MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

183. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

356. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. p) pct. 1 si 2 si lit. u) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 313/2005 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pietei interne reglementate a gazelor naturale si a consumatorilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005.

Art. 3. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, consumatorii eligibili si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 183.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Scop

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca obiective:

a) urmărirea si controlul respectării de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a criteriilor si a metodelor de calcul al preturilor si tarifelor reglementate;

b) asigurarea de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale a securitătii, continuitătii si echilibrului alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;

c) aplicarea unui tratament egal si nediscriminatoriu tuturor consumatorilor de gaze naturale;

d) promovarea si asigurarea competitiei pe piata internă a gazelor naturale;

e) asigurarea transparentei preturilor si a tarifelor în sectorul gazelor naturale;

f) crearea bazei de date si furnizarea de informatii privind piata internă si activitatea de comert international cu gaze naturale.

(2) Prin prezenta metodologie se stabileste sistemul unitar de raportare de către titularii de licentă din sectorul gazelor naturale către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, a următoarelor informatii:

a) structura consumatorilor de gaze naturale, cantitătile de gaze naturate furnizate diferitelor categorii ide consumatori si preturile practicate în relatie cu acestia;

b) serviciile de sistem prestate utilizatorilor sistemelor de transport, de tranzit, de înmagazinare si/sau de distributie a gazelor naturale;

c) îndeplinirea obligatiilor privind accesul tertilor la retelele de transport, de distributie si/sau la depozitele de înmagazinare subterană;

d) situatia stocurilor de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană si a diferentelor în cantitătile de gaze naturale stocate în conducte.

 

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Metodologia de monitorizare a pietei interne a gazelor naturale stabileste procedura pe care titularii de licentă o aplică în furnizarea datelor către ANRGN.

(2) ANRGN înregistrează în baza de date proprie datele obtinute în conditiile alin. (1).

Art. 3. - (1) Procedura se aplică în relatia dintre titularii de licentă din sectorul gazelor naturale si ANRGN privind transmiterea datelor referitoare la structura clientilor, la preturile practicate si la cantitătile contractate în baza contractelor de achizitie, de furnizare si/sau de vânzare-cumpărare, precum si a datelor referitoare la structura beneficiarilor de servicii de transport, tranzit, înmagazinare si/sau de distributie, a datelor referitoare la serviciile prestate si la tarifele practicate.

(2) Obligatia de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) revine:

a) titularilor licentei de furnizare a gazelor naturale;

b) titularilor licentei de distributie a gazelor naturale;

c) titularilor licentei de înmagazinare a gazelor naturale;

d) titularilor licentei de transport al gazelor naturale;

e) titularilor licentei de tranzit al gazelor naturale;

f) consumatorilor eligibili care au calitatea de importatori directi;

g) consumatorilor eligibili care înmagazinează gaze naturale.

 

CAPITOLUL II

Monitorizarea pietei interne a gazelor naturale

 

Prevederi generale

Art. 4. - (1) Agentii economici prevăzuti la art. 3 alin. (2) au obligatia să întocmească si să înainteze Departamentului preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor din cadrul ANRGN, denumit în cele ce urmează DPTRPC, un raport privind cantitătile si preturile gazelor naturale tranzactionate si/sau serviciile prestate, conform modelelor din anexele la prezenta metodologie.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se elaborează lunar si se înaintează ANRGN, respectiv se completează si se transmite prin modulul de colectare on-line, până cel târziu în data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentă.

Art. 5. - (1) DPTRPC are dreptul să solicite titularilor de licente prevăzuti la art. 3 alin. (2) completarea, clarificarea si/sau detalierea datelor si a informatiilor cuprinse în raportul înaintat, după caz.

(2) Termenul în care răspunsul de clarificare va fi înaintat DPTRPC este de 5 zile lucrătoare de la data solicitării.

Art. 6. - (1) ANRGN are dreptul de a face publice orice date si informatii privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale pe piata internă a gazelor naturale, precum si pe cele referitoare la îndeplinirea obligatiilor de asigurare a accesului la sistemele de transport si/sau de distributie si la depozitele de înmagazinare subterană, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Datele si informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi făcute publice numai în forme prelucrate si agregate, astfel încât să nu fie posibilă identificarea unor tranzactii individuale si să se asigure confidentialitatea relatiilor contractuale.

Art. 7. - ANRGN nu va face publice datele si informatiile privind tranzactiile comerciale lunare, trimestriale sau anuale înregistrate în cadrul unei categorii de

consumatori, dacă în categoria respectivă nu există cel putin 3 consumatori înregistrati, cu exceptia cazului în care există acordul titularului/titularilor de licentă care au furnizat informatiile respective sau în cazul în care aceste date si informatii sunt de notorietate ori de interes public.

Instructiuni de completare a rapoartelor

Art. 8. - (1) Raportul privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se completează de către detinătorul licentei de furnizare a gazelor naturale, de către consumatorii eligibili importatori directi si de către consumatorii eligibili care înmagazinează gaze naturale.

(2) Consumatorii eligibili importatori directi sunt consumatorii eligibili care derulează în mod nemijlocit contracte de import al gazelor naturale cu furnizorii externi, îndeplinind în acest sens toate formalitătile vamale pentru cantitătile importate.

Art. 9. - Rapoartele privind serviciile de transport, serviciile de tranzit, serviciile de înmagazinare si serviciile de distributie, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4 si 5, se completează de către titularii licentelor, după caz.

Completarea Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare si contracte de vânzare-cumpărare)

Art. 10. - (1) Completarea Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale (contracte de achizitie, contracte de furnizare, contracte de vânzare-cumpărare si contracte de înmagazinare), al cărui model este prezentat în anexa nr. 1, se face distinct, pentru consumatorii conectati direct la SNT, pentru consumatorii conectati în sistemele de distributie si pentru alti titulari ai licentei de furnizare.

(2) Completarea raportului se face pentru categoriile de consumatori prevăzute în anexa nr. 1 la Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe tipurile de consumatori prevăzute în prezenta metodologie.

(3) Consumatorii eligibili importatori directi vor completa numai sectiunile A „Achizitia gazelor naturale” si D „Consum propriu si stocuri”.

 

Tipuri de consumatori de referintă

Art. 11. - în cadrul categoriilor de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2), raportarea se realizează pe tipuri de consumatori astfel:

 

A. Pentru consumatorii casnici

 

Tipul de consumator

 

Consumul anual

Utilizări pentru

 

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

D1

8,37

2.326,0000

250

Preparare hrană si apă caldă

 

D2

16,74

4.652,0000

500

D3

83,70

23.260,0000

2.400

Încălzire, preparare hrană si apă caldă

 

D3b

125,60

34.890,0000

3.750

D4

1.047,00

290.750,0000

31.000

Încălzire condominii cu cel putin 10 locuinte

 

 

B. Pentru consumatorii noncasnici

 

1. Alti consumatori noncasnici

Tipul de consumator

 

Consumul anual

Utilizări pentru

 

GJ (GCV)

kWh (GCV)

mc

R1

16,74

4.652,0000

500

Încălzire, preparare hrană si apă caldă

R2

83,70

23.260,0000

2.400

R3

418,60

0,1163

12.400

R4

4.186,00

1,1630

124.000

R5

41.860,00

11,6300

1.240.000

 

2. Consumatori comerciali si consumatori industriali

Tipul de consumator

 

Consumul anual

Factorul de sarcină*)

 

GJ (GCV)

GWh (GCV)

mc

11

418,60

0,1163

12.400

Nu este stabilit dacă sunt necesare 115-200 zile

12

4.186,00

1,1630

124.000

200 zile

13-1

41.860,00

11,6300

1.240.000

200 zile, 1.600 ore

I3-2

41.860,00

11,6300

1.240.000

250 zile, 4.000 ore

14-1

418.600,00

116,3000

12.400.000

250 zile, 4.000 ore

I4-2

418.600,00

116,3000

12.400.000

330 zile, 8.000 ore

I5-4

4.186.000,00

1.163,0000

124.000.000

330 zile, 8.000 ore

 


*) - Factorul de sarcină al consumului orar de gaze naturale reprezintă numărul de ore necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat orar si se determină cu formula:

nh = Qa/Qh(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qh(max) = debitul maxim instalat orar, exprimat în mc/h.

- Factorul de sarcină al consumului zilnic de gaze naturale reprezintă numărul de zile necesare pentru preluarea consumului anual la debitul maxim instalat zilnic si se determină cu formula:

nd = Qa/Qd(max),

în care:

Qa = volumul consumat anual, exprimat în mc;

Qd(max) = debitul maxim instalat zilnic, exprimat în mc/zi;

Debitul maxim instalat zilnic se determină cu formula Qd(max) = 24 h x Qh(max).

 

Art. 12. - (1) În cazul consumatorilor care încheie contracte de furnizare sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru locuri de consum noi ori ca urmare a modificării caracteristicilor tehnice ale instalatiilor de alimentare existente, încadrarea în categoriile si tipurile de consumatori mentionate la art. 10 si 11 se va face pe baza cantitătilor de gaze naturale estimate la încheierea contractelor.

(2) Încadrarea consumatorilor în categoriile de consum mentionate se mentine pe parcursul unui an calendaristic si se actualizează în functie de prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 13. - (1) La sectiunea A „Achizitia gazelor naturale” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale achizitionate sunt destinate comercializării sau consumului propriu în aceeasi lună de raportare ori sunt stocate în depozitele de înmagazinare subterană în vederea unei revânzări ulterioare.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea vânzătorului;

c) cantitatea achizitionată;

d) pretul de achizitie a gazelor naturale, asa cum acesta rezultă din contract.

(3) Titularul licentei de furnizare care este si titular de acord petrolier, având calitatea de producător de gaze naturale, în conditiile Legii petrolului nr. 238/2004, va înscrie cantitătile de gaze naturale produse la pct. 1 „Din perimetre de productie” al sectiunii A „Achizitia gazelor naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, de înmagazinare sau de distributie.

(4) Titularul licentei de furnizare, respectiv consumatorul eligibil importator direct care achizitionează gazele naturale din import, de la un furnizor extern, va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 2 „De la furnizori externi (import direct)” al sectiunii A „Achizitia gazelor naturale”. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate fără tarife de transport, de înmagazinare sau de distributie.

(5) Titularul licentei de furnizare care achizitionează gaze naturale de la un alt furnizor licentiat va înscrie cantitătile de gaze naturale achizitionate la pct. 3 „De la furnizori interni” al sectiunii A „Achizitia gazelor naturale”, indiferent dacă respectivele cantităti achizitionate sunt gaze naturale din intern, din import sau dacă sunt cantităti în orice fel de amestec. Preturile aferente fiecărei cantităti vor fi înregistrate asa cum rezultă din derularea contractului; în situatiile în care, potrivit clauzelor contractuale, transferul proprietătii asupra cantitătilor achizitionate se face la iesirea din sistemul de transport, respectiv la iesirea din sistemul de distributie, pretul înregistrat va include si tarifele aferente serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz.

Art. 14. - (1) Cantitătile achizitionate vor fi exprimate în mii mc, iar preturile în RON/1.000 mc, în conditii standard de temperatură si presiune, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) Pretul pentru gazele naturale achizitionate de la furnizorii externi va fi exprimat în conditia INCOTERMS- DDU frontiera română.

(3) În cazul plătii contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, se va preciza cursul de schimb utilizat la întocmirea declaratiei vamale de import, conform prevederilor contractuale sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, cursul de la data întocmirii raportului.

Art. 15. - (1) La sectiunea B „Vânzările de gaze naturale către consumatorii finali” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se înregistrează preturile finale rezultate din contractele încheiate cu consumatorii captivi si cu consumatorii eligibili, defalcate pentru categoriile de consumatori si, respectiv, tipurile de consumatori standard prevăzute la art. 10 si 11.

(2) Pentru consumatorii captivi, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport, de înmagazinare si/sau de distributie, după caz. Preturile de vânzare a gazelor naturale către consumatorii finali captivi se comunică în RON/1.000 mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în RON/kWh. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(3) Pentru consumatorii eligibili, preturile finale înregistrate si raportate nu vor include tarifele pentru prestarea serviciilor de transport si/sau de distributie, după caz. în cazul în care tarifele aferente serviciului de înmagazinare sunt facturate de către furnizor distinct de pretul gazului, preturile finale înregistrate si raportate vor include tarifele de înmagazinare.

(4) Preturile înregistrate si raportate trebuie să includă si toate componentele fixe, în cazul în care există astfel de componente (de exemplu: abonamentul, tariful sau chiria pentru contor etc). Ele nu vor include eventualele tarife de instalare, de bransare sau de racordare plătite initial de consumator si nici tarifele de reconectare.

Art. 16. - Preturile înregistrate conform art. 15 se vor baza pe tarifele, contractele, conditiile si reglementările aflate în vigoare la începutul fiecărui trimestru, inclusiv eventualele reduceri comerciale.

Art. 17. - (1) Dacă există mai multe preturi posibile, se ia în considerare pretul cel mai avantajos pentru consumator, după eliminarea preturilor care nu sunt utilizate în practică sau care se aplică doar la un număr nesemnificativ de utilizatori.

(2) Dacă nu există preturi partiale, contracte speciale sau preturi liber negociate, va fi raportat si înregistrat pretul cel mai des întâlnit, respectiv pretul cel mai reprezentativ pentru conditiile de furnizare respective.

(3) Alte elemente care ar putea avea un rol în stabilirea preturilor, ca de exemplu interuptibilitatea, se determină pentru fiecare caz în parte, adoptându-se întotdeauna solutia aplicată cel mai frecvent în practică.

(4) În cazul preturilor negociate, se va utiliza valoarea cea mai frecventă pentru pretul practicat.

Art. 18. - (1) La sectiunea C „Vânzările de gaze naturale către alti furnizofi/transportatori/distribuitori” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se nominalizează individual toate contractele de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare încheiate cu alti furnizori, executate pe parcursul lunii respective, indiferent dacă gazele naturale vândute sunt în ori provin din depozitele subterane sau din achizitii curente.

(2) Pentru fiecare contract se prezintă următoarele elemente:

a) numărul si data contractului;

b) denumirea cumpărătorului;

c) cantitatea vândută;

d) pretul gazelor naturale comercializate, asa cum acesta rezultă din executarea contractului;

e) structura cantitătilor comercializate (exclusiv intern, import sau gaze în amestec).

Art. 19. - (1) Cantitătile vândute vor fi exprimate în mii mc si preturile în RON/1.000 mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preturile vor fi p/ezentate fără TVA.

(2) în cazul vânzării gazelor naturale la export sau al încasării contravalorii gazelor naturale într-o altă monedă decât cea natională, transformarea în lei a preturilor se va realiza la cursul de schimb al declaratiei vamale de export sau, în situatia în care declaratia nu a fost depusă la organul vamal, la cursul de la data întocmirii raportului.

(3) De asemenea, se va preciza valoarea tarifelor incluse în preturi conform contractului.

Art. 20. - (1) La sectiunea D „Consum propriu si stocuri” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale se nominalizează cantitătile de gaze naturale destinate consumului în procese tehnologice (consum tehnologic) si pentru încălzire, preparare hrană si apă caldă (consum energetic), precum si eventualele diferente datorate erorilor de măsurare.

(2) La rubricile „Diferente stocuri în conductele proprii”, respectiv „Diferente stocuri în conductele tertilor” se nominalizează cantitătile de gaze stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de titular, respectiv cantitătile de gaze stocate în/consumate din conductele detinute si/sau operate de un tert. Cantitătile stocate vor fi înregistrate cu valori pozitive, iar cantitătile consumate din conducte vor fi înregistrate cu valori negative.

(3) Cantitătile destinate consumului propriu si stocurile vor fi exprimate în mii mc si preturile în RON/1.000 mc, fără TVA, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh, fără TVA. Preturile vor fi cele înregistrate în evidenta contabilă a titularului de licentă.

Art. 21. - (1) La sectiunea E „înmagazinare” a Raportului privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale vor fi mentionate toate cantitătile de gaze naturale introduse în, respectiv extrase din depozitele de înmagazinare subterană operate de titularul licentei sau de un tert, precum si stocul detinut la începutul si ia sfârsitul lunii de raportare.

(2) Pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană se prezintă următoarele elemente:

a) denumirea depozitului subteran, numărul si data contractului de înmagazinare;

b) cantitatea introdusă, respectiv extrasă, în functie de structură (gaze din productia internă, respectiv din import), din depozitul subteran respectiv si contractul din care acestea provin;

c) pretul gazelor naturale introduse în si, respectiv, extrase din depozitul respectiv;

d) stocul detinut în respectivul depozit la începutul si la sfârsitul lunii de raportare.

Art. 22. - (1) Cantitătile înmagazinate vor fi exprimate în mii mc si preturile în RON/1.000 mc, iar începând cu

data de 1 septembrie 2007, în kWh, respectiv RON/kWh. Preturile vor fi prezentate fără TVA.

(2) Pretul gazelor naturale din depozitul subteran nu va include contravaloarea serviciilor de înmagazinare.

 

Completarea rapoartelor privind prestarea serviciilor de sistem (transport, tranzit, înmagazinare, distributie)

Art. 23. - Raportul privind serviciile de transport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, se completează de către titularii licentei de transport al gazelor naturale.

Art. 24. - (1) în raport se mentionează contractele încheiate de transportator cu utilizatorii sistemului de transport si se vor detalia capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate în punctele de intrare si în punctele de iesire din sistemul de transport, precum si cantitătile transportate.

(2) Pentru utilizatorii sistemului de transport, raportarea contractelor încheiate se va realiza individual, cu precizarea utilizatorului si a numărului si datei contractului încheiat.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în mii mc/h si cantitătile transportate vor fi exprimate în mii mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh/h, respectiv kWh.

Art. 25. - Raportul privind serviciile de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, se completează de către titularii licentei de tranzit al gazelor naturale.

Art. 26. - (1) Pentru activitatea de tranzit international al gazelor naturale pe teritoriul României, prin conducte dedicate, raportarea se va realiza în mod distinct pentru fiecare linie dedicată în parte.

(2) În raport se mentionează contractele încheiate cu utilizatorii si se vor detalia capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate pentru fiecare utilizator si linie de tranzit, tarifele de tranzit aplicate si cantitătile transportate.

Art. 27. - Raportul privind serviciile de înmagazinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, se completează de către titularii licentei de înmagazinare a gazelor naturale.

Art. 28. - (1) în raport vor fi mentionate contractele încheiate de titularul licentei de înmagazinare cu utilizatorii depozitului subteran.

(2) Raportul va detalia, pentru fiecare depozit de înmagazinare subterană operat de titularul licentei de înmagazinare, capacitătile totale, capacitătile disponibile si capacitătile rezervate, cantitătile introduse în si, respectiv, extrase din depozit si stocul detinut la începutul si la sfârsitul lunii de raportare de către fiecare utilizator.

(3) Capacitătile rezervate vor fi exprimate în mii mc/ciclu de depozitare si cantitătile înmagazinate în mc, iar începând cu data de 1 septembrie 2007, în kWh/ciclu de depozitare, respectiv kWh.

Art. 29. - Raportul privind serviciile de distributie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, se completează de către titularii licentei de distributie a gazelor naturale.

Art. 30. - (1) Raportul va detalia contractele încheiate de distribuitor cu utilizatorii sistemului de distributie, respectiv consumatori captivi, consumatori eligibili si/sau terti furnizori, si va detalia cantitătile distribuite.

(2) Raportul se completează distinct pentru consumatori captivi proprii, pentru consumatorii eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia, precum si pentru serviciile prestate unui tert furnizor.

(3) Pentru utilizatorii sistemului de distributie, raportarea serviciilor prestate se va realiza pe categoriile si tipurile de consumatori prevăzute la art. 10, atât în cazul consumatorilor captivi, cât si al consumatorilor eligibili, indiferent dacă operatorul serviciului de distributie asigură sau nu furnizarea gazelor naturale pentru acestia.

(4) în cazul în care contractul de distributie este încheiat de către un furnizor pentru alimentarea unor consumatori finali conectati în terte sisteme de distributie, raportarea contractului se va realiza distinct pentru fiecare furnizor.

 

CAPITOLUL III

Contraventii

 

Art. 31. - Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute în prezenta metodologie constituie contraventie, în conformitate cu dispozitiile art. 109 pct. 12 si 22 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 32. - (1) Titularii licentei de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a transmite la ANRGN o copie a fiecărui contract de achizitie si/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni pentru o durată mai mare de 11 luni calendaristice consecutive, precum si toate actele aditionale încheiate ulterior si care aduc modificări si/sau completări contractului initial.

(2) Obligatia de transmitere a contractelor mentionate la alin. (1) revine cumpărătorului.

Art. 33. - Titularii de licentă care au încheiate contracte de import si/sau contracte de tranzit al gazelor naturale au obligatia de a transmite ANRGN o copie a acestora, în termen de 10 zile calendaristice de la data încheierii.

Art. 34. - în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data acordării licentei de către ANRGN, titularii de licentă si consumatorii eligibili prevăzuti la art. 3 vor notifica ANRGN persoanele autorizate să întocmească rapoartele prevăzute la art. 8 si 9 si să furnizeze datele si informatiile solicitate de departamentul de specialitate.

Art. 35. - (1) Rapoartele prevăzute la art. 8, cu exceptia celor întocmite de consumatorii eligibili care înmagazinează gaze naturale, vor fi completate on-line, prin intermediul unei aplicatii web furnizate de ANRGN, pe baza numelui de utilizator si a parolei eliberate de ANRGN.

(2) Rapoartele prevăzute la art. 9 si rapoartele întocmite de consumatorii eligibili care înmagazinează gaze naturale vor fi transmise ANRGN în format Microsoft Excel, prin e-mail, la adresa anrgn@anrgn.ro, precum si pe suport hârtie, prin fax.

Art. 36. - Anexa nr. 1*) „Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale”, anexa nr. 2*) „Raport privind serviciile de transport”, anexa nr. 3*) „Raport privind serviciile de tranzit”, anexa nr. 4*) „Raport privind serviciile de înmagazinare,” anexa nr. 5*) „Raport privind serviciile de distributie” si anexa nr. 6*) „Raport privind înmagazinarea gazelor naturale de către consumatorii eligibili” fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Denumire titular licentă...............................

Nr. licentă.........

 

Raport privind achizitiile, vânzările si intnagazinarea gazelor naturale

Luna.........................

 

Sectiunea A Achizitia gazelor naturale

Specificatie

 

 

Furnizor

 

 

Cantitate

 

Pret

 

Cantităti destinate

Structura achizitiei de gaze naturale

 

 

Cursul de schimb

comercializării in luna curenta

consumului propriu

înmagazinării

 

 

 

RON/USD

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

RON/ 1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

1. Din perimetre de productie

 

 

 

 

 

 

X
X

- gaze naturale din productia curenta

X

 

 

 

 

 

X
X

2. De la furnizori externi (Import direct)

 

 

 

 

 

 

X

 

-nr. si data contract..........

 

 

 

 

 

 

X

 

 -nr. si data contract..........

 

 

 

 

 

 

X

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

X

 

3. De la furnizorii interni

 

 

 

 

 

 

X

X

 

-nr. si data contract..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

X

 

 

import

 

amestec

 

-nr. si data contract..........

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

X

 

import

 

amestec

 

…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

X

 

import

 

amestec

Total

X

 

X

 

 

 

 

X

 

Certificăm realitatea si exactitatea datelor

Director general,

 

Data.................

 

Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale

Luna.........................

 

Sectiunea B Vânzările de gaze naturale către consumatorii finali

 

Specificatie

 

Tipul de consumator

 

Nr. consumatori

 

Cantitate

Pret

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

RON/ 1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

I. CONSUMATORI CAPTIVI

X

 

 

X

A. Consumatori finali conectati direct la SNT

X

 

 

X

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

A. 1.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

D4

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A. 1.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R1

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

R4

 

 

 

A. 1.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

A. 1.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A.2.1 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R5

 

 

 

A.2.2 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

A.2.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

A.2.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

 

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

A.3.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

 

14-2

 

 

 

 

A.3.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

 

14-2

 

 

 

 

A.3.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

 

14-2

 

 

 

 

A.3.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

 

14-2

 

 

 

 

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc/an si 124.000.000 mc/an

X

 

 

X

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

A.4.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

 

15-4

 

 

 

 

A.4.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

 

15-4

 

 

 

 

A.4.3 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

15-4

 

 

 

 

A.4.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

 

15-4

 

 

 

 

A.5 cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an

X

 

 

X

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

A.5.1 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

A.5.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

 

A.5.3 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

A.5.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati direct în sistemul de distributie

X

 

 

X

 

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc/an

X

 

 

X

 

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

 

B.1.l Consumatori casnici

X

 

 

 

 

 

Dl

 

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

 

B.1.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

 

Rl

 

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

B.1.3 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

 

11

 

 

 

B.1.5 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 cu un consuni anual între 2.400 mc/an si 12.400 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

B.2.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D3b

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.2.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R3

 

 

 

B.2.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

B.2.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

B.2.5 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

 

11

 

 

 

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc/an si 124.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

B.3.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D4

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.3.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R4

 

 

 

B.3.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.3.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.3.5 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.4 cu un consuni anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.4.1 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R5

 

 

 

B.4.2 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

B.4.3 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

B.4.4 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

 

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASN1CI

X

 

 

 

B.5.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.3. Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.5 Alti consumatori non-casnici

 

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.6 cu un consuni anual peste 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.6.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B 6.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B.6.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B.6.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

II. CONSUMATORI ELIGIBILI

X

 

 

X

A. Consumatori finali conectati direct la SNT

X

 

 

X

A.l cu un consum anual de până la 124.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

A. 1.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

D3

 

 

 

 

D3b

 

 

 

 

D4

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A. 1.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

Rl

 

 

 

 

R2

 

 

 

 

R3

 

 

 

 

R4

 

 

 

A.1.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

A. 1.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A .2.1 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R5

 

 

 

A.2.2 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

A2.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

A.2.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A.3.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

A.3.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

A.3.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

A.3.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc/an si 124.000.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A.4.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

A.4.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

A.4.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

A.4.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

A.S cu un consum anual peste 124.000.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

A.5.1 Producători de energie electrică si/sau termică

 

 

 

 

A.5.2 Consumatori din industria chimică

 

 

 

 

A.5.3 Alti consumatori industriali

 

 

 

 

A.5.4 Consumatori comerciali

 

 

 

 

B. Consumatori finali conectati direct în sistemul de distributie

X

 

 

X

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

B.1.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

D2

 

 

 

 

D3

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.1.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

Rl

 

 

 

 

R2

 

 

 

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc/an si 12.400 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

B.2.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D3b

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.2.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R3

 

 

 

B.2.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

B.2.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

11

 

 

 

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc/an si 124.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI CASNICI

X

 

 

 

B.3.1 Consumatori casnici

X

 

 

 

 

D4

 

 

 

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.3.2 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R4

 

 

 

B.3.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.3.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.3.5 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

12

 

 

 

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc/an si 1.240.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.4.1 Alti consumatori non-casnici

X

 

 

 

 

R5

 

 

 

B.4.2 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

B.4.3 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

B.4.4 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

13-1

 

 

 

 

13-2

 

 

 

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc/an si 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.5.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.5.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

14-1

 

 

 

 

14-2

 

 

 

B.6 cu un consum anual peste 12.400.000 mc/an

X

 

 

X

CONSUMATORI NON-CASNICI

X

 

 

 

B.6.1 Producători de energie electrică si/sau termică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B.6.2 Consumatori din industria chimică

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B.6.3 Alti consumatori industriali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

B.6.4 Consumatori comerciali

X

 

 

 

 

15-4

 

 

 

TOTAL VÂNZĂRI

X

 

 

X

 

Certificăm realitatea si exactitatea datelor

Director general,

Data.................

 

Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale

Luna.........................

 

Sectiunea C Vânzările de gaze naturale către alti furnizori/transportatori/distribuitori

 

Specificatie

 

 

Nr si data contract

 

 

Cantitate

Pret

Tarife medii incluse în pret pentru:

Structură Vânzări

 

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

serviciile de transport

serviciile de înmagazinare

serviciile de distributie

 

 

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

- denumire client.......

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

- denumire client.......

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

Total

X

 

 

X

X

X

 

 

 

Certificăm realitatea si exactitatea datelor

Director general,

Data...........

 

Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale

Luna.........................

 

Sectiunea D Consum propriu si stocuri

 

Specificatie

 

Cantitate

Pret

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

- Consum tehnologic

 

 

- Consum energetic (încălzire, preparare hrană, apă caldă)

 

 

- Diferente stocuri din conductele proprii

 

 

- Diferente stocuri din condutele tertilor

 

 

- Abateri datorate erorilor de măsură

 

 

Total

 

X

 

Certificăm realitatea si exactitatea datelor

Director general,

Data........

 

Raport privind achizitiile, vânzările si înmagazinarea gazelor naturale

Luna.........................

 

Sectiunea E Inmagazinare

 

Denumire depozit

 

Nr./data contract de inmagazinare

 

Stoc în depozit la începutul lunii

Cantitate injectată

Cantitate extrasă

Pretul gazelor naturale injectate/extrase

Stoc la sfârsitul lunii

Structura cantititilor injectate/extrase

 

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

mii mc

(kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

RON/1000 mc

(RON/kWh începând cu 01.09.2007)

depozitul...............

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

 

 

 

 

 

 

 

 

intern

 

import

 

amestec

depozitul...............