MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

85. - Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”

 

368. - Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 104 din 13 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 145 din 20 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 si art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Decizia nr. 184 din 6 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 187 din 6 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 

482. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

628. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire a executării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”.

Art. 2. - (1) Se declară de utilitate publică toate lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”, expropriator fiind statul român, prin Compania National㠄Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În sensul prezentei legi, prin lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, denumite în continuare lucrări, se întelege:

a) împrejmuirea perimetrală a aeroportului;

b) lucrări cuprinse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”, aprobat prin Ordonanta Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002.

(3) Suprafetele de teren ce pot fi expropriate în temeiul prezentei legi sunt incluse în perimetrul de dezvoltare al „Aeroportului International Henri Coandă - Bucuresti”, delimitat conform Ordonantei Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, si fac parte din intravilanul orasului Otopeni si extravilanul comunei Tunari, aprobate prin planurile urbanistice generale.

Art. 3. - Expropriatorul întocmeste o documentatie tehnico-economică, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru fiecare lucrare. Documentatia tehnico-economică cuprinde si date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatiile cadastrale care contin amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor propuse spre expropriere, cu evidentierea suprafetelor si a constructiilor rezultate în urma exproprierii, cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de către persoane autorizate în întocmirea documentatiilor cadastrale, precum si a ofertelor de despăgubire stabilite pe categorii de imobile de către persoane autorizate în evaluare. Documentatiile cadastrale se vizează de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, după caz.

Art. 4. - (1) Pe baza documentatiei tehnico-economice prevăzute la art. 3, Guvernul aprobă, prin hotărâre, amplasamentul lucrării, declansarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globală estimată a despăgubirilor, sursa de finantare si termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului.

(2) Suma globală a despăgubirilor pentru imobilele expropriate nu poate fi mai mică decât cuantumul total al despăgubirilor determinat de către un evaluator autorizat si se virează la dispozitia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).

(3) În situatia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor ce urmează a fi expropriate, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Suplimentarea sumei prevăzute la alin. (2) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la cererea motivată a expropriatorului.

Art. 5. - În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara următoarele actiuni:

a) va depune la consiliul local al comunei, orasului sau al municipiului pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate planurile cuprinzând terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum si a ofertelor de despăgubire, în vederea consultării de către cei interesati;

b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreună cu ofertele de despăgubire, si va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificării.

Art. 6. - (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii.

(2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii este compusă din 3 reprezentanti ai expropriatorului, la care se adaugă în fiecare comună, oras sau municipiu pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate primarul localitătii si un proprietar de imobile din localitatea respectivă, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

(3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii, constituită în conditiile prezentei legi, se întruneste în termen de maximum 30 de zile de la constituire si analizează documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale.

(4) Oferta expropriatorului, pretentiile proprietarilor si ale titularilor altor drepturi reale, prevăzute la alin. (3), precum si sustinerile acestora se vor formula si depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal.

(5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii consemnează în procesul-verbal, dacă este cazul, si învoiala dintre părti, sub semnătura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice reprezentând proprietarii si titularii altor drepturi reale care nu s-au prezentat la Comisia de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii.

Art. 7. - În termen de maximum 15 zile de la data întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părtilor, acesta fiind semnat de ambele părti, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în orice mod convenit de părti.

Art. 8. - Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate si a oricăror altor drepturi reale si de negociere a cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns la învoială între părti asupra cuantumului despăgubirii, precum si pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instantelor judecătoresti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecătii de către instantele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile.

Art. 9. - (1) Cererile adresate instantei judecătoresti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului de despăgubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Art. 10. - (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor care urmează a fi expropriate în conditiile prezentei legi nu au obtinut înscrisurile care atestă dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996, expropriatorul va actiona pe seama si în numele posesorilor sau al persoanelor îndreptătite în vederea obtinerii înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate.

(2) Pentru situatiile prevăzute la alin. (1), după obtinerea înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, procedura de stabilire a cuantumului despăgubirii si de expropriere se desfăsoară conform prevederilor prezentei legi.

Art. 11. - (1) După primirea notificării si până la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente terenului supus exproprierii către altă persoană decât expropriatorul este lovit de nulitate absolută, indiferent de forma de proprietate publică sau privată a vechiului proprietar.

(2) După primirea notificării de către proprietarul imobilului care urmează a fi expropiat, orice lucrări de constructii aflate în curs de realizare vor fi sistate, dacă expropriatorul nu îsi dă acordul în scris pentru continuarea acestora. În cazul în care constructia se realizează de către o altă persoană decât proprietarul, acesta trebuie să anunte expropriatorul cu prilejul primirii notificării, dar nu mai târziu de data stabilită pentru negocierile referitoare la cuantumul despăgubirilor, si, pe cheltuiala expropriatorului, să îl notifice imediat pe constructor. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdăunare de către expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei actiuni distincte si care nu afectează transferul proprietătii. Nerespectarea acestor dispozitii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdaunat pentru cheltuielile efectuate în cazul continuării lucrărilor de constructii, iar demolarea sau dezafectarea acestora va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând si pentru eventuale prejudicii cauzate de întârzieri sau pentru orice alte asemenea probleme apărute din această cauză.

Art. 12. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea si/sau continuarea constructiilor, cu sau fără autorizatie, a instalatiilor sau a altor bunuri imobile de orice natură.

Art. 13. - (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În vederea asigurării continuitătii echilibrului ecologic în tara noastră prin asigurarera integritătii fondului forestier national, sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de crestere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzute de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe bază de programe anuale.

(3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsă în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvică aflat la dispozitia autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de crestere a arboretului, precum si cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de întretinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă în fondul de conservare si regenerare a pădurilor, constituit la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva.

Art. 14. - Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului si în administrarea expropriatorului operează de drept la data plătii despăgubirilor pentru expropriere stabilite prin hotărârea definitivă a comisiei sau, după caz, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, în conditiile legii.

Art. 15. - Secretarii unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum si notarii publici sunt obligati să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

Art. 16. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor serviciile privind avizarea si înregistrarea documentatiilor cadastral-juridice, precum si taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare.

(2) Nu sunt scutite de la plata taxelor pentru activitătile notariale si activitătile desfăsurate de expropriator atunci când se subrogă în drepturile proprietarului. Aceste din urmă sume vor fi deduse din despăgubirile acordate, fără a putea depăsi cuantumul total al despăgubirii.

Art. 17. - Dispozitiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel.

Art. 18. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor1 art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 85.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 368.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 104

din 13 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Margareta Avramescu, Ioan Alexandru Huzum, luliana Viorica Huzum si Gheorghiu Venera în Dosarul nr. 12.563/4/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, de Beatrice Louise Vianu în Dosarul nr. 30.262/3/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, de Elena Horodniceanu în dosarele nr. 5.275/302/2006 si nr. 5.661/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, de Agnes Wilhelmina Schwertner si Elisabeta Schwertner în Dosarul nr. 5.324/C/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă si de Wolfgang Dankwart Meister în Dosarul nr. 2.370/306/2006 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal se prezintă părtile Beatrice Louise Vianu, prin avocat Eugenia Crângariu, Marieana Ciocan, personal si asistată de avocat Emilia Baron, Societatea Comercial㠄Ego - Line Impex” - S.R.L., prin avocat Hugo Vitzman, si Elena Horodniceanu, prin avocat Daniel Cazacu-Ganea, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.181 D/2006, nr. 2.225D/2006, nr. 2.282D/2006, nr. 2.307D/2006, nr. 2.404D/2006 si nr. 2.470D/2006 au acelasi obiect, Curtea pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Apărătorii părtilor prezente si reprezentantul Ministerului Public arată că sunt de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.225D/2006, nr. 2.282D/2006, nr. 2.307D/2006, nr. 2.404D/2006 si nr. 2.470D/2006 la Dosarul nr. 2.181 D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul Eugenia Crângariu solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care Ie-a invocat în fata instantei de judecată.

Apărătorul părtii Marieana Ciocan solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Avocatul Daniel Cazacu-Ganea solicită admiterea exceptiei pentru aceleasi motive pe care le-a invocat în fata instantei de judecată. Depune note scrise în sustinere.

Apărătorul Societătii Comerciale „Ego - Line Impex” - S.R.L. solicită respingerea exceptiei, invocând jurisprudenta

În materie a Curtii Constitutionale. Depune note scrise în sustinere.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 19 septembrie 2006, din 11 septembrie 2006, din 4 septembrie 2006, din 14 noiembrie 2006 si din 4 decembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 12.563/4/2005, nr. 30.262/3/2005, nr. 5.275/302/2006, nr. 5.661/302/2006 si nr. 2.370/306/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Sectia a V-a civilă, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti si Judecătoria Sibiu au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, exceptie ridicată de Margareta Avramescu, Ioan Alexandru Huzum, luliana Viorica Huzum, Gheorghiu Venera, Beatrice Louise Vianu, Elena Horodniceanu si Wolfgang Dankwart Meister.

Prin încheierea din 23 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.324/C/2006, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cîi exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Agnes Wilhelmina Schwertner si Elisabeta Schwertner.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 4 alin. (2), art. 15 alin. (2), ale art. 16, 21, 24, 44, 53 si 124, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si art. 1 din primul Protocol aditional la Conventie, deoarece limitează în timp dreptul la actiune în constatarea nulitătii absolute.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă si Sectia a V-a civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.181 D/2006 si în Dosarul nr. 2.225D/2006, apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.282D/2006, apreciază că prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 contravin principiului neretroactivitătii legii, întrucât se aplică si actelor juridice de înstrăinare încheiate anterior intrării în vigoare a legii, cu toate că aceste acte juridice rămân supuse reglementărilor legale aplicabile la data încheierii lor, iar în Dosarul nr. 2.404D/2006 instanta de judecată nu a comunicat opinia sa cu privire ia această exceptie.

Tribunalul Timis - Sectia civilă, în Dosarul nr. 2.470D/2006, apreciază exceptia ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat recunoaste fostului proprietar dreptul la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv, asigurând posibilitatea valorificării acestui drept în cadrul unui termen stabilit de legiuitor, din ratiuni ce tin de evitarea unor stări de incertitudine în ce priveste raporturile juridice privind dreptul de proprietate asupra imobilelor ce fac obiectul Legii nr. 10/2001.

Judecătoria Sibiu, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 2.470D/2006, consideră că textul de lege criticat încalcă principiul egalitătii în fata legii. In acest sens, arată că, desi situatia juridică a proprietarului care solicită constatarea nulitătii absolute a contractului de vânzare-cumpărare a unui imobil în temeiul art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 este identică cu cea a proprietarului care atacă actul juridic de înstrăinare în temeiul art. III al titlului I din Legea nr. 247/2005, pentru primul dintre proprietari termenul de prescriptie a dreptului la actiune începe să curgă de la data „aparitiei legii”, în timp ce pentru cel de al doilea proprietar termenul de prescriptie curge de la data intrării în vigoare a legii sau, după caz, „de la data luării la cunostintă a încheierii contractului”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate ridicată.

Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că Legea nr. 10/2001 a fost modificată si completată prin titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005 si apoi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare. În prezent, art. 50 alin. (5) a devenit art. 45 alin. (5), cu acelasi continut.

Obiectul exceptiei îl reprezintă, asadar, prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, având următoarea redactare: „(5) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 1 alin. (5) - Statul român, art. 4 alin. (2) - Unitatea poporului si egalitatea între cetăteni, art. 15 alin. (2), referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 - Accesul liber la justitie, art. 24 - Dreptul la apărare, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 124 - înfăptuirea justitiei, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil, si art. 1 din primul Protocol aditional la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Prevederile art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea, prin mai multe decizii, respingând în mod constant exceptiile de neconstitutionalitate invocate.

Astfel, prin Decizia nr. 91 din 4 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 20 aprilie 2004, Decizia nr. 308 din 6 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 5 mai 2006, Decizia nr. 573 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 31 octombrie 2006, si Decizia nr. 730 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 7 decembrie 2006, Curtea a retinut că exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea anumitor exigente, cărora li se subsumează si instituirea unor termene, după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. Art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 recunoaste dreptul titularului la exercitarea actiunii în constatarea nulitătii absolute a actelor juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv si asigură posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen impus de ratiuni sociale majore, respectiv de evitarea unor stări de incertitudine prelungite în ceea ce priveste raporturile juridice civile, precum si de asigurarea stabilitătii si a securitătii acestora, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Curtea a mai retinut că imprescriptibilitatea unor drepturi, consfintită, în anumite cazuri, cu titlu de principiu în legislatia civilă, nu este consacrată ca atare de Constitutie. Asa fiind, legiuitorul poate, în considerarea unor ratiuni majore, să deroge de la acest principiu, asa cum a procedat prin norma dedusă controlului, fără a îndreptăti calificarea reglementării respective ca fiind neconstitutională.

Si, în fine, analizând compatibilitatea art. 45 alin. (5) cu dispozitiile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la protectia proprietătii, si ale art. 6 paragraful 1 din aceeasi conventie, privind dreptul la un proces echitabil, Curtea a retinut, în esentă, că textul de lege criticat se armonizează cu aceste prevederi, având ca scop asigurarea stabilitătii si securitătii raporturilor civile, cu atât mai importante cu cât au ca obiect dreptul de proprietate.

Solutiile pronuntate în deciziile anterior mentionate, precum si considerentele ce au stat la baza acestora îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Margareta Avramescu, Ioan Alexandru Huzum, Iuliana Viorica Huzum si Gheorghiu Venera în Dosarul 12.563/4/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, de Beatrice Louise Vianu în Dosarul nr. 30.262/3/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă, de Elena Horodniceanu în dosarele nr. 5.275/302/2006 si nr. 5.661/302/2006 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti, de Agnes Wilhelmina Schwertner si Elisabeta Schwertner în Dosarul nr. 5.324/C/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă si de Wolfgang Dankwart Meister în Dosarul nr. 2.370/306/2006 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Măria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 145

din 20 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 si art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 88 si art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Nova Cons” - S.R.L. din Ploiesti în Dosarul nr. 1.144/CA/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul Laurentiu Mihalcea. Lipseste partea Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Prahova, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei. În acest sens, arată că, în conditiile actuale ale pietei muncii, respectarea prevederilor de lege criticate este aproape imposibilă, iar somerii nu pot fi obligati să încheie contracte individuale de muncă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, sens în care arată că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor din Constitutie invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.144/CA/2006, Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 si art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă. Exceptia a fost ridicată, prin avocat, de Societatea Comercial㠄Nova Cons” - S.R.L. din Ploiesti cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotrivă procesului-verbal de control încheiat de Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Prahova.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine, în esentă, că prin dispozitiile legale criticate sunt stabilite obligatii si sanctiuni corelative severe care nesocotesc libertatea încheierii contractelor individuale de muncă, libertatea economică, interzicerea muncii fortate, precum si conditiile în care poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau libertăti. În acest sens, arată că Legea nr. 76/2002 „nu reglementează ipoteza în care angajatorul, desi a parcurs întreaga procedură stabilită în lege si în contract, se găseste în imposibilitatea reală de a angaja someri pe locurile de muncă devenite vacante”. De asemenea, arată că, „si sub amenintarea sanctionării, angajatorul nu poate încheia contracte individuale de muncă cu persoanele aflate în evidenta Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Prahova împotriva vointei acestora”. Autorul exceptiei consideră că este încălcat si principiul constitutional al egalitătii în drepturi, sens în care arată c㠄libertătii persoanei de a-si alege profesia si locul de muncă îi corespunde libertatea angajatorului de a-si alege colaboratorii/angajatii, cu excluderea oricărei constrângeri administrative în vederea angajării de salariati”.

Tribunalul Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, având în vedere că sanctiunile instituite de lege sunt prevăzute numai pentru neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contract pentru a beneficia de credit în conditii avantajoase.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2),ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 88 si ale art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, modificate prin Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 aprilie 2004, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 88: „(1) In cazul în care persoanelor angajate din rândul somerilor le încetează raporturile de muncă anterior împlinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de muncă, să încadreze someri pe locurile de muncă devenite vacante.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor si în situatia în care persoane/e angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rândul somerilor, pentru cei care beneficiază de credite în conditii avantajoase.

(3) Pe perioada derulării contractului angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului sau a fondului nerambursabil.

(4) În cazul în care unul dintre posturile existente la data acordării creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, în ternien de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, să încadreze alte persoane pe locurile de muncă devenite vacante.”;

- Art. 89 alin. (2): „In cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 86? alin. (3) si art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egală cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu mărimea creditului acordat, pentru fiecare loc de muncă creat si neocupat, proportional cu numărul de luni neocupate.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1), care consacră principiul egalitătii în drepturi, art. 42 privind interzicerea muncii fortate, art. 45 referitoare la libertatea economică si în art. 53 referitoare la conditiile în care poate fi restrâns exercitiul unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că unul dintre scopurile principale ale Legii nr. 76/2002 constă în stimularea întreprinzătorilor pentru crearea de noi locuri de muncă si pentru ocuparea acestora, cu prioritate, cu persoane provenite din rândurile somerilor. Pentru realizarea acestui scop, statul acordă ajutoare în forma unor fonduri nerambursabile sau credite în conditii avantajoase. Acordarea acestor stimulente se face pe bază de contract prin care beneficiarii lor consimt si îsi asumă obligatii de a căror îndeplinire este conditionată eliberarea fondurilor si a creditelor, respectiv a căror neîndeplinire atrage aplicarea unor penalităti. Asa cum s-a arătat si prin Decizia nr. 450 din 15 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 5 octombrie 2005, aceste penalităti „reprezintă o sanctiune contractuală pentru neîndeplinirea unei obligatii legale, la care angajatorul s-a supus de bunăvoie atunci când a solicitat acordarea creditului. Restituirea creditului, chiar si a dobânzilor stabilite în conditii avantajoase, nu îl absolvă de răspunderea pentru neîndeplinirea conditiei referitoare la încadrarea în muncă a unui număr corespunzător de someri”.

În aceste conditii, Curtea apreciază că textele de lege criticate nu îngrădesc libertatea economică, ci, dimpotrivă, o stimulează, întrucât vin în sprijinul angajatorilor cu conditii de creditare favorabile. De asemenea, nu este afectată libertatea negocierii si a încheierii contractelor individuale de muncă si nu se urmăreste supunerea cuiva la muncă fortată. Legea nr. 76/2002 urmăreste, din contră, instituirea unor măsuri de protectie a somerilor. În sfârsit, având în vedere aspectele mai sus retinute, Curtea consideră că nu sunt încălcate prevederile constitutionale privind restrângerea exercitiului vreunor drepturi sau libertăti si nici cele care consacră principiul egalitătii în drepturi.

De altfel, Curtea apreciază că stabilirea si aprecierea împrejurărilor si a motivelor care au determinat neîndeplinirea ori au împiedicat îndeplinirea obligatiilor asumate de beneficiarul stimulentelor acordate, invocate de autorul exceptiei, si care ar putea înlătura, conform principiilor generale ale răspunderii civile contractuale, aplicarea penalitătilor, nu reprezintă probleme de constitutionalitate, ci probleme de fapt ce intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 si ale art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Nova Cons” - S.R.L. dinPloiesti în Dosarul nr. 1.144/CA/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia comercială si de contencios administrativ II.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 184

din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Cornel Jecan, Zamfira Jecan, Ovidiu Faragau si Luminita Faragau în Dosarul nr. 3.375/2005 (nr. unic 3.321/117/2005) al Tribunalului Cluj -Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, pune concluzii de respingere a exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.375/2005 (nr. unic 3.321/117/2005), Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Cornel Jecan, Zamfira Jecan, Ovidiu Faragau si Luminita Faragau într-o cauză de contencios administrativ.

În motivarea exceptiei se sustine că prevederile de lege criticate contravin art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie „în sensul că plângerea prealabilă nu reprezintă altceva decât o îngrădire a drepturilor cetătenilor de a se putea adresa justitiei”, iar „obligativitatea acestei proceduri prealabile reprezentând în fapt doar o tergiversare a solutionării cauzelor, fiind de notorietate că niciodată o institutie administrativă (în spetă primăria) nu si-a revocat propriile acte”.

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că textele de lege criticate nu îngrădesc accesul cetătenilor la justitie. În acest sens invocă deciziile Curtii Constitutionale nr. 252/2005 si nr. 584/2006.

În conformitate cu dispozitiile aii 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 2 alin. (1) privind semnificatia unor termeni si art. 7 alin. (1) referitor la procedura administrativă prealabilă din legea criticată sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (1): „Semnificatia unor termeni” - „(1) Persoana vătămată, autoritatea publică, act administrativ, act administrativ-jurisdictional, contencios administrativ, instanta de contencios administrativ, nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, refuzul nejustificat de a solutiona o cerere, plângere prealabilă, act de comandament cu caracter militar, serviciu public, interes public, exces de putere, drept vătămat, interes legitim privat, interes legitim public, organisme sociale interesate, pagubă iminentă, instantă de executare.”;

- Art. 7 alin. (1): „înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie să solicite autoritătii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Plângerea se poate adresa în egală măsură organului ierarhic superior, dacă acesta există.”

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege contravin art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit cărora: „(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată,

Curtea retine următoarele:

În esentă, se sustine că plângerea prealabilă reprezintă o îngrădire a dreptului cetătenilor de a se adresa justitiei, precum si faptul că obligativitatea acestei proceduri prealabile reprezintă doar tergiversarea solutionării cauzelor. Din analiza acestor sustineri, Curtea constată că plângerea formulată de persoana ce se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ nu conferă caracter neconstitutional textului de lege criticat, întrucât procedura administrativă prealabilă învestirii instantei de judecată nu împiedică si nu restrânge accesul celui în cauză la justitie. Dimpotrivă, această prevedere de lege instituie, în plus, un mijloc de remediere a eventualei nelegalităti a actului administrativ atacat, prin reexaminarea lui de către organul emitent sau de organul ierarhic superior.

De altfel, problema constitutionalitătii procedurii administrative prealabile, reglementată de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la art. 21 din Constitutie, cu motivări asemănătoare celor din prezentul dosar. Prin numeroase decizii, Curtea, respingând exceptiile, a constatat că nicio prevedere din Constitutie nu interzice instituirea prin lege a procedurilor administrative prealabile, fără caracter jurisdictional, cum este procedura recursului gratios sau a celui ierarhic. În acest sens, de exemplu, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 215 din 7 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 31 martie 2006, Curtea a retinut, în esentă, că textul constitutional care se referă la caracterul facultativ al jurisdictiilor speciale administrative nu este aplicabil prevederilor art. 7 alin. (1) din legea criticată, care instituie obligatia persoanei vătămate de a se adresa cu reclamatie organului administrativ emitent mai înainte de sesizarea instantei de judecată cu anularea actului considerat ilegal.

Întrucât în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizii anterioare îsi mentin valabilitatea.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 2 alin. (1) din lege, care, în opinia autorului exceptiei, este, de asemenea, contrar art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea constată că acest text care defineste semnificatia unor termeni si expresii în întelesul Legii nr. 554/2004 nu are implicatii sub aspect constitutional si, în consecintă, critica urmează a fi înlăturată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Cornel Jecan, Zamfira Jecan, Ovidiu Faragau si Luminita Faragau în Dosarul nr. 3.375/2005 (nr. unic 3.321/117/2005) al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 187

din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, asistat de avocat Adrian Roseti. Lipseste partea Ministerul Apărării Nationale, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei si arată că, de fapt, criticile de neconstitu­tionalitate privesc doar dispozitiile art. 89 alin. 2 teza finală din Legea nr. 80/1995, respectiv dispozitia potrivit căreia cadrele militare puse la dispozitie „beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum”. În legătură cu aceasta, arată că, spre deosebire de cadrele militare, pentru alte categorii socioprofesionale legea nu instituie o sanctiune pecuniară în cazul cercetării penale. De asemenea, arată că doar pentru cadrele militare suspendarea din functie are un caracter obligatoriu, iar nu facultativ. Astfel, cadrele militare sunt discriminate sub aceste aspecte în raport cu celelalte categorii socio­profesionale. Consideră că aplicarea acestor sanctiuni încalcă si prezumtia de nevinovătie, întrucât se face înainte de a fi stabilită vinovătia cadrelor militare printr-o hotărâre judecătorească. De asemenea, arată că, în cazul decesului celui cercetat, procesul penal încetează, iar urmasii nu mai pot beneficia de o pensie de urmas corespunzătoare muncii depuse de cadrul militar. În sfârsit, arată că sanctiunile pecuniare aplicate anterior stabilirii vinovătiei nu pot fi privite ca având un rol preventiv.

Autorul exceptiei solicită, de asemenea, admiterea exceptiei, arătând că atributiile pe care comandantul le dă celui pus la dispozitie nu sunt echivalate de remuneratia primită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat se aplică tuturor persoanelor prevăzute de norma juridică, fără nicio discriminare sau privilegiu. De asemenea, arată că nu înfrânge nici prezumtia de nevinovătie, pentru că sanctiunile nu vizează fondul răspunderii pentru fapta imputată si nu prejudecă vinovătia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Exceptia a fost ridicată de Viorel Ciolacu cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă având ca obiect pretentii bănesti cu titlu de drepturi salariale.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995, care prevăd suspendarea din functie sau punerea la dispozitie a cadrelor militare fată de care s-a început urmărirea penală ori au fost trimise în judecată, au caracter discriminatoriu, întrucât asemenea măsuri nu sunt prevăzute si pentru cetătenii care ocupă alte functii. Totodată, consideră că măsura suspendării din functie sau a punerii la dispozitie încalcă prezumtia de nevinovătie, deoarece au un „caracter iremediabil” si se aplică fără ca vinovătia cadrelor militare respective să fi fost stabilită prin hotărâri judecătoresti definitive.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, având în vedere că măsura suspendării sau a punerii la dispozitie nu are caracter de sanctiune, ci are un scop preventiv, aplicându-se fără discriminare fată de toate persoanele care se află în aceeasi situatie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului arată că textul de lege criticat nu încalcă prevederile constitutionale invocate, întrucât nu creează discriminări între cetăteni aflati în situatii identice. De asemenea, consideră că nu încalcă nici prezumtia de nevinovătie, întrucât nu prejudecă fondul cauzei penale si nu anticipează aplicarea unei pedepse.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului,  raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu-tionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995. În realitate, Curtea constată că autorul exceptiei critică doar dispozitiile alin. 2 ale art. 89, dispozitii potrivit cărora „în acest interval de timp ofiterii, maistrii militari si subofiterii arestati se suspendă din functie, iar cei care sunt cercetati si judecati în stare de libertate sau eliberati pe cautiune se pun la dispozitie. Pe timpul suspendării din functie, ofiterii, maistrii militari si subofiterii nu beneficiază de niciun drept de la Ministerul Apărării Nationale. Cei pusi la dispozitie îndeplinesc atributiile stabilite de comandantii unitătilor din care fac parte si beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum.”

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, si ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că în opinia autorului exceptiei textul de lege criticat este discriminatoriu si încalcă prezumtia de nevinovătie, întrucât, pe de o parte, prevede suspendarea obligatorie din functie a ofiterilor, maistrilor militari si a subofiterilor arestati si punerea la dispozitie a acestora dacă sunt cercetati si judecati în stare de libertate ori sunt eliberati pe cautiune, iar, pe de altă parte, prevede că cei pusi la dispozitie beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului pe care îl au la minim. Astfel, autorul exceptiei, cadru militar, consideră că este discriminat în raport cu celelalte categorii socioprofesionale fată de care măsura suspendării are doar un caracter facultativ si nu se aplică sanctiuni pecuniare.

Fată de aceste sustineri, Curtea retine că toate legile speciale de reglementare a statutului persoanelor care îndeplinesc functii publice ori de interes public prevăd obligativitatea sau posibilitatea suspendării din functie a persoanei fată de care s-a început urmărirea penală, a fost arestată sau trimisă în judecată. Chiar si Codul muncii prevede, în art. 52 alin. (1) lit. c), ca regulă generală,

posibilitatea suspendării contractului individual de muncă din initiativa angajatorului în cazul în care acesta a formulat plângere penală împotriva salariatului ori salariatul a fost trimis în judecată pentru săvârsirea unei infractiuni care îl face incompatibil cu functia îndeplinită. Faptul că în cazul cadrelor militare măsura suspendării este obligatorie, iar nu facultativă, este justificat de statutul deosebit al cadrelor militare, care presupune, între altele, pretuirea onoarei fortelor armate ale României, ale armei si unitătii din care fac parte, precum si demnitatea gradului si a uniformei militare pe care le poartă.

În ceea ce priveste dispozitia potrivit căreia cadrele militare care sunt puse la dispozitie beneficiază de drepturile bănesti corespunzătoare gradului pe care îl au, la minimum, Curtea retine că această măsură este justificată de faptul că persoana pusă la dispozitie nu mai are aceleasi atributii ca acelea ce îi reveneau potrivit gradului si functiei sale anterior, ci îndeplineste numai unele sarcini atribuite de comandant si care nu sunt incompatibile cu statutul său. Instanta de contencios constitutional nu ar putea cenzura dreptul legiuitorului de a stabili care este cuantumul indemnizatiei cuvenite, fără a încălca principiul separatiei puterilor în stat. De altfel, Curtea observă că, potrivit alin. 4 si 5 ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, în cazul în care se dispune scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, cadrele miliare vor fi repuse în toate drepturile avute la data suspendării din functie, respectiv a punerii la dispozitie. Mai mult, contrar celor sustinute de reprezentantul autorului exceptiei cu ocazia dezbaterilor în fata Curtii, repunerea în drepturi se poate dispune si în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal.

În sfârsit, Curtea retine că suspendarea, punerea la dispozitie si reducerea cuantumului indemnizatiei nu încalcă prezumtia de nevinovătie, întrucât nu vizează fondul răspunderii pentru fapta imputată, nu prejudecă vinovătia, ci constituie măsuri preventive, justificate de necesitatea împiedicării săvârsirii de noi fapte contrare prevederilor legale, de îndeplinirea corectă a atributiilor ce revin functiei respective si de asigurarea încrederii în persoana care ocupă acea functie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, exceptie ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 3.286/62/M/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI

SI MIJLOCII Sl COOPERATIE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 din Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, aie art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 aiin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Jozsef Csâka

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

- 2007 –

 

1. OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul Programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, denumit în continuare program, îl constituie promovarea unui sistem de informare si instruire care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de muncă si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si a prejudecătilor existente la nivel local.

Programul urmăreste:

- stimularea autoangajării si cresterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunitătii de afaceri;

- dezvoltarea capacitătii si a spiritului antreprenorial în rândul femeilor;

- folosirea optimă a capitalului uman oferit de potentialele femei întreprinzător;

- îmbunătătirea performantelor economice ale întreprinderilor existente, conduse de femei, prin cresterea gradului de pregătire a personalului acestora ca urmare a educatiei antreprenoriale;

- accesul egal la economia bazată pe cunoastere;

- schimburi de experientă între femei de afaceri si stabilirea unor legături parteneriale;

- cresterea standardului de viată si a veniturilor proprii;

- dezvoltarea abilitătilor inovative si consolidarea unui mediu economic competitiv;

- cresterea numărului de noi locuri de muncă si a beneficiilor aduse economiei nationale;

- stimularea dorintei de reprezentare în societatea civilă a propriilor interese.

 

2. BUGETUL PROGRAMULUI

2.1. Pentru realizarea programului se alocă de la bugetul de stat pe anul 2007 suma de 700.000 lei, defalcată astfel:

- 700.000 lei - pentru finantarea derulării celor patru etape ale programului, după cum urmează:

Etapa I - 60.000 lei pentru organizarea campaniilor de informare din cadrul caravanei „Zilele femeilor întreprinzător” în 10 orase:

- Giurgiu

- Sinaia

- Odorheiu Secuiesc

- Mangalia

- Alexandria

- Slatina

- Zalău

- Vatra Dornei

- Buzău

- Lugoj

Etapa a ll-a - 440.000 lei pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de educatie antreprenorială pe durata a 5 zile în 10 judete:

- Botosani (Botosani)

- Vrancea (Focsani)

- Covasna (Covasna)

- Alba (Alba lulia)

- Ialomita (Slobozia)

- Arges (Câmpulung Muscel)

- Gorj (Târgu Jiu)

- Caras-Severin (Băile Herculane)

- Maramures (Borsa)

- Mures (Târgu Mures)

si multiplicarea suporturilor de curs.

Etapa a III-a - 60.000 lei pentru publicarea de brosuri

Etapa a IV-a - 140.000 lei pentru organizarea „Forumului antreprenoriatului feminin” la care sunt invitati să participe promotorii antreprenoriatului feminin la nivel national si international, femei de afaceri si femei cu potential antreprenorial, absolventele cursurilor de educatie antreprenorială din cadrul promotiilor 2005, 2006 si 2007 ale programului.

 

3. ETAPELE PROGRAMULUI

Programul se va derula în patru etape, astfel:

Etapa I: organizarea campaniei de informare, denumit㠄Zilele femeilor întreprinzător”, ce se va derula în colaborare cu Reteaua Centrelor EURO Info, în următoarele orase: Giurgiu, Sinaia, Odorheiu Secuiesc, Mangalia, Alexandria, Slatina, Zalău, Vatra Dornei, Buzău si Lugoj. În cadrul acestor manifestări vor fi furnizate detalii referitoare la locatiile de derulare a cursurilor si modalitatea de înscriere. Fiecare seminar se va derula pe parcursul zilei următoare datei-limită de înscriere pentru fiecare locatie stabilită.

Termenele-limită de înscriere în cadrul acestei etape se vor publica pe pagina de web a Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (www.animmc.ro) si în presă.

            Înscrierea participantelor la aceste seminarii se face completând formularul de participare la seminar (Anexa nr. 1) care poate fi descărcat gratuit accesând: www.animmc.ro -Programe 2007, programul national multianual 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, si trimitându-l:

1. la adresa de e-mail: mihaela.cristea@mimmc.ro:

2. prin postă; ori

3. depunându-l direct la sediul ANIMMC, mentionând clar locatia aleasă. Detalii suplimentare se pot obtine prin intermediul Retelei Centrelor Euro Info, al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie sau al centrelor teritoriale de instruire si consultantă.

Agenda evenimentelor va cuprinde:

- prezentarea programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM: rezultatele obtinute în perioada 2005-2006 si activitătile ce se vor derula în anul 2007;

- mediatizarea raportului elaborat de Reteaua Uniunii Europene pentru Promovarea Antreprenoriatului Feminin WES (2006);

- prezentarea retelei oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie;

- prezentarea structurilor asociative ale femeilor întreprinzător din România;

- prezentarea surselor de finantare pentru sectorul IMM si a modalitătilor de accesare a acestora;

- promovarea conceptului de antreprenoriat feminin, a egalitătii de sanse si a luptei împotriva discriminării de gen;

- organizarea de miniexpozitii având ca temă realizările femeilor întreprinzător pe plan local;

- prezentarea afacerilor de succes conduse de femei la nivel regional;

- bursa de contacte pentru parteneriate de afaceri.

Etapa a ll-a: Organizarea si desfăsurarea cursurilor de

pregătire antreprenorială pe durata a 5 zile în cadrul a 10 locatii. Cursurile vor cuprinde o parte teoretică si una interactivă, după cum urmează:

1. Legislatie Start-up - pasi pentru înfiintarea unei firme

2. Clasificarea activitătilor economice în Uniunea Europeană

3. Idei de afaceri 2007: Analiza:

- viitoarei firme (denumire, locatie, resurse umane)

- portofoliului de clienti

- concurentei

- colaboratorilor

- partenerilor de afaceri

- produselor si serviciilor

- niselor de piată si a pietei globale

- preturilor

- logo-ului

- categoriei (auto, servicii de asigurare, servicii financiare, sănătate, transport, mediu, produse pentru copii, instruire si educatie, menaj, uz casnic, gospodărie, alimentatie, turism, ITC, servicii profesionale, sport, agricultură, retail)

4. Categorii si optiuni pentru afacere:

- Tipul de afacere (clasificarea IMM)

- Preluarea unei afaceri existente

- Transferul afacerilor

- Franciza

- Comertul electronic

- IT si hi tech

- Afacerile la domiciliu

- Afacerile part time si full time

- Freelancing - Consultantă independentă

- Internationalizarea afacerii

- Incubatoare de afaceri

- Asigurări

- Afaceri de familie

- Retele de comunicare si asociere

- Alegerea afacerilor mici profitabile

- Investitii rentabile

- Leasing - o alternativă pentru dezvoltarea afacerii

- Cercetare-dezvoltare - un sector care merită explorat

5. Marketing:

- Misiunea si viziunea firmei

- Out source-ing

- Strategii de marketing, comunicare si relatii publice - cele mai noi tendinte 2007 t

- Publicitate

- Blogs

- Publicitate online

- Branding

- Strategii si tehnici de vânzare

- Echipamente si mijloace de comunicare

- Concurenta

- Cercetarea de piată

- Relatii publice

- Marketing online

- Planul de marketing

- Canale de distributie

- Politici de pret

- Planul de promovare

6. Management

- Managementul riscului

- Managementul resurselor umane

- Planul de afaceri

- Strategii de crestere si dezvoltare a afacerilor

- Managementul fluxului de numerar

- Tehnici de negocieri

- Leadership

- Abilităti manageriale si de conducere

- Tehnici de recrutare

- Tehnici de import-export

- Planificarea strategică

7. Analiză economico-financiară si surse de finantare

- Analiza economico-financiară

- Capitalizarea afacerii (Venture capital, equity capital )

- Autofinantarea si capitalizarea

- Contabilitate primară

- Planul de conturi

- Surse de creditare

- Politici de creditare

- Achizitii publice si ajutoare de stat, regula de minimis

- Institutii financiare potentiale pentru afacere

- Cum utilizăm fondurile structurale?

- Piata internă unică -oportunităti si provocări pentru sectorul IMM

- Obtinerea finantării

- Business angel, angel investor

8. Antreprenoriat si egalitate de sanse

- Educatie antreprenorială

- Antreprenoriatul feminin - MOMPRENEUR- afacerile pentru mămici

- Autoevaluarea si spiritul antreprenorial

- Stabilirea echilibrului între viata profesională si cea personală

- Combaterea discriminării si promovarea egalitătii de sanse

9. Asistentă si consultantă în afaceri

10. Drepturile de proprietate si valorificarea acestora (brevete, licente, inventii)

11. Avocatura de afaceri

Vor fi acordate certificate care să ateste participarea la cursurile organizate în cadrul programului, în baza unui examen.

Etapa a III-a - Elaborarea si publicarea brosurilor:

1. ABC-ul surselor de finantare pentru IMM

2. Achizitii publice si ajutor de stat

3. Strategii de afaceri - studii de fezabilitate

4. Antreprenoriatul corporativ, reorganizarea societătilor (Legea 441 din 27 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată)

5. Comunicare si negociere în afaceri

Etapa a IV-a: Organizarea „Forumului antreprenoriatului feminin”, la care sunt invitati să participe promotorii antreprenoriatului feminin la nivel national si international, femei de afaceri si femei cu potential antreprenorial, absolventele cursurilor de educatie antreprenorială din cadrul promotiilor 2005, 2006 si 2007 ale programului.

 

4. BENEFICIARII PROGRAMULUI

Beneficiază de prevederile Programului: femeile care au cetătenie română si care îndeplinesc la data depunerii formularelor de înscriere, următoarele criterii de eligibilitate:

a) au vârsta peste 18 ani;

b) sunt absolvente de studii liceale;

c) s-au înscris în program pe baza Formularului de înscriere corespunzător, care este disponibil si pe pagina de internet a Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie: http://www.animmc.ro. În fisierul programului;

d) pentru fiecare locatie se alocă prioritar maximum 5 locuri femeilor care provin din mediul rural, medii sociale defavorizate si minorităti etnice;

e) nu beneficiază de acest program persoanele care desfăsoară activităti de consultantă de orice tip si absolventele cursurilor de pregătire antreprenorială derulate în cadrul prezentului program în anii 2005, 2006.

 

5. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

5.1. Pentru prima etapă a programului, înscrierea participantelor la aceste seminarii se face completând formularul de participare la seminar (anexa nr. 1) si trimitându-l:

1. la adresa de e-mail: mihaela.cristea@mimmc.ro:

2. prin postă (Strada Poterasi nr.11, sector 4, Bucuresti, cod postal : 040263) - în atentia UIP Program femei manager;

3. direct la sediul Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, mentionând clar locatia aleasă.

Vor fi luate în considerare doar formularele completate integral!

Înregistrarea formularelor de participare va începe după intrarea în vigoare a ordinului presedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului pentru anul bugetar în curs, prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României si se va efectua în zilele de lucru, între orele 8,30-16,30.

Solicitările vor fi analizate conform principiului „primul venit-primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si ora înregistrării la ANIMMC a documentelor prevăzute la pct. 5.1, în baza verificării formularului de participare privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor.

Informarea privind înscrierea în cadrul programului se poate face la sediul Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, structuri teritoriale ale ANIMMC, vor acorda asistentă gratuită solicitantilor pentru întocmirea si completarea documentatiei necesare în vederea accesării Programului, în conditiile prevăzute de prezenta procedură.

5.2. Pentru etapa a II-a, referitoare la organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire antreprenorială, fiecare potential beneficiar trebuie să completeze integral formularul de înscriere la cursuri (anexa nr. 2) la prezenta procedură, însotit de următoarele documente justificative:

a) fotocopie a buletinului/cărtii de identitate al/a solicitantei;

b) fotocopie a diplomei1 de bacalaureat si a ultimei diplome de studii (după caz);

c) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea solicitantă, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociatii si reprezentantii legali ai societătii, domeniul de activitate principal si toate domeniile de activitate secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunităti ale societătii si data ultimei mentiuni înscrise în registru si obiectul acesteia (după caz, în situatia în care înscrierea se face ca persoană juridică);

d) declaratia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale si numărul mediu anual de salariati, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 (anexa nr. 4 la Procedură, după caz, în situatia în care înscrierea se face ca persoană juridică).

Vor fi luate în considerare doar formularele completate integral!

Înregistrarea formularelor de participare va începe după intrarea în vigoare a ordinului presedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului pentru anul bugetar în curs prin publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României si se va efectua în zilele de lucru, între orele 8,30-16,30.

Solicitările vor fi analizate conform principiului „primul venit-primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si ora înregistrării la ANIMMC a documentelor prevăzute la pct. 5.2, în baza verificării formularului de participare si a documentelor justificative privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor.

Informarea privind înscrierea în cadrul programului se poate face la sediul Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie sau ia sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.

Oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, structuri teritoriale ale ANIMMC, vor acorda asistentă gratuită solicitantilor pentru întocmirea si completarea documentatiei necesare în vederea accesării Programului, în conditiile prevăzute de prezenta procedură.

5.3 Formularul de înscriere la cursuri completat, însotit de documentele justificative, va fi depus la sediul ANIMMC din str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cod postal 040623, Bucuresti, sau transmis prin postă si va fi înregistrat în registrul special al Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM. Formularul de înscriere este disponibil si pe pagina de internet, la adresa: http://www.animmc.ro, în fisierul programului.

Locatiile si datele de desfăsurare a cursurilor vor fi afisate cu cel putin 5 zile înainte de desfăsurare, pe pagina de web a ANIMMC si în presă.

5.4 Participantele la cursurile de educatie antreprenorială au obligatia de a completa formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, care va fi transmis corespunzător către ANIMMC, anual, pe o perioada de 3 ani, din momentul absolvirii cursurilor. Formularul va fi completat si transmis Unitătii de Implementare a Programului până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, în perioada 2007-2010. În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiara nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele desfăsurate de către ANIMMC, pentru o perioadă de 5 ani.

5.5. Criteriul de selectie a cursantelor va fi „primul venit- primul servit”, în conditiile satisfacerii integrale a criteriilor de eligibilitate si în limita a maximum 25 de cursante pentru fiecare locatie.

5.6. Data-limită de depunere a formularului de înscriere la curs, însotit de documentele justificative, va fi anuntată pe pagina de internet, la adresa: www.animmc.ro. si în presă.

 

6. PROCEDURA DE EVALUARE Sl SELECTIE A BENEFICIARILOR CURSURILOR DE PREGĂTIRE ANTREPRENORIALĂ

6.1. Doar formularele integral completate si însotite de toate documentele justificative precizate vor fi analizate si selectate, în ordinea datei si a orei înregistrării în registrul special al Programului, pe baza conformitătii criteriilor de eligibilitate.

6.2. Lista beneficiarelor eligibile va fi făcută publică prin afisare pe site-ul: www.animmc.ro. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită de depunere a formularelor de înscriere.

6.3. Persoanele cuprinse în această listă au obligatia de a confirma telefonic la 0213361467 sau prin e-mail, la adresa: mihaela.cristea@mimmc.ro. prezenta sigură la cursuri, cu cel putin 5 zile înainte de data începerii cursului. În cazul în care persoanele admise la cursuri nu respectă programul stabilit al cursurilor (absentă curs), acestea nu vor mai putea accesa programul pe toată perioada desfăsurării. Persoanele care nu au confirmat în termenul precizat prezenta la cursuri vor fi respinse automat de pe lista beneficiarelor.

 

7. CONSTITUIREA UNITĂTII DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI (UIP):

În vederea implementării corespunzătoare a Programului, în cadrul ANIMMC se va constitui Unitatea de Implementare a Programului (UIP). Structura organizatorică, numărul de persoane, atributiile si responsabilitătile vor fi stabilite prin ordin al presedintelui ANIMMC.

 

8. ORGANIZAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE ANTREPRE­NORIALĂ

8.1. Cursurile de pregătire antreprenorială se vor desfăsura în locatiile prezentate la pct. 3. Cursurile de pregătire antreprenorială sunt organizate pe module.

8.2. Prin cursurile de pregătire antreprenorială se vor instrui cel putin 200 de femei. Va fi organizată câte o sesiune de curs în fiecare dintre locatii. Pe parcursul cursurilor, participantii vor dobândi cunostinte corespunzător tematicii mentionate.

 

9. MONITORIZAREA Sl EVALUAREA REZULTATELOR

9.1. La sfârsitul acestui program, fiecare beneficiar va completa si va transmite către ANIMMC (UIP), în conformitate cu pct. 5.4, formularul de raportare tehnică prevăzut în anexa nr. 3 si chestionarul de evaluare a programului primit în cadrul sesiunii de cursuri. Aceste acte vor permite membrilor UIP să obtină date pentru evaluarea anuală a programului.

9.2. Pe baza rezultatelor monitorizării derulării Programului si a evaluării rezultatelor acestuia se va îmbunătăti si diversifica programa cursurilor de specializare.

9.3. Reprezentantii ANIMMC si cei ai oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie au dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul Programului.

 

10. PREVEDERI REFERITOARE LA AJUTORUL DE MINIMIS

10.1. Finantarea acordată în cadrul acestei scheme de finantare reprezintă un ajutor de minimis si se încadrează în prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind ajutorul de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene.

10.2. Beneficiarul finantării nerambursabile va da o declaratie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal în curs.

10.3. Informatiile privind această schemă de minimis vor fi păstrate de către ANIMMC pentru o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor individual în cadrul prezentei scheme.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Programul national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

- Caravana „Zilele femeilor întreprinzător 2007” –

 

Participarea la seminarii trebuie reconfirmată telefonic la 0213361467 cu cel putin 5 zile înainte de data desfăsurării.

În caz contrar, participarea la seminar este anulată.

!!! Atentie !!!

 

Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.

 

DATE PERSONALE*)

Numele si prenumele: ....................................

Cetătenia........................................................

Minoritate etnică:

 Nu

 Da. Mentionati

Mediu social dezavantajat:

 Nu

 Da. Mentionati

 

Vârsta: ...........

Cod numeric personal: ........................................

Adresa domiciliu: Strada ................................... Nr.................

Bloc .......Scara ....... Et....... Ap......

Localitatea:

Judetul:

Sector:

Cod postal:

 

Telefon fix: ........................

Telefon mobil: .....................

Fax: ........................................

E-mail: ...............................

Website: .................................

 

Sunteti căsătorită: Aveti copii:

 Nu                Nu

 Da.                Da.

 

Nivelul educatiei:

 Studii gimnaziale:

Scoala generală............................

Localitatea .................................

Judetul: .....................................

Perioada .........................................

 

 Studii liceale:

Liceul ..........................................

Localitatea ...................................

Judetul: .......................................

Specializarea ...............................

Perioada ...........................................

 

 Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ ...............

Localitatea .................................

Judetul ......................................

Specializarea ..............................

Perioada ......................................


*) Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate pentru studii si statistici în cadrul acestui program.

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii AN/MMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 Studii universitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ ...............

Localitatea................................

Judetul ......................................

Specializarea ..............................

Perioada ......................................

Licentă în ........................................

 

 Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ ..................

Localitatea................................

Judetul ......................................

Specializarea ...............................

Perioada .........................................

 

Experienta profesională:

 

Firma

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifati locul unde doriti să participati la seminarii:

 Giurgiu

 Sinaia

 Odorheiu Secuiesc

 Mangalia

 Alexandria

 Slatina

 Zalău

 Vatra Dornei

 Buzău

 Lugoj

 

ÎNTREBĂRI

1. Ce întelegeti prin antreprenoriat feminin?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

2. Aveti o afacere în prezent?

 Nu

 Da

 

Denumirea întreprinderii: .................................................................................................................................

Adresa ...........................................................................................................................................................

CUI ...............................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comertului: ......................................................................................................

Ani de existentă: .............................................................................................................................................

Numărul de angajati în prezent: ........................................................................................................................

Numărul de angajati femei în prezent:...............................................................................................................

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei?

 

Cifra de afaceri în anul fiscal 2006 (lei): .................................

Tipul întreprinderii:

 microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 parteneră

 legată

 autonomă

 

Obiectul principal de activitate: CAEN denumire ................................................

Care este pozitia dumneavoastră în cadrul acestei afaceri?...................................

 

3. Care sunt dificultătile pe care le întâmpinati în cadrul afacerii? Detaliati.

 

4. Cum ati aflat despre acest program?

 

5. Ce alte subiecte doriti să fie abordate în cadrul seminarului? Detaliati.

 

6. Doriti să expuneti în cadrul miniexpozitiei organizate cu ocazia seminarului produsele sau/si serviciile întreprinderii dumneavoastră?

 Da

 Nu

 

7. Doriti să împărtăsiti din experienta dumneavoastră antreprenorială participantelor la seminar?

 Da

 Nu

 

8. Ce sperati să obtineti în urma participării la acest seminar?

 

9. Cum apreciati rolul ANIMMC de promotor al antreprenoriatului feminin?

 

10. La ce alte seminarii, cursuri, ateliere de lucru, mese rotunde, dezbateri pe tema antreprenoriatului feminin ati mai participat?

 

Denumire eveniment

Organizator

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje si statistici în cadrul programului.

 

Semnătura aplicantei: ..................................

 

Localitatea: ..........................

Data: .............

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

la Programul national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

- curs educatie antreprenorială 2007 –

 

!!! Atentie !!!

Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.

Participarea la seminarii trebuie reconfirmată telefonic la 0213361467 cu cel putin 5 zile înainte de începerea cursului.

În caz contrar, participarea la curs este anulată.

 

DATE PERSONALE*)

Numele si prenumele: ....................................

Cetătenia........................................................

Minoritate etnică:

 Nu

 Da. Mentionati

Mediu social dezavantajat:

 Nu

 Da. Mentionati

 

Vârsta: ...........

Cod numeric personal: ........................................

Adresa domiciliu: Strada ................................... Nr.................

Bloc .......Scara ....... Et....... Ap......

Localitatea:

Judetul:

Sector:

Cod postal:

 

Telefon fix: ........................

Telefon mobil: .....................

Fax: ........................................

E-mail: ...............................

Website: .................................

 

Sunteti căsătorită: Aveti copii:

 Nu                Nu

 Da.                Da.

Nivelul educatiei: D Studii gimnaziale:

Scoala generală ............................

Localitatea .................................

Judetul: .....................................

Perioada .........................................

 

 Studii liceale:

Liceul ..........................................

Localitatea ...................................

Judetul: .......................................

Specializarea ...............................

Perioada ...........................................

 

 Studii tehnice/postliceale absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ ...............

Localitatea .................................

Judetul ......................................

Specializarea ..............................

Perioada ......................................

 

*) Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate pentru studii si statistici în cadrul acestui program.

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 Studii universitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ..............

Localitatea................................

Judetul ......................................

Specializarea ..............................

Perioada ......................................

Licentă în ........................................

 

 Studii postuniversitare absolvite (unitatea de învătământ, specializarea, perioada):

Unitatea de învătământ .............

Localitatea .................................

Judetul ......................................

Specializarea ...............................

Perioada .........................................

 

Experienta profesională:

 

Firma

Functia

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifati locul unde doriti să participati la cursuri:

 Botosani (Botosani)

 Vrancea (Focsani)

 Covasna (Covasna)

 Alba (Alba Iulia)

 Ialomita (Slobozia)

 Arges(Câmpulung Muscel)

 Gorj (Târgu Jiu)

 Caras-Severin (Băile Herculane)

 Maramures (Borsa)

 Mures (Târgu Mures)

 

ÎNTREBĂRI

1. Ce întelegeti prin antreprenoriat?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Care sunt, după opinia dumneavoastră, principalele calităti necesare unui întreprinzător? Detaliati.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

3. Ati încercat vreodată să începeti o afacere proprie?

 Nu

 Da

În ce domeniu? ................................................................

Ce tip de activitate? .........................................................

Ce s-a întâmplat cu această afacere? ..........................

 

4. Aveti o afacere în prezent?

 Nu

 Da

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

Denumirea întreprinderii: .................................................................................................................................

Adresa ...........................................................................................................................................................

CUI ................................................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare în registrul comertului .......................................................................................................

Ani de existentă...............................................................................................................................................

Numărul de angajati în prezent..........................................................................................................................

Numărul de angajati femei în prezent ................................................................................................................

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei? .............................................................................

 

Cifra de afaceri în anul fiscal 2006 (lei): ......................................................

Tipul întreprinderii:

 microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 parteneră

 legată

 autonomă

 

Obiectul principal de activitate: CAEN denumire ..................................................

Care este pozitia dumneavoastră în cadrul acestei afaceri? ..............................

Care sunt problemele cu care vă confruntati în cadrul afacerii? Detaliati.

 

5. Care este tipul de afacere pe care doriti să o începeti? De ce? Detaliati.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

6. Cum realizati echilibrul între viata profesională si cea de familie? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

7. Cum apreciati dorinta dumneavoastră de a începe o afacere proprie sau de a dezvolta afacerea deja existentă? (Marcati doar un singur răspuns.)

 Slabă

 Medie

 Foarte puternică

 

8. În ce stadiu vă aflati în legătură cu elaborarea unui plan de afaceri pentru ideea pe care doriti să o transformati într-o afacere?

 Nu am început să lucrez planul afacerii si strategia

 Am început documentarea (colectarea de materiale si informatii) necesară elaborării planului de afaceri

 Am început să lucrez la elaborarea planului de afaceri

 Am elaborat un plan de afaceri pentru finantare

 

9. Care sunt factorii care determină succesul unei afaceri?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

10. Care este tipul de instruire de care aveti nevoie pentru a începe si/sau a dezvolta o afacere?

 Instruire generală în domeniul afacerilor D Consultantă juridică

 Consultantă financiar-contabilă D Consultantă în marketing

 Consultantă în management

 Alt gen de sprijin (specificati) .................................................................................

 

11. Ce alte module considerati că sunt utile în cadrul tematicii cursurilor acestui program? Argumentati.

 

12. Cum ati aflat despre acest program?

 Campanie de informare, seminarii, conferinte D Presa ...............................

 Radio ...............................

 TV ...................................

 Internet ...........................

 Altele (prieteni, la serviciu etc.) ....................

 

Notă !

 

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

13. Ce v-ati propus să obtineti în urma participării la acest curs? (Marcati un singur răspuns). D Dezvoltarea si aprofundarea culturii antreprenoriale

 însusirea cunostintelor necesare demarării si dezvoltării unei afaceri

 Informatii privind accesarea surselor de finantare

 Punerea în practică a ideii de afaceri

 Altele: detaliati

 

14. La ce cursuri sau seminarii de educatie antreprenorială ati mai participat ?

 

Denumire curs

Organizator

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. În ce fel v-au ajutat aceste cursuri? Detaliati.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

16. Ce cunostinte aveti despre antreprenoriatul feminin în România ?

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

17. Sunteti membră a unei asociatii a femeilor întreprinzător?  Da (rugăm nominalizati) .........................................

 Nu

 Sunt interesată de a deveni membră a unei organizatii a femeilor întreprinzător

 

18. Desfăsurati activităti de consultantă?  Da (detaliati)

 Nu

 

19. Ati absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM?

promotia 2005 □ Da promotia 2006 D Da

 Nu  Nu

 

20. Ati beneficiat în ultimii 3 (trei) ani (2004-2007) de ajutor de stat, asa cum este definit în Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare?

 Da, am beneficiat de următoarele ajutoare de stat:

 

Nr. crt.

Anul acordării ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Institutia finantatoare

Programul prin care ati beneficiat de finantare

Cuantumul ajutorului de

stat acordat (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nu am beneficiat de ajutor de stat

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

Prin completarea acestui formular sunt de acord să particip la realizarea unor sondaje si statistici în cadrul programului.

Mă oblig să furnizez informatii despre rezultatele obtinute în urma absolvirii acestui curs prin completarea formularului de raportare tehnică anual în perioada 2007-2010.

Semnătura aplicantei: ......................

Localitatea: .......................

Data: ..............................

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)

pentru Programul national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale

în rândul femeilor manager din sectorul IMM - 2007*) –

 

(Se completează toate rubricile.)

!!! Atentie !!!

Acest formular trebuie completat prin tehnoredactare în limba română.

Perioada pentru raportare: anul .........................

 

DATE PERSONALE**)

Subsemnata................................................., identificată cu CI/BI seria......... nr......................... CNP............

domiciliată în:

Strada ........................................ nr...............................

Localitatea .......................................................................

Judetul .............................................................................

Cod postal ......................................................................

Telefon: ...........................................................................

Mobil: ...............................................................................

E-mail: .............................................................................

Declar pe propria răspundere următoarele:

 sunt absolventă a Cursului de pregătire antreprenorială promotia 2005

 sunt absolventă a Cursului de pregătire antreprenorială promotia 2006

 sunt absolventă a Cursului de pregătire antreprenorială promotia 2007

 DA, am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către ANIMMC de tipul1):

 microîntreprindere D întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

Data înregistrării IMM: .........................................................................................................................................

Denumire .............................................................................................................................................................

Adresa sediului social ...........................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în Registrul comertului (după caz) ...................................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) ....................................................................................................

Obiectul principal de activitate:..........................................

Codul CAEN:

Tipul IMM1): D IMM autonomă

 IMM parteneră (detalii)

 IMM legată (detalii)

Numărul mediu anual de salariati: .....................................................................................................................

Numărul de angajati femei în prezent................................................................................................................

Care sunt functiile ocupate de către acestea în cadrul firmei? ............................................................................

Cifra de afaceri anuală netă (lei) .......................................................................................................................

Active totale (lei) .............................................................................................................................................

 NU am o afacere proprie la data absolvirii cursurilor organizate de către ANIMMC

 DA, am calitatea de administrator al SC: .............................................

 NU am calitatea de administrator al unei IMM

 AM calitatea de persoană fizică autorizată/asociatie familială Autorizatie nr............................. din data :


*) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toti beneficiarii de alocatii financiare nerambursabils în cadrul prezentului program, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2007.

**) Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate în cadrul unor studii si statistici în cadrul acestui program.

1) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

 NU am calitatea de persoană fizică autorizată/asociatie familială

 DA, sunt membră a unei societăti cooperative (detalii)

 Nu sunt membră a unei societăti cooperative

 DA, desfăsor activităti de consultantă de tipul:

 NU desfăsor activităti de consultantă

 DA, am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promotia 2005

 NU am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promotia 2005

 DA, am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promotia 2006

D NU am absolvit cursul de pregătire antreprenorială derulat în cadrul Programului national multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, promotia 2006 Ati reusit să înfiintati o firmă în urma absolvirii acestui curs?

 Nu

 Da

 microîntreprindere

 întreprindere mică

 întreprindere mijlocie

 

Data înregistrării IMM: ......................................................................................................................................

Denumire ..........................................................................................................................................................

Adresa sediului social ........................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în Registrul comertului (după caz) ...............................................................................

Codul unic de înregistrare (după caz) .................................................................................................................

Obiectul principal de activitate: ..........................................................................................................................

Codul CAEN:

Tipul IMM1):

 IMM autonomă

 IMM parteneră (detalii)

 IMM legată (detalii)

 

Numărul mediu anual de salariati: ...........................................................................................................................

Cifra de afaceri anuală netă (lei) ..............................................................................................................................

Active totale (lei) ....................................................................................................................................................

S-a îmbunătătit activitatea firmei ca urmare a participării dumneavoastră la curs? Cum?

În ce fel v-a ajutat absolvirea acestui curs?

Ati diseminat si ati aplicat cunostintele acumulate la curs în activitatea firmei?

Care sunt propunerile dumneavoastră pentru procedura acestui program în anii următori?

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că toate informatiile furnizate sunt corecte si reale.

 

Semnătura absolventei cursului**) .............................. Functia (după caz) În cadrul afacerii: ..............................

 

Data semnării: .........................


1) Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.

**) Datele personale furnizate au caracter confidential si pot fi prelucrate în cadrul unor studii si statistici în cadrul acestui program.

 

Notă !

Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitantii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.

 

ANEXA Nr. 4

 

Formularul A

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii .....................................................................................................................................

Adresa sediului social .........................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare .....................................................................................................................................

Numele si functia ................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

 

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

 întreprindere autonomă în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fără formularul B.

 întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

 întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercitiul financiar de referintă2)

 

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

 Nu

 Da (în acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior)

 

Semnătura ......................................................................................

(numele si functia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

 

Data întocmirii .................................................

 

Semnătura ......................................................


1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. In cazul întreprinderilor nou-înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

 

 

Formularul B

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Total active (mii lei/mii euro)

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B2))

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din formularul A.

 

Sectiunea A

 

ÎNTREPRINDERI PARTENERE

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completat㠄fisa de parteneriat” [câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

1. Date de identificare si date financiare preliminare

 

Tabelul A.1

întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariati

 

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/ mii euro)

 

Active totale

(mii lei/ mii euro)

 

Numele sau denumirea întreprinderii

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalent

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza „fisei de parteneriat”, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în sectiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceasta întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugati „fise privind legătura dintre întreprinderi” pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.


1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor “financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

 

FISA DE PARTENERIAT

 

1. Date de identificare a întreprinderii

 

Denumirea întreprinderii

..........................................................................................................................................................................

Adresa sediului social

..........................................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare

..........................................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia

..........................................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati1)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale3)

(mii lei/mii euro)

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fisa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

 

3. Calculul proportional

a) Indicati exact proportia detinută2) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileste legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fisă:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Indicati, de asemenea, proportia detinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

Tabelul de parteneriat - A.2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariati1)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale3)

(mii lei/mii euro)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.

 

1) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

2) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai măre. La acesta trebuie cumulată proportia detinută de fiecare întreprindere legată în aceeasi întreprindere parteneră.

3) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.

 

Sectiunea B

ÎNTREPRINDERI LEGATE

 

1. Determinarea situatiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii:

 Cazul 1: întreprinderea solicitantă tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situatiile

financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

 Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeste/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare1).

 

            2. Metode de calcul pentru fiecare caz

 

            Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

 

Tabelul B1

 

Numărul mediu anual de salariati2)

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active total

(mii lei/mii euro)

Total

 

 

 

 

Datele introduse în sectiunea .Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”.

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

întreprinderea legată (denumire/date de identificare)

Adresa sediului social

Cod unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

            Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o „fisă de parteneriat” trebuie adăugate la sectiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” si se vor adăuga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

 

Tabelul B2

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

1. *)

 

 

 

2. *)

 

 

 

3. *)

 

 

 

4. *)

 

 

 

5. *)

 

 

 

Total

 

 

 

 

NOTĂ

Datele rezultate în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)


*) Atasati câte o „fisă privind legătura dintre întreprinderi” pentru fiecare întreprindere.

1) Definitia întreprinderii legate din prezenta lege

2) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

FISA

privind legătura dintre întreprinderi nr............... din tabelul B2, sectiunea B

(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situatiile financiare anuale consolidate)

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii

..............................................................................................................................................................

Adresa sediului social

..............................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare

..............................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia

...............................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, directorul general sau echivalent)

 

2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati1

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

Total

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sectiunea B.

 

NOTA:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora si “fisa de parteneriat” trebuie introduse în sectiunea A.


1) În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Având în vedere prevederile art. 680 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Secretariatului de Stat pentru Relatia cu Parlamentul si Sindicatele nr. E.N. 2.768/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 martie 2007.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

CAPITOLUL I

Răspunderea civilă a personalului medical

 

Art. 1. - Eroarea profesională săvârsită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care a produs prejudicii asupra pacientului, atrage răspunderea civilă a personalului medical si/sau a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.

Art. 2. - (1) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei si atunci când îsi depăseste competentele, cu exceptia cazurilor de urgentă în care nu este disponibil personal medical ce are competenta necesară.

(2) Dovada cazurilor în care nu este disponibil personal medical ce are competentă în efectuarea unui act medical se face cu acte ce emană de la reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale si care atestă personalul existent la locul furnizării actului medical ce a fost generator de prejudicii.

Art. 3. - (1) Persoanele implicate în actul medical răspund proportional cu gradul de vinovătie al fiecăruia, în cazul producerii unui prejudiciu.

(2) Stabilirea gradului de vinovătie se face de către instanta judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 4. - Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele si prejudiciile produse în exercitarea profesiunii, în cazurile prevăzute de lege.

Art. 5. - (1) Personalul medical răspunde direct în situatia în care s-a stabilit existenta unui caz de malpraxis.

(2) Unitătile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de preventie, diagnostic sau tratament, în situatiile prevăzute la art. 664 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile produse de acesta.

Art. 6. - Pentru prejudiciile cauzate în mod direct sau indirect pacientilor, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unitătii sanitare, răspund civil unitătile sanitare publice sau private.

Art. 7. - Persoanele prevăzute la art. 646-648 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, răspund potrivit dispozitiilor cuprinse în lege.

 

CAPITOLUL II

Acordul pacientului informat

 

Art. 8. - (1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 649 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să contină în mod obligatoriu cel putin următoarele elemente:

a) numele, prenumele si domiciliul sau, după caz, resedinta pacientului;

b) actul medical la care urmează a fi supus;

c) descrierea, pe scurt, a informatiilor ce i-au fost furnizate de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasă;

d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;

e) semnătura si data exprimării acordului.

(2) Acordul scris constituie anexă la documentatia de evidentă primară.

Art. 9. - (1) În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa nu pot contacta reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată, datorită situatiei de urgentă, si nu se poate solicita nici autorizarea autoritătii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea si viata pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va efectua un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observatie a pacientului.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde descrierea împrejurării în care a fost acordată îngrijirea medicală, cu precizarea elementelor ce atestă situatia de urgentă, precum si a datelor din care să rezulte lipsa de discernământ a pacientului.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde numele si prenumele persoanei care a acordat asistenta medicală, data si ora la care a fost întocmit, actul medical efectuat în cauză, semnătura persoanei care a efectuat actul medical.

(4) În situatia în care actul medical a fost efectuat cu participarea mai multor persoane, se vor preciza în raport numele tuturor persoanelor care au efectuat actul în cauză si tipul de manevre medicale efectuate si raportul va fi semnat de toate aceste persoane.

 

CAPITOLUL III

Obligativitatea acordării asistentei medicale

 

Art. 10. - (1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa au obligatia să acorde asistentă medicală unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca pacient.

(2) Criteriile de acceptare ca pacient sunt următoarele:

a) metoda de preventie, diagnostic, tratament la care urmează să fie supusă persoana în cauză să facă parte din specialitatea/competenta medicului, medicului dentist, asistentului medical/moasei;

b) persoana în cauză să facă o solicitare scrisă către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasă de acordare a asistentei medicale, cu exceptia cazurilor în care persoana este lipsită de discernământ sau a situatiilor de urgentă medico-chirurgicală. Solicitarea va fi păstrată în fisa medicală sau, după caz, într-un registru special;

c) aprecierea medicului, medicului dentist, asistentului medical/moasei că prin acordarea asistentei medicale nu există riscul evident de înrăutătire a stării de sănătate a persoanei căreia i se acordă asistentă medicală. Aprecierea se face după un criteriu subiectiv si nu poate constitui circumstantă agravantă în stabilirea cazului de malpraxis.

Art. 11. - (1) Întreruperea relatiei cu pacientul se face de către medic, medicul dentist, asistentul medical/moasă în cazurile prevăzute de art. 653 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În situatia în care medicul doreste întreruperea relatiei cu pacientul, acesta va notifica pacientului dorinta terminării relatiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca pacientul să găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătătii pacientului.

(3) În vederea realizării notificării prevăzute la alin. (2), medicul trebuie să motiveze temeiul refuzului, astfel încât acesta să nu fie unul arbitrar.

(4) Notificarea se întocmeste în dublu exemplar, unul fiind transmis pacientului cu minimum 5 zile înaintea terminării relatiei, iar celălalt exemplar urmând să rămână la medic. În notificare se va preciza că terminarea relatiei în momentul notificării nu pune în pericol viata pacientului.

Art. 12. - (1) În situatia în care nu există ghiduri de practică aprobate la nivel national, în specialitatea respectivă, în acordarea asistentei medicale europene, personalul medical are obligatia aplicării standardelor recunoscute de comunitatea medicală a specialitătii respective.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), fiecare furnizor de servicii medicale va respecta standarde europene recunoscute de comunitatea medicală a specialitătii respective, standarde ce vor putea fi actualizate periodic, în functie de dezvoltarea stiintifică medicală.

 

CAPITOLUL IV

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale

 

Art. 13. - (1) Personalul medical încheie asigurare de malpraxis, în conditiile legii.

(2) O copie de pe asigurare va fi prezentată înainte de încheierea contractului de muncă, fiind o conditie obligatorie pentru angajare.

(3) Asigurarea va fi reînnoită la expirarea perioadei de valabilitate si va fi depusă, în copie, la angajator.

(4) În situatia în care nu există contract de muncă, copia asigurării va fi înaintată reprezentantului legal al furnizorului de produse, servicii medicale sau farmaceutice, la care persoana asigurată îsi desfăsoară activitatea.

 

CAPITOLUL V

Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti si alte persoane din domeniul asistentei medicale

 

Art. 14. - Persoanele prejudiciate printr-un act de malpraxis se pot adresa fie Comisiei de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită în continuare Comisia, fie instantei judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 15. - (1) În situatia în care are loc sesizarea Comisiei de monitorizare si competentă profesională pentru cazurile de malpraxis ori a instantei judecătoresti competente de către persoanele care au acest drept, potrivit legii, Comisia stabileste prin decizie dacă a fost sau nu un caz de malpraxis.

(2) Decizia se comunică persoanelor implicate în termen de 5 zile calendaristice.

Art. 16. - Decizia Comisiei poate fi contestată de către asigurător sau părtile implicate la instanta judecătorească competentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

Art. 17. - În situatia în care Comisia a stabilit existenta unei situatii de malpraxis, instanta judecătorească competentă poate, la cererea persoanei prejudiciate, să oblige persoana responsabilă la plata despăgubirilor.

Art. 18. - Despăgubirile pentru un act de malpraxis se pot stabili pe cale amiabilă în cazul în care rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului.

Art. 19. - (1) În situatia în care asiguratul, asigurătorul si persoana prejudiciată nu cad de acord asupra culpei asiguratului, cuantumul si modalitatea de plată a prejudiciului cauzat printr-un act de malpraxis se vor stabili de către instanta judecătorească.

(2) Prejudiciul se va despăgubi de către asigurător în limita sumei asigurate, în baza hotărârii judecătoresti definitive, iar în cazul în care prejudiciul depăseste suma asigurată, partea vătămată poate pretinde autorului prejudiciului plata diferentei până la recuperarea integrală a acestuia.

Art. 20. - Despăgubirile se stabilesc în raport cu întinderea prejudiciului.

Art. 21. - Acordarea despăgubirilor se poate face fie sub forma unei sume globale, fie prin plăti cu caracter viager sau temporar si va tine cont de toate cheltuielile pentru restabilirea sănătătii.

Art. 22. - În cazul “în care, după acordarea despăgubirilor, se face dovada unor noi prejudicii având drept cauză acelasi act de malpraxis, se pot acorda de către instanta judecătorească despăgubiri suplimentare.

Art. 23. - În situatia în care s-au acordat prestatii periodice ca formă de reparare a prejudiciului, se poate solicita instantei judecătoresti competente mărirea, reducerea cuantumului prestatiilor sau sistarea plătii dacă au intervenit modificări corespunzătoare ale stării sănătătii persoanei prejudiciate.

Art. 24. - Despăgubirile pot fi majorate de către instantă în situatia în care partea prejudiciată, ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care au fost stabilite despăgubirile, a fost încadrată într-un alt grad de handicap, ca urmare a actului de malpraxis, si s-a micsorat pensia de invaliditate.

Art. 25. - În situatia în care, ca urmare actului de malpraxis, a avut loc pierderea totală sau partială a capacitătii de muncă, instanta de judecată stabileste, în functie de situatie, modalitatea si cuantumul despăgubirilor.

Art. 26. - În cazul în carepersoana prejudiciată este un minor, cuantumul despăgubirilor va fi stabilit de către instantă, tinându-se seama de împrejurările de fapt, de îngrijirile pe care aceasta trebuie să le primească, de cheltuielile si eforturile suplimentare pe care trebuie să le facă pentru dobândirea unei calificări adecvate stării de sănătate si alte împrejurări ce vor fi stabilite de instantă.

Art. 27. - Cuantumul despăgubirilor poate fi reexaminat la data când persoana s-a încadrat în muncă.

Art. 28. - Renuntarea de către părinte, în numele minorului, la despăgubirile cuvenite acestuia nu se poate face decât cu prealabila încuviintare a autoritătii tutelare.

Art. 29. - Data de la care se plătesc despăgubirile este aceea a producerii actului de malpraxis.

Art. 30. - Raporturile dintre asigurat si asigurător sunt stabilite potrivit clauzelor din contractul de asigurare.

Art. 31. - (1) Despăgubirile se plătesc si atunci când persoanele vătămate sau decedate nu au domiciliul ori resedinta în România, cu exceptia cetătenilor din Statele Unite ale Americii, Canada si Australia.

(2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), persoanele vătămate sau succesorii legali ai acestora vor face dovada domiciliului ori resedintei persoanei vătămate la momentul producerii actului cauzator de prejudicii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 32. - (1) Comisia întocmeste un raport anual detaliat pe care îl prezintă Ministerului Sănătătii Publice până la data de 1 februarie a anului următor celui pentru care se întocmeste acest raport.

(2) Aducerea la cunostinta opiniei publice a raportului prevăzut la alin. (1) se face prin publicarea pe site-ul Ministerului Sănătătii Publice în luna martie a fiecărui an pentru anul anterior.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si devizul de calcul al tarifului întocmit de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursul pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se stabileste la valoarea de 786 lei/participant.

(2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) În contul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar, C.I.F. 18694843, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, Bucuresti, cont IBAN RO71TREZ7025025XXX007171, deschis la Trezoreria Statului, sectorul 2, Bucuresti.

Art. 2. - Sumele încasate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, în calitate de colaborator la organizarea si desfăsurarea concursului, se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursului de ocupare a functiei de manager la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 3. - Directia generală resurse umane si Directia securitate medico-socială si sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 27 martie 2007.

Nr. 628.