MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

29. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

1.104. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

1.105. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

919. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

 

10.385. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.698/2006 privind situatia din Republica Democratică Congo

 

10.793. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.701/2006 privind situatia din Orientul Mijlociu

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III „Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului”, domnul senator Filipescu Teodor - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Toma Ion - Grupul parlamentar al P.S.D.

2. La anexa nr. XIII „Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii”, domnul senator Toma Ion - Grupul parlamentar al P.S.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Filipescu Teodor - Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in sedinta din 18 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 18 septembrie 2006.

Nr. 29.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Dogaru Constantin Costică trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 septembrie 2006.

Nr. 1.104.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Condruz Stelian Nicolae trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 septembrie 2006.

Nr. 1.105.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

 

Având în vedere prevederile art. 198 din titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Centrului de Calcul si Statistică Sanitară nr. 2.497/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Înregistrarea, culegerea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informatiilor legate de activitatea spitalelor si a celorlalte unităti cu paturi, necesare asigurării serviciilor medicale pacientului care se prezintă si se internează în spital, managementului spitalului, fundamentării si evaluării politicilor de sănătate, deciziilor guvernamentale, transmiterii de date statistice organismelor internationale, se desfăsoară cu respectarea prezentului ordin.

Art. 2. - Sistemul informational al spitalelor si al celorlalte unităti sanitare cu paturi prevăzute de lege este unic si obligatoriu atât pentru unitătile din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, cât si pentru spitalele si unitătile cu paturi private.

Art. 3. - Centrul de Calcul si Statistică Sanitară este principala unitate de specialitate în subordinea Ministerului Sănătătii Publice cu responsabilităti în domeniul metodologiei de înregistrare, prelucrare si analiză a datelor din sistemul informational al spitalelor si al celorlalte unităti sanitare cu paturi si în constituirea sistemului statistic departamental ca parte a statisticii oficiale.

Art. 4. - Noul sistem informational al spitalelor, prevăzut în prezentul ordin, va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, până la această dată urmând a fi luate toate măsurile necesare punerii în aplicare a acestuia, cu exceptia sistemului informational operativ prevăzut la art. 6 si a fiselor de date generale prevăzute la art. 16. Evidentele primare si raportările unitătilor cu paturi pentru anul 2006 sunt cele prevăzute în actele normative anterioare prezentului ordin.

Art. 5. - Sistemul de evidente primare si tehnico-operative al spitalelor, respectiv lista imprimatelor tipizate, precum si metodologia de utilizare a acestora, este unic si obligatoriu, conform brosurii „Modelar - Spitale”. Brosura „Modelar - Spitale” se va aproba prin ordin al ministrului sănătătii publice, până la data de 30 noiembrie 2006. Brosura „Modelar - Spitale” existentă va fi actualizată si completată conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Începând cu data publicării prezentului ordin intră în vigoare sistemul informational operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii.

Art. 7. - Sistemul informational operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 se aplică doar la spitalele si unitătile sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 8. - În vederea cunoasterii si coordonării procesului de implementare a prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006, următoarele informatii vor fi transmise lunar de către toate spitalele si unitătile sanitare cu paturi: stabilirea competentelor fiecărui spital si încadrarea în unul dintre tipurile prevăzute de lege, detinerea autorizatiei de functionare, încheierea contractelor cu institutiile de învătământ superior si de cercetare, organizarea activitătii de educatie medicală si cercetare, structura organizatorică aprobată prin ordin al ministrului sănătătii publice, acreditarea, organizarea concursului sau a licitatiei publice, selectionarea managerului si încheierea contractului de management, organizarea si intrarea în functiune a comitetului director, definitivarea sefilor de sectie, organizarea si functionarea consiliilor etic, medical, stiintific, după caz, stabilirea standardelor clinice si a modelelor de practică, elaborarea proiectului de plan de achizitii, organizarea si functionarea consiliului consultativ, constituirea fondului de dezvoltare al spitalului, prezenta datoriilor la încheierea contractului de management, măsuri de reorganizare.

Art. 9. - Informatiile prevăzute la art. 8 se vor transmite lunar către autoritătile de sănătate publică, până la data de 3 a fiecărei luni, începând cu luna septembrie 2006, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti urmând să transmită Centrului de Calcul si Statistică Sanitară informatiile validate, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru fiecare spital si celelalte unităti cu paturi din teritoriul arondat, inclusiv pentru unitătile direct subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

Art. 10. - Până la data de 7 a fiecărei luni Centrul de Calcul si Statistică Sanitară va centraliza datele primite din teritoriu si va înainta ministrului sănătătii publice situatia pe spitale, pe judete si pe tară.

Art. 11. - Modelul fisei de spital pentru raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 este cel prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - Centrul de Calcul si Statistică Sanitară va lua măsurile necesare asigurării raportării si analizei datelor prevăzute la art. 8 în sistem electronic.

Art. 13. - Prevederile privind sistemul informational operativ mentionat mai sus încetează în baza unui raport semnat de ministrul sănătătii publice.

Art. 14. - în vederea asigurării coerentei si utilizării judicioase a informatiilor transmise de spitale si celelalte unităti cu paturi prevăzute de lege în cadrul sistemului informational unic aprobat, se interzice solicitarea de informatii suplimentare, cu exceptia celor aprobate de ministrul sănătătii publice si a celor prevăzute de legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea sistemului informational al spitalelor

 

Art. 15. - Sistemul informational al spitalelor se reorganizează pe tipuri de spitale si alte unităti cu paturi si este un sistem informational integrat, orientat către pacient, care respectă si aplică principiile asistentei de sănătate publică, asa cum este prevăzut de lege.

Art. 16. - În vederea cunoasterii situatiei spitalelor pe tipuri de unităti, a specificului activitătii, structurii, autorizatiilor de functionare, nivelului dotării, acreditării si a altor informatii cu caracter general, începând cu data publicării prezentului ordin se constituie la nivelul Centrului de Calcul si Statistică Sanitară o bază de date cu fisele de date generale ale spitalelor si celorlalte unităti cu paturi, actualizate, cu caracter permanent.

Art. 17. - Fisa de date cu caracter general a spitalelor face parte din sistemul informational al spitalelor si celorlalte unităti sanitare cu paturi, cu aplicare de la data publicării prezentului ordin, si, având în vedere caracterul ei permanent, se actualizează ori de câte ori apare o modificare în continutul acesteia.

Art. 18. - Obiectivul cunoasterii unor informatii actualizate la zi, cu caracter general si sub­stantial semnificative despre spitale, este acela de a fundamenta decizii la nivel judetean si national cu caracter de urgentă sau decizii care necesită o analiză transversală de moment în afara datelor ce se raportează lunar, trimestrial sau anual.

Art. 19. - Modelul fisei sintetice de date generale ale spitalelor si ale celorlalte unităti sanitare cu paturi este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - Spitalele si unitătile sanitare cu paturi, inclusiv cele direct subordonate, cele aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice, au obligatia de a completa în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin fisa prevăzută în anexa nr. 2 si de a o transmite la autoritătile de sănătate publică pe teritoriul cărora functionează, autorităti care, în termen de 3 zile de la primire, vor valida si vor transmite Centrului de Calcul si Statistică Sanitară fisele pentru fiecare unitate.

Art. 21. - Centrul de Calcul si Statistică Sanitară va lua măsurile necesare pentru trans­miterea acestor informatii în format electronic si pentru constituirea unei baze de date la nivel central, accesibilă atât Ministerului Sănătătii Publice, cât si autoritătilor de sănătate publică.

Art. 22. - Actualizarea bazei de date privind datele generale ale spitalelor se va face ori de câte ori este nevoie, în situatia în care apar modificări fată de raportarea anterioară, utilizându-se acelasi parcurs: de la spitalul ce actualizează fisa la autoritatea de sănătate publică teritorială si apoi la Centrul de Calcul si Statistică Sanitară.

Art. 23. - Toate spitalele si unitătile sanitare cu paturi sunt obligate să înregistreze în sistemul de evidente primare si tehnico-operative, să stocheze, să prelucreze si să transmită la termenele fixate informatiile necesare constituirii bazelor de date la nivel judetean, regional si national, asa cum este prevăzut în anexa nr. 3. Modalitatea de înregistrare si transmitere a datelor pentru fiecare categorie este reglementată prin ordin al ministrului sănătătii publice privind brosura „Modelar - Spitale”.

Art. 24. - Medicii si personalul sanitar mediu angajati în spitale sunt obligati să completeze corect si la timp toate informatiile prevăzute în evidentele primare si tehnico-operative, această activitate fiind totodată unul dintre obiectivele de monitorizare, coordonare si control ale conducerii spitalului.

Art. 25. - Prelucrarea informatiilor din documentele primare se face cu respectarea codificărilor prevăzute în Clasificarea internatională a maladiilor, revizia a X-a, a Organizatiei Mondiale a Sănătătii (OMS), în Clasificarea australiană a interventiilor din domeniul sănătătii, Nomenclatorul investigatiilor de laborator - OMS, precum si a altor nomenclatoare, clasificări si codificări stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 26. - Toate rapoartele, situatiile si dările de seamă elaborate de spitale si prevăzute în prezentul ordin a fi transmise la nivel central vor fi initial receptionate, validate, analizate si agregate la nivelul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, care au si sarcina de a coordona, supraveghea si controla acest proces prin structurile specializate ale acestora.

Art. 27. - În vederea elaborării Raportului anual al situatiei privind numărul de spitale pe categorii, numărul de paturi raportat la numărul de locuitori, gradul de dotare, principalii indicatori de morbiditate si mortalitate din spitale, situatia acreditării, acoperirea cu servicii specifice în profil teritorial si alte rapoarte si situatii prevăzute de lege, Centrul de Calcul si Statistică Sanitară va analiza si va valida datele transmise din teritoriu si va înainta Ministerului Sănătătii Publice, la termenele fixate, rapoartele corespunzătoare.

Art. 28. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situatiei spitalelor prevăzut la lit. a), b), d) si e) ale art. 203 al titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 se vor extrage din sistemul informational anterior - pentru anul 2006 si din sistemul informational prevăzut în prezentul ordin - pentru anul 2007 si următorii. Pentru lit. c) si f), datele vor fi extrase din centralizatoare prevăzute de acte normative specifice.

Art. 29. - Coordonarea activitătilor necesare întocmirii raportului anual asupra situatiei spitalelor revine Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Centrului de Calcul si Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a pune la dispozitie datele specifice.

Art. 30. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situatiei spitalelor vor fi înaintate nu mai târziu de data de 30 mai a fiecărui an, pentru anul expirat.

Art. 31. - Rapoartele si situatiile solicitate de organizatiile internationale de specialitate, cum ar fi OMS, OMS - Biroul Regional pentru Europa, EUROSTAT, precum si cele solicitate de organizatiile si institutiile centrale de pe teritoriul României, elaborate de Centrul de Calcul si Statistică Sanitară, vor fi initial prezentate spre avizare ministrului sănătătii publice.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 32. - Informatiile, rapoartele si dările de seamă de la nivelul unitătilor cu paturi, privind sistemul informational al bolilor infectioase cu declarare nominală sau obligatorie, Registrul national al medicilor, registrele nationale ale unor boli cronice, Registrul national al echipamentelor medicale, anchetele permanente de deces perinatal, 0-1 an, 1-4 ani si deces mamă, registrele nationale de transplant, pentru care se

Art. 33. - în vederea asigurării coerentei si reprezentati vitătii datelor, Centrul de Calcul si Statistică Sanitară are obligatia de a mentine si de a actualiza si propune spre aprobare, după caz, nomenclatorul clasificării internationale a maladiilor, conform recomandărilor OMS, nomenclatorul procedurilor si interventiilor din domeniul sănătătii, nomenclatorul investigatiilor de laborator, nomenclatorul unitătilor sanitare cu paturi, alte nomenclatoare si sisteme de codificare specifice domeniului său de activitate, totodată fiind obligat să conlucreze cu alte institutii centrale si locale subordonate Ministerului Sănătătii Publice pentru utilizarea în bune conditii în teritoriu a acestor nomenclatoare si clasificări.

Art. 34. - Spitalele care detin sisteme informatice specifice în functiune sau care vor achizitiona si pune în productie asemenea sisteme ulterior au obligatia de a lua măsurile necesare îndeplinirii prevederilor prezentului ordin.

Art. 35. - în vederea asigurării calitătii datelor, analizei si raportării acestora la termenele fixate, conducerea spitalelor si cea a autoritătilor de sănătate publică au obligatia de a asigura resursele umane, materiale si financiare necesare, Centrului de Calcul si Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a prezenta anual conducerii Ministerului Sănătătii Publice un raport specific în acest sens.

Art. 36. - Nerespectarea prezentelor prevederi constituie contraventii conform actelor normative ce reglementează statistica publică.

Art. 37. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 38. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2006.

Nr. 919.

 

ANEXA Nr. 1

 

Unitatea sanitară ...............................

Judetul ...............................................

Luna ...................................................

 

FIŞĂ

privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Nr. crt.

Actiune

Rezolvat

Nerezolvat

Observatii

1.

Stabilirea competentelor

 

 

 

2.

Stabilirea tipului de spital

 

 

 

3.

Detinerea autorizatiei de functionare

 

 

 

4.

încheiere contracte învătământ, cercetare

 

 

 

5.

Organizarea educatiei medicale si a cercetării

 

 

 

6.

Structura aprobată prin ordin al ministrului sănătătii publice

 

 

 

7.

Acreditare

 

 

 

8.

Concurs, selectare si contract management

 

 

 

9.

Intrarea în functiune a comitetului director

 

 

 

10.

Definitivarea sefilor de sectie

 

 

 

11.

Functionarea consiliului etic

 

 

 

12.

Functionarea consiliului medical

 

 

 

13.

Functionarea consiliului stiintific

 

 

 

14.

Elaborarea standardelor clinice si modele de practică

 

 

 

15.

Elaborarea planului de achizitii

 

 

 

16.

Functionarea consiliului consultativ

 

 

 

17.

Constituirea fondului de dezvoltare

 

 

 

18.

Prezenta datoriilor la încheierea contractului de management

 

 

 

19.

Măsuri de reorganizare

 

 

 

 

NOTĂ:

Se va înscrie „DA” în coloanele „Rezolvat” sau „Nerezolvat”, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

FIŞA SINTETICĂ

de date generale ale spitalelor si ale celorlalte unităti sanitare cu paturi

 

Nr. crt.

Tipul informatiei

Explicatie,

cuantificare

Date suplimentare

Observatii

1.

Denumirea unitătii sanitare

 

cod

 

2.

Tipul unitătii sanitare

 

 

 

3.

Adresă, telefon, fax, e-mail

 

 

 

4.

Manager

 

Telefon mobil

 

5.

Numărul total de paturi

 

 

 

6.

Structura organizatorică (aprobată prin ordin al ministrului sănătătii publice)

 

 

 

7.

UPU/CPU

 

 

 

8.

Numărul total de personal

 

 

 

9.

Numărul medicilor

 

 

 

10.

Numărul asistentelor

 

 

 

11.

Dotare cu CT/RMN/aparatură imagistică standard radiologie, ecografie

 

Data achizitionării

 

12.

Total buget aprobat pe anu! în curs

venituri

cheltuieli

 

13.

Buget contractat cu sistemul de asigurări

venituri

cheltuieli

 

14.

Buget de stat

venituri

cheltuieli

 

15.

Buget local

venituri

cheltuieli

 

16.

Situatia datoriilor

La medicamente

La materiale sanitare

 

17.

Autorizatie de functionare

Nr. înregistrare

Data eliberării

 

18.

Acreditare

Nr. înregistrare

Data eliberării

 

19.

Situatia stocurilor la medicamente

 

 

 

20.

Situatia stocurilor la materiale sanitare

 

 

 

21.

Situatii speciale

 

 

 

 

NOTĂ:

Modalitatea de completare a fisei se transmite odată cu fisierul electronic.

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

informatiilor primare obligatorii la nivelul spitalelor si al celorlalte unităti sanitare cu paturi

 

A. Informatii privind fenomene demografice si socioeconomice:

1. număr de avorturi provocate, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

2. număr de avorturi la cerere, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

3. număr de avorturi incomplete, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

4. număr de bolnavi internati cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, fără calificare - anual;

5. număr de bolnavi pe grupe de vârstă si după gradul de scolarizare - anual;

6. număr de bolnavi pe grupe de vârstă si după ocupatie - anual;

7. număr de decese intraoperatorii - anual;

8. număr de decese postoperatorii (în primele 48 de ore) - anual;

9. număr de decese evitabile - anual;

10. număr de decese iatrogene - anual;

11. număr de decese pe sexe, pe grupe de vârstă, pe medii, pe sectii de specialitate - anual.

 

B. Informatii privind morbiditatea spitalizată:

1. număr de pacienti externati pe cauze de boală, pe grupe de vârstă, pe sexe si medii - lunar;

2. număr de pacienti internati la finele perioadei de referintă;

3. număr de zile de spitalizare - lunar;

4. număr de infectii nosocomiale, pe sectii de specialitate si pe boli - trimestrial;

5. număr de infectii postoperatorii - anual.

C. Informatii privind resursele unitătilor sanitare cu paturi:

1. număr total de paturi, pe specialităti, acuti si cronici - anual;

2. număr total de personal, pe grupe de vârsta, sexe si medii - anual;

3. număr de medici pe specialităti si grade profesionale, pentru servicii de acuti si pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

4. număr de farmacisti, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

5. număr de asistente pe specialităti si grade profesionale, pentru servicii de acuti si pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

6. număr de personal paramedical - anual;

7. număr de personal muncitori, auxiliar, de servire si din aparatul functional, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

8. dotare cu CT, statii de hemodializă, accelerator linear, litotriptor, mamograf, RMN, PET, echipament pentru radiologie - anual;

9. situatia clădirilor: juridic, functionalitate, structură - anual;

10. cheltuielile după sursa de finantare, pe tipuri de cheltuieli, pe sectii, asistentă la domiciliu, pe tipuri de personal, pe pacient, acuti si cronici, pe proceduri - anual.

 

D. Informatii privind activitatea unitătilor sanitare cu paturi:

1. număr de consultatii si tratamente pe specialităti în spital, pe medii după domiciliul bolnavului, pe grupe de vârstă 0-14 si 15+ - anual;

2. număr de investigatii de laborator pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

3. număr de proceduri chirurgicale pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual;

4. număr de proceduri neinvazive pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe si medii - anual.

E. Informatii privind calitatea actelor medicale din unitătile sanitare cu paturi:

1. număr de chestionare completate cu perceptia pacientilor - anual;

2. număr de reclamatii - anual;

3. număr de zile de asteptare până la internare si până la interventie din data internării - anual;

4. număr de interventii chirurgicale considerate neindicate - anual;

5. număr de transfuzii - anual;

6. număr de bolnavi reinternati în primele 28 de zile de la externare - anual;

7. număr de bolnavi cu rezistentă la antibiotice - anual;

8. număr de autopsii - anual;

9. număr de bolnavi internati care au primit servicii de educatie sanitară - anual;

10. număr de însotitori pentru bolnavi adulti si pentru copii - anual.

 

F. Informatii necesare calculării indicatorilor operationali:

1. concordanta diagnosticelor de internare-externare-anatomopatologice - anual;

2. durata de spitalizare până la punerea diagnosticului si interventia chirurgicală - anual;

3. durata medie de spitalizare pe sectii si, în cadrul acestora, pe afectiuni - anual;

4. utilizarea medie a paturilor, pe total si sectii de specialitate - anual;

5. rulajul bolnavilor pe total si sectii de specialitate - anual;

6. durata medie de stationare în ATI - anual;

7. complicatii: intra- si postoperatorii, decese în 24 de ore, decese posttransfuzionale - anual;

8. starea pacientilor la externare - anual;

9. cheltuielile pe pat, pe zi, pe bolnav, pe total si separat pentru medicamente - anual;

10. proportia cheltuielilor de personal medical din total cheltuieli - anual.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.698/2006 privind situatia din Republica Democratică Congo

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.698/2006 privind situatia din Republica Democratică Congo, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 28 august 2006.

Nr. 10.385.

 

ANEXĂ*)

 

REZOLUTIA nr. 1.698 (2006)

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată

la 31 iulie 2006

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare si declaratiile presedintelui său referitoare la situatia din Republica Democratică Congo, în special Rezolutiile nr. 1.493 din 28 iulie

2003, nr, 1.533 din 12 martie 2004, nr. 1.552 din 27 iulie 2004, nr. 1.565 din 1 octombrie

2004, nr. 1.592 din 30 martie 2005, nr. 1.596 din 18 aprilie 2005, nr. 1.616 din 29 iulie

2005, nr. 1.649 din 21 decembrie 2005, nr. 1654 din 31 ianuarie 2006,

reconfirmând angajamentul său ferm fată de respectarea suveranitătii, integritătii teritoriale si independentei politice a Republicii Democratice Congo si a tuturor statelor din regiune,

condamnând traficul ilicit cu arme pe teritoriul Republicii Democratice Congo si având drept destinatie această tară si exprimându-si hotărârea de a continua monitorizarea implementării embargoului asupra armelor impus prin Rezolutia nr. 1.493 si extins prin Rezolutia nr. 1.596 si aplicarea măsurilor mentionate în paragrafele 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596 împotriva persoanelor si entitătilor care încalcă acest embargo,

manifestându-si îngrijorarea fată de prezenta grupărilor armate si militiilor în partea de est a Republicii Democratice Congo, în special în provinciile Ituri, Nord si Sud Kivu, care perpetuează un climat de securitate în întreaga regiune,

recunoscând legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, traficul ilicit cu aceste resurse si proliferarea si traficul de arme drept unul din factorii care alimentează si exacerbează conflictele în regiunea Marilor Lacuri din Africa,

încurajând autoritătile din Republica Democratică Congo să continue eforturile în vederea promovării bunei guvernări si a unui management economic transparent si salutând activitatea Comisiei Speciale a Adunării Nationale care are ca atributii evaluarea valabilitătii contractelor încheiate în domeniul economic si financiar pe durata conflictelor din perioada 1996-1997 si 1998,

luând notă de raporturile Grupului de Experti mentionat în paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.533 si paragraful 21 al Rezolutiei nr. 1.596 (numit în continuare Grupul de Experti) din data de 26 ianuarie 2006 (S/2006/53) si 18 iulie 2006 (S/2006/525), transmis de Comitetul instituit potrivit paragrafului 8 al Rezolutiei nr. 1.533 (numit în continuare Comitetul),

reiterând Rezolutia nr. 1.612 din 26 iulie 2005 sî rezolutiile sale anterioare referitoare la copiii si conflictele armate,

luând notă de raportul Secretarului General referitor fa copiii si conflictele armate în Republica Democratică Congo din data de 13 iunie 2006 (S/2006/389) si de recomandările acestuia,

luând notă de raportul misiunii Consiliului de Securitate care a vizitat Kinshasa în intervalul 10-12 iunie 2006 (S/2006/434) si andosând recomandările acestuia,

considerând ca situatia din Republica Democratică Congo continuă să pună în pericol pacea si securitatea internatională în regiune,

actionând în baza cap. VII ai Cartei Natiunilor Unite:

1. reafirmă solicitările cuprinse în paragrafele 15, 18 si 19 ale Rezolutiei nr. 1.493, în paragraful 5 al Rezolutiei nr. 1.596 si în paragrafele 15 si 16 ale Rezolutiei nr. 1.649;

2. decide, în virtutea esecului părtilor în vederea îndeplinirii cererilor Consiliului, să reînnoiască până la data de 31 iulie 2007 prevederile paragrafelor 20 22 ale Rezolutiei nr. 1.493, în forma amendată si extinsă prin paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.596 si paragraful 2 al Rezolutiei 1.649 si reafirmă dispozitiile paragrafelor 2, 6, 10 si 13-16 ale Rezolutiei 1.596, ca si paragrafele 3-5 ale Rezolutiei 1.649 si paragraful 10 al Rezolutiei 1.671;

3. solicită Secretarului General să întreprindă în cel mai scurt timp măsurile administrative necesare în scopul extinderii mandatului Grupului de Experti până la data de 31 iulie 2007, folosindu-se de expertiza membrilor Grupului de Experti instituit în baza Rezolutiei nr. 1.654 si, în situatia în care este necesar, sâ numească noi membri în consultare cu Comitetul;

4. solicită Grupului de Experti să continue îndeplinirea mandatului definit prin Rezolutiile nr. 1.533, 1.596 si 1.649, să informeze în mod regulat Comitetul asupra activitătii sale si să raporteze Consiliului în scris, prin intermediul Comitetului, până !a data de 20 decembrie 2006 si din nou înainte de 10 iulie 2007;

5. reaminteste că, prin Rezolutiile nr. 1.533, nr. 1.596, nr. 1.616, nr. 1.649, Consiliul de Securitate a mandatat Grupul de Experti:

a) să examineze si să analizez informatiile strânse de către Misiunea Natiunilor Unite din Republica Democratică Congo (MONUC) în baza mandatului său de monitorizare;

b) să adune si să analizeze toate informatiile relevante din Republica Democratică Congo, tările din regiune si, în măsura In care este necesar, din alte state, în cooperare cu guvernele acelor state, referitoare la traficul cu arme si materialului conex, ca si retelele prin care se încalcă măsurile impuse prin paragraful 20 al rezolutiei nr. 1.493;

c) să considere si să recomande, când este necesar, metode de îmbunătătire a capacitătii statelor interesate, în special a celor din regiune, de a asigura implementarea efectivă a măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493;

d) să raporteze în scris Consiliului, cu recomandări, asupra implementării măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si prin paragrafele 1, 6, 10, 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596, inclusiv informatii referitoare la sursele de finantare, cum ar fi resursele naturale, care oferă fondurile pentru traficul ilicit cu arme;

e) să informeze Comitetul asupra activitătii sale;

f) să asigure un schimb de informatii cu MONUC, în vederea implementării mandatului său de monitorizare descris în paragrafele 3 si 4 ale Rezolutiei nr. 1.533;

g) să pună la dispozitia Comitetului o listă, însotită de documente doveditoare, a persoanelor care au încălcat măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si a persoanelor care le-au sprijinit în astfel de actiuni, Consiliul urmând ca să decidă asupra unor măsuri viitoare;

h) să asiste Comitetul în desemnarea liderilor mentionati în paragraful 2 al Rezolutiei nr. 1.649, în limita resurselor existente si fără neglijarea îndeplinirii celorlalte sarcini cuprinse în mandatul său;

6. solicită Grupului de Experti ca, în consultare strânsă cu toti actorii relevanti, inclusiv guvernele din Republica Democratică Congo si statele vecine, Banca Mondială, MONUC si actorii din sectorul privat:

să includă în raportul său care va fi transmis până în data de 20 decembrie 2006 recomandări suplimentare, în baza paragrafelor 158 si 159 din raportul său din data de 18 iulie 2006, cuprinzând măsuri fezabile si efective pe care Consiliul le-ar putea impune în scopul prevenirii exploatării ilegale a resurselor naturale, prin care se finantează grupările armate si militiile din partea de est a Republicii Democratice Congo, inclusiv prin intermediul unui certificat de origine;

să includă în raportul mai-sus mentionat o evaluare a ponderii exploatării resurselor naturale între sursele de finantare a grupărilor armate;

7. solicită Secretarului General să permită Grupului de Experti îndeplinirea sarcinilor mentionate în paragraful anterior, fără afectarea îndeplinirii celorlalte atributii cuprinse în mandatul său, prin asigurarea resurselor suplimentare necesare;

8. solicită Secretarului General să prezinte, înainte de data de 15 februarie 2007, în strânsă consultare cu Grupul de Experti, un raport cuprinzând o evaluare a potentialului impact economic, umanitar si social asupra populatiei din Republica Democratică Congo al implementării unor măsuri de tipul celor mentionate în paragraful 6 de mai sus;

9. îsi exprimă intentia de a avea în vedere, după momentul analizării rapoartelor mentionate în paragrafele 6 si 8 de mai sus, adoptarea de măsuri în vederea limitării surselor de finantare a grupărilor armate si a militiilor, inclusiv în materie de exploatare ilegală a resurselor naturale în partea de est a Republicii Democratice Congo;

10. îndeamnă guvernul din Republica Democratică Congo să-si întărească eforturile, cu sprijinul comunitătii internationale, inclusiv a organizatiilor internationale specializate, în scopul extinderii efective a autoritătii statului pe întreg teritoriul, în scopul instituirii controlului asupra exploatărilor si exportului de resurse naturale si îmbunătătirii transparentei venitului provenit de exportul acestor resurse naturale;

11. salută recomandările Grupului de Experti având drept scop îmbunătătirea localizării minereului si metalelor pretioase, în limitele unui cadru regional, si încurajează statele din regiunea Marilor Lacuri să decidă asupra unor modalităti de actiune în baza respectivelor recomandări;

12. reiterează continutul paragrafului 13 al Rezolutiei nr. 1.493 si condamnă ferm, încă o dată, folosirea si recrutarea copiilor pentru ostilitătile din Republica Democratică Congo;

13. decide că aplicarea prevederilor paragrafelor 13-16 ale Rezolutiei nr. 1.596 va fi extinsă următoarelor persoane desemnate de către Comitet si care operează în Republica Democratică Congo, pentru o perioadă expirând la data de 31 iulie 2007: lideri politici si militari care recrutează sau folosesc copii în conflicte armate, cu încălcarea dreptului international aplicabil; persoane care comit violări serioase ale dreptului international cuprinzând stabilirea drept tinte a copiilor în situatii de conflict armat, inclusiv uciderea si mutilarea, violenta sexuală, răpirea si strămutarea fortată;

14. decide că atributiile Comitetului cuprinse în paragraful 18 al Rezolutiei nr. 1.596 vor fi extinse urmând să cuprindă si prevederile mentionate în paragraful anterior;

15. îsi exprimă intentia de a modifica sau de a înlătura dispozitiile de mai sus în situatia în care va determina îndeplinirea solicitărilor din paragraful 1;

16. reaminteste faptul că, prin Rezolutia nr. 1.596, Consiliul a mandatat MONUC:

să monitorizeze implementarea măsurilor impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493, inclusiv asupra lacurilor, în cooperare cu Operatiunea Natiunilor Unite în Republica Burundi (ONUB) si, în măsura în care este necesar, cu guvernele implicate si Grupul de Experti, inclusiv prin inspectarea, în situatiile când consideră necesar si fără o notificare prealabilă, a încărcăturii aeronavelor si a oricărui vehicul de transport care utilizează porturile, aeroporturile, aerodromurile, bazele militare si punctele de trecere a frontierei din Nord si Sud Kivu si ituri;

să confiste sau să colecteze, după caz, armele si orice material a căror prezentă pe teritoriul Republicii Democratice Congo încalcă măsurile impuse prin paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si să dispună de acestea în mod corespunzător;

17. solicită Grupului de Lucru al Consiliului de Securitate referitor la copiii în conflictele armate, Secretarului General si Reprezentantului său Special pentru copiii în conflictele armate, cât si Grupului de Experti ca, în limita resurselor si fără neglijarea îndeplinirii celorlalte atributii din mandat, să asiste Comitetul în vederea desemnării persoanelor mentionate în paragraful 13 de mai sus, prin comunicarea fără întârziere a oricărei informatii folositoare Comitetului;

18. reafirmă solicitarea, exprimată în paragraful 19 al Rezolutiei nr. 1.596, ca toate părtile si toate statele să coopereze deplin cu Grupul de Experti, si să asigure:

siguranta membrilor acestuia;

acces imediat si nerestrictionat, în special la persoanele, documentele si locurile considerate relevante de către Grupul de Experti în vederea executării mandatului său;

19. solicită în continuare tuturor părtilor si statelor să asigure Grupului de Experti cooperarea persoanelor si entitătilor aflate în aria lor de jurisdictie sau sub controlul lor si cere tuturor statelor din regiune să implementeze deplin obligatiile asumate în baza paragrafului 18 de mai sus;

20. ia act de asigurările date de Guvernul din Republica Uganda Comitetului în data de 23 mai 2006 în legătură cu angajamentul de a-si îndeplini obligatiile asumate în baza paragrafului 19 al Rezolutiei nr. 1.596 si cere Guvernului din Republica Uganda să-si demonstreze acest angajament pe deplin;

21. îsi exprimă intentia de a avea în vedere extinderea aplicării măsurilor individuale mentionate în paragrafele 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596 persoanelor care obstructionează activitatea MONUC sau a Grupului de Experti si solicită Secretarului General să prezinte observatiile sale Consiliului;

22. reaminteste că, în conformitate cu paragrafele 2 c) si 4 ale Rezolutiei nr. 1.596, statele au obligatia de a notifica în avans Comitetului livrările de echipament militat neletal care urmează a fi folosit în scopuri umanitare sau de protectie, împreună cu asistenta tehnică si de pregătire, precum si expedierea autorizată pe cale navală de armament si material conex către Republica Democratică Congo, în concordantă cu exceptiile mentionate în paragraful 2 a) al Rezolutiei nr. 1.596;

23. decide să urmărească în continuare această chestiune.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.701/2006 privind situatia din Orientul Mijlociu

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.701/2006 privind situatia din Orientul Mijlociu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 10.793.

 

 

ANEXA')

 

REZOLUTIA nr. 1.701 (2006)

a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, adoptată

la 11 august 2006

 

Consiliul de Securitate,

reafirmând rezolutiile sale anterioare referitoare la Republica Libaneză, în special Rezolutiile nr. 425 (1978), nr. 426 (1978), nr. 520 (1982), nr. 1.559 (2004), nr. 1.655 (2006), nr. 1.680 (2006) si nr. 1.697 (2006), si declaratiile presedintelui său asupra situatiei din Republica Libaneză, în special cele din 18 iunie 2000 (S/PRST/2000/21), 10 octombrie 2004 (S/PRST/2004/36), 4 mai 2005 (S/PRST/2005/17), 23 ianuarie 2006 (S/PRST/2006/3) si din 30 iulie 2006 (S/PRST/2006/35),

exprimându-si îngrijorarea în legătură cu continua escaladarea a ostilitătilor în Republica Libaneză si Israel de la momentul atacului Hezbollah asupra Israelului din data de 12 iulie 2006, care a produs deja sute de decese si vătămări de ambele părti si prejudicii substantiale infrastructurii civile, cauzând si strămutarea a sute de mii de persoane,

accentuând necesitatea încetării violentelor, dar, în acelasi timp, evidentiind importanta solutionării urgente a cauzelor care au generat criza actuală, inclusiv prin eliberarea neconditionată a soldatilor israelieni răpiti,

constient de sensibilitatea temei prizonierilor si încurajând eforturile având drept scop rezolvarea urgentă a problematicii prizonierilor libanezi detinuti în Israel,

salutând eforturile Primului-Ministru al Republicii Libaneze si angajamentul asumat de Guvernul din Republica Libaneză în cadrul planului în sapte puncte, de a-si extinde autoritatea pe întreg teritoriul statului, prin intermediul fortelor sale armate legitime, având drept scop controlul teritoriului din punct de vedere al autoritătii si militar, salutând, de asemenea, angajamentul pentru o fortă ONU consolidată ca număr, echipament, mandat si scop si retinând cererea acestui plan privind retragerea imediată a fortelor israeliene din sudul Republicii Libaneze,

decis să actioneze în vederea unei desfăsurări cât mai rapide a retragerii,

luând notă de propunerile cuprinse în planul în sapte puncte referitoare la problematica fermelor din regiunea Shebaa,

salutând decizia unanimă a Guvernului din Republica Libaneză din data de 7 august 2006 de a desfăsura în sudul Republicii Libaneze o fortă armată libaneză cuprinzând 15.000 de militari, pe măsură ce va avea toc retragerea armatei israeliene dincolo de Linia Albastră, si de a solicită asistenta unor forte suplimentare din partea Fortei Interimare a Natiunilor Unite din Republica Libaneză (UNIFIL), în scopul facilitării accesului fortelor armate libaneze în regiune, precum si de a reafirma intentia sprijinirii fortelor armate libaneze cu resursele necesare îndeplinirii îndatoririlor sale,

constient de propriile responsabilităti în scopul asigurării unui acord permanent de încetare a focului si a unei solutii pe termen lung a conflictului,

considerând ca situatia din Republica Libaneză continuă să pună în pericol pacea si securitatea internatională.

1. solicită o încetare totală a ostilitătilor, bazată în special pe încetarea imediată a atacurilor de către Hezbollah si încetarea imediată a operatiunilor militare ofensive de către Israel;

2. după încetarea totală a ostilitătilor, solicită Guvernului din Republica Libaneză si UNIFIL, în conformitate cu prevederile paragrafului 11, să desfăsoare împreună fortele în zona de sud si Guvernului din Israel ca, odată cu începutul desfăsurării, să îsi retragă în paralel fortele din sudul Republicii Libaneze;

3. accentuează importanta extinderii controlului Guvernului din Republica Libaneză asupra întregului teritoriu libanez în conformitate cu prevederile Rezolutiilor nr. 1.559 (2004) si nr. 1.680 (2006) si a prevederilor relevante ale Acordurilor de la Taif, în vederea exercitării întregii sale suveranităti si asigurării controlului asupra teritoriului său din punct de vedere al autoritătii si militar,

4. reiterează întregul sprijin pentru respectarea „Liniei Albastre”;

5. reiterează, de asemenea, după cum este mentionat în rezolutiile sale anterioare relevante, întregul sprijin pentru integritatea teritorială, suveranitatea si independenta politică a Republicii Libaneze în cadrul frontierelor recunoscute international, mentionate în continutul Acordului General de Armistitiu Israeliano-Palestinian din data de 23 martie 1949;

6. solicită comunitătii internationale să întreprindă imediat măsurile necesare în scopul suplimentării asistentei financiare si umanitare pentru poporul libanez, inclusiv prin facilitarea reîntoarcerii în conditii sigure a persoanelor strămutate si, sub autoritatea Guvernului Republicii Libaneze, redeschiderea aeroporturilor si a porturilor, în conformitate cu dispozitiile paragrafelor 14 si 15, precum si luarea în consideratie a acordării de asistentă viitoare în scopul sprijinirii reconstructiei si dezvoltării Republicii Libaneze;

7. afirmă că toate părtile au obligatia respectării continutului paragrafului 1, în situatia contrară existând riscul imposibilitătii identificării unei solutii pe termen lung, asigurării sprijinului umanitar pentru populatia civilă, inclusiv a sigurantei trecerii pentru convoaiele umanitare sau a reîntoarcerii voluntare, în conditii de sigurantă, a persoanelor strămutate si solicită tuturor părtilor să îndeplinească aceste obligatii si să coopereze cu Consiliul de Securitate;

8. solicită Israelului si Republicii Libaneze să sprijine o încetare permanentă a focului si o solutie pe termen lung având drept bază următoarele principii si elemente: respectarea de către ambele părti a „Liniei Albastre”;

aranjamente de securitate în vederea prevenirii reluării ostilitătilor, inclusiv instituirea între „Linia Albastră” si râul Litani a unei zone libere de persoane înarmate, infrastructură militară si arme, altele de cât cele apartinând Guvernului din Republica Libaneză si UNIFIL, în limitele autorizate în paragraful 11, desfăsurat în această zonă;

implementarea integrală a prevederilor relevante ale Acordurilor de ia Taif si a Rezolutiilor 1.559 (2004) si 1.680 (2006), care dispun dezarmarea tuturor grupărilor armate din Republica Libaneză, astfel încât, în conformitate cu decizia cabinetului libanez din data de 27 iulie 2006, să fie atins scopul asigurării controlului teritoriului din punct de vedere al autoritătii si militar, absenta unor forte străine în Republica Libaneză fără consimtământul guvernului din această tară;

interzicerea vânzării sau furnizării de armament si material conex către Republica Libaneză, cu exceptia celui autorizat de guvernul din această tară; transmiterea către Natiunile Unite a tuturor hărtilor cuprinzând localizarea minelor anti-personal din Republica Libaneză, aflate încă în posesia Israelului;

9. invită Secretarul General să sprijine eforturile de asigurare cât mai rapidă a unor acorduri de principiu din partea Guvernului din Republica Libaneză si a Guvernului din Israel fată de principiile si elementele unei solutii pe termen lung, după cum este mentionat în paragraful 8, si îsi exprimă intentia de a rămâne implicat în mod activ în această problematică;

10. solicită Secretarului General să elaboreze, în colaborare cu factorii internationali relevanti si cu părtile implicate, propuneri de punere în aplicare a prevederilor relevante ale Acordurilor de la Taif si a Rezolutiilor nr. 1 559 (2004) si 1.680 (2006), inclusiv dezarmarea, precum pentru delimitarea frontierelor internationale ale Republicii Libaneze, în special în zonele unde granita este contestată sau nesigură, inclusiv prin abordarea problematicii fermelor din zona Shebaa, si să prezinte într-un termen de 30 de zile propunerile Consiliului de Securitate;

11. decide, în vederea suplimentării si consolidării fortei ca număr, echipament, mandat si scop, să autorizeze o crestere a componentei militare a UNIFIL la un maximum de 15.000 trupe, urmând ca aceasta să detină următoarele atributii suplimentare fată de mandatul prevăzut în Rezolutiile nr. 425 si 426 (1978):

a) monitorizarea încetării ostilitătilor;

b) sprijinirea fortelor armate libaneze în desfăsurarea prin zona de sud, inclusiv de-a lungul „Liniei Albastre”, după retragerea fortelor armate ale Israelului din Republica Libaneză, după cum este mentionat în paragraful 2;

c) coordonarea activitătilor mentionate în prevederile paragrafului 11 b) cu Guvernul din Republica Libaneză si Guvernul din Israel;

d) extinderea asistentei acordate sub formă de sprijin umanitar populatiei civile si reîntoarcerea voluntară, în conditii de sigurantă, a persoanelor strămutate;

e) asistarea fortelor armate libaneze în vederea constituirii zonei mentionate în paragraful 8;

f) asistarea Guvernului din Republica Libaneză, la cererea acestuia, în scopul implementării prevederilor paragrafului 14;

12. actionând în sprijinul cererii Guvernului din Republica Libaneză de desfăsurare a unei forte internationale care îl va asista în vederea exercitării autoritătii pe întregul teritoriu libanez, autorizează UNIFIL să întreprindă toate măsurile necesare în zonele de desfăsurare a trupelor, rămânând Ia aprecierea acesteia ca, în limita resurselor, să se asigure că propria zona de actiune nu este utilizată pentru comiterea unor acte de ostilitate de orice fel, să se opună prin mijloace eficiente unor încercări de împiedicare a îndeplinirii mandatului atribuit de Consiliul de Securitate, si să protejeze personalul Natiunilor Unite, facilitătile, instalatiile si echipamentul, să asigure securitatea si libertatea de miscare a personalului Natiunilor Unite, personalului umanitar si, fără a aduce atingere responsabilitătii Guvernului din Republica Libaneză, să protejeze populatia civilă aflată sub amenintarea iminentă a violentei fizice;

13. solicită Secretarului General să întreprindă urgent măsurile necesare în vederea asigurării capacitătii UNIFIL de a-si îndeplini obligatiile cuprinse în prezenta rezolutie, îndeamnă statele membre să aibă în vedere contributii la UNIFIL si să răspundă pozitiv solicitărilor de asistentă din partea Fortei si îsi exprimă întreaga apreciere fată de cei care au contribuit la UNIFIL în trecut;

14. solicită Guvernului din Republica Libaneză să îsi securizeze frontierele si alte puncte de trecere în scopul prevenirii unei introduceri neautorizate în Republica Libaneză de armament si material conex si solicită UNIFIL, conform dispozitiilor paragrafului 11, să asiste Guvernul din Republica Libaneză, la cererea acestuia;

15. decide ca toate statele să ia măsurile necesare pentru a împiedica, prin intermediul conationalilor lor sau de pe teritoriul lor, ori prin folosirea navelor si avioanelor aflate sub pavilionul lor,

a) vânzarea sau furnizarea către orice entitate, persoană fizică sau juridică din Republica Libaneză de armament si material conex de orice fel, inclusiv arme si munitie, vehicule si echipament militar, echipament paramilitar precum si piese de rezervă pentru cele mentionate mai sus, provenind sau nu de pe teritoriul lor si

b) furnizarea către orice entitate, persoană fizică sau juridică din Republica Libaneză de orice fel de instruire tehnică, asistentă privind furnizarea, fabricarea, întretinerea sau utilizarea obiectelor mentionate în subparagraful a) de mai sus;

aceste interdictii nu vor fi aplicabile armamentului, materialului conex, instruirii sau asistentei autorizate de către Guvernul din Republica Libaneză sau UNIFIL, în limitele mandatului prevăzut în paragraful 11;

16.decide să extindă mandatul UNIFIL până în data de 31 august 2007 si îsi exprimă intentia de a considera o consolidare a mandatului într-o rezolutie viitoare, precum si alti pasi care să contribuie la implementarea unui acord durabil de încetare a focului si a unei solutii pe termen lung;

17. solicită Secretarului General să transmită un raport Consiliului referitor la punerea în aplicare a acestei rezolutii, în interval de o săptămână, si ulterior, în mod constant;

18. accentuează importanta si necesitatea obtinerii unei păci cuprinzătoare, juste si pe termen lung în Orientul Mijlociu, având drept fundament rezolutiile relevante, inclusiv Rezolutiile nr. 242 (1967) din 22 noiembrie 1967, nr. 338 (1973) din 22 octombrie 1973 si nr. 1515 (2003) din 19 noiembrie 2003;

19 decide să urmărească în continuare această chestiune.