000

8.

Parohia Reformată Aiud

Alba

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii- biserică mon. istoric

20.000

9.

Parohia Reformată Peregu-Mic

Arad

Eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului

reparatii - biserică

10.000

10.

Parohia Reformată II. Brasov

Brasov

Eparhia reformată din Ardeal

finalizare - extindere casă de cult

20.000

11.

Parohia Reformată Buza

Cluj

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii - biserică

10.000

12.

Parohia Reformată I. Centrală Cluj-Napoca

Cluj

Eparhia reformată din Ardeal

restaurare-biserică mon. istoric

20.000

13.

Parohia Reformată IV. Cluj-Napoca

Cluj

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii

10.000

14.

Parohia Reformată Vlaha

Cluj

Eparhia reformată din Ardeal

constructie nouă -biserică

20.000

15.

Parohia Reformată Calnic

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

restaurare - biserică mon. istoric

20.000

16.

Parohia Reformată Micfalău

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

extindere - biserică

20.000

17.

Parohia Reformată Pădureni

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii - biserică mon. istoric

20.000

18.

Parohia Reformată Reci

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

constructie nouă -biserică

20.000

19.

Parohia Reformată Sf. Gheorghe - Simeria

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii capitale -aniversare 150 ani

50.000

20.

Protopopiatul Reformat Sf. Gheorghe

Covasna

Eparhia reformată din Ardeal

amenajare sediu adm.

20.000

21.

Parohia Reformată Porumbenii Mari

Harghita

Eparhia reformată din Ardeal

restaurare - biserică mon. istoric

10.000

22.

Parohia Reformată Sântandrei (Niraj)

Mures

Eparhia reformată din Ardeal

reparatii biserică

10.000

23.

Parohia Reformată Mihăieni /corn. Acâs/

Satu Mare

Eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului

reparati - acoperis surpat

50.000

24.

Parohia Reformată Moftinu-Mic

Satu Mare

Eparhia reformată de pe lângă Piatra Craiului

reparatii - biserică

20.000

25.

Parohia Reformată Tetisu

Sălaj

Eparhia reformată din Ardeal

constructie nouă - biserică

10.000

26.

Episcopia Unitariană din Transilvania - Cluj-Napoca

Cluj

Episcopia Unitariană din Transilvania

reparatii

60.000

27.

Parohia Unitariană Miercurea Ciuc

Harghita

Episcopia Unitariană din Transilvania

continuare constructie -biserică

50.000

28.

Parohia Unitariană Tg. Mures

Mures

Episcopia Unitariană din Transilvania

finalizare - biserică nouă

30.000

29.

Parohia Unitariană Trei Sate /Cioc/

Mures

Episcopia Unitariană din Transilvania

finalizare - biserică nouă

30.000

30.

Parohia Evanghelică-Lutherană Zizin

Brasov

Protopopiatul Evanghelic-Lutheran

S.P. Brasov

reparatii

40.000

Suma totală

800.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri Apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri apartinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesiunea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta în administrarea Autoritătii Navale Române, în vederea realizării „Sistemului de supraveghere si control al traficului de nave pe Dunăre - VTMIS".

Art. 2. - Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta se modifică în mod corespunzător, prin diminuarea suprafetelor concesionate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.119.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor apartinând domeniului public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Autoritătii Navale Române

 

Nr.

crt.

Locul

unde

este situat

terenul

Persoana juridică

de sub autoritatea

Ministerului Transporturilor,

Constructiilor si Turismului,

care are în concesiune

terenul

Persoana

juridică

la care se

transmite terenul

 

 

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Numărul de

identificare atribuit

de Ministerul

Finantelor Publice

1.

Portul Constanta

Sud

Compania Natională

„Administratia Porturilor

Maritime" - S.A.

Constanta

Autoritatea Navală Română

Teren portuar = 1.051 m2, având ca vecinătăti:

• N - Societatea Comercială „Romtrans" - SA, Agentia Moli - Constanta Sud

• S - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - alee

• E - Compania Natională .Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - parcare

• V - Societatea Comercială „Romtrans" - SA, Agentia Moli - Constanta Sud

Număr de identificare 150370

Cod de clasificare 8.22.01

2.

Portul Midia

Compania Natională

„Administratia Porturilor

Maritime" - S.A.

Constanta

Autoritatea Navală Română

Teren portuar = 409 m2, având ca vecinătăti:

• N - Compania Natională „Administratia

Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - platformă betonată si clădire Pilot Shark

• S - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

• E - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta - drum de acces

• V - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

Număr de identificare 33973

partial

Cod de clasificare 8.22.01

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile   proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 17 august 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

p. Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Restituirea Proprietătilor,

Remus Virgil Baciu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.120.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare

CAPITOLUL I

Beneficiarii măsurilor reparatorii\

 

Art. 1. - (1) Beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetătenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a stării de război si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările si completările ulterioare, cetătenii români deposedati ca urmare a părăsirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a Tinutului Herta, precum si ca urmare a celui de-al ll-lea Război Mondial si a aplicării Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si mostenitorii legali, până la gradul al IV-lea inclusiv, si mostenitorii testamentari ai persoanelor îndreptătite.

(2) De prevederile Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază persoanele arătate la art. 1 din lege, indiferent de domiciliul sau de resedinta acestora.

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, persoanele îndreptătite trebuie să facă dovada că au avut în proprietate, la momentul refugiului, bunurile pentru care solicită acordarea măsurilor reparatorii.

(2) Beneficiarii prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să declare pe propria răspundere atât bunurile ale căror compensare si despăgubire le solicită, cât si dacă au beneficiat sau nu de despăgubiri ori de compensatii partiale, în bani sau în natură.

(3) în cazul în care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmează să primească în proprietate suprafete de teren reconstituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si ale celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, acestia au dreptul la atribuiri în natură, despăgubiri sau compensatii în baza prezentei legi numai pentru diferenta până la limita suprafetelor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Cererile sunt însotite de acte doveditoare certificate de autorităti. în situatia imposibilitătii dovedite de a procura aceste acte, cererea se completează cu declaratia autentică a petentului, însotită de declaratiile a cel putin 2 martori, de asemenea autentificate.

(5) Imposibilitatea de a procura înscrisuri se dovedeste prin demersurile efectuate pentru a intra în posesia acestor acte, depunându-se la dosar copii ale corespondentei purtate cu diferite institutii din România, Ucraina si Republica Moldova, abilitate să producă aceste documente (adeverinte sau certificate de arhivă), precum si traducerea acestora, după caz.

Art. 3. - (1) Se consideră dată a formulării cererii prevăzute la art. 2 data înregistrării cererii la comisiile constituite la institutia prefectului judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti, în temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatiile în care cererea prevăzută la alin. (1) este expediată prin postă, se consideră dată a formulării cererii data înregistrării la oficiul postal.

Art. 4. - Cererile de despăgubiri respinse prin hotărâri ale comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, pentru motivul nedepunerii în termenul prevăzut la art. 5 din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, sunt considerate cereri noi.

 

CAPITOLUL II

Criteriile si metodologia de evaluare, modalităti de acordare a compensatiilor si de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru terenuri agricole si terenuri cu vegetatie forestieră

 

Art. 5. - (1) Pentru terenurile rămase în teritoriile prevăzute la art. 1, fostilor proprietari sau mostenitorilor legali si testamentari ai acestora, astfel cum sunt definiti la art. 1 din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, li se pot atribui terenuri de aceeasi categorie în judetele în care domiciliază, în conditiile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, în limita disponibilitătilor, din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Hotărârile comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, prin care se stabileste atribuirea în natură a terenurilor, trebuie să contină date exacte privind amplasamentul acestora (suprafată, vecinătăti, categoria de utilizare) si sunt emise după obtinerea aprobării comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar din raza unitătii administrativ-teritoriale din patrimoniul căreia face parte terenul respectiv.

(3) Hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, se comunică Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în termen de 10 zile de la data emiterii, în vederea avizării.

(4) Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 avizează hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, în termen de 60 de zile de la comunicare.

(5) Pentru a acorda avizul conform, Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate solicita orice date si relatii de la institutiile statului, în conditiile legii.

(6) Avizul negativ al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 este motivat.

(7) Punerea în posesie a terenurilor se efectuează de către comisia locală pentru aplicarea legilor fondului funciar din raza unitătii administrativ-teritoriale din al cărei domeniu privat face parte terenul respectiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Persoanele îndreptătite cărora nu li se pot atribui în natură terenuri de aceeasi categorie în judetul în care locuiesc beneficiază de despăgubiri sau compensatii determinate potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Persoanele îndreptătite beneficiază, pentru terenurile agricole pe care le-au avut în proprietate în Basarabia, Bucovina de Nord si în Tinutul Herta, de compensatii în bani pentru suprafata de teren avută în proprietate, din care se scade, dacă este cazul, suprafata de teren reconstituită potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, dar nu mai mult de 50 ha de teren agricol.

(2) Cuantumul compensatiei se stabileste, pentru fiecare hectar de teren agricol, prin calcularea unei sume raportate la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizată potrivit coeficientului de inflatie existent la data stabilirii despăgubirii, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994.

(3) în cazul în care persoanele îndreptătite sunt mai multi mostenitori ai aceluiasi proprietar prevăzut la art. 1, domiciliati în judete diferite:

a) se atribuie în natură terenuri de acelasi gen în fiecare dintre judetele în care locuiesc beneficiarii, în functie de disponibilitătile de teren aflate în domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale respective;

b) dacă nu se pot atribui în natură, în tot sau în parte, terenuri de aceeasi categorie în judetele în care locuiesc persoanele beneficiare, se acordă despăgubiri sau compensatii determinate conform prevederilor alin. (2).

Art. 8. - (1) Persoanele îndreptătite - proprietarii sau mostenitorii acestora, astfel cum sunt definite la art. 1 din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază, pentru terenurile cu vegetatie forestieră pe care le-au avut în proprietate în Basarabia, Bucovina de Nord si în Tinutul Herta, de compensatii în bani pentru suprafata de teren avută în proprietate, din care se scade, dacă este cazul, suprafata de teren reconstituită potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, dar nu mai mult de 10 ha.

(2) Fiecare hectar de teren cu vegetatie forestieră se compensează ca teren agricol clasa 1 de calitate, în conditiile prevederilor art. 7 alin. (2).

 

CAPITOLUL III

Criterii si metodologia de evaluare si acordare a compensatiilor pentru recoltele neculese în anul părăsirii fortate a bunurilor

 

Art. 9. - (1) Pentru cel mult 3 dintre recoltele de grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, vită-de-vie, in, tutun, mac sau fructe, neculese în anul părăsirii fortate a bunurilor, la alegerea persoanelor îndreptătite, se acordă o sumă stabilită conform art. 4 din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se calculează în functie de suprafata cultivată, productia medie la hectar si pretul de achizitie a produselor, publicat de Institutul National de Statistică pentru anul anterior celui în care se stabileste despăgubirea, pentru fiecare produs dintre cele alese de persoanele îndreptătite.

(3) Suprafata cultivată luată în calcul este cea care rezultă din documentele anexate cererii ca fiind cultivată cu produsul în cauză si neculeasă în anul părăsirii fortate a bunurilor.

(4) Productia medie la hectar luată în calcul este productia medie la hectar în zona pentru care se solicită compensatia pentru anul părăsirii fortate a bunurilor sau primul an anterior anului părăsirii fortate a bunurilor referitor la care Institutul National de Statistică detine date.

 

CAPITOLUL IV

Criteriile si metodologia de evaluare a despăgubirilor pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodăresti ori pentru alte utilităti

 

Art. 10. - Pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodăresti ori pentru alte utilităti se acordă persoanelor îndreptătite despăgubiri bănesti determinate în functie de suprafata construită, materialele folosite si vechimea constructiei la data pierderii posesiei.

Art. 11. - Cuantumul despăgubirilor prevăzute la art. 10 se stabileste în conformitate cu prevederile cap. III „Criteriile si metodologia de evaluare a locuintelor, inclusiv a anexelor gospodăresti aferente" si ale cap. IV „Criteriile si metodologia de evaluare a constructiilor cu altă destinatie decât cea de locuintă si a anexelor gospodăresti aferente" din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 12. - în suma totală a despăgubirilor pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodăresti ori pentru alte utilităti se cuprinde si valoarea terenurilor aferente constructiilor, respectiv terenul de sub constructie si curtea, care se determină în conformitate cu dispozitiile prevăzute la art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Terenurile intravilane libere de constructii se compensează ca teren aferent locuintelor, în conformitate cu dispozitiile prevăzute la art. 12.

 

CAPITOLUL V

Organizarea si functionarea comisiilor

 

Art. 14. - (1) Aplicarea dispozitiilor Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si a prezentelor norme metodologice se face de către comisiile constituite la institutia prefectului judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti, în temeiul art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 5 si 8 din Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Atributiile comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite prin Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare, si prin normele metodologice adoptate în aplicarea acestora.

Art. 15. - (1) Fiecare membru al comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 beneficiază de indemnizatie pentru fiecare sedintă, calculată în raport cu numărul de ore al fiecărei sedinte si, respectiv, cu indemnizatia brută stabilită în lei/oră. Indemnizatia brută orară se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar stabilit pentru functia de secretar general din ministere, raportată la numărul de ore lucrătoare aferent fiecărei luni.

(2) La nivelul unei luni, indemnizatia lunară care se acordă fiecărui membru al comisiei nu poate depăsi limita prevăzută la art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt plătite prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice la capitolul „Alte servicii publice generale".

(4) Membrii comisiilor au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurnă, în conditiile stabilite pentru salariatii unitătilor bugetare, dacă se impun deplasări în alte localităti decât cea în care domiciliază, în vederea desfăsurării normale a activitătii comisiei.

Art. 16. - (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor cu destinatia de locuinte, anexe gospodăresti ori pentru alte utilităti si a terenurilor aferente acestora, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 desemnează una ori mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri, specialisti în expertizări de constructii sau evaluatori funciari, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale.

(2) Consiliile locale, institutiile publice sau serviciile publice deconcentrate sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.

(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare, semnat de toti membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze si să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.

(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizatie calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti. Indemnizatia brută orară se determină prin împărtirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.  f

(6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare.

(7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice la capitolul „Alte servicii publice generale".

Art. 17. - (1) Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 are următoarele atributii:

a) centralizează hotărârile primite de la comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si întocmeste documentele de plată a despăgubirilor pentru Legea nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) solutionează contestatiile îndreptate împotriva hotărârilor comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin decizie motivată a vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărârea se comunică comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si solicitantilor. în caz de contestatie, Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor solicită dosarul de la comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, care are obligatia să transmită dosarul hotărârii contestate, în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării;

c) în vederea solutionării contestatiilor, solicită din oficiu, cu respectarea legii, acte si informatii oricăror institutii publice din tară sau din străinătate, persoanelor fizice ori juridice;

d) asigură îndrumarea metodologică a comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003;

e) avizează hotărârile de atribuire în natură a terenurilor, emise de comisiile teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, potrivit prevederilor art. 5;

f) în situatia în care constată încălcarea prevederilor legale în vigoare, dispune comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 reanalizarea actelor administrative emise în aplicarea acestei legi.

(2) Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 din cadrul Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor este reprezentat în litigiile în care este parte prin compartimentul de specialitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Hotărârile Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc conform prevederilor legale, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

 

CAPITOLUL VI

Plata despăgubirilor solicitate în baza Legii nr. 290/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 18. - (1) Solicitarea plătii se face pe bază de cerere scrisă, adresată către Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(2) Cererea este însotită de hotărârea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestatiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, precum si o copie de pe actul de identitate si dovada deschiderii unui cont la o bancă comercială sau la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A.; dovada se face prin documentul stampilat emis de bancă la deschiderea contului, cu specificarea codului IBAN si a sucursalei băncii.

(3) în cazul în care există mai multi beneficiari sau mostenitori, acestia transmit, în afara documentelor prevăzute la alin. (2):

a) procură notarială, în original, prin care toti beneficiarii împuternicesc pe unul dintre ei sau o tertă persoană să primească plata întregii sume, împreună cu dovada prevăzută la alin. (2) privind contul persoanei desemnate; sau

b) act notarial, în original sau copie legalizată (certificat de mostenitor, contract de partaj voluntar), din care rezultă cotele în care vor fi împărtite despăgubirile între beneficiari.

(4) Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 dispune plata despăgubirilor pe baza documentelor prezentate, prin Directia generală economică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

(5) Compensatiile bănesti stabilite prin hotărârea comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, a Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, în cazul contestatiilor, sau hotărârea judecătorească definitivă, învestită cu formulă executorie, după caz, se achită beneficiarilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie în bugetul de stat, astfel:

a) integral, dacă cuantumul acestora nu depăseste 50.000 lei;

b) esalonat în două transe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 60% în primul an si 40% în anul următor, dacă cuantumul despăgubirilor se încadrează între 50.001 lei si 100.000 lei;

c) esalonat în două transe, pe parcursul a 2 ani consecutivi, astfel: 40% în primul an si 60% în anul următor, dacă cuantumul compensatiilor depăseste 100.001 lei.

(6) Suma achitată beneficiarilor în cea de-a doua transă se actualizează în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima lună pentru care acest indice a fost publicat de către Institutul National de Statistică, fată de luna decembrie a anului anterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui tronson al drumului judetean DJ 732 B si a unor drumuri neclasificate situate în judetul Arges, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.129.

 

ANEXĂ

 

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judetul Arges

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime reală (km.)

Provine din

 

 

 

 

 

 

Origine

Destinatie

 

 

 

 

0

1

?

3

4

5

6

B. DRUMURI JUDETENE

Drumuri care îsi mentin încadrarea

1.

D.J. 732 B

Valea Silistii (D.J. 732) - Aninoasa -Berevoiesti (D.N. 73 C)

0+000

6+444

6,444

Drum judetean D.J. 732 B în comunele Aninoasa si Berevoiesti

C. DRUMURI COMUNALE

Dramuri care îsi modifică încadrarea

1.

D.C.3

Berevoiesti (D.N. 73 C) -Brătia

0+000

6+300

6,300

Drum judetean D.J. 732 B în comuna Berevoiesti

2.

D.C. 5

Ungureni {D.N. 73 C) - Gămăcesti - Râusor

0+000

5+500

5,500

Drum local neclasat în comuna Berevoiesti

3.

D.C. 30 A

Limita Judet Dâmbovita - Lunca lui Socol - D.C. 30 - Plai - Limită Judet Dâmbovita

0+000

7+500

6,750

Drum local neclasat în comuna Cetăteni

4.

D.C. 134

Strâmbau (D.N. 65 A) - D.J. 679 C - Strâmbeni

0+000

3+000

2,950

Drum local neclasat în comuna Câldâraru

5.

D.C. :36

Mirosi (D.N. 65 A) - Mirosi

0+000

1+550

1,550

Drum local neclasat si drum de exploatare în comuna Mirosi

6.

D.C. 136 A

Surdulesti (D.N. 65 A) - Surdulesti

0+000

1+400

1,400

Drum local neclasat în comuna Mirosi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Fântânele asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la ari 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.130.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

Nr. crt.

 

 

 

Denumirea

bunului

imobil

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Numărul de

inventar la

Regia Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea

(km)

Valoarea

de inventar

(lei)

Numărul

de inventar

M.F.P.

1.

Drum forestier „Cibu"

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fântânele, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele

112.263

80D

4,0

1

152.464

2.

Drum forestier „Rouă"

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fântânele, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele

112.144

78D

5,2

131.490

11.789

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Fântânele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, judetul Mures

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite

terenul

Suprafata (ha)

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

Cod de clasificare

Nr. de

înregistrare

M.F.P.

1.

Judetul Mures, comuna Fântânele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fântânele, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele

2,3

Ocolul silvic Sovata U.P. XVII

8.04.02

1.364 partial

2.

Judetul Mures, comuna Fântânele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fântânele, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele

3,1

Ocolul silvic Sovata U.P. XVI

8.04.02

1.364 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea drumului forestier Corhago si a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumului forestier Corhago, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenului aferent drumului forestier prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures.

(2) Consiliul Local al Comunei Chiheru de Jos asigură administrarea terenului forestier prevăzut la alin. (1) cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumului forestier prevăzut la art. 1 si a terenului aferent acestuia prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.132.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier Corhago care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

 

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Inventar la

Regia Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea (km)

Valoarea

de inventar

(lei)

înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Drumul forestier

Corhago

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Chiheru de Jos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos

112.027

104 D

2,0

50.719

11.672

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier Corhago care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

 

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se

Transmite terenul

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

Suprafata (ha) '

Nr. De înregistrare

la Ministerul

Finantelor Publice

Codul de clasificare

Comuna Chiheru de Jos, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Chiheru de Jos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos

Ocolul Silvic Sovata, UP I

0,1

1.364 partial

8.04.02

 

ACTE ALE COLEGIULUI DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

CAMERA DE COMERT Sl INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

DECIZIA din 7 iulie 2006

(Extras)

 

[...]

Pct. 5. - Se aprobă Regulamentul privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitătii burselor de mărfuri, precum si publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul Colegiului de conducere,

Mihaela Cernovschi

 

COLEGIUL DE CONDUCERE AL CAMEREI DE COMERT Sl INDUSTRIE A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind avizarea, supravegherea, controlul si sanctionarea activitătii burselor de mărfuri

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la conditiile si procedura de avizare, supraveghere, control si sanctionare a burselor de mărfuri, ce vor fi organizate în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 din 9 decembrie 2005.

Art. 2. - (1) Colegiul de conducere al Camerei de Comert si Industrie a României (CCIR), denumit în continuare Colegiu, este autoritatea abilitată să aplice dispozitiile prezentului regulament, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră, denumită în continuare Comisia, special constituită din 7 membri ai săi, alesi în sedinta în plen a Colegiului.

(2) Comisia va lucra si va lua decizii în numele si pe socoteala Colegiului, fiind obligată ca prin grija presedintelui si a secretarului său să le supună ratificării proximei sedinte a Colegiului ce va avea loc după data adoptării acestora.

(3) Alegerea membrilor Comisiei se face pe baza propunerilor membrilor Colegiului, dintre membrii Colegiului, cu votul direct al majoritătii simple a celor prezenti.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 357/2005.

(2) Termenele din prezentul regulament sunt calculate pe zile calendaristice.

Art. 4. - Comisia, în conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 28 din Legea nr. 357/2005, are următoarele atributii:

a) verifică îndeplinirea de către solicitanti a conditiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 si acordă avizul prealabil de legalitate si de oportunitate pentru înfiintarea unei burse de mărfuri;

b) analizează proiectele de acte aditionale, în formele ce urmează să fie adoptate de către adunarea generală extraordinară a actionarilor, pentru orice modificare a actului constitutiv al unei burse de mărfuri înfiintate, în vederea verificării îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, si avizează înregistrarea respectivelor modificări la oficiul registrului comertului;

c) controlează conformitatea regulamentelor operationale ale unei burse de mărfuri cu dispozitiile Legii nr. 357/2005 si avizează fiecare regulament operational;

d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operationale în situatia în care constată abateri de la dispozitiile legale sau de lai regulamentele emise de o bursă de mărfuri;

e) suspendă dreptul de tranzactionare al unui membru actionar, suspendă dreptul de tranzactionare sau exclude de la tranzactionare un membru afiliat si retrage dreptul de acces

• unui client al bursei de mărfuri în situatia în care constată

abateri de la dispozitiile legale sau de la regulamentele operationale emise de b bursa de mărfuri;

f) analizează si solutionează contestatiile împotriva sanctiunilor adoptate de consiliul de administratie al unei burse de mărfuri, în conformitate cu art. 8 alin. (2) s( art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005;

g) solicită, dacă este necesar, burselor de mărfuri si societătilor de brokeraj punerea la dispozitie a registrelor de evidenta a tranzactiilor si a contractelor încheiate pe pietele administrate de bursele de mărfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.

Art. 5. - Adoptarea deciziilor Comisiei se realizează după următoarea procedură:

a) sedintele sunt conduse de presedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, de alt membru al Comisiei desemnat de presedinte;

b) deciziile se adoptă cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti ai Comisiei, însă niciodată cu votul a mai putin de 5 membri;

c) în caz de egalitate de voturi, votul presedintelui de sedintă este decisiv;

d) la sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii legali ai societătilor comerciale implicate.

Art. 6. - (1) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretar, consilier juridic al Directiei juridice a CCIR, desemnat într-o astfel de calitate printr-o decizie a presedintelui CCIR. Secretarul Comisiei are următoarele atributii:

a) înregistrează documentele depuse de societătile comerciale solicitante;

b) multiplică documentele depuse si le transmite fiecărui membru al Comisiei, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării cererii;

c) convoacă, în termen de maximum 21 de zile de la data înregistrării cererii, sedinta Comisiei;

d) elaborează proiectele ordinii de zi;

e) întocmeste procesele-verbale ale sedintei Comisiei;

f) computerizează deciziile Comisiei, le înaintează spre semnare presedintelui si le contrasemnează;

g) comunică părtii/părtilor vizate deciziile adoptate de Comisie, în termen de 7 zile de la data sedintei.

(2) Secretarul Comisiei nu poate fi membru al acesteia.

 

CAPITOLUL II

Avizarea burselor de mărfuri

 

Art. 7. - înainte de înfiintare, fondatorii societătilor comerciale organizatoare ale linei burse de mărfuri, prin reprezentantii lor special desemnati în acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate si de oportunitate al Comisiei.

Art. 8. - (1) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, solicitantul avizului prealabil de legalitate si de oportunitate depune la Comisie următoarele documente:

a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate si de oportunitate;

b) actul constitutiv al societătii comerciale, în copie certificată;

c) dovada efectuării vărsământului integral, în numerar, al capitalului social subscris;

d) declaratia pe propria răspundere a fiecărui membru în consiliul de administratie al respectivei burse de mărfuri că nu detine participări, de brice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;

e) dovada plătii tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate si de oportunitate;

f) orice alte documente si informatii ce pot fi relevante si utile pentru fundamentarea unei decizii de acest tip.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) se transmit prin postă sau se vor preda direct la registratura CCIR.

(3) Registratura CCIR este obligată să transmită de îndată documentele înregistrate secretarului Comisiei.

(4) Secretarul Comisiei realizează activitatea prevăzută la art. 6 necesară emiterii unui aviz la proxima sedintă a Comisiei.

(5) în urma deliberării membrilor Comisiei asupra avizării sau neavizării, secretarul Comisiei computerizează decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnată de presedintele Comisiei si va fi contrasemnată de secretar.

Art. 9. - în situatia în care pe durata functionării unei anumite burse de mărfuri se vor modifica una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza avizării, societatea organizatoare a respectivei burse de mărfuri este obligată să notifice acea împrejurare Comisiei în termen de 7 zile de la data producerii modificării si să depună documente doveditoare în vederea avizării modificărilor.

Art. 10. - (1) Comisia decide cu privire la solicitarea avizării înfiintării unei anumite burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

(2) în cazul în care, în termen de 30 de zile, Comisia nu va comunica niciun răspuns cu privire la avizul solicitat, acel aviz se consideră acordat, în mod tacit, în conditiile legii speciale.

Art. 11. - (1) în vederea acordării avizului cerut de lege, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitanti a tuturor conditiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 si va emite o decizie motivată, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

(2) Comisia are un drept de apreciere suverană cu privire la oportunitatea înfiintării unei anumite burse de mărfuri, tinând însă seama de cerintele principiilor liberei concurente si ale liberei initiative si de exigentele economiei românesti.

Art. 12. - în cazul în care Comisia va decide respingerea solicitării de aviz, o astfel de solutie se va materializa într-o decizie motivată, în fapt si în drept, decizie ce va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 13. - (1) în situatia în care solicitantul nu este multumit de solutia adoptată de Comisie, decizia acesteia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitarea de aviz.

(2) Solutia care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile, precum si solutia dată cererii de eliberare de aviz vor putea fi atacate în termenul legal la instantele judecătoresti competente.

 

CAPITOLUL III

Regulamentele bursei de mărfuri

 

Art. 14. - Sunt considerate regulamente operationale acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt

opozabile membrilor, clientilor bursei si tertilor în activitatea desfăsurată pe pietele administrate de acea bursă.

Art. 15. - în vederea avizării de legalitate a unui regulament operational, societatea organizatoare a acelei burse de mărfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor săi, următoarele documente:

a) cerere de avizare, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administratie al bursei de mărfuri;

b) proiectul de regulament operational pentru care se solicită avizul;

c) dovada achitării tarifului de avizare.

Art. 16. - (1) Comisia verifică îndeplinirea conditiilor legale si decide cu privire la avizarea regulamentului operational, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.

(2) Regulamentele operationale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul fiecărei burse de mărfuri.

Art. 17. - în cazul respingerii cererii de avizare a unui anumit regulament operational, Comisia va emite o decizie motivată, în fapt si în drept, care va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 18. - (1) în situatia în care solicitantul avizului de legalitate nu este multumit de solutia adoptată, decizia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.

(2) Decizia Colegiului, prin care se solutionează plângerea prealabilă, împreuna cu cea prin care Comisia va fi respins cererea de avizare vor putea fi atacate de solicitant la instanta de judecată competentă.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea regulamentelor operationale

 

Art. 19. - Orice modificare a unui regulament operational al bursei de mărfuri este supusă avizării Comisiei.

Art. 20. - în vederea avizării modificării unui regulament operational, bursa de mărfuri transmite Comisiei următoarele documente:

a) cerere de avizare a modificării, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administratie al bursei de mărfuri;

b) forma modificată a regulamentului operational pentru care se solicită avizul.

Art. 21. - Comisia verifică îndeplinirea conditiilor legale si decide cu privire la avizarea modificării unui regulament operational în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării si o comunică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 22. - în cazul respingerii cererii de avizare a modificării, Comisia emite o decizie motivată, în fapt si în drept, pe care o notifică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 23. - (1) în situatia în care solicitantul nu este multumit de solutia adoptata, decizia de respingere poate fi atacată cu plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitare.

(2) Plenul Colegiului se va pronunta cu privire la contestatie în proxima sedintă.

 

CAPITOLUL V

Supraveghere si control

 

            Art. 24. - în exercitarea atributiilor de supraveghere si control Comisia poate solicita accesul la documentele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 357/2005.

 

CAPITOLUL VI

Conflicte de interese

 

Art. 25. - Un membru al Comisiei si al Colegiului, care are un interes material sau care se află într-un conflict de interese, este obligat să se abtină de la votul asupra oricărei probleme legate de activitatea unei anumite burse de mărfuri, fiind însă considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

Art. 26. - în sensul prezentului regulament un membru al Comisiei si al Colegiului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situatie care se referă la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (sotului/sotiei, rudelor si afinilor până la gradul al ll-lea inclusiv), dacă decizia ce' urmează a fi adoptată îl priveste în mod direct sau indirect pe el ca persoană fizică ori persoană juridică ale căror activităti le reprezintă.

 

CAPITOLUL VII

Contestatii si sesizări

 

Art. 27. - (1) Comisia solutionează contestatiile primite de la membrii actionari, membrii afiliati si clientii bursei de mărfuri cu privire la sanctiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzactionare adoptate de consiliul de administratie al bursei de mărfuri.

(2) Contestatiile se solutionează de Comisie în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, prin emiterea de decizii motivate.

(3) Deciziile de respingere a contestatiilor pot fi atacate la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.

(4) Plenul Colegiului se va pronunta cu privire la contestatie în proxima sedintă.

Art. 28. - în situatia constatării de abateri de la reglementările în vigoare, pot sesiza Comisia următoarele categorii de participanti:

a) membrii actionari;

b) membrii afiliati;

c) clientii bursei de mărfuri;

d) clientii societătilor de brokeraj;

e) brokerii;

f) orice persoane juridice/fizice care au încheiat în prealabil un contract de prestări servicii cu bursa de mărfuri;

g) bursele de mărfuri.

 

CAPITOLUL VIII

Tarife

 

Art. 29. - (1) în exercitarea atributiilor prevăzute de prezentul regulament, CCIR percepe următoarele tarife:

a) pentru acordarea avizului prealabil si de oportunitate - 2.500 RON;

b) pentru avizarea regulamentelor operationale ale bursei de mărfuri - 500 RON;

c) pentru avizarea modificărilor regulamentelor operationale - 500 RON;

d) pentru solutionarea contestatiilor la hotărârile adoptate de consiliul de administratie al bursei de mărfuri - 500 RON;

e) pentru solutionarea contestatiilor formulate de persoanele enuntate la art. 28 - 2.000 RON.

(2) Tarifele vor putea fi modificate anual de Colegiu avându-se în vedere rata inflatiei, precum si indicele mediu de crestere a preturilor bunurilor.

 

CAPITOLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 30. - (1) în cazul încălcării grave a legislatiei în vigoare si a regulamentelor operationale ale bursei de mărfuri, Comisia va putea aplica una dintre următoarele sanctiuni:

a) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operational;

b) suspendarea dreptului de tranzactionare al unui membru actionar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună si 6 luni;

c) excluderea de la tranzactionare a unui membru afiliat;

d) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.

(2) Cu minimum 7 zile înainte de data sedintei în care urmează să se decidă asupra sanctiunilor care vor fi aplicate, secretarul Comisiei transmite o notificare, semnată de presedintele Comisiei, părtii/părtilor vizate.

(3) Notificarea cuprinde:

a) invitatia de participare la sedinta Comisiei în care urmează să se dezbată si să se decidă asupra eventualelor sanctiuni;

b) prezentarea succintă a faptei/faptelor care este/sunt considerată/considerate de petenti ca fiind încălcări ale prevederilor legale si care se solicită a fi sanctionate;

c) solicitarea unui punct de vedere al părtii/părtilor vizate, precum si posibilitatea prezentării de documente relevante.

 

CAPITOLUL X

Retragerea avizului prealabil si de oportunitate

 

Art. 31. - Comisia va putea retrage avizul prealabil si de oportunitate acordat unei burse de mărfuri în următoarele situatii:

a) nu mai este îndeplinită una dintre conditiile care au stat la baza avizării;

b) societatea se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment;

c) în orice altă situatie, la cererea societătii.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului, în prima sedintă în plen a acestuia ce va avea loc după data emiterii unei anumite decizii.

Art. 33. - Prezentul regulament intră în vigoare la 24 martie 2006, dată la care a fost aprobat de Colegiul de conducere al CCIR.

 

Presedintele Colegiului de conducere al Camerei de Comert si Industrie a României,

Victor Babiuc