MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 274         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

482. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

364. - Hotărâre pentru modificarea si completarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006

 

367. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

 

369. - Hotărâre pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2007 ca zi liberă

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Pătrut Alexandru Cornel-Viorel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2007.

Nr. 482.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, litera u) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,u) să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare;".

2. La articolul 17 alineatul (1), literele s) si u) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

u) activităti care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică: dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete medicale de boli infectioase din structura spitalelor;".

3. La articolul 17 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:

,,v) cheltuieli de personal si cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare în unitătile si compartimentele de primire a urgentelor în cadrul spitalelor de urgentă."

4. După alineatul (5) al articolului 17 se introduc două noi alineatele, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Tratamentul în cazul stării posttransplant în cadrul Programului national de transplant de organe, tesuturi si celule se finantează integral din bugetul Ministerului Sănătătii Publice prin transfer din veniturile proprii către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

(7) În cursul trimestrului II 2007, pentru asigurarea continuitătii tratamentului în ambulatoriu al bolnavilor diabetici, cu afectiuni oncologice si al persoanelor care au efectuat transplant, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor, medicamentele specifice oncologice, precum si cele pentru tratamentul stării posttransplant se eliberează atât prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cât si prin farmaciile cu circuit închis apartinând unitătilor sanitare, prin care aceste programe se derulează."

5. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Pentru asigurarea calitătii serviciilor medicale, cabinetele medicale vor functiona cu asistenti medicali. Numărul optim de asigurati înscrisi pentru care cabinetele medicale vor angaja asistenti medicali este de 1.000."

6. La articolul 41, partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Asistenta medicală ambulatorie de specialitate se asigură de medici de specialitate, medici dentisti si dentisti, împreună cu personal mediu sanitar si alte categorii de personal si cu personalul sanitar din serviciile conexe actului medical si se acordă prin:".

7. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.

8. La articolul 46 alineatul (5), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Medicul de specialitate care are contract de muncă cu normă întreagă sau integrare clinică într-o sectie a unui spital aflat în relatie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, să nu depăsească maximum 17,5 ore pe săptămână, iar dacă medicul de specialitate are contract de muncă în spital cu timp partial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate în cadrul unui program de activitate stabilit în afara celui din spital si care, pentru specialitătile clinice, poate fi de 35 de ore pe săptămână, după cum urmează:".

9. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) să acorde servicii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate, a serviciilor de medicină dentară, precum si a serviciilor de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familială. Lista cuprinzând afectiunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate se stabileste prin norme. Pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale în asistenta ambulatorie de specialitate nu solicită bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale în ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice;".

10. La articolul 51 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) si i), cu următorul cuprins:

„h) medicii dentisti si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pentru elevi, respectiv studenti;

i) medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică."

11. La articolul 51 alineatul (2), teza finală se completează si va avea următorul cuprins:

„Pentru situatiile prevăzute la lit. b), d), e) si f), casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu medicii respectivi, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de către acestia pentru serviciile medicale clinice. Pentru situatia prevăzută la lit. h), casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu medicii respectivi, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de către acestia pentru investigatii medicale paraclinice de radiologie (radiografie dentară retroalveolară si panoramică) si pentru specialitătile clinice, dacă este necesară rezolvarea cazului din punct de vedere orodentar. Pentru situatia prevăzută la lit. i), casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu medicii respectivi, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de către acestia atât pentru serviciile medicale clinice, cât si pentru servicii medicale paraclinice."

12. Articolul 60 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 60. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordă asiguratilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unităti sanitare ambulatorii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unitătile de asistentă medico-socială, precum si a medicilor care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalelor ca unităti fără personalitate juridică. Casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu unitătile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalelor ca unităti fără personalitate juridică, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de către medicii care îsi desfăsoară activitatea în aceste unităti.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesită izolare si tratament, si internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau al urmăririi penale."

13. La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul reorganizării unitătilor sanitare cu paturi prin desfiintarea lor si înfiintarea concomitentă a unor noi unităti sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridică, contractele de furnizare de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate si aflate în derulare se preiau de drept de către noile unităti sanitare înfiintate, corespunzător drepturilor si obligatiilor aferente noilor structuri."

14. La articolul 72, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Modalitatea de plată a serviciilor de hemodializă este tarif pe serviciu medical.

Tariful pe serviciu medical include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la centrul de dializă până la domiciliul acestora si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si al persoanelor cu vârsta peste 18 ani cu nanism, care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alt judet decât cel de domiciliu al persoanei respective."

15. La articolul 72, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Transportul nemedicalizat al asiguratului de la centrul de dializă până la domiciliul acestuia si retur, în vederea efectuării hemodializei în unităti sanitare publice sau centre-pilot, poate fi efectuat de furnizorii de servicii de hemodializă autorizati si evaluati potrivit legii sau, după caz, de unităti specializate autorizate si evaluate si de unităti autorizate în acest sens conform legii, pe baza contractului încheiat cu furnizorii de servicii medicale."

16. La articolul 92, literele a), d), l), q) si s) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, inclusiv cu medicamente la pret de referintă si la pret de decontare;

d) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă în vederea eliberării acestora si decontării contravalorii medicamentelor de către casele de asigurări de sănătate;

l) să elibereze, în limita valorii de contract, medicamentele din prescriptiile medicale asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidentă asiguratul, în conditiile în care furnizorul de medicamente are contract cu casa de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat prescriptia medicală a încheiat contract sau conventie în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale eliberate în situatiile prevăzute în norme; în cazul medicamentelor antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevăzute în norme, valorile de contract sunt orientative;

q) să depună, în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele, documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile precizate prin norme, decontarea se face la nivelul realizat cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate;

s) să elibereze medicamentele la preturile cele mai mici si numai cu acordul asiguratului să elibereze medicamentele din cadrul aceleiasi DCI la preturi mai mari decât preturile de referintă."

17. La articolul 92, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în norme cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;".

18. La articolul 93, literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în contract, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, conform facturilor emise si documentelor însotitoare, în limita valorii contractate, respectiv la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice în conditiile precizate prin norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă în limita sumelor alocate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie;

d) să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A si B asupra pretului de referintă, respectiv diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă/pretul de decontare al medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor acordate în cadrul programelor nationale de sănătate;".

19. La articolul 94, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală sau, după caz, la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevăzute în norme, pentru care s-a stabilit valoare de contract orientativă în limita sumelor alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în norme;".

20. La articolul 96, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, dacă nu realizează venituri din muncă, precum si pentru gravide si lăuze, care beneficiază de asigurare fără plata contributiei în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral valoarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzător fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în sublistele A, B si C sectiunile C1 si C3, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică, potrivit autorizatiei de punere pe piată, în conditiile alin. (1)-(3), indiferent de boala pentru care se face prescrierea. Medicamentele din sectiunea C2 pot fi prescrise în regim ambulatoriu pentru afectiunile care nu sunt cuprinse în subprogramele din programul national cu scop curativ, potrivit autorizatiei de punere pe piată. În cadrul subprogramelor din programul national cu scop curativ, medicamentele din sectiunea C2, pentru care se organizează licitatie la nivel national în cursul anului 2007, pot fi prescrise în regim ambulatoriu până la definitivarea licitatiei, dacă acestea nu pot fi eliberate prin subprogramele din programul national cu scop curativ pentru că nu au făcut obiectul licitatiei precedente la nivel national."

21. Alineatul (5) al articolului 96 se completează si va avea următorul cuprins:

„(5) Pe acelasi formular de prescriptie se pot înscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublistă, cu exceptia medicamentelor antidiabetice orale corespunzătoare DCI-urilor din grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21 si de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, precum si a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice, în conditiile prevăzute în norme, pentru care se completează prescriptii distincte."

22. La articolul 97 alineatul (2), literele d) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. 100; pentru societătile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functionează mai multe farmacii/puncte de lucru, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul societătii a măsurilor prevăzute la art. 100 de câte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare farmacie/punct de lucru din structura societătii farmaceutice; dacă la nivelul societătii comerciale se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 100 pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeasi farmacie/acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru farmacia/punctul de lucru la care se înregistrează aceste situatii si se modifică corespunzător contractul.

h) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 92 lit. d1), i), j), k) si o);".

23. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 1001, cu următorul cuprins:

„Art. 1001. - Alte situatii ce determină rezilierea, suspendarea sau încetarea contractului numai pentru punctul, respectiv punctele de lucru la care se înregistrează aceste situatii, prin excluderea/suspendarea lor din contract si modificarea corespunzătoare a contractului, sunt prevăzute în norme."

24. La articolul 103, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sănătătii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisă de producător, după caz;".

25. La articolul 104, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale, preturile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor medicale, care trebuie să fie aceleasi cu cele prevăzute la art. 103 lit. g), însotite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătătii Publice si/sau de declaratiile de conformitate EC emise de producători, după caz;".

26. La articolul 104, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

„h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă de un furnizor autorizat si evaluat aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, taIoanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinentă urinară, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice sau a verificării după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;".

27. La articolul 111 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine certificat de înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătătii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisă de producător, după caz;".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 364.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

(2) Ministerul Transporturilor stabileste politica în domeniul transporturilor, la nivel national, elaborează strategia si reglementările specifice de dezvoltare si de armonizare a activitătilor de transport în cadrul politicii generale a Guvernului si îndeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor si al infrastructurii de transport.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administratiei publice centrale, îndeplineste următoarele atributii principale:

1. elaborează si supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, administrarea si utilizarea infrastructurii de transport si punerea acestei infrastructuri la dispozitia utilizatorilor, potrivit legii;

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor;

3. elaborează strategiile de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, precum si a activitătilor de transport;

4. elaborează si implementează strategii, politici, programe privind reteaua de drumuri publice din România: drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri comunale si străzi;

5. elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;

6. coordonează, monitorizează si sprijină îndeplinirea obligatiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, a celorlalte angajamente rezultate din procesul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, precum si a strategiilor si programelor nationale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul său de competentă;

7. comunică Comisiei Europene si/sau statelor membre toate măsurile rezultate din directivele comunitare transpuse, potrivit domeniului său de responsabilitate;

8. elaborează pozitiile României pe problematica afacerilor europene în domeniul său de competentă;

9. fundamentează si elaborează necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniul său de activitate;

10. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe si din fonduri comunitare, în domeniul său de activitate;

11. exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;

12. elaborează si pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniul său de activitate si asigură gestionarea întregului proces de privatizare si postprivatizare pentru unitătile de sub autoritatea sa si/sau la care este actionar;

13. aprobă tarifele percepute de institutiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizatii si licente, precum si cuantumul redeventelor ce se obtin prin concesionarea infrastructurilor de transport apartinând domeniului public aflate în administrarea sa, potrivit legii;

14. asigură organizarea si dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor si asigură valorificarea acesteia, ca informatii de interes public, prin reglementări tehnice si alte activităti specifice de reglementare, potrivit legii;

15. organizează si finantează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice si a fondurilor documentare specializate din domeniul transporturilor, participând la sistemul informational national si international;

16. promovează sistemul institutional pentru dezvoltarea pietei libere a transporturilor, asigură conditiile unui mediu concurential în cadrul fiecărui mod de transport, precum si între modurile de transport;

17. elaborează si promovează cadrul legal în vederea stimulării investitiilor în domeniul său de activitate;

18. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniul său de activitate;

19. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de domeniul său de activitate;

20. reprezintă interesele statului în cadrul organismelor comunitare, pe baza conventiilor, acordurilor si întelegerilor stabilite, si dezvoltă relatii de colaborare cu entităti din statele membre, în domeniul său de competentă;

21. sustine promovarea intereselor operatorilor economici autohtoni de profil pe pietele internationale;

22. avizează si urmăreste realizarea programelor si proiectelor de constructii si Infrastructuri în domeniul său de activitate;

23. asigură administrarea, dezvoltarea si gestionarea infrastructurilor de transport apartinând domeniului public si ale echipamentelor de interes national din sistemul national de transport;

24. asigură tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;

25. asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;

26. sprijină dezvoltarea si functionarea transportului public;

27. stimulează libera initiativă si asigură autonomia transportatorilor;

28. concesionează, în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului din domeniul transporturilor;

29. elaborează si supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare si alte tarife care sunt în competenta de aprobare a Guvernului;

30. clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;

31. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;

32. elaborează si supune spre aprobare Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor si a mărfurilor între toate localitătile tării, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;

33. Încheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania natională care administrează infrastructura feroviară si contracte de servicii publice cu societătile nationale si/sau cu societătile comerciale care efectuează transport feroviar public de călători;

34. realizează activităti de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul institutiilor publice din subordine, al companiilor nationale, societătilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum si al societătilor comerciale, care desfăsoară activităti în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, pentru membrii de familie ai acestora, precum si pentru pensionarii care au lucrat în transporturi si pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitară proprie;

35. emite certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat de sub autoritatea sau din subordinea Ministerului Transporturilor;

36. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, din fonduri comunitare si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse legal constituite, din domeniul său de activitate;

37. analizează studiile de fezabilitate pentru lucrările din domeniul său de activitate aflate în competenta de aprobare a Guvernului si le prezintă Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte, sustinând necesitatea, oportunitatea si eficienta economică a acestora; participă la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;

38. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea si punerea în aplicare a normelor tehnice si a reglementărilor specifice, asigurarea pregătirii profesionale si perfectionării personalului din transporturi, efectuarea certificării si înmatriculării mijloacelor de transport si asigurarea inspectiei si controlului acestora, efectuarea certificării operatorilor economici care desfăsoară activităti de transport, efectuarea certificării personalului cu atributii în domeniul sigurantei transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

39. îndeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructură din domeniul transporturilor;

40. coordonează programele de asistentă tehnică acordate de Uniunea Europeană si de alte organisme internationale;

41. asigură managementul tipurilor de risc generatoare de situatii de urgentă, repartizate Ministerului Transporturilor, si îndeplinirea functiilor de sprijin specifice, în conditiile legii;

42. asigură managementul protectiei civile în domeniul său de competentă.

Art. 3. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Transporturilor colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor poate solicita si obtine, fără plata tarifelor, informatii privind date înregistrate în registrul comertului computerizat.

Art. 4. - (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor are următoarele atributii principale, pe care le exercită direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unităti care functionează sub autoritatea sau în coordonarea sa ori societăti comerciale autorizate:

1. aprobă, potrivit legii, instructiuni si regulamente obligatorii pentru activitătile de transport feroviare, auto, navale si aeriene;

2. coordonează si participă la investigarea incidentelor si accidentelor produse în activitătile de transport si emite reglementări specifice privind raportarea si investigarea tehnică a acestora, în conditiile legii;

3. elaborează, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;

4. exercită inspectia de stat privind respectarea reglementărilor interne si internationale în activitătile specifice transporturilor;

5. acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plată sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;

6. emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a operatorilor economici care efectuează sau urmează să efectueze activităti de transport sau activităti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor, autorizatiilor si certificatelor;

7. stabileste organizarea regională a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene;

8. aprobă utilizarea spatiului aerian, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apărării si ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

9. exercită activitatea de registru, de inspectie de stat si de control în transporturi;

10. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat, fonduri comunitare si a resurselor din credite interne si externe, al stadiului executării fizice a lucrărilor de infrastructură din domeniul său de activitate si al calitătii acestora;

11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau care concură la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;

12. emite norme obligatorii de sigurantă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si în transportul multimodal si combinat si supraveghează respectarea acestora;

13. autorizează functionarea porturilor, aeroporturilor civile, gărilor si a autogărilor;

14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;

15. certifică starea tehnică a mijloacelor de transport, în conformitate cu reglementările nationale si conventiile si acordurile internationale la care România este parte;

16. asigură certificarea si omologarea de tip sau individuală a mijloacelor de transport;

17. gestionează frecventele de comunicatii alocate;

18. emite norme si asigură prin reteaua sanitară proprie asistenta medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitătilor de transport si emite autorizatii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;

19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apărării, închiderea unor linii de cale ferată nerentabile sau mentinerea în exploatare a liniei respective si regimul exploatării acesteia;

20. emite reglementări specifice privind certificarea agentilor aeronautici civili si asigură eliberarea, prelungirea valabilitătii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare a agentilor aeronautici civili;

21. emite reglementări specifice privind siguranta si securitatea activitătilor aeronautice civile si supraveghează respectarea acestora;

22. emite reglementări specifice obligatorii pentru efectuarea transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

23. asigură organizarea spatiului aerian national, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării;

24. coordonează sistemul de securitate în domeniul aviatiei civile si aprobă sistemele de facilităti aeronautice la nivelul aeroporturilor civile;

25. emite reglementări specifice privind certificarea tehnicii aeronautice si asigură certificarea acesteia;

26. emite reglementări specifice privind certificarea personalului aeronautic civil si asigură eliberarea, prelungirea valabilitătii, validarea, echivalarea, modificarea, limitarea, suspendarea si revocarea documentelor de certificare pentru această categorie de personal;

27. asigură organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriană în spatiul aerian al României si autorizează efectuarea zborurilor în spatiul aerian national, în limita competentelor legale;

28. avizează efectuarea de lucrări în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă;

29. asigură certificarea aerodromurilor civile;

30. emite reglementări specifice privind raportarea si investigarea evenimentelor de aviatie civilă, precum si a actelor de interventie ilicită asupra aeronavelor civile;

31. aprobă tarifele percepute de către organismele tehnice specializate, institutiile publice sau operatorii economici, ca urmare a prestării activitătilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codului aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

32. restrictionează operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian national, după caz, în scopul protectiei mediului;

33. stabileste aeroporturile din România care, în urma derulării activitătilor specifice, au impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementării de programe de protectie a mediului, cu avizul ministerului de resort;

34. aprobă, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a căror functionare are impact semnificativ asupra mediului;

35. acordă permisiunea de intrare si de plecare a navelor românesti si străine în/din porturile civile românesti;

36. supraveghează si controlează navigatia în apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul acestora; controlează navele sub pavilion român în apele internationale;

37. stabileste, nominal si pe portiuni, căile nationale navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama si de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;

38. stabileste regulile de navigatie în marea teritorială, în apele interioare si în porturile românesti, în conformitate cu reglementările nationale si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte; organizează si coordonează sistemele de urmărire a traficului de nave în apele nationale navigabile;

39. acordă dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;

40. emite reglementări cu privire la durata si continutul cursurilor de pregătire, modul de obtinere a brevetelor si certificatelor de capacitate, a documentelor de conformitate, precum si cu privire la anularea sau suspendarea acestora;

41. organizează sistemul de salvare pe mare si pe apele interioare navigabile;

42. stabileste căile navigabile, porturile, radele si bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;

43. stabileste modul de recrutare, scolarizare si brevetare a pilotilor, precum si efectuarea serviciului de pilotaj maritim si fluvial;

44. stabileste, cu acordul Ministerului Internelor si Reformei Administrative si al organelor de grăniceri, locurile de acostare si de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritorială;

45. eliberează, printr-o societate cu clasificare agreată, certificate de clasificare a navei si a echipamentelor acesteia, care atestă buna stare de navigabilitate, în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

46. stabileste normele tehnice privind constructia si exploatarea navelor;

47. stabileste conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnică periodică;

48. certifică prin omologare, agreare si prin inspectie tehnică periodică, după caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;

49. autorizează statiile de inspectie tehnică, supraveghează si controlează activitatea acestora si atestă personalul care efectuează inspectia tehnică periodică;

50. autorizează operatorii economici care desfăsoară activităti de reparatii, de întretinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz;

51. stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a produselor si a materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piată;

52. elaborează norme obligatorii privind clasificarea autovehiculelor destinate transportului de persoane pe categorii de confort;

53. desemnează/acreditează institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societăti comerciale, autorizate, care să elaboreze si să pună în aplicare normele tehnice si reglementările specifice transportului rutier si să asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate;

54. autorizează scolile de conducători auto si centrele de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul de transporturi rutiere, cu exceptia celor care apartin Ministerului Apărării, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Serviciului Român de Informatii si altor institutii similare;

55. emite norme metodologice privind pregătirea, examinarea si atestarea profesională a lectorilor/formatorilor necesari în procesul de pregătire si de perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere;

56. emite norme privind examinarea medicală si psihologică la angajare si periodică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei rutiere, precum si norme pentru agrearea altor unităti medicale si psihologice în vederea efectuării acestor examinări;

57. emite norme privind evaluarea psihologică obligatorie ce precede pregătirea teoretică si practică a persoanelor în vedera obtinerii permisului de conducere auto si pentru obtinerea certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule si de tramvaie, precum si norme vizând autorizarea laboratoarelor de psihologie ce efectuează aceste evaluări, conform reglementărilor în vigoare;

58. autorizează deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport străine si execută controlul acestei activităti, iar pentru transporturile speciale, strategice, si cu aprobarea Ministerului Apărării;

59. stabileste, potrivit legii, norme si normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare si exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrăzilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor si statiilor de cale ferată si de metrou, astfel încât acestea să corespundă si nevoilor de apărare; asigură supravegherea aplicării acestor norme si autorizează agentii economici să efectueze astfel de activităti;

60. stabileste, în conditiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării si cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative, potrivit reglementărilor interne si internationale, norme unitare ale activitătilor de interventie, de căutare si salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum si a vietilor omenesti;

61. asigură buna organizare a activitătilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor si a situatiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitând, la nevoie, sprijinul altor ministere si organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi si activitătile de protectie împotriva actelor de interventie ilicită;

62. controlează respectarea de către detinătorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului, conform reglementărilor interne si internationale;

63. coordonează activitătile industriale, de constructii, de cercetare si proiectare, de sănătate, precum si alte activităti specifice transporturilor si zonelor libere;

64. emite norme tehnice pentru constructia, reparatia, întretinerea infrastructurii si a mijloacelor de transport;

65. elaborează programe de pregătire si de perfectionare pentru personalul de sigurantă din transporturi si organizează desfăsurarea acestora;

66. asigură dirijarea navelor în apele nationale navigabile, în conformitate cu reglementările nationale si internationale;

67. editează publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

68. emite avizele si aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

69. monitorizează si verifică întocmirea cadastrului pentru domeniul public al statului aferent infrastructurii de transport;

70. elaborează norme si reglementări specifice în transporturi, cu privire la protectia mediului;

71. aporbă planurile de gestionare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii;

72. verifică si monitorizează, prin specialistii desemnati în comisiile de evaluare, achizitiile publice ale autoritătilor contractante aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(2) Ministerul Transporturilor îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor si exercită întreaga autoritate asupra unitătilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(2) Ministrul transporturilor este ordonator principal de credite bugetare.

(3) Ministrul transporturilor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tară si din străinătate.

(4) În exercitarea atributiilor sale, ministrul transporturilor emite ordine si instructiuni.

(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.

(6) Secretarii de stat exercită atributiile delegate de ministrul transporturilor.

Art. 6. - În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor se organizează si functionează în subordinea demnitarului cabinetul ministrului si cabinetele secretarilor de stat.

Art. 7. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Transporturilor, prevăzută în anexa nr. 1, functionează directii generale si directii.

(2) În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului transporturilor, se pot organiza directii, servicii, birouri, compart|mente, precum si colective temporare.

(3) În cadrul directiilor, prin ordin al ministrului transporturilor, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum si colective temporare.

(4) Serviciul de informatii clasificate si probleme speciale are în structură Centrul operativ pentru situatii de urgentă.

(5) Numărul maxim de posturi este de 635, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(6) Personalul Ministerului Transporturilor este compus din functionari publici si din personal angajat cu contract individual de muncă.

(7) Ministrul transporturilor desemnează, prin ordin, specialisti din cadrul ministerului să îsi desfăsoare activitatea corespunzător domeniului lor de competentă, pe lângă structurile specializate ale Uniunii Europene.

Art. 8. - (1) În conditiile legii, în cadrul Ministerului Transporturilor si/sau al unitătilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot înfiinta, organiza si functiona unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, si unităti de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului transporturilor, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe. Finantarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului prevăzute cu această destinatie, în conditiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP/UCP si, după caz, numărul de unităti se prevăd în documentele proiectului si sunt preluate ca atare în ordinul ministrului transporturilor privind înfiintarea UMP/UCP, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul numeste personalul UMP/UCP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 9. - Ministerul Transporturilor, prin Directia generală relatii financiare externe, îndeplineste si atributiile Autoritătii de management pentru programul operational sectorial de transport, finantat prin Fondul de coeziune si Fondul european de dezvoltare regională.

Art. 10. - (1) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Ministrul transporturilor poate delega o parte din atributiile sale secretarilor de stat.

Art. 11. - (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor.

(2) Secretarul general coordonează buna functionare a directiilor generale, a directiilor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigură legătura operativă dintre ministru si conducătorii tuturor directiilor generale si directiilor din minister si din unitătile subordonate.

(3) Secretarul general este înalt functionar public, numit conform legii.

Art. 12. - Atributiile, sarcinile si răspunderile secretarului general si ale directiilor generale si directiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 13. - (1) Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale unitătilor din subordinea si din coordonarea Ministerului Transporturilor se aprobă prin

ordin al ministrului transporturilor, cu exceptia unitătilor pentru care legea prevede altfel.

(3) Statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în conditiile legii.

(4) Conducătorii unitătilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti si mandatati să conducă unitătile si sunt eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) După numirea si mandatarea conducătorilor unitătilor prevăzute în anexa nr. 2, acestia vor încheia contractul individual de muncă si contractul de performantă, după caz, cu organele de conducere ale unitătilor la care sunt numiti, în conditiile legii.

Art. 14. - Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranta rutieră este asigurat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Art. 15. - Spatiile si utilitătile detinute de Ministerul Transporturilor si de Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. În clădirea „Palat C.F.R." sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 16. - Ministerul Transporturilor are în dotare un parc auto stabilit conform reglementărilor în vigoare. Pentru activitătile specifice de inspectie si control, care se desfăsoară pe întreg teritoriul tării, pentru activitătile desfăsurate în cadrul programelor PHARE si pentru transportul delegatiilor, precum si pentru alte activităti specifice Ministerul Transporturilor are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Toate drepturile si obligatiile privind realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin", care revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului potrivit Hotărârii Guvernului nr. 174/2004 pentru aprobarea componentei reprezentantilor părtii române si organizarea activitătii acestora în Comisia mixtă româno-bulgară pentru realizarea obiectivului „Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat - Vidin", se preiau de către Ministerul Transporturilor.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 367.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A Ministerului Transporturilor

 

ANEXA Nr. 2

 

A. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si care se finantează de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Aeroclubul României

Bugetul de stat

Bucuresti

 

NOTĂ:

Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un număr maxim de 327 de posturi.

 

B. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si care se finantează din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Spitalul Clinic nr. 1 Căi Ferate Witting Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

2.

Spitalul General nr. 2 Căi Ferate Bucuresti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Bucuresti

3.

Spitalul Clinic Căi Ferate lasi

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

lasi, judetul lasi

4.

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Cluj-Napoca, judetul Cluj

5.

Spitalul Clinic Căi Ferate Timisoara

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Timisoara, judetul Timis

6.

Spitalul General Căi Ferate Ploiesti

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Ploiesti, judetul Prahova

7.

Spitalul General Căi Ferate Galati

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Galati, judetul Galati

8.

Spitalul Clinic Căi Ferate Constanta

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Constanta, judetul Constanta

9.

Spitalul General Căi Ferate Brasov

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Brasov, judetul Brasov

10.

Spitalul General Căi Ferate Pascani

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Pascani, judetul lasi

11.

Spitalul General Căi Ferate Simeria

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Simeria, judetul Hunedoara

12.

Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Oradea, judetul Bihor

13.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Craiova, judetul Dolj

14.

Spitalul General Căi Ferate Sibiu

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Sibiu, judetul Sibiu

15.

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin

Venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din transferuri de la bugetul de stat

Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

 

NOTĂ:

Unitătile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activitătile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, un număr maxim de 2.975 de posturi si pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor.

 

C. UNITĂTILE*)

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid"

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

2.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Constanta, judetul Constanta

3.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

4.

Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Bucuresti

 

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr crt 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145 de posturi, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 264

 

D. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

3.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucuresti

4.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Venituri proprii

Bucuresti

 

E. UNITĂTILE care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor

 

 

Nr crt

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

 

F. UNITĂTILE*) care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Nr crt

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.- Călători" - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R." - S.A.

Bucuresti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A.

Bucuresti

8.

Compania Natională „Aeroporturi Bucuresti" - S.A.

Otopeni

9.

Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

10.

Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A.

Timisoara, judetul Timis

11.

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucuresti

12.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucuresti

13.

Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Otopeni, judetul Ilfov

 

*) Unitătile prevăzute la pozitiile 25-29 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor.

 

 

C. UNITĂTILE*)

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Clubul Sportiv „Rapid"

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat,în conditiile legii

Bucuresti

2.

Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

Constanta, judetul Constanta

3.

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

Venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat,în conditiile legii

Bucuresti

4.

Agentia de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Venituri proprii si subventii de la bugetul de stat,în conditiile legii

Bucuresti

 

*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 145 de posturi, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 120, iar pentru cea de la nr. crt. 4 este de 264.

 

D. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Sursa de finantare

Localitatea

1.

Centrul Român pentru Pregătirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

2.

Autoritatea Navală Română

Venituri proprii

Constanta, judetul Constanta

3.

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Venituri proprii

Bucuresti

4.

Autoritatea Rutieră Română - ARR

Venituri proprii

Bucuresti

5.

Centrul National de Calificare si Instruire Feroviară - CENAFER

Venituri proprii

Bucuresti

 

E. UNITĂTILE

care functionează în coordonarea Ministerului Transporturilor

 

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Bucuresti

 

F. UNITĂTILE*) care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Societatea Natională a Căilor Ferate Române - S.N.C.F.R. - R.A.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

Bucuresti

3.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă" - S.A.

Bucuresti

4.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.- Călători" - S.A.

Bucuresti

5.

Societatea de Administrare Active Feroviare „S.A.A.F." - S.A.

Bucuresti

6.

Societatea Feroviară de Turism „S.F.T. - C.F.R." - S.A.

Bucuresti

7.

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A.

Bucuresti

8.

Compania Natională „Aeroporturi Bucuresti" - S.A.

Otopeni

9.

Societatea Natională „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta" - S.A.

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

10.

Societatea Natională „Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" - S.A.

Timisoara, judetul Timis

11.

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"

Bucuresti

12.

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

Bucuresti

13.

Societatea Comercială „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Otopeni, judetul Ilfov

14.

Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

15.

Compania Natională „Administratia Canalelor Navigabile" - S.A

Constanta, judetul Constanta

16.

Compania Natională de Radiocomunicatii Navale „Radionav" - S.A.

Constanta, judetul Constanta

17.

Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos"

Galati, judetul Galati

18.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A.

Galati, judetul Galati

19.

Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.

Giurgiu, judetul Giurgiu

20.

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Bucuresti

21.

Regia Autonomă „Registrul Auto Român"

Bucuresti

22.

Regia Autonomă „Administratia Zonei Libere Sulina"

Sulina, judetul Tulcea

23.

Societatea Comercială „Maritime Training Centre Television" - S.A. Constanta

Constanta, judetul Constanta

24.

Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A.

Bucuresti

25.

Societatea Comercială „Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău" - S.A.

Bacău, judetul Bacău

26.

Societatea Comercială „Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Cluj" - S.A.

Cluj-Napoca, judetul Cluj

27.

Societatea Comercială „Stard" - S.A.

Fetesti, judetul Ialomita

28.

Societatea Comercială „Via Star" - S.A.

Bucuresti

29.

Societatea Comercială de Dragaj pe Dunăre „Fluvdrag" - S.A. Giurgiu

Giurgiu, judetul Giurgiu

 

*) Unitătile prevăzute la pozitiile 25-29 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE Sl UTILITĂTILE

detinute de Ministerul Transporturilor si de Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. în clădirea „Palat C.F.R."

 

Proprietarul patrimoniului

Nivelurile

Suprafata construită

-m2 -

Suprafata utilă

- m2 -

Ponderea

(%)

Ministerul Transporturilor

 

 

 

 

 

Subsol

666.00

598,83

0,83

Parter

395.00

355,27

0,54

Mezanin

1.095.00

985,32

1,47

Etajul 1

5.936.00

5.342,40

7,98

Etajul II

5.936.00

5.342,40

7,98

Etajul III

990.60

891,54

1,33

TOTAL I:

 

15.018.60

13.515,76

20,13

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsol

9.250.58

7.906,69

12.51

Parter

7.757.58

6.981,82

10,44

Mezanin

6.016.33

5.414,70

8,10

Etajul 1

992.25

893,03

1,33

Etajul III

4.945.40

4.450,86

6,65

Etaiul IV

4.945.40

4.450.86

6,65

Etajul VI

4.945.40

4.450.86

6,65

Etajul VII

4.945.40

4.450,86

6,65

Etajul VIII

4.945.40

4.450,86

6,65

Etaiul IX

1.884.40

1.695,96

2,53

Etaiul X

1.884,40

1.695,96

2,53

Etajul XI

1.884,40

1.695,96

2,53

TOTAL II:

 

59.342.34

53.053,08

79,87

TOTAL GENERAL:

 

74.366.94

67.018.84

100.00

 

ANEXA Nr. 4

 

PARCUL AUTO

pentru activităti specifice

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim - bucăti -

Consumul maxim de carburanti/autovehicul - litri/lună -

1.

Inspectie si control

Autoturism

27

450

2.

Transport deleqatii

Autovehicul pentru transport persoane

4

450

3.

Program PHARE

Autoturism Autoturism de teren

3

450

4.

Unitate de finantare si implementare proqrame comunitare

Autoturism

6

450

5.

Aprovizionare

Autovehicul pentru transport de marfă

5

450

 

NOTĂ:

Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2007 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariatii din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2007 se stabileste ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1) se va lucra în ziua de 5 mai 2007.

(3) Prestarea muncii în ziua de sâmbătă, potrivit alin. (2), nu conferă dreptul de salarizare suplimentară sau acordarea de timp liber corespunzător.

(4) Prevederile prezentului articol pot fi aplicate si personalului salariat din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică personalului din unitătile în care partenerii sociali convin în acest sens.

Art. 3. - Salariatii din unitătile cu foc continuu, precum si din alte unităti a căror activitate nu poate fi întreruptă beneficiază de ziua stabilită ca fiind liberă potrivit art. 1, cu conditia de a asigura continuitatea functionării acestor unităti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 369.