MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 aprilie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

316. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor

 

319. - Hotărâre pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

320. - Hotărâre privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare si evaluare externă periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

93. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, cu modificările si completările ulterioare

 

242. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului si/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile

 

492. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 plivind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare

 

510. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Local al Municipiului Brasov de a se identifica si de a i se atribui un teren pentru realizarea unor investitii de interes general, obiectiv care vizează interesul public cu impact economic major nu numai în zonă, ci si la nivel national,

luând în considerare faptul că a fost identificat un teren disponibil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov,

tinând cont de faptul că prin realizarea arterei ocolitoare de interes judetean si national se vor rezolva problemele de tranzit ale municipiului Brasov si, odată cu acestea, si o parte a efectelor negative actuale din domeniul poluării mediului, al infrastructurii rutiere si al fluidizării circulatiei, precum si problema corelării lucrărilor de reabilitare a retelei stradale cu lucrările de realizare a ocolitoarei municipiului Brasov si de influentele pe care autostrada Bucuresti-Brasov le va avea asupra traficului de tranzit prin oras,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Suprafata de teren care rămâne în administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, se va diminua cu suprafata de teren transmisă potrivit art. 1 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 23.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Municipiul Brasov,

judetul Brasov

Statul român, din administrarea

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfeclă de Zahăr Brasov, judetul Brasov

Municipiul Brasov, în administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Brasov

Suprafata terenului = 63.989,80 m2

Tarlaua 157 Nr. cadastral A 1173/1, suprafata de 14.945,70 m2

Tarlaua 156 Nr. cadastral A 1170/1, suprafata de 6.515,30 m2

Tarlaua 151 Nr. cadastral A 1151/1, suprafata de 19.543,30 m2

Tarlaua 152 Nr. cadastral A 1154/1, suprafata de 6.036,80 m2

Tarlaua 157 Nr. cadastral A 1156/1, suprafata de 16.948,70 m2

105.043

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Sulflna Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor

si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Consiliului interministerial al apelor

 

Art. 1. - (1) Consiliul interministerial al apelor, denumit în continuare Consiliul, este organism consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

(2) Consiliul se află în subordinea Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală si mediu, conform pct. VIII.6 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Art. 2. - (1) Consiliul este format din presedinte, 15 membri si 15 membri supleanti, reprezentanti cu functie de demnitate publică si/sau de conducere ai următoarelor institutii:

a) un reprezentant al Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

b) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;

c) un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene;

d) un reprezentant al Ministerului Apărării;

e) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

f) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

g) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

h) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

i) un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;

j) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;

k) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

l) un reprezentant al Administratiei Nationale „Apele Române";

m) un reprezentant âl Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;

n) un reprezentant al Administratiei Fondului pentru mediu;

o) un reprezentant al Gărzii Nationale de Mediu.

(2) În situatiile în care membrii se află în imposibilitatea de a participa la sedintele Consiliului, reprezentarea se face de către membrii supleanti.

(3) În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conducătorii institutiilor prevăzute la alin. (1) vor nominaliza câte un reprezentant în Consiliu.

(4) Componenta nominală a Consiliului se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, pe baza nominalizărilor transmise de institutiile prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Presedintele Consiliului este conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

(2) În situatiile în care conducătorul autoritătii publice centrale din domeniul apelor se află în imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al Consiliului, acesta deieagă responsabilitătile si atributiile sale secretarului de stat din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, care coordonează activitatea de gospodărire a apelor.

Art. 4. - Consiliul coordonează si avizează politicile si strategiile din domeniul gospodăririi apelor, pentru realizarea unei abordări integrate si durabile.

Art. 5. - Consiliul are următoarele atributii principale:

a) coordonează elaborarea si urmăreste implementarea programelor de realizare a infrastructurii pentru apa potabilă si pentru apa uzată, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de integrare europeană;

b) stabileste prioritătile în domeniul gospodăririi apelor si face propuneri în vederea alocării si mobilizării resurselor financiare disponibile pentru realizarea prioritătilor stabilite;

c) avizează planurile de actiune pentru gospodărirea apelor, urmăreste realizarea acestora, asigură colaborarea si facilitează schimbul de informatii între institutii în procesul de implementare a directivelor europene din domeniul apelor;

d) urmăreste asigurarea compatibilitătii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare si reformă cu obiectivele gospodăririi durabile a resurselor de apă;

e) raportează si tine legătura cu Comitetul directorilor din domeniul apelor al Comisiei Europene si cu Grupul de experti în gospodărirea apelor al Comisiei internationale pentru protectia fluviului Dunărea, pentru implementarea unitară a Directivei Parlamentului European si al Consiliului nr. 2000/60/CE de stabilire a cadrului comunitar de actiune în domeniul strategiei apelor la nivelul bazinului hidrografic al Dunării;

f) avizează schemele directoare si le propune spre aprobare autoritătii publice centrale din domeniul apelor;

g) asigură, prin reprezentantii ministerelor si ai autoritătilor centrale competente, implementarea unitară a prevederilor schemelor directoare;

h) avizează programele si planurile în vederea asigurării corelării si integrării elementelor de strategie din domeniul gospodăririi apelor cu/în politicile si strategiile sectoriale la nivel national si urmăreste modul efectiv de aplicare a acestora;

i) urmăreste stadiul implementării Progamului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase;

j) urmăreste stadiul implementării programelor de actiune privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole;

k) face propuneri si urmăreste activitatea comitetelor de bazin în legătură cu gospodărirea integrată a resurselor de apă în bazinul respectiv;

l) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;

m) analizează actiunile de colaborare cu statele vecine în probleme de protectie si utilizare durabilă a apelor de frontieră, în vederea corelării acestora, si face propuneri pentru îmbunătătirea colaborării;

n) coordonează, pentru bazinele hidrografice transfrontaliere, activitătile si măsurile din schema directoare a bazinului respectiv, care intră sub incidenta prevederilor conventiilor hidrotehnice încheiate între România si tările vecine;

o) avizează Strategia natională de monitorizare integrată a apelor, în conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si cu conventiile internationale în domeniul apelor, la care România este parte;

p) centralizează informatiile privind modul de utilizare a fondurilor comunitare din domeniul apelor si propune măsuri pentru îmbunătătirea gradului de absorbtie al acestora;

r) face propuneri pentru initierea unor proiecte de acte normative si de acorduri internationale în domeniul specific de activitate;

s) urmăreste respectarea si aplicarea legislatiei în vigoare referitoare la informarea si consultarea publicului în problemele de gospodărire a apelor.

t) coordonează activitătile legate de implementarea Coridorului verde al Dunării Inferioare.

Art. 6. - (1) Consiliul îsi desfăsoară activitatea în sedinte de lucru ordinare si extraordinare.

(2) Anual se desfăsoară cel putin două sedinte de lucru ordinare, dar nu mai mult de 4; sedintele de lucru extraordinare se organizează ori de câte ori este necesar, la initiativa presedintelui Consiliului sau la solicitarea a cel putin o treime din numărul de membri, în termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării.

(3) Membrii Consiliului sunt convocati individual, data, locul de desfăsurare si ordinea de z| a sedintelor de lucru fiind comunicate acestora cu cel put/n 7 zile calendaristice înainte de sedintele de lucru ordinare si cu cel putin 3 zile înainte de sedintele de lucru extraordinare.

(4) Sedintele de lucru sunt legal constituite dacă se desfăsoară în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului.

(5) Adoptarea deciziilor în cadrul sedintelor Consiliului se face cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti. În caz de egalitate, votul presedintelui este hotărâtor.

(6) Deciziile adoptate de Consiliu se comunică Consiliului interministerial pentru agricultură, dezvoltare rurală si mediu în termen de 5 zile de la adoptare, în vederea stabilirii măsurilor necesare.

(7) La lucrările Consiliului pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai autoritătilor si institutiilor administratiei publice, ai institutiilor academice si de învătământ superior, ai organizatiilor societătii civile, care ar putea contribui la solutionarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.

(8) Pentru solutionarea operativă a problemelor dezbătute în cadrul sedintelor Consiliului, precum si a unor lucrări cu caracter tehnic privind gospodărirea apelor, se pot înfiinta grupuri de lucru ad-hoc, a căror structură, mandate si termene de realizare a obiectivelor se stabilesc de către Consiliu. La activitătile grupului de lucru ad-hoc pot participa, ca membri, si reprezentanti ai unor institutii publice care nu fac parte din Consiliu.

Art. 7. - (1) În vederea realizării atributiilor prevăzute la art. 5, autoritătile administratiei publice centrale si locale care dezvoltă programe si proiecte în domeniul apelor au obligatia transmiterii informatiilor asupra stadiului implementării acestor programe si proiecte către Secretariatul tehnic permanent al Consiliului cel putin o dată la 6 luni.

(2) Formatul de raportare a informatiilor solicitate conform prevederilor alin. (1) se elaborează de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor si se supune aprobării Consiliului în prima sedintă de lucru organizată după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (1) se furnizează Consiliului, în mod direct, de către autoritătile administratiei publice centrale si, prin intermediul directiilor de ape bazinale, de către autoritătile administratiei publice locale.

Art. 8. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii curente, Consiliul are un secretariat tehnic permanent.

(2) Secretariatul tehnic permanent al Consiliului este format din 4 membri, specialisti din cadrul autoritătii publice centrale din domeniul apelor, numiti prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Membrii Consiliului au obligatia de a sprijini Secretariatul tehnic permanent în îndeplinirea atributiilor sale.

Art. 9. - (1) Secretariatul tehnic permanent îndeplineste sarcinile si responsabilitătile stabilite de Consiliu, respectiv colectarea, analizarea si raportarea informatiilor necesare realizării atributiilor acestuia, precum si transmiterea deciziilor Consiliului tuturor factorilor interesati.

(2) Secretariatul tehnic permanent are următoarele atributii principale:

a) asigură activitatea curentă si legătura permanentă între membrii Consiliului si alti factori interesati;

b) pregăteste si pune la dispozitia Consiliului documentele necesare bunei desfăsurări a sedintelor;

c) participă fără drept de vot la sedintele Consiliului si întocmeste procesele-verbale ale acestora;

d) pregăteste corespondenta legată de activitatea curentă a Consiliului, în conformitate cu deciziile luate de acesta si transmise de presedinte;

e) elaborează si supune aprobării proiectele Programului de lucru anual;

f) furnizează date de interes public privind activitatea Consiliului, pentru site-ui si pentru biroul de presă ale autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 10. - În functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii Consiliului poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti din cadrul ministerelor care au ori nu reprezentanti în Consiliu sau a unor organizatii guvernamentale ori neguvernamentale.

Art. 11. - Corespondenta internă si internatională a Consiliului se realizează prin registratura autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilului aflat în administrarea Institutului National de Statistică, cu numărul M.F. 34.135, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, se modifică la suma de 43.140.622 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 319.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare si evaluare externă periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 27 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele de autorizare, acreditare si evaluare externă periodică a organizatiilor furnizoare de educatie, pentru fiecare nivel de învătământ, pentru unitătile de învătământ de nivel prescolar, primar si gimnazial, după cum urmează:

a) tariful de autorizare este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat;

b) tariful de acreditare este în cuantum de trei salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat;

c) tariful de evaluare externă periodică este în cuantum de un salariu de bază si jumătate, conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat.

Art. 2. - Se aprobă tarifele de autorizare, acreditare si evaluare externă periodică a organizatiilor furnizoare de educatie, pentru fiecare nivel de învătământ, pentru unitătile de învătământ de nivel liceal si postliceal, precum si pentru scolile de arte si meserii, după cum urmează:

a) tariful de autorizare este în cuantum de trei salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat;

b) tariful de acreditare este în cuantum de cinci salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat;

c) tariful de evaluare externă periodică este în cuantum de două salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat.

Art. 3. - Se aprobă tariful de autorizare, respectiv de acreditare, pentru unitătile de învătământ autorizate, respectiv acreditate, care solicită înfiintarea anului de completare, în cuantum de un salariu de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat.

Art. 4. - Se aprobă tariful de evaluare pentru organizatiile furnizoare de educatie care organizează si desfăsoară activităti de învătământ corespunzătoare unui sistem educational din altă tară, în cuantum de trei salarii de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani din învătământul preuniversitar de stat.

Art. 5. - Pentru evaluarea externă periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar în care sunt organizate mai multe niveluri de învătământ se va percepe un singur tarif de evaluare, respectiv cel mai mare dintre tarifele stabilite pentru nivelurile respective.

Art. 6. - Tarifele se vor reactualiza de drept, începând cu prima zi a lunii următoare, în functie de salariul de bază conform grilei de salarizare, în sumă brută, pentru functia de profesor (S), cu grad didactic I si cu vechime peste 40 de ani, luat în calcul pentru stabilirea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 320.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, cu modificările si completările ulterioare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.434 din 26 februarie 2007, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată, precum si Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activităti sanitare veterinare, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 20 aprilie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 93.

 

anexă

 

TARIFELE

pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator ale produselor de origine nonanimală

 

Nr. crt.

Determinarea analizei, examenului, operatiunii

Tarif

(lei/

determinare)

1.

Determinarea nitratilor prin metoda HPLC din spanac proaspăt, spanac conservat, înghetat sau congelat, salată proaspătă, salată de tip ICEBERG, legume si fructe

365

2.

Determinarea azotatilor (NO3) prin metoda APHA din legume si fructe

18,9

3.

Determinarea azotitilor prin metoda Griess din legume si fructe

12,1

4.

Determinarea aflatoxinei totale (B1+B2+G1+G2) prin metoda HPLC din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

365

5.

Determinarea aflatoxinei totale (B1+B2+G1+G2) prin metoda ELISA cu purificare pe coIoană de imunoafinitate din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

345

6.

Determinarea aflatoxinei totale (B1+B2+G1+G2) prin metoda ELISA fără purificare pe coIoană de imunoafinitate din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

265

7.

Determinarea aflatoxinei totale (B1+B2+G1+G2) - test rapid - din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

155

8.

Determinarea aflatoxinei B1 prin metoda HPLC din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahidele supuse sortării sau altui tratament fizic, nucile si fructele uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

365

9.

Determinarea aflatoxinei B1 prin metoda ELISA cu purificare pe coIoană de imunoafinitate din arahide, nuci si fructe uscate si produse procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

345

10.

Determinarea aflatoxinei B1 prin metoda ELISA fără purificare pe coIoană de imunoafinitate din arahide, nuci si fructe uscate si produse procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

265

11.

Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat subtire din arahide, nuci si fructe uscate si produsele procesate din acestea, arahide supuse sortării sau altui tratament fizic, nuci si fructe uscate supuse sortării sau altui tratament fizic, cereale si produsele procesate din acestea, condimente

95

12.

Determinarea ochratoxinei A prin metoda HPLC din cereale brute, toate produsele derivate din cereale, stafide uscate, cafea boabe prăjită, cafea prăjită si măcinată, cafea solubilă, vin (vin rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, vin (vin rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, must de struguri si must de struguri concentrat

365

13.

Determinarea ochratoxinei A prin metoda ELISA cu purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale brute, toate produsele derivate din cereale, stafide uscate, cafea boabe prăjită, cafea prăjită si măcinată, cafea solubilă, vin (viii rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, vin (vin rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, must de struguri si must de struguri concentrat

345

14.

Determinarea ochratoxinei A prin metoda ELISA fără purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale brute, toate produsele derivate din cereale, stafide uscate, cafea boabe prăjită, cafea prăjită si măcinată, cafea solubilă, vin (vin rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, vin (vin rosu, alb si roze) si alte tipuri de vin si/sau băuturi răcoritoare pe bază de must de struguri, must de struguri si must de struguri concentrat

265

15.

Determinarea patulinei prin metoda HPLC din suc de fructe si nectar de fructe, în special suc de mere si sucurile de fructe ca ingrediente pentru alte băuturi, suc de fructe concentrat după reconstituirea conform instructiunilor producătorului, băuturi spirtoase, cidru si alte băuturi fermentate derivate din mere sau continând suc de mere, produse solide din mere, inclusiv compot de mere, piure de mere destinat consumului direct

365

16.

Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin metoda HPLC din cereale neprocesate, grâu dur, ovăz si porumb, pâine, produse de patiserie, biscuiti, batoane cu cereale si cereale pentru micul dejun, paste făinoase

365

17.

Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin metoda ELISA cu purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale neprocesate, grâu dur, ovăz si porumb, pâine, produse de patiserie, biscuiti, batoane cu cereale si cereale pentru micul dejun, paste făinoase

345

18.

Determinarea deoxinivalenolului (DON) prin metoda ELISA fără purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale neprocesate, grâu dur, ovăz si porumb, pâine, produse de patiserie, biscuiti, batoane cu cereale si cereale pentru micul dejun, paste făinoase

365

19.

Determinarea 3-MCPD prin metoda HPLC din proteine vegetale hidrolizate, sos de soia

365

20.

Determinarea zearalenonei prin metoda HPLC din cereale, făină de cereale, pâine, produse de,patiserie, biscuiti

365

21.

Determinarea zearalenonei prin metoda ELISA cu purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale, făină de cereale, pâine, produse de patiserie, biscuiti

345

22.

Determinarea zearalenonei prin metoda ELISA fără purificare pe coIoană de imunoafinitate din cereale, făină de cereale, pâine, produse de patiserie, biscuiti

265

 

23.

Determinarea de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe etc.) si arsen prin SAA cu cuptor de grafit - un element - din cereale, legume si leguminoase, ciuperci de cultură, fructe, grăsimi si uleiuri, sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate, nectaruri de fructe, vinuri (inclusiv vinurile spumante, exclusiv vinurile licoroase), vinuri aromatizate, băuturi bazate pe vinuri aromatizate si cocktailuri ce folosesc vinuri aromatizate, cidrul din mere, pere si vinurile de fructe

58

24.

Determinarea de metale grele (Pb, Cd, Cu, Zn, Fe etc.) prin SAA cu flacără, după calcinare - un element - din cereale, legume si leguminoase, ciuperci de cultură, fructe, grăsimi si uleiuri, sucuri de fructe, sucuri de fructe concentrate, nectaruri de fructe, vinuri (inclusiv vinurile spumante, exclusiv vinurile licoroase), vinuri aromatizate, băuturile bazate pe vinuri aromatizate si cocktailurile ce folosesc vinuri aromatizate, cidrul din mere, pere si vinurile de fructe

54

25.

Determinarea Sudan I, II, III, IV, Para Red (CI 12070) prin metoda HPLC din condimente

74,5

26.

Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate prin metoda GLC din cereale, fructe si legume

140

27.

Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice prin metoda GLC din cereale, fructe si legume

140

28.

Determinarea reziduurilor de carbamati prin metoda GLC din cereale, fructe si legume

130

29.

Determinarea de piretroizi de sinteză prin metoda GLC din cereale, fructe si legume

130

30.

Determinarea gradului de contaminare radioactivă CS134 + CS137 prin gama spetrometrie din legume, fructe, condimente, ciuperci de cultură, ceai

36,3

31.

Determinarea clorurii de sodiu conform STAS 5953/85 din sucuri de legume

11,8

32.

Determinarea de substantă uscată conform STAS 5856/71 din sucuri de legume, bulion si pastă de tomate

10,4

33.

Determinarea aciditătii totale conform STAS 5952/79 din bulion si pastă de tomate

15,9

34.

Determinarea aciditătii volatile conform STAS 5952/71 din bulion si pastă de tomate

20,2

35.

Determinarea impuritătilor minerale insolubile raportate la substanta uscată conform STAS 5959/70 din bulion si pastă de tomate

53,4

36.

Determinarea continutului în substantă uscată conform STAS 3183-90; 5-90; 5-90/A1:1997 din gemuri de fructe, jeleuri, marmelade si piure de castane îndulcit

10,4

37.

Determinarea indicelui de refractie la 40°C conform SR EN ISO 6320:2002 sau STAS 145/4-67 din uleiuri vegetale

14

38.

Determinarea indicelui de saponificare conform STAS 145/17-67 din uleiuri vegetale

23,5

39.

Determinarea indicelui de iod conform STAS 145/19-90, SR EN ISO 3961:2002 din uleiuri vegetale

23,2

40.

Determinarea aciditătii - exprimată în acid acetic - din uleiuri vegetale, margarine, maioneze si sosuri de maioneză

14,5

41.

Determinarea pH-ului pentru margarine, maioneze si sosuri de maioneză

14,5

42.

Determinarea NaCI din margarine, maioneze si sosuri de maioneză

11,8

43.

Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili din maioneze si sosuri de maioneză

42,9

44.

Determinarea bacteriilor coliforme din maioneze si sosuri de maioneză, margarina de consum, condimente si amestecuri de condimente, concentrate alimentare, băuturi răcoritoare si sucuri de fructe

46,1

45.

Determinarea Salmonella prin metoda de identificare din legume, fructe, sucuri de legume si fructe nepasteurizate, seminte încoltite, margarina de consum, maioneză, condimente si amestecuri de condimente

48

46.

Determinarea Salmonella, metoda de confirmare, conform EN ISO 6579 SR EN ISO 6579/2003, din legume, fructe, sucuri de legume si fructe nepasteurizate, seminte încoltite, margarina de consum, maioneză, condimente si amestecuri de condimente

48

47.

Determinarea Escherichia Coli prin metoda de identificare din fructe si legume, sucuri nepasteurizate de legume si fructe, margarina de consum, maioneză, condimente si amestecuri de condimente, concentrate alimentare, băuturi răcoritoare si sucuri de fructe

49,7

 

48.

Determinarea Escherichia Coli prin metoda de confirmare conform ISO 16649-1 sau 2 din fructe si legume, sucuri nepasteurizate de legume si fructe, margarina de consum, maioneză, condimente si amestecuri de condimente, concentrate alimentare, băuturi răcoritoare si sucuride fructe

49,7

49.

Determinarea numărului total de germeni aerobi mezofili din concentrate alimentare răcoritoare si sucuri de fructe, băuturi

42,9

50.

Determinarea de stafilococ coagulazo-pozitiv-metoda de confirmare

24

51.

Determinarea de stafilococ coagulazo-pozitiv-metoda de identificare

33,8

52.

Determinarea drojdiilor si mucegaiurilor din maioneze si sosuri de maioneză, băuturi răcoritoare si sucuri de fructe

1 48,5

53.

Determinarea substantei uscate din zahăr

10,4

54.

Determinarea zaharurilor reducătoare exprimate ca zaharuri invertite din zahăr

17,4

55.

Determinarea substantei uscate din cacao

10,4

56.

Determinarea substantei uscate din cacao degresată

10,4

57.

Determinarea substantei uscate totale din unt de cacao

21

58.

Determinarea continutului de grăsime/grăsime totală din unt de cacao

62,8

59.

Determinarea grăsimii (metoda uzuală conform SR 13344-1 1996) din cacao pudră

62,8

60.

Determinarea cenusii insolubile în acid clorhidric 10%

43

61.

Determinarea continutului de apă conform SR ISO 2291:1997 din boabe de cacao

10,4

62.

Determinarea continutului de umiditate prin metoda prin pierdere de masă la 103°C (metoda de rutină conform SR ISO 11294:1998) din cafea prăjită măcinată

10,4

63.

Determinarea continutului de apă (metoda practică conform STAS 9682/2-74) din cafea verde boabe

10,4

64.

Determinarea pierderii de masă la 105°C conform SR ISO 6673-92 din cafea verde

10,4

65.

Determinarea umiditătii din lapte, cazeină, cazeinati

10,4

66.

Determinarea N.T.G. din lapte, cazeină, cazeinati

42,9

67.

Determinarea umiditătii conform STAS 90-1988 din făina de grâu

10,4

68.

Determinarea cenusii conform STAS 90-1988 din făina de grâu

20

69.

Determinarea aciditătii conform STAS 90-1988 din făina de grâu

15,9

70.

Determinarea continutului în proteine conform STAS 90-1988 din făina de grâu

21,2

71.

Determinarea continutului de cenusă insolubilă în acid clorhidric 10% conform STAS 90-1988 din făina de grâu

43

72.

Determinarea continutului de proteină brută conform SR 13013-3:1994 din produse cerealiere, de morărit, de panificatie, biscuiti si paste făinoase

21,2

73.

Determinarea umiditătii (metoda de referintă) din cereale si produse cerealiere conform SR ISO 712:2005

10,4

74.

Determinarea umiditătii conform SR ISO 6540:2002 din porumb (boabe măcinate si boabe întregi)

10,4

75.

Determinarea continutului de proteină brută din cereale conform STAS 6283/4-84

21,2

76.

Teste de sanitatie - NTG

42,9

77.

Teste de sanitatie - B coliformi

46,1

78.

Examen organoleptic

6

79.

Determinarea dioxinei prin metoda GC-MS din uleiuri si grăsimi vegetale

156,6

80.

Metodologie de identificare si cuantificare a OMG pentru produse care contin soia

1.050

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

 ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului si/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 si ale art. 72 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului si/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Beneficiarii si/sau managerii de proiect au obligatia să desemneze un coordonator în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata elaborării

proiectului lucrării si/sau pe durata realizării lucrării, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 23 martie 2007.

Nr. 242.

 

 

REGULAMENT

privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului si/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste cerintele minime pentru formarea coordonatorilor în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului si/sau realizării lucrării pentru santiere temporare sau mobile, denumiti în continuare coordonatori.

Art. 2. - Prezentul regulament se aplică în cazul formării tuturor coordonatorilor, indiferent de natura juridică a contractului în temeiul căruia îsi desfăsoară activitatea, de dificultatea si complexitatea proiectului sau a lucrării de constructii ori de inginerie civilă.

Art. 3. - (1) În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) furnizori de formare profesională specifică a coordonatorilor - persoanele juridice de drept public sau privat care prestează servicii de formare profesională specifică, destinate dobândirii competentelor necesare de către persoanele care urmează ca, după absolvirea programelor de formare, să poată practica ocupatia de coordonator pe un santier temporar sau mobil, denumite în continuare furnizori de formare; ;

b) desemnare - procedura prin care beneficiarul Sau managerul de proiect are obligatia să numească în calitate de coordonator numai o persoană competentă care a obtinut certificatul de absolvire pentru ocupatia de coordonator;

c) formare specifică de coordonator - activitatea prin care se asigură formarea personalului în vederea dobândirii cunostintelor minime necesare realizării obligatiilor prevăzute de lege, atât pe durata elaborării proiectului, cât si pe durata realizării lucrării pe santierele temporare sau mobile;

d) program de formare - planificarea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică în vederea dobândirii unui anumit nivel de pregătire de către persoanele juridice sau fizice care îl promovează.

(2) Termenii si expresiile definite la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile.

Art. 4. - Participantii la formare trebuie să dobândească abilitătile necesare în scopul:

a) de a răspunde conditiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 si prin alte acte normative din domeniul securitătii si sănătătii în muncă în ceea ce priveste exercitarea functiei de coordonator;

b) de a cunoaste obligatiile, rolul si responsabilitătile fiecărui participant la realizarea proiectului si a lucrărilor pe santier;

c) de a mentine sub control problemele tehnice rezultate din participarea mai multor angajatori si/sau antreprenori, subantreprenori, lucrători independenti de pe santierele temporare sau mobile, care ar putea conduce la accidente ori îmbolnăviri profesionale;

d) de a cunoaste reglementările în vigoare cu privire la aspectele legate de securitatea si sănătatea în muncă, aplicabile în activitătile pe care urmează să le îndeplinească;

e) de a întocmi toate documentele privind coordonarea în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, potrivit legii;

f) de a controla modul în care se desfăsoară activitatea din punctul de vedere al securitătii si sănătătii în muncă pe fazele de executie stabilite prin proiect;

g) de a identifica si a analiza riscurile, simple sau complexe, rezultate din activitătile desfăsurate de angajatori si/sau antreprenori, subantreprenon, lucrători independenti pe santierele temporare ori mobile;

h) de a consilia persoanele cu competente în luarea deciziilor în ceea ce priveste securitatea si sănătatea în muncă, în sensul desfăsurării activitătii în' cel mai sigur mod posibil.

 

CAPITOLUL II

Conditii de participare la programe de formare a coordonatorilor

 

Art. 5. - (1) La programele de formare a coordonatorilor poate participa, cu drepturi egale, orice persoană, fără discriminare pe criterii de sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă.

(2) La programele de formare a coordonatorilor pot participa cetăteni români sau apartinând statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetăteni ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau apatrizii, cu conditia să fi obtinut permis de muncă în România în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 6. - Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si cetătenii români, posesori ai unui document din care rezultă că au dobândit calitatea de coordonator în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire pe teritoriul României, accesul la practicarea acestei activităti.

Art. 7. - (1) Realizarea formării specifice de coordonator se face numai pe cale formală, prin parcurgerea unui curs organizat cu caracter teoretic si aplicativ.

(2) Formarea specifică de coordonator poate fi realizată numai de către furnizorii de formare care au fost autorizati în conformitate cu reglementările legale în vigoare să poată efectua astfel de programe.

Art. 8. - La programele de formare a coordonatorilor pot participa orice persoane aflate în situatiile prevăzute la art. 5, după cum urmează:

1. persoane cu studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), având specializările:

a) constructii civile, industriale, agricole si inginerie civilă;

b) constructii căi ferate, drumuri si poduri;

c) instalatii pentru constructii;

d) constructii hidrotehnice;

e) utilaje pentru constructii;

f) geodezie;

g) utilaj tehnologic pentru constructii;

h) ingineria si managementul resurselor tehnologice pentru constructii;

i) inginerie minieră pentru lucrări subterane pe santierele de hidroconstructii si constructii tunele;

2. arhitecti si conductori arhitecti;

3. pentru cursurile de formare a coordonatorilor de nivel de bază se admite si înscrierea personalului cu studii medii cu specializările prevăzute la pct. 1 si 2, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2).

Art. 9. - La programele de formare specifică de coordonator pot participa numai persoanele care au efectuat cursurile în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, conform reglementărilor în vigoare, după cum urmează:

a) persoanele cu studii medii si curs de pregătire în securitatea si sănătatea în muncă corespunzător nivelului mediu pot participa la programe de formare de nivel de bază;

b) persoanele cu studii superioare si curs de pregătire în securitatea si sănătatea în muncă corespunzător nivelului superior pot participa la programe de formare de nivel de bază sau superior.

 

CAPITOLUL III

Organizarea formării coordonatorilor

 

Art. 10. - În vederea înscrierii la un program de formare specifică de coordonator, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului de formare un dosar cu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la programul de formare;

b) copie de pe buletinul/cartea de identitate sau alte acte care să dovedească identitatea;

c) copie de pe certificatul de nastere;

d) curriculum vitae;

e) copie de pe diploma de absolvire a institutiei de învătământ;

f) copie de pe cartea de muncă sau registrul de evidentă a salariatilor, din care să rezulte experienta profesională în constructii sau în conducerea santierului;

g) copie de pe documentele din care rezultă că are un nivel de pregătire mediu sau superior în domeniul securitătii si sănătătii în muncă, conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.

Art. 11. - (1) Furnizorii de formare au obligatia ca în cadrul programului să precizeze orarul de desfăsurare a acestuia.

(2) Programul de formare trebuie să se finalizeze cu sustinerea unei probe scrise, care constă într-un test-grilă, si a unui proiect.

(3) Data sustinerii proiectului se stabileste de către furnizorul de formare, de comun acord cu membrii comisiei de autorizare.

(4) În situatia în care un absolvent nu îndeplineste conditiile de promovare a testului-grilă stabilit de organizatorul cursului, nu poate fi admis la sustinerea proiectului.

Art. 12. - Structura programului de formare specifică de coordonatori se stabileste pe două nivele de competentă:

a) nivelul de bază, care se adresează absolventilor cu studii medii;

b) nivelul superior, care se adresează absolventilor cu studii superioare de lungă sau de scurtă durată.

Art. 13. - Numărul de ore alocat formării specifice de coordonator, corespunzător celor două niveluri de formare, este după cum urmează:

a) pentru nivelul de bază - 60 de ore;

b) pentru nivelul superior - 90 de ore.

Art. 14. - Programul de formare a coordonatorilor pentru nivelul de bază trebuie să asigure dobândirea cunostintelor si abilitătilor de către absolventii respectivelor cursuri, cel putin în ceea ce priveste aspectele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 15. - Programul de formare a coordonatorilor pentru nivelul superior trebuie să asigure dobândirea cunostintelor si abilitătilor de către absolventii respectivelor cursuri, cel putin în ceea ce priveste aspectele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul de bază pot desfăsura activitatea pentru care au fost pregătiti la elaborarea proiectelor si/sau pe santierele aferente acestora, de maximum 500 m2 suprafată construită desfăsurată.

(2) În cazul în care coordonatorul a absolvit doar studii medii (tehnician), acesta nu va putea fi angajat decât coordonator în materie de securitate si sănătate pe durata realizării lucrării.

Art. 17. - Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfăsura activitatea pentru care au fost pregătiti la elaborarea oricăror proiecte si/sau pe santierele aferente acestora.

Art. 18. - Până la data de 1 septembrie 2007, functia de coordonator poate fi ocupată de orice persoană fizică sau juridică ce îndeplineste conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, corespunzătoare nivelului mediu sau superior de pregătire si cu experientă în activitatea de constructii.

 

ANEXA Nr.1

la regulament

 

LISTA

neexhaustivă a subiectelor pe care trebuie să le dezvolte cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si sănătate în muncă pentru nivelul de bază

 

Programul de formare specifică a coordonatorilor pentru nivelul de bază trebuie să cuprindă cursuri referitoare cel putin la următoarele teme:

1. legislatia natională si europeană aplicabile: Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului' nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile, Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea în muncă, de către lucrători a echipamentelor de muncă;

2. rolul pe care îl au în constructii, din punct de vedere al securitătii si sănătătii în muncă, formarea, regulamentele interne, instructiunile proprii, activitătile si responsabilitătile persoanelor participante;

3. principiile generale de prevenire a riscurilor pentru lucrători în exercitarea muncii lor de pe santier;

4. coordonatorul de securitate si sănătate în muncă, drepturi si responsabilităti;

5. atributiile coordonatorilor în materie de securitate si sănătate în muncă;

6. relatia dintre coordonator si beneficiar (investitorului);

7. cooperarea dintre lucrătorii desemnati si/sau serviciile de prevenire si coordonator;

8. elaborarea capitolului referitor la securitatea si sănătatea în muncă în cadrul proiectului de executie;

9. măsuri de prevenire în faza de proiectare, de organizare de santier si în faza de executie;

10. procedurile care se derulează si obligatiile diferitilor actori în cazul producerii accidentelor de muncă;

11. prezentarea principalelor riscuri specifice sectorului constructii, referitoare la riscuri ergonomice, la manipularea manuală a maselor, riscurile specifice lucrărilor de zidărie, turnare structuri, plansee si grinzi, riscurile aferente folosirii schelelor si montării elementelor prefabricate, riscurile specifice activitătilor de transport de materiale sau de persoane, riscurile specifice lucrărilor de întretinere si constructii de drumuri si riscurile specifice constructiilor edilitare;

12. riscuri si prevederi specifice lucrărilor de demolare si de îndepărtare a deseurilor, dărâmăturilor;

13. simularea preevaluării unei tehnologii specifice privind riscurile de accidentare si elaborarea măsurilor de prevenire, a procedurilor ulterioare;

14. principii generale de organizare a activitătii de transport în zona adiacentă santierului si în interiorul acestuia;

15. instrumentele coordonării: pianul de securitate si sănătate în muncă, dosarul de interventii ulterioare, modul de tinere a unui registru de coordonare, structura coordonării;

16. studii de caz; aplicatii pentru santiere mici si mari;

17. ghidul european de bune practici.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

LISTA

neexhaustivă a subiectelor pe care trebuie să le contină cursurile de formare a coordonatorilor de securitate si sănătate în muncă pentru nivelul superior, suplimentar fată de cele pentru nivelul de bază

 

Programul de formare specifică a coordonatorilor de nivel superior trebuie să cuprindă cel putin cursuri cu subiectele mentionate în anexa nr. 1, plus următoarele:

1. notiuni de drept al constructiilor; piata muncii si serviciilor; actori si tipurile existente de contracte;

2. organizarea securitătii si sănătătii în muncă la nivel national si la nivelul angajatorilor (structura organizatorică, relatii functionale);

3. atributiile coordonatorilor în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului lucrării;

4. relatia dintre coordonatorul în materie de securitate si sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului lucrării si managerul de proiect;

5. factorii de risc de accidentare si îmbolnăvire profesională (executant sarcină de muncă - mijloace de productie - mediu de muncă);

6. riscuri de accidentare specifice, în functie de tipul santierului (constructii, clădiri, poduri, căi ferate, drumuri, hidrotehnice etc);

7. plan de urgentă si plan de evacuare;

8. ergonomie: mediu, sarcina fizică si psihică, aspecte ; psihosociale; integrarea ergonomiei în munca de conceptie;

9. protectia mediului în proiecte si pe santiere;

10. riscul de surpare;

11. riscurile specifice pentru: lucrul în tunele, lucrul în spatii închise, lucrul cu aer comprimat si în mediu hiperbaric, lucrări geotehnice, lucrări pe malul apei, lucrări sub apă, lucrări în vecinătatea canalelor, lucrări cu explozivi;

12. prevenirea incendiilor pe durata elaborării proiectului;

13. interventia coordonatorului în planificare;

14. conceptia arhitecturală si modalitătile de aplicare a principiilor de prevenire.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabileste Procedura de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea vamală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele fiscale teritoriale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 martie 2007.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de aplicare a prevederilor art. 65 si 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările si completările ulterioare

 

ARTICOLUL 1

 

În sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

1. tară tertă - orice tară care nu este stat membru al Uniunii Europene si unde prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, denumit în continuare regulament, cu modificările ulterioare, nu se aplică;

2. organizatii de stat - ministere si alte institutii ale administratiei publice centrale sau locale, căminele de bătrâni si centrele de plasament pentru minori finantate integral de la bugetul de stat, care functionează potrivit prevederilor legale în vigoare;

3. bunuri indispensabile - articole de îmbrăcăminte, încăltăminte, pături, lenjerie de pat, veselă si alimente. Nu intră în această categorie produsele alcoolice, tutunul si produsele pe bază de tutun, cafeaua, ceaiul si autovehiculele, cu exceptia ambulantelor;

4. bunuri de orice tip - orice bunuri, cu exceptia produselor alcoolice, a tutunului sau a produselor din tutun si a mijloacelor de transport cu destinatie comercială. Sunt excluse autovehiculele de orice tip.

 

ARTICOLUL 2

 

Scutirile de drepturi vamale se acordă cu respectarea conditiilor prevăzute de regulament, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) În vederea aprobării organizatiilor de stat sau a altor organizatii de binefacere ori filantropice care pot beneficia de scutire de drepturi de import în baza prevederilor art. 65 si 79 din regulament, cu modificările ulterioare, în cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si ale administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie câte o comisie formată din:

- presedinte - director executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau sef al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - director adjunct executiv cu atributii în colectarea si administrarea veniturilor statului sau sef administratie, adjunct al administratiei finantelor publice de sector;

- membru - sef serviciu/birou juridic.

(2) Secretariatul comisiei este asigurat de un expert din cadrul serviciului, cu atributii în colectarea si administrarea veniturilor statului.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Organizatia solicitantă va depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, semnată de reprezentantul său legal, în care se vor mentiona denumirea, sediul social, obiectul de activitate, codul fiscal si scopul concret pentru care se solicită aprobarea, însotită de următoarele documente:

a) actul de înfiintare (copie);

b) statutul, după caz (copie);

c) codul fiscal (copie);

d) referat al administratiei finantelor publice în a cărei rază teritorială îsi are sediul social solicitantul, din care să rezulte dacă acesta a respectat disciplina financiară, respectiv că a achitat obligatiile fiscale si a depus în termen declaratiile aferente. Exceptie fac ministerele si alte institutii ale administratiei publice centrale si locale.

(2) Comisia va analiza documentele depuse si va decide asupra aprobării. Aprobarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi semnată de presedintele comisiei si va fi comunicată solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentatiei la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) În caz de respingere a cererilor prezentate se vor preciza motivele care au stat la baza acestei decizii.

 

ARTICOLUL 5

 

Aprobarea se acordă doar organizatiilor ale căror proceduri contabile permit autoritătilor competente să le supravegheze operatiunile si care oferă toate garantiile necesare pentru derularea corespunzătoare a operatiunilor respective.

 

ARTICOLUL 6

 

Aprobarea se acordă numai pentru următoarele domenii înscrise în actul de înfiintare al organizatiei: servicii sociale, umanitar, religios, cultural, didactic, sportiv, sănătate, filantropie si voluntariat, elaborarea si implementarea strategiilor de guvernare si exclusiv pentru bunurile importate potrivit scopurilor prevăzute la art. 65 si 79 din regulament, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 7

 

Aprobarea se prezintă în original la autoritatea vamală, care va mentiona pe verso numărul si data declaratiei vamale de punere în liberă circulatie si va retine o copie. Scutirea de drepturi de import se acordă după verificarea îndeplinirii celorlalte conditii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 8

 

Organizatiile care primesc aprobarea vor transmite la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv administratia finantelor publice a sectorului municipiului Bucuresti, care a dat aprobarea, un raport anual privind activitatea desfăsurată în baza aprobării, respectiv structura si cantitatea bunurilor importate si destinatia acestora.

 

ARTICOLUL 9

 

În situatia constatării de către organele teritoriale de control fiscal a nerespectării prevederilor regulamentului, cu modificările ulterioare, organizatiilor li se anulează aprobarea de către aceeasi autoritate care a eliberat-o si care va înstiinta autoritatea vamală, în vederea încasării drepturilor de import aferente operatiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

 

Organele teritoriale de control fiscal vor efectua verificări la entitătile care au beneficiat de aprobare, cel putin o dată pe an, asupra modului în care sunt respectate prevederile legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 11

 

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Denumirea organizatiei

Codul fiscal ..................

Adresa..........................

Telefon ..........................

Nr. de înregistrare .......

 

CERERE

 

În conformitate cu prevederile art. 65 sau 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (regulament), cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 492/2007 si în baza documentatiei anexate, solicităm aprobarea pentru desfăsurarea activitătilor de import în conditiile art. 65 sau 79 din regulament, cu modificările ulterioare.

 

Reprezentantul legal al organizatiei,

…………………………..

(numele si prenumele)

…………………………..

(semnătura si stampila)

 

Data .......................

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului ................................

Administratia Finantelor Publice a Sectorului ..........................................

 

DECIZIA

Nr..................din........................

 

În conformitate cu prevederile art. 65 sau 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale (regulament), cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 492/2007, pe baza documentatiei depuse si înregistrate sub nr.............................. se aprobă desfăsurarea activitătii de import în conditiile art. 65 sau 79 din regulament, cu modificările ulterioare, de către organizatia..................... cu sediul social în localitatea ................................. str................................. nr.......... codul fiscal ................................, telefon ........................... reprezentată legal de către .......................................................................... , (numele si prenumele)

 

Director executiv,

.........................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2007, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrate de Banca Natională a României, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrate de Banca Natională a României, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Articol unic. - Dobânda acumulată aferentă obligatiunilor de stat de tip benchmark, cod ISIN RO0712DBN021, prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 505/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2007, se modifică de la 62,33 lei/titlu la 62,16 lei/titlu.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 510.