MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 230         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

80. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

361. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

575. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

1.504/138. - Ordin al ministrului economiei si comertului si al ministrului sănătătii publice privind metodele de analiză a compozitiei produselor cosmetice în vederea controlului acestora

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.

2. La articolul 15, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Atributiile, organizarea si functionarea Prezidiului Academiei Române si a biroului acestuia se stabilesc prin Statutul Academiei Române. Statutul Academiei Române, adoptat de adunarea generală, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile din subordine se aprobă de presedintele Academiei Române, la propunerea secretarului general, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Academiei Române prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei Române si a celui din unitătile subordonate acesteia se face în conditiile aplicabile personalului din sectorul bugetar, cu acordarea unui spor de importantă natională de 25% la salariul de bază, cu exceptia personalului prevăzut la alin. (3).

(3) Salarizarea personalului din unitătile de cercetare stiintifică ale Academiei Române, având functiile prevăzute la art. 7 lit. a)-d) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoitare, se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului didactic.”

Art. II. - Legea nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 80.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 361.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În vederea diminuării impactului negativ creat asupra bugetului de stat de modificările legislative în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană si a asigurării nivelului prognozat al veniturilor bugetare din această sursă, pentru asigurarea în regim de urgentă a unor surse suplimentare de venit, astfel încât să nu intervină blocarea finantărilor din bugetul de stat,

în scopul diminuării evaziunii fiscale si pentru crearea unui mecanism de control al modului de achitare a obligatiilor reprezentând taxele aferente bunurilor importate, se impune promovarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), în perioada 15 aprilie 2007 - 31 decembrie 2008 inclusiv, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, care au obtinut certificat de amânare de la plată, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2009, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153.

(5) Persoanele impozabile prevăzute la alin. (4) evidentiază taxa aferentă bunurilor importate în decontul prevăzut la art. 1562, atât ca taxă colectată, cât si ca taxă deductibilă, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471.”

2. După alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Începând cu data de 15 aprilie 2007 inclusiv, pentru importul de bunuri scutit de taxă în conditiile prevăzute la art. 142 alin. (1) lit. I), taxa pe valoarea adăugată se garantează la organele vamale. Garantia privind taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor importuri se eliberează la solicitarea importatorilor în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.”

Art. II. - În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice va elabora si va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul ministrului finantelor publice care va stabili conditiile si procedura de aplicare a prevederilor art. I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 22.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

În baza prevederilor:

- titlului XVII „Medicamentul”, art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări de sănătate,

văzând Referatul Directiei farmaceutice nr. E.N. 3497 din 1 aprilie 2007, în temeiul prevederilor:

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa la ordin se abrogă.

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, cuprinsă în anexa nr. 1, si Lista preturilor de decontare ale denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, cuprinsă în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile cuprinse în anexa nr. 2 constituie preturi de CaNaMed si se aplică începând cu data de 1 aprilie 2007, utilizându-se potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Farmaciile cu circuit deschis eliberează medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale prevăzute în anexa nr. 1 la preturile de decontare prevăzute în anexa nr. 2, corespunzătoare denumirilor comerciale internationale.”

Art. II. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 1 aprilie 2007.

Nr. 575.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

LISTA

denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

I. Subprogramul: Tratamentul cu insuline ai bolnavilor cu diabet zaharat

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

INSULINUM UMANE

A10AB01

SOL INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM UMANE

A10AB01

SOL. INJ.

100ui/ml-10ml

INSULINUM UMANE

A10AB01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

INSULINUM UMANE

A10AB01

SUSP INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM LISPRO

A10AB04

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM ASPARTAT

A10AB05

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM GLULIZINA

A10AB06

SOL. INJ.

100UI/ml-10ml

INSULINUM GLULIZINA

A10AB06

SOL. INJ.

100UI/ml-3ml

INSULINE UMANE

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

INSULINE UMANE

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINE UMANE

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-10ml

INSULINE UMANE

A10AD01

SUSP INJ.

100ui/ml-5ml

INSULINE UMANE

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINE UMANE

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-10ml

INSULINUM LISPRO

A10AD04

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM ASPARTAT

A10AD05

SUSP INJ.

100u/ml-3ml

INSULINUM GLARGINE

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

INSULINUM GLARGINE

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/ml-5ml

INSULINUM GLARGINE

A10AE04

SOL INJ.

100ui/ml-10ml

INSULINUM DETEMIR

A10AE05

SOL. INJ.

100U/ml

GLUCAGONUM

H04AA01

PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.

1mg

 

II. Subprogramul: Tratamentul ambulator al bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

MEDROXYPROGESTERONUM

G03AC06

SUSP. INJ.

150mg/ml

MEDROXYPROGESTERONUM

G03DA02

COMPR.

10mg

CYCLOPHOSPHAMIDUM

L01AA01

DRAJ.

50mg

CYCLOPHOSPHAMIDUM

L01AA01

PULB. PT. SOL. INJ. /PERF.

ig

CYCLOPHOSPHAM DU M

L01AA01

PULB. PT. SOL. INJ. / PERF.

500mg

CYCLOPHOSPHAM IDUM

L01AA01

PULB. PT. SOL. PERF. / INJ. IV

200mg

CHLORAMBUCILUM

L01AA02

COMPR. FILM.

2mg

MELPHALANUM

L01AA03

COMPR. FILM.

2mg

BUSULFANUM

L01AB01

COMPR. FILM.

2mg

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

CAPS.

100mg

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

CAPS.

20mg

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

CAPS.

250mg

TEMOZOLOMIDUM

L01AX03

CAPS.

5mg

METHOTREXATUM

L01BA01

COMPR.

2.5mg

METHOTREXATUM

L01BA01

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/ml-5ml

METHOTREXATUM

L01BA01

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml - 5ml

METHOTREXATUM

L01BA01

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/ml-10ml

METHOTREXATUM

L01BA01

CONC. PT. SOL. PERF.

100mg/rnl-50ml

METHOTREXATUM

L01BA01

PULB. PT. SOL. INJ. /PERF.

50mg

METHOTREXATUM

L01BA01

SOL. INJ.

5mg/ml -1 ml

MERCAPTOPURINUM

L01BB02

COMPR.

50mg

TIOGUANINUM

L01BB03

COMPR.

40mg

FLUDARABINUM

L01BB05

COMPR. FILM.

10mg

FLUDARABINUM

L01BB05

PULB. LIOF.

50mg

CAPECITABINUM

L01BC06

COMPR. FILM.

150mg

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

CAPECITABINUM

L01BC06

COMPR. FILM.

500mg

COMBINATII

L01BC53

CAPS.

 

VINORELBINUM

L01CA04

CAPS. MOI.

20mg

VINORELBINUM

L01CA04

CAPS. MOI.

30mg

VINORELBINUM

L01CA04

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-1ml

VINORELBINUM

L01CA04

CONC. PT. SOL PERF.

10mg/ml-5ml

VINORELBINUM

L01CA04

SOL. INJ.

10mg/1ml

ETOPOSIDUM

L01CB01

CAPS.

100mg

ETOPOSIDUM

L01CB01

CAPS.

50mg

ETOPOSIDUM

L01CB01

CONC. PT. SOL. PERF.

20mg/ml-5ml

DOXORUBICINUM

L01DB01

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-10ml

DOXORUBICINUM

L01DB01

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-5ml

DOXORUBICINUM

L01DB01

CONC. PT. SOL. PERF.

2mg/ml-25ml

DOXORUBICINUM

L01DB01

LIOF. PT. SOL. PERF.

10mg

DOXORUBICINUM

L01DB01

LIOF. PT. SOL. PERF.

50mg

EPIRUBICINUM

L01DB03

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-5ml

EPIRUBICINUM

L01DB03

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-25ml

EPIRUBICINUM

L01DB03

CONC. PT. SOL. INJ.

2mg/ml-50ml

EPIRUBICINUM

L01DB03

LIOF. PT. SOL. INJ.

10mg

EPIRUBICINUM

L01DB03

LIOF. PT. SOL. INJ.

50mg

EPIRUBICINUM

L01DB03

PULB. PT. SOL. PERF. iv

10mg

EPIRUBICINUM

L01DB03

PULB. PT. SOL. PERF. iv

50mg

IDARUBICINUM

L01DB06

CAPS.

10mg

IDARUBICINUM

L01DB06

PULB. LIOF. PT. SOL. INJ.

5mg

RITUXIMABUM

L01XC02

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-10ml

RITUXIMABUM

L01XC02

CONC. PT. SOL. PERF.

10mg/ml-50ml

HYDROXYCARBAMIDUM

L01XX05

CAPS.

500mg

ESTRAMUSTINUM

L01XX11

CAPS.

140mg

TRETINOINUM

L01XX14

DRAJ.

25mg

IMATINIBUM

L01XX28

CAPS.

100mg

ERLOTINIBUM

L01XX34

COMPR. FILM.

100mg

ERLOTINIBUM

L01XX34

COMPR. FILM.

150mg

ERLOTINIBUM

L01XX34

COMPR. FILM.

25mg

MEGESTROLUM

L02AB01

COMPR.

160mg

MEGESTROLUM

L02AB01

COMPR.

40mg

MEGESTROLUM

L02AB01

SUSP. ORALA

40mg/ml

MEDROXYPROGESTERONUM

L02AB02

COMPR.

500mg

LEUPRORELINUM

L02AE02

LIOF. PT. SOL. INJ.

11.25mg

LEUPRORELINUM

L02AE02

LIOF. PT. SOL. INJ.

3.75mg

GOSERELINUM

L02AE03

IMPLANT

3.6mg

TRIPTORELINUM

L02AE04

LIOF. /SOLV. SUSP. INJ. ELIB.

11.25mg

TRIPTORELINUM

L02AE04

LIOF. /SOLV. SUSP. NJ. ELIB.

3.75mg

TRIPTORELINUM

L02AE04

PULB. PT. SOL. INJ.

0.1 mg

TAMOXIFENUM

L02BA01

COMPR.

10mg

TAMOXIFENUM

L02BA01

COMPR. FILM.

10mg

FLUTAMIDUM

L02BB01

COMPR.

250mg

BICALUTAMIDUM

L02BB03

COMPR. FILM.

50mg

AMINOGLUTETHIMIDUM

L02BG01

COMPR.

250mg

ANASTROZOLUM

L02BG03

COMPR. FILM.

1mg

LETROZOLUM

L02BG04

COMPR. FILM.

2.5mg

EXEMESTANUM

L02BG06

DRAJ.

25mg

FILGRASTIMUM

L03AA02

SOL INJ.

30MU/0.5ml

INTERFERONUM ALFA 2a

L03AB04

SOL. INJ.

3M ui/ml-0.5ml

INTERFERONUM ALFA 2a

L03AB04

SOL. INJ.

9M ui/0.5ml

INTERFERONUM ALFA 2a

L03AB04

SOL. INJ.

18M ui/0.6ml

INTERFERONUM ALFA 2a

L03AB04

SOL. INJ.

4.5M ui/ml-0.5ml

INTERFERONUM ALFA 2b

L03AB05

SOL. INJ.

15M ui/ml -1.2ml

INTERFERONUM ALFA 2b

L03AB05

SOL. INJ.

25M ui/ml -1.2ml

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

CAPS.

400mg

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

COMPR. FILM.

800mg

ACIDUM CLODRONICUM

M05BA02

CONC. PT. SOL. PERF.

60mg/ml - 5ml

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

COMPR. FILM.

50mg

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

CONC. PT. SOL. PERF.

6mg/6ml

 

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

ACIDUM ZOLEDRONICUM

M05BA08

PULB. + SOLV.

4mg

ACIDUM ZOLEDRONICUM

M05BA08

SOL. PERF.

5mg/100ml

CALCII FOLINAS

V03AF03

CAPS.

15mg

CALCI 1 FOLINAS

V03AF03

COMPR.

15mg

CALCII FOLINAS

V03AF03

LIOF. PT. SOL. INJ. / PERF.

25mg

CALCII FOLINAS

V03AF03

SOL. INJ.

3mg/ml-10ml

CALCII FOLINAS

V03AF03

SOL INJ. /PERF.

10mg/ml-3ml

CALCII FOLINAS

V03AF03

SOL. INJ./PERF.

10mg/ml-10ml

 

III. Subprogramul: Tratamentul stării posttrasplant în ambulator a pacientilor transplantati

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

A05AA02

CAPS.

250mg

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

1000ui/0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

10000ui/0.6ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

2000ui/0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

4000ui/0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

500ui/0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

5000ui/0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

2000UI/0.5ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

4000UI/0.4ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

1000UI/0.5ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

10000ui/ml-1ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

4000ui/ml - 0.4ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

3000ui/ml - 0.3ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

2000ui/ml - 0.5ml

EPOETINUM

B03XA01

SOL. INJ.

1000ui/ml-0.5ml

EPOETINUM ALFA

B03XA01

SOL. INJ.

2000UI

EPOETINUM ALFA

B03XA01

SOL INJ.

4000UI

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

10mcg/0.4ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

15mcg/0.375ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

20mcg/0.5ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

30mcg/0.3ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

40mcg/0.4ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

50mcg/0.5ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

60mcg/0.3ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

80mcg/0.4ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

100mcg/0.5ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL INJ.

150mcg/0.3ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL. INJ.

300mcg/0.6ml

DARBEPOETINUM ALFA

B03XA02

SOL INJ.

500mcg/1ml

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

COMPR.

32mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

COMPR.

4mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

COMPR.

16mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

LIOF. PT. SOL. INJ.

125mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

LIOF. PT. SOL. INJ.

40mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

LIOF. PT. SOL. INJ.

20mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

LIOF. PT. SOL. INJ.

500mg

METHYLPREDNISOLONUM

H02AB04

PULB. LIOF. PT. SOL. INJ.

250rng/4ml

PREDNISONUM

H02AB07

COMPR.

5mg

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

COMPR.

800mg/160mg

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

COMPR.

400mg+80mg

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

SIROP

125mg/25mg/5ml

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

SOL. INJ.

400mg/8Qrng-5ml

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

SOL. PERF.

400mg/80mg - 5ml

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

SUSP. ORALA

200mg/40mg/5ml

FLUCONAZOLUM

J02AC01

CAPS.

200mg

FLUCONAZOLUM

J02AC01

CAPS.

50mg

FLUCONAZOLUM

J02AC01

CAPS.

50mg

FLUCONAZOLUM

J02AC01

CAPS.

100mg

FLUCONAZOLUM

J02AC01

CAPS.

150mg

 

DCI / Denumire generica

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie/UT

FLUCONAZOLUM

J02AC01

PULB. PT. SUSP. ORALA

50mg/5ml

FLUCONAZOLUM

J02AC01

SOL. PERF.

2mg/ml-25ml

FLUCONAZOLUM

J02AC01

SOL. PERF.

2mg/ml-100ml

FLUCONAZOLUM

J02AC01

SOL. PERF.

2mg/ml-200ml

FLUCONAZOLUM

J02AC01

SOL. PERF.

2mg/ml-50ml

VORICONAZOLUM

J02AC03

COMPR. FILM.

50mg

VORICONAZOLUM

J02AC03

COMPR. FILM.

200mg

VORICONAZOLUM

J02AC03

PULB. PT. SOL. PERF.

200mg

VORICONAZOLUM

J02AC03

PULB. PT. SUSP. ORALA

40mg/ml

ACICLOVIRUM

J05AB01

CAPS.

200mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

COMPR.

200mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

COMPR.

400mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

COMPR.

200mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

COMPR. DISPERSABILE

200mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

LIOF. PT. SOL. PERF.

250mg

ACICLOVIRUM

J05AB01

PULB. PT. SOL INJ.

250mg

VALGANCICLOVIRUM

J05AB14

COMPR. FILM.

450mg

LAMIVUDINUM

J05AF05

COMPR. FILM.

150mg

LAMIVUDINUM

J05AF05

COMPR. FILM.

100mg

LAMIVUDINUM

J05AF05

SOL. ORALA

10mg/ml

LAMIVUDINUM

J05AF05

SOL. ORALA

5mg/ml

CICLOSPORINUM

L04AA01

CAPS. MOI

25mg

CICLOSPORINUM

L04AA01

CAPS. MOI

50mg

CICLOSPORINUM

L04AA01

CAPS. MOI

100mg

CICLOSPORINUM

L04AA01

SOL. ORALA

100mg/ml

TACROLIMUS

L04AA05

CAPS.

0.5mg

TACROLIMUS

L04AA05

CAPS.

1mg

TACROLIMUS

L04AA05

CAPS.

5mg

TACROLIMUS

L04AA05

CONC. PT. SOL. PERF.

5mg/ml

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

CAPS.

250mg

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

COMPR. FILM.

500mg

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

COMPR. FILM. GASTROREZ.

180mg

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

COMPR. FILM. GASTROREZ.

360mg

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

PULB. CONC. SOL. PERF.

500mg/flacon

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

PULB. PT. SUSP. ORALA

1g/5ml

SIROLIMUSUM

L04AA10

COMPR. FILM.

1mg

AZATHIOPRINUM

L04AX01

COMPR. FILM.

50mg

 

Lista preturilor de decontare ale denumirilor commune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi tn unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr.292/2007

 

I. Subprogramul: Tratamentul cu insuline al bolnavilor cu diabet zaharat

 

Denumirea comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie /U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal /U.T. = Pret de decontare /UT.

ACTRAPID(R)  NOVOLET(R) 100U/ml

INSULINUM UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute

A10AB01

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

108,00

119,49

23,8980

HUMULIN(R) R

INSULINUM UMANE

ELI LILLY

Cutie x 5 cartuse x 3 ml;

(2 ani)

A10AB01

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

70,61

78,12

15,6240

ACTRAPIDrHMPENFILL

INSULINUM UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutl* x 1 foii» tip bllJtar x 5 cartus» x 3ml.; (3

A10AB01

SOL INJ.

100ui/ml-3ml

79,68

88,15

17,6300

HUMULIN(R)R

INSULINUM UMANE

ELI LILLY

Cutie x 1 flacon x 10ml

(2 ani)

A10AB01

SOL INJ.

100ui/mM0ml

36,64

40,54

40,5400

ACTRAPID(R)100UI/ml

INSULINUM UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 1 flacon x 10ml solutie injectabila (30 lu

A10AB01

SOL INJ.

100ui/mM0ml

35,43

39,20

39,2000

INSUMAN RAPID

INSULINUM UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHJWD

Cutiex 5 flacoane x 5 ml

(2 ani la 2-8 C)

A10AB01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

122,49

135,52

27,1040

INSUMAN RAPID

INSULINUM UMANE

AVENTIS PHARM* DEUTSCHLAND

Cutie x 5 cartuse x 3 ml

(2 ani la 2-8 C)

A10AB01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

89,07

98,54

19,7080

INSUMAN RAPID OptiSet

INSULINUM UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 penuri x 1 cartus x 3 ml (2 ani la 2-8 C

A10AB01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

102,48

113,38

22,6760

HUMALOG(R) 100 U/ml

INSULINUM LISPRO

ELI LILLY

Cutie x 5 cartuse x3ml

A10AB04

SOL INJ.

100ui/ml-3ml

110,75

122,53

24,5060

NOVORAPID(R) PENFILUR) 100 U/rrt

INSULINUM ASPARTAT

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x 3ml;

(2 ani)

A10AB05

SOL INJ.

100ui/ml-3ml

144,00

159,31

31,8620

APIDRA(R) 100 U/ml

INSULINUM GLULIZINA

AVINTIS PHARMA DEUTSCHAND

Cutie x 1 flacon x 10ml solutie injectabila (2 ani

A10AB06

SOL. INJ.

100UIAnl-10ml

100,15

110,80

110,8000

APIDRA(R) 100 U/ml

INSULINUM GLULIZINA

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute

A10AB06

SOL. INJ.

100UI/ml-3ml

171,65

189,91

37,9820

APIDRA(R) 100 U/ml

INSULINUM GLULIZINA

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 cartuse x 3ml solutie injectabila (2 ani

A10AB06

SOL. INJ.

100UI/ml-3ml

166,32

184,01

36,8020

INSULATARD(R) NOVOLET(R) 100UI/ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

108,00

119,49

23,8980

INSULATARD(R) PENFILL(R) 100U/ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x 3ml; (30 luni; după prima des

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/mi-3ml

79,68

88,15

17,6300

INSUMAN BASAL

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 flacoane x 5 ml; (2 ani la 2-8 C)

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

122,46

135,48

27,0960

INSUMAN BASAL+

OptiSst

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 penuri x 1 cartus x 3ml (2 ani la 2-8 C)

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/mj-3ml

102,48

113,38

22,6760

INSUMAN BASAL

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutiex 5 cartuse x 3 ml (2 ani la 2-8 C)

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

89,07

98,54

19,7080

HUMULIN(R) N

INSULINE UMANE

ELI LILLY

Cutie x 5 cartuse x 3ml (2 ani)

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

70,61

78,12

15,6240

HUMULIN(R) N

INSULINE UMANE

ELI LILLY

Cutie x 1 flacon x 10ml (2 ani)

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/mM0ml

36,64

40,54

40,5400

INSULATARD(R)100UI/ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 1 flacon x 10ml suspensie injectabila (30

A10AC01

SUSP. INJ.

100ui/ml-10ml

35,43

39,20

39,2000

HUMULIN(R) M3 (30/70)

INSULINE UMANE

ELI LILLY

Cutie x1 flacon x10ml

A10AD01

SUSP. INJ.

lOOui/mMOml

36,64

40,54

40,5400

MIXTARD(R) 20 PENFILL(R) 100UI/Ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x3ml; (30 luni; după prima dese

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

79,68

88,15

17,6300

MIXTARD(R) 30 PENFILL  (R) 100UI/ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x 3ml (30 luni; după prima dese

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

79,68

88,15

17,6300

MIXTARD(R) 40 PENFILL(R) 100UI/ml

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x3ml; (30 luni; după prima dese

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

79,68

88,15

17,6300

MIXTARD(R) 30 NOVOLET

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x 3ml; (30 luni)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

108,00

119,49

23,8980

INSUMAN COMB 25

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutiex 5 flacoane x 5 ml (2 ani la 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

122,49

135,52

27,1040

INSUMAN COMB 25

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 cartuse x 3ml (2 ani la 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

89,07

98,54

19,7080

INSUMAN COMB 25 OptiSet

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 penuri x 1 cartus x 3ml (2 ani ia 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/rnl-3ml

102,48

113,38

22,6760

INSUMAN COMB 50

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutiex 5 flacoane x 5 ml (2 ani la 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-5ml

122,49

135,52

27,1040

INSUMAN COMB 50

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARMADEUTSCHLAND

Cutie x 5 cartuse x 3m I (2 ani la 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

89,07

98,54

19,7080

INSUMAN COMB 50 OptiSet

INSULINE UMANE

AVENTIS PHARM». DEUTSCHLAND

Cutie x 5 penuri x 1 cartus x 3ml (2 ani la 2-8 C)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

102,48

113,38

22,6760

HUMULIN(R) M3 (30/70)

INSULINE UMANE

ELI LILLY

Cutie x 5 cartuse x 3 ml;

(2 ani)

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/ml-3ml

70,61

78,12

15,6240

MIXTARD(R)30 _

INSULINE UMANE

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 1 flacon x 10ml suspensie injectabila (30

A10AD01

SUSP. INJ.

100ui/mM0ml

35,43

39,20

39,2000

HUMALOG(R)MIX25(R)

INSULINUM LISPRO

ELI LILLY

Cutie x 5 cartuse x 3ml;

(2 ani la temp. 2-8° C; 28

A10AD04

SUSP. INJ.

100ui/hil-3ml

115,34

127,61

25,5220

NOVOMIX(R) 30 FLEXPEN

INSULINUM ASPARTAT

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 pen-uripre-umplute continând 3 ml suspe

A10AD05

SUSP. INJ.

100u/ml-3ml

144,00

159,31

31,8620

LANTUSr OptiSetr

INSULINUM GLARGINE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

212,80

235,43

47,0860

LANTUSr 100ui/ml

INSULINUM GLARGINE

AVENTIS PHARMADEUTSCK>ND

Cutie x 5 cartuse x 3ml;

(2 ani, la 2°-8°C)

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/ml-3ml

206,34

228,28

45,6560

LANTUSr 100ui/ml

INSULINUM GLARGINE

AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND

Cutie x 5 flacoane x 5ml;

(2 ani)

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/mr-5ml

323,66

358,08

71,6160

LANTUSr 100ui/ml

INSULINUM GLARGINE

AVENTIS PHARM* DEUTSCHLAND

Cutiex 1 flacon x 10 ml;

(2 ani)

A10AE04

SOL. INJ.

100ui/hnl-10ml

126,96

140,46

140,4600

LEVEMIR(R) FLEXPEN(R) 100 U/ml

INSULINUM DETEMIR

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 stilouri injectoare (pen-uri) preumplute

A10AE05

SOL INJ.

100U/ml

199,43

220,64

44,1280

LEVEMIR(R) PENFILL(R) 100 U/ml

INSULINUM DETEMIR

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 5 cartuse x 3ml solutie injectabila (2 ani

A10AE05

SOL INJ.

100UAK1I

187,20

207,11

41,4220

GLUCAGEN(R) HYPOKIT 1mg

GLUCAGONUM

NOVO NORDISKA/S

Cutie x 1 flac. pulb. x 1mg glucagon + 1 seringa p

H04AA01

PULB +SOLV.PT. SOL. INJ.

1mg

62,40

69,04

69,0400

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

II. Subprogramul: Tratamentul Tn ambulator al bolnavilor cu afectiuni oncologice

 

Denumire comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al UT.

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentratie / U.T.

Pret cu ridicata maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal U.T. = Pret de decontare U.T.

DEPO PROVERA

MEDROXYPRO-GESTERONUM

PHARMACIA & UPJOHN AB

Cutie x 1 flacon x 1ml (5 ani)

G03AC06

SUSP. INJ.

150mg/ml

7,39

8,18

8,1800

MEGESTRON

MEDROXYPRO-GESTERONUM

ORGANON NV

Cutie x 100 flacoane x t ml suspensie injectabila (

G03AC06

SUSP. INJ.

150mg/ml

822,56

910,04

9,1004

MEDROXIPROGESTERON-ACETAT

MEDROXYPRO-GESTERONUM

TERAPIA SA

Cutie x 1 flac. x 30 compr.; (3 ani)

G03DA02

COMPR.

10mg

2,02

2,23

0,0743

ENDOXAN(R) 50mg

CYCLOPHO-SPHAMIDUM

BAXTER ONCOLOGY GMBH

Cutie x 5 blist. PVC-PVDC/AI x 10 draj.

L01AA01

DRAJ.

50mg

23,24

25,71

0,5142

ENDOXAN(R) 1g

CYCLOPHO-SPHAMIDUM

BAXTER ONCOLOGY GMBH

Cutie x 1 (lac. dn sticla cu pulb. pt. sol. perf.

L01AA01

PULB. PT. SOL. INJ./PB5F.

ig

29,67

32,83

32,8300

ENDOXAN(R) 500mg

CYCLOPHO-SPHAMIDUM

BAXTER ONCOLOGY GMBH

Cutia x 1 flac. dn sticla cu pulb. pt. sol. perf.

L01AA01

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

500mg

14,83

16,41

16,4100

ENDOXAN(R) 200mg

CYCLOPHO-SPHAMIDUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 dacon continind pulbere pentru solutie

L01AA01

PULB. PT. 80L PERF./ IINU. IV

200mg

8,66

9,58

9,5800

LEUKERAN

CHLORAMBUCILUM

THE WELLCOME FOUNDATION

LIMITED

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 25 comprimate

L01AA02

COMPR. FILM.

2mg

13,50

14,94

0,5976

ALKERAN 2mg

MELPHALANUM

GLAXO WELLCOME

Cutie x 1 flac. x 25 compr. fim. (2 ani)

L01AA03

COMPR. FILM.

2mg

5,19

5,74

0,2296

MYLERAN

BUSULFANUM

GLAXO WELLCOME

Cutiex 1 flac. x 25 compr. film.; (3 ani)

L01AB01

COMPR. FILM.

2mg

16,55

18,31

0,7324

TEMODAL 100mg

TEMOZOLOMIDUM

SCHERING PLOUGH

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 5 caps.; (2 ani

L01AX03

CAPS.

100mg

1369,07

1514,67

302,9340

TEMODAL 20mg

TEMOZOLOMIDUM

SCHERING PLOUGH

Cutie x 1 Dac. din sticla bruna x 5 caps.; (2 ani

L01AX03

CAPS.

20mg

279,19

308,88

61,7760

TEMODAL 250mg

TEMOZOLOMIDUM

SCHERING PLOUGH

Cutie x 1 lac. din sticla bruna x 5 caps ; (2 ani

L01AX03

CAPS.

250mg

3355,61

3712,48

742,4960

TEMODAL 5mg

TEMOZOLOMIDUM

SCHERING PLOUGH

Cutie x 1 flac. din sticla bruna x 5 caps.; (2 ani

L01AX03

CAPS.

5mg

71,14

78,71

15,7420

ANTIFOLAN 2.5mg

METHOTREXATUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 flac.x 50 compr. (2 ani)

L01BA01

COMPR.

2.5mg

11,15

12,34

0,2468

METHOTREXAT EBEWE

METHOTREXATUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x 5 fiole x 5ml (3 ani)

L01BA01

CONC.PT. SOL. PERF

100mg/ml-5ml

150,73

166,76

33,3520

METHOTREXAT EBEWE

METHOTREXATUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x 1 flacon x 5ml (3 ani)

L01BA01

CONC.PT. SOL. PERF.

10mg/ml-5ml

7,25

8,02

8,0200

METHOTREXAT EBEWE

METHOTREXATUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x 1 fiola x 10ml (3 ani)

L01BA01

CONC.PT. SOL. PERF.

100mg/ml-10ml

62,37

69,00

69,0000

METHOTREXAT EBEWE

METHOTREXATUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x 1 flacon x 50ml (3 ani)

L01BA01

CONC.PT. SOL. PERF.

100mg/ml-50ml

311,90

345,07

345,0700

ANTIFOLAN(R) 50mg

METHOTREXATUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 dacon de sticla cu pulbere pentru solut

L01BA01

PULB.PT SOLINJ./PERF.

50mg

6,33

7,00

7,0000

METHOTREXAT EBEWE 5mg

METHOTREXATUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x 10 fiole x 1ml (2 ani)

L01BA01

SOL. INJ.

5mg/ml- 1mJ

12,99

14,37

1,4370

PURI-NETHOL

MERCAPTOPURINUM

GLAXO WELLCOME

Cutie x 1 flacon din sticla bruna x 25 compr.; (5

L01BB02

COMPR.

50mg

34,90

38,61

1,5444

LANVIS

TIOGUANINUM

GLAXO WELLCOME

Cutie x 1 flac. x 25 compr.; (5 ani)

L01BB03

COMPR.

40mg

58,38

64,59

2,5836

FLUDARAORAL

FLUDARABINUM

SCHERING AG

Cutie x 1 flacon x4 blistere x 5 comprimate filma

L01BB05

COMPR. FILM.

10mg

1856,13

2053,53

102,6765

FLUDARA

FLUDARABINUM

SCHERING AG

Cutie x 5 flac. pulb. liof., (3 ani)

L01BB05

PULB. LIOF.

50mg

2651,39

2933,37

586,6740

XELODA150mg

CAPECITABINUM

ROCHE REGISTRATION Ltd

Cutiex 6 blist. x 10 compr. film.;(3 ani)

L01BC06

COMPR. FILM.

150mg

189,32

209,45

3,4908

XELODA500mg

CAPECITABINUM

ROCHE REGISTRATION Ltd

Cutie x 12 blist. x 10 compr. fllm.;(3 ani)

L01BC06

COMPR. FILM.

500mg

1256,26

1389,86

11,5822

UFT

COMBINATII

MERCK KGaA

Cutie x 7 blistere din PVC-PVDC/AI x 3 capsule (2

L01BC53

CAPS.

 

295,15

326,54

15,5495

UFT

COMBINATII

MERCK KGaA

Cutie x 7 blistere din PVC-PVDC/AI x 4 capsu le (2

L01BC53

CAPS.

 

393,54

435,39

15,5496

UFT

COMBINATII

MERCK KGaA

Cutie x 7 blistere din PVC-PVDC/AI x 5 capsu le (2

L01BC53

CAPS.

 

491,92

544,24

15,5497

UFT

COMBINATII

MERCKKGaA

Cutie x 7 blistere din PVC-PVDC/AI x 6 capsule (2

L01BC53

CAPS.

 

590,31

653,09

15,5498

UFT

COMBINATII

MERCK KGaA

Cutie x 3 blistere din PVC-PVDC/AI x 12 capsule (2

L01BC53

CAPS.

 

505,97

559,78

15,5494

UFT

COMBINATII

MERCK KGaA

Cutie x 10 blistere din PVC-PVDC/AI x 12 capsule (

L01BC53

CAPS.

 

1686,58

1865,95

15,5496

NAVELBINE 20mg

VINORELBINUM

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Cutie x 1 bister dinPVC-PVDC/AI-PETP-haitie Kraf

L01CA04

CAPS. MOI.

20mg

173,94

192,44

192,4400

NAVELBINE 30mg

VINORELBINUM

PIERRE FABRE MEDICAMENT

Cutie x 1 bister din PVC-PVDC/AI-PEPT-hartie Kraf

L01CA04

CAPS. MOI.

30mg

260,94

288,69

288,6900

VINORELHN SINDAN 10mg/ml

VINORELBINUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 flacon din sticla incolora x 1 ml concen

L01CA04

CONC.PT. SOL. PERF.

10mg/ml

87,10

96,36

96,3600

VINORELBIN SINDAN 10mg/ml

VINORELBINUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 flacon din sticla incolora x 5 ml concen

L01CA04

CONC.PT. SOL. PERF.

10mg/ml

386,41

427,50

427,5000

NAVELBINE(R)

VINORELBINUM

LAB. PIERRE FABRE

Cutie x 10 fiole X1 ml (3 ani)

L01CA04

SOL. INJ.

10mg/1ml

926,84

1025,41

102,5410

 

 

Denumire comerciala

Denumire generica

Firma

Ambalaj al UT.

Grupa Terapeutica

Forma farmaceutica

Concentrati eAJ.T.

Pretcu ridicata maximal / ambalaj

Pretcu amănuntul maximal / ambalaj

Pret cu amănuntul maximal /U.T. * Pret de decontare /UT.

VEPESID

ETOPOSIDUM

BRISTOL-MYERS SQUIBB

Cutie x 1 blist. x 10 caps.: (3 ani)

L01CB01

CAPS.

100mg

262,48

290,39

29,0390

VEPESID

ETOPOSIDUM

BRISTOL-MYERS SQUIBB

Cutie x 2 blist. x 10 caps.; (3 ani)

L01CB01

CAPS.

50mg

243,82

269,75

13,4875

ETOPOSID “EBEWE” 100mg/5ml

ETOPOSIDUM

EBEWE ARZNEIMITTEL

Cutie x1 flacon x5ml

L01CB01

CONC.PT. SOL PERF.

20mg/ml - 5ml

45,44

50,27

50,2700

SINTOPOSID 100mg/5ml

ETOPOSIDUM

SINDAN SRL

Cutie x 1 flacon x 5ml (2 ani)

L01CB01

CONC. PT. SOL. PERF.

20mgAnl-5ml