MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 784         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.226. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

613. - Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

644/964. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe gestionari si fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

1.124. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritătilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a structurii organizatorice a acestor autorităti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

20. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 3.689 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-sociale.

(2) Unitătile de asistentă medico-sociale beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă medico-sociale.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice revine unitătilor de asistentă medico-sociale beneficiare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.226.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă medico-socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora

 

Nr. crt.

Consiliul judetean/local care a înfiintat unitatea de asistentă

medico-socială

Unitatea de asistentă medico-socială beneficiară

Categoria

lucrărilor finantate

Suma (mii lei)

1.

Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai, judetul Bihor

Centrul medico-social - Valea lui Mihai

Reparatii clădiri si amenajări

1.298

2.

Consiliul Local al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Năsăud

Unitatea de asistentă medico-socială - Teaca

Reparatii clădiri si amenajări

350

3.

Consiliul Local al Orasului Dragomiresti, judetul Maramures

Centrul medico-social - Dragomiresti

Reparatii clădiri si amenajări

591

4.

Consiliul Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

Spitalul medico-social „Carmen Silva” - Brosteni

Reparatii clădiri si amenajări

780

5.

Consiliul Judetean Vrancea

Unitatea de asistentă medico-socială - Odobesti

Reparatii clădiri si amenajări

670

 

TOTAL:

3.689

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE PUBLICE CENTRALE ALE ADMINISTRATIEI

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea unor măsuri privind recunoasterea si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se înfiintează Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumită în continuare Comisia de recunoastere, care functionează în cadrul Directiei generale politică industrială.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere este prevăzut în anexa nr. 2*).

(3) Componenta nominală a Comisiei de recunoastere este prevăzută în anexa nr. 3*).

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 465/2002 pentru aprobarea unor măsuri privind desemnarea organismelor de certificare a conformitătii cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 19 noiembrie 2002, precum si ordinul ministrului industriei si resurselor referitor la componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei de desemnare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 4 septembrie 2006.

Nr. 613.


*) Anexele nr. 2 si 3 nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ele se pun la dispozitia celor interesati de către Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA DE EVALUARE

a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

A. Dispozitii generale

1. Prezenta procedură de evaluare stabileste metodologia pentru desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumite în continuare organisme, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

2. Poate fi organism desemnat orice persoană juridică sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în România, care dovedeste că poate realiza sarcini specifice în legătură cu evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi si care respectă criteriile prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 574/2005, precum si cerintele prevăzute în prezenta procedură de evaluare.

3. Organismele desemnate, conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare, trebuie să îndeplinească sarcinile în legătură cu obiectul desemnării conform Hotărârii Guvernului nr. 574/2005, pe toată perioada desemnării; organismele prestează serviciile pentru care au fost desemnate pentru operatori economici români si străini atât pe teritoriul României, cât si în afara acestuia, după caz.

B. Documente solicitate organismelor pentru evaluare în vederea desemnării

4. Solicitarea pentru desemnare se realizează prin completarea si transmiterea de către organism la Ministerul Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, denumită în continuare Comisia de recunoastere - a cererii de desemnare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau orice act juridic echivalent privind înfiintarea, în copie;

b) certificatul de acreditare în legătură cu obiectul desemnării, emis de organismul de acreditare, în copie;

c) asigurarea de răspundere civilă, în copie, pentru cazul în care răspunderea nu revine statului prin lege, însotită de o adresă a societătii de asigurare, prin care să se certifice că polita de asigurare acoperă despăgubirile care pot fi solicitate în urma activitătii pentru care se solicită desemnarea;

d) prezentarea activitătii organismului, din care să rezulte experienta si competenta acestuia în domeniul evaluării eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi pentru care se solicită desemnarea, cu indicarea codului si clasei CAEN din care aceste produse fac parte, inclusiv organigrama organismului;

e) prezentarea activitătii organismului din care să reiasă:

• cunoasterea tipurilor de produse care fac parte din domeniul de aplicare, conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005, precum si a tipurilor de produse care fac parte din clasa CAEN asociată cazanelor pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

• cunoasterea cerintelor de randament pe care trebuie să le îndeplinească cazanele noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, cât si a simbolurilor de eficientă energetică;

• cunoasterea standardelor române care adoptă standarde europene armonizate ale căror prevederi se referă la cazanele noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

• cunoasterea, după caz, a ultimelor actualizări la reglementările care au fost emise în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 574/2005;

f) prezentarea schemei/schemelor de evaluare care va/vor fi aplicată/aplicate de către organism în calitate de organism desemnat; această/aceste schemă/scheme trebuie să facă referire la cerintele si procedurile utilizate pentru evaluarea conformitătii;

g) o declaratie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul de acreditare să pună la dispozitia Comisiei de recunoastere, la cerere, documente si informatii în legătură cu acreditarea sa;

h) raportul întocmit de organismul de acreditare, referitor la procedura de evaluare a conformitătii documentată si aplicată de solicitant si la sistemul de management al calitătii, având în vedere cerintele din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005;

i) documentele încheiate pentru subcontractarea activitătilor în legătură cu sarcinile pentru care solicită desemnarea, în copie, dacă este cazul;

j) modelul contractului de subcontractare a activitătilor, dacă este cazul.

C. Evaluarea solicitării, acordarea, limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării

5.1. Comisia de recunoastere evaluează solicitarea privind desemnarea în urma examinării documentelor prevăzute la pct. 4 si a verificării respectării:

a) criteriilor pentru notificarea organismelor prevăzute în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 574/2005;

b) prevederilor art. 14 si 16 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată;

c) cerintelor privind competenta tehnică si capabilitatea organismului de a evalua conformitatea eficientei cazanelor pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi;

d) valorii minime a asigurării de răspundere civilă conform pct. 4 lit. c).

5.2. Numai organismele recunoscute în prealabil pot fi desemnate.

6. La cererea Comisiei de recunoastere, organismul va transmite si alte documente pentru examinare, în măsura în care acestea sunt necesare pentru luarea deciziei privind recunoasterea si desemnarea.

7.1. În măsura în care este necesar pentru luarea deciziei privind recunoasterea în vederea desemnării organismului, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri pentru informarea sa completă si corectă, inclusiv prin vizite la sediul organismului.

7.2. La solicitarea Comisiei de recunoastere, unul sau mai multi membri ai acesteia participă, în cadrul echipelor de evaluare ale organismului de acreditare, la evaluarea si supravegherea organismului.

8.1. În baza analizei documentelor enumerate la pct. 4, Comisia de recunoastere emite un certificat de recunoastere organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerintele prezentei proceduri de evaluare, stabilind scopul si sarcinile pentru care este recunoscut, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare. Modelul certificatului de recunoastere este prezentat în anexa nr. 2.

8.2. În situatia în care solicitantul nu dovedeste conformitatea cu cerintele prevăzute în prezenta procedură de evaluare, Comisia de recunoastere, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de desemnare, comunică solicitantului respingerea motivată a cererii.

8.3. Rezultatul evaluării realizate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează într-un proces-verbal întocmit si păstrat conform Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de recunoastere.

8.4. Comisia de recunoastere solicită înscrierea organismului prevăzut la pct. 8.1 în Registrul organismelor recunoscute.

9.1. Lista cuprinzând organismele desemnate, aprobate prin ordin al ministrului economiei si comertului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005.

9.2. Ordinul ministrului economiei si comertului prevăzut la pct. 9.1 va contine pentru fiecare organism din listă informatii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformitătii, precum si sarcinile specifice pentru care a fost desemnat. Ordinele ce se emit până la data aderării României la Uniunea Europeană vor contine, pentru fiecare organism din listă, si numărul de identificare din Registrul organismelor recunoscute.

9.3. În cazuri motivate, desemnarea poate fi acordată pentru o perioadă limitată; în această situatie, Comisia de recunoastere va decide ulterior privind prelungirea, limitarea sau retragerea desemnării.

9.4. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului prevăzut la pct. 9.1, Comisia de recunoastere solicită organismului desemnat stabilirea împreună cu reprezentantii organismului de acreditare a programului de supraveghere; organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoastere, în copie, programul de supraveghere astfel convenit, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

9.5. Comisia de recunoastere propune spre aprobare ministrului economiei si comertului decizia sa privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism, în cazul nerespectării cerintelor care au stat la baza desemnării sau în situatia în care organismul solicită acest lucru.

9.6. Solicitarea organismului privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării trebuie înaintată Comisiei de recunoastere cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii organismului în cauză.

9.7. În situatia retragerii desemnării, organismul trebuie să asigure predarea, într-un mod corespunzător, a documentelor si înregistrărilor în legătură cu evaluările realizate sau în curs de realizare din perioada în care a fost desemnat, cu acceptul clientului, către Comisia de recunoastere sau către un alt organism desemnat din domeniu, stabilit de Comisia de recunoastere. Retragerea desemnării determină anularea certificatului de recunoastere.

9.8. Decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării determină actualizarea ordinului ministrului economiei si comertului prevăzut la pct. 9.1.

9.9. Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării organismului, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase.

9.10. În situatia în care suspendarea, limitarea sau retragerea desemnării priveste un organism desemnat care a fost notificat, Comisia de recunoastere trebuie să actioneze imediat în sensul informării statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene în legătură cu acest act, respectând procedura aplicabilă Uniunii Europene.

10. Organismele pot contesta la instanta judecătorească competentă decizia privind retragerea desemnării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

D. Supravegherea organismelor desemnate

11.1. Organismele desemnate trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei privind desemnarea lor.

11.2. Organismele desemnate trebuie să facă cunoscute Comisiei de recunoastere orice intentie de modificare a documentelor prevăzute la pct. 4, precum si orice altă măsură ce se doreste a fi implementată si care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiilor în legătură cu desemnarea, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte de punerea în aplicare a modificării. Organismele desemnate vor comunica totodată si data pentru punerea în aplicare a modificării.

11.3. În ceea ce priveste măsurile care pot afecta îndeplinirea cerintelor si respectarea conditiior în legătură cu desemnarea, organismele desemnate trebuie să solicite, în functie de natura modificărilor organismului de acreditare, evaluarea impactului acestor modificări asupra conditiilor ce au stat la baza desemnării; organismele desemnate vor transmite raportul organismului de acreditare încheiat cu ocazia acestei evaluări Comisiei de recunoastere, în termen de 48 de ore. în situatia în care modificările privesc certificatul de înmatriculare ia registrul comertului, organismul desemnat va transmite Comisiei de recunoastere si copia documentului actualizat.

12.1. Supravegherea organismelor desemnate se realizează de către organismul de acreditare conform programului de supraveghere prevăzut la pct. 9.4 si în baza procedurii de supraveghere stabilite de organismul de acreditare si acceptate de Comisia de recunoastere.

12.2. În termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării pentru supraveghere, organismul desemnat va informa Comisia de recunoastere cu privire la rezultatul evaluării pentru supraveghere, prin transmiterea raportului complet de evaluare, încheiat de către echipa de evaluare a organismului de acreditare.

12.3. Organismele desemnate vor informa Comisia de recunoastere cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea, expirarea acreditării si/sau reînnoirea acesteia.

13.1. În caz de existentă a oricărui dubiu privind respectarea cerintelor care au stat la baza recunoasterii si desemnării, organismul desemnat va transmite la solicitarea Comisiei de recunoastere toate informatiile necesare pentru clarificarea situatiei apărute. Dacă este cazul, la solicitarea Comisiei de recunoastere, organismul de acreditare va realiza o evaluare heplanificată de supraveghere la organismul desemnat în cauză. Totodată, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri necesare clarificării dubiilor existente.

13.2. Organismul de acreditare va transmite Comisiei de recunoastere raportul si concluziile referitoare la evaluarea neplanificată de supraveghere prevăzută la pct. 13.1, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acesteia.

14.1. În situatia în care în cadrul procesului de supraveghere se constată neconformităti în legătură cu îndeplinirea cerintelor prezentei proceduri de evaluare, organismul de acreditare si organismul în cauză stabilesc măsurile necesare si programul pentru eliminarea neconformitătilor, care se supun avizării Comisiei de recunoastere.

14.2. În functie de natura neconformitătilor prevăzute la pct. 14.1, Comisia de recunoastere poate decide ca pe o perioadă determinată, până la eliminarea neconformitătilor, activitatea organismului să fie limitată sau suspendată în domeniul în care este desemnat.

15. Organismele desemnate trebuie să permită neconditionat accesul reprezentantilor Comisiei de recunoastere la documente, precum si participarea la activitătile care privesc încercările si/sau evaluările ce se realizează de către acestea în legătură cu obiectul desemnării si supravegherii, conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare.

16. Organismele desemnate vor transmite Comisiei de recunoastere în fiecare an, anterior datei de 1 martie, un raport scris referitor la activitătile efectuate în anul calendaristic anterior. Raportul anual va contine în principal informatii privind:

a) documentele emise, refuzate sau retrase, care sunt în legătură cu sarcinile ce le revin acestora;

b) reclamatiile si apelurile înregistrate împotriva deciziilor organismelor, inclusiv informatii privind modul de rezolvare a acestora;

c) experienta acumulată în urma realizării sarcinilor ce le-au revenit ca urmare a desemnării si propuneri de perfectionare a activitătii;

d) activitătile subcontractate, subcontractantii; măsurile întreprinse si/sau pe care le propun pentru îmbunătătirea acestor activităti;

e) dificultătile întâmpinate în realizarea sarcinilor si/sau măsurile proprii întreprinse si/sau pe care le propun pentru îmbunătătirea activitătii;

f) modul de participare la activitătile de standardizare din domeniul în care au fost desemnate.

17. Organismele desemnate conform prevederilor prezentei proceduri de evaluare fac obiectul notificării, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 574/2005 si ale Legii nr. 608/2001, republicată.

18. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură de evaluare.

 

ANEXA Nr. 1

 la procedura de evaluare

 

Organismul

(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare,

numărul de ordine la registrul comertului)

Nr. .............../data ....................1)

 

CERERE DE DESEMNARE

- model -

 

Organismul2) .......................................................... având sediul în3) ............................................ reprezentat prin

director/presedinte4) ................................................în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice privind

desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, si ale art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi, solicită Ministerului Economiei si Comertului - Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi - să fie evaluat în vederea desemnării în scopul de a realiza evaluarea conformitătii pentru grupa de produse5)............................................. prin6) ...........................................................

Anexăm la prezenta următoarele documente7):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 

Director/Presedinte,

....................................................8)

 


1) Numărul/data de înregistrare la Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

2) Denumirea completă a organismului.

3) Adresa completă, codul postal.

4) Numele si prenumele.

5) Denumirea si codul grupei de produse care fac obiectul evaluării, asociate activitătilor CAEN.

6) Denumirea procedurilor de evaluare a conformitătii produselor care fac obiectul evaluării.

7) Documentele conform prevederilor pct. 4 din Procedura de evaluare a organismelor pentru evaluarea conformitătii eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

8) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila organismului.

 

ANEXA Nr. 2

la procedura de evaluară

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

Comisia de recunoastere a organismelor pentru evaluarea conformitătii

eficientei cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi

 

Nr................/data emiterii ..................

 

CERTIFICAT DE RECUNOASTERE

- model -

 

În aplicarea prevederilor art. 6 din Normele metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată, si ca urmare a Cererii de desemnare nr.............., se emite prezentul certificat de recunoastere,

prin care se atestă că organismul1) ................................................................. cu sediul în2) ........................................................

respectă cerintele minime prevăzute la art. 14 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, si are competenta, capacitatea si aptitudinea de a realiza sarcinile specifice privind testarea/evaluarea conformitătii produselor prin3) .................................... pentru produsele sau grupa de produse4) ....................................conform prevederilor aplicabile din Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta cazanelor noi pentru apă caldă care functionează cu combustibili lichizi sau gazosi.

La data retragerii desemnării organismului, prezentul certificat se anulează.

 

Presedintele5) Comisiei de recunoastere,

....................................................


1) Denumirea completă a organismului.

2) Adresa completă, codul postal.

3) Denumirea procedurii de evaluare a conformitătii produselor.

4) Denumirea si codul produselor sau grupei de produse asociate activitătilor CAEN.

5) Numele, prenumele, semnătura si stampila autoritătii competente.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 644 din 14 septembrie 2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 964 din 14 septembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta, pe gestionari si fonduri de vânătoare, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

În temeiul art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă numărul de exemplare din si pisică sălbatică (Fetis silvestris), ce se pot recolta în speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), râs (Lynxlynx) cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, pe gestionari de fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 1, si pe fonduri de vânătoare, conform anexei nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Recoltarea exemplarelor din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta, în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, si ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 71/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si practicarea vânătorii, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Se recoltează cu prioritate exemplarele de urs si lup ce se încadrează în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 52/2006.

Art. 4. - (1) În situatii temeinic justificate, pentru recoltarea exemplarelor de urs si lup ce se încadrează în conditiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 52/2006, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală pentru protectia mediului aprobă reasezarea între gestionari a numărului de exemplare din aceste specii ce se pot recolta.

(2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se realizează la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânătoare, în baza notelor de constatare întocmite de inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, cu prioritate între gestionarii din cadrul aceluiasi judet sau între judete învecinate.

Art. 5. - Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură si de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, în limitele de competentă stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Prezentul ordin si anexa nr. 1*) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa nr. 2 se comunică gestionarilor fondurilor de vânătoare si inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânătoare de către Directia de management cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

*ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

numărului de exemplare aprobate a se recolta în perioada sezonului de vânătoare 2006-2007,

conform reglementărilor specifice, la speciile urs, lup, pisică sălbatică si râs, pe gestionari de fonduri de vânătoare

 

Nr. crt.

Jud.

 

Gestionar fonduri de vânătoare

 

Nr. de exemplare aprobate a se recolta la:

Urs

Lup

Pisica sălbatica

Ras

0

1

2

3

4

5

6

1

AB

RNP

1

3

3

1

2

 

AJVPS Alba

2

12

9

2

3

 

AVPS Transilvania

1

1

1

2

4

 

AVPS Diana Aiud

0

1

1

0

5

 

ASV Tarnavele Blaj

0

1

0

0

6

 

AVPS Cerbul C. Zlatna

0

1

1

0

7

 

AVPS Căprioara Cib

0

1

0

0

8

 

AVPS Mistretul Cugir

0

0

0

0

9

 

AVPS Cerbul Calnic

0

1

0

0

1

 

Total judet

4

21

15

5

10

AR

RNP

0

4

13

2

11

 

AJVPS Arad

0

5

18

2

12

 

AVPS Diana Turnu

0

0

0

0

13

 

AIVP Hubertus Lipova

0

1

2

0

14

 

AVPS Căpriorul Timis

0

0

0

0

15

 

AVPS Soimul Bucuresti

1

1

0

0

16

 

AVPS Crisius Socodor

0

1

2

0

2

 

Total judet

1

12

35

4

17

AG

RNP

14

7

4

2

18

 

AJVPS Arges

6

6

4

1

19

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

20

 

AVPS Diana Pitesti

2

2

1

1

21

 

AVPS Soimul Buc.

1

1

0

0

22

 

AV Hunter Club Pitesti

1

2

0

0

23

 

AVPS Cerbul Bucuresti

2

2

1

1

24

 

ICAS - Filiala Pitesti

0

1

0

0

3

 

Total judet

26

21

10

5

25

BC

RNP

5

5

6

2

26

 

AJVPS Bacău

1

6

7

1

27

 

SVPS Bacău

0

1

2

1

28

 

AV Diana Onesti

0

1

0

0

4

 

Total judet

6

13

15

4

29

BH

RNP

0

6

5

1

30

 

AJVPS Bihor

0

5

16

0

31

 

AVPS Gorunul Alesd

0

0

0

0

32

 

AVPS Ceica

0

0

0

0

33

 

AVPS Pocola

0

2

3

0

34

 

AVPS Zimbrul Bucuresti

0

0

1

0

35

 

Facultatea Oradea

0

0

0

0

5

 

Total judet

0

13

25

1

36

BN

RNP

5

6

2

1

37

 

AJVPS Bistrita-Nasaud

3

7

5

2

38

 

SV Montana Cosbuc

2

1

1

0

39

 

SC Somesul Rodna

0

1

0

0

40

 

OV Transilvania B-ta

0

1

0

0

41

 

SC Bistrita-Tihuta

3

1

1

0

42

 

AV Calimanii Sieu

1

1

0

0

43

 

AV Acvila Teaca

1

1

0

0

44

 

AV Vulpea Herina

1

1

1

0

45

 

AV Ardealul Lechinta

0

0

0

0

46

 

AV Diana Bistrita

0

1

0

0

47

 

GSS Nasaud

0

1

0

0

48

 

ICAS - Filiala Bistrita

0

0

0

0

6

 

Total judet

16

22

10

3

49

BV

RNP

7

6

3

3

50

 

AJVPS Brasov

20

6

6

2

51

 

AVPS Rupea

4

5

12

0

52

 

AVPS Fagaras

6

6

6

2

53

 

AVPS Zaganul Brasov

1

1

1

0

54

 

Club Diana Brasov

0

1

0

0

55

 

AVPS Codrul Verde

1

0

0

0

56

 

Facultatea de Silvicultura

2

1

2

0

7

 

Total judet

41

26

30

7

57

BR

RNP

0

0

0

0

58

 

AJVPS Brăila

0

0

4

0

59

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

60

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

61

 

AJVPS Brasov

0

0

0

0

62

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

63

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

64

 

AVPS Soimul Buc.

0

0

0

0

8

 

Total judet

0

0

4

0

65

BT

RNP

0

0

1

0

66

 

AJVPS Botosani

0

0

2

0

67

 

AVPS Luceafărul ME

0

0

0

0

68

 

AVPS Huntsmanship

0

0

0

0

69

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

70

 

AJVPS Suceava

0

0

2

0

9

 

Total judet

0

0

5

0

71

BZ

RNP

7

4

2

1

72

 

AJVPS Buzău

4

6

10

2

73

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

74

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

75

 

AV Căprioara Râmnic.

0

0

0

0

76

 

AVPS Bradul Bucuresti

1

1

1

0

77

 

AVPS Călăuza Bucuresti

1

1

1

1

10

 

Total judet

13

12

14

4

 

78

CS

RNP

2

7

2

1

79

 

AJVPS Caras-Severin

2

21

18

5

80

 

ICAS - Filiala Caras-S.

0

0

0

0

11

 

Total judet

4

28

20

6

81

CL

RNP

0

0

2

0

82

 

AJVPS Călărasi

0

0

6

0

83

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

84

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

85

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

86

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

87

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

88

 

AVPS Oltenita

0

0

0

0

89

 

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

90

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

0

0

0

91

 

AVPS Bucuresti

0

0

0

0

92

 

ICAS - Filiala Bărăgan

0

0

0

0

12

 

Total judet

0

0

8

0

93

CJ

RNP

1

6

2

1

94

 

AJVPS Cluj

2

16

30

3

95

 

AVPS Potaissa Turda

0

2

0

1

96

 

A. Diana Club Cluj

0

1

2

0

97

 

AV Artemis Cluj

0

1

2

0

98

 

Clubul de V. Diana Cluj

0

0

0

0

99

 

AVPS Gornicul Cluj

0

0

0

0

100

 

AV Somesul Dej

0

1

1

0

13

 

Total judet

3

27

37

5

101

CT

RNP

0

0

0

0

102

 

AJVPS Constanta

0

2

2

0

103

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

104

 

AVPS Egreta Bucuresti

0

0

0

0

14

 

Total judet

0

2

2

0

105

CV

RNP

16

8

2

3

106

 

AJVPS Covasna

12

8

7

2

107

 

AVPS Cerbul Zagon

3

2

1

1

108

 

AVPS Balvanyos

1

2

2

1

109

 

Club Romsilva

3

1

1

1

110

 

Colegiul Cineg. Brasov

2

2

2

0

15

 

Total judet

37

23

15

8

111

DB

RNP

1

3

1

0

112

 

AJVPS Dambovita

1

2

7

0

113

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

114

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

115

 

AVPS Căpriorul Timis

0

0

0

0

116

 

AVPS Stejarul Bucuresti

0

0

0

0

16

 

Total judet

2

5

8

0

117

DJ

RNP

0

0

1

0

118

 

AJVPS Dolj

0

0

0

0

119

 

AJVPS Mehedinti

0

0

0

0

120

 

AVPS Diana Dolj

0

0

0

0

121

 

AVPS Turris

0

0

0

0

17

 

Total judet

0

0

1

0

122

GL

RNP

0

0

1

0

123

 

AJVPS Galati

0

0

0

0

18

 

Total judet

0

0

1

0

 

124

GR

RNP

0

0

0

0

125

 

AJVPS Giurgiu

0

0

2

0

126

 

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

127

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

128

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

129

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

130

 

AVPS Soimul Buc.

0

0

0

0

131

 

AVPS Bradul Bucuresti

0

0

0

0

132

 

AVPS Alcedo Bucuresti

0

0

0

0

19

 

Total judet

0

0

2

0

133

GJ

RNP

4

10

2

2

134

 

AJVPS Gorj

0

0

3

0

20

 

Total judet

4

10

5

2

135

HR

RNP

16

8

4

3

136

 

AVPS M. Ciuc

4

5

4

2

137

 

AVPS Gheorgheni

3

2

4

2

138

 

AVPS Toplita

2

2

3

1

139

 

AVPS Târnava Mare Odorheiu S.

6

8

6

1

140

 

Clubul Vânătorilor din Silvicultura

2

0

1

0

141

 

AVPS Gordon

1

1

1

0

142

 

AVPS Szent Anna

1

1

0

0

143

 

AVPS Hubertus Cristuru S.

1

2

1

0

144

 

AVPS Salon

2

2

1

0

21

 

Total judet

38

31

25

9

145

HD

RNP

6

11

7

5

146

 

AJVPS Hunedoara

4

14

15

4

147

 

AIVPS Soimul R. Rapolt

0

1

2

0

148

 

AIVPS Godeanu Orastie

0

0

0

0

149

 

AVPS Căpriorul Martinesti

0

0

0

0

150

 

AVS Diana Hunedoara

0

1

1

0

22

 

Total judet

10

27

25

9

151

IL

RNP

0

1

2

0

152

 

AJVPS Ialomita

0

0

0

0

153

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

154

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

155

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

156

 

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

157

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

158

 

AVPS Accipiter Bucuresti

0

0

0

0

23

 

Total judet

0

1

2

0

159

IS

RNP-D.S. lasi

0

0

3

0

160

 

AVPS lasi

0

0

5

0

161

 

AV Zimbrul lasi

0

0

1

0

162

 

SV G. Toparceanu lasi

0

0

0

0

163

 

RNP-D.S. Vaslui

0

0

1

0

24

 

Total judet

0

0

10

0

164

IF

RNP

0

0

0

0

165

 

AVPS Sitarul Bucuresti

0

0

0

0

166

 

AVPS Acvila Bucuresti

0

0

0

0

167

 

AVPS Lunca Bucuresti

0

0

0

0

168

 

AVPS Stejarul Bucuresti

0

0

0

0

169

 

AVPS Diana Bucuresti

0

0

0

0

170

 

AVPS Vulturul Bucuresti

0

0

0

0

171

 

AVPS Unirea Bucuresti

0

0

0

0

172

 

AVPS Zimbrul Bucuresti

0

0

0

0

173

 

AVPS Soimul Buc.

0

0

0

0

174

 

ICAS Bucuresti

0

0

0

0

175

 

APPS-RA Scrovistea

0

0

0

0

176

 

GSS Branesti

0

0

0

0

25

 

Total judet

0

0

0

0

 

177

MM

RNP

4

10

5

3

178

 

AJVPS Maramures

2

8

5

2

26

 

Total judet

6

18

10

5

179

MH

RNP

0

0

0

0

180

 

AJVPS Mehedinti

2

4

3

0

181

 

AVPS Cocorul Bucuresti

0

2

1

0

27

 

Total judet

2

6

4

0

182

MS

RNP

14

6

5

3

183

 

AJVPS Mures

4

7

10

2

184

 

AVPS Sighisoara

2

1

0

0

185

 

AVPS Cerbul Bucuresti

2

3

3

2

186

 

AV Hermina

0

0

0

0

187

 

AV Darul C. Reghin

1

2

1

0

188

 

GSS Gurghiu

0

1

1

0

28

 

Total judet

23

20

20

7

189

NT

RNP

4

7

6

4

190

 

AJVPS Neamt

1

4

5

2

191

 

AVPS Roman

0

0

0

0

192

 

AVPS Cocorul Bucuresti

1

1

1

0

193

 

AVPS Zimbrul Tg. Neamt

0

1

1

0

194

 

AVPS Soimul Tazlau

0

2

1

0

29

 

Total judet

6

15

14

6

195

OT

RNP

0

0

2