MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 789         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.248. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii propuse a fi finantate în continuarea proiectului F/P 1529/2005 „Lucrări de refacere în zona Banat"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.126. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaratiei de conformitate si certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

1.128. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006

 

1.129. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

581. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii propuse a fi finantate în continuarea proiectului F/P 1529/2005 „Lucrări de refacere în zona Banat"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista obiectivelor de investitii propuse a fi finantate în continuarea proiectului F/P 1529/2005 „Lucrări de refacere în zona Banat", derulat prin Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prevăzută în anexa nr. I.

(2) Se aprobă caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. I, cuprinsi în anexele nr. H/1-H/2*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. I, ale căror caracteristici principale si indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 11/1-11/2, se face dintr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexele nr. I si H/1-II/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor, Sulfina Barbu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.248.


*) Anexele nr. 11/1-II/2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii propuse a fi finantate în continuarea proiectului F/P 1529/2005 „Lucrări de refacere în zona Banat", finantat printr-un credit extern acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si cofinantat de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea

1.

Refacere linie de apărare râu Bârzava pe sectorul Ghertenis-Bocsa, judetul Caras-Severin

2.

Punere în sigurantă dig mal stâng râu Bega, amonte Timisoara, judetul Timis

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaratiei de conformitate si certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 4.053/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul declaratiei de conformitate, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Tarifele prestate pentru certificare, precum si pentru consultanta de specialitate sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestatiile efectuate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de institutele de sănătate publică.

Art. 5. - Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătătii Publice si institutele de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj-Napoca si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.126.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURI

de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

Art. 1. - (1) Certificatul de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene atestă că sunt întrunite conditiile igienico-sanitare necesare pentru conformarea la normele de igienă si de sănătate publică în vederea protejării sănătătii publice, în conformitate cu prevederile Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Certificatul de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene stabileste conditiile pe care solicitantul este obligat să le respecte si să le urmărească conformarea la normele de igienă si de sănătate publică.

(3) Certificatul de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se eliberează la cererea operatorilor economici care exportă produsele respective în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, dacă acesta este absolut necesar pentru admiterea produselor nationale pe teritoriul respectivelor state.

Art. 2. - (1) Activitatea de certificare se desfăsoară în cadrul institutelor de sănătate publică Bucuresti, lasi, Cluj-Napoca si Timisoara, de către personal de specialitate, desemnat prin decizie de către conducătorul fiecărui institut.

(2) Personalul desemnat are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează documentatia solicitantului;

b) asigură informarea solicitantilor asupra procedurii de certificare;

c) înregistrează declaratia de conformitate;

d) solutionează cererile conform recomandărilor cuprinse în referatele de evaluare si emite certificatele de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

e) eliberează certificatele de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

f) gestionează baza de date pentru certificatele eliberate. Art. 3. - Documentele necesare pentru solicitarea

certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt:

a) cerere adresată institutului de sănătate publică, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa si numărul de telefon;

b) declaratia de conformitate;

c) lista de monomeri si materii prime utilizate în conformitate cu anexa nr. 2 la Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) lista aditivilor utilizati în conformitate cu anexa nr. 3 la Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) date privind testarea materialelor si obiectelor în vederea respectării limitei de migrare globală si specifică de componenti în conformitate cu prevederile art. 11, 16, 17, 19, 20, 21', 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 372, 373, 374 si 38 din Normele privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - În urma evaluării, specialistii vor elabora un referat de evaluare a produsului, în vederea emiterii certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - Certificatul de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene contine următoarele informatii:

a) denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic care exportă materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;

b) denumirea produsului;

c) numărul si data emiterii acestuia;

d) confirmarea că materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Institutele de sănătate publică vor transmite Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în termen de 10 zile de la eliberare, o copie a certificatului de sănătate pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

 

anexa Nr. 2

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

-         model –

 

Subsemnatul/Subsemnata ............................ identificat/identificată cu B.l./C.l. seria ...... nr......... eliberat/eliberată la data de ............... cu domiciliul în localitatea ............................., str............................. nr........ bl......... se........, ap......... sectorul/judetul ................ în calitate de reprezentant legal al firmei .........................., cu sediul în România ........................ înregistrată la registrul comertului sub nr..............., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta declaratie sunt corecte si complete.

Îmi asum responsabilitatea conformării produsului ................................................... cu prevederile legale în vigoare*).

 

Numele si prenumele:

Semnătura:

Data:


*) Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

INSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ..........................

Nr........./Data ..................

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

Nr.............../....................

- model -

 

La solicitarea ................................................................, cu sediul în România ........................................., înregistrată în registrul comertului sub nr.................. în calitate de exportator,

în baza declaratiei de conformitate si a dosarului întocmit de sus-numita,

în baza Referatului de evaluare nr. ...............,

în baza Ordinului ministrului sănătătii publice nr........................./2006,

atestăm că următoarele produse:

- (denumirea comercială);

fabricate de firma ..............................................................................., întrunesc cerintele nationale de sănătate

publică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările si completările ulterioare.

Produsele care fac obiectul prezentului certificat în conditii normale si previzibile de utilizare nu transferă alimentelor constituenti în cantităti care ar putea periclita sănătatea umană sau care ar putea aduce o schimbare inacceptabilă în compozitia alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.

Certificatul este valabil un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen la cerere.

 

Director general,

..........................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiatufii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.047/2006, ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006, se stabileste la suma de 250 lei/participant.

(2) Candidatii depun această taxă în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente si de capital aferente activitătii de organizare si desfăsurare a concursurilor anuale de rezidentiat, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                                                                            

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.128.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 4.049/2006,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.129.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru desfăsurarea concursului de rezidentiat în medicină, medicină dentară si farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii Publice organizează concurs national de intrare în rezidentiat de medicină, medicină dentară si farmacie la data de 19 noiembrie 2006. Concursul se desfăsoară în următoarele centre universitare:

a) centrul universitar Bucuresti - grupa specialitătilor chirurgicale;

b) centrul universitar Cluj-Napoca - grupa specialitătilor medicale si grupa medicină de familie;

c) centrul universitar Craiova - grupa medicină de laborator;

d) centrul universitar Timisoara - grupa medicină dentară;

e) centrul universitar Târgu Mures - grupa farmacie.

Art. 2. - Numărul de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si specialităti, precum si centrele de pregătire pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun emis de ministrul educatiei si cercetării si ministrul sănătătii publice.

Art. 3. - Pentru organizarea concursului de rezidentiat sunt desemnate o comisie comună centrală si comisii comune zonale. Comisiile comune sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice si ai Ministerului Educatiei si Cercetării si sunt aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - (1) Concursul se desfăsoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.

(2) Punctajul minim de promovare reprezintă 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare grupă de specialităti.

(3) Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obtinut, în limita locurilor publicate pentru fiecare grupă de specialitate.

(4) Candidatii din Republica Moldova sustin concursul în aceleasi conditii ca si cetătenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 5. - Rezidentii au obligatia sa efectueze pregătirea si să sustină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în primii 2 ani de la absolvirea stagiului.

Art. 6. - (1) În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, rezidentii pot efectua cumul de functii numai în conditiile respectării integrale a curriculei si programului de pregătire, stabilite pentru toti rezidentii, în cursul diminetii.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) doctoranzii cu frecventă, cu bursă si rezidentii redistribuiti către medicină de familie, în baza art. 27 alin. (2).

Art. 7. - (1) Doctoranzii cu frecventă, cu bursă se confirmă în rezidentiat în functie de punctajul obtinut.

(2) Confirmarea în rezidentiat a doctoranzilor cu frecventă, cu bursă se face în specialitatea si centrul universjtar în care pot opta pentru loc.

(3) În situatia în care centrul universitar ales nu coincide cu centrul universitar în care efectuează doctoratul cu frecventă, cu bursă, schimbarea centrului de pregătire se poate face cu avizul celor două universităti de medicină si farmacie.

(4) Doctoranzii cu frecventă, cu bursă, confirmati în rezidentiat, beneficiază de contract individual de muncă încheiat cu universitatea de medicină si farmacie, fără a fi salarizati ca rezidenti.

(5) La sfârsitul stagiului de doctorat cu frecventă, cu bursă, pentru finalizarea pregătirii în specialitatea în care sunt confirmati rezidenti, doctoranzii sunt încadrati în unităti sanitare publice, cu contract individual de muncă pe durata determinată, până la finalizarea stagiului de pregătire prin rezidentiat.

Art. 8. - Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul „Viata Medicală", precum si prin internet, la adresa www.rezidentiat2006.ro.

 

CAPITOLUL II

Tematică, bibliografie, întrebări

 

Art. 9. - Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferentă sunt diferite pe profiluri si grupe de specialităti. Ele sunt elaborate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de ministrul sănătătii publice si sunt republicate în ziarul „Viata Medicala" din 16 iunie 2006.

Art. 10. - (1) întrebările sunt diferite, în functie de profil sau grupe de specialităti. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei comune centrale a rezidentiatului, la propunerea presedintilor comisiilor comune zonale, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.

(2) Coordonatorul fiecărui grup de lucru răspunde întru totul de corectitudinea formulării întrebării, alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării si răspunsul la contestatii.

(3) Coordonatorul grupului de lucru dă avizul „bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor de întrebări.

 

CAPITOLUL III
înscrierea candidatilor

 

Art. 11. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidati care au diplomă de licentă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;

b) rezidenti aflati in pregătire;

c) specialisti care doresc să efectueze pregătire în cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;

d) medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovării unui concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de muncă, semnat în urma promovării rezidentiatului pe post. (2) Candidatii sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează.

Art. 12. - A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru efectuarea celei de-a doua specialităti prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate înrudită, fără concurs de rezident|at.

Art. 13. - (1) înscrierile la concurs se fac la sediile autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, din momentul aparitiei în presă a publicatiei de concurs si se termină cu 25 de zile înaintea concursului (25 octombrie 2006). (2) Publicatia de concurs cuprinde:

a) data, locul si ora desfăsurării concursului;

b) conditii de participare;

c) locul si perioada de înscriere;

d) numărul de locuri;

e) informatii generale.

(3) Candidatii din Republica Moldova se înscriu la concurs la universitătile de medicină si farmacie din centrele universitare medicale în care se organizează concursul, în functie de specialitatea pentru care optează, cu respectarea prevederilor publicatiei de concurs.

Art. 14. - Dosarul de înscriere al candidatului trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatălui si toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate, precum si grupa de specialităti pentru care concurează (se mentionează acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet);

b) xerocopia buletinului/cărtii de identitate sau pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

c) copia legalizată a diplomei de licentă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolventii promotiei 2006 pot prezenta adeverintă privind promovarea examenului de licentă; absolventii din anul 2005 si din anii anteriori care au promovat examenul de licentă în anul 2006 sunt considerati promotia anului în care au absolvit facultatea;

d) adeverinta eliberată de unitatea în care sunt încadrati, din care să reiasă specialitatea în care sunt confirmati si tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenti si specialisti;

e) certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitătii în grupa de specialitate pentru care candidează;

f) copie legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc), prin care si-a schimbat numele;

g) chitanta de plată â taxei de concurs, stabilită de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 15. - (1) După verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, autoritătile de sănătate publică alcătuiesc o singură listă cu candidatii, în ordinea alfabetică a numelor în cadrul profilului sau grupei de specialităti, care cuprinde următoarele rubrici:

 

Nr. crt.

ASP

 

Profil/ Grupă (M, G, C, U, D, F)

 

Numele, initiala tatălui, prenumele

 

Promotia (absolvent)

 

UMF absolvită

 

Locul actual de muncă

Numărul chitantei de plată a taxei de concurs

 

Observatii privind starea de

sănătate

functia

unitatea

 

LEGENDĂ:

ASP - autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti (se foloseste indicativul auto; de exemplu: BZ pentru ASP Buzău, B pentru ASPM Bucuresti);

Profil/Grupă:

M - pentru grupa specialitătilor medicale;

G - pentru grupa medicină de familie;

C - pentru grupa specialitătilor chirurgicale;

L - pentru grupa medicină de laborator;

D - pentru profilul medicină dentară;

F - pentru profilul farmacie.

Locul actual de muncă:

Pentru cei neîncadrati se trece „FP" în rubrica „unitatea", iar rubrica „functia" se lasă necompletată.

Observatii privind starea de sănătate:

Se completează numai cu „Apt" sau „Inapt".

 

(2) Întreaga responsabilitate a corectitudinii datelor înscrise în tabele apartine autoritătilor de sănătate publică.

(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la alin. (1), într-un fisier Excel si sunt transmise la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la adresa rezidentiat@perfmed.ro, în termen de două zile de la terminarea înscrierilor, iar originalele sunt trimise prin Prioripost la adresa de mai sus, însotite de dischetă.

Instructiunile privind modul de completare a listelor în format electronic, precum si modelul de fisier Excel care se foloseste se găsesc la adresa de internet www.rezidentiat2006.ro .

Art. 16. - (1) Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, după centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii înscrisi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidatii înscrisi la concurs, pe profiluri si grupe de specialităti. Repartizarea candidatilor pe săli se face diferentiat, pe profilul si grupa de specialităti pentru care s-au înscris.

(2) La data de 16 noiembrie 2006 candidatii pot afla sala si ora începerii probei de concurs, cercetând adresa de internet pe site-ul www.rezidentiat2006.ro.

La sediile universitătilor de medicină si farmacie se afisează listele cu candidatii înscrisi la grupa de specialitate pentru care se organizează concurs, cu exceptia grupei specialitătilor chirurgicale, pentru care listele se afisează si la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

(3) Cu cel putin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afisează lista candidatilor repartizati în sala respectivă.

 

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 17. - (1) Concursul se desfăsoară în ziua de duminică, 19 noiembrie 2006.

(2) În dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sală si supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimatie de bancă cu numărul de ordine al candidatului

respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidatilor.

(3) începând cu ora 8,30, candidatii pot intra în sala în care au fost repartizati. La intrare sie legitimează în fata sefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiti în sala de concurs.

Art. 18. - (1) Candidatii sunt asezati în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot-sotie, frati-surori, care au obligatia, sub sanctiunea anulării lucrării si eliminării din concurs, să semnaleze sefului de sală aceste situatii pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati în sală pot declara, sub semnătură, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asază la locul indicat prin legitimatia de bancă. Candidatii ocupă numai locurile indicate de organizatori si nu au voie să le schimbe între ei. în cazul în care locul desemnat initial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sală.

(2) Candidatii sunt asezati în sală în asa fel încât să rămână cel putin un loc liber între doi candidati.

(3) În prezenta tuturor candidatilor, sefii de sală citesc instructiunile privind modul de desfăsurare a concursului.

Art. 19. - (1) Începând cu ora 8,45, se împart candidatilor grilele pentru răspuns si câte o carioca neagră pentru completat grila (atât pentru completat răspunsurile considerate corecte, cât si pentru completat datele de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit de comisia comună centrală.

(2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spatiul special de pe grilă, cu litere majuscule.

(3) Seful de sală si supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de bancă. După această operatiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidatii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.

(4) Sacii sigilati continând caietele cu întrebări sunt adusi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatată de seful de sală si de 3 candidati din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Se împart apoi candidatilor caietele cu întrebări, tinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afisată) si informează candidatii despre ora de începere si oră de terminare a concursului.

(5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greseli de tipărire.

(6) întreaga responsabilitate asupra corespondentei între tipul de grilă si cel al caietului cu întrebări revine candidatului.

(7) Candidatii care nu sunt prezenti în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs.

(8) în timpul concursului candidatii nu au voie să consulte niciun un fel de materiale, să discute cu ceilalti candidati, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colt al sălii, unde candidatii nu au acces până la terminarea concursului.

(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu' întrebări rămâne în posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.

(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns si caietul cu întrebări, sub semnătură, si pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Seful de sală scrie pe grila lor „Retras din concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi mai este permisă revenirea (pe perioada desfăsurării probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei în care un candidat are necesităti fiziologice, caz în care este însotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv.

(11) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidati, sub semnătură, sefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenta autorului si a încă 2 candidati din sala respectivă, care semnează pe grilă. După anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectivă, seful de sală, în prezenta a 3 candidati, ambalează si sigilează plicul cu grilele corectate si discheta.

(12) Grilele de răspuns cu mentiunea „Retras din concurs" se ambalează separat.

(13) Grilele de răspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poartă mentiunea „Anulat".

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea „Retras din concurs" si grile „Anulat") se mentionează sala, numărul de candidati, numărul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs", „Anulat".

(15) Sefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidati înscrisi, candidati prezenti, grile de răspuns, caiete cu întrebări si dischete primite si returnate. Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sală, supraveghetori si 3 candidati.

(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilati la rândul lor si predati reprezentantilor comisiei comune zonale. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia comună zonală ca răspunzător de locatia respectivă de concurs.

(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei comune zonale. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de presedintele comisiei comune zonale.

 

CAPITOLUL V

Clasificarea candidatilor

 

Art. 20. - Presedintele comisiei comune zonale de rezidentiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenti în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenta membrilor comisiei comune zonale de rezidentiat si transmise în săli prin delegati, în plicuri sigilate. Plicul este înmânat sefului de sală de către delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si după predarea de către candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 21. - (1) Eventualele contestatii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidati în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestatiile se depun la universitatea de medicină si farmacie sau se transmit prin fax la numerele comunicate de comisia comună zonală. Pentru centrul universitar Bucuresti contestatiile se depun la sediul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (Bucuresti, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2) sau se transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.

(2) Comisia comună zonală analizează si comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat2006.ro si prin afisarea la universitătile de medicină si farmacie din Cluj-Napoca, Craiova, Târgu Mures, Timisoara, respectiv la Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, pentru centrul universitar Bucuresti, si constituie răspuns la contestatiile primite.

(3) În urma analizării contestatiilor si stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Art. 22. - (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de o comisie de specialisti propusi de comisiile comune zonale si desemnati prin ordin al ministrului sănătătii publice. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată din sala respectivă niciun fel de material. în sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia mentionată.

(2) Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidatilor de la grupa respectivă, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anuntată în sălile de concurs.

Art. 23. - înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 22 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecărui colet, semnalând eventualele neconcordante.

Art. 24. - (1) Clasificarea pe profiluri si grupe de specialităti rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă.

(2) Rezultatele concursului national pentru rezidentiat se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii publice.

 

CAPITOLUL VI

Rezultate

 

Art. 25. - (1) Data afisării clasificărilor este anuntată în timp util prin mass-media si pe site-ul www.rezidentiat2006.ro

(2) Clasificările, data si locul alegerii specialitătilor si centrelor de pregătire sunt afisate la universitatea de medicina si farmacie si la autoritatea de sănătate publică unde se desfăsoară concursul sau pot fi accesate pe internet.

Art. 26. - Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire are loc la aceeasi dată pentru toate grupele de specialităti, prin teleconferintă. Candidatii au posibilitatea de a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale: Arad, Bucuresti, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, lasi, Oradea, Sibiu, târgu Mures sau Timisoara.

 

CAPITOLUL VII

Alegerea specialitătii si a centrelor de pregătire

 

Art. 27. - (1) Candidatii, absolventi ai facultătilor de medicină, care la concursul de rezidentiat au obtinut punctaj de promovare [art. 4 alin. (2)], dar nu s-au clasificat în limita numărului de locuri publicate la grupa de specialitate la care au participat sunt confirmati, la cerere, ca rezidenti în medicină de familie, beneficiind de încadrare cu contract individual de muncă pe durată determinată, ca medici rezidenti în medicină de familie.

(2) Medicii de medicină generală cu drept de liberă practică, încadrati cu contract individual de muncă Ia cabinete scolare, cabinete planificare familială, servicii de urgentă etc, precum si cei care se află în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, declarati rezidenti în conditiile alin. (1), optează pentru mentinerea contractelor actuale sau pentru încadrarea ca medici rezidenti.

Art. 28. - (1) Redistribuirea către medicină de familie, pe baza cererilor, are loc după ce se repartizează cei reusiti în limita locurilor publicate pentru fiecare grupă de specialităti.

(2) Redistribuirea către medicină de familie, alegerea centrului universitar si, prin intermediul acestuia, a unitătii sanitare de formare se fac separat pentru fiecare grupă de specialitate, numărul de locuri fiind repartizat proportional cu numărul de candidati.

Art. 29. - Candidatii sau împuternicitii acestora care nu sunt prezenti în data, ora si locul fixat pentru alegerea specialitătii si a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

 

CAPITOLUL VIII

Exemplificări privind tipurile de întrebări si modul de punctare

 

Art. 30. - Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare profil si grupă de specialităti. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintii comisiilor comune zonale si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 31. - (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidatii marchează mai mult sau mai putin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);'

b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai putin de 2 sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0);

(2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu si întrebările de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A si C

- în cazul în care marchează corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:

 

A

B

C

D

E

 

X

 

X

 

 

 

1

1

1

1

1

= 5 puncte;

 

- în cazul în care marchează A si B, primeste 3 puncte, astfel:

 

A

B

C

D

E

 

X

X

 

 

 

 

1

0

0

1

1

= 3 puncte;

 

(3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în functie de răspunsurile corecte date de toti candidatii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.

(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă din 100 de întrebări, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de sustinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 25 noiembrie 2006, în centrul universitar în care s-a desfăsurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidatilor care au obtinut punctaj maxim posibil.

Candidatii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxă.

 

CAPITOLUL IX

Probleme de organizare

 

Art. 32. - Pentru buna desfăsurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligatii:

a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfăsurare a concursului - coordonator este presedintele comisiei comune centrale;

b) stabilirea numărului de locuri pe profiluri, grupe de specialităti si centre de pregătire, conform prevederilor legale - ordin comun al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei si cercetării;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunere taxă si încasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

d) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în functie de capacitatea sălii), si verificarea cu o săptămână înainte a conditiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

e) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni (hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, ceară rosie, dischete noi, clesti pentru sigilat etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

f) organizarea supravegherii concursului - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

- solicitarea prin UMF-uri si ASP-uri a unui număr suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sală);

- desemnarea sefilor de clădire, de sală si a supraveghetorilor pe locuri de concurs;

- instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;

g) întocmirea si tipărirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de bancă si împărtirea candidatilor pe săli în functie de capacitatea fiecăreia, afisarea acestora si transmiterea spre web master pentru publicarea pe internet - responsabili sunt Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si presedintii comisiilor comune zonale;

h) elaborarea si tipărirea instructiunilor pentru sefii de clădire, de sală, supraveghetori si candidati - coordonator este presedintele comisiei comune centrale;

i) elaborarea si tipărirea documentelor nesecrete (procese-verbale, diferentiate pentru sefii de clădiri si de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări si de predare-primire de la sfârsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs", caiete cu întrebări nefolosite, atât ale sefilor de sală către sefii de clădire, cât si ale sefilor de clădire către comisiile comune zonale; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sală si de supraveghetori, grilele de răspuns, plicurile ce contin borderourile de predare a grilei pentru corectat si de luare la cunostintă a punctajului) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

j) tipărirea caietelor cu întrebări - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

k) transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia comună zonală, pregătire de masini si personal de însotire - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

i) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decât sefii de sala sau supraveghetorii - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe calculator - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

n) citirea grilelor prin scanare - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

6) stabilirea grilei de răspuns - responsabil este presedintele comisiei comune zonale;

p) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 31 alin. (3) si (4), pe profiluri si grupe de specialităti - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

r) afisarea clasificărilor finale - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

s) crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe săli a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti;

t) alegerea locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregătire - responsabil este presedintele comisiei comune centrale;

u) redistribuirea către medicină de familie, alegerea centrului universitar si, prin intermediul acestuia, a unitătii sanitare de formare - responsabil este presedintele comisiei comune centrale.

Art. 33. - Materialele necesare concursului, achizitionate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, se trimit comisiilor comune zonale până la data de 9 noiembrie 2006.

Art. 34. - (1) Pregătirea materialelor necesare desfăsurării concursului presupune: realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu întrebări.

(2) Grilele pentru răspuns se tipăresc, până la data de 4 noiembrie 2006, într-un număr dublu fată de numărul candidatilor înscrisi pe liste, plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăti generate de distributia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare profil si grupă de specialităti corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidatii care au locurile apropiate să aibă grile si caiete de tipuri diferite.

(3) Pregătirea sacilor pentru săli, continând toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu întrebări), se face de către comisiile comune zonale, în săptămâna premergătoare concursului.

Fiecare sac, pe care se scriu profilul, grupa de specialităti, clădirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde următoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu fată de numărul candidatilor din sala respectivă (+10%), astfel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelasi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greseli si solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidati din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns continute de colet (numărul candidatilor din sala respectivă x 2 + 10%);

- pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-carioca este corespunzător numărului candidatilor din sala respectivă + 30% rezervă;

- plicuri format A4 pentru împachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;

- plicuri format A5 continând plumbii si sârma pentru sigilat sacii;

- bandă adezivă pentru sigilat plicurile cu grilele corectate si coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sfoară pentru legat coletele cu grile;

- hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sârme cu plumbi;

- pixuri-carioca de culoare rosie.

Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul comisiilor comune zonale, cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat.

În dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, continând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfăsurare a concursului.

(4) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăsoară următoarele activităti:

a) Presedintele comisiei comune zonale împreună cu coordonatorul îsi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului.

b) întrebările sunt create după tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate în anumite conditii de punere în pagină si/sau pe dischetă pe un anumit tipar.

c) Caietele cu întrebări sunt alcătuite si multiplicate de o comisie special desemnată care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul si nu părăseste locul respectiv, decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia desemnată dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări si ambalării lor în saci ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în functie de numărul candidatilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greseli de tipărire si pentru preîntâmpinarea dificultătilor legate de distributia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare profil si grupă de specialităti. Caietele contin aceleasi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete.

d) După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă si stampilate (stampila este emisă de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti), puse în saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de Centrul National de Perfectionare în' Domeniul Sanitar Bucuresti. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs.

e) în dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportati la locul de desfăsurare a concursului de comisiile special desemnate, în masini însotite de două persoane.

f) După terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei comune zonale, unde se păstrează până după alegerea specialitătilor si a centrelor de pregătire.

Art. 35. - în termen de 5 zile de la data finalizării alegerii specialitătilor si a centrelor de pregătire, toate documentele rezultate în urma acestui concurs (grilele cu răspunsurile candidatilor, grilele „Anulat" si „Retras din concurs", dischetele, procesele-verbale, contestatiile candidatilor, documentele emise de comisia comună zonală privind rezolvarea contestatiilor si stabilirea grilei corecte rămase definitivă, tabelele originaie cu alegerea specialitătii si a centrului de pregătire etc.) sunt împachetate si sigilate. Pachetele sunt trimise prin delegat si predate cu proces-verbal de predare-primire Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de

capacitate al judecătorilor stagiari si procurorilor stagiari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 14 septembrie 2006.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

 

 

CAPITOLUL I

Pregătirea judecătorilor si procurorilor în perioada de stagiu

 

Art. 1. - Judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti în functie de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza mediei generale, care reprezintă media aritmetică a rezultatelor finale ale celor doi ani de studiu si ale examenului de absolvire a Institutului National al Magistraturii.

Art. 2. - (1) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari efectuează un stagiu cu o durată de un an, potrivit legii.

(2) Perioada de stagiu începe din ziua în care judecătorii stagiari si procurorii stagiari au fost numiti în aceste functii.

Art. 3. - Judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt obligati să continue pregătirea profesională pe toată durata stagiului, sub coordonarea îndrumătorului de stagiu.

Art. 4. - (1) Judecătorii stagiari au dreptul să judece doar în materiile date de lege în mod expres în competenta lor.

(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instantă, să efectueze si să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate. Solutiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează.

Art. 5. - (1) Conducerea judecătoriei si conducerea parchetului de pe lângă aceasta sunt obligate să asigure conditii optime pentru desfăsurarea stagiului si pentru pregătirea judecătorilor stagiari si a procurorilor stagiari, în scopul perfectionării cunostintelor teoretice si practice specifice activitătii.

(2) În acest scop, presedintii judecătoriilor si prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor desemna la începutul perioadei de stagiu un judecător, respectiv un procuror, cu o pregătire profesională temeinică si experientă, care va coordona pregătirea judecătorilor stagiari si, respectiv, a procurorilor stagiari.

(3) Activitatea fiecărui judecător stagiar si procuror stagiar va fi analizată trimestrial de către judecătorul, respectiv procurorul desemnat. Acestia din urmă vor propune conducerii judecătoriei sau, după caz, a parchetului de pe lângă aceasta măsurile ce se impun pentru îmbunătătirea pregătirii profesionale si a activitătii judecătorilor stagiari si a procurorilor stagiari, întocmind trimestrial un referat de evaluare privind însusirea de către acestia a cunostintelor practice specifice activitătii de judecător sau de procuror.

Art. 6. - (1) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va fi însotit de avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta.

(2) Constatările referatelor de evaluare vor fi consemnate în fisa pentru stagiul^ de practică a judecătorului sau a procurorului. în această fisă presedintele judecătoriei sau, după caz, prim-procuror'ul parchetului de pe lângă aceasta va înscrie si perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de:

a) starea de sănătate;

b) concediile de maternitate sau pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani;

c) concediile de studii, cu exceptia celor destinate pregătirii pentru profesia de judecător sau de procuror;

d) concediile fără plată;

e) perioada efectuării stagiului militar;

f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare;

g) alte întreruperi ale activitătii.

(3) Sunt incluse în perioada de stagiu numai cursurile de pregătire profesională organizate de Institutul National al Magistraturii.

(4) Judecătorii stagiari si procurorii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea si sustinerea examenului de capacitate, conform legii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea examenului de capacitate

 

Art. 7. - (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii stagiari si procurorii stagiari sunt obligati să se prezinte la examenul de capacitate.

(2) În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, acesta este obligat să se prezinte la următorul examen.

(3) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calitătii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În această situatie, judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este obligat să restituie bursa de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare.

(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea judecătorului stagiar sau a procurorului stagiar, cu avizul conducătorului instantei sau al parchetului la care acesta functionează, poate aproba amânarea examenului de capacitate numai o singură dată.

(5) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen dacă de la încheierea stagiului si până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

(6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.

(2) Data, locul, modul de desfăsurare a examenului de capacitate si calendarul de desfăsurare se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistaturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

(3) Tematica si bibliografia, precum si cererea-tip de înscriere se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, se transmit instantelor si parchetelor si se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate.

Art. 9. - (1) înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.

(2) Cererile de înscriere la examenul de capacitate se depun la Consiliul Superior al Magistraturii.

(3) La cererea-tip de înscriere se anexează:

a) diploma de absolvire a Institutului National al Magistraturii, în copie;

b) referatele de evaluare si avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau, după caz, al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta;

c) fisa de stagiu, în original.

Art. 10. - Se pot înscrie la examen judecătorii stagiari si procurorii stagiari al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.

Art. 11. - Examenul de capacitate constă în verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.

Art. 12. - (1) Probele scrise constau în lucrări cu subiecte distincte pentru judecători si procurori, inclusiv solutionarea unor spete si redactarea de lucrări cu caracter practic, în functie de specificul activitătii candidatilor.

(2) Probele scrise se sustin la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal.

Art. 13. - Probele scrise se vor sustine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:

- prima zi: proba la drept civil si drept procesual civil;

- a doua zi: proba la drept penal si drept procesual penal.

Art. 14. - (1) Probele orale se sustin la următoarele materii: fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea judiciară si Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor.

(2) Examinarea se face pe bază de bilete.

Art. 15. - Pe durata desfăsurării probelor scrise si orale este permisă consultarea legislatiei indicate în tematică, cu exceptia celei comentate si adnotate.

Art. 16. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeste comisia de organizare a examenului de capacitate, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare si comisia de contestatii.

(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor vor completa declaratii în acest sens.

(3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligatia să se retragă si să comunice de îndată această situatie presedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 17. - (1) Comisia de organizare a examenului de capacitate se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare a Consiliului Superior al Magistraturii si a Institutului National al Magistraturii, si coordonează organizarea si desfăsurarea actiunilor pentru examen.

(2) Comisia de organizare a examenului se compune din:

- presedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Directiei resurse umane si organizare, după caz;

- vicepresedinti: directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare, după caz;

- membri: directori, sefi de serviciu, judecători si procurori detasati în cadrul Consiliului National âl Magistraturii saii al Institutului National al Magistraturii, consilieri juridici asimilati magistratilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Art. 18. - (1) Comisia de organizare a examenului are, în principal, următoarele atributii:

1. transmite cererea-tip de înscriere, tematica si bibliografia de concurs către curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea;

2. centralizează cererile de înscriere la examen, întocmeste listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidati a conditiilor legale de participare la examen, întocmeste si afisează lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale de participare la examen si afisează lista finală a candidatilor;

3. controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea examenului, constând, în principal, în: identificarea si, după caz, închirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfăsurării examenului si a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;

4. ia măsuri pentru a asigura paza subiectelor si a lucrărilor scrise la sediul Institutului National al Magistraturii si în timpul transportului acestora, precum si păstrarea ordinii publice la centrele de examen si de evaluare;

5. asigură confectionarea stampilelor-tip pentru examen, numerotate;

6. instruieste, cu 24-48 de ore înaintea datei examenului, responsabilii de sală numiti prin hotărâre a presedintelui comisiei de organizare;

7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor subiectele pentru proba scrisă si baremele de evaluare si notare, în plicuri distincte, închise si sigilate;

8. păstrează, în conditii de deplină sigurantă, subiectele si baremele de evaluare si notare la sediul Institutului National al Magistraturii;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru problele scrise, imediat după extragerea variantei de examen, în functie de numărul candidatilor, sigilând apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

11. afisează baremul de evaluare si notare la centrele de examen, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, si asigură publicarea acestuia, precum si a subiectelor de examen pe paginile de internet' ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;

12. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare si răspunde de securitatea acestora;

13. predă comisiei de corectare, în ziua desfăsurării examenului, lucrările scrise, precum si subiectele si baremele de evaluare si notare;

14. ia măsuri pentru ca în spatiile în care se desfăsoară probele de examen, precum si în cele în care îsi desfăsoară activitatea comisia de corectare sau de contestatii să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. primeste de la comisiile de corectare si de contestatii lucrările scrise, borderourile individuale de notare, borderoul centralizator si procesele-verbale cuprinzând deciziile acestor comisii;

16. asigură respectarea procedurii de evaluare si notare;

17. calculează mediile generale si întocmeste listele finale;

18. analizează desfăsurarea si rezultatele examenului si prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

19. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

20. propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a examenului;

21. asigură afisarea si publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii, a rezultatelor finale ale examenului si asigură transmiterea acestora către curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea;

22. îndeplineste orice alte atributii necesare bunei desfăsurări a examenului.

(2) Presedintele comisiei de organizare a examenului ia toate măsurile necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1). în acest scop, presedintele comisiei de organizare a examenului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii, membrii comisiei si pentru responsabilii de sală.

Art. 19. - (1) Comisia de organizare a examenului verifică îndeplinirea conditiilor de participare la examen a candidatilor si întocmeste lista acestora cu cel putin 25 de zile înaintea datei examenului. Lista candidatilor se afisează la sediul Institutului National al Magistraturii si la sediul curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea si se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) Candidatii respinsi pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(3) Contestatiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii de către personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor sau la curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea de către judecători si procurori si se înaintează de îndată, prin fax, comisiei de organizare a examenului.

(4) Contestatiile vor fi solutionate de Sectia pentru judecători, respectiv Sectia pentru procurori, a Consiliului Superior al Magistraturii, tn termen de 3 zile, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(5) Hotărârile prevăzute la alin. (4) pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronuntă în termen de 3 zile de la primirea contestatiei prin hotărâre care se comunică de îndată contestatarului.

(6) După pronuntarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se întocmeste lista finală a candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la examen] listă care se aduce la cunostintă publică prin modalitătile prevăzute la alin. (1).

Art. 20. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor si, în cazul probelor scrise, comisiile de corectare si de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori. Comisiile de elaborare a subiectelor pentru probele orale constituie, în cazul acestora, si comisii de examinare.

(2) Comisiile pentru judecători sunt alcătuite din judecători de la înalta Curte de Casatie si Justitie, judecători de la curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(3) Comisiile pentru procurori^ sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(4) Comisiile prevăzute la alin. (1) au un presedinte comun, distinct pentru judecători, respectiv procurori. Presedintele este membru al comisiei de elaborare a subiectelor, veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileste timpul de concurs, precum si repartizarea lui între comisii si coordonează activitatea comisiilor pe care le conduce. Presedintele nu poate corecta lucrări si nici solutiona contestatii.

(5) Aceeasi persoană, cu exceptia presedintelui comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai mult de o comisie.

(6) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimtământului scris, exprimat anterior.

(7) Componenta nominală a acestor comisii se stabileste în conformitate cu dispozitiile legii si ale prezentului regulament. Membrii comisiilor vor fi numiti, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului National al Magistraturii si a Consiliului Superior al Magistraturii si care au urmat cursurile Institutului National al Magistraturii privind metodele si tehnicile de evaluare.

(8) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de contestatii vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitătile de plată si respectarea atributiilor ce le revin potrivit dispozitiilor prezentului regulament.

(9) Declaratiile si contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de organizare a examenului si se păstrează alături de celelalte documente de examen.

(10) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiti si membri supleanti.

Art. 21. - (1) Comisiile pentru probele scrise se constituie în mod distinct, la drept civil si drept procesual civil, respectiv la drept penal si drept procesual penal.

(2) Comisiile de examinare la probele orale au cel putin 3 membri si se constituie în mod distinct, la următoarele materii:

a) drept civil;

b) drept procesual civil;

c) drept penal;

d) drept procesual penal;

e) fundamentele constitutionale ale statului de drept;

f) organizarea judiciara si Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor, care constituie o singură materie de examen.

Art. 22. - Numirea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor pentru probele scrise si orale se face cu cel putin 5 zile înaintea datei de desfăsurare a acestor probe.

Art. 23. - Comisia de elaborare a subiectelor are, în principal, următoarele atributii:

1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordantă cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior ăl Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;

b) să evidentieze operatiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc;

c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităti de analiză, de sinteză si de generalizare din partea candidatilor;

d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e) să se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;

f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăsească timpul alocat desfăsurării probei de examen;

g)' să anunte/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât si timpul recomandat pentru rezolvare;

h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce contin probleme controversate în doctrină si în practică sau, în cazul unor asfel de situatii, să se puncteze toate solutiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic si coerent;

i) în notarea lucrărilor să se pună accentul pe motivarea solutiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităti alternative de motivare a solutiei alese de candidat;

j) să se asigure unitatea de evaluare la nivel national;

2. predarea către comisia de organizare a examenului, cu cel putin 12 ore înainte de desfăsurarea probelor scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, pe discipline de examen, în plicuri distincte, închise si sigilate;

3. elaborarea, pentru probele scrise, a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin tragere la sorti numărul subiectului probei scrise;

4. predarea către comisia de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare pentru probele scrise;

5. elaborarea, pentru probele orale, a unui punctaj de evaluare.

Art. 24. - (1) Comisia de corectare se constituie odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

(2) Instruirea corectorilor se efectuează de către presedintele comun prevăzut la art. 20 alin. (4).

(3) Comisia de corectare examinează, sub coordonarea presedintelui comisiei, contestatiile la barem si adoptă baremul definitv, care va fi publicat pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

Art. 25. - (1) Numirea membrilor comisiei de contestatii pentru probele scrise are loc odată cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.

(2) Comisiile de contestatii reevaluează lucrările ale căror note initiale au fost contestate si acordă note, conform baremelor de evaluare si notare definitive si ghidurilor de corectare.

Art. 26. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor stabileste câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie.

(2) Subiectele si baremele de evaluare si de notare, pe discipline de examen, vor fi puse în plicuri separate, sigilate, si vor fi predate comisiei de organizare a examenului cu cel putin 12 ore înainte de desfăsurarea probei scrise.

(3) Prin tragere la sorti de către un reprezentant desemnat de candidati vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate în număr egal cu al candidatilor la examen, introduse în plicuri sigilate si predate responsabililor din sălile de examen. Presedintele comisiei de organizare a examenului si persoana care a efectuat tragerea la sorti semnează pe versoul plicului ce contine varianta extrasă.

(4) După verificarea integritătii plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidatilor, comunicând ora începerii si ora încheierii probei de examen.

Art. 27. - (1) Accesul candidatilor în sălile de examen este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

(2) Pe durata desfăsurării probelor scrise si orale este permisă consultarea legislatiei indicate explicit în tematică si bibliografie. Se interzice candidatilor să detină asupra lor pe timpul desfăsurării probelor scrise si orale orice alte lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. încălcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.

(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidatii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(4) Candidatii se asază în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o teză de concurs tipizată, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care îsi scrie cu majuscule numele si prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul ce urmează a fi lipit, precum si coli obisnuite, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, pentru ciorne. Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tuturor datelor prevăzute si după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul portiunii care urmează a fi sigilată.

(5) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală si niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia. Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(6) Pe toată durata desfăsurării probelor scrise este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidati. în cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însotit de un supraveghetor, până la înapoierea în sala de examen.

(7) Niciun membru al comisiei de organizare a examenului nu poate părăsi centrul de examen si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de examen până la încheierea probei scrise.

Art. 28. - (1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depăsi 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candidatilor odată cu subiectele.

(2) Pe parcursul desfăsurării probei scrise membrii comisiei de organizare a examenului si supraveghetorii de săli nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisia de elaborare a subiectelor.

(3) Candidatii care doresc că corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. în cazul în care unii candidati, din diferite motive - corectări numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere -, doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele „anulat", se semnează de acestia si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(4) Fiecare candidat primeste teze de concurs tipizate si coli de ciornă câte îi sunt necesare.

(5) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(6) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(7) Presedintele si un membru al comisiei de organizare a examenului, după ce preiau lucrările sub semnătură de la supraveghetori, le amestecă si le numerotează, după care le predau pe bază de proces-verbal presedintelui si unui membru al comisiei de corectare.

(8) Frauda dovedită atrage eliminarea din examen. Se consideră fraudă si înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 27 alin. (2). în aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea „fraudă". Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.

(9) Pentru fiecare sală de examen se întocmeste un proces-verbal.

Art. 29. - (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremelor si ghidurilor de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de examen, bareme care se afisează cu 15 minunte înainte de încheierea probelor scrise, la centrele de examen. în termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la barem, care se transmit Consiliului Superior al Magistraturii si se solutionează de comisia de corectare în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Baremul stabilit în urma solutionării contestatiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) Corectarea lucrărilor se face separat de către 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), respectându-se baremele de evaluare si de notare si ghidurile de corectare stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispozitiile alin. (1). Lucrările scrise se notează, pentru fiecare dintre materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), cu note de la 10 la 0, cu două zecimale. Corectarea si notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de acestia pe fiecare pagină. Nota finală la fiecare materie o reprezintă media celor două note acordate. Dacă între notele acordate diferenta este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori de către presedintele comisiilor, prin tragere la sorti. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri ai comisiei de reevaluare, si se trece pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs! cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obtinut de candidat, ca medie sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

(3) Pe timpul corectării, coltul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a examenului. După ce toate lucrările scrise au fost corectate si notate, iar notele, înscrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenta presedintelui comisiei de organizare a examenului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de examen.

(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale. Art. 30. - Rezultatele probelor scrise ale examenului

de capacitate se înscriu într-un tabel care se comunică curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, se afisează la sediul' Institutului National al Magistraturii si se publică simultan la pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

Art. 31. - (1) Contestatiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se depun de către candidati, în termen de 72 de ore de la afisarea rezultatelor, la sediul Institutului National al Magistraturii sau la sediile curtilor de apel ori parchetelor de pe lângă acestea, caz in care se înaintează de îndată, prin fax, Institutului National al Magistraturii.

(2) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise vor fi resigilate si rehumerotate, fiind înscrise într-un borderou separat.

(3) Fiecare lucrare a cărei notă initială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de contestatii. în cazul în care se constată o diferentă mai mare de un punct între notele celor 2 corectori si cel putin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferenta dintre media stabilită de comisia de corectare si de comisia de contestatii este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori membri ai comisiei de contestatii si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori prin tragere'la' sorti de către presedintele comisiilor.

(4) Contestatiile se solutionează de către comisia de contestatii în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), iar decizia comisiei de contestatii este irevocabilă.

(5) Nota acordată la contestatii nu poate fi mai mică decât nota contestată;

(6) Lista cuprinzând rezultatele finale ale probei scrise, după solutionarea contestatiilor, se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii si se afisează la sediile curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, precum si la sediul Institutului National al Magistraturii.

Art. 32. - (1) Cu cel putin 24 de ore înainte de desfăsurarea probelor orale, comisia de organizare a examenului întocmeste lista alfabetică a candidatilor, cu precizarea orei la care trebuie să se prezinte grupele de candidati, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

(2) Accesul candidatilor în sala de examen este permis pe baza unui act de identitate, în ordinea afisată, respectându-se ora prevăzută pentru fiecare grupă.

(3) Pentru pregătirea răspunsurilor, fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de cel putin 30 de minute de la extragerea subiectelor, înaintea sustinerii probei orale.

(4) Se interzice candidatilor să detină asupra lor, pe timpul desfăsurării probelor orale, orice alte lucrări care ar

putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu exceptia legislatiei rejevante, precum orice mijloc electronic de comunicare. încălcarea acestor dispozitii atrage eliminarea din examen.

(5) înregistrarea probelor orale este obligatorie, cel putin prin mijloace tehnice audio. înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfăsurării probei, după care se distrug.

Art. 33. - (1) Notarea se face, în baza punctajului de evaluare elaborat de comisia de interviu, cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Nota acordată la proba orală reprezintă media notelor acordate de fiecare membru al comisiei. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

(2) Notarea la probele orale este definitivă.

Art. 34. - (1) Notele la materiile prevăzute la art. 12 alin. (2) se calculează ca medie aritmetică a notelor obtinute la proba scrisă si proba orală.

(2) Media generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor la materiile prevăzute la art. 12 alin. (2), calculate conform dispozitiilor alin. (1), si a notelor obtinute la probele orale la materiile prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. e) si f). Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel putin 7,00, iar notele la materiile de examen, calculate conform dispozitiilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 5.

(3) La terminarea examenului comisia de organizare a examenului va întocmi un proces-verbal, în care vor fi mentionate conditiile de desfăsurare a examenului, notele obtinute de candidati la probele scrise si orale si media generală pe baza căreia au fost declarati admisi sau respinsi.

(4) Procesul-verbal va fi semnat de presedintele comisiilor prevăzute la art. 20 alin. (1).

Art. 35. - Rezultatele finale ale examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidatilor, care se comunică curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, se afisează la sediul institutului National al Magistraturii si se publică simultan pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.

 

CAPITOLUL III

Validarea examenului de capacitate si repartizarea candidatilor pe posturi

 

Art. 36. - (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevăzut la art. 34 alin. (3) si raportul întocmit de compartimentul de specialitate vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii vor analiza îndeplinirea conditiilor legale de către judecătorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, în termen de 10 zile de la comunicarea procesului-verbal prevăzut la alin. (1).

(3) În raport cu concluziile sectiilor, compartimentul de specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii centralizează rezultatele, întocmeste, în ordinea mediilor obtinute, tabelul de clasificare a candidatilor si efectuează celelalte lucrări necesare procedurii de validare a examenului de capacitate.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se pronuntă cu privire la validarea examenului în prima sedintă care urmează sedintelor în care sectiile au analizat îndeplinirea conditiilor legale de către judecătorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate.

(5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate conditiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârsirii unei fraude.

(6) In cazul invalidării rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o nouă dată pentru sustinerea examenului de capacitate.

Art. 37. - După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii si parchetele de pe lângă aceste instante se publică de îndată, separat pentru judecători si procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, si se afisează la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 38. - (1) Candidatii declarati admisi la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-s'i aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a. în acest sens, candidatii vor fi convocati la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea repartizării pe post.

(2) Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.

Art. 39. - (1) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere în termenul prevăzut la art. 38 alin. (1) i se va propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Refuzul de a accepta propunerea, precum si necomunicarea acceptării postului în termen de 10 zile de la primirea propunerii se consideră demisie.

Art. 40. - Repartizarea pe posturi se afisează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, la sediile instantelor si ale parchetelor si se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 41. - (1) La medii egale are prioritate, la alegerea postului, în ordinea următoare, candidatul care functionează la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratură.

(2) În circumscriptiile instantelor si parchetelor unde o minoritate natională are o pondere de cel putin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidatii cunoscători ai limbii acelei minorităti.

Art. 42. - (1) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Presedintelui României numirea în functie a judecătorilor si procurorilor care au promovat examenul de capacitate.

(2) Judecătorul stagiar sau procurorul stagiar care a fost respins la două sesiuni ori care, în mod nejustificat, nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de judecător sau de procuror din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 43. - Cererile de înscriere la examen, însotite de actele prevăzute la art. 9 alin. (3), sau, după caz, cererile de amânare, lucrările scrise, rezultatele finale obtinute la examenul de capacitate si referatele de evaluare vor fi păstrate în mapa profesională a judecătorului sau procurorului.

Art. 44. - Documentatia privind examenul de capacitate se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii.

Art. 45. - (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si Institutului National de Criminologie.

(2) Personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, prevăzut la alin. (1), optează, prin cererea de înscriere ia examenul de capacitate, pentru sustinerea probelor scrise si orale, fie împreună cu judecătorii, fie împreună cu procurorii, lucrările cu caracter practic pe care le vor sustine urmând să fie particularizate în functie de institutiile de la care provin.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (3), la cererea-tip de înscriere, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor va anexa referatul de evaluare întocmit de către conducătorul compartimentului în care stagiarul îsi desfăsoară activitatea, avizat de conducerea institutiei în cauză.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 46. - Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozitiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

Art. 47. - (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afisat la sediile instantelor ori ale parchetelor, anuntul se va afisa de îndată, pe sau lângă usa de intrare a instantei ori parchetului.

(2) Conducătorii instantelor sau parchetelor de pe lângă acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, indicând perioada pentru care vor fi afisate. în momentul afisării, precum si al retragerii documentului, grefierul va nota ora si data afisării sau a retragerii pe document, însotite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras conducerii instantei sau conducătorului parchetului.

Art. 48. - (1) Lucrările de concurs ale candidatilor declarati admisi se înaintează în original la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în functie, în conditiile legii.

(2) Celelalte lucrări scrise, precum si toate celelalte documente privind desfăsurarea concursului se arhivează si se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.

(3) Originalele documentelor, în privinta cărora prezentul regulament dispune că se înaintează către Directia resurse umane si organizare, prin fax, se transmit de către instante sau parchetele de pe lângă acestea, prin grija conducerii instantei ori parchetului, după caz, în cel mai scurt timp si se arhivează la mapele de concurs.