MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 769         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

26. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Ordonantă de urgentă privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantării publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

1.136. - Hotărâre privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

 

1.173. - Hotărâre privind reglementarea aspectelor financiare ale contractului RO 0101.05 - Centru Expozitional Constanta, finantat din Programul PHARE 2001 SIF

 

1.175. - Hotărâre privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

214. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

            În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III „Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului”, domnul senator Gheorghe Copos - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Codrut Ioan Seres - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

2. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, domnul senator Codrut Ioan Seres - Grupul parlamentar al Partidului Conservator –se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Silvia Ciornei - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 7 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 26.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru proiectele de investitii din cadrul Programului SAPARD

 

Având în vedere că la data de 31 iulie 2006 au fost epuizate fondurile Programului SAPARD alocate prin acordurile anuale de finantare pentru perioada 2000-2006, precum si faptul că s-a depus un număr foarte mare de proiecte conforme care depăsesc alocarea financiară comunitară pentru măsurile 1.1 „îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole” si 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative”, este necesară asigurarea de la bugetul de stat a cofinantarii publice nerambursabile pentru realizarea acestor proiecte de investitii, în conditii de sanse egale pentru toti beneficiarii Programului SAPARD si pentru aplicarea cerintelor acquis-ului comunitar în sectorul agroalimentar românesc.

Pentru continuarea procesului de reformă a sectorului agroalimentar, precum si pentru asigurarea unei actiuni tranzitorii între Programul SAPARD si viitorul program de dezvoltare rurală finantat din fonduri comunitare, care se va derula începând din a doua jumătate a anului 2007,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 „Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”, 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole” si 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative”, care sunt declarate eligibile, selectate si contractate pentru finantare până la data de 31 decembrie 2006 si care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilităti:

a) acordarea cofinantarii publice nerambursabile de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale ale fiselor tehnice pentru aceste măsuri;

b) acordarea de credite bancare, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultură, cu modificările ulterioare, beneficiarilor de scrisori de confort emise de băncile comerciale până la data de 31 iulie 2006;

c) aplicarea prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Facilitătile prevăzute la art. 1 se acordă pentru beneficiarii proiectelor de investitii în următoarele domenii:

I. Măsura 1.1 „Îmbunătătirea prelucrării si marketingului produselor agricole si piscicole”:

a) carne, numai abatoare noi si modernizări;

b) legume, fructe si cartofi;

c) vin;

d) cereale;

e) lapte si produse lactate.

II. Măsura 3.1 „Investitii în exploatatiile agricole”:

a) culturi de câmp;

b) horticultura;

c) viticultură;

d) pomicultură;

e) sere;

f) ferme de vaci de lapte/bivolite;

g) crestere si îngrăsare de taurine;

h) ferme de oi/capre;

i) îngrăsătorii de berbecuti;

j) ferme de porci;

k) ferme de păsări.

III. Măsura 3.4 „Dezvoltarea si diversificarea activitătilor economice care să genereze activităti multiple si venituri alternative”:

a) alte activităti de turism în spatiul rural;

b) activităti mestesugăresti;

c) acvacultura;

d) alte activităti: sericicultură, apicultură, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de pădure si de arbusti fructiferi si a plantelor medicinale si aromatice, melcilor si broastelor.

Art. 3. - Beneficiarii proiectelor de investitii prevăzute la art. 2 sunt exceptati de la aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 231/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, asigură implementarea tehnică si financiară a proiectelor de investitii prevăzute la art. 2.

(2) Procedurile de lucru pentru Programul SAPARD se aplică de către Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit pentru proiectele de investitii prevăzute la art. 2.

(3) Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit va tine o evidentă distinctă a proiectelor prevăzute la art. 2 si a sumelor aferente acestora si va raporta periodic Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - Se autorizează Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit ca, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, să încheie angajamente legale în anul 2006, în limita sumei de 1.350,0 milioane lei, de la bugetul de stat, cu termene de plată în anii 2007 si 2008, pentru contractarea proiectelor de investitii prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 6. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 59.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

           

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Obiectivul si domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, în timpul lucrului.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se referă la riscurile pentru sănătatea si securitatea lucrătorilor datorate efectelor recunoscute ca nocive pe termen scurt asupra corpului uman, provocate de circulatia curentilor indusi si de absorbtia de energie, precum si de curentii de contact.

            (2) Prezenta hotărâre nu vizează posibilele efecte pe termen lung.

            (3) Prezenta hotărâre nu vizează riscurile care decurg din contactul cu conductori sub tensiune.

            Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau mai specifice din prezenta hotărâre.

            Art. 4. - În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

            a) câmpuri electromagnetice - câmpuri magnetice statice si câmpuri electrice, magnetice si electromagnetice care variază în timp cu frecvente până la 300 GHz;

            b) valori limită de expunere - limitele de expunere la câmpuri electromagnetice care se bazează direct pe efectele cunoscute asupra sănătătii si pe consideratii biologice; respectarea acestor limite asigură protectia lucrătorilor expusi la câmpuri electromagnetice împotriva oricărui efect nociv cunoscut asupra sănătătii;

            c) valori de declansare a actiunii - nivelul parametrilor direct măsurabili, exprimati în termeni de intensitate a câmpului electric (E), de intensitate a câmpului magnetic (H), de inductie magnetică (B) si de densitate a puterii (S), începând de la care trebuie să fie luate una sau mai multe măsuri prevăzute în prezenta hotărâre; respectarea valorilor de declansare a actiunii asigură respectarea valorilor limită de expunere relevante.

 

SECTIUNEA a 2-a

Valorile limită de expunere si valorile de declansare a actiunii

 

            Art. 5. - Valorile limită de expunere si valorile de declansare a actiunii pentru câmpurile electromagnetice sunt prevăzute în tabelele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 6. - (1) Pentru evaluarea, măsurarea si/sau calculul expunerii lucrătorilor la câmpuri electromagnetice se poate recurge la standardele nationale în domeniu.

            (2) Se poate recurge la standardele prevăzute la alin. (1) până la data publicării standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate care acoperă întreaga serie de evaluări, măsurări si calcule, stabilite de Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC).

 

CAPITOLUL II

Obligatiile angajatorului

 

SECTIUNEA 1

Determinarea expunerii si evaluarea riscurilor

 

Art. 7. - (1) în îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) si la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze si, dacă este necesar, să măsoare si/sau să calculeze nivelurile câmpurilor electromagnetice la care sunt expusi lucrătorii.

(2) Evaluarea, măsurarea si calcularea nivelurilor câmpurilor electromagnetice la care sunt expusi lucrătorii se pot efectua în conformitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (1) si, după caz, luându-se în considerare nivelurile de emisie indicate de producătorii echipamentelor, atunci când acestea sunt reglementate de legislatia natională, până la data publicării standardelor nationale adaptate standardelor europene armonizate ale CENELEC care acoperă întreaga serie de evaluări, măsurări si calcule.

Art. 8. - Pe baza evaluării nivelurilor câmpurilor electromagnetice, efectuată în conformitate cu art. 7, atunci când sunt depăsite valorile de declansare a actiunii prevăzute la art. 5, angajatorul evaluează si, dacă este necesar, calculează dacă sunt depăsite valorile limită de expunere.

Art. 9. - Evaluarea, măsurarea si/sau calculele prevăzute la art. 7 si 8 nu este absolut necesar să fie efectuate în locuri de muncă cu acces public, cu conditia ca o evaluare să fi fost deja efectuată în conformitate cu prevederile Normelor de reglementare a nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 1.007/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, si ca restrictiile mentionate în aceste norme să fie respectate în cazul lucrătorilor si riscurile pentru securitate să fie excluse.

Art. 10. - Evaluarea, măsurarea si/sau calculele prevăzute la art. 7 si 8 trebuie să fie programate si efectuate de către servicii sau persoane competente, la intervale adecvate, luându-se în considerare, în special, prevederile art. 8, 9 si 18 din Legea nr. 319/2006.

Art. 11. - Datele rezultate din evaluarea, măsurarea si/sau calculul nivelului de expunere trebuie să se păstreze într-o formă care să permită consultarea lor ulterioară.

Art. 12. - în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie să acorde o atentie deosebită următoarelor elemente:

a) nivelului, spectrului de frecventă, duratei si tipului expunerii;

b) valorilor limită de expunere si valorilor de declansare a actiunii, prevăzute la art. 5;

c) efectelor asupra stării de sănătate si securitătii lucrătorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice;

d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamente si dispozitive medicale electronice, inclusiv stimulatoare cardiace si alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inductie magnetică mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare, incendiile si exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorită scânteilor provocate de câmpuri induse, curenti de contact sau descărcări de scântei;

e) existentei unor echipamente de muncă alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice;

f) informatiilor adecvate obtinute în urma supravegherii stării de sănătate, inclusiv informatiilor publicate, atunci când este posibil;

g) surselor de expunere multiple;

h) expunerii simultane la câmpuri de frecvente multiple.

Art. 13. - (1) Angajatorul trebuie să detină o evaluare a riscurilor, în conformitate cu art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006, si trebuie să stabilească măsurile care trebuie luate pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, în conformitate cu art. 14-20.

(2) Evaluarea riscurilor trebuie să fie înregistrată pe un suport adecvat care să asigure păstrarea datelor.

(3) Atunci când natura si amploarea riscurilor legate de câmpurile electromagnetice nu justifică o evaluare mai detaliată a riscurilor, evaluarea riscurilor trebuie să contină argumente prezentate de angajator pentru a justifica acest fapt.

(4) Evaluarea riscurilor trebuie să fie actualizată periodic si ori de câte ori s-au produs modificări semnificative în urma cărora aceasta poate deveni caducă sau atunci când rezultatele supravegherii medicale demonstrează că este necesar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evitarea sau reducerea riscurilor generate de câmpurile electromagnetice

 

Art. 14. - Riscurile generate de expunerea la câmpuri electromagnetice trebuie să fie eliminate sau reduse la minimum, tinându-se seama de progresul tehnic si de existenta măsurilor de control al riscului la sursă.

Art. 15. - Reducerea riscurilor rezultate din expunerea la câmpuri electromagnetice se bazează pe principiile generale de prevenire prevăzute de Legea nr. 319/2006.

Art. 16. - Pe baza evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu art. 7-13, atunci când sunt depăsite valorile de declansare a actiunii prevăzute la art. 5, cu exceptia cazului în care evaluarea efectuată în conformitate cu art. 8 demonstrează că expunerea nu depăseste valorile limită si că este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie să stabilească si să pună în aplicare un program de măsuri tehnice si/sau organizatorice care urmăresc ca expunerea să nu depăsească valorile limită de expunere, tinându-se seama, în special, de următoarele elemente:

a) alte metode de lucru care să conducă la o expunere mai redusă la câmpuri electromagnetice;

b) alegerea unor echipamente care emit mai putine câmpuri electromagnetice, luând în considerare activitatea care se efectuează;

c) măsuri tehnice prin care se urmăreste reducerea emisiei câmpurilor electromagnetice, inclusiv, dacă este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protectie a stării de sănătate;

d) programe adecvate de întretinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă si a posturilor de lucru;

e) proiectarea si amenajarea locurilor de muncă si a posturilor de lucru;

f) limitarea duratei si a intensitătii expunerii;

g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protectie individuală.

Art. 17. - (1) Pe baza evaluării riscurilor, prevăzută la art. 7-13, locurile de muncă la care lucrătorii pot fi expusi la câmpuri electromagnetice care depăsesc valorile de declansare a actiunii trebuie să fie semnalizate corespunzător, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate la locul de muncă, cu exceptia cazului în care evaluarea efectuată în conformitate cu art. 8 demonstrează că expunerea nu depăseste valorile limită si că este exclus orice risc legat de securitate.

(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) trebuie să fie identificate si accesul la acestea să fie limitat, unde este posibil tehnic si există riscul depăsirii valorilor limită de expunere.

Art. 18. - (1) în nicio situatie lucrătorii nu trebuie să fie expusi la valori ale câmpului electromagnetic care depăsesc valorile limită de expunere.

(2) Dacă expunerea depăseste valorile limită, în pofida măsurilor luate de angajator pentru aplicarea prezentei hotărâri, acesta trebuie să ia imediat măsuri de reducere a expunerii la un nivel inferior valorilor limită, să determine cauzele depăsirii valorilor limită de expunere si să modifice în consecintă măsurile de protectie si prevenire, pentru a evita orice altă depăsire.

Art. 19. - Angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta sectiune la nevoile lucrătorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice, în conformitate cu art. 35 din Legea nr. 319/2006.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informarea si formarea lucrătorilor

 

Art. 20. - Fără a aduce atingere art. 16, 17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure informarea si formarea lucrătorilor expusi la locul de muncă la riscuri generate de câmpuri electromagnetice si/sau a reprezentantilor acestor lucrători în raport cu rezultatele evaluării riscurilor, prevăzută la art. 7, în special în ceea ce priveste următoarele:

a) măsurile luate în aplicarea prezentei hotărâri;

b) valorile si conceptele referitoare la valorile limită de expunere si la valorile de declansare a actiunii, precum si potentialele riscuri asociate;

c) rezultatele evaluării, măsurării si/sau calculelor privind nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice, efectuate în aplicarea art 7-13;

d) modul de detectare a efectelor nocive ale expunerii asupra stării de sănătate si modul de semnalare a acestora;

e) conditiile în care lucrătorii au dreptul la supravegherea stării de sănătate;

f) practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a riscurilor datorate expunerii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consultarea si participarea lucrătorilor

 

            Art. 21. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăsoare în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.

 

CAPITOLUL III

Supravegherea sănătătii

 

Art. 22. - În scopul prevenirii si detectării cât mai rapid posibil a oricărui efect nociv asupra stării de sănătate care rezultă din expunerea la câmpuri electromagnetice, trebuie să se asigure o supraveghere adecvată a stării de sănătate a lucrătorilor, în conformitate cu prevederile art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006.

Art. 23. - (1) în orice situatie, atunci când se depistează o expunere la câmpuri electromagnetice care depăseste valorile limită, lucrătorul în cauză trebuie să fie supus unui examen medical.

(2) Dacă se depistează o deteriorare a stării de sănătate a lucrătorului rezultată din expunerea la câmpuri electromagnetice care depăseste valorile limită, angajatorul trebuie să efectueze o reevaluare a riscurilor, potrivit prevederilor art. 7-13.

Art. 24. - Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura accesul medicului de medicina muncii la rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 7-13.

Art. 25. - Dosarele medicale cuprinzând rezultatele supravegherii medicale trebuie să fie păstrate într-o formă adecvată, astfel încât să poată fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical.

Art. 26. - La cerere, lucrătorii au drept de acces la dosarele medicale personale.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

            Art. 27. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă următoarele fapte:

            a) încălcarea dispozitiilor art. 13 alin. (1), art. 16 si 17, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

            b) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

            (2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 28. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la art. 27 alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            Art. 29. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei raportează Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, cu privire la aplicarea dispozitiilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

            Art. 30. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

            Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/40/CE privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenti fizici (câmpuri electromagnetice), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 159/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.136.

 

ANEXA

 

VALORI LIMITĂ

de expunere si valori de declansare a actiunii pentru câmpurile electromagnetice

 

Se folosesc următoarele mărimi fizice pentru a caracteriza expunerea la câmpuri electromagnetice:

1. Curentul de contact (lc) între o persoană si un obiect este exprimat în amperi (A). Un obiect conductor în câmp electric poate fi încărcat de acest câmp.

2. Densitatea de curent (J) se defineste ca fiind curentul care traversează o unitate de suprafată, perpendiculară pe fluxul de curent, într-un volum conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprimă în amperi pe m2 (A/m2).

3. Intensitatea câmpului electric este o mărime vectorială (E) care corespunde fortei exercitate asupra unei particule încărcate, independent de deplasarea ei în spatiu. Aceasta se exprimă în volti pe metru (V/m).

4. Intensitatea câmpului magnetic este o mărime vectorială (H) care, împreună cu inductia magnetică, defineste un câmp magnetic în orice punct din spatiu. Aceasta se exprimă în amperi pe metru (A/m).

5. Inductia magnetică sau densitatea de flux magnetic este o mărime vectorială (B) definită ca forta exercitată asupra sarcinilor mobile, exprimată în tesla (T). în spatiul liber si în materiile biologice pot fi utilizate atât inductia magnetică, cât si intensitatea câmpului magnetic, aplicând echivalenta 1A/m = 4n 10”7T.

6. Densitatea de putere (S) este mărimea adecvată pentru utilizarea în cazul frecventelor foarte înalte, atunci când profunzimea penetrării corpului este redusă. Reprezintă cantitatea de putere radiantă, incidentă perpendicular pe o suprafată, împărtită la aria acestei suprafete. Aceasta se exprimă în wati pe m2 (W/m2).

7. Absorbtia specifică a energiei (SA) se defineste ca energia absorbită pe unitate de masă de tesut biologic. Aceasta se exprimă în jouli pe kilogram (J/kg). în prezenta hotărâre se foloseste pentru a limita efectele nontermice ale radiatiilor de microunde în impulsuri.

8. Rata de absorbtie specifică (SAR) a energiei medii pe întregul corp sau pe o anumită parte a corpului se defineste ca debitul cu care este absorbită energia pe

unitatea de masă de tesut corporal. Aceasta se exprimă în wati pe kilogram (W/kg).

SAR pe întregul corp este o mărime larg acceptată pentru a stabili raportul între efectele termice nocive si expunerea la câmpuri de radiofrecventă (RF).

SAR medie pe întregul corp si valorile de SAR locală sunt necesare pentru a evalua si a limita depozitarea excesivă de energie pe părti mici ale corpului, datorată conditiilor speciale de expunere, cum ar fi: expunerea unei persoane legate la pământ la o frecventă radio inferioară din domeniul de frecvente în MHz sau expunerea unei persoane în câmpul apropiat unei antene.

Dintre aceste mărimi, cele care pot fi măsurate direct sunt: inductia magnetică, curentul de contact, intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului magnetic si densitatea de putere.

 

A. Valori limită de expunere

În functie de frecventă, pentru a defini valorile limită de expunere pentru câmpurile electromagnetice se folosesc următoarele mărimi fizice:

a) se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent pentru câmpurile variabile în timp de până la 1 Hz, pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular si a sistemului nervos central;

b) între 1 Hz si 10 MHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de curent, cu scopul de a preveni efectele asupra functiilor sistemului nervos centrai;

c) între 100 kHz si 10 GHz, se prevăd valori limită de expunere cu privire la SAR, pentru a preveni stresul termic al întregului corp si o încălzire excesivă localizată a tesuturilor. în domeniul de frecvente cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, se prevăd valori limită de expunere referitoare atât la densitatea de curent, cât si la SAR;

d) între 10 GHz si 300 GHz, se prevăd valori limită de expunere pentru densitatea de putere, în scopul de a preveni o încălzire excesivă a tesuturilor la suprafata corpului sau în apropierea acestei suprafete.

 

Tabelul nr. 1

 

Valori limită de expunere conditii care trebuie îndeplinite

 

Domeniul de frecvente

Densitatea de curent indus în cap si trunchi J (mA/m2) (rms)

SAR medie pentru întregul corp (W/kg)

SAR localizată (cap si trunchi) (W/kg)

SAR localizată (membre) (W/kg)

Densitatea de putere S (W/m2)

până la 1 Hz

40

-

-

-

-

1-4 Hz

40/f

-

-

-

-

4-1000 Hz

10

-

-

-

-

1000 Hz-100 kHz

f/100

-

-

-

-

100 kHz-10 MHz

f/100

0,4

10

20

-

10 MHz-10 GHz

-

0,4

10

20

-

10-300 GHz

-

-

-

-

50

 

Note:

1. f este frecventa exprimată în hertzi.

2. Valorile limită de expunere pentru densitatea de curent trebuie să protejeze împotriva efectelor acute ale expunerii asupra tesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului si al trunchiului.

Valorile limită de expunere în domeniul de frecvente de la 1 Hz la 10 MHz se bazează pe efectele nocive constatate asupra sistemului nervos central.

Astfel de efecte acute sunt prin definitie instantanee si, din punct de vedere stiintific, nu există nici un motiv pentru modificarea valorilor limită pentru expunerile de scurtă durată. Totusi, deoarece valorile limită de expunere se bazează pe efectele nocive asupra sistemului nervos central, aceste valori limită pot permite densităti de curent mai mari în alte tesuturi corporale decât sistemul nervos central, în aceleasi conditii de expunere.

3. Datorită eterogenitătii electrice a corpului uman, trebuie calculată media densitătilor de curent pe o sectiune de 1 cm2, perpendiculară pe directia curentului.

4. Pentru frecventele de până la 100 kHz, valorile de vârf ale densitătii de curent pot fi obtinute prin înmultirea valorii rms cu (2)1/2.

5. Pentru frecvente de până la 100 kHz si pentru câmpurile magnetice în impulsuri, densitatea maximă de curent asociată impulsurilor poate fi calculată pornind de la timpul de crestere/descrestere si de la viteza maximă a fluctuatiei inductiei magnetice. Densitatea de curent indus poate fi comparată cu valoarea limită de expunere adecvată. Pentru impulsuri de durată tp, frecventa echivalentă care se aplică valorilor limită de expunere se calculează după formula f = 1/(2tp).

6. Toate valorile medii SAR trebuie să fie măsurate într-un interval de timp de 6 minute.

7. Masa luată în calcul pentru evaluarea SAR medie localizată este de 10 g de tesut adiacent.

SAR maximă astfel obtinută reprezintă valoarea folosită la estimarea expunerii.

Aceste 10 g de tesut trebuie să fie o masă de tesut adiacent cu proprietăti electrice aproape omogene. Prin

precizarea că trebuie luată în considerare o masă de tesut adiacent se recunoaste faptul că acest concept poate fi folosit în dozimetria informatică, dar poate prezenta dificultăti în cazul măsurărilor fizice directe. Se poate folosi o masă simplă de tesut de formă cubică, cu conditia ca mărimile dozimetrice calculate să aibă valori mai scăzute decât cele prezentate în recomandări.

8. Pentru expunerile la câmp în impulsuri, în domeniul de frecvente cuprinse între 0,3 si 10 GHz, si pentru expunerea localizată a capului se recomandă o valoare limită de expunere suplimentară, cu scopul de a limita si de a evita efectele auditive provocate de expansiunea termoelastică.

În acest caz, SA nu trebuie să depăsească 10 mJ/kg în medie pentru 10 grame de tesut.

9. Densitătile de putere medii trebuie calculate pentru o suprafată expusă de 20 cm2 si un interval de timp de 68/f105 minute (f exprimată în GHz), în scopul de a compensa scăderea progresivă a adâncimii de penetrare pe măsură ce creste frecventa.

Valoarea medie a densitătii spatiale maxime de putere, calculată pentru 1 cm2, nu trebuie să depăsească valoarea de 50 W/m2.

10. Pentru câmpurile electromagnetice în impulsuri ori tranzitorii sau, în general, pentru expunerea simultană la câmpuri de frecvente multiple, trebuie să se aplice metode de evaluare, de măsurare si/sau de calcul adecvate, care permit analizarea caracteristicilor formei de undă si a naturii interactiunilor biologice, tinând seama de standardele nationale în domeniu ce adoptă standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.

 

            B. Valori de declansare a actiunii

 

Valorile de declansare a actiunii, prevăzute în tabelul nr. 2, sunt obtinute plecând de la valori limită de expunere în conformitate cu principiile stabilite de Comisia internatională pentru protectia împotriva radiatiilor neionizante (ICNIRP), în recomandările sale vizând limitarea expunerii la radiatii neionizante (ICNIRP 7/99).

 

Tabelul nr. 2

 

Valori de declansare a actiunii (valori rms în câmp neperturbat)

 

Domeniul de frecventă

Intensitatea câmpului electric

E

(V/m)

Intensitatea câmpului magnetic

H

(A/m)

Inductia magnetică B

(µT)

Densitatea de putere pentru undă plană echivalentă

Seq

(W/m2)

Curent de contact lc

(mA)

Curent indus în extremităti lL

(mA)

0-1 Hz

-

1,63 x105

2x105

-

1,0

-

1-8 Hz

20.000

1,63 x 105f2

2 x105/f2

-

1,0

-

8-25 Hz

20.000

2x104/f

2,5x104/f

-

1,0

-

0,025-0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

-

1,0

-

0,82-2,5 kHz

610

24,4

30,7

-

1,0

-

2,5-65 kHz

610

24,4

30,7

-

0,4f

-

65-100 kHz

610

1.600/f

2.000/f

-

0,4f

-

0,1-1 MHz

610

1,6/f

2/f

-

40

-

1-10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

-

40

-

10-110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110-400 MHz

61

0,16

0,2

10

-

-

400-2.000 MHz

3f1/2

0,008f1/2

0,01 f1/2

f/40

-

-

2-300 GHz

137

0,36

0,45

50

-

-

 

Note:

1. f este frecventa în unitătile de măsură indicate în coloana domeniului de frecventă.

2. Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 GHz, mediile valorilor Seq, E, H, B si lL se măsoară pe un interval de timp de 6 minute.

3. Pentru frecventele mai mari de 10 GHz, mediile valorilor Seq, E, H si B se măsoară pe un interval de 68/f105 minute (f este exprimată în GHz).

4. Pentru frecvente de până la 100 kHz, valorile de vârf de declansare a actiunii pentru intensitătile de câmp se calculează înmultind valoarea rms cu (2)1/2. Pentru impulsuri de durată tp, frecventa echivalentă care trebuie aplicată pentru valorile de declansare a actiunii trebuie calculată formula f = 1/(2tp). Pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 MHz, valorile de vârf de declansare a actiunii pentru intensitătile de câmp se calculează înmultind valorile rms relevante cu 103, unde a = [0,665 logtf/IO5) + 0,176], f fiind exprimată în Hz. Pentru frecventele cuprinse între 10 MHz si 300 GHz, valorile de vârf de declansare a actiunii se calculează înmultind valorile rms corespunzătoare cu 32 pentru intensitatea câmpului si cu 1.000 pentru densitatea de putere a undei plane echivalentă.

5. În ceea ce priveste câmpurile electromagnetice în impulsuri sau tranzitorii sau, în general, în ceea ce priveste expunerea simultană la câmpuri de frecvente multiple, trebuie să se aplice metode de evaluare, de măsură si/sau de calcul adecvate, care să permită analizarea caracteristicilor formelor de undă si a naturii interactiunilor biologice, tinându-se seama de standardele nationale în domeniu ce adoptă standarde europene armonizate, stabilite de CENELEC.

6. Pentru valorile de vârf ale câmpurilor electromagnetice în impulsuri modulate, cu frecvente purtătoare de peste 10 MHz, se recomandă ca valoarea medie Seq pe durata impulsului să nu depăsească de 1.000 de ori valoarea Seq se declansare a actiunii sau ca intensitatea câmpului să nu depăsească de 32 de ori valoarea de declansare a actiunii pentru intensitătile de câmp corespunzătoare frecventei purtătoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea aspectelor financiare ale contractului RO 0101.05 - Centru Expozitional Constanta, finantat din Programul PHARE 2001 SIF

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea cheltuielilor suplimentare în sumă de 3.424 mii lei rezultate în urma determinării valorii totale a costurilor proiectului „Centru Expozitional Constanta”, cod perseus RO 0101.05, din bugetul propriu aprobat pe anul 2006 al Ministerului Integrării Europene de la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe de dezvoltare”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licentă si a specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial si/sau general, precum si numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - în ciclul de studii universitare de licentă se pot organiza duble specializări, numai în domeniul Limbă si literatură, prevăzute în anexă.

Art. 3. - (1) Ciclul de studii universitare de licentă se organizează pe domenii de studiu, cu exceptia specializărilor reglementate în Uniunea Europeană prin norme speciale.

(2) Un domeniu de studiu este definit prin cunostinte si competente generale si de specialitate. Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare.

(3) Specializările universitare sunt programe de studii care concretizează oferta educatională a institutiilor de învătământ superior.

(4) Fiecărui absolvent de studii universitare de licentă i se eliberează diploma de licentă pe domeniul de studiu, precum si un supliment de diplomă al cărui continut este în conformitate cu normele europene si în care se va mentiona specializarea.

(5) Drepturile conferite de diploma de licentă sunt aceleasi pentru 180-240 de credite de studiu acumulate.

Art. 4. - Numărul creditelor de studiu este acelasi pentru toate formele de învătământ: zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă.

Art. 5. - Durata ciclului de licentă ia formele de învătământ de zi, cu frecventă redusă si la distantă este aceeasi.

Art. 6. - Institutiile de învătământ superior public si privat vor proceda la reformarea planurilor de învătământ ale specializărilor acreditate si/sau autorizate provizoriu, pentru a asigura dobândirea cunostintelor si a competentelor definitorii pentru domeniul de studiu si pentru a realiza un învătământ în concordantă cu cerintele pietei muncii si ale studentului.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică învătământului superior public si privat, acreditat si/sau autorizat provizoriu, care functionează în conditiile legii, începând cu anul universitar 2006-2007, pentru studentii admisi în anul I.

Aii. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 21 februarie 2005, precum si anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu si a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr.1.175.

 

ANEXĂ*)

 

DOMENII PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENTĂ SI SPECIALIZĂRILE DIN CADRUL ACESTORA

 

A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licentă

 

Domenii fundamentale de stiintă, artă, cultură

Domenii de studii universitare de licentă

Număr C.S.T.

SPECIALIZĂRI

Stiinte exacte

 

 

 

MATEMATICĂ

180

- Matematică

- Matematici aplicate

- Matematică informatică

FIZICĂ

180

- Fizică

- Fizică medicală

- Biofizică

- Fizică informatică

CHIMIE

180

- Chimie

- Biochimie tehnologică

- Radiochimie

- Chimie informatică

INFORMATICĂ

180

- Informatică

- Informatică aplicată

Stiinte ale naturii

 

 

 

BIOLOGIE

180

- Biologie

- Biochimie

GEOGRAFIE

180

- Geografie

- Geografia turismului

- Cartografie

- Hidrologie si meteorologie

- Planificare teritorială

GEOLOGIE

180

- Geologie

- Geochimie

STIINTA MEDIULUI

180

- Chimia mediului

- Ecologie si protectia mediului

- Geografia mediului

- Fizica mediului

- Stiinta mediului

Stiinte umaniste

 

 

 

 

FILOSOFIE

180

- Filosofie

LIMBA SI LITERATURĂ

180

- Limba si literatura română1)

- Limbă si literatură2)

- Limbă si literatură modernă3)

- Literatură universală si comparată 1)

LIMBI MODERNE APLICATE

180

- Traducere si interpretare

- Limbi modeme aplicate

ISTORIE

180

- Istorie

- Arheologie

- Arhivistică

- Muzeologie

- Istoria artei

STUDII CULTURALE

180

- Etnologie

- Studii iudaice

- Studii americane

- Studii culturale

Teologie

TEOLOGIE

180

- Teologie 4) pastorală

- Teologie 4) didactică

- Artă sacră

- Teologie 4) socială

Stiinte juridice

DREPT

240

- Drept

- Drept comunitar

Stiinte sociale si politice

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIE

180

- Sociologie

- Antropologie

ASISTENTĂ SOCIALA

180

- Asistentă socială

STIINTE POLITICE

180

- Stiinte politice

- Studii de securitate

RELATII INTERNATIONALE SI STUDII EUROPENE

180

- Relatii internationale si studii europene

STIINTE ADMINISTRATIVE

180

- Administratie publică

- Administratie europeană

- Asistentă managerială si secretariat

- Politie comunitară

STIINTE ALE COMUNICĂRII

180

- Jurnalism

- Comunicare si relatii publice

- Biblioteconomie si stiinta informării

STIINTE ALE EDUCATIEI

180

- Pedagogie

- Psihopedagogie specială

- Pedagogia învătământului primar si prescolar

PSIHOLOGIE

180

- Psihologie

- Terapie ocupatională

 

Stiinte economice

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE

180

- Economie generală

- Economie agroalimentară

- Economia mediului

- Economie si comunicare economică în afaceri

- Economie agroalimentară si a mediului

- Economie generala si comunicare economică

FINANTE

180

- Finante si bănci

ADMINISTRAREA AFACERILOR

180

- Administrarea afacerilor

- Economia firmei

- Economia comertului, turismului si serviciilor

- Merceologie si managementul calitătii

- Administrarea afacerilor (în limbi străine)

- Economia comertului, turismului, serviciilor si managementul calitătii

CONTABILITATE

180

- Contabilitate si informatică de gestiune

CIBERNETICĂ, STATISTICA SI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

180

- Cibernetică economică

- Informatică economică

- Statistică si previziune economică

ECONOMIE Sl AFACERI INTERNATIONALE

180

- Economie internatională

- Afaceri internationale

- Economie si afaceri internationale

MANAGEMENT

180

- Management

- Managementul dezvoltării rurale durabile

MARKETING

180

- Marketing

Arte

 

 

 

TEATRU

180

- Artele spectacoluluiS)

- Teatrologie 6)

- Scenografie

CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

240

- Cinematografie, fotografie, media7)

- Filmologie

MUZICĂ

180-240

- Muzicologie

- Pedagogie muzicală

- Interpretare muzicală

- Compozitie muzicală

- Dirijat

- Artele spectacolului muzical

- Muzică religioasă

ARTE PLASTICE, DECORATIVE SI DESIGN

180

- Arte plastice8)

- Arte decorative

- Design

- Conservare si restaurare

- Artă murală

- Pedagogia artelor plastice si decorative

- Istoria si teoria artei

- Ceramică-sticlă-metal

- Arte textile-Design textil

- Modă-Design vestimentar

- Scenografie si eveniment artistic

- Design ambiental

- Artă monumentală

Arhitectură si urbanism

 

ARHITECTURA*)

180-360

- Arhitectură

- Arhitectură de interior

- Conservare si restaurare de arhitectură

- Arhitectura peisajului

- Mobilier si amenajări interioare

URBANISM

240

- Proiectare si planificare urbană

- Urbanism si administrarea teritoriului

- Amenajarea si planificarea peisajului

Educatie fizică si sport

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

180

- Educatie fizică si sportivă

- Sport si performantă motrică

- Kinetoterapie si motricitate specială

Stiinte agricole si silvice

 

 

 

 

AGRONOMIE

240

- Agricultură

- Stiintele solului

- Montanologie

- Protectia plantelor

- Exploatarea masinilor si instalatiilor pentru agricultură si industria alimentară

HORTICULTURA

240

- Horticultura

- Peisagistică

SILVICULTURA

240

- Silvicultură

- Exploatări forestiere

- Cinegetică

ZOOTEHNIE

240

- Zootehnie

- Piscicultura si acvacultura

BIOTEHNOLOGII

240

- Inginerie genetică

- Biotehnologii9)

Stiinte ingineresti

 

 

 

CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

240

- Calculatoare

- Tehnologia informatiei

- Calculatoare si sisteme informatice pentru apărare si securitate natională

- Ingineria informatiei

INGINERIE GENISTICĂ

240

- Masini si utilaje de geniu

- Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

INGINERIE GEODEZICĂ

240

- Măsurători terestre si cadastru

- Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

INGINERIE AEROSPATIALĂ

240

- Constructii aerospatiale

- Sisteme de propulsie

- Echipamente si instalatii de aviatie

- Inginerie si management aeronautic

- Aeronave si motoare de aviatie

 

Stiinte ingineresti

INGINERIE CHIMICA

240

- Ingineria substantelor anorganice si protectia mediului

- Chimia si ingineria substantelor organice, petrochimie si carbochimie

- Stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale

- Stiinta si ingineria polimerilor

- Ingineria si informatica proceselor chimice si biochimice

- Inginerie chimică

- Controlul si securitatea produselor alimentare

- Inginerie biochimică

- Ingineria fabricatiei hârtiei

- Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

- Tehnologie chimică textilă

- Chimie alimentară si tehnologii biochimice

- Prelucrarea petrolului si petrochimie

- Extracte si aditivi naturali alimentari

- Chimie militară

INGINERIE CIVILÃ

240

- Constructii civile, industriale si agricole

- Căi ferate, drumuri si poduri

- Constructii si fortificatii

- Amenajări si constructii hidrotehnice

- Constructii miniere

- Inginerie sanitară si protectia mediului a îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

- Inginerie civilă

- Inginerie urbană si dezvoltare regională

- Infrastructura transporturilor metropolitane

INGINERIA INSTALATIILOR

 

240

- Instalatii pentru constructii

- Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

- Instalatii pentru constructii-pompieri

INGINERIE DE ARMAMENT,

RACHETE SI MUNITII

240

 

- Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

- Munitii, rachete, explozivi si pulberi

- Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

- Sisteme integrate de armament si munitie

INGINERIE ELECTRICĂ

240

 

- Sisteme electrice

- Electronică de putere si actionări electrice

- Electrotehnică

- Instrumentatie si achizitii de date

- Electromecanică

- Inginerie electrică si calculatoare

INGINERIE ELECTRONICĂ Sl

TELECOMUNICATII

240

- Electronică aplicată

- Tehnologii si sisteme de Telecomunicatii

- Retele si software de telecomunicatii

- Microelectronică, optoelectronică si nanotehnologii

- Telecomenzi si electronică în transporturi

- Echipamente si sisteme electronice militare

- Transmisiuni

INGINERIE ENERGETICĂ

240

 

- Ingineria sistemelor electroenergetice

- Hidroenergetică

- Termoenergetică

- Energetică industrială

- Energetică si tehnologii nucleare

- Managementul energiei

INGINERIE GEOLOGICĂ

240

 

- Inginerie geologică

- Geologia resurselor miniere

- Geologia resurselor petroliere

- Geofizică

INGINERIE INDUSTRIALĂ

240

 

- Tehnologia constructiilor de masini

- Masini unelte si sisteme de productie

- Ingineria sudării

- Design industrial

- Ingineria si managementul calitătii

- Ingineria securitătii în industrie

- Nanotehnologii si sisteme neconventionale

- Tehnologia si designul produselor textile

- Tehnologia si designul confectiilor din piele si înlocuitori

- Ingineria sistemelor de energii regenerabile

- Tehnologia tricotajelor si confectiilor

INGINERIE FORESTIERĂ

240

 

- Ingineria prelucrării lemnului

- Ingineria produselor finite din lemn

INGINERIA PRODUSELOR

ALIMENTARE

240

- Ingineria produselor alimentare

- Tehnologia prelucrării produselor agricole

- Controlul si expertiza produselor alimentare

- Pescuit si industrializarea pestelui

INGINERIA

AUTOVEHICULELOR

240

 

- Constructii de autovehicule

- Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

- Autovehicule rutiere

- Echipamente si sisteme de comandă si control pentru autovehicule

- Blindate, automobile si tractoare

INGINERIA MATERIALELOR

240

- Stiinta materialelor

- Ingineria elaborării materialelor metalice

- Ingineria procesării materialelor

 

Stiinte

ingineresti

INGINERIE MECANICÃ

 

240

- Sisteme si echipamente termice

- Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

- Mecanică fină st nanotehnologii

- Masini si echipamente miniere

- Inginerie mecanică

- Masini si instalatii pentru agricultură si industrie alimentară

- Utilaje petroliere si petrochimice

- Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

- Echipamente pentru procese industriale

- Utilaje tehnologice pentru constructii

- Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

- Utilaje pentru textile si pielărie

- Vehicule pentru transportul feroviar

- Utilaje si instalatii portuare

INGINERIA

MEDIULUI

240

 

- Ingineria si protectia mediului în industrie

- Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

- Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimică

- Inginerie si protectia mediului în agricultură

- Ingineria dezvoltării rurale durabile

- Ingineria mediului

- Ingineria valorificării deseurilor

INGINERIE NAVALĂ SI NAVIGATIE

240

 

- Sisteme si echipamente navale

- Arhitectură navală

- Navigatie si transport maritim si fluvial

- Navigatie, Hidrografie si echipamente navale

- Electromecanică navală

INGINERIA SISTEMELOR

 

240

- Automatica st informatică aplicată

- Echipamente pentru modelare, simulare si conducere informatizată a actiunilor de luptă

- Ingineria sistemelor multimedia

INGINERIE SI MANAGEMENT

240

- Inginerie economică industrială

- Inginerie economică în domeniul mecanic

- Inginerie economică în constructii

- Inginerie si management naval si portuar

- Inginerie economică în domeniul transporturilor

- Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

- Inginerie economică în industria chimică si de materiale

- Inginerie economică în agricultură

- Inginerie si management în alimentatia publică si agroturism

INGINERIA TRANSPORTURILOR

240

- Ingineria transporturilor si trafic

MECATRONICA SI ROBOTICĂ

240

- Mecatronică

- Robotică

MINE, PETROL ST GAZE

 

 

240

- Inginerie minieră

- Prepararea substantelor minerale utile

- Topografie minieră

- Inginerie de petrol si gaze

- Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

STIINTE INGINERESTI APLICATE

240

- Inginerie medicală

- Optometrie

- Biotehnologii industriale

- Inginerie fizică

- Informatică industrială

- Informatică aplicată în inginerie electrică

- Matematică si informatică aplicată în inginerie

- Fizică tehnologică

- Bioinginerie

Stiinte militare si informatii

STIITE MILITARE SI INFORMATII

180

- Conducere interarme-forte terestre

- Conducere interarme-forte navale

- Conducere interarme-forte aeriene

- Conducere logistică

- Managementul organizatiei

- Comunicare si relatii publice – informatii

- Psihologie – informatii

- Management economico-financiar

Medicină veterinară

MEDICINĂ VETERINARÃ

360

- Medicină veterinară

 


*) Pentru specializarea Arhitectura se prevăd 360 credite, în sistem integrat licentă si master, conform reglementarii sectoriale din cadrul Uniunii Europene. Pentru specializarea Arhitecturã de interior se prevăd 300 de credite în sistem integrat licentă si master. Pentru celelalte specializări se prevăd 180 credite.

**) Studii universitare integrate licentă si master, conform reglementarii sectoriale din cadrul Uniunii Europene

 

1) Se adaugă: în combinatie cu o limbă si literatură moderna.

2) Se adaugă: limba pentru care se organizează programul de studii, în combinatie cu limba si literatura română/limbă si literatură modernă.

3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinatie cu o altă limbă si literatură modernă/clasică, sau în combinatie cu limba si literatură româna/clasica.

4) Se referã, dupã caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolicã, Teologie greco-catolicã, Teologie reformată, Teologie baptista, Teologie protestanta, Teologie penticostală,  Teologie adventistă.

5) Se adaugã dupã caz: Actorie, Regie, Păpusi-Marionete, Coregrafie.

6) Se adaugã dupã caz: Management cultural, Jurnalism teatral.

7) Se adaugã dupã caz: Regie de film si TV, Imagine de film si TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuala: scenaristica, publicitate media, filmologie.

8) Se adaugã dupã caz: Pictură, Sculptură, Grafica, Fotografie-videoprocesarea computerizatã a imaginii.

9) Se adaagi dupã caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentara.

 

B. LISTA SPECIALIZĂRILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTATE REGLEMENTATE SECTORIAL SI, RESPECTIV GENERAL

 

Domeniul de studii universitare de licentă

Natura reglementării

Număr C.S.T.

SPECIALIZĂRI

SĂNĂTATE

Reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

360

- Medicină

- Medicină dentară

 

 

300

- Farmacie

 

 

180

- Asistentă medicală

 

 

240

- Moase

 

Reglementate general

180

- Radiologie si imagistică

- Laborator clinic

- Balneo- fiziokinetoterapie si recuperare

- Tehnică Dentară

- Asistentă Dentară

- Asistentă de Farmacie

- Audiologie si protezare auditivă

- Asistentă de profilaxie stomatologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.659 din 4 septembrie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plată pentru manopera actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciti în baza contractului de concesionare, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea 1, nr. 308 din 5 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Tariful pentru servicii de identificare, înregistrare si miscare a ovinelor, caprinelor si suinelor este exprimat în echivalent euro si este achitat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru ultima zi a lunii.”

2. În tabelul din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 84/2006, cu modificările ulterioare, după ultimul rând „Transportul probelor de sânge, organe, tesuturi si al altor probe pentru analize de laborator (inclusiv probe de sanitatie, apă, furaje)”, se introduc două noi rânduri, cu următorul cuprins:

 

„Servicii de identificare, înregistrare si miscare a bovinelor

lei/cap

15

Servicii de identificare, înregistrare si miscare a ovinelor, caprinelor si suinelor

euro/cap

0,54”

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 7 septembrie 2006.

Nr. 214.