MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 791         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.215. - Hotărâre privind aprobarea Aranjamentului pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnate la Bucuresti la 28 octombrie 2005

 

Aranjament pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale

 

1.253. - Hotărâre privind indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

1.259. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

564. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Aranjamentului pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnate la Bucuresti la 28 octombrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Aranjamentul pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnate la Bucuresti la 28 octombrie 2005.  

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice, Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.215.

 

ARANJAMENT

pentru aplicarea Acordului dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale

 

În baza art. 27 alin. (1) din Acordul dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2005, autoritătile competente ale ambelor state contractante, si anume:

- în România:

- ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei;

- ministrul sănătătii;

- în Republica Austria:

- ministrul federal al securitătii sociale, generatiilor si protectiei consumatorilor;

- ministrul federal al sănătătii si femeii;

- ministrul federal al economiei si muncii,

în scopul aplicării Acordului, au convenit următoarele:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Definitii în prezentul aranjament:

 

1. prin Acord se întelege Acordul dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2005; 2. ceilalti termeni folositi au întelesul atribuit acestora prin Acord.

 

ARTICOLUL 2

Organismele de legătură

 

(1) Organismele de legătură, în conformitate cu art. 28 din Acord, sunt: - în Republica Austria:

- Organizatia institutiilor austriece de asigurare socială pentru:

- asigurarea în caz de boală, accident si cu pensie;

- Agentia serviciului de muncă a Landului Tirol pentru:

- indemnizatiile de somaj;

- în România:

- Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru:

- indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale si accidente de muncă; • prestatiile în bani pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă;

- prestatiile în natură în caz de accidente de muncă si boli profesionale;

- indemnizatiile pentru maternitate;

- pensiile pentru limită de vârstă, pensiile anticipate, pensiile de invaliditate si pensiile de urmas;

- ajutoarele de deces;

- Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru:

- indemnizatiile de somaj; - Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru:

- prestatiile în natură în caz de boală si maternitate.           

(2) Organismele de legătură facilitează comunicarea dintre institutiile statelor contractante si au atributiile stabilite în prezentul aranjament. Pentru aplicarea Acordului si a prezentului aranjament, organismele de legătură se sprijină reciproc, putând comunica direct, precum si cu persoanele în cauză sau cu persoanele împuternicite de acestea.

(3) Organismele de legătură convin formularele necesare pentru aplicarea Acordului si a prezentului aranjament.

 

PARTEA a ll-a

Dispozitii privind legislatia aplicabilă

 

ARTICOLUL 3

Formularul privind legislatia aplicabilă

 

(1) în cazurile prevăzute la art. 7-9 din Acord, institutia statului contractant a cărui legislatie se aplică trebuie să elibereze, la cerere, formularul corespunzător.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se eliberează:

- la aplicarea legislatiei române, de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- la aplicarea legislatiei austriece, de către institutia competentă de asigurare în caz de boală.

 

PARTEA a lll-a

Dispozitii speciale

 

SECTIUNEA 1

Boală sl maternitate

 

ARTICOLUL 4

Totalizarea perioadelor de asigurare

 

(1) Pentru aplicarea art. 10 din Acord de către o institutie a unui stat contractant, persoana în cauză trebuie să prezinte un formular care atestă perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celuilalt stat contractant. Dacă persoana respectivă nu prezintă acest formular, institutia competentă poate să solicite institutiei celuilalt stat contractant eliberarea si transmiterea acestuia.

(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se eliberează:

- în România, de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

- în Republica Austria, de către institutia de asigurări în caz de boală.

 

ARTICOLUL 5

Acordarea prestatiilor în natură

 

(1) Pentru aplicarea art. 11 din Acord, asiguratul sau membrii săi de familie trebuie să se înregistreze la institutia locului de resedintă prezentând un formular eliberat de institutia competentă. Dacă persoana în cauză nu prezintă formularul, la cererea institutiei locului de resedintă, institutia competentă trebuie să elibereze ulterior acest formular.

(2) Institutia de la locul de resedintă efectuează controlul de boală în cazul incapacitătii temporare de muncă, ca si cum ar fi propriul său asigurat; institutia competentă este informată de rezultatul acestui control.

(3) în caz de spitalizare, institutia locului de resedintă va notifica institutiei competente, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunostintă de spitalizare, data internării în spital, durata probabilă a spitalizării si data externării din spital.

(4) Prestatii în natură în sensul art. 11 alin. (2) din Acord sunt:

1. proteze, orteze, aparate ortopedice si aparate de sprijin, inclusiv corsete ortopedice elastice mulate, precum si alte elemente auxiliare, accesorii si instrumente;

2. pantofi ortopedici sau, unde este cazul, unul dintre pantofi normal (care nu este ortopedic);

3. plastii de maxilar si facioplastii, peruci;

4. forme (imitatii ale diverselor părti ale corpului) care sunt folosite pentru a ajusta obiectele enumerate la pct. 1-3;

5. proteze oculare, lentile de contact, ochelari pentru mărirea imaginii optice si ochelari lunetă;

6. aparate auditive;

7. proteză dentară (fixă si mobilă) si proteză obturatoare pentru cavitatea bucală;

8. cărucioare pentru bolnavi, fotolii rulante si alte mijloace mecanice de miscare;

9. reînnoirea obiectelor enumerate la pct. 1-8;

10. câini pentru nevăzători;

11. tratament medical de recuperare si cure în institutii de recuperare sau de tratament;

12. măsuri privind reîncadrarea medicală si profesională;

13. toate celelalte ajutoare de tratament, mijloace de ajutor si alte mijloace asemănătoare, ale căror costuri depăsesc 500 euro.

Dacă astfel de prestatii vor fi acordate din cauza unei urgente absolute, atunci institutia locului de resedintă trebuie să comunice neîntârziat aceasta institutiei competente.

 

ARTICOLUL 6

Plata prestatiilor în bani

 

Prestatiile în bani sunt plătite de către institutia competentă direct celor îndreptătiti. Art. 5 alin. (2) din prezentul aranjament se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Accidente de muncă si boli profesionale

 

ARTICOLUL 7

Acordarea prestatiilor în natură

 

În cazurile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Acord, se aplică în mod corespunzător art. 5 din prezentul aranjament.

 

ARTICOLUL 8

Plata prestatiilor în bani

 

Institutiile competente plătesc prestatii în bani direct celor îndreptătiti.

 

ARTICOLUL 9

Statistici

 

Institutiile competente comunică organismului de legătură o statistică anuală privind prestatiile în bani plătite în celălalt stat contractant conform art. 8 din prezentul aranjament. Organismele de legătură vor efectua schimb de informatii statistice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Bătrânete, invaliditate si deces (pensii)

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea cererilor de prestatii

 

(1) Institutiile competente trebuie să se informeze reciproc si neîntârziat cu privire la orice cerere de prestatii căreia i se aplică prezenta sectiune, în coroborare cu art. 31 alin. (2) din Acord.

(2) Institutiile competente trebuie să îsi comunice reciproc, în consecintă, si celelalte fapte semnificative pentru stabilirea unei prestatii, inclusiv prin anexarea unei documentatii medicale, dacă este cazul.

(3) Institutiile competente trebuie să se informeze reciproc cu privire la deciziile referitoare la stabilirea prestatiei.

 

ARTICOLUL 11

Plata pensiilor

 

Institutiile competente plătesc pensiile si alte prestatii în bani direct persoanelor îndreptătite.

 

ARTICOLUL 12

Statistici

 

În ceea ce priveste pensiile, art. 9 din prezentul aranjament se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 4-a

Somaj

 

ARTICOLUL 13

Procedura

 

În cazurile prevăzute la art. 25 si 26 din Acord, persoana respectivă trebuie să prezinte institutiei competente a unui stat contractant un formular emis de institutia competentă din celălalt stat contractant din care să reiasă perioadele de asigurare realizate conform legislatiei celuilalt stat contractant si perioadele în care a primit ajutor de somaj din partea celuilalt stat contractant. Dacă persoana respectivă nu prezintă formularul, organismul de legătură al unui stat contractant poate să solicite organismului de legătură al celuilalt stat contractant eliberarea si transmiterea unui astfel de formular.

 

PARTEA a IV-a

Dispozitii financiare

 

ARTICOLUL 14

Rambursarea cheltuielilor

 

Pentru aplicarea art. 14 si a art. 16 alin. (3) din Acord, solicitarea de rambursare a costurilor prestatiilor în natură se efectuează prin intermediul organismelor de legătură după acordarea prestatiei sau la fiecare trimestru al unui an calendaristic si se realizează de la institutia competentă în termen de două luni de la data introducerii cererii la organismul său de legătură.

Aceste organisme de legătură transmit si rambursări de costuri la organismele de legătură ale altor state contractante.

 

PARTEA a V-a

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 15

Perioada de valabilitate

 

Prezentul aranjament intră în vigoare la data primirii, pe cale diplomatică, a ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor interne necesare, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a Acordului si rămâne în vigoare pe durata valabilitătii acestuia.

Semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2005, în două exemplare originale în limbile română si germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru autoritătile competente din România,

Gheorghe Barbu

Pentru autoritătile competente din Republica Austria,

Ursula Haubner

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea indemnizatiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna septembrie 2006, indemnizatia lunară neimpozabilă, acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, se indexează cu 7,1% si devine 2,24 lei.

Art. 2. - Nivelul indexat al indemnizatiei lunare, prevăzut la art. 1, se utilizează, începând cu luna septembrie 2006, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Minai Constantin Seitan,

secretar de stat

p. Ministrul apărării, Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.253.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.290/2000 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Modernizarea străzilor urbane în Bucuresti - reabilitare străzi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 18 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                             

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.259.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională

 

În conformitate cu prevederile alin. (4) si (5) ale art. 341 din Legea calului nr. 389/2005, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei bâze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 101.035 din 17 august 2006 al Directiei de crestere a animalelor si produse animaliere din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă normele de cheltuieli finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională, care cuprind cheltuielile pentru producerea, mentinerea si îmbunătătirea calitătii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază si auxiliari si contributiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciile prestate de terti si cheltuielile indirecte, conform anexelor nr. 1**), 2"), 3A**) si 3 B*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu precizările din anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin, precum si din anexele nr. 4 A**), 4 B"), 4 C"), 4 D"), 4 D-l") si 4D-II**) la precizări.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 691/2004 pentru aprobarea Normelor privind modul de acordare a cheltuielilor finantate de la bugetul de stat pentru întretinerea patrimoniului genetic national de cabaline, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Fluture

 

 

Bucuresti, 17 august 2006.

Nr. 564.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

CALCULATIE DE FUNDAMENTARE

a normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea armăsarilor pepinieri din categoria Herghelia Natională, pentru anul 2006, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006

 

Lot de cabaline; 100 armăsari pepinieri x 365 zile de întretinere = 36 500 zile de întretinere

 

A. SALARII Sl CONTRIBUTII ASUPRA SALARIILOR

Specificatii

a), b). Normă de îngrijire (om/capete cabaline)

c). Normă de schimb

(om/om)

Număr de îngrijitori

Salariu mediu lunar + sporuri

(lei)

Fond salarii lunar

(lei)

Fond salarii anual

(iei)

ÎNGRIJITORI DE BAZĂ

 

 

223992

a). îngrijitori de zi

1/4

25

515

12875

154500

b) îngrijitori de noapte

1/50

2

578

1156

13872

c). îngrijitori de schimb

1/3

9

515

4635

55620

PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază)

 

 

49278

TOTAL SALARII

 

 

273270

Contributii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + somaj + C.AM.BP + FNUASS = 31,099 % din TOTAL SALARII)

84984

TOTAL A

358254

B. FURAJE

Specificatii

Zile furajate

Norma de furaje

(kg/ zi furajată)

Total furaje

(Kg)

Pret unitar

(lei/kq)

Valoare

(lei)

Concentrate

36500

5,0

182500

0,500

91250

Fibroase

36500

9,0

328500

0,300

 98550

Grosiere pentru asternut

36500

5,0

182500

0,100

18250

Apă

36500

50,0

1825000

0,001

1825

Altele (ouă, morcovi, PVM, sare)

 

 

175

TOTAL B

 

 

210050

C. MATERIALE Sl OBIECTE DE INVENTAR

Obiecte de Inventar

 

 

450

Medicamente, vaccinuri

 

 

300

Alte materiale

 

 

250

TOTAL C

 

 

1000

D. SERVICII PRESTATE DE TERTI

 

 

2423

TOTAL 1 (CHELTUIELI DIRECTE) A+B + C + D

 

 

571727

E. CHELTUIELI INDIRECTE (10 % DIN TOTAL 1)

 

 

57173

TOTAL GENERAL (TOTAL 1 + E)

 

 

628900

CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTRETINERE = 628900 lei: 36500 zile întretinere /100 ARMĂSARI PEPINIERI = 17,23 LEI / ZI / ARMĂSAR PEPINIER

 

ANEXA Nr. 2

 

CALCULATIE DE FUNDAMENTARE

a normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea iepelor mamă din categoria Herghelia Natională, pentru anul 2006, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006

 

Lot de cabaline. 100 iepe mamă x 365 zile de întretinere = 36 500 zile de întretinere

 

A. SALARII Sl CONTRIBUTII ASUPRA SALARIILOR

Specificatii

a), b). Normă de îngrijire (om/capete cabaline)

c). Normă de schimb

(om/om)

Număr de îngrijitori

Salariu mediu lunar + sporuri

(lei)

Fond salarii lunar

(lei)

Fond salarii anual

(lei)

ÎNGRIJITORI DE BAZĂ

 

 

 

81852

a). îngrijitori de zi

1/12

8

515

4120

49440

b). îngrijitori de noapte

1/50

2

578

1156

13872

c). îngrijitori de schimb

1/3

3

515

1545

18540

PERSONAL AUXILIAR (22% din salariile îngrijitorilor de bază)

 

 

 

18007

TOTAL SALARII

 

 

 

99859

Contributii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + somaj + C.AM.BP + FNUASS = 31,099 % din TOTAL SALARII)

31055

TOTAL A

 

 

 

130914

B. FURAJE

Specificatii

Zile furajate

Norma de furaje

(kg 1zi furajată)

Total furaje

(kg)

Pret unitar

(lei/kg)

Valoare

(lei)

Concentrate

36500

5,0

182500

0,500

91250

Fibroase

36500

9,0

328500

0,300

98550

Grosiere pentru asternut

36500

5,0

182500

0,100

18250

Apă

36500

50,0

1825000

0,001

1825

Altele (ouă, morcovi, PVM, sare)

 

 

 

175

TOTALB

 

 

 

210050

C. MATERIALE Sl OBIECTE DE INVENTAR

 

 

 

 

Obiecte de inventar

 

 

 

2000

Medicamente, vaccinuri

 

 

 

550

Alte materiale

 

 

 

6340

TOTAL C

 

 

 

8890

D. SERVICII PRESTATE DE TERTI

 

 

 

37600

TOTAL 1 (CHELTUIELI DIRECTE) = A+B + C + D

 

 

 

387454

E. CHELTUIELI INDIRECTE (10 % DIN TOTAL I)

 

 

 

38745

TOTAL GENERAL (TOTAL I + E)

 

 

 

426199

CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTRETINERE = 426199 LEI: 36500 ZILE ÎNTRETINERE 100 IEPE MAMĂ = 11,68 LEI / ZI / IAPĂ MAMĂ

 

ANEXA Nr. 3 A

 

CALCULATIE DE FUNDAMENTARE

a normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea armăsarilor de montă publică din categoria Herghelia Natională, în depozit, pentru anul 2006, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006

 

Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică în depozit x 365 zile de întretinere = 36 500 zile de întretinere.

 

A. SALARII Sl CONTRIBUTII ASUPRA SALARIILOR

Specificatii

a), b). Normă de îngrijire

(om /capete cabaline)

 c). Normă de schimb

(om lom)

Număr de îngrijitori

Salariu mediu lunar + sporuri

(lei)

Fond salarii lunar

(lei)

Fond salarii anual

(lei)

ÎNGRIJITORI DE BAZĂ

 

 

 

180732

a). îngrijitori de zi

1/5

20

515

10300

123600

b). îngrijitori de noapte

1/50

2

578

1156

13872

c). îngrijitori de schimb

1/3

7

515

3605

43260

PERSONAL AUXILIAR: 22% din salariile îngrijitorilor de bază

 

 

 

39761

TOTAL SALARII

 

 

 

220493

Contributii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + somaj + C.AM.BP + FNUASS = 31,099 % din TOTAL SALARII)

68571

TOTAL A

289064

B. FURAJE

Specificatii

Zile furajate

Norma de furaje

(kg 1 cap 1zi furajată)

Total furaje

(kg)

Pret unitar

(lei/kg)

Valoare

(lei)

Concentrate

36500

5,0

182500

0,500

91250

Fibroase

36500

9,0

328500

0,300

98550

Grosiere pentru asternut

36500

5,0

182500

0,100

18250

Apă

36500

50,0

1825000

0,001

1825

Altele (ouă, morcovi, PVM, sare)

 

 

 

175

TOTAL B

 

 

 

210050

C. MATERIALE Sl OBIECTE DE INVENTAR

 

Obiecte de inventar

950

Medicamente, vaccinuri

1300

Alte materiale

950

TOTAL C

3200

D. SERVICII PRESTATE DE TERTI

23960

TOTAL I (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B + C + D

526274

E. CHELTUIELI INDIRECTE (10 % DIN TOTAL 1)

52627

TOTAL GENERAL (TOTAL 1 + E)

578901

CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTRETINERE = 578901 lei: 36500 zile întretinere /100 armăsari de montă publică = 15,86 lei / zi 1 armăsar de montă publică, în depozit

 

ANEXANr.3B

 

CALCULATIE DE FUNDAMENTARE

a normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea armăsarilor de montă publică din categoria Herghelia Natională, în statiuni si puncte de montă publică, pentru anul 2006, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006

 

Lot de cabaline: 100 armăsari de montă publică (AMP) în statiune sau punct de montă publică x 365 zile de întretinere = 36 500 zile de întretinere.

 

A. SALARII Sl CONTRIBUTII ASUPRA SALARIILOR

Specificatii

a). Normă de supraveghere (om/capele de cabaline)

b). Normă de schimb

(om tom)

Număr de îngrijitori

Salariu mediu lunar + sporuri

(tei)

Fond salarii lunar

(lei)

Fond salarii anual

(lei)

ÎNGRIJITORI DE BAZĂ

 

80340

a). îngrijitori de supraveghere în statiunea si punctul de montă publică

1/10

10

515

5150

61800

b). îngrijitori de schimb

1/3

3

515

1545

18540

PERSONAL AUXILIAR: 22% din salariile îngrijitorilor de bază

 

17645

TOTAL SALARII

 

97985

Contributii suportate de angajator asupra salariilor (CAS + CASS + somaj + CAM.BP + FNUASS = 31,099 % din TOTAL SALARII)

30472

TOTAL A

 

128457

B. MATERIALE, OBIECTE DE INVENTAR SI SERVICII PRESTATE DE TERTI

 

 

Specificatii

 

Valoare (lei)

Obiecte de inventar

 

400

Medicamente, vaccinuri

 

550

Servicii prestate de terti

 

13320

TOTAL B

 

14270

TOTAL 1 (CHELTUIELI DIRECTE) = A + B

 

142727

C. CHELTUIELI INDIRECTE (10 % DIN TOTAL I)

 

14273

TOTAL GENERAL (I + C)

 

157000

CHELTUIELI PE ZI DE ÎNTRETINERE = 157000 lei: 36 500 zile întretinere /100 AMP = 4,30 lei / zi / armăsar de montă publică, în statiune si punct de montă publică

 

ANEXA Nr. 4

 

PRECIZĂRI

privind acordarea de la bugetul de stat a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională

 

1. În întelesul Legii calului nr. 389/2005, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2006, din categoria Herghelia Natională fac parte „totalitatea cabalinelor aflate în proprietatea publică a statului si cabalinele din sectorul privat subventionate de stat prin alocatie zilnică de întretinere".

2. Potrivit prevederilor Legii calului nr. 389/2005, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2006, cabalinele din categoria Herghelia Natională primesc o alocatie zilnică de întretinere care cuprinde cheltuielile pentru producerea, mentinerea si îmbunătătirea calitătii fondului genetic, respectiv salariile îngrijitorilor de bază si auxiliari si contributiile aferente acestora, datorate de angajator potrivit legii, cheltuielile pentru furaje, materiale si obiecte de inventar, serviciile prestate de terti si cheltuielile indirecte.

3. Actiunea de întretinere a efectivelor de cabaline care sunt în categoria Herghelia Natională se desfăsoară de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva care are în structură si coordonează activitatea a 4 depozite de armăsari si 12 herghelii de stat, de crescători individuali persoane fizice, de asociatii pe rase si herghelii private persoane juridice.

4. În vederea încasării sumelor acordate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională, se procedează după cum urmează:

a) lunar, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea lunii respective, depozitele de armăsari si hergheliile de stat din cadrul directiilor silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, hergheliile private persoane juridice si persoanele fizice, detinători de cai de rasă, întocmesc decontul justificativ privind cheltuielile finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională pe care le detin, decont al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 A la prezentele precizări;

b) decontul justificativ se întocmeste în 4 exemplare si se supune, spre verificare si avizare, directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, si centrului regional al Autoritătii Hipice Nationale;

c) decontul justificativ va fi însotit de documentele privind miscarea zilnică a efectivelor de cabaline de reproductie, pe categorii, de la fiecare detinător de cai de rasă;

d) după verificare si avizare, deconturile justificative se înaintează, în două exemplare, în termen de 5 zile lucrătoare, de către centrele regionale ale Autoritătii Hipice Nationale, astfel:

- pentru depozitele de armăsari si hergheliile de stat, prin directiile silvice, la Regia Natională a Pădurilor -

Romsilva care, după verificare si avizare, le transmite la Autoritatea Hipică Natională împreună cu decontul centralizator al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D-l la prezentele precizări;

- pentru celelalte categorii de detinători de cabaline din Herghelia Natională, direct la Autoritatea Hipică Natională;

e) pe baza deconturilor justificative primite, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva întocmeste decontul centralizator al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D-l la prezentele precizări, pe care îl transmite, însotit de deconturile justificative, la Autoritatea Hipică Natională;

f) Autoritatea Hipică Natională întocmeste deconturile centralizatoare potrivit modelelor prezentate în anexele nr 4 B, 4 C, 4 D-ll si 4 D la prezentele precizări, pe care le înaintează, împreună cu anexa nr. 4 D-l la prezentele precizări, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se întocmesc acestea;

g) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale va prezenta lunar Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere de credite bugetare si un exemplar al decontului centralizator, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 D la prezentele precizări, pentru încasarea de la bugetul de stat a sumelor privind decontarea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională;

h) după aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale alimentează contul Autoritătii Hipice Nationale;

i) Autoritatea Hipică Natională virează sumele alocate, conform deconturilor primite si aprobate, Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva pentru depozitele de armăsari si hergheliile de stat din structura acesteia si direct celorlalte categorii de detinători de cabaline din categoria Herghelia Natională, în conturile deschise pe seama acestora si comunicate oficial Autoritătii Hipice Nationale.

5. La stabilirea cheltuielilor finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională se utilizează normele de cheltuieli, diferentiate pentru armăsari pepinieri, iepe-mamă, armăsari de montă publică în depozit si armăsari de montă publică în statiuni si puncte de montă, conform anexelor nr. 1-3 la ordin.

6. Cheltuielile pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională care rămân în proprietatea detinătorilor se decontează numai dacă au fost respectate si îndeplinite, în totalitate, obligatiile prevăzute în contractele încheiate în acest sens între Autoritatea Hipică Natională si detinători.

 

ANEXA Nr. 4 A

la precizări

 

DIRECTIA SILVICĂ/ ASOCIATIA__________________

HERGHELIE / DEPOZIT / PERSOANĂ FIZICĂ ) *___________________

Nr. de înregistrare_____/________________________________________

VIZAT LA

CENTRUL REGIONAL_______________AL DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE

AUTORITĂTII HIPICE NATIONALE A JUDETULUI__________________

(numele si prenumele, semnătura si stampila) (numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

DECONT JUSTIFICATIV Nr. ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională, pe luna ........................................

 

Nr. crt.

Indicatori / Activitatea

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere (lei)

Suma cuvenită (lei)

Total sumă

(lei)

 

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică (capete)

în statiune (punct) de montă publică (capete)

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

1.

Întretinerea armăsarilor pepinieri

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.

Întretinerea iepelor mamă

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Întretinerea armăsarilor de montă publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR AL DIRECTIEI SILVICE /

PRESEDINTE AL ASOCIATIEI,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

SEF HERGHELIE / DEPOZIT,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

CONTABIL SEF,

(numele si prenumele, semnătura)

 

DETINĂTOR PERSOANĂ FIZICĂ

(numele si prenumele, semnătura)

 

 


* Pentru detinătorii persoane juridice se vor înscrie: sediul, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comertului, Codul Unic de înregistrare (înregistrare fiscală), Codul IBAN etc. iar pentru detinătorii persoane fizice se vor înscrie: numele si prenumele, datele privind documentul de identitate, codul numeric personal (CNI1), domiciliul stabil, contul bancar si banca la care este deschis si în care se vor vira sumele pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor pe care Ic detin si cave fac parte din categoria Herghelia Natională etc.

 

ANEXA Nr. 4B la precizări

 

AUTORITATEA HIPICĂ NATIONALĂ

Nr. ........................... / ...............................

 

SE APROBĂ,

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr.  ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a armăsarilor pepinieri si a iepelor mamă din categoria Herghelia Natională

pe luna ........................................

 

Nr. crt.

 

Detinător

 

Armăsari pepmieri

Iepe mamă

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

(capete)

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere

(lei)

Suma cuvenită (lei)

Efectiv mediu de patrimoniu genetic (capete)

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere

(lei)

Suma cuvenită Cei)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

DIRECTOR ECONOMIC,

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXANr.4C

la precizări

 

AUTORITATEA HIPICĂ NATIONALĂ

Nr. ........................... / ...............................

 

SE APROBĂ.

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a armăsarilor de montă publică din categoria Herghelia Natională,

pe luna ........................................

 

Nr. crt.

 

Detinător

 

Efectiv mediu de patrimoniu genetic în: (capete)

Număr zile de întretinere în:

Norma de cheltuieli pe zi întretinere în:

(lei)

Suma cuvenită în:

(lei)

Total sumă (lei)

 

Depozit

Statiune (punct de montă)

Depozit

Statiune (punct de montă)

Depozit

Statiune (punct de montă)

Depozit

Statiune (punct de montă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

DIRECTOR ECONOMIC,

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 4 D

la precizări

 

AUTORITATEA HIPICA NATIONALA

Nr. ........................... / ...............................

 

SE APROBĂ,

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională,

de la depozitele de armăsari si hergheliile de stat si din sectorul privat,

pe luna ........................................

 

Nr. crt.

 

Indicatori /Activitatea

 

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere

(lei)

Suma cuvenită

(lei)

Total sumă

(iei)

 

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică (capete)

în statiune (punct) de montă publică (capete)

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

1.

Întretinerea armăsarilor pepinieri

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.

Întretinerea iepelor mamă

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Întretinerea armăsarilor de montă publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

DIRECTOR ECONOMIC,

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 4 D-I

la precizări

 

REGIA NATIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Nr. ........................... / ...............................

 

SE APROBA,

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

 

PROPUNEM APROBAREA.

 

PRESEDINTE AL AUTORITĂTII HIPICE NATIONALE

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională, de la depozitele de armăsari si hergheliile de stat,

pe luna ........................................

 

Nr. crt.

 

Indicatori / Activitatea

 

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere

(lei)

Suma cuvenită

(lei)

Total sumă

(lei)

 

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică (capete)

în statiune (punct) de montă publică (capete)

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

1.

Întretinerea armăsarilor pepinieri

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.

Întretinerea iepelor mamă

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Întretinerea armăsarilor de montă publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER - DIRECTOR GENERAL,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

DIRECTOR ECONOMIC,

(numele si prenumele, semnătura)

 

ANEXA Nr. 4 D-II

la precizări

 

AUTORITATEA HIPICA NATIONALA

Nr. ........................... / ...............................

 

SE APROBA.

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

PROPUNEM APROBAREA.

 

PRESEDINTE AL AUTORITĂTII HIPICE NATIONALE

 

DECONT CENTRALIZATOR Nr. ........................................

pentru încasarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, a sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere a cabalinelor din categoria Herghelia Natională, de la detinătorii din sectorul privat,

pe luna ........................................

 

Nr. crt.

 

Indicatori / Activitatea

 

Efectiv mediu de patrimoniu genetic

Număr zile de întretinere

Norma de cheltuieli pe zi întretinere

(lei)

Suma cuvenită

(lei)

Total sumă

(lei)

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică (capete)

în statiune (punct) de montă publică (capete)

în herghelie /depozit/ asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

în herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) de montă publică

in herghelie / depozit / asociatie / la persoană fizică

în statiune (punct) demontă publică

1.

Întretinerea armăsarilor pepinieri

 

X

 

X

 

X

 

X

 

2.

Întretinerea Iepelor mamă

 

X

 

X

 

X

 

X

 

3.

Întretinerea armăsarilor de montă publică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR,

(numele si prenumele, semnătura si stampila)