MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 756         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 septembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licentă pentru preluarea desfăsurării serviciului de distributie a energiei electrice

 

205. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licentă pentru preluarea desfăsurării serviciului de distributie a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul infrastructură si autorizare si în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 august 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind desemnarea unui titular de licentă pentru preluarea desfăsurării serviciului de distributie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Titularii de licente pentru distributia energiei electrice, care sunt concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice, precum si orice alt titular de licentă în temeiul căreia desfăsoară activitatea de distributie a energiei electrice vor respecta prevederile procedurii prevăzute la art. 1.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 24 august 2006.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind desemnarea unui titular de licentă pentru preluarea desfăsurării serviciului de distributie a energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. – Scopul prezentei proceduri este stabilirea:

a) cadrului de actiune al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în situatia retragerii unei licente care permite desfăsurarea activitătii de distributie, astfel încât să nu fie afectată continuitatea acesteia;

b) responsabilitătilor agentului economic, a cărui licentă a fost sau urmează a fi retrasă, în legătură cu predarea activitătii sale de distributie si a activelor aferente către un titular de licentă desemnat de ANRE;

c) modului în care ANRE desemnează un titular de licentă să preia desfăsurarea activitătii de distributie si activele aferente de la titularul de licentă aflat în imposibilitatea de a continua să presteze serviciul de distributie;

d) responsabilitătilor titularului de licentă care preia activitatea de distributie desfăsurată în baza unei licente care a fost sau urmează a fi retrasă.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. – (1) Desemnarea unui alt titular de licentă devine necesară atunci când continuitatea activitătii de distributie, a cărei desfăsurare este permisă pe baza unei licente acordate de ANRE, poate fi afectată, în situatiile în care ANRE ia hotărârea de retragere a acelei licente:

a) pentru una dintre cauzele precizate în conditiile asociate licentei respective;

b) în urma intrării titularului licentei în procedura de faliment;

c) datorită imposibilitătii concesionarului serviciului public privind distributia energiei electrice de a continua prestarea serviciului:

– după data la care concedentul, prin vointă unilaterală, a reziliat contractul de concesiune;

– în urma expirării perioadei în care concesionarul serviciului a mai avut dreptul să desfăsoare serviciul, ulterior datei la care concedentul, prin vointă unilaterală, a reziliat contractul de concesiune.

(2) Licenta, a cărei retragere determină utilizarea prezentei proceduri, poate fi:

a) o licentă pentru distributia energiei electrice, al cărei titular este unul dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice;

b) o licentă pentru distributia energiei electrice, în baza căreia titularul său desfăsoară activitatea obiect al licentei în unul sau în mai multe perimetre care sunt incluse în zona/zonele de activitate specificată/specificate în conditiile asociate licentei/licentelor de distributie detinute de unul sau de mai multi dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice;

c) o licentă pentru producerea de energie electrică, în caz că a fost înscris în conditiile asociate acesteia dreptul complementar al titularului licentei de a desfăsura activitatea de distributie a energiei electrice în unul sau în mai multe perimetre care sunt incluse în zona/zonele de activitate specificată/specificate în conditiile asociate licentei/licentelor de distributie detinute de unul sau de mai multi dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distributia energiei electrice.

 

CAPITOLUL III

Terminologie

 

Art. 3. – (1) Prezenta procedură foloseste termeni si expresii având forma si întelesul dat acestora la art. 3 din Legea energiei electrice nr. 318/2003.

(2) Pentru fluiditatea textului se folosesc următorii termeni si expresii:

a) ANRE – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) concedent – ministerul de resort, în prezent Ministerul Economiei si Comertului;

c) concesionar al serviciului – titularul unei licente pentru distributia energiei electrice, căruia concedentul i-a acordat, prin contract, concesiunea exclusivă a serviciului public privind distributia energiei electrice în zona definită în conditiile asociate licentei respective;

d) distributie – activitatea de exploatare comercială a capacitătilor de distributie a energiei electrice;

e) producere de energie electrică – activitatea de exploatare comercială a capacitătilor de producere a energiei electrice;

f) titular de licentă înlocuit – agentul economic prestator al activitătii/serviciului de distributie, a cărui licentă a fost retrasă, activitatea de distributie obiect al acesteia fiind preluată de un alt titular de licentă desemnat de ANRE conform prezentei proceduri;

g) titular de licentă înlocuitor – titularul de licentă desemnat de ANRE, conform prezentei proceduri, să desfăsoare inclusiv activitatea de distributie obiect al unei licente care urmează a fi retrasă.

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 4. – În redactarea prezentei proceduri au fost luate în considerare prevederile următoarelor:

1. acte normative:

a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 540/2004 pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice;

d) Hotărârea Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice;

2. reglementări emise de ANRE: conditiile asociate licentelor pentru distributia energiei electrice, respectiv pentru producerea de energie electrică, detinute de agenti economici care exercită sau au exercitat (si) atributiile de operator de distributie.

 

CAPITOLUL V

Titulari de licentă înlocuitori

 

Art. 5. – În situatiile precizate la art. 2, care necesită desemnarea unui titular de licentă înlocuitor, ANRE poate desemna unul sau mai multi titulari de licentă pentru distributia energiei electrice, care să preia activitatea titularului de licentă care trebuie înlocuit.

Art. 6. – (1) În situatia retragerii licentei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), titulari de licentă potential înlocuitori sunt toti ceilalti titulari de licente care sunt concesionari ai serviciului.

(2) În situatiile de retragere a unei licente prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) si c), titularul/titularii de licentă concesionar/concesionari al/ai serviciului în zona/zonele în care se desfăsoară si activitatea de distributie obiect al licentei ce urmează a fi retrasă va/vor prelua serviciul ca titular/titulari de licentă înlocuitor/înlocuitori.

 

CAPITOLUL VI

Măsuri preliminare desemnării titularului de licentă înlocuitor

 

Art. 7. – (1) În cazul licentelor specificate la art. 2 alin. (2) lit. a), la aparitia cauzelor care necesită aplicarea prezentei proceduri, ANRE informează în scris pe:

a) titularul de licentă care trebuie înlocuit (concesionar al serviciului);

b) toti ceilalti titulari de licentă (concesionari ai serviciului) care sunt potential înlocuitori ai acestuia;

c) concedent, cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care a prevăzut să recurgă la retragerea licentei si la desemnarea titularului de licentă înlocuitor.

(2) În cazul licentelor specificate la art. 2 alin. (2) lit. b) si c), la aparitia cauzelor care necesită aplicarea prezentei proceduri, ANRE informează în scris despre intentia de retragere a licentei pe:

a) titularul licentei care trebuie înlocuit;

b) titularul/titularii de licentă concesionar/concesionari al/ai serviciului în zona/zonele în care se desfăsoară si activitatea de distributie obiect al licentei, care urmează a prelua activitatea de distributie obiect al licentei ce urmează a fi retrasă.

Aceste informatii se transmit titularilor de licentă mentionati (înlocuit, înlocuitor), cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care ANRE a planificat să retragă licenta.

(3) Comunicarea adresată de ANRE conform alin. (1) si (2) va contine, cel putin, următoarele:

a) numele titularului de licentă care trebuie înlocuit;

b) data la care ANRE a planificat să emită decizia de retragere a licentei detinute de titularul de licentă care trebuie înlocuit;

c) modul în care orice adresant poate solicita operativ de la ANRE informatii cu privire la desfăsurarea procesului de preluare a activitătii de distributie la care se face referire.

Art. 8. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 7 alin. (1), fiecare titular de licentă potential înlocuitor trebuie să comunice ANRE pozitia sa referitoare la preluarea activitătii de distributie desfăsurate de concesionarul serviciului ce trebuie înlocuit.

(2) În comunicarea adresată ANRE conform alin. (1), titularul de licentă potential înlocuitor poate face cunoscut:

a) acceptul cu privire la preluarea distributiei de energie electrică de la titularul de licentă (concesionarul) care nu va mai putea desfăsura această activitate si motivatia sa (de exemplu, intentia de extindere a zonei de prestare a serviciului de distributie);

b) refuzul desemnării sale ca titular de licentă înlocuitor, pentru care trebuie să furnizeze justificări.

Art. 9. – În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 7 alin. (2), titularul/titularii de licentă concesionar/concesionari al/ai serviciului în zona/zonele în care se desfăsoară si activitatea de distributie obiect al licentei ce urmează a fi retrasă va/vor comunica dacă există probleme de natură a împiedica preluarea serviciului.

 

CAPITOLUL VII

Conditii generale privind succesiunea în prestarea serviciului de distributie

 

Art. 10. – (1) Desemnarea titularului sau titularilor de licentă înlocuitori care trebuie să preia desfăsurarea activitătii de distributie se face pe baza unei/unor decizii emise de ANRE simultan cu decizia privind retragerea licentei detinute de titularul de licentă care trebuie înlocuit.

(2) În deciziile mentionate la alin. (1) se specifică preluarea initială în folosintă a capacitătilor energetice de distributie de către titularul sau titularii de licentă înlocuitori, în baza unor procese-verbale de predare-primire încheiate cu titularul de licentă înlocuit, precum si termenul limită de încheiere a transferului capacitătilor energetice respective; acest termen limită nu poate să depăsească cu mai mult de 25 de zile lucrătoare data intrării în vigoare a deciziilor specificate la alin. (1).

(3) Data finalizării, prin contracte de închiriere sau de vânzare-cumpărare, a transferului capacitătilor energetice de distributie de la titularul de licentă înlocuit la titularul/titularii de licentă înlocuitor/înlocuitori se stabileste de comun acord între titularii de licentă angrenati în acest transfer si se înscrie în procesul-verbal de predare-primire, dacă transferul poate fi astfel legalizat.

(4) În deciziile de desemnare emise de ANRE, mentionate la alin. (1), se va preciza că titularul de licentă înlocuitor este autorizat să detină capacitătile energetice preluate de la titularul de licentă înlocuit si să presteze cu acestea serviciul public de distributie, până la data transferării acelor capacităti către:

a) însusi titularul de licentă înlocuitor sau o tertă parte, ca efect al desemnării de către concedent în calitate de cumpărător al acelor capacităti energetice si al acordării de către acesta a contractului de concesiune a serviciului public de distributie a energiei electrice în zona deservită de respectivele capacităti energetice – în cazul în care titularul de licentă înlocuit este un concesionar al serviciului;

b) o tertă parte, care devine detinător cu titlu legal al acelor capacităti energetice si primeste consimtământul concesionarului serviciului în zona de amplasare a capacitătilor energetice, pentru a desfăsura pe bază de licentă serviciul public de distributie a energiei electrice – în cazul în care titularul de licentă înlocuit nu este un concesionar al serviciului.

Art. 11. – (1) În toate situatiile de aplicare a prezentei proceduri, finalizarea transferului capacitătilor energetice de distributie implică si obligatia ca titularul de licentă înlocuitor să consimtă si să actioneze în sensul remunerării titularului de licentă înlocuit pentru utilizarea capacitătilor energetice, de la preluarea acestora pe bază de procesverbal/ procese-verbale si până la încheierea tranzactiei pentru detinerea lor.

(2) În situatia în care părtile nu pot stabili în mod amiabil contravaloarea chiriei sau, după caz, a pretului de vânzare-cumpărare, precum si contravaloarea lipsei de folosintă a capacitătilor energetice (pentru titularul de licentă înlocuit – pe perioada de la data semnării proceselor-verbale de predare-primire până la data reglementării juridice a detinerii acestora de către titularii de licentă înlocuitori), părtile vor angaja efectuarea unor expertize de specialitate, adecvate scopului urmărit.

Art. 12. – (1) Remunerarea serviciului de distributie prestat de titularul de licentă înlocuitor, prin utilizarea capacitătilor energetice preluate de la titularul de licentă înlocuit, se realizează la tariful/tarifele de distributie aprobat/aprobate pentru titularul de licentă înlocuit.

(2) Tariful/tarifele de distributie aprobat/aprobate pentru titularul de licentă înlocuit rămâne/rămân valabil/valabile până la revizuirea acestuia/acestora, solicitată de prestatorul serviciului de distributie.

 

CAPITOLUL VIII

Conditii privind desemnarea titularului de licentă înlocuitor

 

Cazul desemnării titularului de licentă înlocuitor conform art. 6 alin. (2)

Art. 13. – ANRE emite deciziile prevăzute la art. 10 după ce, împreună cu titularul de licentă înlocuitor, a stabilit măsurile necesare eliminării unor probleme de natură a împiedica preluarea serviciului, sesizate în răspunsul la notificarea specificată la art. 9.

Cazul desemnării titularului de licentă înlocuitor conform art. 6 alin. (1)

Art. 14. – (1) Atunci când cel putin 2 titulari de licentă potential înlocuitori au notificat acceptul de a prelua activitatea titularului de licentă concesionar care trebuie înlocuit, la stabilirea titularului sau a titularilor de licentă înlocuitori, ANRE va lua în considerare elemente ca:

a) existenta resurselor financiare necesare extinderii volumului activitătii de distributie;

b) intentia declarată privind extinderea zonei de prestare a serviciului de distributie, prin achizitionarea integrală sau partială a capacitătilor de distributie a energiei electrice detinute de titularul de licentă înlocuit, precum si prin obtinerea concesiunii serviciului public de distributie în zona aferentă acestora;

c) volumul capacitătilor de distributie de 110 kV si de medie tensiune care apartin titularului de licentă, potential înlocuitor, amplasate în zona de activitate a titularului de licentă care trebuie înlocuit;

d) repartizarea zonelor de activitate, în cazul în care ANRE decide să desemneze 2 sau mai multi titulari de licentă înlocuitori, astfel încât să se asigure prestarea serviciului la ansamblul utilizatorilor retelei electrice de distributie detinute de titularul de licentă înlocuit.

(2) Atunci când niciunul dintre concesionarii serviciului nu a notificat acceptul privind preluarea activitătii de distributie a titularului de licentă care trebuie înlocuit sau toti potentialii înlocuitori ai acestui titular de licentă au notificat refuzul de a prelua activitatea respectivă, ANRE va desemna titularul/titularii de licentă înlocuitor/înlocuitori.

Desemnarea titularului/titularilor de licentă înlocuitor/înlocuitori se va face dintre concesionarii care desfăsoară serviciul de distributie în zonele învecinate (cu limită de demarcatie administrativă) zonei de activitate alocate titularului de licentă care trebuie înlocuit, luând în considerare elemente cum sunt cele mentionate la alin. (1) lit. a), c), d).

Art. 15. – Deciziile emise de ANRE conform art. 10, tinând cont de situatiile identificate la art. 14, se vor difuza si concedentului.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 16. – (1) După finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale care sunt concesionare ale serviciului public privind distributia energiei electrice (proces initiat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2002 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea“ – S.A. si “Electrica Banat“ – S.A.), ANRE va initia consultări cu toti titularii de licente de distributie cu privire la necesitatea sau oportunitatea actualizării/revizuirii prezentei proceduri.

(2) Un obiectiv al actualizării prezentei proceduri poate fi acela de a trata situatia în care titularii de licentă concesionari ai serviciului convin din timp, înainte de aparitia efectivă a conditiilor determinante pentru aplicarea prezentei proceduri, asupra modalitătii de transferare a utilizării capacitătilor energetice de distributie si a prestării serviciului, pentru asigurarea continuitătii sale.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.419 din 25 august 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 353/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul si comercializarea materialului seminal de bovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2002.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 88/407/CEE care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 194 din 22 iulie 1988, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2006/16/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 11 din 17 ianuarie 2006, p. 21.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

 

Bucuresti, 25 august 2006.

Nr. 205.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului din tări terte de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară nu trebuie să influenteze prevederile comunitare si/sau nationale în materie de zootehnie, care reglementează, în general, organizarea însământării artificiale si, în special, distribuirea de material seminal.

Art. 2. – În sensul prezentei norme sanitare veterinare trebuie să se aplice dacă este necesar, definitiile continute la art. 2 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 si 289 bis din 30 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, si la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE, care stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produsele de origine animală destinate consumului uman si la cele mentionate mai jos: a) material seminal – ejaculatul preparat sau diluat, provenit de la un animal domestic din specia bovine;

b) (i) centru de colectare a materialului seminal – unitatea oficial aprobată si supravegheată, situată pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei tări terte, în care materialul seminal este produs pentru utilizare în scopul însământării artificiale;

(ii) centru de depozitare a materialului seminal – unitatea oficial autorizată si supravegheată, situată pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei tări terte, în care materialul seminal este depozitat pentru utilizare în scopul însământării artificiale;

c) medic veterinar oficial – medicul veterinar desemnat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ca autoritate competentă a României, de autoritatea altui stat membru sau a unei tări terte;

d) medic veterinar al centrului – medicul veterinar responsabil pentru respectarea zilnică în centru a cerintelor stabilite de prezenta normă sanitară veterinară;

e) transport – cantitatea de material seminal la care se referă un singur certificat;

f) tara de colectare:

(i) statul membru ori tara tertă în care materialul seminal este colectat si expediat către România; sau

(ii) România ca stat membru în care materialul seminal este colectat si expediat către alt stat membru;

g) laborator aprobat – laboratorul situat pe teritoriul României, al altui stat membru sau al unei tări terte, desemnat de autoritatea veterinară competentă să efectueze testările stabilite de prezenta normă sanitară veterinară;

h) colectare – cantitatea de material seminal colectată de la un donator în orice moment.

 

CAPITOLUL II

Comert intracomunitar

 

Art. 3. – Este expediat de pe teritoriul României pe teritoriul altui stat membru numai materialul seminal care trebuie să îndeplinească următoarele conditii generale:

a) să fi fost colectat si procesat si/sau depozitat, dacă este nevoie, într-un centru de colectare ori depozitare sau în centre aprobate în acest scop, pentru însământare artificială si pentru comert intracomunitar, în conformitate cu art. 5 alin. (1);

b) să fi fost colectat de la animale domestice din specia bovine, al căror status de sănătate este în conformitate cu anexa nr. 2;

c) să fi fost colectat, procesat, depozitat si transportat în conformitate cu anexele nr. 1 si 3;

d) să fi fost însotit pe durata transportului către tara de destinatie de un certificat de sănătate a animalelor, în conformitate cu art. 6 alin. (1).

Art. 4. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu se opune intrării pe teritoriul României a materialului seminal provenit de la taurii vaccinati împotriva febrei aftoase. Atunci când materialul seminal a fost obtinut de la un taur care a fost vaccinat împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare, 5% din materialul seminal de la fiecare colectare (cu un minim de 5 paiete), destinat expedierii către alte state membre, trebuie să fie supus unui test de izolare a virusului febrei aftoase, cu rezultate negative, într-un laborator al statului membru de destinatie sau într-un laborator desemnat de acesta.

Art. 5. – (1) Autorizarea prevăzută la art. 3 lit. a) este acordată numai în cazul în care sunt îndeplinite prevederile anexei nr. 1 si în cazul în care centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal este/sunt în măsură să respecte si alte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare. Medicul veterinar oficial supraveghează respectarea acelor prevederi si trebuie să retragă autorizarea atunci când nu mai sunt respectate una sau mai multe prevederi.

(2) Toate centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal aprobate trebuie să fie înregistrate, fiecărui centru fiindu-i acordat un număr veterinar de înregistrare. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trimite o listă cu centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal si numerele veterinare de înregistrare a acestora celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene si notifică acestora despre orice retragere a autorizatiei.

(3) Regulile generale pentru aplicarea acestui articol trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 6. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor permite intrarea pe teritoriul României a materialului seminal, cu conditia prezentării unui certificat de sănătate a animalelor întocmit de medicul veterinar oficial al statului membru de colectare, în conformitate cu anexa nr. 4. Acest certificat trebuie:

a) să fie întocmit în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului membru de colectare si în una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinatie;

b) să însotească transportul până la destinatia acestuia, în forma sa originală;

c) să fie redactat pe o singură filă de hârtie;

d) să fie emis pentru un singur destinatar.

(2) a) În cazul în care România este stat membru de destinatie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor interzice intrarea transporturilor dacă, în fapt, controlul documentelor relevă că nu au fost respectate prevederile art. 3.

b) În cazul în care România este stat membru de destinatie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate lua măsurile necesare, inclusiv punerea în carantină, în scopul obtinerii de probe clare în cazurile în care materialul seminal este suspectat de a fi infectat sau contaminat cu organisme patogene.

c) Prin deciziile luate în baza lit. a) sau b) trebuie, la cererea expeditorului sau a reprezentantului acestuia, să se autorizeze reexpedierea materialului seminal, cu conditia ca acesta să nu contravină principiilor privind sănătatea animalelor.

(3) Dacă admiterea materialului seminal este interzisă din unul dintre motivele mentionate la alin. (2) lit. a) si b) si statul membru de colectare nu autorizează în termen de 30 de zile reexpedierea materialului seminal, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie, dispune ca acesta să fie distrus.

(4) Deciziile luate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în baza alin. (2) si (3) trebuie să fie comunicate expeditorului sau reprezentantului acestuia, împreună cu motivele mentionate.

 

CAPITOLUL III

Import din tări terte

 

Art. 7. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate autoriza importul de material seminal numai din acele tări terte care se află pe o listă întocmită în conformitate cu procedura comunitară.

Această listă poate fi suplimentată sau amendată în conformitate cu procedura comunitară.

(2) În luarea deciziei dacă o tară tertă poate să apară pe lista la care se referă alin. (1) trebuie să se tină cont în special de:

a) starea de sănătate a efectivului, a altor animale domestice si sălbatice din tara tertă, cu referire în special la bolile exotice ale animalelor si la sănătatea mediului din tara respectivă, care ar putea periclita sănătatea animalelor din statele membre ale Uniunii Europene;

b) regularitatea si rapiditatea informatiilor furnizate de tara tertă cu privire la prezenta pe teritoriul acesteia a bolilor contagioase ale animalelor, în special a acelor boli mentionate în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii;

c) regulile privind prevenirea si combaterea bolilor la animale în tara respectivă;

d) structura serviciilor veterinare în tările terte si de puterile acestora;

e) organizarea si implementarea măsurilor de prevenire si combatere a bolilor contagioase ale animalelor; si

f) garantiile pe care tările terte le pot acorda cu privire la conformitatea cu prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Lista la care se referă alin. (1) si toate amendamentele la aceasta sunt publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 8. – (1) a) Listele centrelor de colectare si depozitare din care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de material seminal originar din tările terte trebuie să fie stabilite si actualizate în conformitate cu prezentul articol.

b) O unitate poate să fie pusă pe o astfel de listă dacă autoritatea competentă a tării terte de origine garantează că sunt îndeplinite conditiile la care se referă alin. (2) si alin. (3) lit. b)–e).

c) Autoritătile competente ale tărilor terte care sunt pe listele întocmite si actualizate în conformitate cu art. 7 trebuie să garanteze că listele centrelor de colectare si depozitare a materialului seminal din care acesta poate fi expediat în Comunitatea Europeană sunt întocmite, actualizate si comunicate Comisiei Europene.

(2) În luarea deciziei dacă centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal dintr-o tară tertă poate/pot apărea pe lista la care se referă alin. (1) trebuie să se tină cont în special de supravegherea veterinară a sistemelor de producere a materialului seminal în tara tertă, de puterile serviciilor veterinare si de supravegherea la care este/sunt supus/supuse centrul/centrele de colectare sau depozitare a materialului seminal.

(3) Un centru de colectare sau depozitare a materialului seminal poate să apară pe lista prevăzută la alin. (1) numai dacă:

a) este situat în una dintre tările cuprinse în lista la care se referă art. 7 alin. (1);

b) îndeplineste cerintele prevăzute la cap. I si II din anexa nr. 1;

c) este aprobat oficial de către serviciile veterinare ale tării terte respective pentru export în Comunitatea Europeană;

d) este sub supravegherea unui medic veterinar al centrului din tara tertă respectivă; si

e) este supus unei inspectii riguroase efectuate cel putin de două ori pe an de către un medic veterinar oficial al tării terte respective.

Art. 9. – (1) Materialul seminal trebuie să provină de la animale care, imediat înainte de colectarea materialului seminal, au rămas cel putin 6 luni pe teritoriul unei tări terte care figurează pe lista întocmită în conformitate cu art. 7 alin. (1).

(2) Fără a aduce atingere art. 7 alin. (1) si alin. (1) al prezentului articol, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu autorizează importul de material seminal dintr-o tară tertă care figurează pe listă dacă materialul seminal nu corespunde cerintelor de sănătate a animalelor, adoptate în conformitate cu procedura comunitară, pentru importul de material seminal din tara respectivă.

(3) În adoptarea cerintelor la care se referă alin. (2) trebuie să se tină cont de:

a) situatia sănătătii animalelor în zona din jurul centrului de colectare a materialului seminal, cu referire în special la bolile care apar pe lista A a Oficiului International de Epizootii;

b) starea de sănătate a efectivului în centrul de colectare a materialului seminal, inclusiv de cerintele de testare;

c) starea de sănătate a animalului donator si de cerintele de testare;

d) cerintele de testare în ceea ce priveste materialul seminal.

(4) Baza de referintă pentru stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor în conformitate cu alin. (2) pentru tuberculoza si bruceloza bovină trebuie să fie standardele stabilite de anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE. În conformitate cu procedura comunitară, se poate decide, de la caz la caz, să se renunte la aceste conditii atunci când tara tertă respectivă oferă garantii similare privind sănătatea animalelor. În acest caz, trebuie să fie stabilite, în conformitate cu aceeasi procedură, conditii de sănătate a animalelor cel putin echivalente celor mentionate în anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, pentru a se permite intrarea unor astfel de animale în centrele de colectare a materialului seminal. (5) Prevederile art. 4 trebuie să se aplice mutatis mutandis.

Art. 10. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să autorizeze importul de material seminal numai pe baza prezentării unui certificat de sănătate a animalelor întocmit si semnat de către un medic veterinar oficial din tara tertă de colectare. Acest certificat trebuie:

a) să fie întocmit în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului membru de destinatie si în una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este efectuat controlul importului prevăzut la art. 11;

b) să însotească materialul seminal în original;

c) să fie întocmit pe o singură filă de hârtie;

d) să fie emis pentru un singur destinatar.

(2) Certificatul trebuie să fie conform unui model întocmit în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 11. – Regulile stabilite de Norma sanitară veterinară ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 si 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 97/78/CE, trebuie să se aplice în special organizării si monitorizării controalelor care sunt efectuate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si trebuie să fie implementate măsuri de protectie.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri de protectie si control

 

Art. 12. – Regulile stabilite de Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE, trebuie să se aplice în special controalelor la origine, organizării si monitorizării controalelor care trebuie să fie efectuate de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competentă a României, ca stat membru de destinatie, si trebuie să fie implementate măsuri de protectie.

Art. 13. – (1) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si cu tările terte, să efectueze controale la fata locului, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru asigurarea aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) România ca tară de colectare pe al cărei teritoriu se face controlul trebuie să acorde toată asistenta necesară expertilor în realizarea responsabilitătilor acestora.

(3) În situatia în care România este tară de colectare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia orice măsuri prin care se poate dovedi necesitatea de a se tine cont de rezultatele investigatiei.

(4) Prevederile generale pentru implementarea acestui articol, în special cu privire la frecventa si metoda de efectuare a controalelor la care se referă alin. (1), trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 14. – (1) Prezenta normă sanitară veterinară nu se aplică pentru materialul seminal colectat si procesat în România înainte de 1 ianuarie 1990.

(2) Până la data intrării în vigoare a deciziilor adoptate în conformitate cu art. 8–10, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor nu aplică pentru importurile de material seminal provenit din tări terte conditii mai bune decât cele care rezultă din aplicarea cap. II.

Art. 15. – Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii pentru aprobarea oficială a centrelor

 

1. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

a) să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

b) să aibă cel putin:

(i) spatii de cazare a animalelor, inclusiv facilităti de izolare;

(ii) spatii de colectare a materialului seminal, inclusiv o încăpere separată pentru curătarea si dezinfectia sau sterilizarea echipamentului;

(iii) o încăpere de procesare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelasi loc;

(iv) o încăpere de depozitare a materialului seminal, care nu este neapărat necesar să se găsească în acelasi loc;

c) să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din afară;

d) să fie astfel construite încât spatiile de cazare a animalelor si de colectare, procesare si depozitare a materialului seminal să poată fi usor curătate si dezinfectate;

e) să aibă spatii de izolare care nu au comunicare directă cu spatiile obisnuite de cazare a animalelor;

f) să fie astfel proiectate încât spatiul pentru cazarea animalelor să fie separat fizic de camera de procesare a materialului seminal si amândouă separate de camera de depozitare a acestuia.

2. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie:

a) să fie puse sub supravegherea permanentă a unui medic veterinar al centrului autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

b) să fie astfel construite sau izolate încât să fie prevenit contactul cu efectivul de animale din afară;

c) să fie astfel construite încât spatiile de depozitare să poată fi usor curătate si dezinfectate.

 

CAPITOLUL II

Conditii cu privire la supravegherea oficială a centrelor

 

I. Centrele de colectare a materialului seminal trebuie:

a) să fie astfel supravegheate încât acestea să contină numai animale din specia de la care se recoltează materialul seminal. Alte animale domestice care sunt strict necesare pentru functionarea normală a centrului de colectare pot, de asemenea, să fie admise, cu conditia ca acestea să nu prezinte risc de infectie pentru acele specii de la care materialul seminal trebuie să fie colectat si să îndeplinească conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului;

b) să fie astfel supravegheate încât să fie tinută o evidentă a tuturor bovinelor din centru, oferind detalii despre rasă, data fătării si identificarea fiecărui animal, si, de asemenea, o evidentă a tuturor controalelor privind bolile si a tuturor vaccinărilor efectuate pentru fiecare animal;

c) să fie inspectate în mod regulat de către un medic veterinar oficial, cel putin de două ori pe an, în cadrul controalelor permanente privind conditiile de autorizare si supraveghere;

d) să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. În plus, vizitatorilor autorizati trebuie să li se solicite să îndeplinească conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului;

e) să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinta procedurilor de dezinfectie si a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii;

f) să fie astfel supravegheate încât:

(i) numai materialul seminal colectat într-un centru aprobat să fie procesat si depozitat în centre aprobate, fără să intre în contact cu orice alt transport de material seminal. Materialul seminal care nu a fost colectat într-un centru aprobat poate fi procesat în centre de colectare aprobate, cu conditia ca:

1. astfel de material seminal să provină de la bovine care îndeplinesc conditiile stabilite la cap. I pct. I lit. d) din anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară;

2. procesarea să fie efectuată cu echipament diferit sau într-o perioadă diferită de ce a materialului seminal destinat comertului intracomunitar, în ultimul caz echipamentul urmând să fie curătat si sterilizat după utilizare;

3. astfel de material seminal să nu poată face obiectul comertului intracomunitar si să nu poată intra în nici un moment în contact cu materialul seminal sau să fie depozitat împreună cu materialul seminal destinat comertului intracomunitar;

4. astfel de material seminal să fie identificat printr-o marcă diferită decât cea prevăzută la pct. (vii); de asemenea, embrionii congelati pot fi depozitati în centre aprobate, cu conditia ca:

A. o astfel de depozitare să fie autorizată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

B. embrionii să îndeplinească cerintele Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 134/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 si 617 bis din 18 iulie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/556/CEE;

C. embrionii să fie depozitati în recipiente de depozitare separate, în clădiri pentru depozitarea materialului seminal aprobat;

(ii) colectarea, procesarea si depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate acestui scop si în conditii stricte de igienă;

(iii) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal sau cu animalul donator pe perioada colectării si procesării să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare, cu exceptia instrumentelor de unică folosintă;

(iv) produsele de origine animală utilizate în procesarea materialului seminal, inclusiv aditivii sau un diluant, să fie obtinute de la surse care nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animalelor sau să fie tratate înainte de utilizare, astfel încât să fie prevenit orice risc;

(v) recipientele de depozitare si de transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operatii de umplere, cu exceptia recipientelor de unică folosintă;

(vi) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;

(vii) fiecare doză individuală de material seminal să fie marcată în mod clar, astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa si identificarea animalului donator si numărul de aprobare al centrului. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să comunice Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene caracteristicile si forma mărcii utilizate pe teritoriul propriu;

(viii) unitătile de depozitare trebuie să respecte conditiile specifice referitoare la supravegherea centrelor de depozitare a materialului seminal prevăzute la pct. II.

II. Centrele de depozitare a materialului seminal trebuie:

a) să fie astfel supravegheate încât să fie tinută o evidentă a circulatiei materialului seminal (la intrarea sau iesirea din centru) si a statutului de taur donator al cărui material seminal este depozitat acolo si care trebuie să respecte cerintele prezentei norme sanitare veterinare;

b) să fie inspectate în mod regulat de un medic veterinar oficial, cel putin de două ori pe an, în cadrul controalelor permanente privind conditiile de aprobare si supraveghere;

c) să fie astfel supravegheate încât să fie prevenită intrarea persoanelor neautorizate. Mai mult, vizitatorilor autorizati trebuie să li se solicite să îndeplinească, în fapt, conditiile stabilite de medicul veterinar al centrului;

d) să angajeze personal competent din punct de vedere tehnic, instruit corespunzător în privinta procedurilor de dezinfectie si a tehnicilor de igienă relevante pentru controlul răspândirii bolii;

e) să fie astfel supravegheate încât:

(i) numai materialul seminal colectat în centre de colectare aprobate în conformitate cu prezenta normă sanitară veterinară să fie depozitat în centre de depozitare aprobate, fără să intre în contact cu orice alt material seminal. În plus, numai materialul seminal care provine dintr-un centru de colectare sau depozitare aprobat si transportat în conditii care asigură toate garantiile de sănătate a animalelor si care nu a intrat în contact cu nici un alt material seminal poate să fie adus într-un centru de depozitare aprobat. De asemenea, embrionii congelati pot fi depozitati în centre aprobate, cu conditia ca:

1. astfel de depozitare să fie autorizată de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

2. embrionii să îndeplinească cerintele Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul intracomunitar si importul din tări terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 134/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/556/CEE;

3. embrionii să fie depozitati în recipiente de depozitare separate, în clădiri pentru depozitarea materialului seminal aprobat;

(ii) depozitarea materialului seminal să aibă loc numai în clădiri rezervate pentru acest scop si în conditii stricte de igienă;

(iii) toate instrumentele care vin în contact cu materialul seminal să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare, cu exceptia instrumentelor de unică folosintă;

(iv) recipientele de depozitare si transport să fie riguros dezinfectate sau sterilizate înainte de începerea fiecărei operatii de umplere, cu exceptia recipientelor de unică folosintă;

(v) agentul criogenic utilizat să nu fi fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;

(vi) fiecare doză individuală de material seminal să fie marcată în mod clar astfel încât să se poată stabili imediat data colectării materialului seminal, rasa si identificarea animalului donator si numărul de aprobare al centrului de colectare. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să comunice Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene caracteristicile si forma mărcii utilizate pe teritoriul propriu.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii care se aplică pentru circulatia animalelor în centrele aprobate de colectare a materialului seminal

 

I. Pentru toate bovinele admise într-un centru de colectare a materialului seminal trebuie să se aplice următoarele cerinte:

a) acestea trebuie să fi fost supuse unei perioade de carantină de cel putin 28 de zile în adăposturi special aprobate în acest scop de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si unde sunt prezente numai animale biongulate care au cel putin acelasi status de sănătate;

b) înainte de stationarea acestora în adăposturile pentru carantină descrise la lit. a) acestea trebuie să fi apartinut unui efectiv oficial liber de tuberculoză si bruceloză, în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE. Animalele nu trebuie să fi fost tinute anterior într-un efectiv cu un status de sănătate inferior;

c) acestea trebuie să provină dintr-un efectiv oficial liber de leucoză enzootică bovină, astfel cum este definit în norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, sau trebuie să fi fost obtinute de la femele care au fost supuse unui test, cu rezultate negative, test efectuat în conformitate cu cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE, după îndepărtarea animalelor de la femelă. În cazul animalelor obtinute prin transfer de embrioni, prin femelă se întelege animalul receptor pentru embrion. Dacă această cerintă nu poate fi îndeplinită, materialul seminal nu poate face obiectul comertului, până când animalul donator nu a atins vârsta de 2 ani si nu a fost testat cu rezultat negativ, în conformitate cu cap. II pct. 1 lit. c);

d) acestea trebuie să fi fost supuse, în cursul celor 28 de zile anterioare perioadei de carantină specificate la lit. a), cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste, cu exceptia testului de evidentiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină mentionat la pct. (v):

(i) unui test intradermic cu tuberculină pentru tuberculoza bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

(ii) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

(iii) unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită la cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

(iv) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infectioasă, prelevat pe o probă de sânge, dacă animalele nu provin dintr-un efectiv liber de rinotraheită infectioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infectioasă, astfel cum a fost descris la art. 2.3.5.3 al Codului international pentru sănătatea animalelor;

(v) unui test de izolare a virusului sau unui test de evidentiere a antigenelor virale si unui test serologic pentru determinarea prezentei ori absentei anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate acorda autorizatia pentru testele la care se referă lit. d) pentru ca acestea să fie efectuate pe probe recoltate în unitatea de carantină. În acest caz, perioada de carantină la care se referă lit. a) nu poate începe înainte de data prelevării de probe. Dacă oricare dintre testele mentionate la lit. d) se dovedeste a fi pozitiv, animalul respectiv trebuie să fie îndepărtat imediat din adăpostul de izolare. În cazul unui grup izolat, perioada de carantină la care se referă lit. a) nu poate începe pentru animalele rămase până când nu au fost îndepărtate animalele care sunt testate pozitiv;

e) în timpul perioadei de carantină specificate la lit. a) si cel putin 21 de zile după intrarea în carantină (cel putin 7 zile după intrarea în carantină pentru a cerceta Campylobacter foetus ssp. venerealis si Trichomonas foetus), acestea să fi fost supuse, cu rezultate negative în fiecare caz, următoarelor teste, cu exceptia testului de evidentiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină [a se vedea pct. (iii) de mai jos]:

(i) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

(ii) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infectioasă, prelevat pe o probă de sânge.

Dacă animalele au reactionat pozitiv la test, acestea trebuie să fie îndepărtate imediat din unitatea de carantină, iar celelalte animale din acelasi grup trebuie să rămână în carantină si trebuie să fie retestate, cu  ezultate negative, în minimum 21 de zile după îndepărtarea animalului/ animalelor depistat/depistate pozitiv;

(iii) unui test de izolare a virusului sau unui test de evidentiere a antigenelor virale si unui test serologic pentru determinarea prezentei sauabsentei anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină.

Orice animal (seronegativ sau seropozitiv) poate să fie admis numai în clădirile de colectare a materialului seminal dacă nu apare seroconversia la animalele care au fost testate seronegativ înainte de a intra în unitatea de carantină.

Dacă apare seroconversia, toate animalele care rămân seronegative trebuie să fie mentinute în carantină o perioadă mai lungă, până când nu mai există nicio seroconversie în grup pe o perioadă de 3 luni. Animalele depistate pozitiv la testul serologic pot fi admise în clădirile de colectare a materialului seminal;

(iv) pentru Campylobacter foetus ssp. venerealis:

1. în cazul animalelor mai mici de 6 luni sau tinute de la această vârstă într-un singur grup sexual înainte de carantină, un singur test pe o probă de secretie preputială sau de spălături vaginale;

2. în cazul animalelor în vârstă de 6 luni sau mai mari, care ar fi putut să aibă contact cu femele înainte de carantină, un test realizat de 3 ori la intervale de o săptămână pe o probă de secretie preputială sau de spălături vaginale;

(v) pentru Trichomonas foetus:

1. în cazul animalelor mai mici de 6 luni sau tinute de la această vârstă într-un singur grup sexual înainte de carantină, un singur test pe o probă de secretie preputială;

2. în cazul animalelor în vârstă de 6 luni sau mai mari, care ar fi putut să aibă contact cu femele înainte de carantină, un test realizat de 3 ori la intervale de o săptămână pe o probă de secretie preputială.

Dacă unul dintre testele mentionate anterior este pozitiv, animalul trebuie îndepărtat din adăpostul de izolare. În cazul unui grup izolat, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia toate măsurile necesare pentru a restabili eligibilitatea animalelor rămase pentru a intra în centrul de colectare în conformitate cu prezenta anexă;

f) înainte de expedierea initială a materialului seminal provenit de la taurii depistati pozitiv la testul serologic pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină, o probă de material seminal de la fiecare animal trebuie să fie supusă unui test de izolare a virusului sau unui test ELISA de depistare a antigenelor virale pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină. În cazul în care rezultatul este pozitiv, taurii trebuie să fie îndepărtati din centru, iar materialul seminal provenit de la acestia trebuie distrus.

II. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator autorizat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

III. Animalele pot fi admise în centrele de colectare a materialului seminal numai cu permisiunea expresă a medicului veterinar al centrului. Trebuie să fie înregistrate toate miscările animalelor, atât intrările cât si iesirile.

IV. Niciun animal admis în centrul de colectare a materialului seminal nu poate prezenta vreun semn clinic de boală în ziua admiterii. Toate animalele trebuie, fără a aduce atingere alin. (5), să provină dintr-un adăpost de izolare ca cel mentionat la alin. (1) lit. a) si care, în ziua transportului, îndeplineste oficial următoarele conditii:

a) este situat în centrul unei zone cu o rază de 10 km, în care nu au fost cazuri de febră aftoasă în ultimele 30 de zile;

b) este liber de febră aftoasă si bruceloză în ultimele 3 luni;

c) este liber în ultimele 30 de zile de acele boli ale bovinelor care sunt în mod obligatoriu notificabile în conformitate cu anexa nr. 5 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE.

V. Dacă, în fapt, conditiile stabilite la pct. IV sunt îndeplinite si testele de rutină la care se referă cap. II au fost efectuate pe durata celor 12 luni anterioare, animalele pot fi transferate de la un centru aprobat de colectare a materialului seminal la altul cu status de sănătate similar, fără izolare sau testare, dacă transferul este direct. Animalul în cauză nu trebuie să vină în contact direct sau indirect cu animale biongulate cu un status de sănătate inferior, iar mijloacele de transport utilizate trebuie să fi fost dezinfectate înainte de utilizare. Dacă transferul dintr-un centru de colectare a materialului seminal către alt centru are loc între statele membre ale Uniunii Europene, acesta trebuie să aibă loc în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE.

 

CAPITOLUL II

Teste de rutină care trebuie să fie aplicate pentru toate bovinele într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal

 

1. Toate bovinele tinute într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal trebuie să fie supuse cel putin odată pe an, cu rezultate negative, următoarelor teste:

a) unui test intradermic cu tuberculină pentru tuberculoza bovină, efectuat în conformitate cu procedura stabilită în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

b) unui test serologic pentru bruceloza bovină, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si

pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE;

c) unui test serologic pentru leucoza enzootică bovină, cu rezultat negativ, efectuat în conformitate cu procedura descrisă la cap. II din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006;

d) unui test serologic (întregul virus) pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvo-vaginita pustuloasă infectioasă, prelevat pe o probă de sânge;

e) unui test serologic de evidentiere a anticorpilor pentru boala mucoaselor/diareea virală bovină, care este aplicat numai animalelor seronegative.

Dacă un animal devine serologic pozitiv, fiecare ejaculat al acelui animal colectat de la ultimul test negativ trebuie să fie îndepărtat sau testat pentru virus, cu rezultate negative;

f) unui test pe o probă de secretie preputială pentru Campilobacter foetus ssp. veneralis. Trebuie să fie testati numai taurii utilizati pentru productia de material seminal sau care au venit în contact cu taurii utilizati pentru productia de material seminal. Taurii returnati la centrul de colectare după o întrerupere mai mare de 6 luni trebuie să fie testati minimum 30 de zile înainte de reluarea productiei;

g) unui test pe o probă de secretie preputială pentru Trichomonas foetus. Trebuie să fie testati numai taurii utilizati pentru productia de material seminal sau care au venit în contact cu taurii utilizati pentru productia de material seminal. Taurii returnati la centrul de colectare a materialului seminal după o întrerupere mai mare de 6 luni trebuie să fie testati minimum 30 de zile înainte de reluarea productiei.

2. Toate testele trebuie să fie efectuate într-un laborator aprobat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

3. Dacă oricare dintre testele mentionate anterior sunt pozitive, animalul trebuie să fie izolat, iar materialul seminal colectat de la acesta de la ultimul test negativ nu poate face obiectul comertului intracomunitar, cu exceptia materialului seminal provenit de la fiecare ejaculat care a fost testat negativ pentru virusul bolii mucoaselor/diareii virale bovine. Materialul seminal colectat de la celelalte animale în centru la data la care a fost efectuat testul pozitiv trebuie să fie tinut în depozite separate si nu poate face obiectul comertului intracomunitar până când nu a fost restabilit statusul de sănătate al centrului.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII

pe care trebuie să le îndeplinească materialul seminal destinat comertului intracomunitar sau importat în Comunitatea Europeană

 

1. Materialul seminal trebuie să fie obtinut de la animalele care:

a) nu prezintă semne clinice de boală în ziua colectării materialului seminal;

b) (i) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare; sau

(ii) au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare, caz în care 5% (cu un minimum de 5 paiete) din fiecare colectare trebuie să fie supuse unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, cu rezultate negative;

c) nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 30 de zile imediat înainte de colectare;

d) au fost tinute într-un centru aprobat de colectare a materialului seminal pentru o perioadă continuă de cel putin 30 de zile imediat înainte de colectarea materialului seminal, în cazul colectărilor de material seminal proaspăt;

e) nu trebuie utilizate pentru monta naturală;

f) sunt tinute în centre de colectare a materialului seminal care au fost libere de febră aftoasă în ultimele 3 luni înainte de colectarea materialului seminal si 30 de zile după colectare sau, în cazul materialului seminal proaspăt, până la data expedierii si care sunt situate în centrul unei zone cu o rază de 10 km, în care în ultimele 30 de zile nu au fost cazuri de febră aftoasă;

g) au fost tinute în centre de colectare a materialului seminal care, pe o perioadă cuprinsă între 30 de zile înainte de colectare si 30 de zile după colectarea materialului seminal sau, în cazul materialului seminal proaspăt, până la data expedierii, au fost libere de acele boli ale bovinelor care sunt în mod obligatoriu notificabile, în conformitate cu partea I din anexa nr. 5 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 64/432/CEE.

2. Antibioticele înregistrate mai jos trebuie să fie adăugate pentru a obtine aceste concentratii în materialul seminal după dilutia finală: minimum: 500 μg streptomicină/ml de dilutie finală;

500 Ul penicilină/ml de dilutie finală;

150 μg lincomicină/ml de dilutie finală;

300 μg spectinomicină/ml de dilutie finală.

Poate fi utilizată o combinatie diferită de antibiotice, care să aibă un efect echivalent împotriva campilobacteriilor, leptospirelor si micoplasmelor.

Imediat după adăugarea antibioticelor, materialul seminal diluat trebuie păstrat la o temperatură de cel putin 5sC pentru o perioadă de minimum 45 de minute.

3. Materialul seminal destinat comertului intracomunitar trebuie:

a) să fie depozitat în conditii aprobate pentru o perioadă minimă de 30 de zile înainte de expediere. Această cerintă nu se aplică materialului seminal proaspăt;

b) în situatia în care România este stat membru de destinatie, să fie transportat în recipiente care au fost curătate si dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare si care au fost sigilate si numerotate înainte de expedierea din clădirile de depozitare aprobate.

 

ANEXA Nr. 4

 la norma sanitară veterinară

 

CERTIFICAT PENTRU  COMERTUL INTRACOMUNITAR CU  MATERIAL SEMINAL

 

— model —

Următorul model de certificat este aplicabil pentru comertul intracomunitar cu material seminal colectat în conformitate cu Directiva 88/407/CEE*), astfel cum a fost amendată de Directiva 2003/43/CE:

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIA BOVINE PENTRU COMERTUL INTRACOMUNITAR, COLECTAT ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 88/407/CEE*), ASTFEL CUM A FOST AMENDATĂ DE DIRECTIVA 2003/43/CE

 

1. Statul membru de origine si autoritatea competentă

2. Certificat de sănătate nr...........

A. ORIGINEA MATERIALULUI SEMINAL

3. Numărul de autorizare al centrului de provenientă a transportului: colectare/depozitare1*

4. Numele si adresa centrului de provenientă a transportului: colectare/depozitare1'

5. Numele si adresa expeditorului

6. Tara si locul încărcării

7. Mijloacele de transport

B. DESTINATIA MATERIALULUI SEMINAL

8. Statul membru de destinatie

9. Numele si adresa destinatarului

C. IDENTIFICAREA MATERIALULUI SEMINAL

10.1. Marca de identificare a dozelor2'

10.2. Numărul de doze

10.3. Numărul de autorizare al centrului de colectare de origine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. INFORMATII PRIVIND SĂNĂTATEA

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:

11.1.  Materialul seminal descris anterior:

a)  a fost colectat, procesat si depozitat în conditii care sunt conforme cu standardele stabilite de Directiva 88/407/CEE*);

b)  a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat, în conditii care sunt conforme cu standardele stabilite de Directiva 88/407/CEE*) si poartă numărul .............

11.2.  Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri:

(i) care nu au fost vaccinati împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni înainte

de colectare1'; sau

(ii) care au fost vaccinati împotriva febrei aftoase într-o perioadă de 12 luni, dar mai mult de 30 de zile înainte de colectare, iar 5% din dozele de material seminal de la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, efectuat cu rezultate negative în laborator (...............)3), situat în sau desemnat de statul membru de destinatie1'.

11.3. Materialul seminal descris anterior a fost depozitat în conditii aprobate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după colectare4'.

E. VALABILITATE

12. Data si locul

13. Numele si calificarea medicului veterinar oficial

14. Semnătura si stampila medicului veterinar oficial

1) Se sterge, după caz.

2> Corespunzător identificării animalelor donatoare si data colectării.

3> Numele laboratorului.

4> Poate fi sters pentru materialul seminal proaspăt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Următorul model de certificat este aplicabil de la 1 ianuarie 2005 pentru comertul intracomunitar cu material seminal din stoc, colectat, procesat si/sau depozitat înainte de 31 decembrie 2004, în conformitate cu conditiile anterioare ale Directivei 88/407/CEE*', si comercializat după acea dată în conformitate cu art. 2(2) din Directiva 2003/43/CE:

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PENTRU MATERIALUL SEMINAL PROVENIT DE LA ANIMALE DOMESTICE DIN SPECIA BOVINE, COLECTAT, PROCESAT SI DEPOZITAT ÎNAINTE DE 31 DECEMBRIE 2004, PENTRU COMERT INTRACOMUNITAR ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2005

1. Statul de origine si autoritatea competentă

2. Certificat de sănătate nr...............

A. ORIGINEA MATERIALULUI SEMINAL

3. Numărul de autorizare al centrului de provenientă a transportului: colectare/depozitare1'

 

4. Numele si adresa centrului de provenientă a transportului: colectare/depozitare1)

5. Numele si adresa expeditorului

6. Tara si locul încărcării

7. Mijloace de transport

B. DESTINATIA MATERIALULUI SEMINAL

8. Statul membru de destinatie

9. Numele si adresa destinatarului

C. IDENTIFICAREA MATERIALULUI SEMINAL

10.1. Marca de identificare a dozelor2)

10.2. Data colectării3)

10.3. Numărul de doze

10.4. Numărul de autorizare al centrului de colectare de origine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. INFORMATII PRIVIND SĂNĂTATEA

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:

11.1. Materialul seminal descris anterior a fost colectat înainte de 31 decembrie 2004 într-un

centru de colectare a materialului seminal care a fost:

a)  aprobat în baza conditiilor stabilite în cap. I al anexei A la Directiva 88/407/CEE**);

b)  functional si supravegheat în baza conditiilor stabilite în cap. II al anexei A la Directiva 88/407/CEE***).

11.2.   La momentul în care materialul seminal descris anterior a fost colectat, toate bovinele existente la centrul de colectare a materialului seminal:

a)  au provenit din loturi si/sau au fost fătate de femele care îndeplinesc conditiile pct. 1 (b) si (c) ale cap. I din anexa B la Directiva 88/407/CEE****);

b)   au fost supuse timp de 30 de zile unei perioade de izolare anterioară, cu rezultate negative:

—   testelor solicitate potrivit cap. I pct. 1 (d) (i), (ii), (iii) din anexa B la Directiva 88/407/CEE**"*);

—   unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infectioasă; si

—   unui test de izolare a virusului (testul de evidentiere a antigenelor fluorescente sau testul imunoperoxidazei) pentru diareea virală bovină care, în cazul unui animal sub vârsta de 6 luni, a fost amânat până când acesta a ajuns la vârsta respectivă;

c)  au îndeplinit perioada de izolare în carantină de 30 de zile si au fost supuse următoarelor teste de sănătate, cu rezultate negative:

—   unui test serologic pentru bruceloză, efectuat în conformitate cu procedura descrisă în anexa C la Directiva 64/432/CEE******);

—  fie unui test de imunofluorescentă pentru anticorpi sau unui test de cultivare pentru infectia cu Campilobacter foetus, efectuat pe o probă de secretie preputială sau de spălaturi vaginale, sau, în cazul femelelor, poate fi efectuat un test de aglutinare a mucusului vaginal;

—  unui examen microscopic si unui test de cultivare pentru Trichomonas foetus, efectuate pe o probă de spălaturi vaginale sau preputiale; în cazul femelelor poate fi efectuat un test de aglutinare a mucusului vaginal;

d)  au fost supuse cel putin o dată pe an, cu rezultate negative, unui test de rutină mentionat la pct. 1 (a), (b) si (c) din cap. I al anexei B la Directiva 88/407/CEE*"****).

11.3.  La momentul în care materialul seminal a fost colectat:

a)  toate femelele din centrul de colectare au fost supuse cel putin o dată pe an unui test de aglutinare a mucusului vaginal pentru infectia cu Campilobacter foetus, cu rezultate negative; si

b)  toti taurii utilizati pentru producerea de material seminal au fost supusi, cu rezultate negative, fie unui test de imunofluorescentă pentru anticorpi, fie unui test de cultivare pentru infectia cu Campilobacter foetus, efectuat pe o probă de secretie preputială sau de spălaturi vaginale într-o perioadă de 12 luni înainte de colectare.

11.4.   Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri tinuti într-un centru de colectare a materialului seminal, în care:

(i) toate bovinele au fost supuse cel putin o dată pe an unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infectioasă, cu rezultat negativ; sau (ii) bovinele care nu au fost vaccinate împotriva rinotraheitei infectioase bovine au fost supuse cel putin o dată pe an unui test de seroneutralizare sau unui test ELISA pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infectioasă, cu rezultate negative, iar testul pentru rinotraheita infectioasă bovină nu este efectuat pe tauri care au fost supusi unei prime vaccinări împotriva rinotraheitei infectioase bovine la centrul de însământare, după ce acestea au fost testate printr-un test de seroneutralizare sau printr-un test ELISA pentru rinotraheita infectioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infectioasă, cu rezultate negative, si care de la prima vaccinare au fost revaccinate cu regularitate la un interval care nu depăseste 6 luni1)

11.5.  Materialul seminal descris anterior a fost colectat de la tauri:

(i) care nu au fost vaccinati împotriva febrei aftoase cu 12 luni înainte de colectare1';

(ii) care au fost vaccinati împotriva febrei aftoase într-o perioadă mai mică de 12 luni si mai mare de 30 de zile înainte de colectare, iar 5% din dozele de material seminal de la fiecare colectare, cu un minimum de 5 paiete, au fost supuse unui test de izolare a virusului pentru febra aftoasă, efectuat, cu rezultate negative, în laboratorul .............4), situat în sau desemnat de statul membru de destinatie1'.

11.6. Materialul seminal a fost depozitat în conditii aprobate pentru o perioadă minimă de 30 de zile imediat după colectare5*.

11.7. Materialul seminal descris anterior a fost expediat la locul de încărcare într-un container sigilat si poartă numărul ..............

E. VALABILITATE

12. Locul si data

13. Numele si calificarea medicului veterinar oficial

14. Semnătura si stampila medicului veterinar oficial

1) Se sterge, după caz.

2) Corespunzător identificării animalelor donatoare, vârsta animalelor donatoare, data colectării si statusul serologic al animalului donator în ceea ce priveste rinotraheita infectioasă bovină si vulvovaginita pustuloasă infectioasă.

3) Data colectării trebuie să fie înainte de 31 decembrie 2004.

4) Numele laboratorului.

5) Poate fi sters pentru materialul seminal proaspăt.

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.

**) Cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.

***) Cap. II din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.

****) Pct. 1 lit. b) si c) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.

*****) Pct. 1 lit. d) (i), (ii) si (iii) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.

******) Anexa nr. 3 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 si 289 bis din 30 martie 2006.

*******) Pct. 1 lit. a), b) si c) din cap. I al anexei nr. 2 la Norma sanitară veterinară care stabileste cerintele de sănătate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006.