MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 763         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 septembrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. – Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

1.134. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Arges

 

1.147. – Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1.150. – Hotărâre privind suspendarea domnului Prisăcaru Vasile Radu din functia publică de prefect al judetului lasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRA TIEI PUBLICE CENTRALE

 

592. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele si fructele proaspete

 

1.076. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu

 

1.077. – Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

18. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2006

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 

Având în vedere necesitatea si urgenta compatibilizării depline a legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene în domeniul prevenirii si combaterii efectelor consumului de tutun,

având în vedere că România a preluat legislatia europeană în domeniul prevenirii si combaterii efectelor consumului de tutun, cu exceptia unor prevederi ale art. 4, 5 si 6 din Directiva 2001/37/CE,

tinând cont că expertii Uniunii Europene apreciază că între momentul aprobării actului normativ de transpunere si termenul de intrare în vigoare trebuie să existe un interval de timp astfel încât să se poată pregăti implementarea, mai ales când modificările propuse se referă la aspecte tehnice,

În lipsa introducerii modificărilor propuse, este posibil ca Directiva 2001/37/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene să nu fie corect aplicată si, deci, legislatia europeană din domeniul controlului tutunului să nu fie complet transpusă la data aderării României la Uniunea Europeană,

luând în considerare că România a fost si este monitorizată în acest domeniu,

            În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera k) va avea următorul cuprins: ,,k) nicotină se întelege alcaloizi nicotinici;”.

2. La articolul 2, după litera n), se introduc trei noi litere, literele o), p) si q), cu următorul cuprins:

,,o) pachet se întelege cea mai mică unitate de vânzare a unui produs din tutun;

p) ambalaj exterior se întelege materialul sau obiectul folosit pentru ambalarea mai multor pachete cu produse din tutun în scopul vânzării cu amănuntul a produsului din tutun;

q) folie exterioară transparentă aditională se întelege materialul sau obiectul transparent folosit suplimentar pentru ambalarea unuia ori mai multor pachete cu produse din tutun.”

3. La articolul 6 alineatul (2), literele b) si f) vor avea următorul cuprins:

,,b) avertismentul general se tipăreste pe cea mai vizibilă suprafată a pachetului, precum si pe orice ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;

f) avertismentul aditional se tipăreste pe cealaltă suprafată vizibilă mare a pachetului si a oricărui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului;”.

4. La articolul 6, alineatul (22) va avea următorul cuprins:

„(22) Textul avertismentului prevăzut la alin. (2) se tipăreste pe cea mai vizibilă suprafată a pachetului si a oricărui ambalaj exterior, cu exceptia foliei exterioare transparente aditionale, folosită în vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun.”

5. La articolul 6 alineatul (3), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) tipărit centrat, paralel cu marginea superioară a pachetului;”.

6. La articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins: „(6) Pentru a se asigura identificarea si trasabilitatea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului si a datei producerii acestora.”

7. După articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 142, cu următorul cuprins:

„Art. 142. – Ministerul Sănătătii Publice transmite Comisiei Europene, anual si ori de câte ori apar modificări:

a) datele si informatiile care rezultă din aplicarea art. 32 si 34;

b) lista laboratoarelor agreate pentru măsurarea continutului de gudron, nicotină si monoxid de carbon din produsele din tutun, precum si criteriile utilizate pentru agreare si metodele de monitorizare aplicate.”

8. După articolul 15 se introduce următoarea mentiune:

„Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene nr. 2001/37/CE privind armonizarea dispozitiilor legislative, de reglementare sau administrative ale statelor membre cu privire la producerea, prezentarea si vânzarea produselor din tutun, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 194 din 18 iulie 2001, pag. 26-35.”

Art. II. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Vlad Anton lliescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 58.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Arges

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006 cu suma de 2.000 mii lei, pentru judetul Arges, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Curtea de Arges pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare infrastructură cuprinzând străzile Victoriei, Negru Vodă, Cuza Vodă, Progresului, Albesti, Vasile Lupu, Forestierilor, breteaua de legătură dintre DN 7C si DC 73C, în municipiul Curtea de Arges”.

Art. 2. – Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.134.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se stabileste ziua de duminică, 8 octombrie 2006, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor consiliilor locale si a primarilor în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.147.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor

 

1. Circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale si primari:

1. Comuna Bucerdea Grânoasă, judetul Alba;

2. Comuna Crivăt, judetul Călărasi;

3. Comuna Bărbulesti, judetul Ialomita.

II. Circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari:

1. Comuna Barca, judetul Dolj;

2. Comuna Lăzarea, judetul Harghita;

3. Comuna Breaza, judetul Suceava;

4. Comuna lecea Mare, judetul Timis.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suspendarea domnului Prisăcaru Vasile Radu din functia publică de prefect al judetului lasi

 

Având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) lit. a) si ale art. 81 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Prisăcaru Vasile Radu se suspendă din functia publică de prefect al judetului lasi.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele si fructele proaspete

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu normele de comercializare care se aplică în sectorul fructelor si legumelor proaspete,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 232.143 din 1 septembrie 2006, aprobat de conducerea ministerului,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare a legumelor si fructelor proaspete după prevederile art. 7, 8 si 9 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.200/1996 privind organizarea comună a pietei legumelor si fructelor.

Art. 2. – Inspectia de stat pentru controlul tehnic în producerea si valorificarea legumelor si fructelor, denumită în continuare ISCTPVLF, este autoritatea unică responsabilă pentru coordonarea si efectuarea controlului de conformitate cu standardele de calitate si asigurarea contactelor cu Uniunea Europeană, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – (1) Realizarea bazei de date a operatorilor din sectorul legume si fructe proaspete reuneste, în conditiile definite de prezentul articol, operatorii care participă la comercializarea fructelor si legumelor, pe întreaga filieră de produs. Prin operator se întelege orice persoană fizică sau juridică ce detine fructe ori legume proaspete care fac obiectul standardelor de comercializare în scopul expunerii lor în vederea comercializării, punerii în vânzare sau comercializării de o altă natură, în folosul propriu ori în folosul unei terte persoane, pe teritoriul României si/sau pentru export. Următorii operatori nu sunt înscrisi în baza de date:

– operatorii a căror activitate este scutită de respectarea obligatiei de conformitate cu standardele de comercializare conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.200/1996.

Astfel, următoarele loturi de legume si fructe nu se supun standardelor de comercializare:

a) legumele si fructele expuse sau oferite spre vânzare, livrare ori comercializare de către producători în pietele angro sau în pietele de producători situate în zonele de productie;

b) legumele si fructele transportate de la pietele angro către unitătile de prelucrare sau către spatiile de depozitare si ambalare situate în aceeasi zonă de productie;

c) legumele si fructele vândute ori livrate de către producător către unitătile de prelucrare sau către spatiile de

depozitare ori transportate de la exploatatia sa la unitătile respective;

d) legumele si fructele transportate de la spatiile de depozitare la unitătile de prelucrare sau ambalare;

e) legumele si fructele destinate consumului propriu;

– persoanele fizice sau juridice a căror activitate în sectorul de legume si fructe este limitată fie la transportul mărfurilor, fie la vânzarea cu amănuntul de cantităti mici de legume si fructe (detin suprafete de până la 0,1 ha si comercializează cantităti de până la 5.000 kg).

(2) Baza de date contine pentru fiecare operator înregistrat numărul de înregistrare, numele, adresa, importanta si informatiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa pe filiera de comercializare, precum si orice alte informatii care se desprind din constatările efectuate în timpul controalelor de conformitate precedente.

(3) Autoritatea de coordonare asigură omogenitatea bazei de date si reactualizarea permanentă a acesteia. Aceste actualizări sunt efectuate pe baza informatiilor obtinute în timpul controalelor de conformitate efectuate în toate stadiile de comercializare, de către inspectorii organismelor de control, care constituie o bază de date la nivel teritorial.

(4) Operatorii sunt obligati să furnizeze informatiile considerate necesare de către inspectorii organismelor de control pentru constituirea si actualizarea bazei de date. în baza de date constituită la nivel teritorial vor fi înregistrati toti operatorii care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul judetului, indiferent dacă operatorul are sau nu sediul central pe teritoriul judetului respectiv.

(5) Operatorii care nu au domiciliul stabil pe teritoriul national, dar care îsi desfăsoară activitatea de comercializare pe teritoriul României vor fi înregistrati în baza de date.

(6) Operatorii care nu furnizează datele solicitate de ISCTPVLF vor fi sanctionati conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. – (1) Se instituie un regim de control de conformitate, prin sondaj, a legumelor si fructelor proaspete cu standardele de comercializare, detinute de operatori în toate stadiile de comercializare. Regimul de control de conformitate, prin sondaj, se stabileste în functie de o analiză a riscului, astfel încât să se asigure o frecventă suficientă a controalelor, în vederea respectării conformitătii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor proaspete, pentru fiecare operator în parte. Analiza riscului se stabileste în functie de dimensiunea operatorului, de amplasarea acestuia pe filiera de comercializare, de constatările efectuate în timpul controalelor precedente si de alti indicatori considerati relevanti, definiti de autoritatea competentă. Operatorii care conditionează si ambalează legumele si fructele, mai ales în zona de productie, vor face obiectul unei frecvente mai ridicate a controalelor fată de alte categorii de operatori. în cazul în care în urma controalelor efectuate se constată neconformităti, organismele de control vor mări frecventa controalelor la operatorii respectivi.

(2) Operatorii sunt obligati să pună la dispozitia organismelor de control toate informatiile solicitate în vederea executării în bune conditii a controalelor de conformitate.

(3) Operatorii care detin legume si fructe pentru care sunt adoptate standarde de comercializare nu pot să expună aceste produse spre vânzare, nu pot să le pună în vânzare, să le vândă, să le livreze sau să le comercializeze în orice alt mod pe teritoriul national decât dacă acestea sunt conforme cu prevederile standardelor respective si sunt direct responsabili de respectarea acestor norme.

(4) Loturile de fructe si legume expediate în vederea comercializării pe piata internă vor fi obligatoriu sortate, ambalate si etichetate conform standardelor de comercializare. Informatiile solicitate prin standardele de comercializare vor fi prezentate în mod lizibil, pe una dintre laturile ambalajului, fie imprimate direct pe acesta, astfel încât să nu poată fi sterse, ori pe o etichetă care este parte integrantă din ambalaj. Un exemplu de model de etichetă este prezentat în anexa nr. 1.

(5) În stadiul de comert cu amănuntul, în cazul în care produsele sunt ambalate, informatiile cerute conform art. 6 din Regulamentul Consiliului nr. 2.200/1996 vor fi prezentate în mod vizibil si lizibil. Pentru produsele preambalate se indică în plus fată de informatiile prevăzute de standardele de comercializare si greutatea netă a coletelor. Pentru produsele prezentate în vrac, operatorul trebuie să expună în mod vizibil si lizibil următoarele informatii: varietatea, originea produsului si clasa de calitate a acestuia.

(6) Operatorii care asigură conditionarea si expedierea legumelor si fructelor proaspete supuse standardelor de comercializare si care oferă, prin sistemul propriu de control {autocontrol, suficiente garantii pentru asigurarea unui procentaj constant si ridicat al conformitătii acestor produse, pot fi autorizati pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de reînnoire, să aplice pe fiecare colet expediat un număr de validare eliberat de ISCTPVLF, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(7) Operatorii care beneficiază de această posibilitate trebuie să dispună de:

– personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă;

– spatiu si echipamente necesare conditionării si etichetării produselor;

– registru care să cuprindă toate operatiunile de control de conformitate efectuate asupra loturilor de legume si fructe proaspete expediate spre comercializare.

Dacă operatorul autorizat nu mai oferă garantii suficiente pentru asigurarea unui procentaj constant si ridicat de conformitate sau când una dintre conditiile de mai sus nu este îndeplinită, autoritatea competentă retrage această autorizatie.

(8) Se exceptează de la respectarea standardelor de comercializare fructele si legumele expuse, livrate sau comercializate direct de către producătorii agricoli la centrele de sortare si ambalare, precum si în pietele agroalimentare traditionale.

Art. 5. – (1) înainte ca produsele destinate exportului să părăsească teritoriul national către terte tări, organismul de control competent se va asigura, prin controlul de conformitate, că loturile de fructe si legume proaspete corespund prevederilor standardelor de comercializare în vigoare.

Exportatorii sunt obligati să comunice organismelor de control toate informatiile pe care acestea din urmă le consideră necesare pentru organizarea si executarea controalelor.

Pentru operatorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (4), autoritatea de control competentă poate stabili, pentru fiecare categorie de operatori si în functie de o analiză a riscului, un procent minim de expedieri si de loturi care vor face obiectul unui control de conformitate în stadiul de export. Acest procent va trebui să asigure respectarea prevederilor standardelor de comercializare, în cazul în care în timpul controalelor se descoperă nereguli semnificative, organismele de control vor mări frecventa controalelor la operatorii respectivi.

(2) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru fiecare lot destinat exportului pe care îl consideră a fi conform cu standardele de comercializare, în urma operatiunilor de control.

În cazul în care un export este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a tuturor loturilor care alcătuiesc exportul respectiv.

(3) Declaratia vamală de export va fi acceptată de autoritatea vamală dacă:

– loturile de legume si fructe proaspete sunt însotite de certificatul de conformitate mentionat la alin. (2) sau cel mentionat la art. 7 alin. (2);

– autoritatea competentă a informat autoritatea vamală că loturile respective au făcut obiectul eliberării unuia dintre cele două certificate.

Art. 6. – (1) înaintea punerii în circulatie, toate loturile de fructe si legume provenite din tările terte vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare.

Importatorii sunt obligati să comunice organismelor de control informatiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea si executarea controalelor de conformitate.

(2) în stadiul de import, organismul de control competent efectuează, pentru fiecare lot importat, un control de conformitate si emite, în caz de constatare a conformitătii, certificatul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc importul respectiv.

(3) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulatie a fructelor si legumelor, dacă mărfurile sunt însotite de certificatul de conformitate sau dacă autoritatea de control competentă a informat autoritatea vamală că loturile respective au făcut obiectul eliberării certificatului de conformitate.

Autoritatea de coordonare si/sau organismele de control pot solicita organelor vamale orice informatie necesară verificării conformitătii cu standardele de comercializare a fructelor si legumelor destinate consumului în stare proaspătă, conform prezentului ordin.

(4) Prin derogare de la alin. (1), (2) si (3), în cazul în care organismul de control competent estimează că riscurile de neconformitate pentru anumite loturi, cu o greutate egală sau mai mică de 500 kg, sunt scăzute, poate să nu efectueze controlul la acestea.

Măsura luată va fi comunicată autoritătii vamale, printr-o declaratie dată în acest sens, cu semnătura si stampila organismului de control competent.

Art. 7. – (1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt legumele si fructele care fac obiectul normelor de comercializare si care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial în produse a căror pozitie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt initial.

(2) Organismele de control eliberează certificatul de destinatie industrială, prevăzut în anexa nr. 4, pentru fructele si legumele destinate exportului către tări terte si pentru cele importate în spatiul comunitar.

(3) Pentru loturile provenite din import, organismele de control vor transmite autoritătii de coordonare a statului membru unde se va realiza prelucrarea industrială o copie a certificatului de destinatie industrială, precum si orice informatie necesară unui eventual control al operatiunilor de transformare industrială.

Operatorul care prelucrează legumele si fructele are obligatia ca după efectuarea prelucrării industriale să înapoieze certificatul de destinatie industrială organismului de control competent, care se va asigura că produsele au fost supuse transformării industriale.

(4) Ambalajele produselor destinate industrializării trebuie să fie etichetate vizibil, cu mentiunea „destinatie industrială” sau orice altă mentiune similară. în cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct într-un mijloc de transport, această indicatie trebuie să figureze pe o fisă ce însoteste marfa sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.

Art. 8. – (1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu exceptia controalelor efectuate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează după metodele de control prevăzute în anexa nr. 5. Controlul de conformitate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final se va face prin modalităti specifice de control stabilite de autoritatea competentă.

(2) În cazul în care controlul evidentiază conformitatea fructelor si legumelor cu standardele de comercializare, organismul de control competent poate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 3. Acest certificat de conformitate se eliberează numai în stadiile de import si export.

(3) În cazul în care un organism de control asigură, la cererea unui operator, repunerea în conformitate a unor loturi de legume si fructe într-un alt stat membru decât cel în care s-a constatat initial neconformitatea, statele membre respective vor colabora, luând măsurile necesare pentru a verifica dacă actiunea de reasigurare a conformitătii a fost efectuată corect.

În cazul în care loturile de legume si fructe:

– nu pot fi reasigurate sub aspectul conformitătii;

– nu pot fi destinate transformării industriale;

– nu pot fi destinate nutritiei animalelor;

– nu pot fi destinate altor utilizări nealimentare, organismul de control va cere operatorilor să ia măsurile necesare pentru ca aceste loturi să nu ajungă pe filiera de comercializare.

Operatorii sunt obligati să furnizeze informatiile considerate necesare de către organismele de control.

(4) în caz de neconformitate, organismul de control întocmeste un proces-verbal de constatare a neconformitătii, în prezenta operatorului sau a reprezentantului său legal, pentru loturile de legume si/sau fructe proaspete supuse controlului. Modelul procesului-verbal de constatare a neconformitătii este prevăzut în anexa nr. 6. Fructele si legumele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformitătii nu pot fi deplasate fără acordul organismului de control care l-a emis.

Operatorii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau numai pentru o parte din loturile de legume si/sau fructe pentru care s-a constatat neconformitatea. Comercializarea loturilor de legume si/sau fructe pentru care s-a reasigurat conformitatea se poate face numai după eliberarea de către organismul de control competent a unui certificat de conformitate.

Art. 9. – (1) în stadiul de import, pentru loturile de legume si/sau fructe care nu sunt în conformitate cu standardele de comercializare, organismele de control informează autoritatea de coordonare, care notifică acest lucru organismelor similare din tara exportatoare.

(2) în vederea aplicării prevederilor prezentului ordin, pentru legumele si/sau fructele supuse standardelor de comercializare, prevăzute în anexa nr. 7, în cuprinsul documentelor si facturilor de însotire a acestora trebuie să se indice categoria de calitate, tara de origine a produselor si, dacă este cazul, destinatia industrială a produsului. Această cerintă nu se impune în stadiul vânzării cu amănuntul către consumatorul final.

Art. 10. – (1) Sunt scutite de regimul de control de conformitate loturile de legume si fructe proaspete importate din statele membre ale Uniunii Europene.

(2) Anexele nr. 1–7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(4) Prezentul ordin transpune prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.148/2001 privind controalele de conformitate cu normele de comercializare care se aplică în sectorul fructelor si legumelor proaspete.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 24 august 2006.

Nr. 592.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL DE ETICHETĂ*)

 

Ambalator si/sau expeditor:

Categoria de calitate:

Produsul:

Calibrul:

Varietatea:

Marca oficială de control (optional):

Originea produsului (tara de origine):

 

Cantitatea:

 

 


*) Acest model de etichetă nu aduce atingere altor mentiuni prevăzute în diferitele regulamente ale Comunitătii Europene.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MODEL DE ETICHETA

 

 

 

 

Regulamentul (CE) nr.1148/2001

 

Nr

 

ROMÂNIA

 

ANEXA Nr. 3*)

 

CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZARE PENTRU FRUCTELE Sl LEGUMELE PROASPETE

 

 

1. Operator

Certificat de conformitate cu standardele de comercializare care se aplică fructelor si legumelor proaspete

Nr.............................................

(Prezentul certificat este destinat exclusiv organismelor de control)

2. Ambalator identificat pe ambalaj

  (dacă este diferit de operator)

3. Organism de control

4. Locul de efectuare a controlului/tara de origine1

5. Regiunea sau tara de destinatie

6. Identificarea mijlocului de transport

7.

•  Intern

•  Import

•  Export

8. Ambalaje

(număr si tip)

9. Tipul produsului

(soiul, dacă standardul o prevede)

10. Categoria de calitate

11. Greutatea

totală, în kg, brut/net2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Organismul de control mentionat mai sus certifică, pe baza unei verificări prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării controlului, standardelor de comercializare în vigoare, prevăzute la art. 27, alin. (1) din Legea nr 348/2003, art. 9 din Legea nr. 312/2003 si art. 11, alin. (1), din Legea nr. 469/2003

................................................

Biroul vamal vizat: intrare/iesire2

Perioada de valabilitate...........................zile

 

................................................

(locul si data emiterii)

 

Inspector,

(numele si numărul legitimatiei)

................................................

(semnătura)

Stampila I.S.C.T.P.V.LF.

 

13. Observatii

 


1) Dacă produsul este reexportat, se mentionează tara de origine, în căsuta 9.

2) Bifati mentiunea inutilă.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

CERTIFICAT DE DESTINA TIE INDUSTRIALA PENTRU FRUCTELE Sl LEGUMELE DESTINATE INDUSTRIALIZĂRII

 

1. Operator

Certificat de destinatie industrială

(fructele si legumele proaspete care fac obiectul industrializării conform Legii nr. 348/2003, Legii nr. 312/2003 si Legii nr. 469/2003)

 

Nr.............................................

2. Identificarea mijlocului de transpot

3. Organismul de control ce emite certificatul

4. Destinatia industrială a produsului /numele si adresa unitătii de prelucrare industrială

5. Organismul de inspectie al regiunii unde are loc prelucrarea Industrială

6. Numărul ambalajelor sau mentiunea „angro”

7. Felul produsului/originea produsului

8. Greutatea totală, în Kg, brută/netă1'

9.

............................................. 

Biroul vamal vizat: intrare/iesire1)

 

........................................

(locuf si data emiterii)

 

 

  

 

 

Stampila

 

Controlor,

....................................................

 (numele scris cu litere de tipar)

 

....................................................

(semnătura)

10. Observatii:

11. Procesatorul certifică faptul că produsul mentionat mai sus a făcut obiectul prelucrării industriale

 

Locul si data

..............................................

(semnătura)

 

Stampila

12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul mentionat în căsuta 11, după prelucrarea produselor mentionate în căsutele 6,7 si 8, organismului de control mentionat în căsuta 5.


1) Bifati mentiunea inutilă

 

ANEXA Nr. 5

 

METODE DE CONTROL

 

Prezentele metode de control corespund Ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor si legumelor proaspete, adoptat de grupul de lucru CEE/ONU.

I. Definitii

a) control de conformitate - controlul efectuat pentru verificarea conformitătii fructelor si legumelor proaspete cu standardele de comercializare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 532/2004.

Acest control poate cuprinde:

- un control al documentelor care însotesc lotul de fructe si/sau legume;

- un control fizic al lotului de fructe si/sau legume, prin prelevare de probe, pentru a verifica dacă acesta îndeplineste toate conditiile stabilite prin standardele de comercializare;

b) inspector - specialist angajat al Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, care este instruit si abilitat pentru efectuarea operatiunilor de control de conformitate;

c) produs destinat comercializării - cantitatea de fructe si/sau legume detinută si comercializată de acelasi operator, existentă în momentul controlului si însotită de documente. Acesta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse si poate contine unul sau mai multe loturi de fructe si/sau legume proaspete;

d) lot - cantitatea de fructe si/sau legume care în momentul controlului este prezentată ca având aceleasi caracteristici privind:

- identitatea ambalatorului si/sau a expeditorului;

- tara de origine;

- tipul produsului;

- categoria de calitate a produsului;

- calibrul (dacă produsul se clasează în functie de calibrul său);

- soiul sau tipul comercial (dacă standardul îl prevede);

- tipul ambalajului si modul de prezentare a produsului. Dacă în timpul controlului este dificil de identificat loturile

si/sau dacă nu este posibilă prezentarea distinctă a acestora, toate loturile destinate comercializării vor putea fi considerate ca formând acelasi lot, dacă prezintă caracteristici uniforme în privinta tipului produsului, expeditorului, tării de origine, categoriei de calitate si dacă acestea sunt prevăzute în standard, a soiului sau tipului comercial;

e) esantionare - prelevarea temporară a unei cantităti din produs în timpul unui control de conformitate;

f) proba elementară sau esantion - cantitatea de produs prelevată dintr-un lot sau, în cazul unui produs în vrac, dintr-o parte a lotului;

g) probă globală - se compune din mai multe probe elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficientă pentru a permite evaluarea lotului în functie de toate criteriile:

h) probă secundară - se prelevează în cazul fructelor cu coajă si este o cantitate reprezentativă din produs prelevată din fiecare probă elementară a probei globale, cu o greutate cuprinsă între 0,3 kg si 1 kg. în cazul în care proba elementară contine produse preambalate, proba secundară se constituie dintr-un preambalaj;

i) probă compozită - un amestec omogen, în greutate de cel putin 3 kc. din toate probele secundare ale unei probe globale

j) probă redusă - o cantitate reprezentativă pentru produs, prelevată din proba globală, într-o cantitate suficientă pentru a permite evaluarea în functie de un număr de criterii. în cazul fructelor cu coajă, proba redusă cuprinde cel putin 100 de unităti care provin din proba compozită. Dintr-o probă globală se pot preleva mai multe probe reduse;

k) colet - o parte a unui lot, individualizată prin ambalajul si continutul său. Ambalajul coletului este conceput astfel încât să usureze manipularea si transportul unui anumit număr de ambalaje de vânzare ori de produse în vrac sau ordonate, pentru a evita manipularea individuală si deprecierile datorate transportului. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim si aerian nu sunt colete. în anumite cazuri, coletul constituie un ambalaj de vânzare;

I) ambalaj de vânzare - o parte a unui colet, individualizată prin ambalajul si continutul său. Ambalajul de vânzare este conceput astfel încât să constituie o unitate pentru utilizatorul final sau pentru consumator.

II. Modul de efectuare a controlului de conformitate

a) Specificatii generale

Controlul de conformitate se efectuează prin evaluarea probei globale prelevate la întâmplare din diferite puncte ale lotului ce urmează a fi controlat. Proba globală trebuie să fie reprezentativă pentru întregul lot supus controlului.

b) Identificarea loturilor si/sau o viziune de ansamblu în privinta lotului supus controlului

Identificarea loturilor se efectuează în functie de marcajul acestora. în cazul expedierilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra acestora, prin intermediul documentelor însotitoare. Inspectorul determină, pe baza controlului, gradul de conformitate a loturilor, pe baza datelor ce figurează în documentele însotitoare. Dacă produsele trebuie să fie sau au fost încărcate într-un mijloc de transport, indicatiile referitoare la mijlocul de transport trebuie să servească la identificarea expedierii.

c) Prezentarea produselor

Inspectorul stabileste coletele pe care doreste să le examineze. Coletele trebuie să fie apoi puse la dispozitia inspectorului de către operator sau de reprezentantul său, în vederea efectuării controlului de conformitate. Operatiunea de control constă în prezentarea probei globale si furnizarea tuturor informatiilor necesare identificării loturilor.

Dacă este necesară o probă redusă sau secundară, inspectorul o alege din proba globală.

d) Controlul fizic

Evaluarea ambalajului si a modului de prezentare a produsului cu ajutorul probelor elementare

În functie de cerintele prevăzute prin standardele de comercializare, se va avea în vedere verificarea conformitătii si igienei ambalajului, precum si a materialelor utilizate pentru confectionarea acestuia. în cazul în care standardul respectiv prevede un anumit tip de ambalaj, inspectorul va verifica dacă această cerintă este respectată.

Controlul marcajului cu ajutorul probelor elementare

În primul rând este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. în cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul determină în ce măsură caracteristicile marcajului sunt corecte si/sau dacă trebuie modificate.

Fructele si legumele ambalate individual sub o peliculă de plastic nu pot fi considerate produse preambalate si nu vor face obiectul marcajului prevăzut de standardele de comercializare. în această situatie, pelicula de plastic poate fi considerată o simplă protectie pentru produse fragile.

Verificarea conformitătii produselor cu ajutorul probei globale sau al probei compozite si/sau al probelor reduse

Inspectorul determină mărimea probei globale care îi permite evaluarea loturilor. Inspectorul alege la întâmplare coletele care sunt supuse controlului sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se va face prelevarea probelor elementare. Coletele deteriorate nu pot fi utilizate pentru alcătuirea probei globale. Acestea se pun separat si vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei alte examinări, urmând ca rezultatele să fie raportate separat.

În situatia în care se impune încheierea unui proces-verbal de constatare a neconformitătii, prelevarea de probe trebuie efectuată cu respectarea cantitătilor enumerate mai jos:

 

a) Produse ambalate

 

Numărul coletelor care compun lotul

Numărul coletelor care trebuie prelevate pentru alcătuirea probei elementare

până la 100

5

între 101 si 300

7

între 301 si 500

9

între 501 si 1.000

10

peste 1.000

minimum 15

 

b) Produse în vrac

 

Masa lotului, în kg sau număr de unităti incluse in lot

Masa, în kg, a probei elementare sau numărul unitătilor ce trebuie prelevate

până la 200

10

între 201 si 500

20

între 501 si 1.000

30

între 1.001 si 5.000

60

peste 5.000

minimum 100

 

            În cazul fructelor si legumelor proaspete, voluminoase, cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucată, în vrac, proba elementară trebuie să fie constituită din minimum 5 bucăti.         

            În cazul loturilor compuse din mai putin de 5 colete sau cu o greutate mai mică de 10 kg, inspectorul stabileste integralitatea lotului.

Dacă în urma unei verificări inspectorul nu poate lua o hotărâre, acesta decide efectuarea unui nou control, urmând ca rezultatul să fie exprimat prin media aritmetică, în procente, a celor două controale.

Conformitatea privind starea de dezvoltare si/sau de maturitate ori privind prezenta sau absenta unor defecte interne poate fi verificată cu ajutorul probelor reduse. Este cazul operatiunilor de control în urma cărora are loc distrugerea produselor.

Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc probe reduse. Folosirea acestora este absolut necesară, în special în cazul determinării procentului de degradare a întregului lot. Volumul acestor probe se va limita la o cantitate minimă, absolut necesară pentru evaluarea lotului. Dacă astfel de defecte sunt constante sau presupuse, volumul probei reduse nu poate depăsi 10% din volumul probei globale care a fost constituită în mod initial pentru inspectie.

e) Controlul produsului

Produsul care urmează a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul său. Inspectorul poate renunta la aceasta, în cazul fructelor cu coajă sau dacă tipul si natura ambalajului permit verificarea continutului acestuia, fără a desface ambalajul. Verificarea omogenitătii, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate si a dimensiunii trebuie să se realizeze cu ajutorul probei globale, exceptându-se fructele cu coajă, la care această verificare se face cu ajutorul probei compozite.

În cazul în care produsul prezintă defecte, inspectorul determină procentul de produse neconforme cu standardul de comercializare respectiv, în functie de numărul sau greutatea produselor.

Verificarea criteriilor privind starea de dezvoltare si/sau de maturitate se poate face cu ajutorul instrumentelor si metodelor prevăzute în acest sens, în cadrul standardelor de comercializare sau în conformitate cu practicile recunoscute.

f) Raportarea rezultatelor inspectiilor

Inspectorul eliberează certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, procesul-verbal de constatare a neconformitătii.

În caz de neconformitate cu standardele de comercializare, operatorii sau reprezentantii acestora sunt imediat informati, în scris, asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsului să i se reasigure conformitatea cu standardele de comercializare, prin modificarea marcajului, operatorul sau reprezentantul său va fi informat în legătură cu aceasta.

Dacă produsul prezintă defecte, procentul considerat neconform cu standardul de comercializare trebuie să fie precizat.

g) Diminuarea valorii produsului în urma controlului de conformitate

După efectuarea controlului de conformitate proba globală este pusă la dispozitia operatorului sau reprezentantului acestuia.

Inspectorul nu este obligat să restituie elementele probei globale care au fost distruse în timpul efectuării controlului.

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE ISCTPVLF ...................................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare a neconformitătii, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 592/2006

Nr.  ....................................

Încheiat astăzi ....................... (ziua, luna, anul)

1. Agent constatator

........................................ functia ................................ legitimatia nr..........................................

........................................ functia ................................ legitimatia nr..........................................

........................................ functia ................................ legitimatia nr.........................................

2. Operator controlat .............................................................................................................................

RC ............................... CUI .................................................................................................................

adresa sediului ........................................................................................................................................

Certificat de producător nr.................................... eliberat de .................................................................

3. Unitatea (filiala, punct de lucru) .......................................................................................................... (adresa)

unde am fost primit de domnul/doamna ....................................................., în calitate de .........................

posesor/posesoare al/a actului de identitate ............ seria ............. nr....................... eliberat de ...............

la data de ................................................, CNP ..............................................

4. Obiectul controlului (descrierea loturilor)*) ........................................................................................

5. Constatări în timpul efectuării controlului

în ziua .........., luna ......................., anul ......., ora ..........

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

6. Măsuri stabilite în baza constatărilor ...................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

7. Obiectiuni .........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Inspector ISCTPVLF,

)*) ......................................................................

LS

Agentul economic controlat sau reprezentantul acestuia,

......................................................................

LS


*) Cu respectarea conditiilor de esantionare prevăzute în anexa nr. 5 „Metode de control”.

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

fructelor si legumelor destinate consumului în stare proaspătă, care se supun standardelor de comercializare

 

1. Andive

2. Anghinare

3. Ardei

4. Castraveti

5. Ceapă

6. Ciuperci de cultură

7. Conopidă

8. Dovlecei

9. Fasole păstăi

10. Mazăre verde

11. Morcov

12. Pătlăgele vinete

13. Pepene galben

14. Pepene verde

15. Praz

16. Salată verde, cicoare cu frunza creată

17. Spanac

18. Sparanghel

19. Tomate

20.  Telină

21. Usturoi

22. Varză

23. Varză de Bruxelles

24. Avocado

25. Alune

26. Caise

27. Căpsuni

28. Cirese

29. Citrice

30. Mere

31. Pere

32. Nuci

33. Piersici si nectarine

34. Prune

35. Struguri de masă

36. Kiwi

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant si ale art. 146 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 3.778/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Agentia Natională de Transplant, precum si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 1.076.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu

 

Art. 1. – Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, denumită în continuare comisia, are următoarea componentă:

a) un medic cu pregătire în bioetică, reprezentant al colegiului medicilor judetean sau al municipiului Bucuresti;

b) un psiholog sau medic psihiatru;

c) un medic primar angajat al spitalului si având atributii de conducere în cadrul acestuia, neimplicat în niciun fel în echipele de transplant.

Art. 2. – În vederea bunei functionări a comisiei, vor exista 3 membri suplinitori cu competente echivalente membrilor titulari, care vor putea fi solicitati în situatii de urgentă, atunci când unul sau mai multi membri titulari sunt în imposibilitate de a răspunde la solicitare.

Art. 3. – Atât membrii titulari ai comisiei, cât si membrii suplinitori sunt numiti prin ordin al ministrului sănătătii publice, la propunerea Agentiei Nationale de Transplant, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. – (1) Comisia se întruneste lunar. Convocarea comisiei nu poate fi amânată mai mult de 5 zile, indiferent de cauză.

(2) Conducerea institutiei în care este înfiintată comisia sau Agentia Natională de Transplant poate solicita convocarea comisiei pentru a acorda consultantă etică în domeniul transplantului.

(3) Deciziile comisiei se iau numai prin consens.

Art. 5. – Convocarea, în situatii speciale, se face telefonic sau în scris, la adresele indicate de către membrii comisiei.

Art. 6. – Fiecare membru al comisiei este obligat să confirme prezenta sau să comunice imposibilitatea, justificată, de a participa, în maximum 24 de ore din momentul înstiintării.

Art. 7. – (1) Orice membru al comisiei este obligat, pentru fiecare caz în parte, să comunice eventualele conflicte etice.

(2) Constituie conflicte etice relatia de rudenie, prietenie, dusmănie cu donatorul ori primitorul, existenta unui interes material legat de persoanele implicate în transplant sau implicarea în orice activitate în legătură cu cazul respectiv.

Art. 8. – Comisia poate solicita, în situatii speciale, o evaluare a capacitătii de exercitiu a donatorului de către comisia medico-legală psihiatrică.

Art. 9. – Comisia va verifica dacă atât primitorul, cât si donatorul si-au dat consimtământul informat, cunoscând si întelegând toate riscurile si beneficiile personale ce derivă din actul de transplant.

Art. 10. – Comisia va evalua motivatia donatorului, care trebuie să fie altruistă si să se raporteze la principiile umaniste. în acest sens comisia va putea solicita ancheta socială a donatorului si va evalua atât relatiile de rudenie, cât si natura afectivă a relatiilor dintre membrii familiei.

Art. 11. – Membrii comisiei vor păstra confidentialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum si la orice informatie aflată în cursul activitătii de evaluare, cu exceptia cazurilor expres prevăzute de lege.

Art. 12. – (1) Comisia va lua toate măsurile necesare astfel încât datele medicale si informatiile genetice ale donatorului si primitorului să rămână anonime pentru terte părti.

(2) Anonimatul se păstrează si fată de primitor atunci când donatorul nu doreste să îsi divulge identitatea, cu exceptia cazurilor în care legea impune divulgarea identitătii.

Art. 13. – (1) Comisia se poate pronunta pe loc sau la sfârsitul sedintei, dacă dosarele de evaluare sunt complete.

(2) Comisia îsi finalizează activitatea, pentru fiecare caz în parte, prin elaborarea unui aviz etic scris care cuprinde si motivatia deciziei luate. Avizul se înmânează potentialilor donatori si primitori, un exemplar păstrându-se la dosar.

(3) Avizul comisiei este obligatoriu, neputând fi încălcat de institutia sesizată cu efectuarea transplantului.

(4) Contestatiile privitoare la avizul comisiei se solutionează de Comisia de bioetică a Ministerului Sănătătii Publice, sesizată prin intermediul Agentiei Nationale de Transplant.

(5) Persoanele îndreptătite să formuleze contestatia sunt donatorul si/sau primitorul, dacă acestia sunt majori, sau apartinătorii legali în cazul minorilor.

(6) Contestatia se formulează către Agentia Natională de Transplant, în termen de 48 de ore de la comunicarea avizului comisiei.

(7) Agentia Natională de Transplant sesizează Comisia de bioetică a Ministerului Sănătătii Publice, care va comunica solutia pronuntată, în termen de 7 zile de la momentul sesizării.

Art. 14. – Prelevarea de sânge, piele, spermă, cap femural, placentă, sânge din cordonul ombilical, membrane amniotice de la donatorii vii, ce vor fi utilizate în scop terapeutic, se face fără avizul comisiei, dar cu respectarea următoarelor norme etice:

Art. 15. – Comisia are dreptul să urmărească prin sondaj respectarea normelor etice prevăzute la art. 14.

Art. 16. – Comisia de bioetică a Ministerului Sănătătii Publice si Agentia Natională de Transplant supraveghează desfăsurarea activitătilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu din fiecare unitate, propun ministrului sănătătii publice modificarea prezentului regulament, dacă este cazul, si asigură educatia medicală continuă a membrilor comisiilor în bioetică transplantului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 161 din titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. E.N. 3.779/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Agentia Natională de Transplant, precum si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 1.077.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea standardului de instruire profesională a persoanei desemnate pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic

 

Art. 1. – Persoana desemnată pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic are un statut independent de activitatea propriu-zisă desfăsurată în banca de tesuturi si este responsabilă de fiecare examen de asigurare a calitătii.

a) evaluarea stării de sănătate a donatorului de către medicii specialisti;

b) evaluarea riscurilor pentru sănătatea donatorului, determinate de activitatea de prelevare;

c) consimtământul informat al donatorului sau al reprezentantului legal, luat în conditiile stipulate în titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare;

d) păstrarea confidentialitătii privind datele medicale si informatiile genetice ale donatorului fată de terti;

e) păstrarea anonimatului donatorului, în situatiile stipulate de lege;

f) interzicerea comercializării acestor produse biologice în afara cadrului legal, inclusiv a recompensei materiale pentru donatori sau terti.

Art. 2. – Persoana desemnată pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic trebuie să îndeplinească următoarele standarde de instruire profesională:

a) absolvirea unei institutii de învătământ superior în domeniile stiintelor medicale ori biologie;

b) experientă profesională de cel putin 2 ani în domenii relevante.

Art. 3. – Persoana desemnată pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic are următoarele obligatii:

a) supraveghează respectarea regulilor tehnice si administrative;

b) punerea în practică a asigurării calitătii;

c) calificarea si formarea profesională continuă a personalului angajat;

d) punerea în practică si respectarea regulilor de igienă si securitate sanitară;

e) aprobarea procedurilor, actualizarea lor si verificarea aplicării acestora;

f) verificarea calitătii prelevărilor care i-au fost încredintate;

g) validarea tesuturilor prelevate;

h) păstrează o înregistrare a activitătii, incluzând tipurile si cantitătile de tesuturi si/sau celule procurate, testate, conservate, depozitate sau distribuite ori casate, si a originii si destinatiei acestor tesuturi si/sau celule;

i) răspunde de raportarea, investigarea, înregistrarea si transmiterea informatiilor asupra efectelor si reactiilor

adverse grave care pot influenta calitatea si siguranta tesuturilor si celulelor, ce pot fi atribuite procurării, testării, procesării, depozitării si distributiei tesuturilor si celulelor, precum si a oricăror reactii adverse grave observate în timpul sau după aplicarea clinică, ce pot fi legate de calitatea si siguranta tesuturilor si celulelor;

j) este responsabilă pentru receptia si împachetarea tesuturilor si celulelor;

k) verificarea conditiilor de stocare a tesuturilor si/sau celulelor receptionate, precum si a inscriptionării, documentării si împachetării acestora, în conformitate cu standardele aprobate;

I) redactarea raportului de activitate.

Art. 4. – Nominalizarea de către conducerea băncii de tesuturi a persoanei desemnate pentru asigurarea calitătii tesuturilor si/sau celulelor umane procesate si/sau utilizate în scop terapeutic se face numai cu avizul Agentiei Nationale de Transplant, după analiza dosarului care să demonstreze competenta persoanei respective, formarea profesională si experienta privind tehnicile puse în practică în banca de tesuturi.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna septembrie 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna septembrie 2006, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,75% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2006.

Nr. 18.