MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 septembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.092. – Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

1.093. – Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

1.094. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.188. – Hotărâre privind desfiintarea Comitetului National pentru Dezvoltare Culturală

 

1.198. – Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judetul Mures

 

1.201. – Hotărâre privind trecerea unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.202. – Hotărâre privind trecerea din domeniul public ai statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.204. – Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a două imobile situate în comunele Tomesti si Bivolari, judetul Iasi, aflate în domeniul public al statului

 

1.205. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor – Muzeul National de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

1.206. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Gheorgheni si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judetul Harghita

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

150. – Decizie pentru constatarea vacantei functiei de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului, ca urmare a decesului domnului Octavian Nichifor Bîgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.604. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 286/2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere, pentru contributia sa remarcabilă la dezvoltarea si afirmarea gândirii juridice românesti în domeniile dreptului international aerian si spatial,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Alexandru Danielopol, Republica Franceză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2006.

Nr. 1.092.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 3 alin. (2), ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la înfiintarea Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila”, în semn de înaltă apreciere fată de întreaga activitate de asistentă medicală,

pentru rezultatele de exceptie obtinute în perfectionarea actului medical,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor Spitalului Clinic de Urgentă Militar Central „Dr. Carol Davila”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2006.

Nr. 1.093.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 137 din 8 septembrie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 13 septembrie 2006, domnului colonel Greu Prodan Victor i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 septembrie 2006.

Nr. 1.094.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea Comitetului National pentru Dezvoltare Culturală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul National pentru Dezvoltare Culturală, institutie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, se desfiintează.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul de Consultantă pentru Programe Culturale Europene, institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, preia, pe bază de protocol de predare-preluare, activul si pasivul Comitetului National pentru Dezvoltare Culturală, precum si arhiva institutiei.

(3) Posturile aprobate pentru Comitetul National pentru Dezvoltare Culturală se preiau, de la data desfiintării acestuia, de către Biblioteca Natională a României.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 97/1993 privind înfiintarea Comitetului National Român pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1993, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. – La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă nr. crt. 3 de la punctul I „Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate integral din bugetul de stat”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul Culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.188.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judetul Mures.

Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judetul Mures.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Saschiz asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. – Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.198.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, judetul Mures

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Nr. de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea

(km)

Valoarea de inventar

(lei)

Nr. de înregistrare M.F.P.

1.

Drumul forestier Cloasterf

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112267

D 145

3,70

 

152468

2.

Drumul forestier Dumbrava

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112044

D 144

2,5

55.614

11686

3.

Drumul forestier Fundătura Cloasterf

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112057

D 146

3,2

54.614

11697

4.

Drumul forestier Gaura de apă

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112062

D 147

5,4

118.529

11701

5.

Drumul forestier Pârâul Taului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112139

D 201

1,7

34.748

11775

6.

Drumul forestier Pietraru

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112125

D 162

2,5

29.450

11763

7.

Drumul forestier Zeifen

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

112211

D 143

3,0

62.012

11842

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Saschiz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz, Judetul Mures

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata (ha)

Nr. de înregistrare M.F.P.

Codul de cIasificare

1.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VI

Mihai Viteazu, u.a. D 145

2,3

1364 partial

8.04.02

2.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VI

Mihai Viteazu, u.a. D 144

1,3

1364 partial

8.04.02

3.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VI

Mihai Viteazu, u.a. D 146

1,92

1364 partial

8.04.02

4.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VI

Mihai Viteazu, u.a. D 147

4,8

1364 partial

8.04.02

5.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VII

Sighisoara, u.a. D 201

1,2

1364 partial

8.04.02

6.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP III

Archita, u.a. D 162

1,26

1364 partial

8.04.02

7.

Comuna Saschiz,

judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Saschiz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Saschiz

Ocolul silvic Sighisoara,

UP VI

Mihai Viteazu, u.a. D 143

1,68

1364 partial

8.04.02

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în municipiul Lugoj, judetul Timis, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al statului a părtii din constructia prevăzută la alin. (1) se face în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 2. – După scoaterea din functiune si casarea părtii din constructia prevăzută la art. 1 alin. (1), Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.201.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-o constructie aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa constructiei

Persoana juridică în a cărei administrare se află constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Număr de înregistrare la M.F.P.

Municipiul Lugoj, Str. Banatului nr. 15,

judetul Timis

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 06 (partial) - remiză materiale

- suprafata construită = 200,8 m2

- suprafata desfăsurată = 200,8 m2

- valoarea contabilă = 75.743,27 lei

35218 (partial)

45-28-06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. – După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.202.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa constructiilor

Persoana juridică

în a cărei administrare

se află constructiile

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Numãr de înregistrare la M.F.P.

Municipiul Cluj-Napoca,

str. Traian Vuia nr. 149, judetul Cluj

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 01 - administrativ

- suprafata construită = 211,00 m2

- suprafata desfăsurată = 211,00 m2

- valoarea de inventar = 222.114,0 lei

Pavilion 02 - depozit

- suprafata construită = 17,00 m2

- suprafata desfăsurată = 17,00 m2

- valoarea de inventar = 2,50 lei

Pavilion 03 - punct de comandă

- suprafata construită = 53,00 m2

- suprafata desfăsurată = 53,00 m2

- valoarea de inventar = 9.385,0 lei

Pavilion 04 - foisor

- suprafata construită = 18,00 m2

- suprafata desfăsurată = 18,00 m2

- valoarea de inventar = 0,80 lei

Pavilion 05 - bordei de zarzavat

- suprafata construită = 28,00 m2

- suprafata desfăsurată = 28,00 m2

- valoarea de inventar = 2,60 lei

Pavilion 06 - depozit

- suprafata construită = 44,00 m2

- suprafata desfăsurată = 44,00 m2

- valoarea de inventar = 4,50 lei

Pavilion 07 - depozit

- suprafata construită = 56,00 m2

- suprafata desfăsurată = 56,00 m2

- valoarea de inventar = 30.185,0 lei

Pavilion 08 - depozit

- suprafata construită = 56,00 m2

- suprafata desfăsurată = 56,00 m2

- valoarea de inventar = 30.185.0 lei

106.761

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a două imobile situate în comunele Tomesti si Bivolari, judetul Iasi, aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Iasi, a imobilului situat în comuna Tomesti, judetul Iasi, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Iasi, a imobilului situat în comuna Bivolari, judetul Iasi, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.204.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în comunele Tomesti si Bivolari, Judetul Iasi, aflate în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Număr de înregistrare

al imobilului la M.F.P.

1.

Satul Tomesti,

comuna Tomesti - intravilan, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Tomesti

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Iasi

Suprafata terenului = 2.700 m2

Valoarea contabilă = 296.630 lei

1040

2.

Satul Bivolari,

comuna Bivolari - intravilan, judetul Iasi

Consiliul Local al Comunei Bivolari

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Iasi

Suprafata terenului = 5.000 m2

Valoarea contabilă = 22.500 lei

168

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor – Muzeul National de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea imobilului „Bastionul Bethlen – Turnul Croitorilor”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor – Muzeul National de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

(2) Autoritătile administratiei publice ale municipiului Cluj-Napoca vor asigura integrarea în circuitul public si mentinerea destinatiei culturale a imobilului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.205.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor - Muzeul National de Istorie a Transilvaniei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

 

Denumirea imobilului care se transmite

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de cIasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Monumentul „Bastionul Bethlen - Turnul Croitorilor”

Municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 35, judetul Cluj

Statul român, din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor - Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, Clui-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Cod de cIasificare = 8.29.06 Nr. M.F.P. = 39715

Nr. topo. = 624 C.F. = 146242 Suprafata totală = 313 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Gheorgheni si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni, judetul Harghita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al municipiului Gheorgheni Gheorgheni, judetul Harghita, în vederea construirii de locuinte sociale.

Art. 2. – Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în si în administrarea Consiliului Local al Municipiului vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.206.

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr

de inventar

M.F.P.

Municipiul Gheorgheni,

str. Fabrica de Cărămidă f.n.,

judetul Harghita

Statul român, din administrarea

Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei

Municipiul Gheorgheni,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni

Suprafata construită = 1.878,66 m2

Suprafata desfăsurată = 1.878,66 m2

Suprafata terenului = 7.581 m2

1. Pavilion 45-170-01 - grajd bovine

-  suprafata construită = 180,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 180,00 m2

2.  Pavilion 45-170-02 - grajd

-  suprafata construită = 30,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 30,00 m2

3.  Pavilion 45-170-03 - grajd

-  suprafata construită = 174,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 174,00 m2

4.  Pavilion 45-170-04 - maternitate porcine

-  suprafata construită = 137,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 137,00 m2

5.  Pavilion 45-170-05 - grajd

-  suprafata construită = 183,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 183,00 m2

6.  Pavilion 45-170-06 - grajd

-  suprafata construită = 200,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 200,00 m2

7.  Pavilion 45-170-07 - grajd

-  suprafata construită = 200,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 200,00 m2

8.  Pavilion 45-170-08 - dormitor si magazie

-  suprafata construită = 58,00 m2

-  suprafata desfăsurată = 58,00 m2

9.  Pavilion 45-170-09 - fanar

-  suprafata construită = 427,66 m2

-  suprafata desfăsurată = 427,66 m2

10.  Pavilion 45-170-10 - grajd

-  suprafata construită = 162,33 m2

-  suprafata desfăsurată = 162,33 m2

101.225

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constatarea vacantei functiei de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului, ca urmare a decesului domnului Octavian Nichifor Bîgiu

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. – Se constată vacanta functiei de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului, ca urmare a decesului domnului Octavian Nichifor Bîgiu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 11 septembrie 2006.

Nr. 150.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 36 alin. (3) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Certificatului de recunoastere nr. 29 din 4 august 2006, acordat de Comisia de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, constituită prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 2 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu organismul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXÃ

COMPLETARE

la Lista organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

Denumirea si adresa organismului recunoscut

Numărul de identificarea în Registrul   organismelor  recunoscute

Familii de produse/Utilizări preconizate

Numărul tabelului(1)

Sistemul de atestare a conformităti 1(2)

Functia organismului

INCERTRANS-OC apartinând de S.C. INCERTRANS S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391- 393, Sect. 1, cod postal 110719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIMENTURI, VARURI DE ZIDÃRIE ALTI LIANTI HIDRAULICI:

Cimenturi obisnuite

- Cimenturi speciale

- Cimenturi calciu-aluminoase

- Cimenturi de zidărie

3.1.1

2.1;2.2;2.32. 4

Sistem 1 +

Organism de certificare produs

OTEL-BETON SI OTEL PENTRU PRECOMPRIMATE PENTRU BETOANE

- Bare

- Tije, frete

- Plase sudate

- Spalieri

- Platbande stantate

3.2.1

2.6

Sistem 1 +

Organism de certificare produs

OTEL-BETON Sl OTEL PENTRU PRECOMPRIMATE PENTRU BETOANE

- Sârme

- Toroane

- Bare

- Cabluri de precomprimare

3.2.2

2.7

Sistem 1 +

Organism de certificare produs

ÎNBINĂRI STRUCTURALE

3.3.1

2.8

Sistem 1

Organism de certificare produs

DISPOZITIVE FIXE Sl ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULATIE

3.6.1

2.13 ; 2 14

2.15 ; 2.16

2.17

Sistem 1

Organism de certificare produs

PARDOSELI

- Produse pentru pardoseli rigide

3.12.2

2.26

Sistem 1

Organism de certificare produs

PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE

- Elemente de constructie metalice pentru structuri

3.13.2

2.30

Sistem 1

Organism de certificare produs

MEMBRANE

- Foi impermeabile la umiditate

- Straturi impermeabile la umiditate

- Substraturi la acoperis

- Foi de acoperis

- Straturi de control al vaporilor de apă

3.20.2

2.39

Sistem 1

Organism de certificare produs

PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI SI PASTEI DE CIMENT:

- Fibre

- Adaosuri de tip II

3.23.1

2.44 ; 2.46

Sistem 1 +, 1

Organism de certificare produs

PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI SI PASTEI DE CIMENT:

- Produse de protejare a betonului si de reparatii

3.23.2

2.45

Sistem 1

Organism de certificare produs

TEVI, REZERVOARE SI PRODUSE AUXILIARE FĂRÃ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN

3.26.4

1.36 ; 2.52

Sistem 1

Organism de certificare produs

PRODUSE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR

- Mixturi bituminoase

- Tratamente de suprafata

3.30.2

2.64 ; 2.65

Sistem 1

Organism de certificare produse

PIESE DE FIXARE MECANICĂ

- Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip pentru lucrări grele)

3.33.1 2.73

Sistem 1

Organism de certificare produse

PIESE DE FIXARE MECANICĂ

- Ancore metalice de injectie pentru utilizare în zidarii

3.35.1 2.75

Sistem 1

Organism de certificare produse

SETURI / SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE 1ZOLANTE, EVENTUAL SI BETON

3.40.1

2.80

Sistem 1

Organism de certificare produse

SETURI DE POST-TENSIONARE PENTRU STRUCTURI PRECOMPRIMATE

3.41.1

2.81

Sistem 1

Organism de certificare produse

SINE ÎN « U » PENTRU INSERTII DE FIXARE ÎN BETON

3.52.1

2.90

Sistem 1

Organism de certificare produse

SET DE ANCORARE DIN BETON EPOXI / POLIESTER ARMAT CU FIBRE DE STICLĂ / MORTAR EPOXI

354.1

2.92

Sistem 1

Organism de certificare produse

ROSTURI DE DILATARE PENTRU PODURI RUTIERE

3.62.1

2.100

Sistem 1

Organism de certificare produse

 

(1) Reprezintă familia de produse prin: numărul tabelului din anexa III/pozitiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectivă din anexele I si II la Regulamentul privind atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.211 si 1.211 bis din 16 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, cu modificările si completările ulterioare.

 

RECTIFICĂRI

 

În Legea nr. 286/2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

– la art. I pct. 20, 21 si 23, cu referire la art. 21 alin. (1), la art. 22 si la art. 28, în loc de: „... legea privind alegerile locale.” si, respectiv, „... legii privind alegerile locale.” se va citi: „... legea pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale.” si, respectiv, „... legii pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale.”1,

– la art. I pct. 100, cu referire la art. 1207 alin. (3) lit. a), în loc de: „primarului localitătii;” se va citi: „primarului unitătii administrativ-teritoriale;”;

– la art. I pct. 100, cu referire la art. 1209 lit. e), în loc de: „... a actelor prevăzute la lit. c),...” se va citi: „...a actelor prevăzute la lit. a),...”

– la art. I pct. 103, cu referire la art. 125 alin. (4), în loc de: „... deciziei consiliului local sau judetean...” se va citi: „... hotărârii consiliului local sau judetean ...*,

– la art. II alin. (2), în loc de: „... încetării raportului de muncă, ...”se va citi: „... încetării raportului de serviciu,...”.