MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 766         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 septembrie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

13. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

14. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

15. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

 

16. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 4/2006 privind provenienta capitalului social

 

17. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 

18. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative

 

19. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 7/2006 privind încetarea activitătii administratorului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16, art. 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3-9 si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ( www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreunã cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 13.

 

ANEXÃ

 

NORMA Nr. 1/2006

privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

Având în vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obtină: autorizatia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, conditiile de autorizare si documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare a constituirii societătii de pensii.

Art. 2. - Pot administra fonduri de pensii facultative societătile de pensii, precum si societătile de administrare a investitiilor si societătile de asigurare care sunt înfiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementează domeniul lor de activitate si care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor ori societatea de asigurare;

b) situatii financiare - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăti, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea curentă a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea societătii. în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. în cazul sediilor secundare ale unei societăti, persoană juridică străină, care desfăsoară activităti pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar si să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) grup - ansamblu de societăti comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale si entităti în care societatea-mamă sau filialele sale detin o participare, precum si societătile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesară consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

SECtIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 4. - Societatea de pensii, persoană juridică română, poate administra fonduri de pensii facultative numai în baza autorizatiei de constituire si a autorizatiei de administrare, emise de Comisie.

Art. 5. - Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societătii de pensii, Comisia analizează cererea si documentatia depuse de către fondatori sau de reprezentantii lor legali si verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevăzute în prezenta normă.

 

SECtIUNEA a 2-a

Conditii generale

 

            Art. 6. - Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii generale:

            a) să se constituie sub forma unei societăti pe actiuni;

            b) să aibă ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor private;

            c) denumirea societătii de pensii să contină obligatoriu sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii facultative" si să nu contină elemente de natură să inducă în eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;

            d) capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate în actiuni la purtător, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate;

            e) actul constitutiv al societătii de pensii trebuie să prevadă că actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare;

            f) participatiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social;

            g) să aibă un consiliu de administratie alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai putin de 3 persoane;

            h) fondatorii să facă dovada vărsării integrale si în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de Lege si de normele emise în aplicarea acesteia;

            i) dovada plătii taxei de autorizare de constituire ca societate de pensii.

 

SECtIUNEA a 3-a

Conditii privind fondatorii

 

Art. 7. - (1) La evaluarea fondatorilor se va urmări ca acestia să dispună de o situatie financiară care să le permită onorarea obligatiilor lor patrimoniale si participarea la capitalul social al societătii de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimei situatii financiare si, după caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.

(3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.

(4) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăti de pensii persoanele juridice ori alte entităti înregistrate în state cu care România nu întretine relatii diplomatice sau în jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizării si tinerii contabilitătii si/sau publicării situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor.

(5) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală, patronatele si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societăti de pensii.

(6) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca fondator în limita a maximum 5% din capitalul social al unei societăti de pensii.

Art. 8. - Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să nu fie în procedură de reorganizare judiciară sau faliment;

b) să nu aibă datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 9. - Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si nu au fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare;

b) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice, în mod corespunzător, provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social al societătii de pensii si care să aibă caracter de continuitate;

c) fondurile destinate participatiei la capitalul social al societătii de pensii să nu aibă ca surse venituri obtinute din activităti desfăsurate în statele sau jurisdictiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din prezenta normă;

d) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unei alte societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, să nu fie membri în consiliul de administratie al unei societăti de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract si să nu fie angajati sau să nu aibă orice fel de relatie contractuală, directă ori indirectă, cu o altă societate de administrare a fondurilor de pensii facultative.

 

SECtIUNEA a 4-a

Conditii privind membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie

 

Art. 10. - Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si să nu fi fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare.

Art. 11. - (1) Calitatea membrilor propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie va garanta gestiunea corectă si prudentială a fondului de pensii.

(2) Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să aibă pregătirea si experienta profesională necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

b) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

c) să aibă experientă profesională de cel putin 5 ani în domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru functia pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sanctionati de autorităti române ori străine din domeniul financiar-bancar cu interdictia definitivă sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societătii de pensii, cu interdictia temporară de a desfăsura activităti în sistemul financiar-bancar;

f) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fată de terti la momentul încetării activitătii societătii respective;

g) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar sau în cel fiscal;

h) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unei alte societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

i) să nu fie membri în consiliul de administratie al societătii de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a încheiat contract;

j) să nu fie angajati sau să nu aibă orice fel de relatie contractuală, directă ori indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

k) să nu fie membri în organele de conducere ale organizatiilor sindicale si patronale;

I) să nu fi detinut functia de administrator al unei societăti comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declansării procedurii falimentului.

Art. 12. - (1) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experienta acumulată de conducători/înlocuitorii acestora este relevantă pentru specificul si volumul activitătii care va fi desfăsurată de societatea de pensii.

(2) Evaluarea fiecărui membru propus pentru consiliul de administratie sau pentru comitetul de directie se va face, în fiecare caz, luându-se în considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei în cauză, precum si de orice alte circumstante. în acest sens, vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevantă, situatii cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sanctionată ori i s-a refuzat o autorizatie de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societătii de pensii la care persoana în cauză este propusă în calitate de membru al consiliului de administratie sau al comitetului de directie;

b) persoana respectivă a exercitat fără acordul autoritătii mentionate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unui astfel de acord;

c) în calitate de conducător sau de administrator al entitătii, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entităti străine, persoana respectivă nu si-a asumat responsabilitătile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a detinut calitatea de conducător sau de administrator al unei entităti, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitătile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atributii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar sau asociat au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta Ie-a refuzat ori le-a retras o autorizatie.

Art. 13. - (1) Nu pot detine calitatea de fondator, membru în consiliul de administratie, conducător sau auditor financiar al unei societăti de pensii persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, si în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificările ulterioare.

(2) Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, administrator, conducător sau auditor financiar al unei societăti de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentintă rămasă definitivă, pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a societătii de pensii.

(3) Interdictia prevăzută la alin. (1) si (2) se aplică si în cazul fondatorilor, actionarilor si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii, administratorii ori persoanele care asigură conducerea activitătii curente a acestora au fost condamnati, printr-o sentintă rămasă definitivă, pentru infractiunile prevăzute la alin. (1) si (2).

 

SECtIUNEA a 5-a

Documentatia necesară pentru obtinerea autorizatiei de constituire a societătii de pensii

 

Art. 14. - (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăti de pensii se eliberează în baza Cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii, întocmită conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către fondatori sau reprezetantii lor legali.

Art. 15. - Cererea pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii este însotită de următoarele documente:

a) procură specială si autentică sau, după caz, delegatie avocatială, semnată de toti membrii fondatori, prin care acestia desemnează una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care să contină denumirea societătii de pensii, conform rezervării eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului, si care să fie întocmit cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Lege;

c) documentatia privind fondatorii, prevăzută la art. 16;

d) documentatia privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dacă este cazul, prevăzută la art. 17;

e) declaratia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, din care să rezulte dacă detin individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului „Declaratie 2" din anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legăturilor dintre ei, conform modelului „Declaratie 1" din anexa nr. 6;

g) specimene de semnătură conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societătii de pensii, precum si proceduri interne întocmite în conformitate cu art. 18;

i) actul juridic în baza căruia societatea în curs de înfiintare detine spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, precum si documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 19;

j) dovada vărsării integrale si în formă bănească a capitalului social;

k) situatiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern autorizată, din care să reiasă provenienta declarată a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societătii de pensii;

l) dovada plătii taxei de autorizare de constituire a societătii de pensii.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara de origine, care să ateste cel putin denumirea, numărul si data înmatriculării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică si structura actionariatului acesteia până la nivel de persoană fizică. Structura actionariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care detin indirect participati! la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare detinute în tara de origine si în străinătate, activitatea desfăsurată de fondator si de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balantă de verificare ale fondatorului si, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul. în cazul fondatorilor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridică din care acestea provin trebuie să fi functionat minimum 3 ani înainte, precum si dovada că nu a înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare;

d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situatiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizată, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internatională a Contabililor, si care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerintelor mentionate;

e) estimări ale rezultatelor financiare si investitionale pentru următorii 3 ani, însusite de conducătorii fondatorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) si (4), si specimene de semnătură pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigură conducerea activitătii curente a fondatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) si (4);

d) declaratie de venit întocmită în conformitate cu legislatia din tara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislatiei din tara respectivă; în cazul în care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societătii de pensii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) „Declaratia 1" si „Declaratia 2", prevăzute în anexele nr. 6 si 7;

h) cazier fiscal sau declaratie, din care să rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.

Art. 17. - (1) Pentru fiecare dintre membrii propusi pentru consiliul de administratie si/sau pentru comitetul de directie va fi transmisă următoarea documentatie:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care atestă că au studii superioare de lungă durată, absolvite cu examen de licentă sau de diplomă, după caz;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;

e) declaratie pe propria răspundere, din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4);

g) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

h) „Declaratia 1" si „Declaratia 2", prevăzute în anexele nr. 6 si 7.

(2) Pentru persoanele care nu au resedinta în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile din tara de origine si din tara în care au resedinta în prezent, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile din tara de origine si din tara în care au avut anterior resedinta, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române.

Art. 18. - (1) Proiectul regulamentului de organizare si functionare a societătii de pensii va contine cel putin următoarele:

a) proiectul structurii organizatorice a societătii de pensii, care va contine obligatoriu o directie de audit intern si o directie distinctă responsabilă cu analiza oportunitătilor investitionale si plasarea activelor;

b) atributiile fiecărui compartiment al societătii de pensii si relatiile dintre acestea;

c) atributiile sediilor secundare ale societătii de pensii, inclusiv proceduri privind evidenta si controlul activitătii, arhivarea documentelor si transmiterea situatiilor si/sau a documentelor la sediul social/central;

d) competentele conducătorilor societătii de pensii/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul societătii de pensii si din cadrul sediilor secundare, precum si pe cele ale altor persoane care efectuează operatiuni în numele si pe contul societătii de pensii.

(2) Procedurile interne vor contine cel putin următoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitătii ce urmează a fi desfăsurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a desfăsura activitătile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor, a criteriilor minimale prevăzute de reglementările financiar-contabile în vigoare;

b) reguli privind prevenirea si combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - (1) Spatiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a societătii de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 100 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

(2) Spatiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a societătii de pensii;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 25 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

 

CAPITOLUL III

Procedura de acordare sau respingere a autorizatiei de constituire a societătii de pensii

 

SECtIUNEA 1

Acordarea autorizării pentru constituirea societătii de pensii

 

Art. 20. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societătii de pensii se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

Art. 21. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori înlocuire, după caz.

Art. 22. - (1) Fondatorii înregistrează societatea la oficiul teritorial al registrului comertului în raza căruia se află sediul social al societătii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depăsirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilitătii autorizatiei de constituire.

Art. 23. - în termen de 5 zile lucrătoare de la obtinerea certificatului de înregistrare ca societate comercială de la oficiul registrului comertului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 24. - Obtinerea autorizatiei de constituire a unei societăti de pensii nu garantează si obtinerea autorizatiei de administrare.

 

SECtIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de constituire a societătii de pensii

 

Art. 25. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societătii de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 26. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obtinerii autorizatiei ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de către reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi însotite de un opis în care acestea vor fi mentionate.

Art. 28. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1
la normă

 

Curriculum vitae 

 

Informatii personale

 

Nume / Prenume

Nume Prenume

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul postal, localitatea, tara

Telefon

Fix:

Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetătenia

 

Data nasterii

 

Sex

 

Experienta profesională

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare experienta profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Functia sau postul ocupat

 

Principalele activităti si responsabilităti

 

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

Educatie si formare

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obtinută

 

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învătământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învătământ

 

Aptitudini si competente personale

 

Limba maternă

Precizati limba maternă

Limba(i) străină(e) cunoscute

 

Autoevaluare

înteles

Vorbit

Scris

 

Abilităti de ascultare

Abilităti de citire

Interactiune

Exprimare

 

Limba

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Alte competente si aptitudini

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Informatii suplimentare

Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 la normă

 

 DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂtII

CERERE PENTRU AUTORIZAREA DE CONSTITUIRE A SOCIETĂtII DE PENSII

Susemnatul (a) .............................................................................................................................. (numele si prenumele) în calitate de împuternicit/împuterniciti............................................................………………………. (nr. si data procurii speciale si autentice/delegatiei avocatiale) solicit autorizarea de constituire a societătii de pensii …………………….............................................................................. (denumirea societătii)

având:

Sediul social ............................................ (localitate)

................................................. (strada si numărul)

................................................. (judetul)

................................................. (codul postal)

 Sediul secundar: ............................................ (localitate)

 ................................................. (strada si numărul)

................................................. (judetul)

................................................. (codul postal)

   Forma de înregistrare: ............................................................................ (filială, sucursală, reprezentantă, agentie, punct de lucru)

Numărul de telefon: ............................... Numărul de fax: ...............................  Adresa de postă electronică: ...............................

Prezenta cerere este însotită de un număr de..........documente, totalizând un număr de.........file. 

 

Semnătura împuternicit  Data: .........................

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la normă

 

 

DATE DESPRE FONDATORII SOCIETĂtII DE PENSII 

 

Fondatorii societătii de pensii - Persoane fizice

 

Nr. crt.

Fondatorii Nume si prenume

Statul rezident

Detinere

Cod numeric personal1

 

 

 

Nr. actiuni

% din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondatorii societătii de pensii - Persoane juridice2

 

Nr. crt.

Fondatori3 Denumire

Statul rezident

Detinere

Cod unic de înregistrare 4

 

 

 

Nr. actiuni

% din capitalul social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume împuternicit: ............................................

Semnătura împuternicit .........................................................

Data: .................

 


1 pentru persoanele fizice străine se va completa seria si numărul pasaportului.

2 se vor înscrie numai fondatorii societătii cu detineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alti fondatori persoane fizice/juridice cu detineri sub 5%" si, respectiv totalul detinerilor acestora.

3 se va completa începând cu structura actionariatului societătii care solicită autorizarea. Pentru fiecare actionar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura actionariatului acestuia până la nivel de actionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societătilor admise la tranzactionare pe o piată reglementată si al celor la care statul sau o autoritate a administratiei publice este actionar sau asociat, precizându-se această situatie.

4 pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la institutia similară Oficiului Registrului Comertului din statul de origine.

 

FALSE DECLARAtII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 4

la normă

 

 

INFORMAtII DESPRE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAtIEVCOMITETULUI DE DIRECtIE

Numele si prenumele

Functia 2

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume si prenume împuternicit: ............................................

Semnătura împuternicit .........................................................

Data: .................

 


1 Consiliul de Administratie va contine minim 3 membri si va avea număr impar;

2 se va completa, după caz, cu: CA - membru în Consiliul de Administratie, CD - membru Comitetul de Directie

 

FALSE DECLARAtII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

CHESTIONAR

pentru membrii Consiliului de Administratie si membrii Comitetului de Directie

 

Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie si membrii Comitetului de Directie ai societătii de pensii. Chestionarul se întocmeste potrivit acestui model; este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

 

1. Denumirea si adresa sediului societătii pentru care se comunică informatiile:

....................................................................................................................

2. Identitatea membrului (numele si prenumele, CNP, seria si numărul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetătenia si domiciliul). Pentru cetătenii străini se va preciza, dacă este cazul, si data de la care au domiciliul/resedinta în România

....................................................................................................................

3. Functia pe care o exercitati în cadrul societătii. Se va prezenta si o scurtă descriere a atributiilor si responsabilitătilor aferente.

....................................................................................................................

4. Comunicati orice informatii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experientei profesionale si a onorabilitătii dumneavoastră.

....................................................................................................................

5. Ati fost sau sunteti actionar semnificativ (care detine cel putin 10% din capitalul social sau din drepturile de vot) ori asociat într-o societate comercială? în această eventualitate, precizati denumirea societătii comerciale si nivelul participatiei dumneavoastră.

....................................................................................................................

6. Ati exercitat activităti, pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile era prevăzută obligativitatea obtinerii unei aprobări de la o autoritate de reglementare, supraveghere si/sau control din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate?

....................................................................................................................

7. Ati avut, dumneavoastră sau societătile la care ati exercitat ori exercitati responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat, dificultăti financiare majore sau v-ati aflat dumneavoastră ori respectivele entităti în alte situatii care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare, finalizate ori aflate în curs de desfăsurare? Dacă da, faceti orice precizare utilă

....................................................................................................................

8. Ati făcut parte din Consiliul de Administratie sau din conducerea unei societăti care a înregistrat o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor de prudentă sau a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori al altor măsuri similare instituite de către o autoritate competentă?

....................................................................................................................

9. Autoritătile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate v-au refuzat vreo autorizatie ori v-au aplicat vreo sanctiune dumneavoastră personal? Dar vreuneia dintre entitătile la care ati exercitat ori exercitati responsabilităti de conducere si/sau de administrare ori la care sunteti sau ati fost actionar semnificativ ori asociat? Dacă da, dati detalii, indiferent dacă între timp a intervenit reabilitarea (se vor indica: autoritatea care a dispus sanctionarea, fapta sanctionată, sanctiunea si data aplicării sanctiunii).

....................................................................................................................

10. Sunteti membru în Consiliul de Administratie sau conducător al unei alte societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative, al unei institutii de credit care îndeplineste functie de depozitar sau al unei societăti de servicii de investitii financiare ? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

....................................................................................................................

11. Sunteti angajat sau aveti o relatie contractuală cu o altă societate de administrare a investitiilor, societate de asigurare, societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit care îndeplineste functie de depozitar? Dacă da, faceti orice precizare utilă.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Semnătura : .........................................................

Data: .................

 

FALSE DECLARAtII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 5

 

Specimene1 de semnătură

pentru membrii Consiliului de Administratie/ Comitetului de Directie

 

........................................................................................................................ (denumirea societătii care solicită autorizare de constituire ca societate de pensii) înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului cu număr .............. având cod unic de înregistrare...........................

 

Nr. crt

Numele si prenumele descifrabil

Calitatea

Semnătura

 

  

 

1) ...............................................................................

 

 

 

  

 

2)...............................................................................

 

 

 

  

 

3)...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Prezenta anexă se va completa în fata reprezentantului Comisiei. Dacă unul dintre membrii Consiliului de Administratie/Comitetului de Directie nu poate semna în aceste conditii se va depune o declaratie notarială privind specimenul de semnătură.

 

ANEXA Nr. 6

la normă

 

Declaratie 1

privind afilierea

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

 

Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în..........................................................................., posesor al actului de identitate tip1 ...., seria..... nr..............., eliberat de .......................... la data de ........................, valabil până la data de CNP ....................................., în calitate de2 ......................................................... al societătii de pensii/societătii de administrare a fondului de pensii facultative .........................................................................., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, asa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.

 

Relatii de afiliere:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii/numele si prenumele persoanei fizice

Statul rezident al societătii în care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii/ drepturile de vot(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .................

Semnătura : .........................................................

 


1 se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.

2 se completează functia detinută: actionar, membru în Consiliul de Administratie, membru în Comitetul de Directie.

 

FALSE DECLARAtII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

ANEXA Nr. 7

 la normă

 

Declaratie 2

privind detinerile reprezentând cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăti

 

Declaratia se întocmeste potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaratiile semnate prin reprezentare.

 

Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în..........................................................................., posesor al actului de identitate tip1 ...., seria..... nr..............., eliberat de .......................... la data de ........................, valabil până la data de CNP ....................................., în calitate de2 .................................................................................. al societătii de pensii/societătii de administrare a fondului de pensii facultative ..................................................................., declar prin prezenta că am/nu am detineri care reprezintă cel putin 5% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

 

Detineri individuale:

 

Nr. cit.

Denumirea societătii în care sunt detinute actiuni

Statul rezident al societătii in care sunt detinute actiuni

Participare la capitalul social al societătii/ drepturile de vot(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .................

Semnătura : .........................................................

 


1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.

2 Se completează functia detinută: membru în consiliul de administratie, conducător, înlocuitor al conducătorului.

 

FALSE DECLARAtII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR FAPTE

POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16, 21 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3, art. 10-12 si ale art. 125 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 23 august 2006,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Norma mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ( www.csspp.ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vot urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 23 august 2006.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 2/2006

privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 3, 10, 11, 16, 18, art. 22 alin. (2) si (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) si (2) si ale art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie să obtină: autorizatia de constituire ca societate de pensii, după caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează procedura, conditiile de autorizare si documentele care trebuie prezentate Comisiei în procesul de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumită în continuare administrator.

Art. 2. - Pot administra fonduri de pensii facultative societătile de pensii, precum si societătile de administrare a investitiilor si societătile de asigurare care sunt înfiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementează domeniul lor de activitate si care sunt autorizate de Comisie în acest scop.

Art. 3. - De la data aderării României la Uniunea Europeană, orice entitate autorizată să administreze fonduri de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European este exceptată de la cerinta autorizării de către Comisie, având numai obligatia de a notifica acesteia intentia sa de a administra o schemă de pensii facultative cu participanti din România.

Art. 4. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori înscrisul unic purtând această denumire, în baza căruia se constituie sau s-a constituit, după caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare;

b) situatii financiare - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune;

c) conducători - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotărârii organelor statutare ale unei societăti, sunt împuternicite să conducă si să coordoneze activitatea curentă a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja răspunderea societătii. în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a sediilor secundare. în cazul sediilor secundare ale unei societăti, persoană juridică străină, care desfăsoară activităti pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de societatea-mamă, persoană juridică străină, să conducă activitatea sediului secundar si să angajeze legal, în România, persoana juridică străină;

d) grup - ansamblu de societăti comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale si entităti în care societatea-mamă sau filialele sale detin o participare, precum si societătile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesară consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

Art. 5. - Pentru eliberarea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia analizează cererea si documentatia depuse de solicitant si verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevăzute în prezenta normă.

 

SECtIUNEA 1

Conditii generale

 

Art. 6. - Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii generale:

a) să fie constituit sub forma unei societăti de pensii, a unei societăti de administrare a investitiilor sau a unei societăti de asigurare;

b) în cazul societătii de pensii, să fi obtinut în prealabil autorizarea Comisiei pentru constituire, conform Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii;

c) în cazul societătii de administrare a investitiilor si al societătii de asigurare, să fie înfiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementează domeniul lor de activitate;

d) în cazul societătii de administrare a investitiilor si a societătii de asigurare, să aibă în obiectul de activitate si administrarea fondurilor de pensii facultative;

e) capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare, care sunt nominative, nu pot fi transformate în actiuni la purtător, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate;

f) actul constitutiv al societătii de pensii, societătii de administrare a investitiilor sau al societătii de asigurare trebuie să prevadă că actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare;

g) participatiile mai mici de 1% să nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social al solicitantului;

h) să aibă un capital social care să îndeplinească conditiile prevăzute în Norma nr. 4/2006 privind provenienta capitalului social;

i) consiliul de administratie al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri si nu poate avea în componenta sa mai putin de 3 persoane;

j) dovada plătii taxei de autorizare ca administrator.

 

SECtIUNEA a 2-a

Conditii privind actionarii, membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie

 

SUBSECtIUNEA 1

Conditii privind actionarii

 

Art. 7. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de actionar trebuie să fi înregistrat, potrivit ultimelor situatii financiare si, după caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de actionar trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, care, înainte de fuziune sau divizare, trebuie să fi functionat minimum 3 ani.

(3) Persoanele fizice care au calitatea de actionar trebuie să dispună de venituri personale neafectate îndeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul administratorului si care să aibă caracter de continuitate.

Art. 8. - (1) Actionarii trebuie să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice si să nu fi fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot fi actionari ai unui administrator persoanele juridice ori alte entităti înregistrate în state cu care România nu întretine relatii diplomatice sau în jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizării si tinerii contabilitătii si/sau publicării situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveste identitatea actionarilor/ asociatilor si a administratorilor.

(3) Organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală, patronatele si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca actionari la capitalul social al unui administrator.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridică pot participa ca actionar în limita a maximum 5% din capitalul social al unui administrator.

(5) Actionarii, persoane fizice, trebuie să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unei alte societăti de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, trebuie să nu fie membri în consiliul de administratie al unei societăti de servicii de investitii financiare cu care administratorul a încheiat contract si trebuie să nu fie angajati sau să nu aibă orice fel de relatie contractuală, directă sau indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.

 

SUBSECtIUNEA a 2-a

Conditii privind membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie

 

Art. 9. - (1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie ai administratorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă pregătirea si experienta profesională necesare functiei pe care urmează să o îndeplinească;

b) să fie absolventi ai unei institutii de învătământ superior de lungă durată;

c) să aibă experientă profesională de cel putin 5 ani în domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;

d) să aibă onorabilitatea necesară pentru functia pe care urmează să o îndeplinească;

e) să nu fi fost sanctionati de către autorităti române sau străine din domeniul financiar-bancar cu interdictia de a desfăsura activităti în sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdictia temporară de a desfăsura astfel de activităti;

f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, după caz, la falimentul unor persoane juridice si să nu fi fost implicati în niciun fel de scandaluri financiare;

g) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fată de terti la momentul încetării activitătii societătii respective;

h) să nu aibă mentiuni în cazierele judiciar sau fiscal;

i) să nu fie membri în consiliul de administratie sau conducători ai unui alt administrator de fonduri de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care îndeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

j) să nu fie membri în consiliul de administratie al unei societăti de servicii de investitii financiare cu care administratorul a încheiat contract;

k) să nu fie angajati sau să nu aibă orice fel de relatie contractuală, directă sau indirectă, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

I) să nu fie membri în organele de conducere ale organizatiilor sindicale si patronale;

m) să nu fi detinut functia de administrator al unei societăti comerciale române sau străine aflate în curs de reorganizare judiciară ori declarate în stare de faliment, în ultimii 2 ani anteriori declansării procedurii falimentului.

(2) Comisia are calitatea să evalueze în ce măsură experienta acumulată de membrii consiliului de administratie si de conducători este relevantă pentru specificul si volumul activitătii care va fi desfăsurată de către administrator.

Art. 10. - Pentru a analiza măsura în care sunt îndeplinite conditiile de reputatie, calificare si experientă profesională prevăzute de lege, evaluarea fiecărui membru al consiliului de administratie si al comitetului de directie se va face în fiecare caz, luându-se în considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei în cauză, precum si orice alte circumstante. în acest sens vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevantă, situatii cum ar fi:

a) persoana respectivă a fost sanctionată sau i s-a refuzat o autorizatie de către o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate ori s-a aflat în altă situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana în cauză are calitatea de membru al consiliului de administratie sau al comitetului de directie;

b) persoana a exercitat, fără aprobarea autoritătii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevăzută obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobări;

c) în calitate de conducător sau de administrator al entitătii, persoană juridică română, ori al unei sucursale a unei entităti străine, persoana nu si-a asumat responsabilitătile decurgând din această calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia prin care s-a urmărit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) în perioada în care persoana respectivă a detinut calitatea de conducător sau de administrator al unei entităti, aceasta a făcut obiectul unor măsuri de supraveghere specială, de administrare specială ori ai altor măsuri similare instituite de autoritatea competentă;

e) entitătile la care persoana respectivă exercită sau a exercitat atributii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar sau asociat au fost sanctionate de o autoritate din România ori din străinătate, însărcinată cu supravegherea în domeniul financiar-bancar, sau aceasta Ie-a refuzat ori Ie-a retras o autorizatie.

Art. 11. - Nu pot detine calitatea de actionar, de membru al consiliului de administratie, de membru al comitetului de directie sau de auditor financiar al unui administrator:

a) persoanele nominalizate în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finantării de acte de terorism si în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;

b) persoanele care au fost condamnate, printr-o sentintă rămasă definitivă, pentru infractiuni de coruptie, spălare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a administratorului.

Art. 12. - Interdictia prevăzută la art. 11 se aplică si în cazul actionarilor si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii, administratorii sau conducătorii acestora au fost condamnati printr-o sentintă rămasă definitivă, pentru infractiunile prevăzute la art. 11.

 

SECtIUNEA a 3-a

Documentatia necesară pentru obtinerea autorizării ca administrator

 

Art. 13. - (1) Decizia de autorizare ca administrator se eliberează în baza Cererii pentru autorizarea ca administrator, întocmită conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, însotită de documentatia completă, se depune si se înregistrează la Comisie de către societătile care intentionează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 14. - Cererea pentru autorizarea administratorului este însotită de următoarele documente:

a) procură specială si autentică sau, după caz, delegatie avocatială, prin care solicitantul împuterniceste una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentării cererii de autorizare ca administrator;

b) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, în copie;

c) actul constitutiv, care să contină inclusiv prevederile art. 18 alin. (2) din Lege, precum si toate certificatele de înscriere de mentiuni în Oficiul National al Registrului Comertului privind modificările acestuia, după caz, în copie;

d) dovada vărsării integrale sau a reîntregirii/majorării, după caz, sub formă bănească a capitalului social, în copie;

e) documentatia privind actionarii prevăzută la art. 15;

f) documentatia privind membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dacă este cazul, prevăzută la art. 16;

g) declaratia pe propria răspundere a actionarilor, membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, din care să rezulte dacă detin individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului „Declaratie 2" din anexa nr. 7;

h) documente privind actionarii, membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legăturilor dintre ei, conform modelului „Declaratie 1" din anexa nr. 6;

i) regulamentul de organizare si functionare a societătii, întocmit în conformitate cu art. 17;

j) actul juridic în baza căruia societatea detine spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, precum si documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 19;

k) proiectul contractului de depozitare;

I) proiectul contractului de societate civilă, prin care urmează a se înfiinta fondul de pensii facultative, întocmit în conformitate cu Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative;

m) proiectul contractului de audit, întocmit cu un auditor financiar extern, persoană juridică, înregistrat la autoritatea competentă, respectiv Camera Auditorilor Financiari din România;

n) declaratie privind politica de investitii;

o) planul de afaceri pe 3 ani, realizat în conformitate cu art. 18;

p) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;

r) dovada plătii taxei de autorizare ca administrator.

Art. 15. - (1) Pentru fiecare dintre actionari, persoane juridice, se vor prezenta următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din tara de origine, care să ateste cel putin denumirea, numărul si data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică si obiectul de activitate al acesteia;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare detinute în tara de origine si în străinătate, activitatea desfăsurată de actionar si de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balantă de verificare ale actionarilor si, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte actionarul. în cazul actionarilor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, acest termen include si functionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin;

d) în cazul actionarilor persoane juridice străine, situatiile financiare anuale prevăzute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internatională a Contabililor si care a asimilat Codul de etică emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care să ateste îndeplinirea cerintelor mentionate;

e) estimări ale rezultatelor financiare si investitionale pentru următorii 3 ani, însusite de conducătorii administratorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae, conform anexei nr. 1, certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), alin. (2), (3) si (4), pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigură conducerea activitătii curente a actionarului.

(2) Pentru fiecare dintre actionari, persoane fizice, se vor prezenta următoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae întocmit conform anexei nr. 1;

c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat si semnat de fiecare dintre actionari;

d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 16 alin. (2), (3) si (4);

e) declaratie de venituri întocmită în conformitate cu legislatia din tara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislatiei din tara respectivă; în cazul în care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;

f) „Declaratia 1" si „Declaratia 2", ale căror modele sunt prevăzute în anexa nr. 6, respectiv în anexa nr. 7;

g) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

h) cazier fiscal sau declaratie din care să rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii de autorizare a administratorului.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie va fi transmisă următoarea documentatie:

a) copie de pe actul de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae elaborat în conformitate cu anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care dovedeste că sunt absolventi ai unei institutii de învătământ superior;

d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;

e) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna dintre situatiile prevăzute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) specimene de semnătură, conform anexei nr. 5;

g) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4).

(2) Pentru persoanele care nu au resedinta în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică, eliberat de autoritătile din tara de origine si din tara în care au resedinta în prezent, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta în România, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridică eliberat de autoritătile din tara de origine si din tara în care au avut anterior resedinta, dacă aceasta este alta decât tara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul în România se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritătile române.

Art. 17. - (1) Regulamentul de organizare si functionare al administratorului va contine cel putin următoarele:

a) structura organizatorică a administratorului, care va contine obligatoriu o directie de audit intern si o directie distinctă responsabilă cu analiza oportunitătilor investitionale si plasarea activelor;

b) atributiile fiecărui compartiment al administratorului si relatiile dintre acestea;

c) atributiile sediilor secundare ale administratorului, inclusiv proceduri privind evidenta si controlul activitătii, arhivarea documentelor si transmiterea situatiilor si/sau a documentelor la sediul social;

d) competentele conducătorilor/înlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigură conducerea compartimentelor din cadrul administratorului, din cadrul sediilor secundare si ale altor persoane care efectuează operatiuni în numele si pe contul administratorului.

(2) Procedurile interne vor contine cel putin următoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic dedicat activitătii de administrare de fonduri de pensii facultative, preconizat a fi utilizat, la specificul activitătii ce urmează a fi desfăsurată, avându-se în vedere aspecte precum: capacitatea de a asigura în mod corespunzător suportul pentru desfăsurarea activitătilor propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de Comisie, îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în domeniul financiar-contabil în vigoare;

b) reguli privind prevenirea si combaterea spălării banilor, emise în aplicarea Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Planul de afaceri este elaborat de administrator si trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) informatii cu privire la activitătile ce urmează a fi desfăsurate;

b) informatii cu privire la modul în care administratorul intentionează să actioneze pentru desfăsurarea activitătii într-un mod sigur si prudent;

c) studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investitiei.

Art. 19. - (1) Spatiul destinat sediului social trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a administratorului;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 100 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

(2) Spatiul destinat sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) să se afle în folosinta exclusivă a administratorului;

b) să fie corespunzător structurii organizatorice si activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

c) să fie în suprafată utilă de cel putin 25 m2;

d) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure separarea efectivă a activitătilor ce urmează a fi desfăsurate;

e) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor în arhiva entitătii.

 

SECtIUNEA a 4-a

Procedura de acordare sau respingere a autorizatiei de administrare de fonduri de pensii facultative

 

SUBSECtIUNEA 1

Acordarea autorizării de administrare de fonduri de pensii facultative

 

Art. 20. - (1) Comisia hotărăste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare a administratorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Pentru a stabili îndeplinirea conditiilor prevăzute de lege, la evaluarea calitătii actionarilor si a membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie vor fi luate în considerare informatii legate de activitatea, reputatia si, după caz, integritatea morală a acestor persoane, precum si de orice alte circumstante.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (2) vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevantă, situatii cum ar fi:

a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al administratorului sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerintele prevăzute de lege si de prezenta normă;

b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezultă în mod clar natura activitătii desfăsurate de acestea si, în cazul persoanelor juridice, identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informatiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzactiile desfăsurate de acestea ori la influenta de orice natură, politică, economică, familială, personală la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia că există posibilitatea ca administratorul să nu îsi desfăsoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au făcut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sanctiuni sau interdictii;

e) actionarii nu sunt supravegheati în mod adecvat de autoritatea competentă din tara de origine, inclusiv în ceea ce priveste supravegherea pe bază consolidată;

f) persoana respectivă a fost sanctionată sau i s-a refuzat o autorizatie de către o autoritate din domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate.

Art. 21. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenul prevăzut la art. 20 alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile de la data solicitării Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) în situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau înlocuire, după caz.

Art. 22. - Decizia de aprobare a cererii de autorizare ca administrator se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către Comisie.

 

SUBSECtIUNEA a 2-a

Respingerea autorizării de administrare de fonduri de pensii facultative

 

            Art. 23. - (1) Neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute în prezenta normă duce la respingerea cererii pentru autorizarea ca administrator.

            (2) Decizia de respingere, scrisă si motivată, se comunică societătii în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

            (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislatia în vigoare privind contenciosul administrativ.

            Art. 24. - O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Comisiei numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

            Art. 25. - Toate documentele depuse la Comisie, în scopul obtinerii autorizatiei ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi însotite de un opis în care acestea vor fi mentionate.

            Art. 26. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ANEXA Nr. 1

la normă

 

Curriculum vitae   

 

Informatii personale

 

Nume / Prenume

Nume Prenume

Adresa

Numărul imobilului, numele străzii, codul postal, localitatea, tara

Telefon

Fix:

Mobil:

Fax

 

E-mail

 

Cetătenia

 

Data nasterii

 

Sex

 

Experienta profesională

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare experienta profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.

Functia sau postul ocupat

 

Principalele activităti si responsabilităti

 

Numele si adresa angajatorului

 

Tipul activitătii sau sectorul de activitate

 

Educatie si formare

 

Perioada

Mentionati pe rând fiecare formă de învătământ si program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent.

Calificarea / diploma obtinută

 

Domenii principale studiate / competente dobândite

 

Numele si tipul institutiei de învătământ

 

Nivelul de clasificare a formei de învătământ

 

Aptitudini si competente personale

 

Limba maternă

Precizati limba maternă

Limba(i) străină(e) cunoscute

 

Autoevaluare

Înteles

Vorbit

Scris

 

Abilităti de ascultare

Abilităti de citire

Interactiune

Exprimare

 

Limba

 

 

 

 

 

Limba

 

 

 

 

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Alte competente si aptitudini

Descrieti competentele si indicati contextul în care au fost dobândite.

Informatii suplimentare

Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referinte etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE DE IDENTDIFICARE ALE SOCIETĂtII

CERERE PENTRU AUTORIZAREA CA ADMINISTRATOR A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE

Subsemnatul (a) ............................................ ................................................. (numele si prenumele)

În calitate de împuternicit/împuterniciti.............................................................. (nr. si data procurii speciale si autentice/delegatiei avocatiale) Solicit autorizarea de constituire a societătii de pensii/autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative ............................................ ......................................................................... (denumirea societătii)

având:

Sediul social ............................................................................................. (localitate)

 ............................................................................................. (strada si numărul)

............................................................................................. (judetul)

............................................................................................. (codul postal)

Sediul secundar: ............................................................................................. (localitate)

............................................ ................................................. (strada si numărul)

............................................................................................. (judetul)

............................................................................................. (codul postal)

 Forma de înregistrare: ............................................................................................. (filială, sucursală, reprezentantă, agentie, punct de lucru)

 

Numărul de telefon: ...............................

Numărul de fax: ...............................

Adresa de postă electronică: ............................................................................  Prezenta cerere este înstită de un număr de..........documente, totalizând un număr de......... file. 

Semnătura împuternicit ......................................................... Data: .................

FALSE DELARATII SAU OMISIUNI INTENtIONATE ALE UNOR

FAPTE POT CONSTITUI ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PENALE

 

 

 

 

PAGINA A 2-A