MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 257         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

87. - Lege pentru ratificarea Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

 

Conventie asupra relatiilor personale care privesc copiii

 

375. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 174 din 6 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3) si aii. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Decizia nr. 188 din 6 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

381/536/172. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

183. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii,

adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 si semnată de România la 17 iulie 2006.

Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 11 paragraful 1 din Conventia asupra relatiilor personale care privesc copiii, Ministerul Justitiei este desemnat ca autoritate centrală care exercită functiile prevăzute de prezenta conventie în cazul relatiilor personale transfrontaliere.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 87.

 

CONVENTIE asupra relatiilor personale care privesc copiii*)

Strasbourg, 15 mai 2003

 


*) Traducere din limba engleză.

 

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, denumită în continuare Conventie,

având în vedere dispozitiile Conventiei europene asupra recunoasterii si executării hotărârilor în materie de încredintare a copiilor si de restabilire a încredintării copiilor, adoptată la 20 mai 1980 (STE nr. 105),

având în vedere dispozitiile Conventiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii si ale Conventiei de la Haga din 19 octombrie 1996 asupra competentei, legii aplicabile, recunoasterii, executării si cooperării cu privire la răspunderea părintească si măsurile de protectie a copiilor,

având în vedere dispozitiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1347/2000 din 29 mai 2000 privind competenta, recunoasterea si executarea hotărârilor în materie matrimonială si în materia răspunderii părintesti asupra copiilor ambilor soti,

recunoscând că, asa cum a fost prevăzut în diferite instrumente juridice internationale ale Consiliului Europei, precum si în art. 3 al Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989, interesul superior al copilului este un considerent primordial,

fiind constiente de necesitatea de a adopta noi reglementări pentru ocrotirea relatiilor personale dintre copii si părintii lor, precum si cu alte persoane care au legături de familie cu copiii, conform protectiei asigurate de art. 8 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950 (STE nr. 5),

având în vedere art. 9 al Conventiei Natiunilor Unite privind drepturile copilului, care prevede dreptul copilului separat de unul sau de ambii săi părinti de a întretine relatii personale si contacte directe regulate cu ambii părinti, exceptând situatiile când acestea sunt contrare interesului superior al copilului,

având în vedere dispozitiile alin. 2 al art. 10 din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile copilului, care prevede dreptul copilului ai cărui părinti locuiesc în state diferite de a întretine în mod regulat relatii personale si contacte directe cu cei 2 părinti ai săi, cu exceptia unor circumstante exceptionale,

constiente de oportunitatea de a recunoaste nu numai părintii, ci si copiii drept titulari de drepturi,

convenind, în consecintă, să înlocuiască notiunea de „drept de vizită privind copiii” cu aceea de „relatii personale privind copiii”, având în vedere dispozitiile Conventiei europene privind exercitarea drepturilor copiilor (STE nr. 160) si dorinta de promovare a măsurilor care să-i poată ajuta pe copii în cadrul problemelor privind relatiile personale cu părintii si cu alte persoane care au legături de familie cu copiii,

fiind de acord să recunoască nevoia copiilor de a întretine relatii personale nu numai cu cei 2 părinti ai lor, ci si cu anumite alte persoane care au legături de familie cu copiii si importanta pentru părinti si pentru aceste alte persoane de a rămâne în contact cu copiii, sub rezerva protejării interesului superior al copiilor,

constatând necesitatea promovării adoptării de către state a unor principii comune în ceea ce priveste relatiile personale privind copiii, în special pentru a facilita aplicarea instrumentelor internationale în acest domeniu,

realizând că mecanismele instituite pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoresti străine în ceea ce priveste relatiile personale privind copiii au mai multe sanse de a da rezultate satisfăcătoare atunci când principiile pe care se întemeiază aceste hotărâri străine sunt similare principiilor în vigoare în statul care le pune în executare,

recunoscând necesitatea, atunci când copiii si părintii sau celelalte persoane având legături de familie cu copiii trăiesc în state diferite, de a încuraja autoritătile judiciare să permită mai des vizitele transfrontaliere si de a creste astfel încrederea tuturor celor interesati în faptul că acei copii vor fi înapoiati la terminarea acestor vizite,

constatând că măsurile de ocrotire eficiente si garantiile suplimentare sunt mai potrivite pentru a asigura înapoierea copiilor, în special la terminarea vizitelor transfrontaliere,

constatând că este necesar un instrument international suplimentar pentru a furniza solutii, mai ales în materie de relatii personale transfrontaliere privind copiii,

în dorinta de a stabili o cooperare între toate autoritătile centrale si toate celelalte organe competente, pentru a promova si a ameliora relatiile personale dintre copii si părintii lor, precum si cu celelalte persoane care au legături de familie cu acesti copii si, în special, pentru a promova cooperarea judiciară în cauzele privind relatiile personale transfrontaliere,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Scopul Conventiei si definitii

ARTICOLUL 1

Scopul Conventiei

 

Prezenta conventie are ca scop:

a) să stabilească principiile generale care trebuie să se aplice hotărârilor privind relatiile personale;

b) să stabilească măsurile asigurătorii si garantiile adecvate pentru a asigura exercitarea normală a relatiilor personale si înapoierea imediată a copiilor la terminarea perioadei de vizită;

c) să instaureze o cooperare între autoritătile centrale, autoritătile judiciare si alte organisme în scopul de a promova si a ameliora relatiile personale dintre copii si părintii lor, precum si cu celelalte persoane care au legături de familie cu ei.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentei conventii, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) relatii personale:

(i) sederea copilului, limitată în timp, la o persoană mentionată la art. 4 sau 5, cu care copilul nu locuieste de obicei, sau întâlnirea dintre copil si acea persoană;

(ii) orice forme de comunicare între copil si acea persoană;

(iii) furnizarea oricăror informatii cu privire la copil către acea persoană sau invers;

b) hotărâre privind relatiile personale - o hotărâre a unei autorităti judiciare privind relatiile personale, inclusiv o învoială privind relatiile personale, care a fost confirmată de o autoritate judiciară competentă sau care îmbracă forma unui act autentic înregistrat si executoriu;

c) copil - o persoană care are vârsta mai mică de 18 ani, cu privire la care o hotărâre referitoare la relatiile personale poate fi pronuntată sau executată într-un stat parte;

d) legături de familie - relatii strânse, precum cele existente între un copil si bunicii săi sau fratii si surorile sale, care decurg de drept sau dintr-o relatie de familie de fapt;

e) autoritate judiciară - o instantă judecătorească sau o autoritate administrativă care are competente echivalente.

 

CAPITOLUL II

Principii generale aplicabile hotărârilor privind relatiile personale

 

ARTICOLUL 3

Aplicarea principiilor

 

Statele părti adoptă măsuri legislative si alte măsuri care se vădesc necesare pentru a se asigura că principiile continute în acest capitol sunt aplicate de către autoritătile judiciare, atunci când pronuntă, modifică, suspendă sau revocă hotărâri privind relatiile personale.

 

ARTICOLUL 4

Relatii personale între un copil si părintii săi

 

1. Copilul si părintii săi au dreptul de a obtine si de a întretine relatii personale constante.

2. Aceste relatii personale nu pot fi restrânse sau excluse decât atunci când acest lucru este necesar în interesul superior al copilului.

3. Atunci când nu este în interesul superior al copilului să întretină relatii personale nesupravegheate cu unul dintre cei 2 părinti ai săi, se ia în considerare posibilitatea de întretinere a unor relatii personale sub supraveghere sau a altor forme de relatii personale cu acest părinte.

 

ARTICOLUL 5

Relatii personale între un copil si alte persoane decât părintii

 

1. Sub rezerva interesului superior al copilului, pot fi instituite relatii personale între copil si alte persoane decât părintii săi, care au cu acesta legături de familie.

2. Statele părti sunt libere să extindă această dispozitie si la alte persoane decât cele mentionate la alin. 1, iar acolo unde s-a făcut acest lucru statele părti pot decide în mod liber ce tip de relatie personală se aplică, asa cum este definită la art. 2 lit. a).

 

ARTICOLUL 6

Dreptul copilului de a fi informat, consultat si de a-si exprima opinia

 

1. Un copil considerat conform dreptului intern că are suficient discernământ are dreptul, exceptând cazul în care ar fi în mod evident contrar interesului său superior:

- să primească orice informatie relevantă;

- să fie consultat;

- să îsi exprime opinia.

2. Opiniilor si dorintelor, precum si sentimentelor constatate trebuie să li se acorde atentia cuvenită.

 

ARTICOLUL 7

Solutionarea litigiilor în materia relatiilor personale

 

Atunci când sunt solutionate litigii în materie de relatii personale, autoritătile judiciare iau toate măsurile adecvate:

a) pentru a se asigura că cei 2 părinti sunt informati despre importanta pe care o au pentru copil si pentru fiecare dintre ei stabilirea si întretinerea de relatii personale regulate cu copilul lor;

b) pentru a-i încuraja pe părinti si pe celelalte persoane care au legături de familie cu copilul să ajungă la învoieli pe cale amiabilă în ceea ce priveste relatiile personale cu acesta, în special prin recurgerea la medierea familială si la alte metode de solutionare a conflictelor;

c) înainte de a lua o hotărâre, să se asigure că dispun de informatii suficiente, în special din partea titularilor răspunderii părintesti, pentru a decide în interesul superior al copilului si, atunci când este cazul, să obtină informatii suplimentare de la alte organisme sau persoane relevante.

 

ARTICOLUL 8

Învoieli cu privire la relatiile personale

 

1. Statele părti încurajează părintii si celelalte persoane care au legături de familie cu copilul, prin mijloacele pe care le consideră potrivite, să respecte principiile enuntate în art. 4-7, atunci când încheie sau modifică o învoială cu privire la relatiile personale cu un copil. Aceste învoieli ar trebui să fie încheiate, de preferintă, în scris.

2. La cerere, autoritătile judiciare, cu exceptia existentei unei dispozitii contrare în dreptul intern, încuviintează o învoială cu privire la relatiile personale cu un copil, cu conditia ca această învoială să nu contravină interesului superior al copilului.

 

ARTICOLUL 9

Punerea în executare a hotărârilor privind relatiile personale

 

Statele părti iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că hotărârile privind relatiile personale sunt puse în executare.

 

ARTICOLUL 10

Măsuri asigurătorii si garantii ce trebuie luate cu privire la relatiile personale

 

1. Fiecare stat parte prevede si promovează folosirea de măsuri asigurătorii si de garantii. El comunică secretarului general al Consiliului Europei, prin intermediul autoritătilor sale centrale, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Conventiei pentru acest stat parte, cel putin 3 categorii de măsuri asigurătorii si garantii existente în dreptul său intern, în plus fată de măsurile asigurătorii si de garantiile prevăzute la art. 4 alin. 3 si la art. 14 alin. 1 lit. b) din Conventie. Schimbările privind măsurile asigurătorii si garantiile existente se comunică cât mai curând posibil.

2. Atunci când circumstantele cazului o cer, autoritătile judiciare pot oricând să subordoneze o hotărâre privind relatiile personale unor măsuri asigurătorii si unor garantii, în scopul de a asigura atât punerea în executare a hotărârii, cât si înapoierea copilului la locul în care el locuieste în mod obisnuit, la terminarea perioadei de vizită, ori împiedicarea unei deplasări ilicite a acestuia.

a) Măsurile asigurătorii si garantiile pentru asigurarea punerii în executare a hotărârii pot include în special:

- supravegherea relatiilor personale;

- obligatia pentru o persoană de a suporta cheltuielile de transport si de cazare pentru copil si, dacă se impune, pentru oricare altă persoană care îl însoteste;

- depunerea unei garantii de către persoana la care copilul locuieste în mod obisnuit, în scopul de a se asigura faptul că persoana care solicită relatiile personale nu este împiedicată să aibă astfel de relatii;

- o amendă impusă persoanei cu care copilul locuieste de obicei, în cazul în care această persoană ar refuza să se conformeze hotărârii privind relatiile personale.

b) Măsurile asigurătorii si garantiile care au drept scop să asigure înapoierea copilului sau să prevină o deplasare ilicită a acestuia pot cuprinde în special:

- depunerea pasaportului sau a unui alt act de identitate si, dacă este necesar, prezentarea unui document din care să rezulte că persoana care solicită relatii personale a notificat această depunere, pe durata vizitei, autoritătii consulare competente;

- garantii financiare;

- garantii reale asupra bunurilor;

- angajamente sau obligatii acceptate fată de instante;

- obligatia, pentru persoana care întretine relatii personale cu copilul, să se prezinte periodic cu copilul în fata unui organ competent, de exemplu, serviciul pentru protectia tinerilor sau un post de politie din raza locului unde relatiile personale se exercită;

- obligatia, pentru persoana care solicită relatii personale, de a prezenta un document care este emis de statul în care relatiile trebuie să se exercite, care să ateste recunoasterea si caracterul executoriu al unei hotărâri privind încredintarea sau relatiile personale ori ambele, înainte de pronuntarea hotărârii solicitate sau înainte de exercitarea relatiilor;

- impunerea unor conditii în raport cu locul în care relatiile personale urmează să se exercite si, dacă este necesar, înregistrarea, într-un sistem de informatii national sau transfrontalier, a unei interdictii care împiedică copilul să părăsească statul în care relatiile personale trebuie să aibă loc.

3. Orice astfel de măsuri asigurătorii si garantii sunt exprimate în formă scrisă sau sunt probate printr-un înscris si fac parte din hotărârea privind relatiile personale ori din învoiala încuviintată.

4. Dacă măsurile asigurătorii sau garantiile urmează să fie puse în aplicare într-un alt stat parte, autoritatea judiciară dispune de preferintă acele măsuri asigurătorii si acele garantii susceptibile să fie executate în acel stat parte.

 

CAPITOLUL III

ARTICOLUL 14

Măsuri pentru promovarea si îmbunătătirea Recunoasterea si executarea hotărârilor privind relatiile relatiilor personale transfrontaliere personale transfrontaliere

 

ARTICOLUL 11

Autoritătile centrale

 

1. Fiecare stat parte desemnează o autoritate centrală care să exercite functiile prevăzute de prezenta conventie, în cazul relatiilor personale transfrontaliere.

2. Statele federale, un stat în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept sau statele care au unităti teritoriale autonome sunt libere să desemneze mai mult de o autoritate centrală si să precizeze competenta teritorială sau personală a acestora. Acolo unde un stat a desemnat mai mult de o autoritate centrală, acesta specifică autoritatea centrală căreia îi poate fi adresată orice comunicare în vederea transmiterii către autoritatea centrală competentă din cadrul acestui stat.

3. Orice desemnare efectuată conform prezentului articol se notifică secretarului general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 12

Obligatiile autoritătilor centrale

 

Autoritătile centrale din statele părti:

a) cooperează între ele si promovează cooperarea între autoritătile lor competente, inclusiv autoritătile judiciare, pentru îndeplinirea obiectivelor Conventiei. Ele actionează cu toată diligenta necesară;

b) în vederea facilitării punerii în aplicare a prezentei Conventii, comunică reciproc, la cerere, informatii în legătură cu legislatia lor internă privind răspunderea părintească, inclusiv privind relatiile personale, precum si orice altă informatie mai detaliată în legătură cu măsurile asigurătorii si cu garantiile, altele decât cele prevăzute deja, conform art. 10 alin. 1, si serviciile lor disponibile (inclusiv servicii juridice, finantate de sectorul public sau într-un alt mod), precum si eventualele schimbări intervenite în legislatia si în serviciile în materie;

c) iau toate măsurile adecvate pentru a descoperi locul în care se află copilul;

d) asigură transmiterea de cereri de informatii emanând de la autoritătile competente si privind aspecte de drept sau de fapt în legătură cu procedurile aflate în curs;

e) se informează reciproc în legătură cu dificultătile care pot să apară cu ocazia aplicării Conventiei si fac tot posibilul în vederea înlăturării obstacolelor în aplicarea acesteia.

 

ARTICOLUL 13

Cooperarea internatională

 

1. Actionând în cadrul competentelor lor respective, autoritătile judiciare, autoritătile centrale, serviciile sociale si alte organe ale statelor părti interesate cooperează în procedurile privind relatiile personale transfrontaliere.

2. în special autoritătile centrale trebuie să sprijine autoritătile judiciare din statele părti să comunice reciproc si să obtină informatiile si sprijinul necesar pentru a le permite să ducă la îndeplinire scopurile prezentei conventii.

3. în prezenta unui caz transfrontalier, autoritătile centrale asistă copiii, părintii si alte persoane care întretin legături de familie cu copilul, în special, în vederea initierii unor proceduri privind relatiile personale transfrontaliere.

1. Statele părti trebuie sa prevadă, daca este cazul, in conformitate cu tratatele internationale relevante:

a) un sistem de recunoastere si de executare a hotărârilor pronuntate în alte state părti privind relatiile personale si dreptul de încredintare;

b) o procedură prin care hotărârile referitoare la relatiile personale si la dreptul de încredintare pronuntate într-un alt stat parte pot fi recunoscute si declarate executorii înainte de exercitarea relatiilor personale în statul solicitat.

2. Dacă un stat parte subordonează recunoasterea si/sau executarea unei hotărâri străine de existenta unui tratat sau a reciprocitătii, se va putea considera prezenta conventie ca temei juridic pentru recunoasterea si/sau executarea unei hotărâri străine privind relatiile personale.

 

ARTICOLUL 15

Modalitătile de punere în executare a hotărârilor privind relatiile personale transfrontaliere

 

Autoritatea judiciară a statului parte în care trebuie să fie pusă în executare o hotărâre pronuntată într-un alt stat parte în legătură cu relatiile personale transfrontaliere poate, atunci când recunoaste sau declară executorie o astfel de hotărâre ori într-un stadiu ulterior, să stabilească sau să adapteze modalitătile de punere în executare a acesteia, precum si măsurile asigurătorii si garantiile aferente acestei hotărâri, dacă acest lucru este necesar pentru facilitarea exercitării acestor relatii, sub rezerva ca elementele esentiale ale hotărârii să fie respectate si tinând cont, în special, de orice schimbare a împrejurărilor si a învoielilor făcute de cei interesati. în niciun caz hotărârea nu poate face obiectul unui examen de fond.

 

ARTICOLUL 16

Înapoierea unui copil

 

1. Atunci când la sfârsitul unei perioade de relatii personale transfrontaliere întemeiate pe o hotărâre privind relatiile personale înapoierea copilului nu s-a efectuat, autoritătile competente trebuie să asigure, la cerere, înapoierea imediată a acestuia, aplicând dacă este cazul dispozitiile incidente ale instrumentelor internationale, dispozitiile de drept national si, dacă este potrivit, să pună în aplicare măsurile asigurătorii si garantiile prevăzute eventual de hotărârea privind relatiile personale.

2. O hotărâre privind înapoierea copilului va fi pronuntată, în măsura în care este posibil, în termen de 6 săptămâni de la data cererii privind înapoierea acestuia.

 

ARTICOLUL 17

Cheltuieli

 

Cu exceptia cheltuielilor de repatriere, fiecare stat parte se angajează să nu pretindă solicitantului nicio plată pentru orice măsură luată în numele său în virtutea prezentei conventii de către autoritatea centrală a acestui stat.

 

ARTICOLUL 18

Cerinte privitoare la limbă

 

1. Sub rezerva acordurilor speciale încheiate între autoritătile centrale implicate:

a) comunicările adresate autoritătii centrale a statului solicitat sunt redactate în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori sunt însotite de o traducere în această limbă;

b) autoritatea centrală a statului solicitat trebuie totusi să accepte comunicările redactate în limba franceză sau în limba engleză ori însotite de o traducere în una dintre aceste limbi.

2. Comunicările care provin de la autoritatea centrală a statului solicitat, inclusiv rezultatele anchetelor efectuate, pot fi redactate în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori în limba franceză sau în limba engleză.

3. Totusi, un stat parte poate, prin declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să se opună utilizării fie a limbii franceze, fie a limbii engleze, conform alin. 1 si 2, în orice cerere, comunicare sau alt document adresată/adresat autoritătilor sale centrale.

 

CAPITOLUL IV

Relatia cu alte instrumente

ARTICOLUL 19

Relatiile cu Conventia europeană asupra recunoasterii si executării hotărârilor în materia de încredintare a copiilor si de restabilire a încredintării copiilor

 

Alin. 2 si 3 ale art. 11 din Conventia europeană asupra recunoasterii si executării hotărârilor în materie de încredintare a copiilor si de restabilire a încredintării copiilor, din 20 mai 1980 (STE no. 105), nu se aplică relatiilor dintre statele părti care sunt de asemenea state părti ale prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 20

Relatiile cu alte instrumente

 

1. Prezenta conventie nu afectează celelalte instrumente internationale la care statele părti ale Conventiei sunt părti sau vor deveni părti si care contin dispozitii privind domeniile reglementate de prezenta conventie. în special, prezenta conventie nu aduce atingere aplicării următoarelor instrumente juridice:

a) Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 privind competenta autoritătilor si legea aplicabilă în domeniul protectiei minorilor;

b) Conventia europeană asupra recunoasterii si executării hotărârilor în materia de încredintare a copiilor si de restabilire a încredintării copiilor, din 20 mai 1980, sub rezerva dispozitiilor art. 19;

c) Conventia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internationale de copii;

d) Conventia de la Haga din 19 octombrie 1996 privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor.

2. Nicio dispozitie a prezentei conventii nu poate să împiedice părtile să încheie acorduri internationale care să completeze sau să dezvolte dispozitiile Conventiei sau care să extindă câmpul de aplicare al acestora.

3. în relatiile lor reciproce, statele părti care sunt membre ale Comunitătii Europene aplică regulile Comunitătii Europene si, prin urmare, nu aplică regulile care decurg din prezenta conventie decât în măsura în care nu există nicio regulă comunitară care reglementează materia în cauză.

 

CAPITOLUL V

Amendamente la Conventie

ARTICOLUL 21

Amendamente

 

1. Orice amendament la prezenta conventie propus de o parte se comunică secretarului general al Consiliului Europei si se transmite de către acesta din urmă statelor membre ale Consiliului Europei sau oricărui alt stat semnatar, oricărui stat parte, Comunitătii Europene sau oricărui stat invitat să semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 22, precum si oricărui stat care a fost invitat să adere la prezenta conventie conform dispozitiilor art. 23.

2. Orice amendament propus de o parte se comunică Comitetului European de Cooperare Juridică (CDCJ), care transmite Comitetului de Ministri opinia sa cu privire la amendamentul propus.

3. Comitetul de Ministri examinează amendamentul propus, iar opinia sa cu privire la acesta se transmite către CDCJ, urmând ca după consultarea părtilor Conventiei care nu sunt membre ale Consiliului Europei să poată adopta acest amendament.

4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul de Ministri conform alin. 3 va fi comunicat părtilor, în vederea acceptării sale.

5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3 va intra în vigoare în pirma zi a lunii care urmează expirării unei perioade de o lună de la data la care toate părtile îl vor fi informat pe secretarul general al Consiliului Europei cu privire la acceptul lor.

 

CAPITOLUL VI

Clauze finale

ARTICOLUL 22

Semnarea si intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea sa, precum si Comunitătii Europene.

2. Prezenta conventie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 3 state, dintre care cel putin două state membre ale Consiliului Europei, îsi vor fi exprimat consimtământul de a fi legate prin Conventie, conform dispozitiilor alin. 2.

4. în raport de un stat mentionat la alin. 1 sau de Comunitatea Europeană, care îsi exprimă ulterior consimtământul de a fi legat prin Conventie, aceasta va intra în vigoare la expirarea unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

 

ARTICOLUL 23

Aderarea la Conventie

 

1. După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, după consultarea părtilor, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea Conventiei, să adere la prezenta conventie printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20(d) din Statutul Consiliului Europei si cu unanimitatea de voturi a reprezentantilor statelor contractante care au dreptul de a face parte din Comitetul de Ministri.

2. Pentru orice stat care aderă, Conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 24

Aplicarea teritorială

 

1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, la momentul semnării sau la momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să specifice care vor fi teritoriile asupra cărora se va aplica prezenta conventie.

2. Orice stat poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declaratie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei conventii asupra oricărui alt teritoriu specificat în această declaratie si pentru ale cărui relatii internationale este răspunzător sau în numele căruia este autorizat să-si asume angajamente. Conventia va intra în vigoare pentru acest teritoriu în prima zi din luna următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii declaratiei de către secretarul general al Consiliului Europei.

3. Orice declaratie făcută în virtutea celor două alineate precedente va putea, cu privire la orice teritoriu specificat în această declaratie, să fie retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Această retragere va intra în vigoare în prima zi din luna următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 25

Rezerve

 

Nu se admite nicio rezervă la dispozitiile prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 26

Denuntare

 

1. Orice parte poate oricând să denunte prezenta conventie trimitând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Această denuntare va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

 

ARTICOLUL 27

Notificări

 

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, oricărui stat semnatar, oricărui stat parte, Comunitătii Europene, oricărui stat care a fost invitat să semneze prezenta conventie conform art. 22 si oricărui stat invitat să adere la Conventie conform art. 23:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei conventii, conform art. 22 si 23;

d) orice amendament adoptat conform art. 21, precum si data intrării în vigoare a numitului amendament;

e) orice declaratie formulată în virtutea dispozitiilor art. 18;

f) orice denuntare făcută potrivit dispozitiilor art. 26;

g) orice alt act, orice altă notificare sau comunicare, în special în conformitate cu art. 10 si 11 din prezenta conventie.

Drept care, subsemnatii, legal împuterniciti, am semnat prezenta conventie.

Întocmită la Strasbourg la 15 mai 2003, în limbile franceză si engleză, cele două texte având valoare egală, într-un singur exemplar, care va fi depus în Arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată conformă fiecăruia din statele membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei conventii, Comunitătii Europene si oricărui stat invitat să adere la prezenta conventie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei

asupra relatiilor personale care privesc copiii,

adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei asupra relatiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 375.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 174 din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3)

si ari. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Irina Loredana Gulie - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3) si art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Partium Productie si Distributie Media” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 2.078/CA/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, prin consilier juridic. Lipseste cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pe fond, reprezentantul autoarei exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 108 alin. (3) privind emiterea ordonantelor Guvernului în limitele si conditiile prevăzute de legea specială de abilitare, deoarece, în conformitate cu scopul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, prin întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nu se poate întelege decât o suplimentare a personalului administrativ, iar nu instituirea anumitor reguli calitative si cantitative de productie a fonogramelor, videogramelor si/sau a programelor pentru calculator, ce au drept consecintă eliminarea din piată a unor agenti economici. Se mai sustine că textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, precum si Tratatului constitutiv al Uniunii Europene, prin raportare la dispozitiile art. 148 din Legea fundamentală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că exceptia de neconstitutionalitate a fost invocată pe cale de actiune directă la instanta de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.078/CA/2006, Curtea de Apel Oradea -Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3) si art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Partium Productie si Distributie Media” - S.R.L. din Oradea într-o cauză având ca obiect solutionarea actiunii în contencios administrativ formulată de reclamantă împotriva pârâtului, Guvernul României, având ca obiect cererea pentru constatarea lipsei efectelor juridice ale Ordonantei Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

În motivarea exceptiei se sustine că, prin textele de lege criticate, Guvernul a depăsit domeniul de legiferare acordat prin Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, fiind încălcate dispozitiile art. 108 alin. (3) din Constitutie. în acest sens, se arată că prevederile art. 31 alin. (2) si (3) si ale art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 contravin scopului pentru care a fost emisă ordonanta, asa cum a fost precizat prin art. 1 pct. VII subpunctul 11 din legea de abilitare, respectiv instituirea unor măsuri în vederea cresterii capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Se arată că textele de lege criticate instituie anumite reguli calitative si cantitative de productie a fonogramelor, videogramelor si/sau a programelor pentru calculator, ce au drept consecintă eliminarea din piată a unor agenti economici care nu respectă capacitatea minimă de productie, hotărâtă, potrivit textului de lege criticat, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, se sustine, în esentă, că impunerea prin lege a unor standarde tehnice de productie în vederea multiplicării fonogramelor, videogramelor si/sau a programelor pentru calculator, precum si a unei capacităti minime de productie, creează o discriminare între agentii economici cu o putere economică redusă si aceia cu o putere economică mare, capabili a se adapta acestor cerinte legale.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) lit. o), privind interzicerea comercializării de fonograme si videograme realizate în alte conditii tehnice decât cele prevăzute în actul normativ criticat, se sustine că în acest mod sunt încălcate dispozitiile art. 30 si art. 31 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene, adoptat la Roma în 1957, prin raportare la dispozitiile art. 148 alin. (2) din Constitutie.

Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că, sub aspectul invocării neconstitu-tionalitătii sintagmei „capacitatea minimă de productie”, prevăzută de art. 31 alin. (3) din actul normativ criticat, exceptia este inadmisibilă, aceasta fiind eliminată din continutul prevederii legale criticate, prin Legea nr. 364/2006, de aprobare a Ordonantei nr. 25/2006.

Referitor la pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 108 alin. (3) din Constitutie, Guvernul arată că, pe de o parte, Ordonanta nr. 25/2006 a fost emisă în temeiul Legii nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, iar măsurile instituite se încadrează în domeniul de abilitare. Pe de altă parte, arată că solutia normativă criticată a fost păstrată de Parlament, prin Legea de aprobare a Ordonantei nr. 364/2006, astfel încât sustinerile privind „sustragerea de la controlul forului legislativ” nu sunt întemeiate.

În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 135 alin. (2) din Legea fundamentală, se arată, invocându-se jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare la întelesul acestei dispozitii constitutionale, că prin textele de lege criticate legiuitorul a creat conditiile necesare unei bune supravegheri exercitate de organele de control în vederea stopării pirateriei în domeniul fonogramelor, în considerarea unui interes public general.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3) si art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată prin Legea nr. 364/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prevederile art. 31 alin. (3) au fost modificate prin articolul unic punctul 24 din Legea nr. 364/2006, astfel încât în prezent textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 31 alin. (2) si (3): „(2) Autorizatia se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care detin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum si un dispozitiv tehnic de verificare a calitătii.

(3) Conditiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor si multiplicatorilor.”;

- Art. 32 alin. (3): „(3) Discurile optice trebuie să fie realizate prin injectie si să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzantelor internationale.”;

- Art. 42 alin. (1) lit. o): „(1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează: (...)

o) multiplicarea de fonograme si videograme pe discuri optice tip blank cu încălcarea prevederilor art. 32 alin. (3), în scopul comercializării, împrumutului sau închirierii, precum si vânzarea ori revânzarea acestora, cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) si confiscarea produselor;”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autoarea exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 108 alin. (3) privind emiterea ordonantelor Guvernului în limitele si conditiile prevăzute de legea specială de abilitare, art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) referitoare la caracterul de economie de piată al economiei României si obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, art. 135 alin. (2) lit. b) privind obligatia statului de a proteja interesele nationale în activitatea economică, financiară si valutară si art. 148 alin. (2) referitoare la prioritatea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si a celorlalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, fată de dispozitiile contrare din legile interne.

De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 30 si art. 31 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene, adoptat la Roma în 1957.

Analizând exceptia, Curtea constată că prevederile art. 31 alin. (2) si (3) si art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate într-o cauză în care autorul exceptiei solicita instantei de judecată, prin actiunea principală, sesizarea Curtii Constitutionale pentru constatarea lipsei efectelor juridice ale Ordonantei Guvernului nr. 25/2006, în mod identic ca în prezenta spetă.

Astfel, prin Decizia hr. 5 din 9 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, Curtea a respins exceptia ca inadmisibilă, statuând că legile si ordonantele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principală, prin actiune introdusă exclusiv în acest scop la instanta de judecată sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de exceptie, în valorificarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim.

Curtea a retinut, de asemenea, că instanta de contencios administrativ are obligatia de a verifica, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dacă exceptia îndeplineste conditiile art. 29 alin. (1) -(3) din Legea nr. 47/1992 pentru a sesiza Curtea Constitutională, printre care si aceea ca exceptia să aibă legătură cu solutionarea cauzei pe fond. Prin urmare, atunci când obiect exclusiv al actiunii principale introduse la instanta de judecată este constatarea neconstitutionalitătii unei ordonante simple sau ordonante de urgentă a Guvernului, exceptia de neconstitutionalitate este transformată într-o veritabilă actiune, pierzându-si astfel natura sa juridică, înteleasă ca un mijloc de apărare ce nu pune în discutie fondul pretentiei deduse judecătii. Curtea a constatat că actiunea principală se identifică, practic, cu exceptia de neconstitutionalitate, astfel încât, retinând că sesizarea a fost făcută în mod nelegal, cu încălcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992, a respins exceptia ca inadmisibilă.

Având în vedere identitatea de situatii, atât solutia, cât si considerentele pronuntate în decizia mentionată sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru aceleasi ratiuni, Curtea va respinge ca inadmisibilă si exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si ar art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (3) si art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Partium Productie si Distributie Media” - S.R.L. din Oradea în Dosarul nr. 2.078/CA/2006 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 188

din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Doina Doandes în Dosarul nr. 5.300/90/2006 (nr. vechi 2.632/CV/2006) al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul acesteia nu a motivat în ce mod textul de lege criticat contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea nr. 80 din 27 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.300/90/2006 (nr. vechi 2.632/CV/2006), Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Doina Doandes cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că art. 80 din Legea nr. 19/2000 a fost „modificat si completat în defavoarea oamenilor muncii, a pensionarilor care au cotizat timp de 40 de ani la bugetul statului român”. Consideră că pensia ce i s-a stabilit este prea mică. în final solicită verificarea respectării Constitutiei la adoptarea legilor nr. 108/1990, nr. 42/1990, nr. 189/2000 si nr. 309/2002 în raport cu art. 1, 16, 31, 52 si 154 din Constitutie.

Tribunalul Vâlcea - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât dispozitiile art. 80 din Legea nr. 19/2000 nu aduc atingere normelor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că art. 80 din Legea nr. 19/2000 nu este contrar art. 16 din Legea fundamentală, întrucât nu contine nicio reglementare care să creeze o inegalitate pe criterii de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială, aplicându-se fără nicio discriminare tuturor persoanelor aflate în situatie identică. Mai arată că prevederile art. 1, 31, 52 si 154 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, în forma sa actuală, art. 80 prevede:

„(1) Valoarea unui punct de pensie se stabileste prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu cel putin rata inflatiei, prognozata pentru anul bugetar următor de institutia cu atributii în domeniu.

(2) In raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilită conform prevederilor alin. (1), poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Valoarea punctului de pensie, determinată conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mică de 30% si mai mare de 50% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”

Potrivit încheierii de sesizare, autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi constitutionale: art. 1 privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 31 referitor la dreptul la informatie, art. 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si art. 154 privind conflictul temporar de legi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu motivează în ce mod textul de lege criticat ar contraveni dispozitiilor constitutionale invocate, ci îsi exprimă doar nemultumirea pentru faptul că modul de stabilire a punctului de pensie îi este defavorabil, rezultând un cuantum mic al pensiei. Această problemă nu reprezintă, însă, o chestiune de constitutionalitate, ci un aspect ce tine de politica pe care legiuitorul a înteles să o adopte în domeniu si pe care Curtea, potrivit competentelor sale, nu o poate cenzura.

De altfel, Curtea observă că, de fapt, în notele scrise ale autorului exceptiei, acesta invocă dispozitiile art. 1, 16, 31, 52 si 154 din Constitutie atunci când solicită verificarea constitutionalitătii adoptării legilor nr. 108/1990, nr. 42/1990, nr. 189/2000 si nr. 309/2002, însă Tribunalul Vâlcea nu s-a referit si la aceste acte normative în încheierea prin care a sesizat Curtea.

Prin urmare, având în vedere aceste aspecte si dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate”, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Doina Doandes în Dosarul nr. 5.300/90/2006 (nr. vechi 2.632/CV/2006) al Tribunalului Vâlcea - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 381 din 2 martie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 536 din 3 aprilie 2007

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE Sl FAMILIEI

Nr. 172 din 6 martie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici

care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1 si nr. 1A*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor

Publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA C.F.R. MARFA S.A

CIF: RO11054837

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI CONSOLIDAT PE ANUL 2007

 

- mii lei-

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16)

1

1.825.823.00

2.071.646,00

245.823,00

113.47

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.800.935,00

2.064.836.00

263.001.00

114.66

 

 

a) productia vânduta

3

1.757.706,00

2.026.208.00

268.502.00

115.28

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

9.633,00

2.938,00

-6.695.00

30.50

 

 

c) venituri din subventii de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

0,00

0.00

 

 

 

-subventii, cf.prevederilor legale in vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

-transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) variatia stocurilor

6

1.784,00

1.810,00

26,00

101.46

 

 

e) productia imoblizata

7

0,00

0.00

0,00

0.00

 

 

- alte venituri din exploatare, din care:

a

31.612,00

33.880,00

2.068.00

106.50

 

 

-venituri din subventii de exploatare

 

 

 

 

 

 

 

aferente altor venituri

9

0,00

0.00

0.00

 

 

 

-alte venituri din exploatare

10

31.812,00

33.880.00

2.068.00

106.50

 

2.

Venituri financiare-total, din care

11

24.888,00

6.800,00

-18.088,00

27.32

 

 

a) venituri din interese de participare

12

500.00

520,00

20,00

104.00

 

 

b) venituri din arte investitii financiare si creante

 

 

0.00

 

 

 

 

care fac parte din activele imobilizate

13

0,00

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

14

5.117,00

5.000.00

-117.00

97.71

 

 

d) alte venituri financiare

15

19.271,00

1.280,00

-17.991.00

6.64

 

3,.

Venituri axtaordinare

16

0,00

10,00

10,00

0.00

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.18+45+49)

17

1.814.793,00

2.065.090,00

250.297.00

113,79

 

1.

Cheltuieli de exoloatare-total, din care:

18

1.754.530.00

2.011.560.00

257.030.00

114.65

 

 

a) cheltuieli materiale

19

270.963.00

300.292.00

29.329.00

110,82

 

 

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

20

130.997.00

133.317,00

2.320.00

101.77

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

21

9.352.00

2.743,00

-6.609.00

29.33

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

22

536.666,00

662.691,33

126.025.33

123.46

 

 

-salarii

23

376.101,00

459.182,00

83.081.00

122.09

 

 

-cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, din care:

24

122.847.00

149.604.19

26.757.19

121.78

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

63.366,00

112.869.63

29.501,63

135,39

 

 

-cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

26

9.621,00

9.183.64

-437,36

95,45

 

 

-chelt. priv.contributia la asigurări sociale de sănătate

27

29.858,00

27.550.92

-2.307,08

92,27

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

37.718,00

53.905,14

16.187.14

142.92

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

29

11.688,00

15.928.14

4.240.14

136,28

 

 

- cheltuieli sociale 2% din care:

29a

7.019,00

9.183,64

2.164,64

130,84

 

 

1- tichete de cresa (cf.art.3 din L193/2006)

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2- tichete cadou pt.ch.sociale (cf. art.2 din L193/2006)

 

0,00

0,00

0.00

0,00

 

 

- fond accidente de munca si boli profesionale

29b

4.669,00

5.596.54

927,54

119,87

 

 

- fd. garantare creante salariati

29c

0,00

1.147,96

1.147.96

0.00

 

 

- tichete de masă

30

26.030,00

37.977.00

11.947.00

145.90

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

31

62.203.00

66.100,00

3.897.00

106.26

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

33

744.349.00

846.416.67

102.067.67

113,71

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

34

299.684.00

413.063.67

113.379,67

137.83

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

35

144,00

150.00

6.00

104.17

 

 

-tichete de cadou pentru protocol(art.2 L 193/20O6)

35a

0.00

0,00

0.00

0.00

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

36

358.00

618,00

260.00

172,63

 

 

-tichete cadou pt. ch.recl.publlc. (cf.art.2 din L 193/2006)

36a

0.00

0,00

0.00

0.00

 

 

-tichete cadou pt.campanii de marketing, studiul pietei.

 

 

 

 

 

 

 

-promovarea pe piete existente sau noi(cf. art.2 din L193/2006)

36b

0,00

0,00

0.00

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

37

50,00

50.00

0.00

100,00

 

 

- alte cheltuieli din care;

38

444.665,00

433.353,00

-11.312.00

97.46

 

 

- taxa act. expl. a resurselor min.

39

 

 

 

 

 

 

- redeventa din conces.bunuri publice

40

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviara CN (TUI)

41

280.000,00

272.020.00

-V.S80.00

97.15

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori

42

2.120,00

2.900,00

780.00

136,79

 

 

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR si filiale CN din care:

43

110.000,00

110.000.00

0,00

100,00

 

 

cheltuieli cu alte prest.ce nu intra in calcul TUI

44

65.000.00

65.000,00

0,00

100,00

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

45

60.261,00

53.620,00

-6.741.00

88,81

 

 

a) ajustări de valoare priv. imob.financ. si investitiile financiare detinute ca active circulante

46

1.950.00

1.870.00

-80.00

95.90

 

 

b) cheltuieli privind dobânzile

47

53.241.00

50.250,00

-2.991.00

94.38

 

 

c) alte cheltuieli financiare

48

5.070.00

1.400.00

-3.670.00

27,61

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

2.00

10.00

8,00

0,00

III.

 

REZULTATUL BRUT-(profit/pierdere)

50

11.030,00

6 556,00

-4.474,00

59,44

 

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

51

581.50

327.80

-223.70

99.44

 

 

-fond de rezerva

92

551.50

327.80

-223.70

50.44

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

53

0,00

0,00

0,00

0,00

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

54

1.678,58

996.51

-680.05

59,44

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

9.353.44

5.559,49

-3.793,95

59.44

 

1.

Rezerve legale

56

551.50

327,80

-223,70

59,44

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

8.801.94

5.231,69

-3.570,25

59.44

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege

58

 

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii  dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

59

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

60

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatior la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în exercitiul financiar de referinta

61

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

 

 

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

63

 

 

 

 

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din  care:

64

72.774,00

128.997,00

56.223,00

177.26

 

1.

Surse proprii

65

36.459,00

63.050,00

26.591,00

172.93

 

2.

Alocate de la buget

66

 

 

 

 

 

3.

Credite bancare

67

23.315.00

28.947.00

5.632.00

124.16

 

 

-interne

68

 

 

 

 

 

 

-externe (BERD,BIRD,IRS)

69

23.315,00

28.947,00

5.632,00

124.16

 

 

Alte surse (Eurobonduri)

70

13.000.00

37.000,00

24.000,00

284,62

IX. X.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

72.774,00

128.997.00

56.223.00

1773

 

1.

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

72

49.459,00

100.050.00

50.591.00

2023

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

23.315.00

28.947,00

5.632,00

124.16

 

 

-interne

74

 

 

 

 

 

 

-externe

75

23.315.00

28.947.00

5.632,00

124,16

 

 

REZERVE, din care:

76

551,50

327,80

-223,70

59,44

 

1.

Rezerve legale

77

551,50

327,80

-223.70

59.44

 

2.

Rezerve statutare

78

 

 

 

 

 

3.

Alte rezerve

79

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

 

 

 

1.

Venituri totale

81

1.825.623,00

2.071.646.00

245.823.00

113,46

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.814.793.00

2.065.090,00

260.297,00

113,79

 

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

22.867

22.995

128,00

100,56

 

4.

Nr. mediu de personal total

84

22.770

22.898

128,00

100.56

 

5.

Fond de salarii, din care:

85

376.101.00

459.182.00

83.081,00

122.09

 

 

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

86

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG 79/2001, din care:

87

122,20

141.00

18.80

115.38

 

 

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariata, potrivit art.7(2) din OUG 79/2001

88

36,60

30.60

-6.00

83.61

 

 

-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001

89

49,00

49,00

0,00

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp

90

375.439.80

458.368.00

82.928.20

122,09

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

91

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

92

539.00

673,00

134.00

124.86

 

 

Câstigul mediu lunar pe salariat

93

1.374,09

1.668,22

294,13

121*1

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 81/rd84) - in preturi curente

94

 

 

 

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 81/rd84) - in preturi comparabile

95

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu(unitati fizice/pers)*

96

 

 

 

 

 

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale /venituri totale) x 1000= (rd.17/rd.1)*1000

97

993.96

996.84

2.88

100.29

 

11.

Plati restante - total

96

152,079.25

152,009.67

-69.58

99.95

 

 

~ preturi curente

99

152.07925

152,009.67

-69.58

99.95

 

 

~ prefuri comparabile (rd.98 “indicele de crestere a preturilor prognozat)

100

158,922.82

152,009-67

-6,913.14

95.65

 

12.

Creante restante-total

101

170,515.62

170,437.61

-7601

99.95

 

 

~ preturi curente

102

170,515.62

170,437.61

-78.01

99.95

 

 

~ preturi comparabile (rd. 101 “indicele de crestere a preturilor prognozat)

103

178,188.82

170,437.61

-7.751.21

95.65


* Productivitatea muncii în unităti fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având în vedere specificul

 

ANEXA Nr. 1A

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTNLOR SI TURISMULUI SOCIETATEA NATIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFĂ “CFR Marfă” SA

COD FISCAL 11054537

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

1.797.500,00

2.043.850,00

246.350,00

113.71

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

1.772.780,00

2.037.250,00

264.470,00

114,92

 

 

a) productia vândută

3

1.740.040,00

2.002.360,00

262.320,00

115,08

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

360,00

400,00

40,00

111,11

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) variatia stocurilor

 

680,00

710.00

30,00

104,41

 

 

e) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

f) alte venituri din exploatare, din care:

7

31.700,00

33.780,00

2.080,00

106,56

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

31.700,00

33.780,00

2.080,00

106,56

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

24.720,00

6.600,00

-18.120,00

26,70

 

 

a) venituri din interese de participare

11

500.00

520,00

20,00

104,00

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

4.950,00

4.800,00

-150,00

96,97

 

 

d) alte venituri financiare

14

19.270,00

1.280,00

-17.990,00

6,64

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+44+48)

16

1.791.500,00

2.037.350,00

245.850,00

113,72

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

1.731.710,00

1.984.380,00

252.670.00

114.59

 

 

a) cheltuieli materiale

18

240.250.00

266.475,00

26.22S.00

110,92

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

125.000,00

127.000,00

2.000,00

101,60

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

470,00

400.00

-70,00

86.11

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

463.351,00

573.698.48

110.347,48

123,82

 

 

 

- salarii

22

324.659,00

396.364,00

71.706.00

122.00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

107.319,00

132.147,75

24.828,75

123,14

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

73.100,00

100.438,63

27.338,63

137,40

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pt. somaj

25

8.342,00

7.927,28

-414,72

95,03

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

25.877,00

23.781,84

-2.095,16

91,90

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

31.373,00

45.186,73

13.813,73

144,03

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

9.973.00

13.436,73

3.463,73

134,73

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

6.200,00

7.927,28

1.727,28

127,86

 

 

 - tichete de cresă (cf. art. 3 din L. 193/2006)

 

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă si boli profesionale

28c

3773,00

4.518,54

745,54

119,76

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

 

990,91

990,91

 

 

 

- tichete de masă

29

21.400,00

31.750,00

10.350,00

148,36

 

 

e) ajustarea valoni imobilizărilor corporale si necoroorale

30

60.000,00

63.000,00

3.000,00

105,00

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

842.639,00

953.806,52

111.167,52

113,19

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

400.655,00

531.531,52

130.876,52

132,67

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

34

130,00

130,00

0,00

100,00

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

35

270,00

520,00

250,00

192,59

 

 

- tichete cadou pentru eh. de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietici, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din L 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

50,00

50,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli, din care:

37

432.743,00

422.275.00

-10.468,00

97,58

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)

40

280.000,00

272.020,00

-7.980,00

97,15

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alti operatori

41

2.120,00

2.900,00

780,00

136,79

 

 

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR si filiale CN, din care:

42

110.000,00

110.000,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu alte prest. ce nu intră în calcul TUI

43

65.000,00

65.000,00

0,00

100,00

 

2

Cheltuieli financiare -total, din care:

44

59.790,00

52.970,00

-6.820,00

88.59

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

45

53.000,00

50.000,00

-3.000,00

94,34

 

 

- ajustări de valoare priv. imob. financiare si investitiile financiare detinute ca active criculante

46

1.950,00

1.870,00

-80,00

95,90

 

 

- alte cheltuieli financiare

47

4.840,00

1.100,00

-3.740,00

22,73

 

3

Cheltuieli extraordinare

48

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

49

6.000,00

6.500,00

500,00

108,33

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

50

300,00

325,00

25,00

108,33

 

- fond de rezervă

51

300,00

325,00

25,00

108,33

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

52

5.700,00

6.175,00

475,00

108,33

VI

IMPOZIT PE PROFIT

53