MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 2 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

79. - Lege pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

249. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.813/2006/217. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor, cu modificările si completările ulterioare

 

66. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

69. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc

 

570/116.- Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 281 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) infractiunile săvârsite de judecătorii de la judecătorii si tribunale si de procurorii de la parchetele care functionează pe lângă aceste instante, precum si de avocati, notari publici, executori judecătoresti si de controlorii financiari ai Curtii de Conturi;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 martie 2007.

Nr. 79.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 martie 2007.

Nr. 249.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.813 din 29 decembrie 2006

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 217 din 21 martie 2007

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate În alimente si sursele materiale pentru producerea lor, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, precum si ale Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

ministrul sănătătii publice si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

Art. I. - Se abroga Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 83/90/2002 pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 15 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. II. - Pentru aromele utilizate în alimente, precum si pentru sursele materiale pentru producerea acestora se aplică prevederile Regulamentului Parlamentului si Consiliului European (CE) nr. 2232/1996 din 28 octombrie 1996 stabilind o procedură a Comunitătii pentru substantele aromatizante utilizate sau care urmează a fi utilizate în sau pe alimente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996, ale Regulamentului Parlamentului si Consiliului European (CE) nr. 1565/2000 din 18 iulie 2000 privind stabilirea măsurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare în aplicarea Regulamentului nr. 2232/1996, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 180 din 19 iulie 2000, ale Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 622/2002 din 11 aprilie 2002 privind stabilirea termenelor pentru depunerea informatiilor pentru evaluarea substantelor aromatizante utilizate în/pe alimente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 095 din 12 aprilie 2002, si ale Regulamentului Parlamentului si Consiliului European (CE) nr. 2065/2003 din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau care urmează a fi utilizate în sau pe alimente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 309 din 26 noiembrie 2003.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) si ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006,

în temeiul art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală*) vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

Jeanina Preda

 

Bucuresti, 28 februarie 2007.

Nr. 66.


*) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C).

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, este elaborată în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale art. 14 alin. (2) lit. c) si ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie stabileste modul de calcul al preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, exclusiv producerea energiei termice în cogenerare.

(2) A.N.R.S.C. avizează preturile si tarifele locale pentru operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de alimentare cu energie termică, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, si aprobă preturile si tarifele locale pentru institutiile publice si operatorii economici care nu exploatează un SACET, dar prestează servicii de alimentare cu energie termică.

(3) Preturile si tarifele locale trebuie să asigure atât viabilitatea economică a operatorilor prestatori ai serviciilor publice de alimentare cu energie termică, precum si protejarea intereselor utilizatorilor.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - (1) Este supusă avizării A.N.R.S.C. stabilirea, ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, definite potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 si ale Legii nr. 325/2006, indiferent de forma de organizare sau de proprietate a operatorilor ori operatorilor economici ce prestează aceste servicii.

(2) Tarifele locale pentru serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei termice produse în cogenerare sunt supuse avizării A.N.R.S.C.

(3) Preturile pentru energia termică produsă si livrată populatiei prin alt sistem decât SACET, practicate de operatori economici si institutii publice, vor fi aprobate de A.N.R.S.C.

(4) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinată serviciului de alimentare cu energie termică prin SACET, se aprobă de către A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 4. - Termenii, expresiile si abrevierile folosite în prezenta metodologie au următoarele semnificatii:

a) autoritate de reglementare competentă - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C;

b) aviz operativ - avizul A.N.R.S.C. emis în termen de 5 zile de la data solicitării;

c) operator economic - furnizorul/prestatorul de servicii de alimentare cu energie termică, care nu exploatează un sistem public, sau institutia publică aflată într-o asemenea situatie;

d) ajustare de preturi si tarife - operatiunea de analiză a nivelului preturilor si tarifelor existente si a structurii acestora, potrivit normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului preturilor si tarifelor stabilite anterior cu evolutia generală a preturilor si tarifelor din economie;

e) distributie a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau reteaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea retelelor termice de distributie;

f) furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigură pe baze contractuale comercializarea energiei termice între producători si utilizatori;

g) modificare de preturi si tarife - operatiunea de recalculare a preturilor si tarifelor existente, în cazul modificării preturilor de livrare a combustibililor si energiei electrice, cu mentinerea nivelului celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit;

h) operator ai serviciului - persoana juridică română sau străină care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licentă, de a presta integral activitătile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat; prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale sau a asociatiei de dezvoltare comunitară, activitatea de producere a energiei termice poate fi prestată de unu sau mai multi operatori;

i) pret - contravaloarea unitătii de energie termică furnizată unui utilizator;

j) pret local - pretul format din pretul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distributie si furnizare, aprobat de autoritătile administratiei publice locale sau de asociatia de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autoritătii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;

k) producere de energie termică - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;

l) SACET - sistem de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul instalatiilor tehnologice, echipamentelor si constructiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, destinate producerii, transportului si distributiei energiei termice prin retele termice pentru cel putin 2 utilizatori;

m) serviciu public de alimentare cu energie termică - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activitătilor desfăsurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel putin 2 utilizatori racordati la SACET;

n) stabilire de preturi si tarife - operatiunea de analiză, pentru operatorii sau operatorii economici nou-intrati pe piată, precum si pentru operatorii care încheie contracte de delegare de gestiune pentru aceste servicii cu autoritătile administratiei publice locale, a calculatiei preturilor si tarifelor, potrivit normelor metodologice elaborate si aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se stabilesc structura si nivelul preturilor si tarifelor;

o) transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la statiile termice de distributie sau la utilizatorii racordati direct la retelele termice de transport.

 

CAPITOLUL IV

Acte normative de referintă

 

Art. 5. - Prezenta metodologie are la bază următoarele acte normative de referintă:

a) Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;

b) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

c) Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 483/2006;

d) Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului si al secretarului de stat, seful Departamentului pentru Administratia Publică Locală, nr. 29/N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii generale

 

Art. 6. - (1) Preturile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleasi pentru utilizatorii de energie termică, în conditii similare de furnizare.

(2) Preturile si tarifele locale se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza metodologiei stabilite de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Propunerile privind pretul local al energiei termice, înaintate de operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică, vor fi aprobate în termen de 30 de zile de către autoritătile administratiei publice locale implicate.

(4) În calculul preturilor si tarifelor locale vor fi luate în considerare costurile justificate ale activitătilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv cheltuielile aferente dezvoltării si modernizării SACET, pierderile tehnologice, cheltuielile pentru protectia mediului, precum si o cotă de profit, dar nu mai mult de 5%.

(5) Cheltuielile aferente dezvoltării si modernizării SACET se vor constitui într-o cotă de dezvoltare aprobată de autoritătile administratiei publice locale implicate, pe baza unor studii tehnico-economice din care să rezulte oportunitatea, valoarea si termenul de recuperare a investitiei si cresterea calitătii serviciilor publice de alimentare cu energie termică.

(6) Cota de dezvoltare va fi inclusă în nivelul preturilor si tarifelor locale numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autoritătile administratiei publice locale implicate.

(7) Sumele încasate prin preturi/tarife corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea si modernizarea SACET se constituie într-un cont distinct al operatorului si se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritătile administratiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.

(8) Pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice din SACET se aprobă de autoritatea administratiei publice locale implicată, având în vedere o documentatie elaborată pe baza bilantului energetic, întocmită de operatorul care are si calitatea de furnizor si avizată de autoritatea competentă. Pierderile tehnologice se vor determina la programul anual al serviciului/activitătii, având în vedere sezonabilitatea acestora.

(9) Autoritătile administratiei publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator al serviciilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice următoarele:

a) natura si întinderea obligatiilor prestării serviciului public;

b) operatorul si teritoriul implicat;

c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate operatorului în cauză.

(10) În unitătile administrativ-teritoriale în care energia termică este produsă, transportată, distribuită si furnizată de mai multi operatori/operatori economici prestatori ai serviciului de alimentare cu energie termică, preturile/tarifele locale se stabilesc ca medie ponderată a preturilor/tarifelor tuturor operatorilor/operatorilor economici.

(11) Preturile/tarifele locale medii ponderate se vor recalcula dacă se modifică preturile/tarifele locale ale operatorilor/operatorilor economici implicati.

(12) În vederea recalculării preturilor/tarifelor locale medii, autoritătile administratiei publice locale vor transmite la A.N.R.S.C. cantitătile de energie termică produsă, transportată, distribuită sau furnizată pentru fiecare operator/operator economic care prestează serviciul.

(13) În cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare/modificare a pretului energiei termice, acestea se avizează în prealabil de către autoritatea de reglementare competentă. In acest caz pretul se aprobă de către autoritatea administratiei publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autoritătii de reglementare competente.

Art. 7. - Preturile si tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se stabilesc, se ajustează sau se modifică pe baza propunerilor operatorilor/operatorilor economici, cu avizul presedintelui A.N.R.S.C.

Art. 8. - Operatorii/operatorii economici ai serviciului de alimentare cu energie termică sunt obligati să prezinte A.N.R.S.C. următoarele:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine: preturile sau tarifele solicitate si justificarea propunerii de stabilire, ajustare ori modificare; preturile sau tarifele locale în vigoare în cazul ajustării sau modificării;

b) fisele de fundamentare;

c) alte informatii necesare fundamentării preturilor si tarifelor propuse;

d) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării pretului ori tarifului.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

Art. 9. - (1) Preturile si tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se stabilesc pentru operatorii sau operatorii economici nou-intrati pe piata acestor servicii, precum si pentru operatorii care încheie contracte de delegare de gestiune pentru aceste servicii cu autoritătile administratiei publice locale.

(2) Fundamentarea preturilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se face pe baza cheltuielilor de exploatare, a cheltuielilor financiare si a cantitătilor de energie termică programate a fi livrate.

(3) Stabilirea preturilor/tarifelor locale se determină avându-se în vedere următoarele criterii:

a) cheltuielile pentru combustibilul tehnologic, energia electrică, apă si materiale se determină avându-se în vedere normele de consum, preturile de achizitie în vigoare si cantitătile de energie termică anuale propuse;

b) consumurile specifice de combustibil tehnologic si energie electrică vor fi luate în calcul la nivelul consumurilor normate;

c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în functie de necesar, conform normelor de muncă, legislatiei în vigoare si corelat cu principiul eficientei economice;

d) pierderile tehnologice de energie termică din sistemul de transport, distributie si furnizare a energiei termice vor fi luate în calcul la nivelul aprobat de autoritătile administratiei publice locale;

e) cheltuielile pentru protectia mediului se vor calcula conform reglementărilor în vigoare;

f) preturile si tarifele locale vor include o cotă de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobată de autoritătile administratiei publice locale;

g) cota de profit în pret/tarif va avea un nivel de maximum 5%.

(4) Stabilirea preturilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se fundamentează de către operatori sau operatorii economici, potrivit anexelor nr. 1-4.

Art. 10. - Stabilirea preturilor locale de producere a energiei termice se efectuează astfel:

a) Pretul local de producere a energiei termice pentru un operator/operator economic se calculează potrivit formulei:

 

Plp = Vp / Qp

 

unde:

Plp = pretul local de producere a energiei termice;

Vp = venitul programat al activitătii de producere;

Qp = cantitatea de energie termică programată a fi produsă.

Venitul programat se calculează după formula:

 

Vp = Cp + pp + Cd

 

unde:

Cp = cheltuielile totale ale producerii energiei termice;

pp = profitul activitătii de producere a energiei termice;

Cd - cota de dezvoltare/modernizare a SACET, după caz.

 

b) Pretul local mediu de producere a energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici sau a mai multor sisteme, se calculează potrivit formulei:

 

 

n

 

n

Plmp =

Σ

Plp x Qp/

ΣQp

 

1

 

1

 

unde:

Plmp = pretul local mediu de producere a energiei termice;

Plp = pretul pentru energia termică produsă de un singur operator sau pe un tip de combustibil;

Qp = cantitatea de energie termică programată a fi produsă;

n = numărul operatorilor producători de energie termică sau al tipurilor de combustibil.

Art. 11. - Tarifele locale de transport al energiei termice se stabilesc astfel:

a) Tariful local de transport al energiei termice pentru un operator/operator economic se calculează potrivit formulei:

 

Tlt = Vt / Qt

 

unde:

Tlt = tariful local de transport al energiei termice;

Vt = venitul programat de transportator;

Qt = cantitatea de energie termică programată a fi livrată.

Venitul programat de transportator se calculează potrivit formulei:

 

Vd= Ct + pt + Cdt,

 

unde:

Ct = cheltuielile totale ale activitătii de transport al energiei termice;

pt = profitul activitătii de transport al energiei termice;

Cdt = cota de dezvoltare, modernizare a SACET, după caz.

 

b) Tariful local mediu de transport al energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici, se calculează potrivit formulei:

 

 

 

n

 

n

Tlmt =

Σ

Tlt x Qt/

ΣQt

 

1

 

1

 

unde:

Tlmt = tariful local mediu de transport al energiei termice;

Tlt = tariful de transport al energiei termice pentru un operator;

Qt = cantitatea de energie termică programată a fi livrată;

n = numărul operatorilor transportatori de energie termică.

 

Art. 12. - Tarifele locale de distributie a energiei termice se stabilesc astfel:

a) Tariful local de distributie a energiei termice pentru un operator/operator economic se calculează potrivit formulei:

 

Tld = Vd / Qd

 

Tld = tariful local de distributie a energiei termice;

Vd = venitul programat de distribuitor;

Qd = cantitatea de energie termică programată a fi distribuită.

Venitul programat de distribuitor se calculează potrivit formulei:

 

Vd = Cd + pd + Cdd

 

unde:

Cd = cheltuielile totale ale activitătii de distributie a energiei termice;

pd = profitul activitătii de distributie a energiei termice;

Cdd = cota de dezvoltare/modernizare a SACET, după caz.

b) Tariful local mediu de distributie a energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici, se calculează potrivit formulei:

 

 

n

 

n

Tlmd =

Σ

Tld x Qd/

ΣQd

 

1

 

1

 

unde:

Tlmd = tariful local mediu de distributie a energiei termice pentru un operator;

Tld = tariful local de distributie a energiei termice pentru un operator;

Qd = cantitatea de energie termică programată a fi distribuită;

n = numărul operatorilor distribuitori de energie termică.

 

CAPITOLUL VII

Ajustarea sau modificarea preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

Art. 13. - (1) Preturile si tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C, pe baza cererilor de ajustare primite de la operatori sau operatorii economici, însotite de documentatia de fundamentare a costurilor.

(2) Nivelurile de pret sau de tarif local pentru serviciile publice de producere, transport si distributie a energiei termice se determină pe baza analizei situatiei economico-financiare a operatorului sau operatorului economic, precum si a influentelor reale primite în costuri, determinate de evolutia preturilor si a tarifelor în economie, precum si de cantitătile livrate.

(3) Ajustarea sau modificarea preturilor/tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică se fundamentează de către operatori sau operatori economici, potrivit anexelor nr. 1-4.

Art. 14. - Ajustarea preturilor/tarifelor locale pentru producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, energie electrică, apă si materiale, cu pondere semnificativă în pret/tarif, se ia în calcul modificarea preturilor de achizitie fată de precedenta ajustare, în limita preturilor de pe piată;

b) consumurile specifice de combustibil, energie electrică, apă vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în pretul existent;

c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în functie de legislatia în vigoare, corelată cu principiul eficientei economice;

d) în pret/tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de transport, distributie si furnizare, cota de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobate de autoritătile administratiei publice locale implicate.

Art. 15. - (1) În cazul în care, după stabilirea/ajustarea preturilor si tarifelor locale, furnizorii de combustibili si de energie electrică modifică preturile de livrare, având ca efect majorarea pretului energiei termice produse, autoritătile administratiei publice locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preturilor, începând cu data primei livrări făcute la noile preturi, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit, cu avizul operativ al autoritătii competente.

(2) Preturile/tarifele locale medii stabilite/ajustate anterior se vor modifica corespunzător ca urmare a avizării operative de către A.N.R.S.C. a preturilor/tarifelor locale ale operatorilor/operatorilor economici.

Art. 16. - Ajustarea sau modificarea preturilor locale de producere a energiei termice se efectuează astfel:

a) Ajustarea sau modificarea pretului local de producere a energiei termice pentru un operator/operator economic se face potrivit formulei:

 

Plp1 = Plp0 + Δp,

 

unde:

plp1 - pretul local de producere a energiei termice ajustat sau modificat;

plp0 - Pretul local de producere a energiei termice actual;

Δp - cresterea de pret determinată de influentele reale primite în costuri

 

Δp = Δcp + Δcp x r% + Δcp x d%

 

unde:

Δcp - cresterea cheltuielilor de producere a energiei termice;

r% - cota de profit a operatorilor sau operatorilor economici;

d% - cota de dezvoltare, modernizare a SACET, după caz;

Q - cantitatea de energie termică programată a fi produsă la nivelul anului în care se face

propunerea.

 

b) Ajustarea sau modificarea pretului local mediu de producere a energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici sau a mai multor sisteme, se face potrivit formulei:

 

 

n

 

 

n

Plmp1 =

Σ

[(Plp0 x ΔpL) x

Qp]/

ΣQp

 

1

 

 

1

 

unde:

Plmp1 - pretul local mediu de producere a energiei termice ajustat sau modificat;

Plp0 - pretul local de producere a energiei termice actual pentru un singur operator sau pe un tip de combustibil;

ΔpL - cresterea de pret local determinată de influentele reale primite în costuri;

Qp - cantitatea de energie termică programată a fi produsă;

n - numărul operatorilor producători de energie termică sau a tipurilor de combustibil.

Art. 17. - Ajustarea sau modificarea tarifelor locale de transport al energiei termice se efectuează astfel:

a) Ajustarea sau modificarea tarifului local de transport al energiei termice pentru un operator/operator economic se face potrivit formulei:

 

Tlt1 = Tlt0 + Δt,

unde:

 

Tlt1 - tariful local de transport al energiei termice ajustat sau modificat;

Tlt0- tariful local de transport al energiei termice actual; Δt - cresterea de tarif determinată de influentele reale primite în costuri

 

Δt = Δct + Δct x r% + Δct x d%

 

unde:

            Δct - cresterea cheltuielilor de transport al energiei termice;

r% - cota de profit a operatorilor sau operatorilor economici;

d% - cota de dezvoltare, modernizare a SACET, după caz;

Qt - cantitatea de energie termică programată a fi livrată.

 

b) Ajustarea sau modificarea tarifului local mediu de transport al energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici, se calculează potrivit formulei:

 

 

n

 

 

n

Tlmp1 =

Σ

[(Tlp0 x ΔtL) x

Qt]/

ΣQt

 

1

 

 

1

 

unde:

Tlmp1 - tariful local mediu de transport al energiei termice ajustat sau modificat;

Tlp0 - tariful local de transport al energiei termice actual;

ΔtL - cresterea tarifului local determinată de influentele reale primite în costuri;
Qt - cantitatea de energie termică programată a fi livrată;
n - numărul operatorilor transportatori de energie termică.

 

Art. 18. - Ajustarea sau modificarea tarifelor locale de distributie a energiei termice se efectuează astfel:

a) Ajustarea sau modificarea tarifului local de distributie a energiei termice pentru un operator/operator economic se face potrivit formulei:

 

Tld1= Tld0 + Δd,

 

unde:

Tld1 - tariful local de distributie a energiei termice ajustat sau modificat;

Tld0 - tariful local de distributie a energiei termice actual;

Δd - cresterea de tarif determinată de influentele reale primite în costuri

 

Δcd = Δcd + Δct x r% + Δcd x d%/Qd

unde:

Δcd - cresterea cheltuielilor de distributie a energiei termice;

r% - cota de profit a operatorilor sau operatorilor economici;

d% - cota de dezvoltare, modernizare a SACET,

după caz;

Qd - cantitatea de energie termică programată a fi distribuită.

b) Ajustarea sau modificarea tarifului local mediu de distributie a energiei termice, în conditiile existentei mai multor operatori/operatori economici, se face potrivit formulei:

 

 

n

 

 

n

Tlmd1 =

Σ

[(Tld0 x ΔdL) x

Qd]/

ΣQd

 

1

 

 

1

 

 

unde:

Tlmd1 - tariful local mediu de distributie a energiei termice ajustat sau modificat;

Tld0 - tariful local de distributie a energiei termice actual;

ΔdL - cresterea tarifului local determinată de influentele reale primite în costuri;

Qd - cantitatea de energie termică programată a fi distribuită;

n - numărul operatorilor distribuitori de energie termică.

 

Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

FISA DE FUNDAMENTARE

a preturilor/tarifelor locale la energia termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare

 

Nr. crt.

Specificatie

 

Realizat în ultimele 12 luni

Pret/Tarif actual

Pret/Tarif propus

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Lei/Gcal

Total lei

Total cresteri

Lei/Gcal

Pondere în pret/tarif

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I.

CHELTUIELI VARIABILE

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustibil tehnologic

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de transport combustibil

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie termică cumpărată de la terti pentru energia pierdută în transport/distributie

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie electrică tehnologică

 

 

 

 

 

 

 

 

Apă brută sau pretratată

 

 

 

 

 

 

 

 

Apă demineralizată sau dedurizată cumpărată de la terti

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

cheltuieli fixe, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cheltuieli materiale:

- materiale

- amortizare

- redeventă

- cheltuieli pentru protectia mediului

- energie electrică

- reparatii în regie

- reparatii executate cu tertii

- studii si cercetări

- alte servicii executate cu tertii:

- colaborări

- comisioane si onorarii

- protocol, reclame, publicitate

- deplasări, detasări, transferări

- postă si telecomunicatii

- alte cheltuieli materiale

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Cheltuieli cu munca vie:

- salarii

- C.A.S.

- Fond de somaj

- F.N.A.S.

- Fond de accidente si boli profesionale

- CCIASS

- Fond de garantare a creantelor salariale

- alte cheltuieli cu munca vie

c) Cheltuieli financiare

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

CHELTUIELI TOTALE (l+ll)

 

 

 

 

 

A*)

 

 

IV.

PROFIT

 

 

 

 

 

 

 

 

V.

COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITĂTILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICĂ

 

 

 

 

 

A*)

 

 

 

VII. CANTITATE LIVRATĂ (Gcal)


*) A reprezintă valoarea cresterilor.

 

NOTĂ:

Cantitatea de energie înscrisă la cap. VII, în cazul autoproducătorilor, se referă la cantitatea produsă pentru a fi livrată si cea folosită în propriile procese tehnologice din activitatea de bază.

În cazul în care operatorul economic desfăsoară mai multe activităti, cota de cheltuieli indirecte provenite din alte activităti, precum si cota din cheltuielile generale ale societătii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli, proportional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidentiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate.

Veniturile din coIoana „Realizat în ultimele 12 luni” (cap. VI) se vor determina pe baza cantitătilor facturate si a preturilor sau tarifelor în vigoare pentru perioada respectivă.

Pentru cheltuielile cu reparatiile care depăsesc 10% din cheltuielile materiale se va prezenta fisa de fundamentare a acestora.

Pentru cheltuielile cu munca vie se va prezenta o fisă de fundamentare a nivelurilor cuprinse în preturile propuse, care să cuprindă totalitatea cheltuielilor cu munca vie - salarii directe, indirecte, sporuri etc, pe categorii de personal, în concordantă cu organigrama aprobată.

Pentru noii operatori sau operatorii economici care solicită stabilirea preturilor/tarifelor se vor completa numai coIoanele 6, 7 si 8.

Pentru operatorii care livrează apă dedurizată/demineralizată se va întocmi fisa pe elemente de cheltuieli, adaptată corespunzător activitătii.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

FUNDAMENTAREA

principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termică produsă pe bază de

 

Specificatie

Realizat în ultimele 12 luni

Pret/Tarif actual

Pret/Tarif propus

1

2

3

4

Număr personal

 

 

 

Enerrjie produsă (Gcal/an)

 

 

 

Enerqie livrată (Gcal/an)

 

 

 

Natura combustibilului

 

 

 

Putere calorifică (kcal/Nm3)

 

 

 

Consum specific de combustibil (m3/Gcal)

 

 

 

Combustibil necesar (m3/an)

 

 

 

Pret mediu combustibil (lei/m3)

 

 

 

Valoare combustibil (lei)

 

 

 

Cantitate anuală pierderi (Gcal)*)

 

 

 

Valoare pierderi (lei)*)

 

 

 

Enerqie electrică activă (kWh/Gcal)

 

 

 

Consum de enerqie electrică activă

 

 

 

Pret enerqie electrică activă

 

 

 

Contravaloare enerqie electrică (lei)

 

 

 

Consum specific de apă potabilă/brută

 

 

 

Consum de apă potabilă/brută (m3/an)

 

 

 

Pret apă potabilă/brută (lei/m3)

 

 

 

Contravaloare apă potabilă (lei)

 

 

 

Salariu mediu lunar brut

 

 

 

 


*) Se va completa numai în cazul operatorilor care desfăsoară exclusiv activitatea de transport si/sau distributie.

 

NOTĂ:

Fisa se va adapta corespunzător, în functie de natura combustibililor.

Pentru noii operatori sau operatorii economici care solicită stabilirea preturilor/tarifelor se va completa numai coIoana 4.

 

ANEXA Nr. 3.1

la metodologie

 

MACHETA

cu bilantul energiei termice/apei tratate - realizări în 12 luni calendaristice anterioare

 

Nr. crt.

Specificatie

Producere/ Achizitie

Transport

Distributie

1

2

3

4

5

1.

Cantitatea totală de energie termică produsă în centrală - Gcal(1.1 +1.2 + 1.3):

X

 

 

1.1

- servicii proprii tehnologice ale centralei

 

 

 

1.2

- folosită în propriile procese tehnologice din activitatea de bază (în cazul autoproducătorilor)

X

 

 

1.3

- produsă pentru a fi livrată din care, pentru populatie

X

X

 

 

2.

Cantitate de energie termică achizitionată de la terti:

X

X

X

- pret de achizitie energie termică (lei/Gcal)

X

X

X

3.

Cantitate de energie termică livrată la gradul centralei - Gcal (1.3 + 2) - cumpărată de transportator

X

X

X

4.

Cantitate de energie termică pierdută în transport - Gcal:

 

X

 

- prin transfer de căldură

 

X

 

- prin pierderi masice

 

X

 

5.

Cantitate de energie termică livrată la punctul de delimitare - Gcal - cumpărată de distribuitor

 

X

 

5.1

Energie termică înglobată în pierderile masice din PT

 

X

 

5.2

Cantitate de energie termică contractată de transportator

 

X

 

6.

Cantitate de energie termică pierdută în distributie - Gcal:

 

 

X

- prin transfer de căldură

 

 

X

- prin pierderi masice

 

 

X

7.

Cantitate de energie termică livrată la consumatorul final - Gcal:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.1.

Energie termică înglobată în pierderile masice de la:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.2.

Cantitate de energie termică contractată de distribuitor:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

8.

Pierderi masice de agent termic în exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursă) - m3:

X

X

X

- pierderi în transport/distributie

X

X

X

- pierderi la client

X

X

X

 

NOTĂ:

Vor fi completate numai pozitiile marcate cu „x”.

Anexa nu se completează de operatorii sau operatorii economici nou-intrati pe piata acestor servicii.

 

ANEXA Nr. 3.2

la metodologie

 

MACHETA

cu bilantul energiei termice/apei tratate - pret/tarif actual (ultima fundamentare)

 

Nr. crt.

Specificatie

Producere/ Achizitie

Transport

Distributie

1

2

3

4

5

1.

Cantitatea totală de energie termică produsă în centrală - Gcal(1.1 +1.2 + 1.3):

X

 

 

1.1.

- servicii proprii tehnologice ale centralei

 

 

 

1.2.

- folosită în propriile procese tehnologice din activitatea de bază (în cazul autoproducătorilor)

X

 

 

1.3.

- produsă pentru a fi livrată

X

 

 

din care, pentru populatie

X

 

 

2.

Cantitate de energie termică achizitionată de la terti:

X

X

X

- pret de achizitie energie termică (lei/Gcal)

X

X

X

3.

Cantitate de energie termică livrată la gardul centralei - Gcal (1.3 + 2) - cumpărată de transportator

X

X

X

4.

Cantitate de energie termică pierdută în transport - Gcal:

 

X

 

- prin transfer de căldură

 

X

 

- prin pierderi masice

 

X

 

5.

Cantitate de energie termică livrată la punctul de delimitare - Gcal - cumpărată de distribuitor

 

X

 

5.1.

Energie termică înglobată în pierderile masice din PT

 

X

 

5.2.

Cantitate de energie termică contractată de transportator

 

X

 

6.

Cantitate de energie termică pierdută în distributie - Gcal:

 

 

X

- prin transfer de căldură

 

 

X

- prin pierderi masice

 

 

X

7.

Cantitate de energie termică livrată la consumatorul final - Gcal:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.1.

Energie termică înglobată în pierderile masice de la:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.2.

Cantitate de energie termică contractată de distribuitor:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

8.

Pierderi masice de agent termic în exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursă) - m3:

X

X

X

- pierderi în transport/distributie

X

X

X

- pierderi la client

X

X

X

 

NOTĂ:

Vor fi completate numai pozitiile marcate cu „x”. Anexa nu se completează de operatorii sau operatorii economici nou-intrati pe piata acestor servicii.

 

ANEXA Nr. 3.3

la metodologie

 

MACHETA

cu bilantul energiei termice/apei tratate - pret/tarif propus

 

Nr. crt.

Specificatie

Producere/ Achizitie

Transport

Distributie

1

2

3

4

5

1.

Cantitatea totală de energie termică produsă în centrală - Gcal (1.1 +1.2 + 1.3):

X

 

 

1.1.

- servicii proprii tehnologice ale centralei

 

 

 

1.2..

- folosită în propriile procese tehnologice din activitatea de bază (în cazul autoproducătorilor)

X

 

 

1.3.

- produsă pentru a fi livrată

X

 

 

din care, pentru populatie

X

 

 

2.

Cantitate de energie termică achizitionată de la terti:

X

X

X

- pret de achizitie energie termică (lei/Gcal)

X

X

X

3.

Cantitate de energie termică livrată la gardul centralei - Gcal (1.3 + 2) - cumpărată de transportator

X

X

X

4.

Cantitate de energie termică pierdută în transport - Gcal:

 

X

 

- prin transfer de căldură

 

X

 

- prin pierderi masice

 

X

 

5.

Cantitate de energie termică livrată la punctul de delimitare - Gcal - cumpărată de distribuitor

 

X

 

5.1.

Energie termică înglobată în pierderile masice din PT

 

X

 

5.2.

Cantitate de energie termică contractată de transportator

 

X

 

6.

Cantitate de energie termică pierdută în distributie - Gcal:

 

 

X

- prin transfer de căldură

 

 

X

- prin pierderi masice

 

 

X

7.

Cantitate de energie termică livrată la consumatorul final - Gcal:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.1.

Energie termică înglobată în pierderile masice de la:

 

 

X

- rest utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

7.2.

Cantitate de energie termică contractată de distribuitor:

 

 

X

- rest de utilizatori

 

 

X

- populatie

 

 

X

8.

Pierderi masice de agent termic în exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursă) - m3:

X

X

X

- pierderi în transport/distributie

X

X

X

- pierderi la client

X

X

X

 

NOTĂ:

Vor fi completate numai pozitiile marcate cu „x”.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

SITUATIA

cheltuielilor financiare

 

 

mii dolari SUA

mii euro

milioane lei

Structuri/cheltuieli financiare curente

 

Rest de rambursat/plată pe ani

2006

2007

2008

2009

Creditul - rate scadente:

- dolari SUA

- euro

- lei

 

 

 

 

- dobânzi:

- dolari SUA

- euro

- lei

 

 

 

 

- comisioane si speze bancare:

- dolari SUA

- euro

- lei

 

 

 

 

- diferente de curs:

- lei

 

 

 

 

 

Se anexează toate contractele de credit/angajamentele fată de bănci, precum si justificările privind utilizarea acestora.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.329 din 21 februarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma veterinară ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 4 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme veterinare.”

2. În anexa la norma veterinară, la punctul 2 „Determinarea de flavofosfolipol prin difuziune în mediu de agar”, punctul 7.1.2 va avea următorul cuprins:

„7.1.2. Alte furaje

Se prelevează o cantitate de 5 până la 30 g continând cel putin 30 /vg de flavofosfolipol. Se omogenizează cu 150 ml 50% metanol (4.5) Într-un baIon conic (5.3) si se ajustează pH-ul de la 8,1 la 8,2 cu aproximativ 400 mg de tris (hidroximetil) aminometan (4.7). Se verifică pH-ul cu hârtia indicator (4.12). Se lasă 15 minute, apoi se reajustează pH-ul de la 8,1 la 8,2 cu tris (hidroximetil) aminometan (4.7) si se fierbe 10 minute sub reflux (5.4), amestecând constant. Se lasă să se răcească, se centrifughează amestecul si se decantează extractul.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Chetan Radu Roatis,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 martie 2007.

Nr. 69.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 570 din 29 martie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 116 din 29 martie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

Având în vedere art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.365 din 29 martie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 1.639 din 29 martie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, prevăzute în anexele*) nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B).

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2007, dată de la care îsi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea si finantarea din bugetul Ministerului Sănătătii Publice a unor actiuni de sănătate, în trimestrul I 2007, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007, precum si prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.883/582/2006 privind reglementarea unor măsuri de ordin financiar pentru derularea si finantarea subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 5 februarie 2007.

(2) Fondurile utilizate în trimestrul I 2007 din bugetul de stat, veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, precum si cele din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor nationale de sănătate, în baza ordinelor mentionate la alin. (1), sunt cuprinse în sumele aprobate în acest an pentru programele respective.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


*) Anexele nr. 1, 2 si 3 (3A si 3B) se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.