MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 803         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 septembrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

72. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

 

1.306. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomen­clatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală

 

1.307. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, în scopul sustinerii activitătii Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

176. - Decizie privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Alexe Gavrilă, secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport

 

177. - Decizie privind eliberarea domnului Adrian Henorel Nitu din functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.061/425. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea organizării si desfăsurării Programului national de diabet zaharat

 

1.711. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

 

Având în vedere insuficienta fondurilor destinate finantării si derulării programelor nationale de sănătate în cadrul cărora sunt tratate afectiuni cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei precum HIV/SIDA, TBC, afectiuni oncologice, diabet zaharat, insuficientă renală cronică, pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate, cu prioritate al bolnavilor cu diabet zaharat la care întreruperea medicatiei poate determina consecinte deosebit de grave constând în decesul bolnavilor; în considerarea necesitătii scurtării perioadei stabilite initial pentru introducerea cârdului european, astfel încât acesta sa poată fi implementat la data aderării României la Uniunea Europeană; aceste împrejurări obiective constituie situatii extraordinare care impun măsuri imediate pentru asigurarea fondurilor necesare finantării si derulării programelor nationale de sănătate si asigurarea premiselor pentru introducerea cârdului european.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernului României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Se înfiintează Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, prin reorganizarea Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, care se desfiintează.”

2. La articolul 16, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) stabileste prioritătile nationale de sănătate publică, elaborează programele nationale de sănătate finantate de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, precum si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate;”.

3. La articolul 16, după litera wj se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

“x) coordonează din punct de vedere stiintific si metodologic, prin comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii Publice, reteaua de asistentă medicală.”

4. După alineatul (1) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Membrii comisiilor de specialitate prevăzuti la alin. (1) lit. x) beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din indemnizatia secretarului de stat, care se acordă proportional cu numărul de participări efective la sedinte. Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de institutiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăsoară activitate prin integrare clinică. Cheltuielile de deplasare din alte localităti, ocazionate de participarea în comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate de Ministerul Sănătătii Publice. Regulamentul de organizare si functionare si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.”

5. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Programele nationale de sănătate publică sunt programele finantate si derulate de Ministerul Sănătătii Publice si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice. Programele nationale de sănătate cu scop curativ sunt programele derulate de către CNAS a căror finantare se asigură din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii Publice si se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

6. La articolul 50, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) aprobă necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor nationale de sănătate publică;”.

7. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - CNAS asigură organizarea si monitorizarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ, având următoarele atributii:

a) implementează programele nationale de sănătate cu scop curativ conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

b) răspunde de asigurarea, urmărirea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor de sănătate cu scop curativ, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, si raportează Ministerului Sănătătii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice;

c) transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele nationale de sănătate cu scop curativ.”

8. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Finantarea programelor nationale de sănătate se realizează cu fonduri de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.”

9. După alineatul (1) al articolului 54 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Ministerul Sănătătii Publice poate aloca, sub formă de transferuri, sume din bugetul propriu către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru realizarea unor programe nationale de sănătate cu scop curativ.”

10. Litera f) a articolului 60 va avea următorul cuprins:

“f) cabinetul de medicină de familie - cabinet specializat în furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală primară, organizat în conditiile legii;”.

11. La articolul 80, literele a), b) si d) vor avea următorul cuprins:

“a) contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în conditiile Contractului-cadru;

b) contracte încheiate cu autoritătile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii de planificare familială, servicii speciale de consiliere, servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în fază terminală si postspitalicesti;

d) contracte încheiate cu autoritătile teritoriale de sănătate publică pentru servicii furnizate în cadrul unor programe nationale de sănătate publică;”.

12. Articolul 81 va avea următorul cuprins:

“Art. 81. - Sumele alocate pentru finantarea asistentei medicale primare se stabilesc pe baza obiectivelor politicii nationale de sănătate publică.”

13. Alineatul (5) af articolului 93 va avea următorul cuprins:

“(5) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă sunt finantate din bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice cu sumele aferente cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare. Sumele aferente acestor cheltuieli sunt prevăzute în mod distinct în bugetul' spitalului.”

14. Alineatul (2) al articolului 110 va avea următorul cuprins:

“(2) Activitatea de consultatii de urgentă la domiciliu si de transport sanitar neasistat poate fi realizată si de furnizori privati prin relatie contractuală directă cu casa de asigurări de sănătate.”

15. Partea introductivă a articolului 153 va avea următorul cuprins:

“Art. 153. - Costul investigatiilor, spitalizării, interventiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, costul medicamentelor si serviciilor aferente stării postransplant, precum si cheltuielile legate de coordonarea de transplant se pot deconta după cum urmează:”.

16. La articolul 153, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, pentru pacientii inclusi în programul national de transplant;”.

17. Articolul 192 va avea următorul cuprins:

“Art. 192. - (1) În cazul existentei unor datorii la data încheierii contractului de management, acestea vor fi evidentiate separat, stabilindu-se posibilitătile si intervalul în care vor fi lichidate în conditiile legii.

(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1) stingerea obligatiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 fată de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii, se realizează esalonat. Plata obligatiilor se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice si în completare de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul fondului, din sumele prevăzute în bugetul aprobat al Ministerului Sănătătii Publice în Programul de administratie sanitară si politici de sănătate. Conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNÂS.”

18. La articolul 213 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;”.

19. La articolul 223 alineatul (2), literă e) va avea următorul cuprins:

“e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii, cu exceptia celor prevăzute la art. 237 alin. (1) lit. s);”.

20. Partea introductivă a alineatului (1) ai articolului 237 va avea următorul cuprins:

“Art. 237. - (1) Serviciile care nu sunt decontate din fond, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitătile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt:”.

21. La articolul 237 alineatul (1), literele i) si o) vor avea următorul cuprins:

“i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevăzute în Contractul-cadru;

o) cheltuielile de personal aferente medicilor si asistentilor medicali, precum si cheltuielile cu medicamente si materiale sanitare din unităti medico-sociale;”.

22. La articolul 237 alineatul (1), după litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) si u), cu următorul cuprins:

“r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului;

s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie si în cabinete de planning din structura spitalului;

t) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihorriotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii.

u) activităti de interes deosebit în realizarea obiectivelor strategiei de sănătate publică, definite prin Contractul-cadru.”

23. După alineatul (2) al articolului 237 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Cheltuielile pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. o), r), s), t) si u) se suportă din bugetul de stat.”

24. La articolul 256 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

“d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice.”

25. Alineatul (3) al articolului 256 va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele colectate în contul fondului potrivit alin. (2) sunt în permanentă la dispozitia CNAS si se repartizează de ordonatorul principat de credite, proportional cu sumele aprobate pe subcapitole de cheltuieli prin legile bugetare anuale, pe fiecare domeniu de asistentă medicală.”

26. Alineatul (3) al articolului 257 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul persoanelor care realizează în acelasi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) si f), contributia se calculează asupra tuturor acestor venituri.”

27. La articolul 262 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) cheltuieli de administrare, functionare si de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăsirea limitei de 3%;”.

28. După alineatul (2) al articolului 265 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Sumele alocate de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice pentru realizarea programelor nationale de sănătate cu scop curativ, rămase neutilizate, se virează de CNAS până la sfârsitul anului în contul bugetului din care provin.”

29. La articolul 272 alineatul (2), litera d) se abrogă.

30. Alineatul (3) al articolului 285 va avea următorul cuprins:

“(3) Personalului CNAS, caselor de asigurări, Ministerului Sănătătii Publice si al autoritătilor de sănătate publică îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinatie, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăsurată de casele de asigurări si 2,5% din sumele încasate la bugetul fondului prin executare silită desfăsurată de ANAF. Modalitatea de constituire si utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

31. Alineatul (4) al articolului 298 va avea următorul cuprins:

“(4) Organizarea si functionarea Comisiei de arbitraj se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS. Comisia este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice, CNAS, CMR, CFR, CMDR.”

32. Alineatul (1) al articolului 299 va avea următorul cuprins:

“Art. 299. - (1) Arbitrii sunt desemnati de către părti, respectiv de Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj, dintr-o listă de arbitrii atestati de Ministerul Sănătătii Publice pe baza unui examen desfăsurat în conditiile si potrivit procedurilor stabilite printr-un regulament aprobat prin ordinul ministrului sănătătii publice si înregistrat la Comisia de arbitraj.”

33. La articolul 306, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) cele prevăzute la lit. a) si c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b) si d), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.”

34. Articolul 313 va avea următorul cuprins:

“Art. 313. - (1) Persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătătii altei persoane răspund potrivit legii si au obligatia să repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentând cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicală acordată. Sumele reprezentând cheltuielile efective vor fi recuperate de către furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile având ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurări de sănătate si dobândesc calitatea procesuală a acestora, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

(2) Furnizorii de servicii care acordă asistenta medicală prevăzută la alin. (1) realizează o evidentă distinctă a acestor cazuri si au obligatia să comunice lunar casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală această evidentă, în vederea decontării, precum si cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective în vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate pentru cazurile respective.”

35. La articolul 339, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) copiata pentru asigurări voluntare de sănătate de tip complementar - diferenta între tariful decontat de casa de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si tariful maximal stabilit de Ministerul Sănătătii Publice, ca autoritate natională în politica de preturi a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale;”.

36. Alineatul (3) al articolului 350 se abrogă.

37. Articolul 359 va avea următorul cuprins:

“Art. 359. - Lista copiatilor si pretul de referintă pentru serviciile din pachetul de servicii medicale de bază acoperite partial se stabilesc prin Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.”

38. Articolul 362 va avea următorul cuprins:

“Art. 362. - Veniturile prevăzute la art. 361 gestionate de Ministerul Sănătătii Publice sunt folosite pentru investitii în infrastructură si dotări în sistemul sanitar public, finantarea programelor nationale de sănătate si pentru rezerva Ministerului Sănătătii Publice pentru situatii speciale.”

39. La articolul 367 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Disponibilitătile temporare din contributiile constituite ca venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice se păstrează la trezoreria statului si sunt purtătoare de dobândă în conditiile stabilite prin conventia încheiată între Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Finantelor Publice.”

40. La articolul 863, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) la data aderării României la Uniunea Europeană: art. 320-329;”.

Art. II. - Art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

Art. III. - Art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 26 aprilie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2007.

Art. IV. - Dispozitiile din cuprinsul art. I pct. 15, 24 si 25 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 72.  

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 70672006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz liman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personala, pe bază de prescriptie medicală

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 2 iunie 2006, punctul G.21 DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE din sublista C se modifică si va avea următorul cuprins:

 

“G. 21. DIABET ZAHARAT SI BOLI DE NUTRITIE

 

Nr. crt.

Nr. crt.

Grupa ATC

D.C.I.

1161.

1.

A10BA02

Metforminum

1162.

2.

A10BA03

Buforminum

1163.

3.

A10BB01

Glibenclamidum

1164.

4.

A10BB03

Tolbutamidum

1165.

5.

A10BB07

Glipizidum

1166.

6.

A10BB08

Gliquidonum

1167.

7.

A10BB09

Gliclazidum

1168.

8.

A10BB012

Glimepiridum

1169.

9.

A10BD02

Combinatii (Glibenclamidum + Metforminum)

11610.

10.

A10BF01

Acarbosum

11611.

11.

A10BG02

Rosiglitazonum*)

11612.

12.

A10BG03

Pioglitazonum*)

11613.

13.

A10BX02

Repaglinidum


*) Initierea tratamentului se face cu aprobarea comitetului de conducere al unitătii sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de implementare a programului de diabet zaharat.

 

Medicamentele specifice de tipul insulinelor si glucagonului, pentru bolnavii cu diabet zaharat, se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează subprogramul national cu scop curativ stabilit prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Presedintele Casei Nationale

de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălii,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.306.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, în scopul sustinerii activitătii Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Cancelariei Primului-Ministru pentru Autoritatea Natională pentru Tineret, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”, cu suma de 500 mii lei, în scopul sustinerii activitătii Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativei Tinerilor.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Tineret,

Károly Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.307.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Alexe Gavrilă, secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport

 

Având în vedere:

- Decretul Presedintelui României nr. 1.098/2006 pentru numirea unui vicepresedinte al Plenului Consiliului Concurentei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nf. 767 din 8 septembrie 2006;

- faptul că mandatul domnului Alexe Gavrilă în functia de vicepresedinte al Plenului Consiliului -Concurentei a început pe data de 11 septembrie 2006, data depunerii jurământului în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- solicitarea domnului Alexe Gavrilă, secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport, formulată prin Adresa nr. 199 din 11 septembrie 2006, referitoare la încetarea raporturilor de serviciu începând cu data de 11 septembrie 2006,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 18 alin. (1) lit. b) si art. 84 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Alexe Gavrilă, secretar general al Agentiei Nationale pentru Sport, începând cu data de 11 septembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Adrian Henorel Nitu din functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Henorel Nitu se eliberează din functia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 177.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.061 din 31 august 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 425 din 4 septembrie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea organizării si desfăsurării Programului national de diabet zaharat

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 362 si 50 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, ale titlului VIII “Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.628/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 4.065/2006 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Programul national de diabet zaharat are ca scop îmbunătătirea stării de sănătate, cresterea sperantei de viată a bolnavilor de diabet zaharat, precum si asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat, cuprinsi în program.

(2) Programul national de diabet zaharat cuprinde trei componente, si anume: “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie”, “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat”, si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharaf.

(3) Programul national de diabet zaharat se finantează integral din bugetul Ministerului Sănătătii Publice prin transfer de la bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si din venituri proprii, de la data intrării în vigoare a actului normativ emis în acest sens în conditiile legii pentru componentele “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”. Componenta “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie” se va finanta direct din bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 2. - (1) Coordonarea activitătii de specialitate se realizează la nivel national prin Agentia Natională pentru Programe de Sănătate.

(2) Coordonarea activitătii de specialitate se realizează la nivelul fiecărui judet prin unitatea judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, de implementare a Programului national de diabet zaharat, structură fără personalitate juridică în cadrul serviciului programe de sănătate judetean, denumită în continuare unitatea judeteană, care se înfiintează în termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

(3) Pe lângă rolul de coordonator, unitatea judeteană implementează, validează, gestionează si răspunde la nivel judetean si al municipiului Bucuresti de derularea Programului national de diabet zaharat.

(4) Unitatea judeteană este formată din:

- medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice din unităti sanitare publice ori private, aflati în relatie contractuală directă sau prin unitătile sanitare cu casele de asigurări de sănătate;

- responsabilul judetean si al municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritătii de sănătate publică;

- responsabilul programului de la nivelul casei de asigurări de sănătate.

(5) Activitatea unitătii judetene este coordonată de responsabilul judetean si al municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritătii de sănătate publică.

Art. 3. - (1) Pentru cresterea accesului la îngrijiri, monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat se asigură de către medicii de familie, medicii specialisti desemnati si medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice.

(2) Medicii specialisti desemnati, aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sunt nominalizati de autoritatea de sănătate publică judeteană la propunerea unitătii judetene, în conditiile în care există un deficit de medici de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice.

(3) Medicii de familie aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate asigură monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orală, conform recomandărilor medicului specialist sau cu competentă în diabet, nutritie si boii metabolice.

(4) Medicii specialisti desemnati asigură monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat insulinotratati conform recomandărilor medicului specialist sau cu competentă în diabet, nutritie si boii metabolice.

(5) Medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice asigură monitorizarea tuturor bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi în program, fac evaluarea initială, stabilesc schema terapeutică si planul de monitorizare si asigură reevaluarea bolnavilor cu diabet zaharat.

(6) Transmiterea schemelor terapeutice si a planului de monitorizare individual, prin scrisoare medicală, de la medicii specialisti sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice la medicii de familie si la medicii specialisti desemnati se face prin intermediul bolnavului.

(7) Modul de acordare a consultatiilor, prescrierea tratamentului si responsabilitătile medicilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Monitorizarea bolnavilor cu diabet zaharat tip 2 cu medicatie orală specifică face parte din serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază pentru asistenta primară.

(2) Monitorizarea bolnavilor insulinotratati face parte din serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază pentru asistentă medicală ambulatorie de specialitate.

(3) Decontarea serviciilor mentionate la alin. (1) si (2) se realizează conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 5. - (1) Medicamentele specifice diabetului zaharat se acordă pe baza prescriptiilor medicale eliberate de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, de către medicii specialisti desemnati si de către medicii de familie (conform schemei terapeutice stabilite în scrisoarea medicală de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice), conform dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Medicamentele antidiabetice pentru tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat se prescriu pentru o perioadă de până la 90 de zile.

Art. 6. - Pentru cresterea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi în program, eliberarea medicamentelor antidiabetice orale se face prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, începând cu data de 1 octombrie 2006.

Art. 7. - (1) Eliberarea medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizează prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice sau ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

(2) Unitătile sanitare, inclusiv cele ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, prin ale căror farmacii se eliberează medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor, se propun de autoritatea de sănătate publică judeteană si directiile medicale ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, se aprobă de către ministrul sănătătii publice si sunt comunicate Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Achizitia medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se realizează prin licitatie deschisă organizată la nivel national de Ministerul Sănătătii Publice împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(4) Modul de achizitie, contractare si eliberare a medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor se efectuează potrivit proceduriior cuprinse în Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 671/253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii Publice va pune la dispozitia celor cu responsabilităti în derularea Programului national de diabet zaharat softul certificat, iar medicilor de familie le va asigura si testele si glucometrele necesare monitorizării bolnavilor cu diabet zaharat pe care îi au în evidentă potrivit prezentului ordin.

Art. 9. - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplică si unitătilor sanitare apartinând ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie.

(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 octombrie 2006.

Art. 10. - Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene, casele de asigurări de sănătate judetene, institutiile, structurile nominalizate si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind modul de acordare a consultatiilor si prescrierea tratamentului în cadrul Programului national de diabet zaharat si responsabilitătile participantilor la program I. Modul de acordare a consultatiilor si prescrierea tratamentului

 

1. Consultatia de includere în program sau excluderea din program

Includerea si excluderea în/din program se vor asigura exclusiv de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, indiferent dacă lucrează în unităti sanitare publice ori private, aflati în relatie contractuală directă sau prin unitătile sanitare cu casele de asigurări de sănătate. Responsabilitatea stabilirii schemei terapeutice, a includerii sau excluderii în/din program apartine exclusiv medicului specialist sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si se face conform protocolului aprobat.

2. Consultatia de control se efectuează de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, de către medicul de familie ori medicul specialist desemnat, pe bază de scrisoare medicală trimisă de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, cu exceptia copiilor si a gravidelor cu diabet zaharat, pentru care consultatia de control se face exclusiv de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice.

a) Colaborarea medicului de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice cu medicii de familie, precum si cu medicii specialisti desemnati trebuie să fie bazată permanent pe scrisoarea medicală, ceea ce permite si obligă înregistrarea în fisa bolnavului a tuturor modificărilor survenite.

b) Prescrierea medicatiei va fi făcută de medicul de familie numai pentru beneficiarii noninsulinotratati ai programului, conform schemei terapeutice initiate de medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si planului de monitorizare.

c) Prescrierea medicatiei va fi făcută de medicii specialisti desemnati, pentru beneficiarii insulinotratati ai programului, conform schemei terapeutice initiate de medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si planului de monitorizare.

d) Necesitatea modificării schemei de tratament îndreptăteste si obligă medicul de familie si medicii specialisti desemnati să trimită bolnavul medicului de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice care va elabora noua schemă terapeutică.

e) Pacientilor cu terapie mixtă tratamentul cu antidiabetice orale (ADO) le va fi prescris de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice ori de către medicul desemnat.

f) La pacientii care nu ating tintele terapeutice, obiective care trebuie cunoscute în amănuntime si consemnate în fisa bolnavului, ori în cazul aparitiei complicatiilor cronice (oftalmologice, renale, neurologice, cardiovasculare etc.) se impun controale mai frecvente din partea medicului de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, conform planului de monitorizare din scrisoarea medicală.

g) Îngrijirea copiilor cu diabet zaharat se va face în exclusivitate de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice.

h) Îngrijirea gravidelor cu diabet zaharat (preexistent sarcinii ori gestational) se va face în exclusivitate de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice.

i) Medicii de familie si medicii specialisti desemnati în derularea programului au obligatia de a trimite pacientii cu diabet zaharat la cel putin două consultatii de control pe an la medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, conform schemei terapeutice initiate si calendarului planului de monitorizare precizat de către acesta.

j) Medicii de familie si medicii specialisti desemnati au obligatia să urmeze cursuri de instruire în diabet, nutritie si boli metabolice, organizate prin Ministerul Sănătătii Publice.

3. Consultatia anuală de bilant se efectuează de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si trebuie să contină evaluarea planului terapeutic si de recuperare, precum si a examenelor paraclinice dictate de starea bolnavului, obligatoriu hemoglobina glicozilată (HbA1C).

II. Responsabilitătile participantilor la program

1. Medicul de familie are următoarele responsabilităti:

a) să asigure efectuarea depistării diabetului zaharat, prin efectuarea glicemiei à jeun la următoarele categorii de persoane asigurate: Diabetul zaharat tip 2 la persoanele cu risc:

- vârsta peste 45 de ani, la fiecare 3 ani;

- vârsta sub 45 de ani, cu unul dintre următorii factori de risc:

• obezitate (IMC a 30 kg/m2);

• rudă de gradul I cu diabet zaharat;

• nasterea unui copil > 4 kg sau diagnostic de diabet gestational;

• HTA (a 140/90 mm Hg);

• HDL colesterol s 0,9 mmol/l (s 35 mg/dl) si/sau TG a 2,2 mmol/l (a 200 mg/dl);

• diagnostic anterior de STG (scăderea tolerantei la glucoza) sau GBM (glicemie bazală modificată);

• boala cardiovasculară;

• simptome sugestive de diabet.

Gravidelor cu risc crescut li se recomandă testul de diagnostic în momentul luării în evidentă.

Gravidelor cu risc moderat, li se recomandă testul de diagnostic în săptămânile 24-28 de sarcină.

Gravidelor cu risc scăzut de a dezvolta diabet gestational nu le este necesară testarea. în această categorie sunt incluse gravidele care întrunesc toate criteriile de mai jos:

- vârsta sub 25 de ani;

- greutate normală înainte de sarcină;

- membră a unei etnii cu risc scăzut de diabet gestational;

- fără istoric familial de diabet zaharat;

- fără istorie personală de intolerantă la glucoza;

- fără istorie personală de probleme obstetricale;

b) să îndrume bolnavul, în cazul unei valori patologice a glicemiei, cu bilet de trimitere la medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, pentru stabilirea diagnosticului si eventuala includere în program;

c) să consemneze în fisa de consultatie medicală, la primirea confirmării diagnosticului prin scrisoare medicală, diagnosticul complet, regimul igieno-dietetic si de activitate, termenele (calendarul) la care se vor efectua examenele medicale de control clinic si paraclinic, schema terapeutică - planul de monitorizare:

- parametrii antropometrici: greutate, înăltime, circumferinta abdominală;

- tensiune arterială;

- glicemie à jeun;

- reactii adverse;

- stil de viată - alimentatie, activitate fizică, consum de alcool, fumat, stres;

- aderentă la tratament;

- conditii de viată;

d) să constituie evidente distincte pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viată si pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viată si medicatie orală specifică;

e) să ia bolnavul în evidentă pentru tratament si monitorizare continuă, completând toate datele necesare Registrului National de Diabet Zaharat transmise prin intermediul registrului judetean de diabet zaharat, în ordine cronologică, prin softul certificat si dedicat acestuia;

f) să întretină baza de date printr-un soft dedicat numai după ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care va raporta activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat;

g) să prescrie medicatia conform schemei terapeutice stabilite în scrisoarea medicală de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si să o consemneze în fisa bolnavului;

h) să supravegheze bolnavul în respectarea regimului igieno-dietetic si de activitate prescris si să urmărească ca acesta să se prezinte la examenele medicale de control potrivit calendarului stabilit;

i) să trimită bolnavul cu scrisoare medicală la medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, la cel putin două consultatii de control pe an sau ori de câte ori apare necesitatea modificării schemei de tratament;

j) în cazul în care se infirmă diagnosticul de diabet zaharat, să completeze în fisa de consultatii diagnosticul si indicatiile prescrise, fără evidentă specială;

k) să efectueze consultatiile de control si să facă prescrierile conform scrisorii medicale adresate lui de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice;

l) să transmită medicului de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice pentru consultatia de control si bilant scrisoarea medicală care va cuprinde datele solicitate de specialist la initierea tratamentului, clinice si paraclinice, date despre stilul si conditiile de viată, aderenta la tratament, posibile bariere.

2. Medicul de specialitate desemnat are următoarele responsabilităti:

a) la suspiciunea de diabet zaharat, să îndrume bolnavul cu bilet de trimitere la medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice, pentru stabilirea diagnosticului si eventuala includere în program;

b) la primirea confirmării diagnosticului prin scrisoare medicală, să consemneze în fisa de consultatie diagnosticul complet, regimul igieno-dietetic si de activitate, termenele (calendarul) la care se vor efectua examenele medicale de control clinic si paraclinic, schema terapeutică - planul de monitorizare;

c) la bolnavii insulinotratati, să efectueze consultatiile de control si să prescrie medicatia conform schemei terapeutice stabilite în scrisoarea medicală de către medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si să le consemneze în fisa medicală;

d) să întretină baza de date printr-un soft dedicat numai după ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care să raporteze activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat.

3. Medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice are următoarele responsabilităti:

a) să precizeze diagnosticul de certitudine si să includă bolnavul în program;

b) să stabilească scheme terapeutice si calendarul planului de monitorizare pentru fiecare bolnav cu diabet zaharat în conformitate cu protocolul terapeutic. Initierea tratamentului cu analogi de insulina si/sau tiazolidindione (glitazone) se aprobă de comitetul de conducere al unitătii judetene;

c) să efectueze consultatiile de includere în program, de control, de bilant si să prescrie medicatie specifică atât beneficiarilor insulinotratati, cât si celor tratati cu antidiabetice orale, la care consideră necesară supravegherea strictă si directă a bolnavului;

d) să gestioneze derularea programului prin intermediul componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat prin softul dedicat numai după ce acesta va fi certificat, instalat si functional;

e) să transmită datele la componenta judeteană a Registrului National de Diabet Zaharat, să realizeze evidenta bolnavului aflat în tratament si să planifice evaluarea periodică, în functie de evolutia bolii;

f) să emită scrisori medicale către medicii de familie pe lista cărora este înscris bolnavul cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viată sau pentru bolnavii cu diabet zaharat tip 2 controlat prin optimizarea stilului de viată si medicatie orală specifică;

g) să emită scrisori medicale către medicii specialisti desemnati pentru bolnavii insulinotratati, după caz;

h) scrisorile medicale vor preciza, în conformitate cu protocolul terapeutic, recomandări de dietă, schemele terapeutice, medicatie specifică (forma comercială, doză, ritm etc), medicatie pentru complicatii si/sau patologie asociată, alte examinări, data următorului control si calendarul planului de monitorizare a pacientilor cu diabet zaharat, inclusiv data următorului control;

i) să valideze semestrial, cu ocazia consultatiei de control, schemele terapeutice pentru bolnavii aflati în evidenta medicilor de familie si a medicilor specialisti desemnati;

j) să prelucreze, să centralizeze si să înainteze lunar către comitetul de conducere al unitătii judetene datele înregistrate la nivel de bolnav si să facă raportările în format electronic, pentru întretinerea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat;

k) să propună comitetului de conducere al unitătii judetene bolnavi pentru instituirea terapiei intensive prin pompe de insulina, conform criteriilor aprobate;

l) să propună comitetului de conducere al unitătii judetene bolnavi pentru instituirea automonitorizării prin program, conform criteriilor aprobate;

m) să raporteze caselor de asigurări de sănătate CNP-urile beneficiarilor programului pentru componentele “Tratamentul cu insulina ai bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”. Raportarea se face pe liste separate, pentru fiecare categorie de tratament (cu insulina, cu ADO si mixt);

n) să asigure transmiterea prin scrisoare medicală a schemelor terapeutice si a planului de monitorizare individual către medicii de familie si către medicii specialisti desemnati, prin scrisoare medicală, prin intermediul pacientului.

4. Unitatea sanitară publică sau privată are următoarele responsabilităti:

a) în situatia depistării unui caz nou de diabet zaharat, va înstiinta medicul de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice si unitatea judeteană în vederea includerii în program;

b) unitătile sanitare prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordin, prin ale căror farmacii cu circuit închis se vor elibera insuline, sunt obligate să înregistreze setul de date existente la nivel de bolnav în programul informatic pus la dispozitie de casele de asigurări de sănătate;

c) dispune măsurile necesare în vederea asigurării realizării obiectivelor programului;

d) răspunde de organizarea, monitorizarea si buna desfăsurare a activitătilor medicale din cadrul programului de sănătate;

e) elaborează necesarul lunar de insuline, tinând cont de numărul de bolnavi de diabet zaharat aflati în tratament cu insuline si de stocurile de medicamente la data întocmirii acestuia. Necesarul lunar va fi transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu avizul prealabil al unitătii judetene, în intervalul 20-25 din luna în curs pentru luna următoare, atât în format electronic, cât si prin fax prin unitatea judeteană;

f) răspunde de raportarea corectă si la timp a datelor către autoritătile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate;

g) răspunde de modul de organizare a contabilitătii, a evidentelor tehnico-operative, de exactitatea si realitatea datelor raportate autoritătilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate, precum si altor institutii abilitate de lege;

h) răspunde de aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 86/2006 în ceea ce priveste derularea programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora, precum si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 671/253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programului, respectiv subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

5. Unitatea judeteană de implementare a Programului national de diabet zaharat:

a) va avea un comitet de conducere format din: coordonator, respectiv responsabilul judetean si al municipiului Bucuresti al programului de la nivelul autoritătii de sănătate publică, coordonator medical, respectiv coordonatorul centrului judetean de diabet si boli de nutritie, iar în cazul Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu”, de directorul medical al institutului, responsabil al programului din partea casei de asigurări de sănătate si, după caz, 2 până la 4 membri alesi în sedinta de constituire a unitătii judetene, precum si membri ai comisiei de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice, după caz;

b) functionează folosind structura si resursele tehnice ale centrului judetean de diabet si boli de nutritie, respectiv ale Institutului de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” pentru Bucuresti, si va fi coordonată de responsabilul programului de la nivelul autoritătii de sănătate publică, numit coordonator de program;

c) implementează, coordonează, validează, gestionează si răspunde de derularea programului printr-un soft dedicat, numai după ce acesta va fi certificat, instalat si functional, prin care va raporta activitatea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat;

d) va întretine baza de date si va transmite datele necesare privind:

- includerea sau excluderea bolnavilor în/din program;

- desemnarea medicilor care derulează programul;

- stabilirea schemelor terapeutice individuale în functie de protocolul terapeutic si fondurile aprobate;

- initierea schemei terapeutice pentru analogi de insulina si/sau tiazolidindione (glitazone);

e) stabileste limitele de cheltuieli pe fiecare unitate sanitară prevăzută la art. 7 alin. (2) din ordin, prin ale cărei farmacii cu circuit închis se distribuie insuline, cu încadrarea în bugetul aprobat pe judet;

f) la nivelul unitătii judetene functionează secretariatul tehnic, sustinut financiar prin program din fonduri de la bugetul de stat, componenta “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie”. Acest secretariat va avea cel putin un operator/programator analist/statistician, angajat pentru gestionarea componentei judetene a Registrului National de Diabet Zaharat;

g) coordonează, asigură si răspunde de functionarea Registrului National de Diabet Zaharat - componenta judeteană (colectarea de date, transmiterea datelor, mentinerea si întretinerea sistemului informatizat);

h) semestrial, unitatea judeteană analizează datele la nivel de pacient din componenta judeteană a Registrului National de Diabet Zaharat si validează prin coordonatorul medical lista bolnavilor aflati în tratament si monitorizare la medicii de familie, medicii desemnati ori medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice;

i) până în data de 10 a fiecărei luni comitetul de conducere al unitătii judetene analizează si validează prin coordonatorul medical necesarul pentru medicamente antidiabetice (orale si insulina) în baza schemelor terapeutice si în limita de cheltuieli;

j) secretariatul tehnic realizează evidenta bolnavilor cuprinsi în program, pe medic de familie, schemă terapeutică si distributie teritorială, în 45 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I;

k) secretariatul tehnic va constitui în format electronic baza de date a judetului. Datele solicitate de Unitatea centrală de implementare a Programului national de diabet zaharat se transmit, cu avizul coordonatorului unitătii judetene, trimestrial, până cel târziu în data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru;

l) în data de 10 a fiecărei luni va transmite prin e-mail si prin postă Unitătii centrale de implementare a Programului national de diabet zaharat modificările si actualizările survenite în cursul lunii precedente, precum si, trimestrial, raportul privind derularea programului, cu indicatorii fizici si de eficientă ai acestuia;

m) în intervalul 20-25 din luna în curs, pentru luna următoare, comitetul de conducere al unitătii judetene va transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, atât în format electronic, cât si prin fax, necesarul de insuline avizat, pentru fiecare dintre unitătile sanitare prevăzute la art. 7 alin. (2) din ordin;

n) în data de 25 a fiecărei luni comitetul de conducere al unitătii judetene, după analiza schemelor terapeutice, transmite prin e-mail si prin postă Unitătii centrale de implementare a Programului national de diabet zaharat necesarul estimat de medicamente antidiabetice orale, conform raportărilor din componenta judeteană a Registrului National de Diabet Zaharat, avizat de casa de asigurări de sănătate pentru încadrarea în limita de cheltuieli pentru luna următoare;

o) răspunde, prin comitetul de conducere, de încadrarea în fondurile aprobate;

p) analizează, aprobă si organizează, în limita bugetului, propunerile medicilor de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice privind automonitorizarea beneficiarilor de program (cantitate, durată) si constituie o evidentă separată a acestora;

q) propune Unitătii centrale de implementare a Programului national de diabet zaharat bolnavi pentru instituirea terapiei intensive prin pompe de insulina, conform criteriilor aprobate, si asigură consumabilele în urma aprobării Unitătii centrale de implementare a Programului national de diabet zaharat, după instalarea dispozitivului, în centrul desemnat;

r) organizează si coordonează programele de instruire a medicilor de familie, în cadrul educatiei medicale continue (EMC) (strategii, curricula, personal);

s) pentru activitatea desfăsurată la nivelul unitătii judetene, medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si boli metabolice pot primi o remuneratie proportională cu numărul de bolnavi la nivel de program national, cu finantare de la bugetul de stat, prin Ministerul Sănătătii Publice.

6. Unitatea centrală de implementare a Programului national de diabet zaharat:

a) coordonează, asigură si răspunde de functionarea Registrului National de Diabet Zaharat (colectarea de date, transmiterea datelor, mentinerea si întretinerea sistemului informatizat);

b) aprobă propunerile unitătii judetene de instituire a terapiei intensive prin pompe de insulina pentru bolnavii care au primit avizul unitătii judetene conform criteriilor aprobate de Comisia de diabet si endocrinologie a Ministerului Sănătătii Publice;

c) comunică Casei Nationale de Asigurări de Sănătate farmaciile cu circuit închis desemnate să elibereze tratamentul cu insulina, în vederea distributiei comenzilor lunare;

d) solicită trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie indicatorii specifici de program de la unitatea judeteană, conform metodologiei stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 86/2006 pentru aprobarea programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006;

e) analizează datele specifice pe program, primite din teritoriu, si elaborează rapoartele de evaluare a programului, pe baza indicatorilor specifici si a altor date statistice relevante;

f) primeste anual, trimestrial si ori de câte ori este nevoie de la Casa Natională de Asigurări de Sănătate consumurile de medicamente antidiabetice pentru componentele “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”;

g) solicită ori de câte ori este nevoie date suplimentare de raportare privind cele trei componente: “Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie”, “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” si “Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat”;

h) pe baza datelor primite elaborează strategii, sinteze si propuneri de reorganizare si prioritizare a interventiilor specifice din cadrul programului, pe care le înaintează Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

i) propune spre aprobare Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate alocarea fondurilor pe componente de program si repartitia pe judete, pe baza analizei propunerilor primite de la unitătile judetene de implementare;

j) ajută Agentia Natională pentru Programe de Sănătate în prevenirea si gestionarea situatiilor de criză posibile;

k) monitorizează si evaluează trimestrial modul de implementare si realizarea obiectivelor programului si propune Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate măsuri de îmbunătătire;

l) are rol consultativ pentru Agentia Natională pentru Programe de Sănătate în ceea ce priveste managementul programului;

m) colaborează cu alte institutii si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale pentru asigurarea continuitătii si corelării cu alte programe în domeniu, finantate din alte surse;

n) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat la nivel national.

7. Casele de asigurări de sănătate au următoarele responsabilităti:

a) în cadrul comitetului director al unitătii judetene, prin responsabilul desemnat de casa de asigurări de sănătate, colaborează la realizarea evidentei beneficiarilor cuprinsi în program pe medic de familie, schemei terapeutice, distributiei teritoriale, precum si încadrarea în bugetul alocat;

b) pun la dispozitia unitătii judetene datele si informatiile solicitate, existente la nivelul casei de asigurări de sănătate privind derularea programului, prin intermediul responsabilului programului din partea casei de asigurări de sănătate;

c) contractează cu farmaciile cu circuit deschis, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita fondurilor prevăzute distinct;

d) decontează lunar contravaloarea medicamentelor antidiabetice orale eliberate, pe baza facturilor, borderourilor distincte, însotite de prescriptiile medicale eliberate;

e) asigură redistribuirea trimestrială a fondurilor disponibile în functie de adresabilitate la farmaciile contractante, în limita sumelor alocate cu această destinatie;

f) trimestrial transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru a fi comunicate Ministerului Sănătătii Publice, cantitatea si valoarea medicamentelor eliberate de farmacii, în vederea reîntregirii fondurilor necesare pentru medicamente antidiabetice orale si insuline de către Ministerul Sănătătii Publice.

8. Autoritatea de sănătate publică are următoarele responsabilităti:

a) implementează strategiile si propune structurile implicate în preventia si terapia diabetului zaharat si a complicatiilor sale cronice (depistare, monitorizare, automonitorizare, pompe de insulina, scheme terapeutice etc);

b) asigură si evaluează calitatea îngrijirii conform protocoalelor terapeutice;

c) asigură activitatea de coordonare, îndrumare si control al calitătii îngrijirii;

d) asigură si verifică activitatea unitătii judetene si ia măsurile ce se impun;

e) nominalizează, la propunerea unitătii judetene, medicii specialisti care vor monitoriza si prescrie tratamentul antidiabetic;

f) propune spre aprobare si nominalizare Ministerului Sănătătii Publice, la recomandarea unitătii judetene, unitătile sanitare cu farmacii cu circuit închis, inclusiv cele ale ministerelor cu retea proprie, prin care se va derula componenta “Tratamentul cu insulina al bolnavilor cu diabet zaharat” a programului;

g) supraveghează derularea programului, controlând activ atât terapia asigurată prin acest program, cât si preventia;

h) răspunde de încadrarea în fondurile aprobate cu această destinatie;

i) gestionează produsele si alocarea resurselor necesare automonitorizării si tratamentului prin perfuzie continuă (pompe de insulina);

j) verifică îndeplinirea angajamentelor tuturor participantilor, si în cazul neîndeplinirii sarcinilor sau responsabilitătilor va institui un plan de măsuri de remediere ori va face propuneri de sanctionare conform legii;

k) verifică si coordonează componenta judeteană a Registrului National de Diabet Zaharat;

l) Ministerul Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publică, organizează cursuri de instruire în diabet, nutritie si boli metabolice pentru medicii de familie si medicii specialisti desemnati.

9. Unitătile farmaceutice au următoarele responsabilităti:

a) farmaciile cu circuit deschis asigură aprovizionarea continuă cu medicamentele antidiabetice orale, stabilite în cadrul programului, cu asigurarea unui stoc minim echivalent medicamentelor antidiabetice orale eliberate în cursul lunii precedente;

b) farmaciile cu circuit închis nominalizate de Ministerul Sănătătii Publice asigură aprovizionarea continuă cu medicamentele specifice diabetului zaharat de tipul insulinelor, de la furnizorii desemnati câstigători ai licitatiilor organizate de Ministerul Sănătătii Publice, în conditiile legii si cu preturile adjudecate;

c) farmaciile vor raporta lunar, utilizând un program dedicat si acreditat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, datele referitoare la consumul de medicamente specifice tratamentului diabetului zaharat.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

având în vedere Avizul comun nr. 12 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală si al comitetelor tehnice de specialitate - CTS 4 - Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor si CTS 5 - Structuri si Avizul nr. 6.474 din 13 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat în Constructii,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2006*), elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - De la data publicării prezentului ordin, Normativul pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, indicativ P 100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 3/N/1992, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 1-2/1992, cu cap. 11 si 12 completate si modificate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 71 /N/1996, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 11/1996, se aplică astfel:

a) la proiectarea clădirilor noi, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006;

b) la expertizarea tehnică si proiectarea consolidării clădirilor existente, în cazul contractelor încheiate până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării constructiilor vulnerabile seismic.

Art. 3. - (1) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului, formulată prin tema de proiectare, prin exceptie de la prevederile art. 2 lit. a).

(2) Până la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea si pentru proiectarea consolidării constructiilor vulnerabile seismic, prevederile referitoare la actiunea seismică cuprinse în cap. 3 si anexa A din Codul de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006 se pot aplica la cererea investitorului, formulată prin tema de proiectare, prin exceptie de la prevederile art. 2 lit. b).

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării, cu exceptia art. 1, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Art. 5. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 489/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 si 462 bis din 31 mai 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 1.711.

 

*) Revizuirea Codului de proiectare seismică P 100-1/2004.

**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, precum si în Buletinul Constructiilor editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - ÎNCERC Bucuresti.