MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 785         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

27. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif" din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

 

28. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.245. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Neamt

 

1.246. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vâlcea

 

 

1.249. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti - elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă

 

1.257. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Colonesti, judetul Olt

 

1.261. - Hotărâre privind plata contributiei României pe anul 2006 la Fondul comun al Conferintei ministrilor tineretului si sportului din tările având franceza în comun

 

1.262. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

 

1.265. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe ariul 2006, în vederea finantării unor manifestări culturale în cadrul proiectului „Expozitie comemorativă itinerantă”

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif" din Bucuresti, precum si a  proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.                                                                                             

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 23/2006 privind înfiintarea unei comisii de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Piaza" în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif" din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 572 din 3 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 20 octombrie 2006."

                                                                                       

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

THEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României

 

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 29/2005 privind înfiintarea unei comisii de anchetă pentru investigarea afirmatiilor cu privire la existenta unor centre de detentie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor închiriate de CIA pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.177 din 27 decembrie 2005, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 20 noiembrie 2006."   

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 septembrie 2006.

Nr. 28.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judetul Neamt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Târgu-Neamt pentru finantarea unor obiective de investitii si cheltuieli curente.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

                                                                                                 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.245.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 1.410 mii lei, pentru judetul Vâlcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al orasului Horezu, pentru acoperirea necesarului de fonduri în vederea efectuării lucrărilor de reparatii si reabilitare a unor drumuri comunale si sătesti, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.           

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.246.

 

ANEXĂ

 

 

LISTA

cuprinzând lucrările de reparatii si reabilitare a unor drumuri comunale si sătesti

din orasul Horezu, judetul Vâlcea

 

Denumirea obiectivului

Valoare

- mii lei -

TOTAL din care:

1.410

Orasul Horezu

1.410

a) Pietruire drum sătesc Tănăsesti - Ursani (pe Valea Ursului)

285

b) Pietruire drum sătesc Râmesti - Gulimani - Romanii de Sus

355

c) Pietruire drum comunal DC 147, Neagota (Romanii de Jos)

320

d) Pietruire drum sătesc Tănăsesti - Ifrimesti

165

e) Pietruire drum comunal DC 144, Râmesti - Ifrimesti

285

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti - elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.173/2005 privind nominalizarea reprezentantilor Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă si al Grupului de experti - elaborare indicatori pentru educatia pentru dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 12 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:

            1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetării în cadrul Comitetului director

pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă"

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

            „Art. 1. - Se desemnează secretarul de stat pentru învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării în Comitetul director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă, organism de decizie principal privind activitătile referitoare la Strategia pentru educatie pentru dezvoltare durabilă în regiunea UNECE - Comisia Economică pentru Europa a Natiunilor Unite."

            3. Articolul 2 se abrogă.

            4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            „Art. 3. - Atributiile reprezentantului Ministerului Educatiei si Cercetării desemnat în cadrul Comitetului director pentru educatia pentru dezvoltarea durabilă vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

inistrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.249.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Colonesti, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum local situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Colonesti, judetul Olt, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

loan Andreica,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.257.

 

ANEXĂ

 

 

DATELE OE IDENTIFICARE

a drumului situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Colonesti, judetul Olt, care se încadreazăîn categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungimea

(km)

Indicativul nou

Drumul local „La Chelbesti"

DJ 657B (km 13+755) - DN 65 (km 30+700)

0+000-5+300

5,300

DC7

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României pe anul 2006 la Fondul comun al Conferintei ministrilor tineretului si sportului din tările având franceza în comun

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizatii sportive internationale si a plătii cotizatiilor anuale, aprobată prin Legea nr. 153/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pe anul 2006 la Fondul comun al Conferintei ministrilor tineretului si sportului din tările având franceza în comun (CONFEJES), în sumă de 5.000 USD.

Art. 2. - Suma necesară pentru plata contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din creditele bugetare aprobate Agentiei Nationale pentru Sport pe anul 2006, capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 55 „Alte transferuri".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.261.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea privind finantele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 336.072 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexelor nr. 1-3, pentru finantarea lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

Art. 4. - Pozitiile referitoare la judetul Cluj din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 615/2006 privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 17 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia nr. 3 se abrogă.

2. După pozitia nr. 2 se introduc pozitiile nr. 3-12, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

                                                                                      

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

 Nr. 1.262.

 

ANEXA NR. 1

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REABILITARI IMOBILE

SI REPARATII CAPITALE

la unitătile din învătămîntul preuniversitar

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

JUDET/ DENUMIRE INSTITUTIE DE ÎNVĂTĂMÂNT

NATURA LUCRĂRII

SUMA

(mii lei RON)

TOTAL:

 

257,617

ALBA

 

9,064

1

1

Scoala cls. I-VIII sat Săsciori, com. Săsciori

Obiectiv de investitii

250

2

2

Scoala cls. I-VIII sat Vintu de Jos, com. Vintu de Jos

Obiectiv de investitii

200

3

3

Scoala cls. I-VIII sat Avram lancu, com. Avram Iancu

Obiectiv de investitii

123

4

4

Liceul de Muzică si Arte Plastice Municipiul Alba Iulia

Reabilitare

250

5

5

Scoala cls. I-VIII sat Spring, com. Spring

Reabilitare

150

6

6

Colegiul Tehnic "Apulum" Municipiul Alba Iulia

Reabilitare

350

7

7

Colegiul Tehnic "Dorin Pavel" Municipiul Alba Iulia

Reabilitate

300

8

8

Colegiul National "HCC" Municipiul Alba Iulia - sală de sport

Reabilitare

700

9

9

Grup Scolar Industrial com. Jidvei

Reabilitare

200

10

10

Scoala cls. I-VIII "Ioan Breazu" com. Mihalt

Reabilitare

30

11

11

Liceul Teoretic "Petru Maior" oras Ocna Mures

Reabilitare

250

12

12

Colegiul National "Lucian Blaga" Municipiul Sebes

Reabilitare

300

13

13

Grup Scolar Ind. "Avram Iancu" oras Zlatna

Reabilitare

250

14

14

Scoala cls. I-VIII sat Unirea, com Unirea

Reabilitare

200

15

15

Scoala cls. I-VIII com. Horea

Reabilitare

300

16

16

Grădinitia cu program normal sat Bucerdea Grânoasă, com. Bucerdea Grânoasă

Reabilitare

50

17

17

Scoala cls. I-VIII sat Crâciunelu de Jos, com. Crăciunelul de Jos

Reabilitare

100

18

18

Scoala cls. I-VIII "I. Agârbiceanu" Municipiul Alba Iulia

Reabilitare

300

19

19

Scoala cls. I-VIII sat Bărăbant Municipiul Alba Iulia

Reabilitare

170

20

20

Scoala cls. I-VIII sat Biia, com. Sona

Reabilitare

150

21

21

Liceul Teoretic oras Teius

Reabilitare

150

22

22

Scoala cls. I-VIII sat Ciugud, com. Ciugud

Reabilitare

80

23

23

Scoala cls. I-VIII sat Bucium, com Bucium

Reabilitare

160

24

24

Scoala cls. I-VIII sat Petresti, Municipiul Sebes

Reabilitare

161

25

25

Scoala cls. I-VIII sat Berghin, com Berghin

Reabilitare

130

26

26

Scoala cls. I-VIII sat Lupsa, com. Lupsa

Reabilitare

150

27

27

Scoala cls. I-VIII sat Intregalde, com. Intregalde

Reabilitare

140

28

28

Scoala cls. I-VIII sat Sălciua, com Sălciua

Reabilitare

150

29

29

Scoala cls. I-VIII sat Fărău, com. Fărău

Reabilitare

160

30

30

Scoala cls. I-VIII sat Ciuruleasa, com Ciuruleasa

Reabilitare

165

31

31

Scoala cls. I-VIII sat Cetatea de Baltă, com. Cetatea de Baltă

Reabilitare

150

32

32

Scoala cls. I-VIII sat Scărisoara, com Scărisoara

Reabilitare

50

33

33

Scoala cls. I-VIII sat Sâncel, com. Sâncel

Reabilitare

150

34

34

Scoala cls. I-VIII "Ovîdiu Hulea" - Scoala cls. I-VIII Feteud, oras Aiud

Reabilitare

200

35

35

Scoala cls. I-VIII "Ovîdiu Hulea" -Scoala cls. I-IV Gârbova de Jos, oras Aiud

Reabilitare

100

36

36

Grădinitia cu program prelungit nr. 11, Municipiul Alba lulia

Reabilitare

100

37

37

Grădinita cu program prelungit nr, 12, Municipiul Alba lulia

Reabilitare

100

38

38

Scoala cls. I-VIII com. Albac

Reabilitare

200

39

39

Liceul Teoretic "Petru Maior" oras Ocna Mures - sală sport

Reparatii capitale

250

40

40

Scoala cls. I-VIII "Avram lancu" Municipiul Alba lulia

Reparatii capitale

400

41

41

Colegiul Tehnic "Alexandru Domsa" Municipiul Alba lulia

Reparatii capitale

300

42

42

Scoala cls. I-VIII "Toma Cocisiu" Municipiul Blaj

Reparatii capitale

300

43

43

Scoala cls. I-VIII "Simion Bărnutiu" sat Tiur, Municipiul Blaj

Reparatii capitale

145

44

44

Scoala cls. I-VIII sat Valea Lungă, com. Valea Lungă

Reparatii capitale

200

45

45

Scoala cls. I-VIII sat Cenade, com. Cenade

Reparatii capitale

150

46

46

Scoala cls. I-VIII sat Sântimbru, com. Sântimbru

Reparatii capitale

200

 

 

 

ARAD

 

4,404

47

!

Scoala Generală cls.I-lV com.Sagu

Obiectiv de investitii

125

48

2

Scoala Generală oras Sântana

Obiectiv de investitii

150

49

3

Grup Scolar oras Pâncota

Obiectiv de investitii

45

50

4

Grădinita program prelungit sat Andrei Saguna, com. Zimandu Nou

Obiectiv de investitii

30

51

5

Scoala Generală com. Semlac

Obiectiv de investitii

50

52

6

Grădinita program prelungit nr. 2 Mun. Arad

Obiectiv de investitii

65

53

7

Grup Scolar "Henri Coandă" Mun. Arad

Obiectiv de investitii

100

54

8

Grădinita program prelungit nr. 8 Mun. Arad

Obiectiv de investitii

140

55

9

Grădinita program prelungit nr. 7 Mun. Arad

Obiectiv de investitii

80

56

10

Grup Scolar oras Pecica

Obiectiv de investitii

200

57

11

Grădinita program normal nr.3 oras Pecica

Obiectiv de investitii

200

58

12

Grădinita program normal nr. 4 oras Pecica

Obiectiv de investitii

30

59

13

Scoala Gen. Nr. 2 oras Pecica

Obiectiv de investitii

70

60

14

Grădinita program normal oras Pâncota

Obiectiv de investitii

100

61

15

Scoala Gen. Nr. 10 Mun. Arad

Obiectiv de investitii

110

62

16

Scoala Primară Prunisor oras Sebis

Obiectiv de investitii

50

63

17

Scoala cls. I-VIIIcom. Zădăreni

Obiectiv de investitii

130

64

18

Grădinita program prelungit oras Pecica

Obiectiv de investitii

100

65

19

Grădinita program prelungit com. r ântânele

Obiectiv de investitii

140

66

20

Grup Scolar "Henri Coanda" Mun. Arad

Reabilitare

74

67

21

Grădinita program prelungit nr. 18 Mun. Arad

Reabilitare

50

68

22

Grădinita program prelungit nr. 1 Mun. Arad

Reabilitare

50

69

23

Grădinita program normal nr. 2 Mun, Arad

Reabilitare

50

70

24

Grădinita program normal nr. 20 Mun. Arad

Reabilitare

50

71

25

Scoala Gen. com. Sintea Mare

Reabilitare

100

72

26

Scoala Generală com.Bocsig

Reabilitare

50

73

27

Grădinita program prelungit nr. 2 oras Sântana

Reabilitare

200

74

28

Scoala Generală nr. 2 oras Sântana

Reabilitare

200

75

29

Scoala Generală sat Groseni, com.Archis

Reabilitare

120

76

30

Scoala Generală si Grădinita com.Seitin

Reabilitare

100

77

31

Grup Scolar oras Sebis

Reabilitare

250

78

32

Scoala Generală oras Sebis

Reabilitate

250

79

33

Scoala primară cartier Prăjesti, oras Sebis

Reabilitare

135

80

34

Scoala primară cartier Prunisor, oras Sebis

Reabilitare

200

81

35

Scoala Generală com.Felnac

Reabilitare

550

82

36

Scoala Generală sat Sâmbăteni, corn. Păulis

Reparatii capitale

60

 

ARGES

 

7,610

83

1

Grădinita sat Vlâdesti, corn. Vlădesti

Obiectiv de investitii

260

84

2

Scoala cls. I-VIII com Căteasca

Reabilitare

300

85

3

Scoala cls. I-IV sat Furntcosi, com. Mihăiesti

Reabilitare

300

86

4

Scoala cls. I-IV sat Ruda, com. Mihăiesti

Reabilitare

300

87

5

Scoala cls. I-VIII sat Brădulet, com. Brădulet

Reabilitare

300

88

6

Scoala cls. I-VIII com. Valea Mare Pravăt

Reabilitare

300

89

7

Scoala cls. I-VIII com. Tigveni

Reabilitare

300

90

8

Colegiul National "Zinca Golescu" Mun. Pitesti

Reabilitare

800

91

9

Scoala cls. I-VIII sat Păduroiu, com. Poiana Lacului

Reabilitare

300

92

10

Scoala cls. I-VIII sat Babana, com. Babana

Reabilitare

300

93

11

Scoala cts. I-VIII sat Stoenesti, com. Stoenesti

Reabilitare

300

94

12

Scoala cls. I-VIII sat Budeasa Mare, com. Budeasa

Reabilitare

200

95

13

Grup Scolar Tehnologic Mun. Câmpulung

Reabilitare

500

96

14

Scoala cls. I-VIII com. Băiculesti

Reabilitare

300

97

15

Scoala cls. I-VIII com Dărmănesti

Reabilitare

300

98

16

Scoala cls. I-VIII com. Bătilesti

Reabilitare

300

99

17

Scoala cls. I-VIIIsat Corbeni, com. Corbeni

Reabilitare

400

100

18

Scoala cls. I-VIII com. Schitu Golesti

Reabilitare

350

101

19

Liceul   National   cu   Program   de   Atletism   din   Municipiul Câmpulung - internat

Reabilitare

500

102

20

Scoala cls. I-VIIIcom. Vlădesti

Reabilitare

400

 

BACĂU

 

9,376

103

1

Grădinita nr. 1 Gioseni, com, Gioseni

Obiectiv de investitii

550

104

2

Scoala clasele I-VIII sat Spria, com. Colonesti

Obiectiv de investitii

550

105

3

Scoala clasele I-IV sat Gârla Anei, com. Ungureni

Obiectiv de investitii

550

106

4

Scoala clasele I-VIII Glăvănesti, com. Glăvănesti

Consolidare

500

107

5

Scoala clasele I-VIII "Octavian Voicu" Municipiul Bacău

Consolidare

550

108

6

Scoala clasele I-VIII Itesti, com. Itesti

Consolidare

400

109

7

Scoala clasele I-VIII nr.  1 Colonesti, com. Colonesti

Consolidare

500

110

8

Scoala clasele I-VIII nr. 5 bis, oras Comănesti

Consolidare

400

111

9

Scoala clasele I-VIII Sărata, com. Sărata

Consolidare

550

112

10

Grădinita nr. 4 oras Slănic Moldova

Reabilitare

23

113

11

Scoala generală nr. 2 cartier Ciresoaia, oras Slănic Moldova -corp B

Reabilitare

74

114

12

Scoala Gen. Nr. 1 si atelier scoală, oras Slănic Moldova

Reabilitare

232

115

13

Scoala Gen nr. 3 - cartier Cerdac, oras Slănic Moldova

Reabilitare

147

116

14

Scoala clasele I-VIII Gârleni, com. Gîrleni

Reabilitare

200

117

15

Scoala clasele I-VIII "Gh. Avramescu", com. Prăjesti

Reabilitare

200

118

16

Scoala clasele I-VIII Asău, com. Asău

Reabilitare

200

119

17

Scoala clasele I-VIII "I.S. Sturza", com. Săucesti

Reabilitare

200

120

18

Scoala clasele I-VIII Secuieni, com. Secuieni

Reabilitare

200

121

19

Scoala clasele I-VIII Odobesti, corn. Odobesti

Reabilitare

100

122

20

Scoala clasele I-VIII Gioseni, corn. Gioseni

Reabilitare

200

123

21

Scoala clasele I-VIII "I.Simionescu" sat Lilieci,   com. Hemeiusi

Reabilitare

200

124

22

Scoala clasele I-VIII Măgiresti, com. Măgiresti

Reabilitare

150

125

23

Scoala clasele I-VIII Tamasi, com. Tamasi

Reabilitare

100

126

24

Scoala clasele I-VIII Plopana, com. Plopana

Reabilitare

200

127

25

Scoala clasele I-VIII sat Blidari, com. Căiuti

Reabilitare

100

128

26

Scoala clasele I-VIII Căiuti, com. Căiuti

Reabilitare

200

129

27

Colegiul National "Costache Negri" orasu Târgu Ocna

Reabilitare

550

130

28

Scoala clasele I-VIII Traian, com. Traian

Reparatii capitale

550

131

29

Scoala clasele I-VIII sat Brătesti, com. Bârsănesti

Reparatii capitale

550

132

30

Grădinita program prelungit "Piticot" oras Târgu Ocna

Reparatii capitale

450

 

BISTRITA NĂSÂUD

 

3.680

163

1

Liceul cu Program Sportiv din Municipiul Bistrita-Nâsăud

Obiectiv de investitii

200

164

2

Scoala cls. I-VIII+Gradinita sat Nuseni, com. Nuseni

Consolidare

350

165

3

Grup Scoalar "Liviu Rebreanu" (Scoaia cu cls.I-IV-Corp 1) sat Maieru, com.Maieru

Reabilitare

400

166

4

Scoala cls. I-VIII corp I sat Cosbuc. com. Cosbuc

Reabilitare

100

167

5

Scoala cls. I-VIII corp IV sat Rodna. com. Rodna

Reabilitare

200

168

6

Scoala cls. I-VIII sat Ilva Mare, com. llva Mare

Reabilitare

50

169

7

Scoala gen. cls. I-VIII sat Chiuza, com. Chiuza

Reabilitare

200

170

8

Scoala cls. I-VIII sat Corvinesti, com. Matei

Reabilitare

200

171

9

Scola I-VIII sat Rustior, com. Sieut

Reabilitare

150

172

10

Scoala gen. cls. I-VIII sat Reteag, com. Petru Rares

Reabilitare

170

173

11

Scoala Profesională sat Lechinta, com. Lechinta

Reabilitare

50

174

12

Grup Scolar Silvic orasNăsâud

Reabilitare

30

175

13

Colegiul National "George Cosbuc" oras Năsăud

Reabilitare

180

176

14

Scoala gen. + Grădinită sat Tureac, com. Tiha Bârgăuiui

Reabilitare

500

177

15

Grup Scolar "Grigore Moisil" Scoala Profesională - corp C + atelier scoală Mun. Bistrita

Reparatii capitale

250

178

16

Grup Scolar "Radu Petrescu" sat Prundu Bârgăuiui, com. Prundu Bârgăuiui

Reparatii capitale

150

179

17

Scoala Gen. "Grigore Silas" oras Beclean

Reparatii capitale

100

180

18

Scoala cls. I-VIII sat Târlisua, com. Târlisua

Reparatii capitale

200

181

19

Scoala Gen. cls. I-VIII sat Telciu, com. Telciu - corp I+II

Reparatii capitale

200

 

BOTOSANI

 

6,380

182

1

Liceul cu profil sportiv, Municipiul Botosani

Obiectiv de investitii

400

183

2

Scoala cls. I-VIII com. Roma

Reabilitare

150

184

3

Scoala cls. .I-VIII nr.2, Municipiul Botosani

Reabilitare

170

185

4

Scoala cls. I-VIII nr.6, Municipiul Botosani

Reabilitare

160

186

5

Scoala cls. I-VIII nr.12, Municipiul Botosani

Reabilitare

160

187

6

Scoala cls. I-VIII nr.7 „Octav Băncilă" Municipiul Botosani

Reabilitare

150

188

7

Scoala cls. I-IV nr.9 Tulbureni Municipiul Botosani

Reabilitare

150

189

8

Scoala sat Balta Arsă, com. Corni

Reabilitare

670

190

9

Colegiul National "Mihai Eminescu", Municipiul Botosani

Reabilitare

600

191

10

Scoala Generală nr.14, Municipiul Botosani

Reabilitare

600

192

11

Scoala cls. I-VIII sat Horodistea, com. Păltinis

Reabilitare

600

193

12

Liceul de Artă "Stefan Luchian", Municipiul Botosani

Reabilitare

600

194

13

Scoala "Mihai Viteazu" com Ungureni

Reabilitare

600

195

14

Grădinita sat Hănesti, com. Hănesti

Reabilitare

600

196

15

Colegiul National "Grigore Ghica" oras Dorohoi

Reabilitare

70

197

16

Scoala cls. I-VIIInr.13, Municipiul Botosani

Reabilitare

600

198

17

Scoala com Dobârceni

Reparatii capitale

100

 

BRASOV

 

7,179

199

1

Scoala Gen. com. Poiana Mărului - corp A2

Obiectiv de investitii

543

200

2

Colegiul National "D-na Stanca", Municipiul Făgăras

Consolidare

363

201

3

Grup Scolar Agricol "Dr.I.Senchea", Municipiul Făgăras

Consolidare

562

202

4

Scoala Gen. sat Dăisoara, com Ungra

Reabilitare

97

203

5

Scoala Primară sat Arini, com. Măierus

Reabilitare

91

204

6

Scoala Gen. com. Hogii iz

Reabilitare

95

205

7

Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" oras Victoria

Reabilitare

200

206

8

Scoala Gen. cls. I-VIII com. Teliu

Reabilitare

200

207

9

Scoala Gen. sat Drausenî, com. Cata

Reabilitare

92

208

10

Scoala Gen. sat Satu Nou, com. Hălchiu

Reabilitare

58

209

1!

Liceul "Mihail Săulescu" orasul Predeal

Reabilitare

400

210

12

Scoala Gen. sat Sâmbătă de Jos, com. Voila

Reparatii capitale

179

211

13

Liceul Teoretic, com. Feldioara

Reparatii capitale

336

212

14

Scoala Gen. nr.2i. Municipiul Brasov

Reparatii capitale

273

213

15

Scoala Gen. sat Ucea de Jos, com. Ucea

Reparatii capitale

438

214

16

Grup Scolar Industrial oras Râsnov

Reparatii capitale

504

215

17

Grup Scolar Industrial, Municipiul Codlea

Reparatii capitale

630

216

18

Scoala Gen. com. Mândra

Reparatii capitale

228

217

19

Scoala Gen. com. Sercaia

Reparatii capitale

357

218

20

Scoala Gen. com. Hârseni

Reparatii capitale

405

219

21

Scoala gen. Nr. 20 Municipiul Brasov

Reparatii capitale

400

220

22

Scoala Gen. nr 1, oras Zămesti

Reparatii capitale

523

221

23

Scoala Primară sat Băiesi, com. Hoghiz

Reparatii capitale

205

 

BRĂILA

 

2,654

222

1

Grădinita nr. 40 Municipiul Brăila

Obiectiv de investitii

50

223

2

Grădinita com. Jirlău

Obiectiv de investitii

32

224

3

Grupul Scolar„C.Brâncusi" Municipiul Brăila

Obiectiv de investitii

200

225

4

Scoala cls. I-IV sat Berlescu, oras lanca

Consolidare

150

226

5

Liceul Pedagogic „ D.P. Perpessicius" Municipiul Brăila

Reabilitare

200

227

6

Grădinita com. Bertestii de Jos

Reabilitare

100

228

7

Grădinita com. Gemenele

Reabilitare

110

229

8

Liceul cu program Sportiv Municipiul Brăila - Internat

Reabilitare

300

230

9

Grupul Scolar „Edmond Nicolau" Municipiul Brăila - Internat

Reabilitare

200

231

10

Grădinita sat Odăeni, com. docile

Reparatii capitale

50

232

11

Grădinita sat Trăiau, com. Traian

Reparatii capitale

60

233

12

Grădinita com. Bărăganu

Reparatii capitale

60

234

13

Grădinita com. Sutesti

Reparatii capitale

120

235

14

Grădinita sat Valea Cânepii, com.Unirea

Reparatii capitale

122

236

15

Grădinita nr. 1 Municipiul Brăila

Reparatii capitale

120

237

16

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Bărăganul

Reparatii capitale

180

238

17

Scoala cls. I-IV sat Chichinetu, com. Ciocile

Reparatii capitale

125

239

18

Scoala cls. I-VIII Jirlău - Corp 1

Reparatii capitale

225

240

19

Grădinita com. Vîsani

Reparatii capitale

100

241

20

Grădinita nr. 18 Municipiul Brăila

Reparatii capitale

150

 

BUZĂU

 

1,135

242

1

Grădinită program normal sat Fundeni com. Zămesti

Obiectiv de investitii

30

243

2

Grădinită program normal com. Ziduri

Obiectiv de investitii

20

244

3

Grădinită program normal sat Dâmbroca com. Săgeata

Obiectiv de investitii

30

245

4

Grădinită program normal sat Mătesti, com Săpoca

Obiectiv de investitii

20

246

5

Grădinită program normal satOreavu, com. Valea Râmnicului

Obiectiv de investitii

30

247

6

Grădinită program normal sat Scurtesti, com. Vadu Pasii

Obiectiv de investitii

40

248

7

Grădinită program normal com. Unguriu

Obiectiv de investitii

30

249

8

Scoala clasele I-VIII nr. 1 com. Cochirleanca

Consolidare

40

250

9

Scoala clasele I-VIII sat Brăiesti, com. Brăiesti

Consolidare

40

251

10

Grădinită program normal com. Ulmeni

Consolidare

20

252

11

Scoala clasele I-VIII com. Smeeni

Consolidare

60

253

12

Scoala clasele I-VIII sat Hales com. Tisău

Consolidare

65

 

254

13

Scoala clasele I-IV com. Tintesti

Consolidare

20

 

255

14

Scoala clasele I-VIII sat Caragete, com Luciu

Consolidare

40

 

256

15

Grădinita program normal com. Buda

Consolidare

15

 

257

16

Grădinita program normal com. Pietroasele

Consolidare

25

 

258

17

Liceul de artă "Margareta Sterian" Municipiul Buzău

Reabilitare

500

 

259

18

Grădinita program prelungit nr. 1 Municipiul Rm. Sărat

Reabilitare

50

 

260

19

Scoala cls. I-VIII sat Boldu, com. Boldu

Reabilitare

60

 

 

CARAS SEVERIN

 

3,940

261

1

Scoala clasele I-VIII sat Forotic, com.Forotic

Obiectiv de investirii

350

262

2

Scoala clasele I-VIII sat Berzasca, com.Berzasca

Reabilitare

500

263

3

Scoala clasele I-VIII sat Sasca Montana, com.Sasca Montana

Reabilitare

500

264

4

Scoala cls. I-VIII oras Bocsa

Reparatii capitale

250

265

5

Grup Scolar Industrial "Matias Hammer" oras Anina

Reparatii capitale

350

266

6

Scoala cls. I-VIII com. Armenis

Reparatii capitale

200

267

7

Scoala cls. I-VIII com. Copăcele

Reparatii capitale

150

268

8

Scoala cls. I-VIII com. Domasnea

Reparatii capitale

140

269

9

Scoala cls. I-VIII com. Vrani

Reparatii capitale

150

270

10

Scoala cls. I-VIII sat Greoni, com. Grădinari

Reparatii capitale

100

271

11

Grădinita sat Teregova, com.Teregova

Reparatii capitale

250

272

12

Scoala ctasele I-IV sat Berliste, com.Berliste

Reparatii capitale

200

273

13

Scoala clasele l-IV sat Iam, com.Berliste

Reparatii capitale

200

274

14

Scoala clasele I-VIII sat Ciudanovita, com. Ciudanovita

Reparatii capitale

300

275

15

Scoala clasele I-IV sat Radimna, com. Pojejena

Reparatii capitale

300

 

CĂLĂRASI

 

4,051

276

1

Grădinita program normal oras Budesti

Obiectiv de investitii

50

277

2

Grădinita program normal com. Vâlcele

Reabilitare

150

278

3

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Grădistea

Reabilitare

250

279

4

Grădinita program normal nr.5 Mun. Călărasi

Reabilitare

10

280

5

Grup Scolar de Arte si Meserii Mun. Oltenita

Reabilitare

350

281

6

Grădinita program normal nr, 1 Mun. Călărasi

Reabilitare

15

282

7

Grup Scolar "Danubius" Mun. Călărasi

Reabilitare

150

283

8

Scoala cls. I-VIII Răzvani, oras Lehliu Gară

Reabilitare

200

284

9

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Borcea

Reabilitare

10

285

10

Scoala cls. I-VIII nr. 2 com. Borcea

Reabilitare

5

286

11

Scoala cls. I-VIII nr. 5 Mun. Călărasi

Reabilitare

25

287

12

Scoala cls. I-VIII com. Curcani

Reabilitare

20

288

13

Scoala cls. I-VIII com. Stefan cel Mare

Reabilitare

5

289

14

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Soldanu

Reabilitare

5

290

15

Scoala cls. I-VIII com. Cuza Vodă

Reabilitare

100

291

16

Scoala cls. I-IV sat Ceacu, com. Cuza Vodă

Reabilitare

10

292

17

Scoala cls. I-IV sat Călărasii Vechi, com. Cuza Vodă

Reabilitare

10

293

18

Scoala cls. I-VIII Nr.2 com. Chimogi

Reabilitare

10

294

19

Scoala cls. I-VIII Nr.l com. Fundeni

Reabilitare

30

295

20

Scoala cls. I-VIII Nr.2 com. Fundeni

Reabilitare

20

296

21

Scoala cls. I-VIII Nr.l com. Vasilati

Reabilitare

60

297

22

Grădinita program normal com Vasilati

Reabilitare

5

298

23

Scoala cls. I-IV sat Nuci, com. Vasilati

Reabilitare

5

299

24

Scoala cls. I-IV sat Popesti, corn. Vasilati

Reabilitare

5

300

25

Scoala cls. I-IV sat Prozanic, corn. Vasilati

Reabilitare

5

301

26

Liceul Teoretic "Neagoe Basarab" Mun. Oltenita

Reabilitare

60

302

27

Scoala cls. I-VIII corn. Sohatu

Reabilitare

8

303

28

Grupul Scolar Agricol oras Fundulea

Reabilitare

10

304

29

Scoala cls. I-VIII nr. 1, corn. Vlad Tepes

Reabilitare

15

305

30

Scoala cls. I-VIII nr. î, com. Chirnogi

Reabilitare

15

306

31

Scoala cls. I-IV sat Socoale, com. Dragos Vodă

Reabilitare

5

307

32

Scoala cls. I-IV sat Bogdana, com. Dragos Vodă

Reabilitare

3

308

33

Scoala cls. I-VIII nr.1, com. Modelu

Reabilitare

15

309

34

Scoala cls. I-IV sat Tonea, com. Modelu

Reabilitare

10

310

35

Scoala cls. I-VIII com. Grădistea

Reabilitare

15

311

36

Scoala cls. I-VIII sat Crivăt, oras Budesti

Reabilitare

10

312

37

Scoala cls. I-IV sat Aprozi, oras Budesti

Reabilitare

6

313

38

Scoala cls. I-IV sat Gruiu, oras Budesti

Reabilitare

3

314

39

Scoala cls. I-IV sat Buciumeni, oras Budesti

Reabilitare

3

315

40

Scoala cls. I-VIII nr. 3 Mun. Oltenita

Reabilitare

18

316

41

Scoala cls. I-VIII nr. 6 Mun. Oltenita

Reabilitare

15

317

42

Grădinita program normal nr. 4 Mun. Oltenita

Reabilitare

15

318

43

Colegiul National "Barbu Stirbei", Mun. Călărasi

Reabilitare

50

319

44

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Perisoru

Reabilitare

10

320

45

Scoala cls. I-VIII satT. Vladimirescu, com. Perisoru

Reabilitare

7

321

46

Scoala cls. I-IV IAS Jegălia com. Perisoru

Reabilitare

3

322

47

Scoala cls. I-VIII nr. 10 Mun. Călărasi

Reabilitare

35

323

48

Scoala cls. I-VIII nr. 11 Mun. Călărasi

Reabilitare

5

324

49

Scoala cls. I-VIII nr. 7 Mun. Călărasi

Reabilitare

15

325

50

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Mana

Reabilitare

10

326

51

Scoala cls. I-VIII nr. 3 com. Chirnogi

Reabilitare

10

327

52

Scoala cls. I-VIII nr. 2 com. Dor Mărunt

Reabilitare

200

328

53

Colegiul Tehnic "Stefan Bănulescu" Mun. Călărasi

Reabilitare

10

329

54

Scoala cls. I-VIII, com. Mitreni

Reabilitare

25

330

55

Grădinita program normal com Mitreni

Reabilitare

7

331

56

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Ulmeni

Reabilitare

12

332

57

Scoala cls. I-VIII nr. 3 com. Ulmeni

Reabilitare

10

333

58

Scoala cls. I-VIII sat Valea Rosie, com. Mitreni

Reabilitare

15

334

59

Grădinita program normal sat Valea Rosie, com. Mitreni

Reabilitare

7

335

60

Scoala cls. I-VIII sat Clătesti, com. Mitreni

Reabilitare

7

336

61

Scoala cls. I-VIII com. Roseti

Reabilitare

25

337

62

Scoala cls. I-VIII com. Stefan Vodă

Reabilitare

5

338

63

Scoala cls. I-VIII com. Dragalina

Reabilitare

25

339

64

Scoala cls. I-VIII nr. 2 com. Modelu

Reabilitare

15

340

65

Scoala cls. I-VIII com. Mănăstirea

Reabilitare

25

341

66

Liceul Teoretic "Minai Eminescu", Mun. Călărasi

Reabilitare

135

342

67

Colegiul Economic Mun. Călărasi

Reabilitare

200

343

68

Scoala cls.I-VIII sat.Dâlga Gară, com.Dor Mărunt

Reabilitare

200

344

69

Scoala cls. I-VIII oras Budesti

Reparatii capitale

175

345

70

Liceul Teoretic "Meagoe Basarab" - cantina Mun. Oltenita

Reparatii capitale

250

346

71

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Chiselet, com. Chiselet

Reparatii capitale

107

347

72

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Spantov, corn. Spantov

Reparatii capitale

195

348

73

Scoala cls. I-VIII nr. 5 Mun. Oltenita

Reparatii capitale

325

349

74

Grup scolar "Al. Odobescu" oras Lehliu Gară

Reparatii capitale

200

 

CLUJ

 

9,626

350

1

Liceul "A. Papiu Uarian", Municipiul Dej

Obiectiv de investitii

350

351

2

Scoala "Ady Endre" corn. Sâncraiu

Obiectiv de investitii

250

352

3

Grădinita program prelungit "Dr. 1. Ratiu", Municipiul Turda

Obiectiv de investitii

100

353

4

Grădinita  cu   program   normal  Viisoara,   subordonata  Scolii Viisoara, corn. Viisoara

Obiectiv de investitii

50

354

5

Grădinita nr. 5 Mun. Dej

Obiectiv de investitii

300

355

6

Scoala cu 16 săli de clasă oras Huedin

Obiectiv de investitii

100

356

7

Scoala com. Poieni

Reabilitare

50

357

8

Grup Scolar oras Huedin

Reabilitare

600

358

9

Scoala cls. I-VIII sat Frata, com. Frata

Reabilitare

300

359

10

Scoala cls. I-IV sat Soporu de Câmpie, com. Frata

Reabilitare

250

360

11

Liceul "O. Goga" oras Huedin

Reabilitare

300

361

12

Scoala cls. I-VIII sat Mociu, com. Mociu

Reabilitare

250

362

13

Grup Scolar Resurse Naturale si Servicii, Municipiul Turda

Reabilitare

600

363

14

Grup Scolar Industrial Constuctii, Municipiul Dej   - clădire scoală

Reabilitare

250

364

15

Grup Scolar Industrial Constuctii, Municipiul Dej   - clădire internat

Reabilitare

250

365

16

Scoala "Avram Iancu" din Municipiul Dej

Reabilitare

250

366

17

Scoala "George Baritiu", Municipiul Turda

Reabilitare

100

367

18

Scoala clasele I-VIII, Săcuieu, comuna Săcuieu

Reabilitare

75

368

19

Scoala clasele I-IV, sat Fundătura, comuna Iclod

Reabilitare

70

369

20

Liceul Teoretic "Petru Maior", Municipiul Gherla

Reabilitare

75

370

21

Grădinita cu program normal + Scoala comuna Bontida

Reabilitare

60

371

22

Scoala generală cls. I-VIII com. Călărasi + Grădinita sat Bogata, com. Călărasi

Reabilitare

25

372

23

Scoala gen. cls. I-VIII "Avram Iancu" Municipiul Câmpia Turzii

Reabilitare

150

373

24

Grădinita program normal nr. 1 din Municipiul Huedin

Rebilitare

50

374

25

Scolile din com. Câlătele

Rebilitare

200

375

26

Scoala cls. I-VIII com. Iară

Reabilitare

58

376

27

Scoala gen. cls. I-VIII sat Câtcău, com. Câtcău

Reabilitare

32

377

28

Scoala cls. I-VIII sat Sălisca, com Câtcău

Reabilitare

28

378

29

Scoala cls. I-IV sat Muncel, com. Câtcău

Reabilitare

3

379

30

Grădinita sat Câtcău, com. Câtcău

Reabilitare

43

380

31

Scoala gen. sat Palatca, com. Palatca

Reabilitare

400

381

32

Scoala ge. cls. I-VIII "Potaisa" Municipiul Turda

Reabilitare

250

382

33

Scoala "Avram Iancu" din Municipiul Turda

Reabilitare

400

383

34

Grădinita cu program normal nr. 19, subordonata Grădinitei cu program prelungit "Sfânta Ana", Municipiul Turda

Reabilitare

50

384

35

Grădinita nr. 16, Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare

80

385

36

Grădinita nr. 23, Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare

80

386

37

Scoala cls. I-VIII sat Cătina, com. Cătina

Reabilitare

100

387

38

Grup Scolar "Aurel Vlaicu" Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare

250

388

39

Scoala sat Cetan, Com. Vad

Reabilitare

25

389

40

Scoala sat Curtuius, corn. Vad

Reabilitare

25

390

41

Scoala com. Vad

Reabilitare

70

391

42

Scoala gen. Com. Sânpaul

Reabilitare

70

392

43

Scoala gen. Com. Recea Cristur

Reabilitare

100

393

44

Scoala gen. Sat Ciubăncuta, com. Recea Cristur

Reabilitare

100

394

45

Scoala cls. I-VIII + Grădinita com. Belis

Reabilitare

250

395

46

Scoala gen. cls. I-VIII sat Aghires Fabrici, com. Aghires Fabrici

Reparatii capitale

86

396

47

Grădinita sat Aghires Fabrici, com. Aghires Fabrici

Reparatii capitale

36

397

48

Scoala sat Silivas, Municipiul Gherla

Reparatii capitale

30

398

49

Scoala sat Băita, Municipiul Gherla

Reparatii capitale

30

399

50

Scoala sat Hăsdate, Municipiul Gherla

Reparatii capitale

30

400

51

Scoala "Teodor Murăsanu", Municipiul Turda

Reparatii capitale

600

401

52

Scoala cls. I-VIII sat Valea Ierii, com. Valea lerii

Reparatii capitale

150

402

53

Scoala cls. I-IV sat Măcicasu, com. Chinteni

Reparatii capitale

150

403

54

Colegiul National "Mihai Viteazul" Municipiul Turda

Reparatii capitale

320

404

55

Scoala "Emil Isac", Municipiul Cluj-Napoca

Reparatii capitale

150

405

56

Scoala clasele I-VIII, sat Mănăstireni, com. Mănăstireni

Reparatii capitale

150

406

57

Scoala clasele I-VIII, sat Rasca, com. Rasca

Reparatii capitale

100

407

58

Scoala si grădinită, satPanticeu, com. Panticeu

Reparatii capitale

75

408

59

Scoala Gen.cls. I-VIII "Horea" Mun. Cluj-Napoca

Reparatii capitale

250

 

CONSTANTA

 

7,925

409

1

Grădinita program normal com. Lumina

Obiectiv de investitii

500

410

2

Grupul Scolar Telecomunicatii Municipiul Constanta

Obiectiv de investitii

50

411

3

Grup Scolar Agricol oras Hârsova

Reabilitare

450

412

4

Grădinita program normai "TIC-PITIC" oras Hârsova

Reabilitare

500

413

5

Liceul Teoretic "loan Cotovu" oras Hârsova

Reabilitare

500

414

6

Scoala clasele I-VIII nr. 1 oras Hârsova

Reabilitare

400

415

7

Colegiul Tehnic "Nicolae Titulescu" Municipiul Medgidia

Reabilitare

275

416

8

Grădinita program normal nr.10 Municipiul Medgidia

Reabilitare

100

417

9

Scoala cls. I-VIII sat Tepes Vodă, com. Silistea

Reabilitare

300

418

10

Liceul teoretic, oras Basarabi

Reabilitare

200

419

11

Liceul Teoretic, com. Kogăiniceanu

Reabilitare

100

420

12

Scoala cls. I-VIII com. Săraiu

Reabilitare

200

421

13

Scoala cls. I-VIII com. Grădina

Reabilitare

300

422

14

Colegiul "Constantin Brătescu" Mun. Constanta

Reabilitare

300

423

15

Scoala cls. I-VIII com Gârliciu

Reabilitare

200

424

16

Scoala cls. I-VIII com. Mihai Viteazu

Reabilitare

200

425

17

Scoala c!s. I-VIII com Cerchezu

Reabilitare

200

426

18

Scoala cls. I-VIII com. Săcele

Reabilitare

100

427

19

Scoala cls. I-VIII sat Piatra, com. Mihail Kogăiniceanu

Reabilitare

300

428

20

Scoala cls. I-VIII com Târgusor

Reabilitare

100

429

21

Scoala cls. I-VIII com. Ghindăresti

Reabilitare

100

430

22

Colegiul Agricol com. Poarta Albă

Reabilitare

200

431

23

Scoala de Arte si Meserii com. Crucea

Reparatii capitale

250

432

24

Scoala cls. I-VIII sat Limanu, com. Limanu

Reparatii capitale

300

433

25

Grădinita program normal sat Limanu, com. Limanu

Reparatii capitale

200

434

26

Scoala cls. I-VIII sat 2 Mai, comuna Limanu

Reparatii capitale

200

435

27

Scoala cls. I-IV sat Nazarcea, corn. Ovidiu

Reparatii capitale

200    .

 

436

28

Liceul teoretic oras Techirghiol

Reparatii capitale

250

 

437

29

Scoala cls. I-VIII com. Satu Nou

Reparatii capitale

200

 

438

30

Scoala cls. I-VIII com. Vulturii

Reparatii capitale

200

 

439

31

Scoala cls. I-VIII com. Tortomanu

Reparatii capitale

200

 

440

32

Scoala cls. I-IV sat Viile, com. Ion Corvin

Reparatii capitale

200

 

441

33

Grădinita nr. 2, oras Basarabi

Reparatii capitale

150

 

 

COVASNA

 

2,937

442

1

Liceul de Artă Mun. Sf. Gheorghe

Obiectiv de investitii

300

443

2

Grădinita program prelungit "Benedek Elek" Municipiul   Sf. Gheorghe

Obiectiv de investitii

150

444

3

Scoala cls. I-VIII"Borbath Karoty" com. Vârghis

Consolidare

60

445

4

Scoala Gen. "Mihail Sadoveanu" oras întorsura Buzăului

Reabilitare

200

446

5

Scoala cls. I-VIII sat Brâdet, oras Întorsura Buzăului

Reabilitare

80

447

6

Scoala cls. I-IV sat Floroaia Mare, oras întorsura Buzăului

Reabilitare

65

448

7

Scoala cls. I-IV sat Floroaia Mică, oras întorsura Buzăului

Reabilitare

25

449

S

Scoala cls. I-IV sat Scrâdoasa, oras întorsura Buzăului

Reabilitare

15

450

9

Grădinita program normal nr. 1 oras întorsura Buzăului

Reabilitare

15

451

10

Scoala cu cls. I-VIII Karatna com. Turia

Reabilitare

116

452

11

Scoala cu cls. I-IV "Jokai Mor" com. Turia

Reabilitare

100

453

12

Scoala cu cls. I-IV sat Petriceni, com. Sânzieni

Reabilitare

60

454

13

Gădinita "Szabo Kati" com. Zagon

Reabilitare

150

455

14

Scoala, cu cls. I-IV.+ Grădinita sat Chiurus, oras Covasna

Reabilitare

50

456

15

Grupul Scoalar "Kos Karoly" Mun. Sf. Gheorghe

Reparatii capitale

100

457

16

Scoala cls. I-VIII com. Comandau

Reparatii capitale

100

458

17

Scoala Gen. "Gaal Mozes" oras Baraolt

Reparatii capitale

100

459

18

Scoala cls. I-VIII com. Aita Mare

Reparatii capitale

30

460

19

Scoala cls. I-VIII "Fejer Akos" corn. Mictalău

Reparatii capitale

80

461

20

Scoala cls.I-VIII sat Pâpăuti, com. Zagon

Reparatii capitale

100

462

21

Scoala cls.I-VIII "Boloni Farkas Sandor" com. Belin

Reparatii capitale

90

463

22

Grădinita program normal com. Bixad

Reparatii capitale

150

464

23

Sc. cls.I-IV sat Crasna, com. Sita Buzăului

Reparatii capitale

20

465

24

Grădinita program prelungit "Csipike" Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

20

466

25

Grădinita program prelungit "Guliiver" Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

60

467

26

Grădinita program prelungit "Hofeherke" Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

20

468

27

Liceul Teoretic "Szekely Miko" Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

15

469

28

Sc. cls.I-IV + Grădinita sat Chilieni, Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

40

470

29

Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Mun. Sf.Gheorghe

Reparatii capitale

210

471

30

Grupul Scolar "Korosi Csoma Sandor" oras Covasna

Reparatii capitale

50

472

31

Scoala cls. I-VIII "Bibo Jozsef com. Brates

Reparatii capitale

61

473

32

Scoala, cls. I -IV+ Grădinita sat Dobolii de Jos com.Hieni

Reparatii capitale

90

474

33

Scoala. cls. I-IV+ Grădinita sat Tufalău com.Borosneu Mare

Reparatii capitale

65

475

34

Scoala cls. I-VIII "Benedek Elek" com. Bătanii Mari

Reparatii capitale

50

476

35

Scoala cls. I-VIII sat Filia, com. Brădut

Reparatii capitale

100

 

DÂMBOVITA

 

6,440

477

1

Grădinita sat Telesti, com. Ludesti

Obiectiv de investitii

150

478

2

Grădinita sat Gherghesti, com. Petresti

Obiectiv de investitii

200

479

3

Grădinita com. Dărmănesti

Obiectiv de investitii

200

480

4

Grădinita program normal nr. 2 com. Moreni

Obiectiv de investitii

300

 

481

5

Scoala cls. I-VIII com. Niculesti

Obiectiv de investitii

200

 

482

6

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. Doicesti

Consolidare

200

 

483

7

Scoala cls. I-VIII com. Poiana

Reabilitare

50

 

484

8

Scoata cls. I-VIII sat Brezoaia, com. Brezoaiele

Reabilitare

200

 

485

9

Grădinita com. Bărbuletu

Reparatii capitale

150

 

486

10

Scoala cls. I-VIIIcom. Moroient

Reparatii capitale

80

 

487

11

Scoala cls. I-VIII nr. 4 oras Pucioasa

Reparatii capitale

100

 

488

12

Scoala cls. I-VIII sat Drăgăesti-Ungureni, com. Mânesti

Reparatii capitale

100

 

489

13

Grădinita PP nr. 1 Municipiul Târgoviste

Reparatii capitale

200

 

490

14

Scoala cls. I-VIII sat Ogrea com. Valea Lungă

Reparatii capitale

80

 

491

15

Scoala cls. I-VIII com. Ciocănesti

Reparatii capitale

150

 

492

16

Scoala cls. I-VIII sat Săteni, com. Aninoasa

Reparatii capitale

60

 

493

17

Scoala cls. I-VIII com. Selaru

Reparatii capitale

300

 

494

18

Scoala cls. I-VIII com. Malu cu Flori

Reparatii capitale

100

 

495

19

Scoala cls. I-VIII sat Cretulesti com. Mătăsaru

Reparatii capitale

100

 

496

20

Scoala cls. I-VIII com. Branistea

Reparatii capitale

50

 

497

21

Scoala cls. I-VIII com. Râul Alb

Reparatii capitale

150

 

498

22

Scoala cls. I-VIII com. Butimanu

Reparatii capitale

150

 

499

23

Scoala cls. I-VIII sat Suduleni, com. Voinesti

Reparatii capitale

50

 

500

24

Scoala cls. I-VIII com. Târtăsesti

Reparatii capitale

150

 

501

25

Scoala xls. I-VIII com. Slobozia Moară

Reparatii capitale

50

 

502

26

Scoala cls. I-VIII com. Brănesti

Reparatii capitale

110

 

503

27

Scoala cls. I-VIII sat Petresti, com. Petresti

Reparatii capitale

70

 

504

28

Scoala cls. I-VIII com. Dragodana

Reparatii capitale

50

 

505

29

Grup Scolar Agricol com. Târtăsesti

Reparatii capitale

100

 

506

30

Scoala cls. I-VIII sat Tetcoiu com. Mătăsaru

Reparatii capitale

50

 

507

31

Scoala cls. I-VIII com. Ocnita

Reparatii capitale

100

 

508

32

Scoala cls. I-VIII com. Dăimănesti

Reparatii capitale

100

 

509

33

Scoala cls. I-VIII sat Telesti com. Ludesti

Reparatii capitale

150

 

510

34

Scoala  cls.   I-VIII   sat  Picior  de   Munte   -    Boboci,   com. Dragodana

Reparatii capitale

150

 

511

35

Grădinita nr. 9 Municipiul Târgoviste

Reparatii capitale

230

 

512

36

Scoala cls. I-VIII sat Cricov, com. Valea Lungă

Reparatii capitale

150

 

513

37

Scoala cls. I-VIII nr. 1 com. I.L.Caragiale

Reparatii capitale

200

 

514

38

Scoala cls. I-VIII com. Vlădeni

Reparatii capitale

100

 

515

39

Scoala cls. V-VIII com. Comisanî

Reparatii capitale

100

 

516

40

Scoala cls. I-VIII com. Băleni

Reparatii capitale

100

 

517

41

Scoala cls. I-VIII com. Vârfuri

Reparatii capitale

180

 

518

42

Scoala cls.I-VIII sat Gura Vulcanii com. Vulcana Pândele

Reparatii capitale

150

 

519

43

Liceul teoretic oras Titu

Reparatii capitale

200

 

520

44

Scoala cls. I-VIII com. Cândesti

Reparatii capitale

150

 

521

45

Gradinta nr.4 cartier Arsuri oras Găesti

Reparatii capitale

130

 

522

46

Grădinita nr. 2 oras Găesti

Reparatii capitale

150

 

523

47

Grădinita nr. 1 com. Morteni

Reparatii capitale

200

 

 

DOLJ

 

8.320

524

1

Grădinita com. Cetate

Obiectiv de investitii

200

525

2

Scoala cu clasele I-VIII Amărăstii de Sus,   corn. Amărăstii de Sus

Consolidare

200

526

3

Scoala cu clasele I-VIII Tunarii Vechi, corn. Poiana Mare

Consolidare

190

527

4

Scoala cu clasele I-VIII Hunia, corn. Maglavit

Consolidare

150

528

5

Scoala cu clasele I-VIII Goicea, corn. Goicea

Consolidare

200

529

6

Scoala cu clasele I-VIII sat Ocolna, corn. Amărăstii de Jos

Consolidare

200

530

7

Scoala cu clasele I-VIII Desa, corn. Desa

Consolidare

150

531

8

Scoala cu clasele I-VIII Valea Stanciului, corn. Valea Stanciului

Consolidare

110

532

9

Scoala cu clasele I-VIII Măcesu de Sus, com. Măcesu de Sus

Consolidare

100

533

10

Scoala cu clasele I-VIII sat Belot, com. Sopot

Consolidare

70

534

11

Colegiul National "Carol I" Craiova, corp 3, Municipiul Craiova

Consolidare

300

535

12

Grupul Scolar "Traian Vuia" Mun. Craiova

Reparatii capitale

240

536

13

Grupul Scolar "Anghel Saligny" Mun. Craiova

Reparatii capitale

190

537

14

Grupul Scolar Electroputere Mun. Craiova

Reparatii capitale

80

538

15

Colegiul Tehnic "Constantin Brâncusi" Mun. Craiova

Reparatii capitale

290

539

16

Colegiul National "Nicolae Titutescu" Mun. Craiova

Reparatii capitale

290

540

17

Liceul "Stefan Odobleja" Mun. Craiova

Reparatii capitale

150

541

18

Liceul "Marin Sorescu" Mun. Craiova

Reparatii capitale

130

542

19

Liceul "P. Triscu" Mun. Craiova - corp 2

Reparatii capitale

110

543

20

Liceul Teoretic "Adrian Păunescu" com. Barca

Reparatii capitale

130

544

21

Liceul "Stefan Marincu" com. Poiana Mare

Reparatii capitale

100

545

22

Scoala Gen. Nr. 39 Mun. Craiova

Reparatii capitale

210

546

23

Scoala Gen. Nr. 21 Mun. Craiova

Reparatii capitale

140

547

24

Scoala Gen. Nr.16 Mun. Craiova

Reparatii capitale

150

548