MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 228         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

64. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

 

Protocol aditional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om

 

230. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

 

66. - Lege pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

Acord anual de finantare 2006 între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene

 

232. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

106.- Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi - „SpitalizareZI”

 

304. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 8/1999, aprobată prin Legea nr. 153/1999.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 64.

 

PROTOCOL ADITIONAL*)

la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om

 

PREAMBUL

 

Guvernele statelor membre ale Organizatiei Cooperării Economice a Mării Negre (C.E.M.N.), părti la prezentul protocol aditional, denumite în continuare părti,

conform prevederilor art. 3, 4, 5, 7 si 8 ale Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, denumit în continaure Acordul C.E.M.N.,

constiente de rolul crescut si de importanta strategiilor eficiente de prevenire referitoare la cooperarea în domeniul asistentei de urgentă,

luând în considerare importanta unei politici de răspuns mai eficace în caz de dezastre si necesitatea cooperării practice în domeniul reducerii riscurilor majore si prevenirii acestora, precum si intensificarea actiunilor în situatii de urgentă,

reafirmând hotărârea lor de a realiza prin eforturi comune îmbunătătirea constantă a aplicării prevederilor Acordului C.E.M.N.,

în scopul securizării nivelului de coordonare a cooperării între autoritătile părtilor,

au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Crearea Retelei de ofiteri de legătură

 

Părtile vor crea Reteaua C.E.M.N a ofiterilor de legătură privind asistenta de urgentă, denumită în continuare Retea, formată din ofiterii de legătură desemnati de părti ca fiind reprezentantii lor.

 

ARTICOLUL 2

Obiective

 

Obiectivele Retelei sunt următoarele:

1. intensificarea cooperării în domeniul asistentei de urgentă si asigurarea coordonării interactiunii dintre autoritătile competente ale părtilor;

2. stabilirea unei retele de schimb de informatii între autoritătile competente ale părtilor pentru a colabora efectiv în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă, în conformitate cu Acordul C.E.M.N.

 

ARTICOLUL 3

Sarcini si functii

 

Ofiterii de legătură din Retea au următoarele sarcini si functii:

1. să transmită statelor lor cererile celorlalti ofiteri de legătură, în situatii de urgentă, în decursul unei zile, iar, pentru celelalte situatii, în decursul a 3 zile, conform prevederilor art. 4 si 5 din Acordul C.E.M.N.;

2. să transmită informatiile solicitate părtilor, la cererea lor, conform prevederilor art. 4 din Acordul C.E.M.N.;

3. să se întâlnească periodic pentru a aprecia tendintele în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă în regiune, în vederea identificării unor noi forme de cooperare între autoritătile competente ale statelor membre C.E.M.N.;

4. să informeze si să propună autoritătilor respective modalitătile de continuare a intensificării cooperării;

5. să faciliteze schimbul de experientă practică între autoritătile competente ale statelor părtilor în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă.

 

ARTICOLUL 4

Statutul Retelei în cadrul C.E.M.N.

 

Reteaua este un grup de cooperare în domeniul asistentei de urgentă, creată în conformitate cu prevederile art. 7 din Acordul C.E.M.N.

 

ARTICOLUL 5

Locul de desfăsurare a întâlnirilor Retelei

 

Întâlnirile Retelei se vor desfăsura în clădirea Secretariatului International Permanent C.E.M.N., în cazul în care nu s-a decis altfel de către presedintele C.E.M.N. în exercitiu sau de către consiliul ministrilor afacerilor externe.

 

ARTICOLUL 6

Organizare si operatii

 

1. Reteaua va opera conform Cartei si Regulilor de procedură C.E.M.N., precum si în conformitate cu prevederile Acordului C.E.M.N.

2. Fiecare parte la prezentul protocol aditional îsi va desemna un ofiter de legătură în cadrul Retelei, precum si un loctiitor al acestuia.

3. După numirea sau retragerea ofiterilor de legătură din Retea, părtile vor notifica în acest sens Secretariatul International Permanent C.E.M.N., în vederea informării tuturor statelor membre.

4. Reteaua se va întâlni periodic, cel putin o dată pe an.

5. Reteaua îsi va îndeplini sarcinile sub autoritatea Grupului de lucru privind cooperarea în domeniul asistentei de urgentă, căruia îi raportează.

 

ARTICOLUL 7

Cheltuieli

 

Toate cheltuielile ofiterilor de legătură legate de aplicarea prevederilor prezentului protocol aditional vor fi suportate de către partea care îi numeste.

 

ARTICOLUL 8

Puncte de contact nationale

 

Părtile vor stabili un punct national de contact în cadrul autoritătilor lor competente, în ale cărui atributii intră, de preferintă, cooperarea internatională.

 

ARTICOLUL 9

Observatori si invitati

 

1. Reprezentantii statelor observatoare la C.E.M.N. pot participa la lucrările Retelei, în conformitate cu prevederile Cartei si Regulilor de procedură C.E.M.N.

2. Institutiile sau agentiile internationale relevante pot fi invitate la reuniunile Retelei.

 

ARTICOLUL 10

Prevederi finale

 

1. Prezentul protocol aditional va fi deschis spre semnare sau aderare pentru oricare stat membru C.E.M.N.

2. Secretariatul International Permanent C.E.M.N. va fi depozitarul prezentului protocol aditional. Originalul acestuia, într-un singur exemplar în limba engleză, fiind depus la Secretariatul International Permanent C.E.M.N., care va transmite o copie certificată fiecărei părti.

3. Prezentul protocol aditional va intra în vigoare în a 30-a zi de la data la care al treilea document de ratificare sau aprobare se depune la Secretariatul International Permanent C.E.M.N.

4. Pentru fiecare parte care a ratificat, aprobat sau a aderat la prezentul protocol aditional, după depunerea celui de-al treilea document de ratificare, aprobare sau aderare, prezentul protocol aditional va intra în vigoare în a 30-a zi după data depunerii documentului de ratificare, aprobare sau aderare de către această parte.

5. Oricare dintre părti se poate retrage din prezentul procotol aditional prin notificarea scrisă a Secretariatului International Permanent C.E.M.N. Retragerea va produce efecte după 3 luni de la data primirii notificării retragerii de către Secretariatul International Permanent C.E.M.N.

6. Oricare parte poate propune amendarea prezentului procotol aditional. Amendamentele vor fi acceptate cu consimtământul tuturor părtilor si vor intra în vigoare conform alin. 3 si 4 ale prezentului articol.

7. După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol aditional, părtile vor proceda la o analiză intermediară a rezultatelor obtinute prin aplicarea prevederilor acestuia. O evaluare finală se va face după 4 ani de la intrarea sa în vigoare, în scopul convenirii măsurilor necesare pentru îmbunătătirea în continuare a cooperării.

 

Pentru Guvernul Republicii Albania Pentru Guvernul Republicii Armenia

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

(semnătură indescifrabilă) cu următoarea declaratie (textul este anexat)

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria

(semnătură indescifrabilă)

Pentru Guvernul Georgiei

(semnătură indescifrabilă)

Pentru Guvernul Republicii Grecia

(semnătură indescifrabilă) Pentru Guvernul Republicii Moldova

Pentru Guvernul României

(semnătură indescifrabilă)

Pentru Guvernul Federatiei Ruse

Pentru Guvernul Republicii Turcia

Pentru Guvernul Ucrainei

(semnătură indescifrabilă)

Copie certificată a originalului depozitat la Secretariatul PERMIS al C.E.M.N.

 

DECLARATIA

Republicii Azerbaidjan la Protocolul aditional la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om

 

Republica Azerbaidjan declară că niciun drept, obligatie sau prevedere ce decurge din prezentul protocol aditional nu se va aplica în legătură cu Republica Armenia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om,

semnat la Soci la 15 aprilie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului aditional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistentei si răspunsului de urgentă la dezastre naturale si provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 230.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 66.

 

ACORD ANUAL DE FINANTARE 2006

între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene

 

Guvernul României, actionând pentru si în numele României, denumit în continuare România, pe de o parte, si Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de altă parte, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere că:

(1) un program special de aderare pentru agricultură si dezvoltare rurală (denumit în continuare SAPARD) care prevede o contributie financiară a Comunitătii a fost stabilit prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsuri de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare1*;

(2) planul prezentat de România a fost aprobat ca Program pentru agricultură si dezvoltare rurală prin Decizia din 12 decembrie 2000, luată în conformitate cu art. 4 (5) al Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.268/1999. Programul a fost modificat (ultima dată) prin Decizia adoptată la data de 5 iulie 2006;

(3) Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană, actionând în numele Comunitătii (denumit în continuare MAFA), modificat ultima dată prin Acordul anual de finantare 2005 dintre Comisie, actionând în numele Comunitătii, si România, a fost încheiat la 17 ianuarie 2002 si prevede la art. 2 că angajamentul financiar al Comunitătii va fi stabilit în acordurile anuale de finantare;

(4) este necesar să fie stabilit angajamentul financiar al Comunitătii pentru anul 2006 în vederea realizării Programului pentru agricultură si dezvoltare rurală în România (denumit în continuare Programul), precum si a oricăror modificări ulterioare si să fie prevăzută perioada de valabilitate a acestui angajament;

(5) potrivit art. 12 (7) din sectiunea A a anexei la Acordul multianual de finantare, suma care trebuie recuperată în concordantă cu decizia de lichidare referitoare la conformitate va fi dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie. Art. 12 (8) prevede că suma recuperată potrivit deciziei de lichidare referitoare la conformitate nu va fi realocată Programului. Aplicarea celor două prevederi ar avea ca rezultat o deducere dublă a sumei aferente unei alocări în cadrul Programului SAPARD către o tară beneficiară. în consecintă, prevederea că această sumă va fi „dedusă din următoarea cerere de plată de la Comisie” trebuie eliminată;

(6) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2.112/2005 din 21 noiembrie 20052) în ceea ce priveste accesul la asistenta externă din partea Comunitătii prin definirea „regulilor de eligibilitate” pentru participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau granturilor finantate printr-un instrument comunitar si a „regulilor de origine” privind tările din care bunurile si materialele achizitionate printr-un contract finantat printr-un instrument comunitar trebuie să provină.

Includerea dispozitiilor acestui regulament face necesară adăugarea unei noi sectiuni H la anexa la Acordul multianual de finantare, cu detalierea prevederilor mentionate în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.112/2005. în consecintă, pct. 8 al sectiunii F a anexei la Acordul multianual de finantare trebuie eliminat;

(7) în plus, pentru a reflecta prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.222/2000 din 7 iunie 2000 privind stabilirea regulilor financiare pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.268/1999 privind sprijinul Comunitătii pentru măsuri de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în tările candidate din centrul si estul Europei, în perioada de preaderare3), modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1.052/2006 din 11 iulie 20064), precum si problemele create de inundatiile severe din anul 2005 asupra implementării Programului, este necesară prelungirea termenului limită de valabilitate a angajamentelor financiare stabilite prin acordurile anuale de finantare 2003, 2004 si 2005.

Din acelasi motiv este, de asemenea, necesară modificarea prevederilor Acordului multianual de finantare privind depunerea cererilor de plată la Comisie;

(8) în urma experientei acumulate în cadrul Programului SAPARD, este necesară operarea altor modificări ale Acordului multianual de finantare;

(9) este necesară modificarea, în consecintă, a Acordului multianual de finantare, au convenit următoarele:


1) JO L 161, 26.06.1999, p. 87. Modificat ultima dată prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.112/2005 (JO L 344, 27.12.2005, p. 23).

2) JO L 344, 27.12.2005, p. 23.

3) JO L 253, 7.10.2000, p. 5.

4) JO L 189, 12.07.2006, p. 3.

 

ARTICOLUL 1

Obiectiv

 

Prezentul acord stabileste angajamentul financiar al Comunitătii pentru România, pentru anul 2006. De asemenea, Acordul modifică Acordul multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, si acordurile anuale de finantare pentru anii 2000-2005.

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul

 

Contributia financiară a Comunitătii pentru anul 2006 este limitată la 192.374.000 euro. Angajamentul este valabil doar pentru executia Programului, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile Acordului multianual de finantare dintre România si Comunitate.

 

ARTICOLUL 3

Perioada angajamentului

 

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă până la data de 31 decembrie 2008 cel mai târziu.

Niciun contract care implică fonduri comunitare aferente prezentului acord nu va fi încheiat de către Agentia SAPARD cu vreun beneficiar după data la care România începe încheierea de contracte care implică sprijin pentru dezvoltare rurală pentru România, în calitate de membru al Uniunii Europene.

Orice parte a contributiei comunitare alocate României prin Acordul anual de finantare 2006, pentru care nu a fost încheiat niciun contract cu un beneficiar final până la data stipulată în alin. 2 al prezentului articol, va fi notificată Comisiei în termen de 3 luni de la data la care această valoare este cunoscută.

 

ARTICOLUL 4

Modificarea Acordului anual de finantare 2003

 

Articolul 3 al Acordului anual de finantare 2003, încheiat între România si Comisie, se modifică după cum urmează:

„ARTICOLUL 3 Perioada angajamentului

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost

reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă până la data de 31 decembrie 2007 cel mai târziu.”

ARTICOLUL 5 Modificarea Acordului anual de finantare 2004

Articolul 3 al Acordului anual de finantare 2004, încheiat între România si Comisie, se modifică după cum urmează:

„ARTICOLUL 3 Perioada angajamentului

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă până la data de 31 decembrie 2007 cel mai târziu.”

ARTICOLUL 6 Modificarea Acordului anual de finantare 2005

Articolul 3 al Acordului anual de finantare 2005, încheiat între România si Comisie, se modifică după cum urmează:

„ARTICOLUL 3 Perioada angajamentului

Comisia va anula automat orice parte a angajamentului la care se face referire în art. 2, care nu a fost reglementată prin plata în cont sau pentru care nu s-a primit o cerere de plată acceptabilă până la data de 31 decembrie 2008 cel mai târziu.”

ARTICOLUL 7 Modificarea art. 3 al acordurilor anuale de finantare pentru anii 2000-2005

La articolul 3 al acordurilor anuale de finantare pentru anii 2000-2005, după alineatul 1 se introduc următoarele alineate:

„Niciun contract care implică fonduri comunitare aferente prezentului acord nu va fi încheiat de către Agentia SAPARD cu vreun beneficiar după data la care România începe încheierea de contracte care implică sprijin pentru dezvoltare rurală pentru România, în calitate de membru al Uniunii Europene.

 

Orice parte a contributiei comunitare alocate României prin acordurile anuale de finantare pentru anii 2000-2005, pentru care nu a fost încheiat niciun contract cu un beneficiar final până la data stipulată în art. 3 alin. 2 al acordurilor anuale de finantare pentru anii 2000-2005, va fi notificată Comisiei în termen de 3 luni de la data la care această valoare este cunoscută.”

 

ARTICOLUL 8

Modificarea Acordului multianual de finantare

 

Acordul multianual de finantare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 se introduce următorul text: „Sectiunea H - Accesul la asistenta externă din partea

Comunitătii”

2. în sectiunea A a anexei la Acordul multianual de finantare:

- Articolul 12 paragraful 7 va avea următorul cuprins: „7. Suma care trebuie recuperată în concordantă cu deciziile de lichidare referitoare la conformitate va fi comunicată responsabilului national cu autorizarea finantării care, în numele României, se va asigura că suma este creditată în contul euro SAPARD în decurs de două luni de la data la care a fost adoptată decizia de lichidare referitoare la conformitate.

Cu toate acestea, Comisia poate să decidă, după caz, că orice sumă care urmează să îi fie creditată va fi compensată cu plătile care trebuie efectuate de Comisie către România prin orice instrument comunitar.” Articolul 14 punctul 2.6 va avea următorul cuprins: „2.6.1. Regulile pentru achizitionarea de către organismele publice de servicii, lucrări si bunuri în România vor fi transparente, nediscriminatorii si nu vor permite existenta unor conflicte de interese. Acestea vor fi în conformitate cu regulile stabilite în manualul Comisiei intitulat «Reguli si proceduri pentru contractele de servicii, bunuri si lucrări finantate din bugetul general al Comunitătilor Europene în contextul cooperării cu terte tări5)». Cu toate acestea, cerintele manualului privind aprobarea ex-ante a Comisiei nu se vor aplica.

2.6.2. Bunurile si materialele achizitionate trebuie să fie originare din Comunitate sau din tările la care se face referire în sectiunea H. Cu toate acestea, procedurile de achizitii publice initiate de la data aderării la Uniunea Europeană vor fi derulate în conformitate cu legislatia Comunitătii.

2.6.3. Regulile privind accesul la asistenta externă din partea Comunitătii se vor aplica astfel cum sunt stipulate în sectiunea H a anexei la prezentul acord multianual de finantare.”

3. În sectiunea B a anexei la Acordul multianual de finantare:

Articolul 10 paragraful 4 se modifică după cum urmează:

„4. Evaluarea intermediară va fi actualizată, dacă este cazul, si înaintată Comisiei cel mai târziu la 30 iunie 2006.”

4. În sectiunea F a anexei la Acordul multianual de finantare, punctul 8 se abrogă.

5. Anexa la prezentul acord anual de finantare va deveni sectiunea H a anexei la Acordul multianual de finantare.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data la care ambele părti contractante îsi vor fi notificat reciproc îndeplinirea tuturor formalitătilor necesare pentru încheierea sa.

 

ARTICOLUL 10

Semnarea

 

Prezentul acord este redactat în două exemplare originale, în limbile română si engleză, fiecare dintre aceste texte fiind autentice. Totusi, în cazul aparitiei unor divergente între cele două texte, textul în limba engleză va prevala.

Semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006.


5) Decizia Comisiei C (2006) 117, 24.01.2006.

 

Pentru Guvernul României,

Gheorghe Flutur,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

Pentru Comisia Comunitătilor Europene,

Mariann Fischer Boel,

membru al Comisiei

Jean-Luc Demarty,

director general pentru agricultură si dezvoltare rurală

 

ANEXA

 

SECTIUNEA H - ACCESUL LA ASISTENTA EXTERNĂ DIN PARTEA COMUNITĂTII

 

SECTIUNEA H

Accesul la asistenta externă din partea Comunitătii

 

Scopul acestor prevederi este de a stabili regulile privind accesul la asistenta externă din partea Comunitătii pentru măsurile de preaderare pentru agricultură si dezvoltare rurală în cadrul Programului SAPARD în România, în perioada de preaderare.

 

ARTICOLUL 1

Definitie

 

Pentru interpretarea termenilor utilizati în aceste prevederi, se face trimitere la Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene1) si la Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002, care stabileste reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene2).


1) JO L 248, 16.09.2002, p. 1.

2) JO L 357, 31.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.261/2005 (JO L 201, 02;08.2005, p. 3).

 

ARTICOLUL 2

Reguli de eligibilitate

 

1. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii si a granturilor finantate în cadrul Programului SAPARD va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice stabilite într-un stat membru al Comunitătii Europene, într-o tară candidată oficial si recunoscută astfel de către Comunitatea Europeană sau într-un stat membru al Spatiului Economic European.

2. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii si a granturilor finantate în cadrul Programului SAPARD va fi deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice stabilite într-o tară în curs de dezvoltare prevăzută în lista Comitetului de Sprijin pentru Dezvoltare al OECD din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2.112/2005 din 21 noiembrie 20053> si care sunt prevăzute expres ca fiind eligibile în conformitate cu art. 3 (3) din Regulamentul Consiliului nr. 1.268/1999.

3. Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii si a granturilor finantate printr-un instrument comunitar va fi deschisă organizatiilor internationale.

4. Dispozitia mentionată anterior nu va împiedica participarea categoriilor de organizatii eligibile pentru adjudecarea oricărui contract si nici aplicarea exceptiei stabilite în art. 114 (1) din Regulamentul financiar.

 

ARTICOLUL 3

Expertii

 

Expertii angajati de către ofertantii definiti la art. 2 si 6 pot avea orice nationalitate. Prezentul articol nu contravine cerintelor calitative si financiare privind regulile de achizitii prevăzute de Acordul multianual de finantare.

 

ARTICOLUL 4

Reguli privind originea

 

Toate bunurile si materialele achizitionate printr-un contract finantat în cadrul Programului SAPARD trebuie să fie originare din Comunitate sau dintr-o tară eligibilă, astfel cum este definită la art. 2 si 5. în sensul acestor prevederi, termenul origine este definit conform legislatiei comunitare relevante privind regulile de origine în materie vamală.

 

ARTICOLUL 5

Derogări de la regulile privind eligibilitatea si originea

 

1. În cazuri exceptionale fundamentate corespunzător, Comisia poate extinde eligibilitatea si la persoane provenind dintr-o tară neeligibilă, conform art. 2.

2. În cazuri exceptionale fundamentate corespunzător, Comisia poate permite si achizitionarea bunurilor si materialelor provenind dintr-o tară neeligibilă conform art. 2.

3. Derogările prevăzute în paragrafele 1 si 2 pot fi justificate pe baza indisponibilitătii produselor si serviciilor pe pietele tărilor în cauză, prin ratiuni de extremă urgentă sau dacă regulile de eligibilitate ar face imposibilă ori deosebit de dificilă realizarea unui proiect, a unui program sau a unei actiuni.

 

ARTICOLUL 6

Respectarea principiilor de bază si consolidarea pietelor locale

 

1. Pentru a accelera procesul de eradicare a sărăciei prin promovarea capacitătilor, pietelor si achizitiilor locale, trebuie acordată o importantă deosebită achizitiilor locale si regionale din România.

2. Ofertantii cărora le-au fost adjudecate contracte trebuie să respecte standardele principale de muncă acceptate pe plan international, cum ar fi standardele principale de muncă ale Organizatiei Internationale a Muncii, conventiile privind libertatea de asociere si negocierile colective, eliminarea muncii fortate si obligatorii, eliminarea discriminărilor în privinta angajării si profesiei si abolirea muncii copiilor.

3. Accesul tărilor în curs de dezvoltare la asistenta externă din partea Comunitătii trebuie să fie facilitat prin asistentă tehnică adecvată.


3) JO L 344, 27.12.2005, p. 23.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2006 dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, în numele Comunitătii Europene, semnat la Bucuresti si, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 232.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării aplicatiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi - „ SpitalizareZi”

 

 

Având în vedere:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi;

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/606 din 1 martie 2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) în vederea colectării si raportării de către spitale a setului minim de date la nivel de pacient în regim de spitalizare de zi (denumit în continuare SMDPZ), se aprobă utilizarea aplicatiei „SpitalizareZi”.

(2) Aplicatia se descarcă de pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro, sau de pe pagina web a Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, www.snspms.ro.

(3) Spitalele care au aplicatii proprii pentru colectarea SMDPZ trebuie să raporteze datele conform specificatiilor tehnice ale fisierului de export furnizate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 2. - Spitalele vor raporta trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, în format electronic, SMDPZ aferent pacientilor care au fisa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi.

Art. 3. - Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si spitalele care raportează date privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 22 martie 2007.

Nr. 106.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. „Îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila si măsuri complementare localizate în Călărasi, Ialomita, Brăila, Constanta, în România”, semnat de partea comunitară la data de 17 noiembrie 2006 si de partea română la data de 30 noiembrie 2006;

2. „Îmbunătătirea sistemelor de alimentare cu apa potabilă, de canalizare si de epurare a apelor uzate în judetul Caras-Severin, România”, semnat de partea comunitară la data de 14 septembrie 2006 si de partea română la data de 25 octombrie 2006.

Art. 2. - Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 304.

 

ANEXĂ

 

Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PT/003

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

încheiat între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila si măsuri complementare localizate în Călărasi, Ialomita, Brăila, Constanta, în România”*)

 


*) Traducere.

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de domnul Graham Meadows, director general pentru politici regionale, în numele Comisiei, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum de finantare. Măsura la care se

face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum de finantare si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2005/RO/16/P/PT/003

Titlul: îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila si măsuri complementare

Durata: Data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie

Data finalizării: până la 31 decembrie 2010

Locatia: Călărasi, Ialomita, Brăila, Constanta

Grupul: TEN-T, Coridorul VII (Dunăre, căi navigabile interioare)

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei vor fi de 37.700.820 EUR.

2. Rata asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este stabilită la 50% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare din anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 18.850.410 EUR.

4. Un total de 18.850.410 EUR este angajat din bugetul pe anul 2006, din linia bugetară 13.050101. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care finantarea necesară a fost special alocată. Aceste plăti trebuie să fie corelate cu lucrările descrise în anexa nr. I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de către autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data finalizării indicată în art. 2.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat nu mai târziu de 6 luni de la data finalizării indicată în art. 2.

4. Plata în avans este stabilită la 3.770.082 EUR si va fi transferată după cum urmează:

- suma de 1.885.041 EUR va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de finantare de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea primului contract de lucrări, precum si după îndeplinirea conditiilor specificate în paragraful 3 al art. 8.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor comunitare

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la transporturi si retele transeuropene.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale produse în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestia vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau orice alt organism ori persoana delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tip de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Fără a afecta prevederile generale specificate în anexa nr. III, ajutorul comunitar este subiectul următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor: Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui ajutorul

comunitar pentru asistentă ISPA stabilit în art. 3 dacă, în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor, conditiile de operare (tarife, venituri etc.) variază foarte mult fată de presupunerile initiale făcute pentru determinarea nivelului de ajutor comunitar si/sau există modificări substantiale care:

a) afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori acordă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

b) rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti din infrastructura finantată, fie din încetarea sau modificarea esentială a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei astfel de modificări si va trebui să obtină acordul ex-ante al Comisiei privind astfel de schimbări.

2. Conditia privind viabilitatea:

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatării si a întretinerii activelor.

3. Conditiile care trebuie îndeplinite înaintea plătii celei de a doua transe a avansului:

a) transmiterea de către Beneficiar a evaluării finale de impact asupra mediului spre aprobare Comisiei, ceea ce va demonstra că acest proiect este cea mai bună solutie în vederea realizării unei morfologii a fluviului în conformitate cu cerintele si prevederile art. 4 din Directiva-cadru privind apele a Uniunii Europene;

b) transmiterea de către Beneficiar a unei declaratii că s-a efectuat o evaluare de către autoritătile competente privind identificarea oricărui impact negativ al lucrărilor prevăzute asupra zonelor Natura 2000;

c) transmiterea de către Beneficiar a unei declaratii privind efectuarea consultatiilor transfrontaliere conform cerintelor Conventiei Espoo;

d) transmiterea de către Beneficiar a unei liste complete privind măsurile de rectificare necesare pentru a atenua orice impact negativ major al proiectului asupra mediului si implicarea în implementarea acestor măsuri, în conformitate cu cerintele si prevederile art. 4 din Directiva-cadru privind apele a Uniunii Europene;

e) transmiterea de către Beneficiar a unei liste cu indicatorii fizici, actualizată în conformitate cu proiectul tehnic final, care trebuie să fie aprobată de Comisie.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. 111.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bucuresti la 30 noiembrie 2006 si la Bruxelles la 17 noiembrie 2006.

 

Pentru Beneficiar,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Pentru Comunitate,

Graham Meadows,

director general pentru politici regionale

 

Lista anexelor

 

Anexa nr. I - Descrierea măsurii

Anexa nr. I.a - Plan de achizitii provizoriu

Anexa nr. II - Plan financiar

Anexa nr. III:

Anexa nr. 111.1 - Prevederi financiare privind implementarea ISPA

Anexa nr. III.2 - Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa nr. III.3 - Model pentru raportarea către Comitetul de monitorizare si pentru solicitarea de modificări

Anexa nr. III.4 - Sisteme de management si control pentru asistenta nerambursabilă acordată prin ISPA si proceduri pentru efectuarea corectiilor financiare

Anexa nr. III.5 - Acord cu privire la iregularităti si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa nr. III.6 - Cerinte privind informarea si publicitatea

 

ANEXA Nr. I

 

DESCRIEREA MĂSURII

(sumar)

Codul măsurii: 2005/RO/16/P/PT/003

 

1. Titlul măsurii: „îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila si măsuri complementare”

2. Autoritatea care prezintă cererea (coordonator national ISPA)

2.1. Numele: Ministerul Finantelor Publice (MFP)

Istvan Jakab, coordonatorul national ISPA, secretar de stat

2.2. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, cod 050741,

Bucuresti, România E-mail: istvan.jakab@mfinante.gv.ro

3. Autoritatea responsabilă cu implementarea [conform celor definite la pct. (2) din sectiunea a ll-a din anexa nr. III.2]

3.1. Numele: Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Florentina Teodorovici, responsabil sectorial cu autorizarea finantării prin ISPA

3.2. Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

3.3. E-mail: phare1@mt.ro

4. Beneficiarul final (în cazul în care acesta este alt organism decât autoritatea mentionată la pct. 3)

4.1. Nume: Administratia Fluvială a Dunării de Jos - Galati Mihai Ochialbescu, director general

4.2. Adresa: Str. Portului nr. 32, Galati, cod 800025

4.3. E-mail: secretariat@afdj.ro

5. Localizare

5.1. Tara România beneficiară:

5.2. Regiunea: Călărasi, Ialomita, Brăila, Constanta

 

6. Descriere

Subiectul acestei măsuri ISPA este acela de a îmbunătăti conditiile de navigatie pe Dunăre pe sectorul cuprins între Călărasi si Brăila, care este localizat pe teritoriul României în 3 din cele 11 puncte critice identificate prin studiul de fezabilitate. Este prevăzut ca îmbunătătirea conditiilor de navigatie în punctele critice rămase să fie propusă pentru finantare din Fondul de coeziune la scurt timp după aderare.

Sectorul Călărasi-Brăila face parte din TEN-T, Proiectul prioritar european nr. 18 „Axa fluvială Rin/Meuse-Main-Dunăre”.

În lunile de vară si de toamnă, debitele de apă ale Dunării se reduc considerabil în acest sector al fluviului, ceea ce conduce la o deteriorare a conditiilor de navigatie. Pe principalul brat al Dunării între km 348 (în amonte de gura bratului Bala) si km 300 (gura canalului navigabil Dunăre-Marea Neagră), conditia minimă de adâncime nu

este îndeplinită în medie 160 de zile pe an, când adâncimea minimă de navigatie este în unele puncte critice de 1,40 m.

în aceste perioade de timp, navigatia trebuie deviată pe bratul secundar Bala-Borcea (în momentul actual cu un debit mai ridicat decât bratul principal). Folosindu-se această rută ocolitoare, distanta dintre Călărasi si Brăila creste cu 105 km. în acelasi timp, datorita reducerii dimensiunii serialului navigabil pe Bala si pe Borcea si datorită sinuozitătii acestuia, în unele zone navigatia trebuie să se desfăsoare doar pe un singur sens. Mai mult, convoaiele de dimensiuni mari trebuie să fie descompuse si barjele trebuie să traverseze una câte una.

7. Obiective

Obiectivul acestei măsuri ISPA este acela de a elimina blocajele de navigatie pe Dunăre pentru Călărasi si Brăila în cele 3 puncte critice (Bala/Caragheorghe, Lebăda/Epurasul si, respectiv, Ostruvul Lupului).

în urma realizării lucrărilor se vor sustine mobilitatea durabilă, un transport fluvial pe Dunăre mâi eficient si la costuri mai mici, cu un impact redus asupra mediului.

Obiectivul este acela de a asigura prin redistribuirea debitelor de ape conditii de navigatie sigure si eficiente pe căile navigabile, cu asigurarea adâncimii necesare în majoritatea timpului dintr-un an.

Îmbunătătirea conditiilor de navigatie în sectorul românesc al Dunării, precum si dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fluviale reprezintă o prioritate acută pentru alinierea sistemului de transport fluvial românesc la cel european.

Principalele componente ale lucrărilor prevăzute sunt subliniate mai jos:

7.1. Punctul critic nr. 1: bratul Bala, bara de nisip Caragheorghe

Lucrările îsi propun să reducă evolutia negativă a fluviului la bifurcatia de la bratul Bala unde, în perioada apelor mici, distributia debitului pentru bratul principal al Dunării (Dunărea Veche) se poate reduce până la 15% în perioadă secetoasă.

Lucrările propuse vor echilibra distributia debitului la o cotă rezonabilă, apropiată de distributia naturală în situatia unor niveluri ridicate ale apelor, rezultând o crestere cu 40% a cotei de pe bratul Dunărea Veche, cu influente neglijabile în situatia inundatiilor.

Principalele componente ale lucrărilor prevăzute includ:

- construirea unui dig de dirijare pentru reducerea lătimii curentului de apă la intrarea pe bratul Bala si directionarea debitului spre bratul Dunărea Veche;

- construirea unui prag de fund în scopul reducerii sectiunii transversale la intrarea pe bratul Bala pentru ajustarea debitului între cele două brate ale fluviului;

- lucrări suplimentare de protectie a albiei râului si de protectie a malurilor împotriva eroziunii, constând în protectia albiei râului pe o lungime de aproximativ 300 m în aval de prag si, pe o lungime similară, apărările de mal vor fi construite sau reabilitate;

- lucrări de dragare considerabile la bara de nisip Caragheorghe în scopul calibrării albiei râului prin conturarea unui senal navigabil potrivit, în concordantă cu recomandările Comisiei Dunării.

7.2. Punctul critic nr. 2: Lebăda, bratul Epurasul

Lucrările prevăzute, care vor ajusta conditiile de curgere si vor reduce sedimentarea excesivă a senalului navigabil din prezent, vor include construirea unui prag de fund, asociat cu lucrările de protectie a malurilor si a albiei râului, precum si dragări corective.

Înăltimea pragului va fi corelată cu media nivelurilor scăzute ale apei, deci va fi submers în cea mai mare parte a timpului. Pentru a asigura migratia faunei acvatice, pragul va fi echipat cu tuburi pentru asigurarea unui debit controlat si continuu.

7.3. Punctul critic nr. 3: Ostruvul Lupului

Lucrările prevăzute, care vor ajusta debitul între bratul Caleia si bratul principal al Dunării în vederea eliminării eroziunilor de pe bratul Caleia si a sedimentărilor excesive de pe bratul principal al Dunării, vor include construirea unui prag de fund asociat cu protectia malurilor si a albiei râului, precum si dragări corective.

8. Programul provizoriu de lucru

 

Categoria lucrării

Începere

Finalizare

Planificarea si proiectarea, licitatia de lucrări

15 aprilie 2004

31 decembrie 2006

Faza de construire cu supervizarea lucrărilor

1 ianuarie 2007

31 decembrie 2009

Faza operatională

31 decembrie 2009

 

 

9. Analiza economică si socială cost-beneficiu

Analiza economică si financiară a fost realizată pentru cele 11 puncte critice identificate în sectorul Călărasi- Brăila. Această măsură ISPA se referă în primul rând la conditiile de navigatie de la punctele critice nr. 1, 2 si 11, iar cele 8 puncte critice rămase vor fi prezentate pentru a fi finantate prin Fondul de coeziune cât mai curând posibil.

Indicatorii economici si financiari demonstrează că proiectul adaugă o valoare considerabilă atât pentru comunitatea de afaceri, cât si pentru societate în ansamblul ei. încurajator este, de asemenea, faptul că valoarea economiilor din costurile de transport este suficientă pentru a face ca proiectul să merite să fie făcut din perspectiva analizei cost-beneficiu.

Asa cum reiese din analiza senzitivitătii, rezultatele analizei cost-beneficiu sunt destul de solide. Chiar dacă considerăm rezultatele scenariului în care traficul după 2015 nu creste, volumul transporturilor este suficient de mare pentru a legitima investitiile.

Analiza senzitivitătii cu privire la principalele rezultate financiare confirmă că proiectul nu ar trebui initiat pentru capacitatea sa de a genera venituri, ci pentru beneficiile sociale generale.

Principalele rezultate ale analizei cost-beneficiu initiate pentru cele 11 puncte identificate sunt următoarele:

 

Beneficii totale

295.018.127 euro

Costuri

62.505.385 euro

Raport beneficiu/cost

8,10

VNA (2005)

232.512.742 euro

RIR

21,56%

 

10. Principalele elemente ale analizei financiare

În concordantă cu prevederile Conventiei Dunării, pe sectorul Dunării Călărasi-Brăila nu sunt percepute taxe de navigatie.

Nu vor fi venituri directe pentru administratorul senalului navigabil datorate implementării proiectului, dar obligatia de a mentine senalul navigabil la parametrii ceruti va fi îndeplinită.

 

11. Analiza impactului asupra mediului

Un studiu preliminar de evaluare a impactului asupra mediului a fost realizat prin asistenta tehnică finantată prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PA/011 „Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre”.

Concluziile majore rezultate din evaluarea preliminară a impactului sunt acelea că lucrările incluse în proiect vor reface conditiile naturale anterioare, care vor fi mult mai favorabile îri peisajul natural existent, datorită revenirii distributiei curentului de apă între bratele Bala si Dunărea Veche si, de asemenea, datorită lucrărilor de dragare pentru calibrarea serialului. Mai mult, sunt asigurate conditii de transport fluvial adecvate într-un climat economic favorabil.

Proiectul are un impact pozitiv semnificativ asupra factorilor de mediu, ca de exemplu, apă, aer, si cadrului sociocultural datorită îmbunătătirii conditiilor de navigatie si dezvoltării traficului previzionat (traficul va creste în 2015 în comparatie cu 1996 cu mai mult de 65%). Studiul preliminar de evaluare a impactului asupra mediului a arătat că transportul pe apă este de 5 ori mai putin poluant decât transportul rutier si de 3-4 ori mai ieftin din punct de vedere al consumului de combustibil în comparatie cu transportul rutier, fiind echivalent cu transportul feroviar.

Dragajele pot avea un impact negativ asupra mediului. Desi materialele dragate au un grad de poluare scăzut, depozitarea unor astfel de materiale pe mal necesită identificarea unor locuri adecvate. Aceste locuri de depozitare vor fi selectate cu acordul agentiilor de protectie a mediului.

Conditiile specifice legate de evaluarea impactului asupra mediului si măsurile de reducere a impactului asupra mediului sunt incluse în art. 8 din memorandumul de finantare.

 

12. Costuri si asistentă (în euro)

Costul total

Contributia sectorului privat

Cheltuieli neeligibile

Costul eligibil total

Asistentă ispa

Rata de finantare

38.700.820

-

1.000.000

37.700.820

18.850.410

50%

 

Rata asistentei ISPA este limitată de disponibilitatea măsură ce se aprobă pe ISPA pentru măsurile de fondurilor pentru sectorul transporturi, aceasta fiind ultima transporturi din România.

 

Detalierea provizorie a costurilor

 

Articol

Cost total

Cost neeligibil

Cost eligibil

Lucrări

Asistentă tehnică

Diverse si neprevăzute (3,6%)

Costuri neeligibile

34.250.000 2.150.000 1.300.820 1.000.000

1.000.000

34.250.000 2.150.000 1.300.820

TOTAL

38.700.820

1.000.000

37.700.820

 

Detalierea costurilor include lucrările schitate în cap. 7.1, 7.2 si 7.3 de mai sus si asistenta tehnică pentru supervizare, precum si asistenta tehnică pentru evaluarea ofertelor.

13. Implicarea institutiilor financiare internationale (IFI)

În acest proiect nu este prevăzută nicio implicare a institutiilor financiare internationale.

Cofinantarea costurilor eligibile va fi asigurată de bugetul României prin Fondul national de preaderare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Finantarea costurilor neeligibile va fi asigurată de bugetul României prin Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si prin Administratia Fluvială a Dunării de Jos - Galati.

14. Conditii specifice referitoare la măsură Vezi art. 8 din memorandumul de finantare.

15. Planul de achizitii

Lucrările vor fi implementate în concordantă cu planul de achizitii prezentat în anexa nr. I.a.

 

ANEXA Nr. I.a

 

2005/RO/16/P/PT/003

 

PLAN DE ACHIZITII PROVIZORIU

 

Licitatia nr.

Descrierea lucrărilor si serviciilor ce urmează a fi licitate

Tipul contractului (lucrări, furnizori sau servicii)

Data estimată pentru lansarea licitatiei (luna/an)

Rata de rambursare a facturilor pentru contactul specific

1

Asistentă tehnică/ Supervizarea lucrărilor

Servicii PRAG

 

Asa cum este indicat în art. 3.2.

2

Lucrări (pot fi împărtite în loturi separate sau/si oferte separate)

Lucrări FIDIC + PRAG

 

Asa cum este indicat în art. 3.2.

Mai multe

Asistentă tehnică (membrii votanti)

Servicii PRAG

 

Asa cum este indicat în art. 3.2.

 

Termenii specifici pentru acordarea contractelor vor fi disponibili în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene sau/si pe internet.

 

ANEXA Nr. II

 

PLAN FINANCIAR

(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila si măsuri complementare ISPA nr.: 2005/RO/16/P/PT/003

 

- euro -

Anul

Cost total

Cost noneligibil

Cost eligibil

Împrumuturi de la IFI

(pentru costuri eligibile)

 

Total

 

ISPA

 

Autoritătii Nationale

Guvern

Autoritatea regională

Autoritatea locală

Altele

0

1=2+3

2

3=5+7+8+9+10

4=3/1 (%)

5

6=5/3 (%)

7

8

9

10

11

12=11/1 (%)

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006

37.700.820

-

37.700.820

100,0%

18.850.410

50,0%

18.850.410

-

-

-

-

0,0%

Nedefalcate pe ani

1.000.000

1.000.000

-

0,0%

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

TOTAL

38.700.820

1.000.000

37.700.820

97,4%

18.850.410

50,0%

18.850.410

-

-

-

-

0,0%

 

ANEXA Nr. III. 1

 

PREVEDERI FINANCIARE PRIVIND IMPLEMENTAREA ISPA

 

SECTIUNEA I

Forme si rate de asistentă

 

(1) Asistenta Comunitătii prin ISPA poate fi sub formă de asistentă nerambursabilă directă, de asistentă rambursabilă sau orice altă formă de asistentă.

Asistenta rambursată către autoritatea de management sau către altă autoritate publică va fi refolosită în acelasi scop.

(2) Rata asistentei din partea Comunitătii acordată prin ISPA poate fi de până la 75% din cheltuiala publică sau echivalentă, inclusiv cheltuielile făcute de organismele ale căror activităti se încadrează într-un cadru legal sau administrativ care face să fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate până la 85%, în special unde consideră că o rată mai mare de 75% este necesară pentru îndeplinirea unor măsuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.

Rata asistentei si suma maximă a asistentei ISPA vor fi specificate în memorandumul de finantare aferent măsurii respective.

În cazul asistentei rambursabile sau în cazul în care există un interes special al comunitătii, rata de asistentă trebuie redusă tinând cont de:

(a) disponibilitatea cofinantării;

(b) capacitatea măsurii de a genera venituri; si

(c) aplicarea corespunzătoare a principiului „poluatorul plăteste”.

(3) Măsurile care generează venituri în conformitate cu paragraful (2) lit. (b) sunt acelea care privesc:

(a) infrastructura a cărei folosintă implică taxe provenite de la utilizatori;

(b) investitii productive în sectorul de mediu.

Comisia a elaborat recomandări privind aplicarea principiului „poluatorul plăteste”.

(4) Măsurile privind studiile preliminare si asistenta tehnică pot fi finantate în mod exceptional în proportie de 100% din costurile totale.

(5) Măsurile acoperite de un memorandum de finantare vor fi implementate de către tara beneficiară în strânsă colaborare cu Comisia, care îsi va păstra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

 

SECTIUNEA a II-a

Angajamente

 

(1) Comisia implementează cheltuielile prin ISPA în conformitate cu Reglementarea financiară aplicabilă bugetului general al Comunitătii Europene, pe baza memorandumului de finantare care va fi încheiat între Comisie si tara beneficiară.

Totusi, angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordată măsurilor vor fi efectuate în unul dintre următoarele două moduri:

(a) angajamentele pentru măsurile finantate prin ISPA care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult trebuie, ca regulă generală si sub rezerva lit. (b), să fie efectuate în rate anuale. L

Angajamentul pentru prima rată anuală va fi făcut de către Comisie la semnarea memorandumului de finantare referitor la măsură.

Acest angajament va corespunde valorii mentionate în planul de finantare pentru primul an. Această valoare ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi lucrările ce vor fi contractate în primii ani, în timpul perioadei în care se urmăreste descentralizarea totală.

Angajamentele pentru ratele anuale următoare trebuie să se bazeze pe planul de finantare initial sau revizuit al măsurii. Acestea vor fi acordate, în principiu, la începutul fiecărui an financiar, dar nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului în discutie, cu conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul viitor să le justifice si ca progresul lucrărilor să demonstreze că proiectul avansează satisfăcător către finalizare si sub rezerva disponibilitătii resurselor bugetare.

(b) Pentru măsurile cu o durată mai mică de 2 ani si pentru care asistenta Comunitătii nu depăseste 20 milioane euro, un prim angajament de până la 80% din totalul asistentei acordate poate fi făcut când Comisia semnează memorandumul de finantare referitor la măsură.

Diferenta va fi angajată în conditiile în care progresul lucrărilor demonstrează că proiectul înaintează satisfăcător către finalizare si sub rezerva disponibilitătii resurselor bugetare.

(2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajată pentru o măsură la care lucrările fizice nu au început în intervalul de 2 ani de la data semnării de către Comisie a memorandumului de finantare referitor la măsură va fi anulată.

În orice caz, Comisia trebuie să informeze în timp util tara beneficiară si autoritatea desemnată atunci când există riscul unei anulări.

 

SECTIUNEA a lll-a

Plăti

 

(1) Plătile pot lua forma fie a unui avans, fie a unor plăti intermediare sau a diferentei finale.

Plătile intermediare si plata diferentei finale trebuie să se refere la cheltuieli certificate si plătite, care trebuie sustinute de facturi primite sau documente contabile cu valoare probativă echivalentă.

(2) Plătile în avans

Ca o regulă generală, un avans de până la 20% din totalul asistentei acordate prin ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi plătit autoritătii desemnate, asa cum este definită la paragraful (9).

Avansul este, ca regulă generală, transferat în următoarele moduri:

- o primă transă de până la jumătate din valoarea avansului este plătită când tara beneficiară semnează memorandumul de finantare;

- diferenta este plătită după semnarea primului contract, în mod normal primul contract de lucrări.

Abaterile de la această regulă generală trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei în memorandumul de finantare referitor la măsură.

Întregul avans sau părti din acesta trebuie returnate de către autoritatea desemnată, mentionată în prezentul paragraf, dacă nicio cerere de plată nu a fost transmisă Comisiei în 12 luni de la data la care a fost plătit avansul. Valoarea avansului care trebuie retumat va fi stabilită de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv plătite. Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordate de Comunitate.

(3) Plătile intermediare

Plătile intermediare sunt efectuate de Comisie către autoritatea desemnată, la cererea acesteia, dacă măsura progresează satisfăcător către finalizare, si vor fi făcute pentru a rambursa cheltuielile efectuate si certificate, sub rezerva următoarelor conditii:

- tara beneficiară a înaintat un raport care să descrie progresul măsurii din punct de vedere al indicatorilor fizici si financiari si conformitatea acesteia cu memorandumul de finantare, inclusiv, atunci când este cazul, orice conditii specifice referitoare la asistentă;

- s-au luat măsuri în sensul îndeplinirii observatiilor si recomandărilor autoritătilor de inspectie nationale si/sau comunitare;

- au fost indicate măsurile luate pentru corectarea oricăror probleme tehnice, financiare si legale care au apărut;

- a fost analizată orice abatere de la planul financiar initial;

- au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea măsurii.

Tara beneficiară va fi informată de către Comisie dacă nu a îndeplinit una din conditiile stipulate mai sus.

Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plată si pentru rapoartele de progres fizic si financiar.

(4) Tările beneficiare trebuie să se asigure că cererile de plată sunt înaintate Comisiei, ca regulă generală, de 3 ori pe an, până la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie cel mai târziu.

(5) Suma totală a plătilor efectuate conform paragrafelor (2) si (3) nu trebuie să depăsească 80% din totalul asistentei acordate. Comisia poate creste acest procent până la 90%, în cazuri justificate.

(6) Plata diferentei finale din asistenta acordată de Comunitate

Plata diferentei finale din asistenta acordată de Comunitate, calculată pe baza cheltuielilor certificate si într-adevăr efectuate, va fi făcută dacă:

- măsura a fost realizată în conformitate cu obiectivele sale;

- măsura a îndeplinit conditiile sale specifice, asa cum sunt mentionate în memorandumul de finantare;

- raportul final mentionat în sectiunea a V-a a fost înaintat Comisiei;

- autoritatea desemnată sau organismul mentionat în paragraful (2) a înaintat către Comisie o cerere de plată, în termen de 6 luni de la data limită de finalizare a lucrării, pentru cheltuielile specificate în memorandumul de finantare;

- tara beneficiară certifică Comisiei că informatiile furnizate în cererea de plată si în raport sunt corecte;

- tara beneficiară a transmis Comisiei declaratia mentionată în anexa nr. III.4.C;

- toate măsurile de informare si publicitate stabilite de Comisie în anexa nr. III.6 au fost implementate;

- când managementul asistentei acordat pentru o măsură este conferit agentiilor de implementare din tările beneficiare în sistem descentralizat, tările beneficiare furnizează Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica dacă regulile Comunitătii privind achizitiile publice au fost îndeplinite, în special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie si transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor si de adjudecare a contractului, si că au fost respectate toate conditiile specificate în memorandumul de finantare.

(7) Dacă raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei în termen^ de 6 luni de la data finală de terminare a lucrărilor si de efectuare a plătilor, asa cum este specificat în memorandumul de finantare, partea de asistentă care reprezintă diferenta finală pentru acea măsură va fi anulată.

(8) Cererile pentru plătile intermediare si pentru plata finală prezentate de tara beneficiară sunt însotite de o declaratie a responsabilului national cu autorizarea (RNA), care specifică numai plătile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativă si care sunt conforme cu prevederile care guvernează eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele asistate prin ISPA, asa cum sunt specificate în anexa nr. III.2.

(9) Toate plătile pentru ajutorul acordat de Comisie prin acest memorandum de finantare vor fi făcute către o entitate centrală, Fondul National, desemnat de tara beneficiară să primească asemenea plăti. Ca regulă generală, plătile trebuie făcute de către Comisie într-un singur cont bancar desemnat de tara beneficiară, nu mai târziu de două luni de la primirea unei cereri de plată valide si complete. Fondul National trebuie să transfere cât de repede posibil si în totalitate contributia ISPA către organismele responsabile cu implementarea.

(10) Fondul National, condus de RNA, va avea întreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor în cadrul tării beneficiare. RNA va fi de asemenea responsabil pentru returnarea către Comisie a oricăror fonduri plătite în plus sau nejustificat.

Responsabilitătile RNA sunt stabilite în memorandumul de întelegere încheiat între Comisie si tările beneficiare.

 

SECTIUNEA a IV-a

Folosirea euro

 

(1) Sumele cuprinse în cererile de asistentă, împreună cu planul de finantare relevant, vor fi exprimate în euro.

(2) Sumele privind asistenta si planurile de finantare aprobate de Comisie vor fi exprimate în euro.

(3) Declaratiile de cheltuieli care justifică solicitările de plată corespunzătoare trebuie exprimate în euro.

Rata de schimb care va fi folosită trebuie să fie rata financiară contabilă a Comisiei aplicabilă pentru luna în care declaratia de cheltuieli a fost înregistrată în documentele contabile ale autoritătilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunară de schimb este fixată conform prevederilor mentionate în art. 7 (2) al Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din data de 23 decembrie 2002 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Regulamentului general (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 asupra Regulamentului financiar aplicabil pentru bugetul general al Comunitătii Europene. Rata de schimb este rata din penultima zi lucrătoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritătile responsabile cu privire la această rată1).

(4) Plătile asistentei financiare acordate de Comisie trebuie făcute în euro către autoritatea desemnată de tara beneficiară în acest sens.

 

SECTIUNEA a V-a

Raportul final

 

Autoritatea sau organismul responsabil pentru măsură trebuie să transmită Comisiei un raport final în cel mult 6 luni de la finalizarea măsurii. Raportul final va contine următoarele:

(a) o descriere a lucrărilor efectuate, însotită de indicatori fizici, cuantificări ale cheltuielilor pe categorii de lucrări si măsurile luate cu privire la clauzele specifice continute în decizia de acordare a asistentei;

(b) certificatul de conformitate a lucrărilor cu decizia de acordare a asistentei;

(c) o primă evaluare a gradului de îndeplinire a rezultatelor asteptate, mai ales cu privire la:

- data efectivă de implementare a măsurii;

- o indicare a modului în care măsura va fi administrată după finalizare;

- confirmarea, dacă este necesar, a previziunilor financiare, în special a celor privind costurile de operare si veniturile asteptate;

- confirmarea previziunilor socioeconomice, în special a costurilor si beneficiilor asteptate;

- o indicare a actiunilor luate pentru a asigura protectia mediului si costurile acestora, inclusiv concordanta cu principiul „poluatorul plăteste”;

- data la care măsura finantată devine operatională;

(d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

 

SECTIUNEA a Vl-a

Amendamente la memorandumul de finantare

 

(1) Dacă cheltuiala publică sau echivalentă într-adevăr efectuată diferă de cheltuiala planificată initial, asistenta acordată de Comunitate va fi modificată luându-se în calcul aceasta, dar nu trebuie să depăsească suma maximă stabilită în memorandumul de finantare.

O schimbare a ratei asistentei Comunitătii fată de rata acordată initial sau fată de asistenta financiară maximă va necesita o modificare a memorandumului de finantare, conform procedurilor descrise în paragraful (3).

(2) Dacă atunci când planul de finantare al unui proiect este amendat angajamentele si/sau plătile Comunitătii depăsesc deja sumele mentionate în planul de finantare amendat, Comisia va opera ajustările necesare tinând cont de suma supraangajată sau supraplătită când autorizează prima operatie financiară (angajare sau plată) după acel amendament.

(3) Orice amendament la memorandumul de finantare se va face în conformitate cu următoarele proceduri:

(a) Amendamentele care impun o modificare substantială a obiectivelor sau caracteristicilor proiectului sau o schimbare substantială în planul financiar sau în programul cheltuielilor trebuie făcute printr-un memorandum de finantare, ca răspuns la solicitarea tării beneficiare sau la initiativa Comisiei după consultarea cu tara beneficiară. Definitia modificării „substantiale” este dată în prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.

(b) În cazul unor alte amendamente, tara beneficiară va trimite Comisiei o propunere în acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau va transmite acordul în cel mult 20 de zile lucrătoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat după ce Comisia si-a dat acordul. Comitetul de management ISPA va fi informat despre aceste amendamente.

(c) Orice shimbare în cheltuiala anuală, mai mică de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect, nu va fi considerată o modificare substantială a planului de finantare si a programului de cheltuieli.


1) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm

 

SECTIUNEA a VII-a

Managementul si controlul financiar

 

(1) Statele beneficiare trebuie:

(a) să stabilească de la 1 ianuarie 2000 si în niciun caz mai târziu de 1 ianuarie 2002 sisteme de management si control care să asigure:

- implementarea adecvată a asistentei acordate în virtutea acestui memorandum de finantare, în conformitate cu principiile unui management financiar solid;

- separarea functiilor de management si control;

- că declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si provin de la sisteme de contabilitate fundamentate pe documente justificative deschise oricăror verificări;

(b) să verifice periodic că măsurile finantate de Comunitate sunt derulate în mod adecvat;

(c) să prevină iregularitătile si să actioneze împotriva lor;

(d) să recupereze orice sumă pierdută ca rezultat al iregularitătilor sau al neglijentei.

(2) Controale interne si externe adecvate trebuie derulate în conformitate cu standardele de audit acceptate international, de către organismele nationale competente, care trebuie să fie independente pentru a îndeplini această functie. în fiecare an un plan de audit si un rezumat al rezultatelor misiunilor de audit derulate trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit se vor afla la dispozitia Comisiei.

(3) Fără a aduce prejudicii verificărilor realizate de statele beneficiare, serviciile Comisiei si Curtea Europeană de Conturi pot, prin intermediul personalului propriu sau al unor reprezentanti autorizati, să efectueze audituri financiare si tehnice la fata locului, inclusiv verificări prin sondaj si audituri finale.

(4) Tara beneficiară trebuie să se asigure că, atunci când personalul Comisiei sau reprezentantii săi autorizati si/sau când Curtea Europeană de Conturi efectuează verificări, aceste persoane au dreptul de a inspecta la fata locului toată documentatia relevantă si conturile corespunzătoare articolelor finantate în conformitate cu memorandumul de finantare. Tările beneficiare trebuie să sprijine serviciile Comisiei si Curtea Europeană de Conturi în derularea auditurilor privind utilizarea fondurilor acordate în cadrul programului ISPA. Prevederile anexei nr. III.5 vor fi aplicabile verificărilor efectuate de Comisie la fata locului.

(5) Prevederile detaliate asupra managementului si controlului financiar sunt stabilite în anexa nr. III.4.

 

SECTIUNEA a Vlll-a

Monitorizarea

 

Tările beneficiare si Comisia vor asigura implementarea si monitorizarea în conformitate cu următoarele prevederi:

(1) înfiintarea comitetelor de monitorizare trebuie să aibă loc în urma unei întelegeri între tările beneficiare implicate si Comisie. Autoritătile si organismele desemnate de tara beneficiară, Comisie si, unde este cazul, BEI si/sau alte institutii cofinantatoare vor fi reprezentate în aceste comitete. Vor fi, de asemenea, reprezentate în aceste comitete si autoritătile regionale sau locale si societătile private, în cazul în care acestea au competenta necesară pentru executarea unui proiect si dacă sunt direct implicate în acest proiect.

(2) Monitorizarea va fi făcută pe baza unor proceduri de raportare convenite în comun, verificare prin sondaj si, dacă este necesar, prin înfiintarea unor comitete ad-hoc. Monitorizarea se va face pe baza indicatorilor fizici si financiari. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului si la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti astfel încât să arate stadiul atins în executarea măsurii în relatie cu planul si obiectivele propuse initial, precum si progresul realizat în domeniul managementului si în alte probleme legate de acesta.

(3) a) Pentru fiecare măsură, coordonatorul national ISPA trebuie să înainteze Comisiei rapoarte de progres după 3 luni de la sfârsitul fiecărui an întreg de implementare.

(b) Pentru întâlnirile comitetelor de monitorizare, coordonatorul national ISPA trebuie să înainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie să intre în posesia Comisiei cu 15 zile lucrătoare înaintea întâlnirii programate.

(4) Pe baza rezultatelor monitorizării si tinând cont de comentariile Comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele si conditiile de acordare a asistentei aprobate initial, precum si planul financiar prevăzut, dacă este necesar, la propunerea tărilor beneficiare. Comisia va întocmi aranjamentele corespunzătoare pentru aceste modificări, în functie de natura si importanta lor.

 

SECTIUNEA a IX-a

Transparenta în adjudecarea contractelor, eligibilitate, reguli de achizitii publice, reguli privind originea

 

(1) Procedura care trebuie urmată pentru adjudecarea contractelor de lucrări, achizitii si servicii, va respecta principiile de bază stabilite în partea a doua, titlul IV din Regulamentul financiar1) (actiuni externe) aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene.

(2) Eligibilitate

(a) Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate într-un stat membru al Comunitătii Europene, tuturor persoanelor juridice înregistrate într-un stat membru din Zona Economică Europeană, persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate în oricare dintre tările beneficiare ale prevederilor Regulamentului Consiliului privind stabilirea Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA) si tuturor persoanelor fizice si juridice rezidente, respectiv înregistrate în Albania, Bosnia si Hertegovina, Turcia, Serbia, inclusiv Kosovo, în baza Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU (UNSCR) nr. 1.244, Muntenegru si fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

(b) Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă, de asemenea, tuturor persoanelor juridice înregistrate în orice tară, alta decât cele la care se face referire în paragraful de mai sus, pentru care a fost stabilit accesul reciproc al asistentei externe din partea acestora, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Consiliului CE nr. 2.112 din 21 noiembrie 2005 privind accesul la asistenta comunitară externă.

(c) Specificatiile vor trebui să prevadă ca participantii la licitatie să îsi declare nationalitatea sau tara în care sunt înregistrati si să prezinte în sprijinul acestora documentele-suport standard acceptate de propria legislatie.

(d) Participarea la adjudecarea contractelor de achizitii sau a contractelor de finantare finantate prin ISPA trebuie să fie deschisă si organizatiilor internationale.

(e) În cazurile justificate corespunzător, cum ar fi cofinantarea asigurată de institutiile financiare internationale, si după o examinare prealabilă făcută de Comitetul de management ISPA, Comisia Europeană poate permite, de asemenea, participarea la procesul de licitatie a contractelor si a persoanelor fizice si juridice stabilite în tări terte.


1) Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002.

 

(3) Transparenta în adjudecarea contractelor

(a) Tările beneficiare vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura o participare cât mai mare posibilă. Pentru aceasta trebuie să îndeplinească cel putin cerintele de publicare prevăzute în cadrul regulilor de achizitii publice prezentate la paragraful (4).

(b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot să limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice la adjudecarea contractelor de achizitii ori a contractelor de finantare finantate prin ISPA.

(4) Reguli de achizitii

(a) Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele, ca regulă generală, sunt stabilite în Ghidul practic pentru procedurile de contractare în contextul actiunilor externe Comunitătii Europene1 \ emis de Comisia Europeană.

(b) Totusi, regulile de achizitii specifice Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pot fi aplicate contractelor implementate prin intermediul măsurilor ISPA cofinantate de către BERD, conform prevederilor memorandumurilor de finantare ISPA aferente acestora.


1) http://ec.europe.eu/comm//europeaid/tender/gestion/index_en.htm

 

(5) Experti

Toti expertii angajati de către ofertanti, asa cum sunt definiti în paragrafele (2) si (8), pot fi de orice nationalitate. Acest aspect nu aduce prejudicii cerintelor calitative si financiare stabilite prin regulile de achizitii ale Comunitătii.

(6) Reguli privind originea

Toate produsele si materialele achizitionate în cadrul unui contract finantat printr-un memorandum de finantare ISPA trebuie să provină din Comunitate sau dintr-un stat eligibil, astfel cum a fost definit în paragrafele (2), (7) si (8).

Termenul „origine” în contextul acestui articol este definit în legislatia comunitară relevantă privind regulile de origine în scopuri vamale.

(7) Derogări de la regulile privind eligibilitatea si originea

(a) în cazuri exceptionale, justificate corespunzător, Comisia Europeană poate extinde eligibilitatea si asupra persoanelor juridice din tări care nu sunt eligibile conform prevederilor paragrafului (2).

(b) în cazuri exceptionale, justificate corespunzător, Comisia Europeană poate permite achizitia de produse si materiale provenite din tări care nu sunt eligibile conform prevederilor paragrafului (2).

(c) Cazurile de derogare exprimate la lit. (a) si (b) pot fi justificate pentru produsele si serviciile care nu sunt disponibile pe pietele tărilor eligibile, în cazuri de extremă urgentă, sau dacă regulile de eligibilitate fac imposibilă ori extrem de dificilă realizarea unui proiect, a unui program sau a unei actiuni.

(8) Operatiuni care implică organizatii internationale sau cofinantare

(a) Atunci când fondurile ISPA acoperă o operatiune implementată prin intermediul unei organizatii internationale, participarea la procedurile contractuale corespunzătoare trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform prevederilor paragrafului (2), precum si tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform regulilor acelei organizatii si trebuie să asigure un tratament egal tuturor participantilor. Aceleasi reguli se vor aplica în ceea ce priveste produsele, materialele si expertii.

(b) Atunci când ISPA acoperă o operatiune cofinantată de un stat tert, cu conditia reciprocitătii definite la paragraful (2) lit. (b) sau de o organizatie regională ori de un stat membru, participarea la procedurile contractuale corespunzătoare trebuie să fie deschisă tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform prevederilor paragrafului (2), precum si tuturor persoanelor juridice care sunt eligibile conform regulilor acelui stat tert, organizatiei regionale aferente sau statului membru. Aceleasi reguli se vor aplica în ceea ce priveste produsele, materialele si expertii.

(c) În cazul contractelor pentru care cofinantarea de tip comun (joint) asigurată de BERD este prevăzută în memorandumul de finantare ISPA, memorandumul de finantare ISPA aferent măsurii poate autoriza folosirea regulilor si procedurilor de achizitii ale BERD.

 

SECTIUNEA a X-a

Transparentă în contabilitate si în rapoartele proiecte/or

 

Tara beneficiară trebuie să se asigure că, pentru măsura la care se referă memorandumul de finantare, toate organismele publice sau private implicate în managementul si implementarea operatiilor au fie un sistem separat de contabilitate, fie o codificare contabilă adecvată a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de către Comisie si de către autoritătile nationale de control a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie să se asigure că toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului în cauză.

Autoritătile responsabile vor asigura disponibilitatea tuturor documentelor justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăti pentru proiectul respectiv.

 

SECTIUNEA a Xl-a

Evaluarea ex-post

 

Prin evaluarea ex-post se va analiza utilizarea resurselor, eficacitatea si eficienta asistentei si impactului său. Evaluarea ex-post va analiza factorii care contribuie la succesul sau esecul implementării măsurilor, realizările si rezultatele.

După finalizarea măsurilor, Comisia si tările beneficiare vor evalua apoi modul în care acestea au fost îndeplinite, inclusiv eficacitatea si eficienta utilizării resurselor. Evaluarea va cuprinde si impactul real al implementării lor pentru a stabili dacă obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, această evaluare se va referi si la contributia măsurilor la implementarea politicilor Comunitătii în domeniul mediului sau contributia acestora la politicile privind reteaua transeuropeană extinsă si transportul în comun. De asemenea, ele vor evalua si impactul măsurilor asupra mediului.

 

ANEXA Nr. III.2

 

PREVEDERI PRIVIND ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR PENTRU MĂSURILE FINANTATE PRIN ISPA

 

SECTIUNEA I

Domeniul cheltuielilor

 

ISPA acordă asistentă pentru următoarele măsuri:

(1) proiecte de mediu care dau posibilitatea tărilor beneficiare să se alinieze la cerintele legilor Comunitătii privind protectia mediului si la obiectivele Parteneriatului pentru Aderare;

(2) proiectele de infrastructură în transport, care promovează o mobilitate sustinută si, în particular, cele care constituie proiecte de interes comun în baza criteriilor Deciziei nr. 1.692/96/CE1) si acelea care permit tărilor beneficiare să se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Preaderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale, precum si retelele transeuropene împreună cu accesul la aceste retele;

(3) studii preliminare, evaluări si măsuri de asistentă tehnică, inclusiv actiunile de informare si publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistentă tehnică si administrativă în beneficiul mutual al Comisiei si al tărilor beneficiare, care nu cad în mod normal în sarcina administratiei publice nationale, acoperind identificarea, pregătirea, managementul, monitorizarea, auditul si supervizarea proiectelor.

Regulile specificate în sectiunile a II-a - a XII-a de mai jos referitoare la proiectele prevăzute la pct. (1) si (2) de mai sus sunt totusi aplicate prin analogie si deciziilor pentru proiectele prevăzute la pct. (3).

 

SECTIUNEA a II-a

Definitii si concepte de bază

 

(1) Conceptul de proiect, etape ale proiectului si grupuri de proiecte în scopul prevăzut de acest document, se vor aplica următoarele definitii:

(a) un proiect reprezintă o serie de lucrări indivizibile economic în scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat;

(b) o etapă independentă tehnic si financiar reprezintă o etapă care poate fi identificată ca operatională în întregul său. O etapă poate acoperi, de asemenea, studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru îndeplinirea unui proiect;

(c) pot fi grupate proiectele care îndeplinesc următoarele conditii:

- trebuie să fie localizate pe acelasi curs de apă sau arie de captare ori să fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;

- trebuie cuprinse în acelasi plan global privind cursul de apă sau aria de captare sau coridorul, în scopuri bine identificate;

- trebuie supervizate de un organism responsabil pentru coordonarea si monitorizarea grupului de proiecte în cazurile în care proiectele sunt derulate de autorităti competente diferite.

(2) Autoritatea responsabilă cu implementarea:

(a) Pentru proiectele finantate prin ISPA, autoritatea responsabilă cu implementarea este organismul responsabil cu licitatiile si contractările. Acest organism este specificat la pct. 3 din anexa nr. I la memorandumul de finantare.

Ca o consecintă, orice schimbare a autoritătii responsabile cu implementarea unui proiect trebuie să fie aprobată de Comisie printr-un memorandum de finantare.

În mod normal, prin acest organism se întelege beneficiarul final al asistentei acordate prin ISPA. Numai acest organism efectuează cheltuieli eligibile.

(b) Totusi, această autoritate poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, să efectueze cheltuieli eligibile. în asemenea cazuri, Comisia trebuie informată despre tipul delegărilor propuse si trebuie să primească o copie a documentelor relevante.

(3) Conceptul de administratie publică Administratia publică poate cuprinde următoarele 3 niveluri de guvernare:

- organisme de guvernare centrale (nivel national);

- organisme de guvernare regionale;

- organisme de guvernare locale, în plus, acest concept poate include si organismele a căror activitate poate intra într-un cadru legal sau administrativ în virtutea faptului că sunt privite ca echivalentul unor organisme publice.

(4) Implementarea si perioada de implementare a unui proiect:

(a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminară (incluzând studiul variantelor) până la finalizarea proiectului aprobat si la măsurile de publicitate pentru un proiect finantat.

(b) Memorandumul de finantare se poate aplica uneia sau mai multor etape dintre cele mentionate mai sus.

(c) Perioada de implementare a proiectului reprezintă, ca regulă generală, perioada necesară pentru finalizarea etapelor mentionate mai sus până la momentul la care proiectul devine complet operational si la care obiectul fizic descris în memorandumul de finantare a fost finalizat.

(5) Evidenta documentelor sl transparenta Orice cheltuială declarată Comisiei trebuie să se bazeze pe întelegeri legale obligatorii si/sau pe documente. Este imperativă existenta unei evidente documentare corespunzătoare.

În scopul maximizării transparentei si pentru a permite controlul asupra cheltuielilor din partea Comisiei si/sau al autoritătii nationale de control financiar competente, fiecare tară beneficiară trebuie să se asigure că orice organism implicat în managementul si implementarea proiectelor a stabilit o evidentă contabilă separată privitoare la proiectul descris în memorandumul de finantare.

(6) Cheltuieli

Cheltuielile trebuie raportate la plătile certificate si efectiv făcute de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi plătite sau documente contabile cu valoare probativă echivalentă.

Documentul contabil cu valoare probativă echivalentă reprezintă orice document transmis de către autoritatea definită la pct. (2) al acestei sectiuni pentru a demonstra că intrările contabile oferă o imagine adevărată si corectă a tranzactiilor reale implicate, în concordantă cu practicile contabile standard. Este necesară o aprobare prealabilă a Comisiei când se folosesc documente contabile cu valoare probativă echivalentă.


1) Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunitătii pentru dezvoltarea retelei de transport transeuropean.

 

SECTIUNEA a III-a

Principalele categorii de cheltuieli eligibile

 

Ca regulă generală, cheltuielile legate de:

- studiile de fezabilitate;

- planificare si proiectare, inclusiv studiul de impact asupra mediului;

- pregătirea terenului;

- clădiri si constructii;

- utilaje si instalatii implicate permanent în proiect;

- testare si instruire;

- managementul proiectului;

- măsuri compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;

- alte tipuri de cheltuieli specificate în memorandumul de finantare;

- măsuri luate ca urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

 

SECTIUNEA a IV-a

Studii de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectului

 

(1) Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectelor

(a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare, incluzând studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect si proiectarea proiectelor sunt, ca regulă generală, eligibile, cu conditia ca aceste cheltuieli să fie direct legate de unul sau mai multe proiecte si aprobate în mod special printr-un memorandum de finantare.

(b) în acele cazuri când mai multe proiecte se derulează prin acelasi contract sau când autoritatea responsabilă cu implementarea exercită functiile de mai sus pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu, cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).

(2) Implicarea administratiei publice

În acele cazuri în care functionarii din administratia publică sunt implicati în activitătile mentionate la pct. (1) (a) al acestei sectiuni, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de către Comisie în cazuri bine justificate si în concordantă cu următoarele criterii:

- functionarul a renuntat temporar la statutul său de functionar în administratia publică;

- cheltuielile trebuie să aibă la bază un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; în cazul în care un contract se referă la mai multe proiecte, costurile trebuie să fie alocate într-un mod transparent (de exemplu, cu ajutorul programărilor în timp);

- cheltuielile trebuie să fie direct legate de unul sau mai multe proiecte individuale avute în vedere;

- contractul trebuie să fie limitat în timp si nu trebuie să depăsească data limită stabilită pentru finalizarea proiectului;

- sarcinile care trebuie îndeplinite pentru acel contract nu trebuie să acopere atributii administrative generale, ca cele specificate la pct. (1), din sectiunea a Vlll-a;

- dispozitiile nu trebuie să fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunitătii.

 

SECTIUNEA a V-a

Pregătirea terenului si constructiile

 

(1) În acele cazuri în care autoritatea responsabilă cu implementarea execută pregătirea terenului si lucrările de constructie sau părti din acestea pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil al proiectului separat si transparent bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativă echivalentă.

În cazul în care sunt implicati functionari ai administratiei publice, se aplică prevederile specificate la pct. (2) din sectiunea a IV-a.

(2) Costurile eligibile trebuie să includă doar costurile reale apărute după datele specificate la pct. (1) din sectiunea a X-a si legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele dintre următoarele categorii:

- costuri privind munca (salarii brute si nete);

- cheltuieli pentru utilizarea echipamentelor durabile pe perioada constructiilor;

- costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;

- costuri de functionare si alte categorii de cheltuieli, dacă sunt în mod specific justificate.

Acestea trebuie alocate în mod echitabil, în concordantă cu standardele contabile general recunoscute;

- cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile în cazul în care autoritatea mentionată la pct. (1) este inclusă în administratia publică.

(3) Ca regulă generală, costurile trebuie să fie evaluate la pretul pietei.

 

SECTIUNEA a Vl-a

Achizitii, închirieri de echipamente si active necorporale

 

(1) Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului

(a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje si echipamente care vor fi permanent instalate si fixate în proiect sunt eligibile dacă acestea sunt cuprinse în inventarul echipamentului durabil de către autoritatea specificată la pct. (2) din sectiunea a II-a si sunt tratate ca cheltuieli de capital, în concordantă cu conventiile standard de contabilitate.

(b) Fără a prejudicia pct. (3) din sectiunea a IX-a, închirierea acestor echipamente este considerată ca parte a costurilor de operare si este neeligibilă.

(2) Achizitiile de active necorporale

Achizitiile si utilizarea activelor necorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile dacă sunt necesare pentru implementarea proiectului.

(3) Echipamente durabile utilizate pentru implementarea proiectu Jui

(a) în cazul în care autoritatea responsabilă cu implementarea execută pregătirea terenului si lucrările de constructie sau o parte din acestea pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile ori productia echipamentelor durabile care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului nu sunt eligibile. Acestea se referă la masinile grele de constructie, precum si la echipamentul de birou si la alte tipuri de echipament.

(b) Echipamentele durabile, care sunt în mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile dacă acestea sunt fără valoare economică ori distruse după folosintă si dacă sunt specificate în memorandumul de finantare.

(4) Echipamentele durabile utilizate de administratia publică

(a) Cheltuielile privind achizitia sau închirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publică nu sunt eligibile.

(b) Fără a prejudicia prevederile pct. (2) si (3) din sectiunea a Vlll-a, cheltuielile privind achizitia sau închirierea echipamentului utilizat de administratia publică ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea si supervizarea pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

 

SECTIUNEA a VII-a

Achizitionare de terenuri si taxa pe valoarea adăugată

 

Cheltuielile cu achizitionarea de terenuri si taxa pe valoarea adăugată nu sunt eligibile.

 

SECTIUNEA a VIII-a

Cheltuieli administrative

 

(1) Principii generale

Ca regulă generală, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel national, regional si local, nu sunt eligibile pentru asistentă (inclusiv asistentă tehnică), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile de realizare a controalelor financiare, monitorizării financiare si fizice, evaluării si prevenirii neregulilor si a cheltuielilor care intră sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.

Cu exceptia Fondului National, costurile care includ salariile legate de angajarea temporară, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat pentru lucrări privind managementul, urmărirea, evaluarea si controlul, sunt eligibile prin măsuri de asistentă tehnică, asa cum sunt definite la pct. (3) din sectiunea I.

Echipamentul pentru monitorizare poate fi eligibil dacă este permis în mod specific printr-o măsură de asistentă tehnică mentionată în memorandumul de finantare.

(2) Organizarea comitetelor de monitorizare

(a) Fără a prejudicia prevederile pct. (1), cheltuielile apărute în organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative.

(b) Ca regulă generală, costurile permise includ una sau mai multe dintre următoarele categorii:

- servicii de traducere;

- închirierea de săli de conferintă si aranjamentele auxiliare;

- închirierea de echipamente audiovideo si alte echipamente electronice necesare;

- procurarea documentatiei si facilitătilor aferente;

- taxe pentru participarea expertilor;

- cheltuieli pentru călătorii.

(c) Salariile si alocatiile pentru functionarii din administratia publică survenite în acest context nu sunt eligibile.

(3) Întâlniri la cererea Comisiei

Regulile prevăzute la pct. (2) pot fi aplicate prin analogie la organizarea de întâlniri ad-hoc la cererea Comisiei.

 

SECTIUNEA a IX-a

Alte tipuri de cheltuieli

 

(1) Managementul si supervizarea proiectului Cheltuielile referitoare la managementul si supervizarea proiectului sunt, ca regulă generală, eligibile. Se aplică prevederile specificate la pct. (1) si (2) din sectiunea a IV-a.

(2) Costuri financiare

Orice tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu este eligibil; acestea privesc în particular dobânzile pentru finantarea intermediară, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.

Garantiile bancare legate de împrumuturile bancare folosite pentru finantarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.

(3) Tehnici financiare care nu implică un transfer imediat al activelor proprii

Fără a prejudicia prevederile pct. (2), tehnicile financiare care nu necesită neapărat implicarea imediată a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile dacă sunt justificate si aprobate în memorandumul de finantare.

Tările beneficiare trebuie să demonstreze printr-o analiză a riscurilor că tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decât achizitionarea directă a unor bunuri.

(4) Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor asistate

(a) Niciun tip de costuri de operare apărute după finalizarea proiectului nu este eligibil.

(b) Ca exceptie de la prevederile lit. (a), cheltuielile pentru pregătirea personalului pentru operare si testarea proiectului si a echipamentelor pot fi luate în considerare ca si cheltuieli eligibile pentru o anumită perioadă definită în memorandumul de finantare.

(6) Principiile definite la lit. (a) si (b) mentionate mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru o componentă individuală completă a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar si în cazul în care întregul proiect nu a fost încă finalizat.

(5) Măsuri de publicitate si informare

Cheltuielile pentru măsurile luate în conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt eligibile.

 

SECTIUNEA a X-a

Perioada de eligibilitate

 

(1) Limita initială de timp privind eligibilitatea Limita initială de timp privind eligibilitatea este evaluată diferentiat, în conformitate cu următoarele două situatii:

(a) Când selectia proiectului, licitatia si contractarea de către tările beneficiare fac obiectul aprobării ex-ante a Comisiei1), cheltuielile sunt eligibile pentru asistentă de la data la care memorandumul de finantare al proiectului este semnat de Comisie.

În cazuri exceptionale si atunci când finantarea proiectului este realizată printr-o combinatie fie de la BEI, fie de la altă institutie financiară si grantul ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistentă de la data încheierii acordului cu BEI sau cu altă institutie financiară, pentru fiecare proiect. Ca regulă generală, această dată nu trebuie să fie mai devreme de 6 luni de la data mentionată în primul subparagraf. Sunt obligatoriu necesare următoarele conditii:

- lucrările si contractele pentru care se aplică prevederile trebuie să fie identificate în memorandumul de finantare;

- BEI sau o altă institutie financiară certifică respectarea prevederilor art. 167 si 168 (1) ale Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 si prevederilor art. 239 si 240 ale Regulamentului Comisiei (CE, Euratom) nr. 2.342/2002.

În cazurile de mai sus, ca regulă generală, Comisia dispune aplicarea, după examinarea de către Comitetul de management ISPA, a prevederilor art. 168 (2) din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene.

(b) După decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tărilor candidate în mod descentralizat1), cheltuielile sunt eligibile pentru asistentă de la data la care aplicatia ajunge la Comisie (serviciul ISPA), cu conditia ca aplicatia să poată fi considerată completă.


1) Vezi art. 12 (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.

 

Plătile făcute înainte de data specificată la lit. (a) si (b) de mai sus sunt neeligibile.

(2) Modificări ale proiectelor

(a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egală cu sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerată o modificare substantială a proiectului. Modificările majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimbă natura acestuia sunt, de asemenea, tratate ca fiind „substantiale”.

Regulile stabilite la pct. (1) se aplică si pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificările de mai sus.

(b) Pentru orice altă modificare a proiectului, cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul în care cererea de modificare este primită de Comisie (serviciul ISPA).

(c) Cererea pentru modificări si informatiile relevante atasate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de monitorizare. înregistrarea cererii si a materialelor depuse trebuie să fie făcută în minuta întâlnirii.

(3) Timpul limită final privind eligibilitatea

(a) Data finală a eligibilitătii este specificată, ca regulă generală, în art. 4 paragraful 3 din memorandumul de finantare.

(b) Data finală depinde de plătile făcute de autoritatea responsabilă cu implementarea.

(c) Data finală a eligibilitătii este prevăzută în memorandumul de finantare respectiv.

După ce această dată a expirat, statul beneficiar dispune de o perioadă de 6 luni pentru a supune Comisiei solicitarea de plată finală împreună cu raportul final si o declaratie, asa cum este prevăzut în paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 si în anexa nr. III.4.C la memorandumul de finantare.

(d) Comisia nu poate extinde această perioadă de 6 luni.

 

SECTIUNEA a XI-a

Solicitările de plată

 

Solicitările de plată prezentate Comisiei de către tările beneficiare au la bază facturile deja plătite, asa cum sunt definite la pct. (6) din sectiunea a ll-a.

În cazul lucrărilor angajate de către un concesionar sau un organism echivalent, autoritatea guvernamentală responsabilă trebuie să certifice corectitudinea cheltuielilor.

Solicitările de plată trebuie să fie înregistrate si certificate de către responsabilul national cu autorizarea finantării. Solicitările sunt apoi înaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei Europene.

 

SECTIUNEA a XII-a

Alte elemente nespecificate în detaliu

 

(1) Orice întrebări apărute, care nu sunt explicit specificate în principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate prin ISPA, trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va strădui să răspundă întrebărilor în mod deschis, în spiritul înscris în aceste principii si cu referire la principiile stabilite pentru Fondul de coeziune.

(2) În cazul conflictelor dintre aceste principii si regulile nationale de eligibilitate, principiile prezentate mai sus trebuie să primeze.


1) Vezi art. 12 (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.

 

Model ce va fi înaintat comitetului de monitorizare din ziua/luna/anul

 

ANEXA Nr. III.3.a

 

FISA DE MONITORIZARE ISPA

 

Toate datele din raport trebuie să fie actualizate până la 30 iunie sau 31 decembrie

1A. Identificarea măsurii

 

Denumirea măsurii:

 

Codul măsurii ISPA:

 

Agentia de implementare:

 

Rata asistentei ISPA:

 

Data semnării memorandmumului de finantare:

- Comisia

 

- Tara

Numărul amendamentului memorandmumului de finantare:

- Comisia

 

- Tara

1B. Agentia de implementare (Al)

 

Numele:

 

Adresa:

 

Codul postal:

Localitatea:

Persoana de contact:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

2. Scurtă descriere cronologică a activitătilor/lucrărilor realizate

 

 

 

3. Conditii specifice referitoare la măsură (art. 8 al memorandumului de finantare MF)

Se va face referire la conditiile specifice, dacă există, si se vor preciza modul în care au fost îndeplinite, precum si data îndeplinirii acestora (numărul scrisorii Comisiei prin care se aduce la cunostintă îndeplinirea conditiilor respective).

 

7.1. Indicatori de performantă

 

4. Actualizarea planului de achizitii

Contract (nr., tip si descriere)*)

 

 

Data publicării anuntului de previzionare a licitatiei

 

 

Tipul licitatiei vizate**)

 

 

Data publicării anuntului de licitatie

Costul contractului/ Costul estimativ al contractului - milioane euro -

 

 

Tipul cofinantării Combinată/ Paralelă

 

 

Data semnării si numele câstigătorului/ Stadiul***)

 

 

Dacă nu s-a publicat

Dacă s-a publicat

Data estimativă

Data si nr. Monitorului Oficial/Internet

Semnat

 

 

 

 

 

 

 

În pregătire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Specificati contractul principal.

**) Indicati dacă acordul contractual va fi conform Cărtii FIDIC rosii, galbene sau argintii. Specificati dacă licitatia este locală, internatională sau restrânsă si justificati procedura în cazul precalificării.

***) Pentru contractele aflate în pregătire, oferiti câteva detalii despre stadiul pregătirii documentelor de licitatie.

 

5. Planul de cheltuieli U.M.: euro

Anul

 

Costul eligibil total

Plătile efectuate

Cheltuieli viitoare estimative

Cheltuieli totale

Diferentă/ Cost total (%) (9) = [(7) -(2)] / total (2)

Estimare initială*)

Estimare acceptată curentă**)

(până la data raportării)

(%) (3) / (2)

(de la data raportării)

(%) (5) / (2)

(7) = (3) + (5)

(%) (7) / (2)

 

 

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

O)

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 Trim. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 Trim. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuneri de schimbare a planului de finantare Da D Nu D Transmise la CE în data de:

Vor fi transmise la CE în data de: Vor fi prezentate în cadrul Comitetului de monitorizare (atasati planul si motivele schimbării).


*) La momentul semnării memorandmumului de finantare.

**) Ultimul comitet de monitorizare.

 

6. Fisa informativă privind executia fizică si financiară*)

Categorii de cheltuieli eligibile*)

 

 

Executia fizică

Executia financiară

Indicatori fizici*)

Executia fizică de la ultimul comitet de monitorizare

 

Executia fizică până la actualul comitet de monitorizare

 

Rata executiei fizice (%)

 

Indicatori financiari

Cheltuieli de la ultimul comitet de monitorizare

 

Cheltuieli până la actualul comitet de monitorizare

 

Rata executiei financiare (%)

 

Progres fizic

 

U.M.

Cantitate

Costul eligibil estimat (euro)

% din cost

 

(1)

(2)

(3)

4) = (3V(1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = 8/5

(10) = (4)x(6)/100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progres financiar total

Progres fizic total


*) Se vor acoperi 100% din costul eligibil.

 

7. Cauza diferentelor (dacă există) dintre executia fizică si cea financiară

 

Explicatii privind întârzierile (dacă există)

 

8. Probleme tehnice, financiare sau legale (anexa nr. IU-”i la memorandumul de finantare)

 

Se va face referire la orice problemă apărută în implementarea măsurii, inclusiv modificări ale planului de finantare original, si se va explica ce actiuni au fost întreprinse pentru a fi corectate. Se va face referire la orice suspendare, corectie financiară si/sau iregularitate.

 

9. Observatii si recomandări ale autoritătilor de inspectie nationale si/sau comunitare (anexa nr. III. 1 la memorandumul de finantare)

 

Se vor prezenta pe scurt observatiile sau recomandările, dacă există (cu referire la sursă), si se va declara modul prin care s-a răspuns la acestea.

 

10. Măsuri adoptate pentru promovarea asistentei comunitare (anexa nr. III.6 la memorandumul de finantare)

Panouri ridicate la locul executiei?

Da

Nu

Mijloacele de comunicare utilizate pentru informarea publicului despre măsură:

Presă

Televiziune

Radio

Alte mijloace audiovizuale

Tipul documentatiei tipărite aflate la dispozitia publicului:

 

11. Data prevăzută pentru finalizare

 

În memorandumul de finantare initial (data finală initial stabilită):

În memorandumul de finantare curent (data finală în memorandumul de finantare de modificat):

Data prevăzută pentru finalizare:

Modificarea datei va fi propusă în comitetul de monitorizare: Da Ť Nu Ť

 

Continuarea în pagina a 2-a