MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 275         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

101. - Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului1 de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

412. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

102. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

413. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind mfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

103. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

414. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului hr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

104. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internatioale

 

415. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

106. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

417. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

107. - Lege pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

418. - Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

108. - Lege pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

419. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 186 din 6 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 208 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 223 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 263 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            339. - Hotărâre pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            204/520. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport

 

            Rectificări la :

            - Legea nr. 263/2002;

            - Legea nr. 420/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare

a retelei de drumuri nationale din România

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. La articolul 1, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

            ,,b) utilizatori - persoane fizice sau juridice care detin vehicule înmatriculate în România sau înmatriculate în alte state;”.

            2. La articolul 1, alineatul (7) va avea următorul cuprins: „(7) Tariful de utilizare este structurat în functie de

durata de utilizare a drumurilor nationale din România, astfel: 7 zile, 30 de zile, 3 luni, 6 luni si 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum si durata de stationare.”

            3. Articolul 4 se abrogă.

            4. Articolul 5 se abrogă.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea

tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 412.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

            1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru”

            2. La articolul 3, litera j) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

            „j) reprezintă România în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare:

            1. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 226-228 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în legătură cu etapele precontencioase si contencioase ale actiunii în neîndeplinirea obligatiilor rezultate din aplicarea Tratatului instituind Comunitatea Europeană;

2. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 230 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în legătură cu actiunea în anulare;

3. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 232 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în legătură cu actiunea în constatarea abtinerii de a actiona;

4. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 234 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene privind cererea având ca obiect pronuntarea unei hotărâri preliminare;

5. În cadrul procedurilor prevăzute la art. 235 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene privind actiunea în repararea daunelor, în conformitate cu art. 288 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

6. În cadrul procedurilor legate de aplicarea art. 236 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene;

7. În cadrul procedurilor litigioase prevăzute la art. 237 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene privind obligatiile ce rezultă din statutul Băncii Europene de Investitii, măsurile adoptate de Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investitii, măsurile adoptate de Consiliul Directorilor Băncii Europene de Investitii, precum si în legătură cu îndeplinirea de către băncile centrale nationale a obligatiilor ce rezultă din aplicarea Tratatului de instituire a Comunitătii Europene si a Statutului Sistemului European al Băncilor Centrale.”

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) gestionează cheltuielile de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului Uniunii Europene.”

4. După articolul 6 se introduc patru noi articole, articolele 61- 64, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) În cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene functionează agentul guvernamental, însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare, conform art. 3 alin. (1) lit. j).

(2) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat, fiind numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene.

(3) Numirea si eliberarea din functie a agentului guvernamental se comunică grefei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, respectiv grefei Tribunalului de Primă Instantă, precum si celorlalte institutii comunitare.

(4) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene.

Art. 62. - (1) În scopul reprezentării prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j), autoritătile si institutiile publice sunt obligate să trimită agentului guvernamental, la cererea si în termenul stabilit de acesta, toate actele, datele si informatiile necesare.

(2) Departamentul pentru Afaceri Europene, prin agentul guvernamental, coordonează si supraveghează fundamentarea, de către autoritătile si institutiile publice, a pozitiilor nationale ce urmează a fi comunicate institutiilor comunitare, respectiv a fi transmise si/sau sustinute înaintea instantelor comunitare.

Art. 63. - (1) În activitatea sa, agentul guvernamental va acorda prioritate solutionării aspectelor problematice, evitând declansarea litigiilor în care statul român are calitatea de pârât în fata instantelor comunitare.

(2) În cazul în care, pentru o perioadă care nu depăseste 3 luni, agentul guvernamental este în imposibilitate absolută de a realiza reprezentarea prevăzută la art. 61 alin. (1), acesta poate/o poate delega personalului cu atributii în acest sens din cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (2) este depăsit, atunci primul-ministru, la propunerea secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene, decide numirea unui înlocuitor, pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz.

Art. 64. - în scopul bunei desfăsurări a activitătii agentului guvernamental, secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene poate emite ordine.”

5. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de posturi de specialitate ale Departamentului pentru Afaceri Europene este de 135, exclusiv demnitarii.”

6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Numărul maxim de posturi al Ministerului Integrării Europene se diminuează cu 77, cel al Cancelariei Primului-Ministru cu 11, iar numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul si a Cancelariei Primului-Ministru, finantate potrivit legii, se suplimentează cu 137 de posturi.”

7. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Personalul Departamentului pentru Afaceri Europene este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului, beneficiind, suplimentar, de un spor pentru desfăsurarea unei activităti de interes national de 75% din salariul de bază pentru personalul care coordonează elaborarea pozitiilor si strategiilor cu relevantă comunitară, asigură transpunerea, implementarea acquis-ului comunitar si notificarea electronică a legislatiei nationale care transpune acquis-ul, monitorizează si sprijină îndeplinirea obligatiilor României ca stat membru al Uniunii Europene, precum si cel care asigură relatia cu Parlamentul si coordonează fundamentarea pozitiilor României în procedurile necontencioase si contencioase în fata instantelor si a institutiilor comunitare. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 25% din salariul de bază.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.
Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 413.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL


LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.

           

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 414.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea

cooperării politienesti internationale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103 din 13 decembrie 2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 104.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri

pentru facilitarea cooperării politienesti internationale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării politienesti internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 415.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptat în temeiul art. 1 pct. VI.8 din Legea nr. 288/2006 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si

completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 417.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protectie

pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Legea nr. 581 din 14 decembrie 2004 privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.233 din 21 decembrie 2004, se abrogă.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protectie

pentru medicamente si produse de uz fitosanitar

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protectie pentru medicamente si produse de uz fitosanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 418.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

„(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitătile de învătământ, cu performante deosebite în inovarea didactică, în pregătirea prescolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza natională si internatională, care au o vechime de peste 3 ani în învătământ, poate beneficia de gradatia de merit, acordată prin concurs. Această gradatie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezintă 25% din salariul de bază al functiei sau postului persoanei în cauză. Gradatia de merit face parte din salariul de bază si constituie bază de calcul pentru sporuri, indemnizatii si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.”

2. Alineatul (3) al articolului 104 va avea următorul cuprins:

„(3) Personalului didactic din unitătile de învătământ de stat, care nu dispune de locuintă si căruia nu i se poate oferi o locuintă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedintă la locul de muncă si de la locul de muncă în localitatea de resedintă, în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de resedintă si sediul unitătii de învătământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 I benzină Premium la 100 km parcursi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autoritătile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învătământ la care îsi desfăsoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autoritătilor administratiei publice locale, astfel:

a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârsitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 I benzină Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfârsitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învătământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;

b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 I benzină Premium la 100 km parcursi, pentru cei care-si asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitătii de învătământ.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 108.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2007.

Nr. 419.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 186 din 6 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 6 alin. (61) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Radu” - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 4.148/45/2006 (număr în format vechi 4.148/2006) al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

            La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin încheierea din 20 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.148/45/2006 (număr în format vechi 4.148/2006), Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (61) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Radu” - S.R.L. din Iasi într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect anularea unui act administrativ.

            În motivarea exceptiei se sustine că aceste prevederi de lege, prin caracterul lor „ultimativ”, precum si prin „împrejurarea că prelungirea autorizatiei se poate realiza doar o singură dată, fără a distinge si asupra unor situatii care nu implică vreo culpă din partea beneficiarului, sunt de natură să pericliteze dreptul de proprietate a cărui constituire a fost autorizată”, ceea ce contravine art. 44 si 45 din Constitutie.

            Curtea de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal apreciază că articolul de lege criticat este constitutional, neafectând dreptul de proprietate sau dreptul de liberă initiativă, iar prelungirea valabilitătii autorizatiei doar o singură dată are drept scop asigurarea disciplinei în constructii.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 6 alin. (61) din Legea nr. 50/1991, devenit art. 7 alin. (7) ca urmare a republicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, sunt constitutionale.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, în formularea autorului acesteia, îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (61) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Curtea constată că, în urma republicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, textele au fost renumerotate, astfel că art. 6 alin. (61) a devenit art. 7 alin. (7), cu un cuprins identic. în consecintă, prin prezenta decizie Curtea se va pronunta cu privire la constitu­tionalitatea acestui din urmă text de lege, care prevede: „(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritătii emitente prelungirea valabilitătii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilitătii autorizatiei se poate acorda o singură dată si pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni.”Mm. (6) la care se face trimitere prevede că „(6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitătii autorizatiei, fiind necesară emiterea unei noi autorizatii de construire. în situatia în care caracteristicile nu se schimbă fată de autorizatia initială, se va putea emite o nouă autorizatie de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism”.

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 44 - Dreptul de proprietate privată si art. 45 - Libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Articolul 7 din Legea nr. 50/1991 a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate prin raportare la art. 44 si 45 din Constitutie si Curtea, prin numeroase decizii, respingând exceptia, a constatat că acesta este constitutional.

Astfel, în legătură cu sustinerile referitoare la încălcarea art. 44 din Constitutie, de exemplu, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 409 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 5 august 2005, s-a statuat că dispozitiile Legii nr. 50/1991, referitoare la obligatia obtinerii unor autorizatii pentru executarea constructiilor de către titularul dreptului de proprietate privată, respectiv răspunderea si sanctiunile corespunzătoare în cazul nerespectării acestor obligatii, sunt în sensul prevederilor constitutionale mentionate, care permit stabilirea prin lege a unor limitări sau îngrădiri, fără însă ca prin acestea să fie anihilat complet dreptul de proprietate, precum si că obligatia obtinerii autorizatiei de constructie are drept scop prevenirea consecintelor negative în cazul unor constructii necorespunzătoare.

De asemenea, cu privire la sustinerile constând în încălcarea art. 45 din Constitutie referitor la Libertatea economică, de exemplu, prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 4 din 18 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 23 martie 2005 s-a statuat că „reglementarea restrictivă prin Legea nr. 50/1991 a autorizării executării lucrărilor de constructii este justificată de interesul public în domeniu. Amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor sunt operatiuni care trebuie să respecte planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si anumite standarde de calitate si sigurantă”.

Considerentele care au justificat adoptarea solutiei de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate prin deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Radu” - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 4.148/45/2006 (număr în format vechi 4.148/2006) al Curtii de Apel Iasi - Sectia contencios administrativ si fiscal.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 6 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 208

din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokâr Gâbor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Albes” - S.A. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.539/97/2006 al Tribunalului Hunedoara - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.539/97/2006, Tribunalul Hunedoara - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Albes” - S.A. din Hunedoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că reglementarea criticată este neconstitutională în raport cu dispozitiile art. 21 alin. (1) si (2), art. 24 alin. (1), art. 126 alin. (1) si ale art. 129 din Constitutie, întrucât „ordonanta de admitere a cererii de emitere a somatiei de plată poate fi atacată cu actiune în anulare la aceeasi instantă care a emis-o, iar acest fapt prezintă marele dezavantaj că actiunea în anulare poate fi solutionată chiar de aceIasi judecător care a solutionat cererea de emitere a somatiei de plată. Ca atare rămâne riscul ca impartialitatea judecătorului să fie stirbită si în acest mod lipseste controlul judiciar ierarhic prin care se poate îndrepta o eventuală solutie eronată”.

Tribunalul Hunedoara - Sectia comercială si contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 195/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, dispozitii potrivit cărora „Hotărârea prin care a fost respinsă cererea in anulare este irevocabilă”.

            Autoarea exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, art. 126 alin. (1) referitor la instantele judecătoresti si în art. 129 privind folosirea căilor de atac.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

            Dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională în raport cu aceleasi prevederi constitutionale ca si în cauza de fată.

            Prin Decizia nr. 269 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006, Curtea a constatat conformitatea textului în cauză cu Legea fundamentală, stabilind că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun. Chiar dacă cererea în anulare este o cale de atac cu fizionomie juridică proprie, iar hotărârea de respingere a acesteia este irevocabilă, dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie, potrivit cărora căile de atac se exercită „în conditiile legii”.

            Cu privire la invocarea în sustinerea exceptiei a prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, se constată că nici această critică nu este întemeiată, întrucât, astfel cum a stabilit Curtea în jurisprudenta sa, de exemplu, Decizia nr. 505 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 13 ianuarie 2005, „modul de reglementare a competentei instantelor în materia solutionării cererilor de emitere a ordonantelor care contin somatia de plată către creditor si în materia solutionării cererilor în anulare a unor asemenea ordonante face posibil ca aceeasi instantă, judecătoria, în materie civilă, sau tribunalul, în materie comercială, să fie competentă să judece atât cererea, cât si calea de atac formulată împotriva acesteia. O asemenea împrejurare nu este însă de natură să confere caracter neconstitutional textului de lege dedus controlului, legiuitorul putând institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti”.

            Totodată, prin Decizia nr. 72 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002, si prin Decizia nr. 332 din 11 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003, Curtea a statuat că în timpul examinării cererii pentru emiterea ordonantei cu somatia de plată, în termenul prevăzut pentru introducerea cererii în anulare, precum si în tot cursul solutionării cererii în anulare, părtile au posibilitatea de a-si exercita neîngrădit dreptul la apărare, fiind asigurate toate conditiile ca interesele lor legitime să fie realizate în cadrul unui proces echitabil.

            Atât considerentele, cât si solutiile pronuntate în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

            Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Albes” - S.A. din Hunedoara în Dosarul nr. 1.539/97/2006 al Tribunalului Hunedoara - Sectia comercială si contencios administrativ.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 223 din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Elena Irina Lupea în Dosarul nr. 5.746/C/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

            La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A. din Bucuresti, prin consilier juridic Mariana Cristina Dragu. Lipsesc autorul exceptiei si partea Casa Judeteană de Pensii Timis, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Reprezentantul Societatea Comercială „Romtelecom” - S.A. din Bucuresti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, concretizată în Decizia nr. 301/2004. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor din Constitutie sau din actele internationale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.746/C/2006, Tribunalul Timis - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Elena Irina Lupea cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că redactarea art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 este echivocă, întrucât prevede două modalităti de determinare a punctajului anual, una prin raportare la salariul brut individual lunar si alta prin raportare la venitul lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale ia asigurările sociale. Aceasta creează posibilitatea ca cei care aplică dispozitiile legale să adauge la lege, optând pentru varianta de calcul mai convenabilă. Astfel, acestia se substituie legiuitorului, ceea ce contravine dispozitiilor art. 73 din Constitutie. în ceea ce priveste alin. (4) al art. 78 din Legea nr. 19/2000, autorul exceptiei critică faptul că acesta limitează punctajul asiguratului la maxim 5 puncte într-un an calendaristic, ceea ce face ca în unele cazuri să nu fie reflectată totalitatea veniturilor realizate si a contributiilor achitate, iar cuantumul pensiei stabilite să fie inferior celui cuvenit.

Tribunalul Timis - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, având în vedere că dispozitiile legale criticate sunt norme cu caracter tehnic, a căror stabilire intră în competenta exclusivă a legiuitorului si nu contravin niciunei dispozitii sau principiu constitutional.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului, invocând jurisprudenta constantă în materie a Curtii Constitutionale, apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arată că reglementarea conditiilor si a criteriilor de acordare a pensiei, a modalitătilor de calcul al punctajului anual si mediu si a cuantumului pensiei tine de competenta exclusivă si de optiunea liberă a legiuitorului, iar dispozitiile legale criticate nu încalcă nici prevederile constitutionale si nici reglementările internationale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile

Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări  sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, asa cum au fost modificate prin art. I pct. 84 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, si aprobată prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, si prin art. I pct. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, aprobată prin Legea nr. 577/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2004.

În prezent, aceste dispozitii de lege au următorul continut:

- Art. 78 alin. (1) si (4): „(1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărtirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice.[...j

(4) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (1) si (2), nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 15 alin. (1), art. 41, art. 47 alin. (2), art. 73 din Constitutie, precum si art. 22 si 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, dintre prevederile constitutionale invocate, art. 41 se referă la dreptul la muncă si la protectia socială a muncii, neavând nicio legătură cu textele de lege referitoare la modul de calcul al cuantumului pensiei, iar art. 73 prevede categoriile de legi pe care le adoptă Parlamentul, prevederi ce nu au nicio incidentă în cauză, dispozitiile criticate făcând parte dintr-o lege adoptată conform Constitutiei.

Art. 22 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului consacră dreptul oricărei persoane la securitate socială, realizată prin satisfacerea drepturilor economice, sociale si culturale, iar art. 23 din aceIasi instrument juridic international reglementează dreptul la muncă si la remunerarea acesteia, neavând incidentă în privinta dispozitiilor legale supuse controlului de constitutionalitate.

În consecintă, Curtea urmează să examineze constitutionalitatea textelor de lege criticate prin raportare la art. 15 alin. (1) referitor la universalitatea drepturilor si îndatoririlor si din art. 47 referitor la obligatia statului de a asigura cetătenilor săi un trai decent si la dreptul cetătenilor la pensie si la alte forme de asigurări si asistentă sociale, prevăzute de lege, în acord cu prevederile art. 22 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului.

Astfel, Curtea constată că art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 nu prevede alternative la determinarea punctajului anual, lăsate la libera apreciere a celor care aplică aceste dispozitii legale, ci modalităti de calcul diferite pentru situatii obiectiv diferite. Aceasta s-a impus pentru că, în cadrul perioadei de cotizare, contributia la fondul de asigurări sociale a fost calculată în anumite momente în functie de venitul salariat brut si altă dată în functie de salariul net, pentru ca, după intrarea în vigoare a noului sistem public de pensii, contributia să nu fie datorată după totalitatea veniturilor, ci limitată de un plafon stabilit prin lege.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, Curtea retine că, potrivit art. 47 alin. (2) din Constitutie, conditiile de exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale si a altor forme de asistentă socială, sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească si să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, conditiile si criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul si cuantumul acestora, având în vedere nevoia de a asigura un nivel de trai decent si dreptul la protectie socială, dar si posibilitătile economico-financiare existente în diferite intervale de timp. în acelasi timp, cuantumul pensiei nu trebuie să fie neapărat proportional cu valoarea contributiei la fondul de asigurări sociale, pentru că această contributie nu constituie un depozit ce urmează a fi restituit, iar pensia si celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în conformitate cu principiile subsidiaritătii si ale solidaritătii sociale.

De altfel, Curtea constată că a mai analizat constitutionalitatea textelor de lege criticate si cu alte prilejuri, respingând exceptiile de neconstitutionalitate ca neîntemeiate, în temeiul unor considerente asemănătoare celor retinute în prezenta cauză. în acest sens, sunt Decizia nr. 301 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 26 august 2004, si Decizia nr. 586 din 8 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.122 din 13 decembrie 2005.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) si (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Elena Irina Lupea în Dosarul nr. 5.746/C/2006 al Tribunalului Timis - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 263 din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10

din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Băsescu, Georgeta Silisteanu si Viorel Sandu în Dosarul nr. 3.664/30/2006 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.664/30/2006, Tribunalul Timis - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Băsescu, Georgeta Silisteanu si Viorel Sandu într-o cauză penală având ca obiect solutionarea unui recurs formulat împotriva sentintei pronuntate în baza art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală.

În motivarea exceptiei autorii acesteia apreciază că privarea de exercitarea căii de atac sau exercitarea acesteia odată cu fondul aduce serioase prejudicii persoanelor în cauză, întrucât retinerea cauzei spre judecată are drept rezultat judecarea fondului cauzei pentru infractiunile sesizate în plângerea penală. Totodată, se arată că nu există posibilitatea cenzurării solutiei pronuntate de instanta de fond privind respectarea îndrumărilor obligatorii din decizia de casare.

Tribunalul Timis - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în argumentarea acestui punct de vedere, se sustine că textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei prevede că exercitarea căilor de atac se face în conditiile legii; or, exercitarea în conditii diferite a căilor de atac împotriva hotărârilor instantei de judecată pronuntate potrivit art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedură penală se face în temeiul competentei exclusive a legiuitorului de a institui reguli deosebite în considerarea unor situatii diferite, ceea ce nu este de natură a încălca art. 129 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, fiind de competenta exclusivă a legiuitorului de a reglementa procedura de judecată, precum si conditiile de exercitare a căilor de atac. Se mai arată că textul criticat nu permite atacarea cu recurs a hotărârii pronuntate potrivit art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, întrucât, în acest caz, se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile privind judecarea în primă instantă si căile de atac.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din. Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

„Hotărârea judecătorului pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate.”

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Textul legal criticat a mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, Curtea, spre exemplu, prin Decizia nr. 294 din 28 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 20 aprilie 2006, s-a pronuntat în sensul constitutionalitătii art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală raportat la o critică identică. Cu acel prilej, Curtea a retinut că stabilirea unei singure căi de atac împotriva hotărârii pronuntate de instantă potrivit art. 2781 alin. 8 lit. a) si b) din Codul de procedură penală nu poate fi caracterizată ca o discriminare în raport cu părtile din alte categorii de procese, tocmai pentru că situatiile juridice sunt diferite, iar, pe de altă parte, Constitutia nu prevede obligativitatea reglementării în toate cazurile a două căi de atac. în aceIasi sens, Curtea s-a mai pronuntat si prin Decizia nr. 916 din 14 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 23 ianuarie 2007.

Totodată, prin Decizia nr. 423 din 25 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 13 iunie 2006, Curtea a statuat că stabilirea de către legiuitor, prin dispozitiile alin. 10 al art. 2781 din Codul de procedură penală, a regulii potrivit căreia sunt susceptibile de recurs numai hotărârile instantei pronuntate potrivit alin. 8 lit. a) si b) al art. 2781 din Codul de procedură penală, iar nu si hotărârea pronuntată în temeiul alin. 8 lit. c) al aceluiasi articol, nu este de natură să aducă atingere dispozitiilor art. 21 si 129 din Constitutie, întrucât, în situatia admiterii plângerii cu retinerea cauzei spre judecare, dispozitiile privind judecarea în primă instantă si căile de atac se aplică în mod corespunzător si, prin urmare, nu este restrâns în niciun fel dreptul părtii de a se adresa instantei, de a formula apărări si de a se prevala de toate garantiile ce caracterizează un proces echitabil. Mai mult, după pronuntarea unei hotărâri de către instanta de fond, care a retinut cauza pentru judecată în primă instantă, se pot exercita căile de atac prevăzute de lege, partea având posibilitatea să îsi exercite dreptul de acces liber la justitie.

De asemenea, prin aceeasi decizie, Curtea a statuat că stabilirea competentei, precum si reglementarea utilizării căilor de atac împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului sunt atributul exclusiv al legiuitorului.

Neexistând elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, cele stabilite prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Măria Băsescu, Georgeta Silisteanu si Viorel Sandu în Dosarul nr. 3.664/30/2006 al Tribunalului Timis - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea subventiei unitare acordate pentru actiuni de ecologizare Societătii Comerciale „Romplumb” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, aprobată prin Legea nr. 99/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă subventia unitară pentru actiunile de ecologizare realizate de Societatea Comercială „Romplumb” - S.A. Baia Mare, la pretul de 470 lei/tona de deseuri si subproduse plumboase reciclate.

Art. 2. - (1) Cheltuielile de ecologizare pentru anul 2007 se suportă din alocatiile bugetare aprobate cu această destinatie Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Subventia se acordă societătii comerciale în functie de decizia Comisiei Europene privind ajutorul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 339.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 204 din 2 februarie 2007

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 520 din 6 martie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sănătătii Publice si nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educatiei si Cercetării,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de ia orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti, precum si Baremul medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport, cuprinse în anexele nr. I si II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti si baremul medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unitătile de învătământ scolar si universitar publice sau particulare.

Art. 3. - Începând cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sănătătii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educatie fizică la elevi si studenti si Baremul cuprinzând afectiunile pentru care se acordă aceste scutiri se abrogă.

Art. 4. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Ministerului Educatiei si Cercetării, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si rectoratele institutelor de învătământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

ANEXA Nr. I

 

METODOLOGIE

privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru elevi si studenti

 

1. Scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport se eliberează de către medicul unitătii de învătământ (în cazul elevilor) sau al institutiei de învătământ (în cazul studentilor), iar în lipsa acestuia, de către medicul de familie al elevului sau studentului, pe baza următoarelor documente medicale:

a) pentru elevii si studentii cărora li se recomandă scutiri medicale de la orele de educatie fizică si sport pentru prima dată: biletele de iesire din spital sau certificatele medicale întocmite de către medicii din cabinetele de specialitate din ambulatorii sau centre de diagnostic si tratament ori de către spitalele unde elevii sau studentii în cauză au fost internati sau sunt în evidentă;

b) pentru elevii si studentii care au fost scutiti si în anul scolar respectiv universitar anterior: documentele medicale existente deja la cabinetele medicale scolare sau studentesti ori, în lipsa cabinetelor medicale scolare sau studentesti, documentele medicale existente la medicul de familie al elevului sau studentului în cauză.

2. Scutirile medicale eliberate în conditiile prevăzute la pct. 1 se consemnează pe adeverinta medicală, al cărei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sănătătii publice.

3. în functie de forma clinică si de deficientele functionale consecutive bolilor prezentate de elev sau student, tipurile de scutiri medicale de la orele de educatie fizică si sport pot fi anuale (totale sau partiale), semestriale (totale sau partiale) ori temporare (totale sau partiale).

4. Scutirile anuale sau semestriale de la orele de educatie fizică si sport se recomandă pe durata unui an sau semestru scolar ori universitar, pentru următoarele categorii de elevi sau studenti:

a) inapti total pentru orele de educatie fizică si sport, fără notă la această disciplină, care, la recomandarea medicului, pot efectua în cadrul orelor de educatie fizică si sport unele elemente usoare de dezvoltare fizică, ce vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale;

b) inapti total pentru lectiile de educatie fizică si sport, fără notă la această disciplină, dar cu recomandare de exercitii de recuperare medicală în cabinete medicale sau în unităti sanitare de specialitate, care vor prezenta profesorilor de educatie fizică si sport, la sfârsitul fiecărei luni, o dovadă privind efectuarea programului de recuperare medicală în luna respectivă, eliberată de cabinetele medicale sau de unitătile sanitare de specialitate.

Pentru elevii sau studentii care învată în localităti fără posibilităti de recuperare medicală, medicii specialisti care îi dispensarizează vor recomanda programe diferentiate de exercitii care se vor efectua în cadrul orelor de educatie fizică si sport, sub supravegherea profesorilor de educatie fizică si sport;

c) inapti partial numai pentru unele dintre activitătile incluse în lectiile de educatie fizică si sport, cu notă la această disciplină de învătământ.

Tipurile de exercitii fizice contraindicate medical vor fi stabilite de către medicul specialist care dispensarizează elevii sau studentii si vor fi consemnate pe versoul adeverintei medicale, la rubrica „Concluziile examenului medical de bilant”, de către medicul unitătii de învătământ la care elevii sau studentii sunt înscrisi în programul de învătământ sau, în lipsa acestuia, de către medicul de familie al acestora.

Stabilirea tipurilor de exercitii fizice contraindicate medical elevilor si studentilor cu scutire partială de la orele de educatie fizică si sport se face în conditiile anexei la prezenta metodologie.

5. Scutirile temporare de la orele de educatie fizică si sport se recomandă pe durate variabile, sub un semestru scolar sau universitar, pentru următoarele categorii de elevi sau studenti:

a) inapti total pentru orele de educatie fizică si sport, fără notă la această disciplină în perioada pentru care s-a eliberat scutirea;

b) inapti partial numai pentru unele dintre activitătile incluse în lectiile de educatie fizică si sport, cu notă la această disciplină de învătământ.

Tipurile de exercitii contraindicate medical se stabilesc în conformitate cu reglementările prevăzute în cazul scutirilor partiale anuale sau semestriale.

6. În adeverinta medicală eliberată pentru scutirea medicală a elevilor sau studentilor de la orele de educatie fizică si sport se consemnează următoarele date după cum urmează:

a) tipul de scutire medicală recomandat: anuală (totală sau partială), semestrială (totală sau partială) ori temporară (totală sau partială) se consemnează la rubrica „Se recomandă...”; în caz de scutire temporară, se mentionează-si durata acesteia;

b) la rubrica „având ocupatia de...” se consemnează „elev” sau „student”, după caz, precum si unitatea sau institutia de învătământ unde elevul sau studentul este înscris;

c) la rubrica „Se eliberează prezenta spre a-i servi la...” se consemnează sintagma „scutirea de la orele de educatie fizică si sport”.

7. Elevii sau studentii inapti total de la orele de educatie fizică si sport au obligatia de a fi prezenti la aceste ore, fiind folositi de profesorii de educatie fizică si sport la o serie de activităti, în conformitate cu reglementările în vigoare ale Ministerului Educatiei si Cercetării.

8. Scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport nu pot fi eliberate retroactiv, ele fiind valabile din ziua acordării lor, cu exceptia documentelor medicale de motivare pentru perioadele când un elev sau student este absent de la toate obiectele de învătământ din cauză de boală, situatie în care perioada de scutire poate fi luată în considerare retroactiv.

9. În conformitate cu reglementările Ministerului Educatiei si Cercetării, adeverintele medicale pentru scutire de la orele de educatie fizică si sport se păstrează, pe tot parcursul anului de învătământ, de către profesorii de educatie fizică si sport.

10. Anexa face parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA

la metodologie

 

CONTINUTUL

învătării si natura solicitărilor la efort fizic în lectiile de educatie fizică si sport

 

            1. CLASELE I-IV

A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii în formatie, întoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute

2. Deprinderi motrice de bază: variante de mers. Durata: 1-2 minute

3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oină de pe loc. Durata: 12-15 minute

4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasări pe suprafete înguste si înăltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltării fizice: pozitii de bază, miscări naturale specifice fiecărui segment corporal, complexe de dezvoltare fizică, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

2. Deprinderi motrice de bază:

a) variante de alergare: obisnuită, cu genunchii sus, cu călcâiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbări de directie. Durata: 1-2 minute;

b) variante de sărituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc, cu deplasare, săritură la coardă, cu trecere peste obstacole joase. Durata: 10 minute;

c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu două mâini) la tintă, la distantă si/sau la partener; obiecte azvârlite la tintă si/sau la distantă. Durata: 10 minute;

d) variante de prindere: cu două mâini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncări si prinderi. Durata: 12-15 minute

3. Deprinderi utilitar-aplicative:

a) cătărare: pe scară fixă, pe bancă înclinată. Durata: 8-10 minute;

b) târâre: pe palme si genunchi, pe antebrate, târâre joasă. Durata 8-10 minute;

c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si impingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, împingeri si tractiuni pe perechi sau în grup. Durata: 8-10 minute;

d) escaladare: cu păsire sau încălecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si păsire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;

e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele mâini, individual, pe perechi si în grup. Durata: 8-10 minute.

4. Deprinderi sportive elementare:

a) specifice atletismului:

- săritură în lungime cu elan. Durata: 12-15 minute;

- alergare de rezistentă. Durata: 1,5-3 minute;

b) specifice gimnasticii:

- acrobatice cu elemente statice: cumpene, semisfoară, sfoară, pod de jos, stând pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;

- ritmice sportive: variatii de pasi specifici, balansări de brate, săritură dreaptă, manevrări de obiecte portative, pasi de dans cIasic si modern: Durata: 15-25 minute;

- aerobice: structuri de pasi pe fond muzical, pasi aerobici de bază si de legătură. Durata: 15-25 minute;

c) specifice jocurilor sportive: minibaschet, minifotbal, minihandbal, badminton, tenis de masă si de câmp - procedee tehnice de bază si jocuri bilaterale. Durata: 25 minute;

d) specifice sporturilor de sezon: înot, patinaj, sanie, schi. Durata: 40 minute.

5. Calităti motrice de bază:

a) viteză: de reactie, de executie a actiunilor motrice singulare si repetate, de deplasare pe distanta de 15-20 m. Acestea se realizează prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de bază si al celor de la deprinderile sportive elementare;

b) îndemânare: coordonarea segmentelor fată de corp sau a actiunilor motrice individuale si în relatie cu un partener, coordonarea în manevrarea de obiecte. Acestea se realizează prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de bază: alergare, aruncare, prindere si al celor de la deprinderile motrice sportive elementare: jocuri sportive si gimnastică;

c) fortă: dinamică, segmentară cu învingerea greutătii propriului corp sau segment, fortă dinamică generală, fortă explozivă în actiuni singulare. Acestea se realizează prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de bază (aruncări), al celor de la deprinderile utilitar-aplicative (cătărare, escaladare, transport greutăti, tractiuni-împingeri) si al celor de la deprinderile sportive elementare (săritura în lungime, gimnastică, minijocuri);

d) rezistentă: generală la eforturi sau musculară locală. Acestea se realizează prin intermediul temelor de la deprinderile motrice de bază (alergare) si al celor de la deprinderile sportive elementare apartinând gimnasticii aerobice si minijocurilor;

e) mobilitate si stabilitate articulară: mobilitatea coloanei vertebrale si coxofemurale, stabilitatea articulatiei umărului, cotului si gleznei. Acestea se realizează prin intermediul temelor apartinând gimnasticii din cadrul deprinderilor sportive elementare.

O Efort fizic mare

Deprinderi sportive elementare specifice altetismului - alergare de viteză. Durata: 12-15 minute

II. CLASELE V-VIII

A. Efort fizic mic

1. Elemente de organizare: formatii de adunare, de deplasare si de lucru, alinieri, pozitii în formatie, întoarceri, porniri si opriri din mers. Durata: 1-2 minute

2. Deprinderi motrice de bază: variante de mers. Durata: 1-2 minute

3. Deprinderi sportive elementare specifice atletismului: aruncarea mingii de oină de pe loc. Durata: 12-15 minute

4. Deprinderi utilitar-aplicative: echilibru - mentinere de pozitii, deplasări pe suprafete înguste si înăltate. Durata: 8-10 minute

B. Efort fizic mediu

1. Elemente ale dezvoltării fizice: pozitii de bază, miscări naturale specifice fiecărui segment corporal, complexe de dezvoltare fizică, educarea actului respirator. Durata: 6-7 minute

2. Deprinderi motrice de bază:

a) variante de alergare: obisnuită, cu genunchii sus, cu călcâiele la sezut, cu ocolire de obstacole, cu schimbări de directie. Durata: 1 -2 minute;

b) variante de sărituri: cu desprindere de pe ambele picioare, pe loc si cu deplasare, sărituri la coardă si sărituri peste obstacole joase. Durata: 10 minute;

c) variante de aruncare: obiecte lansate (cu una si/sau cu două mâini) la distantă sau la partener; obiecte aruncate (de pe loc) la tintă si/sau la distantă. Durata: 10 minute;

d) variante de prindere: cu două mâini la piept, de pe loc si din deplasare, autoaruncări, prinderi. Durata: 12-15 minute.

3. Deprinderi utilitar-aplicative:

a) cătărare: pe scară fixă, pe bancă înclinată. Durata: 8-10 minute;

b) târâre: pe palme si genunchi, pe antebrate, târâre joasă. Durata: 8-10 minute;

c) tractiune: a propriului corp prin tractiune si împingere cu ajutorul bratelor si picioarelor, împingeri si tractiuni pe perechi sau în grup. Durata: 8-10 minute;

d) escaladare: cu păsire sau încălecare peste obstacole, cu apucare si rulare pe sezut, cu apucare si păsire peste obstacol. Durata: 8-10 minute;

e) transport: de obiecte usoare apucate cu una sau ambele mâini, individual, pe perechi si în grup. Durata: 8-10 minute.

4. Deprinderi sportive:

a) atletism;

- sărituri: elemente de tehnică, sărituri cu trecere peste obstacole, în lungime cu elan, săritură în înăltime. Durata: 8-15 minute;

- aruncări: elemente de tehnică, aruncarea mingii de oină la distantă. Durata: 8-15 minute;

b) gimnastică acrobatică cu elemente statice: cumpene, semisfoară, sfoară, pod de jos, stând pe omoplati si elemente dinamice: rulare pe spate, rostogoliri. Durata: 15-20 minute;

c) gimnastică ritmică la fete: elemente de echilibru, întoarcere cu pasi succesivi si arcuiti, dans cIasic, modern si sportiv, piruiete pe un picior, săritură pas. Durata: 25-30 minute;

d) sărituri la aparate: peste capră, pe ladă asezată transversal, cu rostogolire înainte pe ladă. Durata: 15 minute;

e) jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal, volei, badminton, tenis de masă, rugby, oină. Durata: 25-30 minute;

f) discipline sportive individuale alternative: înot, schi, patinaj, sanie. Durata: 25-30 minute.

5. Calităti motrice de bază: rezistentă cardiorespiratorie, la eforturi aerobe si mixte, musculare locale. Durata: 5-7 minute.

C. Efort fizic mediu-mare 1. Deprinderi sportive:

• atletism:

- alergare de viteză: 50 m. Durata: 8-15 minute;

- alergare de rezistentă: 600 m la fete si 800 m la băieti. Durata: 4-6 minute;

- elemente din scoala alergării: joc de gleznă, alergare cu genunchii sus, pendularea gambelor înapoi. Durata: 8-15 minute.

2. Calităti motrice de bază: fortă dinamică segmentară, generală, combinată cu alte calităti. Durata: 10 minute D. Efort fizic mare

- Calităti motrice de bază: viteză si îndemânare - întreceri sub formă de stafete, pe distante de 20-30 m. Durata: 5-7 minute

III. ÎNVĂTĂMÂNT LICEAL SI SCOLI DE ARTE SI MESERII

A. Efort fizic mic-mediu

1. Optimizarea dezvoltării fizice si a capacitătii motrice proprii: programe de influentare analitică a organismului, complexe de dezvoltare fizică, cu exercitii libere cu obiecte portative pe fond muzical. Durata: 8-10 minute

2. Jocuri sportive: volei. Durata: 30 minute

B. Efort fizic mediu

1. Organizarea si practicarea competitionala si/sau necompetitională a disciplinelor sportive:

a) probe de sărituri: lungime, înăltime, triplusalt. Durata: 15 minute;

b) probe de aruncări: greutate. Durata: 15 minute.

2. Gimnastică acrobatică: statică, dinamică, exercitii liber alese la sol. Durata: 15 minute

C. Efort fizic mediu-maxim

1. Organizarea si practicarea competitionala sau necompetitională a disciplinelor sportive: atletism - probe de alergare: viteză, rezistentă, peste obstacole, de stafetă. Durata: 15 minute

2. Jocuri sportive: baschet, fotbal, handbal. Durata: 30 minute

3. Discipline sportive alternative:

a) de sezon: schi alpin, schi fond, sanie, patinaj, înot. Durata: 45 minute;

b) jocuri sportive: oină, badminton, rugby. Durata: 45 minute.

D. Efort fizic mare

- Optimizarea dezvoltării fizice si a capacitătii motrice proprii:

a) programe adaptate de culturism, fitness, sport aerobic, streatching. Durata: 8-10 minute;

b) structuri motrice cuprinzând dezvoltarea specifică si combinată a calitătilor motrice pentru viteză si îndemânare, fortă, rezistentă. Durata: 8-10 minute.

IV. ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR

Discipline sportive:

A. La băieti: probe atletice si discipline sportive din domeniul atleticii grele: judoka, karate, culturism. Cu efort fizic mediu-mare

B: La fete: discipline sportive gen gimnastică aerobică sau de întretine, handbal, volei, înot. Cu efort fizic mediu- mare

Activitatea se desfăsoară pe grupe stabile, similar cu lectiile de antrenament sportiv de nivel începători-avansati.

Pentru studenti se organizează, în regim optional, sisteme competitionale interne pe durate variabile.

Pentru studentii cu aptitudini deosebite se asigură participarea la sisteme competitionale nationale.

în functie de disponibilitătile personale, sub aspectul capacitătii de efort si al interesului manifestat de studenti, acestia pot opta în functie de oferta de discipline sportive prezentată de catedra de educatie fizică a universitătii sau a facultătii respective.

Pentru a fi acceptati în grupele de pregătire sportivă solicitate, studentii trebuie să prezinte anual un aviz medical.

 

ANEXA Nr. II

 

BAREM MEDICAL

cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educatie fizică si sport

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

I. Boli infectioase si parazitare

 

1. Tuberculoză primară sau secundară stabilizată

Totală-anuală

2. Primoinfectie TBC nemanifestată clinic, ocultă

Partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie

3. Scarlatină necomplicată

Totală - o lună de la debut

4. Status post meningită sau encefalită, indiferent de etiologie

Totală - 12 luni de la debut, apoi partială-anuală ori fără scutire, în functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului specialist

5. Status post hepatită virală acută

Totală - 12 luni de la debut

6. SIDA

Totală - anuală

7. Alte stări status post boli infectioase severe

Totală - 12 luni de la debut, apoi partială - anuală ori fără scutire, în functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie

8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu altă localizare, operat

Totală - 12 luni de la debut, apoi partială - anuală ori fără scutire, în functie de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist

II. Tumori

 

1. Maligne solide si hematologice

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

2. Benigne extinse

Totală - anuală sau partială - anuală, în functie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere si localizare, la aprecierea medicului specialist

III. Boli ale sângelui si organelor hematopoietice, cu exceptia celor maligne

 

1. Anemii cronice manifeste prin carentă de fier

Totală - până la redresare, apoi partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Anemii hemolitice ereditare, cu exceptia talasemiilor

Totală - anuală

3. Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Biermer sau altele

Totală - anuală

4. Talasemie majoră Cooley

Totală - anuală

5. Talasemie minoră

Totală sau partială - anuală ori fără scutire în functie de stadiul clinic, cu sau fără splenomegalie, la aprecierea medicului specialist

6. Anemii hemolitice dobândite

Totală sau partială - anuală, în functie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist

7. Anemii aplastice

Totală - anuală

8. Anemii sideroblastice

Totală - anuală

9. Afibrinogenemii si alte sindroame de defibrinare

Totală - anuală

10. Hemofilie tip A

Totală - anuală

11. Hemofilie tip B Christmas

Totală - anuală

12. Boala von Willebrand

Totală - anuală

13. Hemofilie tip C Rosenthal

Totală - anuală

14. Alte tulburări manifeste de coagulare

Totală - anuală

15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fără interesarea splinei

Totală - anuală sau partială - anuală, în functie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist

16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei

Totală - anuală

17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestări clinice pronuntate

Totală - anuală

18. Agranulocitoze

Totală - anuală

19. Status post splenectomie traumatică

Totală - un an de la operatie, apoi partială încă un an, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist

20. Hipersplenism

Totală - anuală

21. Policitemie poliglobulie

Totală - anuală

22. Histiocitoză X Hand - Schuller - Christian

Totală - anuală

23. Sindroame imunodeficitare, cu exceptia SIDA

Totală ori partială, în functie de forma clinică - anuală, la aprecierea medicului specialist

24. Sarcoidoze

Totală - anuală

25. Crioglobulinemie

Totală - anuală

IV. Bolile aparatului circulator

 

1. Reumatism articular acut, fără sechele cardiace

Totală - anuală în primul an după ultimul puseu, apoi partială - anuală în următorii 4 ani, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Stenoză mitrală reumatismală

Totală - anuală

3. Insuficientă mitrală reumatismală

Totală - anuală

4. Dublă leziune mitrală reumatismală

Totală - anuală

5. Prolaps de valvă mitrală cu regurgitare semnificativă

Totală - anuală

6. Prolaps de valvă mitrală cu crize de tahicardie în antecedente

Totală - anuală

7. Mic prolaps de valvă mitrală fără antecedente de tulburări de ritm secundare, diagnosticat  obligatoriu ecografic

Partială - anuală sau temporară ori fără scutire, la aprecierea medicului specialist

8. Stenoză aortică reumatismală

Totală - anuală

9. Insuficientă aortică reumatismală

Totală - anuală

10. Dublă leziune aortică reumatismală

Totală - anuală

11. Stenoză sau insuficientă tricuspidiană reumatismală

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

12. Endocardită cronică, lentă

Totală - anuală

13. Hipertensiune arterială esentială stadiul I - II

Totală - anuală

14. Hipertensiune arterială oscilantă, juvenilă, de limită

Partială - anuală, la recomandarea medicului specialist

15. Pericardite cronice

Totală - anuală

16. Cardiomiopatie cu dilatatie

Totală - anuală

17. Cardiomiopatie hipertrofică obstructivă

Totală - anuală

18. Cardiomiopatie hipertrofică neobstructivă

Totală - anuală

19. Alte cardiomiopatii patente

Totală - anuală

20. Bloc atrioventricular gradul I

Partială - anuală, la recomandarea medicului specialist

21. Bloc atrioventricular gradul II

Totală - anuală

22. Bloc atrioventricular gradul III complet

Totală - anuală

23. Bloc de ramură dreaptă incomplet

Fără scutire

24. Bloc de ramură stângă

Totală - anuală

25. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White fără antecedente de tulburări de ritm paroxistice

Totală sau partial-anuală, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

26. Sindrom de preexcitatie Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburări de ritm paroxistice

Totală - anuală

27. Sindrom de preexcitatie tip B Lown - Ganong - Levine

Partială - anuală

28. Tahicardie recidivantă supraventriculară

Totală - anuală

29. Tahicardie recidivantă ventriculară

Totală - anuală

30. Bradicardie sinusală

Partială - anuală

31. Tahicardie sinusală persistentă

Totală - anuală

32. Aritmie extrasistolică supraventriculară sistematizată

Totală - anuală

33. Aritmie extrasistolică ventriculară sistematizată

Totală - anuală

34. Anevrism aortic

Totală - anuală

35. Alte anevrisme vasculare

Totală - anuală

36. Sindrom Raynaud

Totală sau partială - temporară, numai în anotimpul rece, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

37. Trombangeită obliterantă Biirger

Totală - anuală

38. Acrosindrom

Partială - temporară, în sezonul rece

39. Alte arterite

Totală - anuală

40. Teleangectazie hemoragică ereditară Rendu-Osler-Weber

Totală - anuală

41. Flebite si tromboflebite cronice

Totală - anuală

42. Alte tulburări de circulatie periferică

Partială - anuală

43. Ulcer varicos

Totală - anuală

44. Limfadenite cronice

Totală sau partială - anuală, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

45. Limfedem

Totală - anuală

46. Suflu sistolic inocent sau functional cu modificări EKG

Partială - anuală, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

47. Suflu sistolic inocent sau functional fără modificări EKG

Fără scutire

48. Hipotensiune ortostatică manifestă

Totală - anuală

49. Stenoză subvalvulară aortică largă

Partială - anuală

50. Stenoză largă pulmonară

Partială - anuală

51. Preponderentă de ventricul stâng

Totală sau partială - anuală ori temporară, la indicatia medicului de specialitate cardiologie

52. Persistentă de canal arterial operată, cu cord normal

Totală - 12 luni de la operatie, după care partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

53. Persistentă de canal arterial operată, cu cord rezidual mărit de volum

Totală - anuală

54. Defect septal interventricular cu sunt mic

Totală - anuală

55. Defect septal interventricular cu răsunet hemodinamic

Totală - anuală

56. Defect septal interatrial fără răsunet hemodinamic

Totală - anuală

57. Defect septal interatrial cu răsunet hemodinamic

Totală - anuală

58. Canal atrioventricular comun

Totală - anuală

59. Tetralogie si pentalogie Fallot operată, cu cord normal

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

60. Tetralogie si pentalogie Fallot operată, cu cord rezidual mărit de volum

Totală - anuală

61. Tetralogie si pentalogie Fallot neoperată

Totală - anuală

62. Malformatii ale valvei pulmonare, cu sau fără răsunet hemodinamic

Totală - anuală

63. Stenoză congenitală a valvei aortice, cu sau fără răsunet hemodinamic

Totală - anuală

64. Insuficientă congenitală a valvei aortice

Totală - anuală

65. Dextrocardie

Fără scutire

66. Coarctatie de aortă neoperată

Totală - anuală

67. Coarctatie de aortă operată

Totală - anuală, apoi treptat partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

68. Alte malformatii cardiace cu răsunet hemodinamic

Totală - anuală

69. Alte malformatii ale vaselor mari

Totală - anuală

70. Alte boli cardiovasculare dobândite, cu simptomatologie manifestă

Totală - anuală

V. Bolile aparatului respirator

 

1. Rinită cronică, fără sindrom obstructiv respirator

Fără scutire

2. Sinuzită cronică

Totală sau partială - anuală sau temporară, la recomandarea medicului specialist

3. Status post pneumopatii acute

Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist

4. Status post pleurezii netuberculoase

Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist

5. Status post bronhopneumonii

Totală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului

6. Bronsectazie

Totală - anuală

7. Supuratii cronice pulmonare

Totală - anuală

8. Bronsită astmatiformă cu ultima criză cu cel mult 12 luni înainte

Totală - anuală

9. Bronsită astmatiformă cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă

Partială - temporară în sezonul cald si totală - temporară în sezonul rece, la aprecierea medicului specialist

10. Astmul bronsic cu ultima criză în urmă cu cel mult 12 luni

Totală - anuală

11. Astmul bronsic cu ultima criză cu peste 12 luni în urmă

Totală - anuală sau partială - temporară în sezonul cald si totală - temporară în sezonul rece, în functie de indicatia medicului specialist

12. Status post pneumotorax spontan

Totală - un an de la debut

13. Pahipleurite

Totală - anuală

14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestări clinice patente tip mucoviscidoză si altele

Totală - anuală

VI. Bolile aparatului digestiv

 

1. Ulcer gastroduodenal cronic

Totală - anuală

2. Ulcer gastroduodenal în fază de acalmie prelungită

Partială - anuală

3. Gastroduodenită cronică

Partială - anuală

4. Ileită terminală Crohn

Totală - anuală

5. Rectocolită ulcerohemoragică

Totală - anuală

6. Enterită cronică

Totală - anuală

7. Degenerescentă hepato-lenticulară Wilson

Totală - anuală

8. Hepatită cronică persistentă sau activă, evolutivă, agresivă

Totală - anuală

9. Ciroză hepatică

Totală - anuală

10. Litiază biliară cu crize dureroase

Totală - anuală

11. Colecistită cronică

Totală - anuală

12. Dischinezie biliară hipertonă

Totală - anuală sau temporară, la indicatia medicului specialist

13. Pancreatită cronică cu sindrom diareic cronic

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

14. Sindroame diareice cronice de altă natură

Totală - anuală sau partială - anuală, la indicatia medicului specialist

15. Malformatii ale aparatului digestiv si ale anexelor, cu manifestări clinice patente

Totală - anuală

16. Alte boli digestive cronice cu manifestări clinice persistente

Totală - anuală

VII. Bolile aparatului genitourinar

 

1. Glomerulonefrită difuză acută

Totală - 12 luni de la debut

2. Glomerulonefrită cronică

Totală - anuală

3. Hematurii recidivante si persistente

Totală - anuală

4. Sindrom nefrotic

Totală - anuală

5. Nefrită interstitială

Totală - anuală

6. Pielonefrită cronică

Totală - anuală

7. Hidronefroze

Totală - anuală

8. Insuficientă renală cronică

Totală - anuală

9. Litiază renală si ureterală cu crize dureroase

Totală - anuală

10. Litiază renală si ureterală, dar fără crize dureroase de cel putin un an

Partială - anuală

11. Infectie urinară cronică

Totală - anuală

12. Ptoză renală

Totală - anuală

13. Alte nefropatii cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

14. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, fără tulburări functionale

Fără scutire

15. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

16. Chist ovarian neoperat

Fără scutire, la aprecierea ginecologului

17. Chist ovarian operat

Scutire totală temporară după operatie, 1-2 luni, apoi partială - temporară sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrică ginecologie

18. Ectopie testiculară

Fără scutire

19. Varicocel si hidrocel neoperate

Partială - anuală

20. Varicocel si hidrocel operate

Partială - temporară, apoi fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie

21. Alte afectiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală sau partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

VIII. Bolile endocrine si de metabolism

 

1. Mixedem

Partială - anuală

2. Hipotiroidie juvenilă

Fără scutire

3. Gusă pubertară si postpubertară eutiroidiană

Fără scutire

4. Gusă multinodulară netoxică

Partială, în conditiile fenomenelor compresive - anuală sau fără scutire, la indicatia medicului de specialitate endocrinologie

5. Tiroidite cronice

Totală sau partială - anuală, în functie de forma clinică, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

6. Hipoparatiroidism cu manifestări clinice patente

Totală - anuală

7. Status post tiroidectomie

Totală - 12 luni de la operatie, apoi totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

8. Nanism hipofizar netumoral

Totală - anuală sau partială - anuală, la indicatia medicului de specialitate endrocrinologie

9. Nanism hipofizar tumoral

Totală - anuală

10. Nanism condrodisplazic

Totală - anuală

11. Alte forme de nanism, cu înăltime mai mică decât media, fără 3 deviatii standard fată de valoarea normală a vârstei si sexului

Totală - anuală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

12. Obezitate simplă, familială, prin aport, hiperfagică, fără complicatii

Fără scutire sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

13. Obezitate centrală lezională

Totală - anuală

14. Sindrom adipozogenital

Partială - anuală

15. Sindrom adrenogenital congenital

Totală - anuală

16. Pubertate precoce

Totală - anuală

17. Pubertate întârziată cu infantilism sexual, peste vârsta de 15 ani

Partială - anuală

18. Mastoză chistică

Partială - anuală, cu sau fără scutire, la aprecierea endocrinologului

19. Dismenoree cronică

Totală - temporară în perioada ciclului si, în rest, partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

20. Tetanie - spasmofilie latentă fără stări prelipotimice

Partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

21. Tetanie - spasmofilie manifestă, cu stări prelipotimice sau lipotimice periodice

Totală - temporară sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen

Totală - anuală

23. Acromegalie si gigantism

Totală - anuală

24. Diabet insipid tumoral

Totală - anuală

25. Alte forme de diabet insipid

Totală - anuală

26. Sindrom Cushing

Totală - anuală

27. Insuficientă suprarenală cronică tip Addison

Totală - anuală

28. Menometroragii juvenile

Totală - temporară în timpul ciclului, partială - temporară în caz de tratament hormonal; în rest, fără scutire

29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensat

Totală - anuală sau partială - anuală, la indicatia medicului specialist

30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensări repetate

Totală - anuală

31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicat

Totală - anuală

32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent

Partială - anuală

33. Ginecomastie masculină pubertară

Fără scutire sau partială - temporară, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

34. Mucopolizaharidoză - sindrom Hurler

Totală - anuală

35. Tireotoxicoză Basedow

Totală - anuală

36. Sindrom Turner necomplicat

Totală - anuală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie

38. Sindrom Klinefelter

Partială - anuală

39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie moderată sau manifestă

Partială - anuală

40. Alte boli endocrine cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

IX. Bolile sistemului nervos

 

1. Sindroame ataxice si cerebeloase

Totală - anuală

2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii

Totală - anuală

3. Parapareză, tripareză, dipareză, monopareză de diverse etiologii

Totală - anuală, eventual cu indicatie de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului specialist

4. Amiotrofii spinale

Totală - anuală

5. Sindroame parkinsoniene

Totală - anuală

6. Neuromiopatii

Totală - anuală

7. Torticolis spasmodic

Totală - anuală

8. Sindroame extrapiramidale

Totală - anuală

9. Epilepsie cu EEG alterată, cu sau fără crize, sub tratament specific continuu

Totală - anuală

10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani de la ultima criză, cu EEG normalizată si fără tratament specific în prezent

Partială, cu precizarea amănuntită de către neurolog a tipului de exercitii fizice interzise - anuală

 

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

11. Migrenă

Totală ori partială - anuală sau temporară, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

12. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu modificări EEG reziduale difuze

Totală - 12 luni de traumatism, apoi totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

13. Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu EEG normală

Partială - temporară, apoi fără scutire, la indicatia medicului de specialitate neurologie

14. Sindroame menieriforme neurologice

Totală - anuală

15. Sindroame cerebrovasculare

Totală - anuală

16. Nevrite si polinevrite

Totală - temporară, apoi partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate

Totală - temporară, apoi partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie

18. Neuropatii ereditare si idiopatice tip boală Charcot-Marie - Tooth sau altele

Totală - anuală

19. Miastenie

Totală - anuală

20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele

Totală - anuală

21. Hidrocefalie operată, cu valvă Holtzer

Totală - anuală

22. Hidrocefalie stabilizată

Totală - anuală

23. Mielopatii

Totală - anuală

24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroză tuberoasă

Totală - anuală

25. Afectiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale si medulare, malformatii vasculare cerebrale si medulare

Totală - anuală

26. Alte boli neurologice cu manifestări clinice patente

Totală - anuală

X. Tulburări mentale si de comportament

 

1. Schizofrenie

Totală - anuală

2. Autism infantil

Totală - anuală

3. Tulburare schizoafectivă

Totală - anuală

4. Tulburări bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive

Totală - anuală

5. Anorexie nervoasă

Totală - anuală

6. Tulburare obsesiv-compulsivă

Totală - anuală

7. Tulburări delirante persistente tip paranoia

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie

8. Tulburări anxioase

Partială - anuală

9. Tulburări de somatizare si de conversie

Partială - anuală

10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie

11. Alte afectiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuată sau moderată

Totală sau partială - anuală ori fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie

XI. Afectiuni ORL

 

1. Otită medie supurală cronică

Totală - anuală

2. Otomastoidită supurată cronică

Totală - anuală

3. Hipoacuzie bilaterală cu pierdere socială de auz de peste 35 dB

Totală, dar partială în scolile speciale pentru deficienti auditivi - anuală sau partială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL

4. Ureche unilateral functională

Partială sau fără scutire, la indicatia medicului de specialitate ORL

5. Purtătorii de proteze auditive sau de BAHA

Totală - anuală sau partială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL

6. Implantare cohleară

Totală - anuală

7. Boala Meniere

Totală - anuală

8. Vertij paroxistic al copilăriei

Totală - anuală

9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet

Totală - anuală

10. Insuficientă respiratorie nazală prin obstructie mecanică

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

11. Epistaxis recidivant sever

Totală – anuală

12. Sechele după malformatii congenitale ale extremitătii cefalice si gâtului, cu tulburări functionale patente, ca de exemplu după keilognatopalatoschizis operat

sau nu

Totală – anuală

13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice si functionale majore

Totală – anuală

14. Stenoze laringiene congenitale sau dobândite, cu insuficientă respiratorie la effort

Totală – anuală

XII. Afectiuni oftalmologice

 

1. Miopii cu leziuni de fund de ochi si acuitate vizuală (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun

Totală - anuală

2. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. între 1/3 si 1/10 la ochiul cel mai bun

Totală - anuală

3. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. între 1/3 si 2/3 la ochiul cel mai bun

Totală - anuală

4. Miopii fără leziuni de fund de ochi

Partială - anuală sau fără scutire, la indicatia medicului de specialitate oftalmologie

5. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10

Totală – anuală

6. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/4 si 1/10

Totală - anuală

7. Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/3 si 2/3

Totală - anuală sau partială - anuală, dar aceasta numai în scolile din învătământul special pentru deficienti de vedere

8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamator

Totală - anuală

9. Dezlipire de retină

Totală - anuală

10. Corioretinită

Totală - anuală

11. Nevrite optice

Totală - anuală

12. îngustări ale câmpului vizual

Totală - anuală

13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice

Totală - anuală

 

 

14. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 2/3-1

Totală - anuală sau partială, dar aceasta numai în speciale pentru deficienti de vedere - anuală

scolile

15. Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 1/2

sau mai mică

Totală - anuală

16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii

Totală - anuală

17. Diplopii

Totală - anuală

18. Iridociclite cronice

Totală - anuală

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoză palpebrală, aparat lacrimal, paralizii musculare

Totală - anuală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie

20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon

Totală - anuală

21. Degenerescente tapeto-retiniene tip boala Stargardt

Totală - anuală

22. Neoplazii oculare

Totală - anuală

23. Alte afectiuni oculare evolutive

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie

XIII. Bolile pielii si tesutului subcutanat

 

1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocg si altele

Totală - anuală

2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite

Totală - anuală

3. Psoriazis

Totală ori partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic

4. Lichen plan

Totală ori partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie

5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliză necrozantă

Totală - anuală

6. Eritem nodos

Totală - temporară în perioada de evolutie, apoi fără scutire, la aprecierea medicului specialist

7. Eritrodermie

Totală - anuală

8. Cheratoză palmoplantară

Totală - anuală

9. Lupus eritematos

Totală - anuală

10. Cicatrici cheloidiene

Totală ori partială - anuală sau fără scutire, în functie de tulburările functionale si de indicatiile medicului specialist

11. Micoze recidivante suprainfectate

Totală - temporară, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie

12. Alte boli cronice ale pielii si tesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestări clinice patente

Totală ori partială - anuală, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie

XIV. Bolile sistemului osteoarticular, muschilor si tesutului conjunctiv

 

1. Artrită cronică juvenilă, reumatoidă, poliartrită cronică evolutivă, boala Still

Totală - anuală

2. Spondilartrită ankilozantă Pierre Mărie - Bechterew

Totală - anuală, eventual cu cultură fizică recuperatorie la indicatia medicului specialist

3. Deformări marcate ale mâinilor si bratelor de diverse etiologii

Totală - anuală

4. Deformări marcate ale picioarelor si gambelor

Totală - anuală

5. Picior plat valg decompensat, dureros si cu tulburări trofice

Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie, sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

6. Luxatie recidivantă a rotulei

Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuală

7. Leziuni de menise operate

Totală - temporară 6 luni de la operatie, apoi partială - temporară, pe durată stabilită de ortoped si finalmente fără scutire, la aprecierea medicului specialist

8. Luxatii si subluxatii recidivante

Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuală

9. Redori articulare strânse

Totală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuală

10. Redori articulare laxe

Partială - anuală

11. Anchiloze articulare

Totală - anuală

12. Hemartroze

Totală - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

 

13. Hiperlaxităti articulare

Totală sau partială - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie

 

14. Periarterită nodoasă

Totală - anuală

 

15. Alte vasculopatii necrozante cronice

Totală - anuală

 

16. Lupus eritematos sistemic, diseminat

Totală - anuală

 

17. Dermatomiozită juvenilă

Totală - anuală

 

18. Polimiozită

Totală - anuală

 

19. Sclerodermie

Totală - anuală

 

20. Sindrom Gougerat-Sjogren

Totală - anuală

 

21. Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv

Totală - anuală

 

22. Cifoză juvenilă Scheuermann, osteocondrită vertebrală, epifizită vertebrală

În functie de stadiul evolutiv - totală sau partială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

 

23. Scolioză gradul I, sub 30 grade unghiul curburii primare, fără rotatie vertebrală

Partială - anuală

 

24. Scolioză gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu început de rotatie vertebrală

Partială - anuală

 

25. Scolioză gradul II, între 30 grade si 59 grade unghiul curburii primare, cu rotatie vertebrală

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

 

26. Scolioză gradul III, între 60 grade si 90 grade unghiul curburii primare, cu gibus costovertebral

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

 

27. Scolioză gradul IV, peste 90 grade unghiul curburii primare, deformantă

Totală - anuală

 

28. Spondilolistezis

Totală - anuală

 

29. Spondilolizis

Totală - anuală

 

30. Alte afectiuni dobândite, cu tulburări functionale manifeste ale coloanei vertebrale

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

 

31. Sechele după fracturi vertebrale

Totală - anuală

 

32. Tasare vertebrală

Totală - anuală

 

33. Discopatii vertebrale: lumbago cronic, sechele după hernii vertebrale operate, cu sau fără sciatalgii

Totală - anuală

 

34. Retractia aponevrozei palmare tip Dupuytren

Totală - anuală

 

35. Exostoză calcaneană dureroasă

Totală - anuală

 

36. Afectiuni cronice ale tesuturilor moi cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

 

37. Osteite, osteoze, dispalzii osoase, chisturi osoase

Totală - anuală

 

38. Osteomielită cronică

Totală - anuală

 

39. Osteonecroze

Totală - anuală

 

40. Osteită deformantă Paget

Totală - anuală

 

41. Osteocondrită juvenilă a bazinului

Totală - anuală

 

42. Osteocondrită juvenilă a capului femural Legg-Perthes-Calve

Totală - anuală

 

43. Coxa plana

Totală - anuală

 

44. Alte osteocondrite cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

 

45. Pseudoartroze cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

 

46. Apofizită tibială anterioară Lannelongue-Osgood-Schlatter

Partială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

 

47. Luxatie congenitală de sold operată, fără sechele clinice

Totală sau partială - anuală, după aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

 

48. Luxatie congenitală de sold operată, cu sechele clinice

Totală - anuală

 

49. Luxatie congenitală de sold tratată ortopedic, fără sechele clinice

Totală sau partială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

 

\ Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

50. Luxatie congenitală de sold tratată ortopedic, dar cu sechele clinice

Totală - anuală

51. Coxa valga sau coxa vara

Totală - anuală

52. Picior strâmb congenital var-equin operat, fără sechele clinice

Totală sau partială - anuală, la aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

53. Picior strâmb congenital var-equin operat, cu sechele clinice

Totală - anuală

54. Alte anomalii congenitale ale piciorului cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

55. Torace înfundat sau în carenă, fără tulburări functionale respiratorii

Fără scutire

56. Torace înfundat sau în carenă, cu tulburări functionale respiratorii

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

57. Torticolis congenital neoperat

Partială - anuală

58. Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, cu impotentă fuctională

Totală ori partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

59. Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, fără impotentă functională

Fără scutire sau partială, în functie de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

60. Deformări congenitale ale membrelor pelvine, fără impotentă functională

Fără scutire sau partială, în functie de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

61. Deformări congenitale ale membrelor pelvine, cu impotentă functională

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

62. Amputatii congenitale ale membrelor toracale

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

63. Amputatii congenitale ale membrelor pelvine

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

64. Malformatii congenitale ale coloanei vertebrale, cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

65. Osteocondrodisplazii cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

66. Exostoză congenitală Ombredanne

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie

67. Osteopsatiroză - maladia sclerelor albastre Lobstein

Totală - anuală

68. Alte tulburări congenitale ale sistemului osteoarticular si ale muschilor, cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie

69. Alte afectiuni osoase dobândite, cu tulburări functionale manifeste

Totală - anuală

XV. Leziuni traumatice si alte consecinte ale cauzelor externe

 

1. Status post fractură craniană

Totală - anuală, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

2. Status post fractură vertebrală: cervicală, toracală, lombosacrată

Totală - anuală, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

3. Status post fractură de coaste sau de stern

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

4. Alte stări după leziuni traumatice vertebrale

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

5. Alte stări după leziuni traumatice ale organelor intratoracice

T”otală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

6. Status post fractură de bazin

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

7. Status post fractură de omoplat, humerus, antebrat sau a oaselor mâinii

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

 

Afectiunea sau grupa de afectiuni

Tipul de scutire (totală sau partială) si perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)

8. Alte leziuni traumatice ale umărului si membrului toracal: entorse, luxatii

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

9. Sechele după fracturi sau alte leziuni traumatice ale omoplatului si membrului toracal

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

10. Status post leziuni traumatice ale soldului sau bazinului

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

11. Status post fractură de femur

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

12. Status post fractură de gambă

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

13. Status post fractură a oaselor piciorului

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

14. Sechele după fracturi ale bazinului, soldului sau membrului pelvin

Totală - temporară, apoi treptat partială - anuală, eventuaT până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist

15. Amputatii importante traumatice sau după arsuri ale membrului toracal

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului” specialist

16. Amputatii importante traumatice sau după arsuri ale membrului pelvin

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

17. Retractiile tendoanelor si pielii post arsuri, cu tulburări functionale manifeste

Totală sau partială - anuală, la aprecierea mediculuT specialist

18. Sechele după degeraturi, cu tulburări functionale manifeste

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

19. Sechele post stenoză esofagiană caustică

Totală sau partială - anuală, la aprecierea medicului specialist

XVI. Status post alte interventii chirurgicale sau convalescentă după alte afectiuni acute diverse nechirurgicale

Tipul scutirii, totală sau partială, precum si durata acesteia vor fi stabilite după aprecierea medicului specialist curant.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Legii nr. 263/2002 pentru ratificarea Conventiei europene privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, încheiată la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 2 pct. 3, în loc de: „...traducere în limba română si în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.” se va citi: „...traducere în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.”

 

În Legea nr. 420/2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptată la Varsovia la 16 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- La art. 2 lit. d), în loc de: „... însotite de o traducere în limba română si în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.” se va citi: „...însotite de o traducere în limba română sau în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.