MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 521         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

749. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător militar si numirea sa în functia de procuror militar

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

30. - Ordonantă pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

839. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru Patriarhia Română

 

840. - Hotărâre pentru declararea zilei de 3 august 2007 zi de doliu national pe teritoriul României

 

842. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de către domnul Ghitea Mircea-Teodor

 

843. - Hotărâre privind trecerea domnului Vladu Cristian-Marius din functia publică de prefect al judetului Hunedoara în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

844. - Hotărâre privind trecerea domnului Pricăjan Dan-Aurel din functia publică de subprefect al judetului Hunedoara în functia publică de prefect al judetului Hunedoara

 

845. - Hotărâre privind trecerea domnului Cârstoiu Ion din functia publică de prefect al judetului Arges în functia publică de subprefect al judetului Arges

 

846. - Hotărâre privind trecerea domnului Popa Ion din functia publică de subprefect al judetului Arges în functia publică de prefect al judetului Arges

 

847. - Hotărâre privind trecerea domnului Danu Aurelian-Leonard din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

848. - Hotărâre privind trecerea doamnei Dontu Adriana din functia publică de subprefect al judetului Brasov în functia publică de prefect al judetului Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

637. - Ordin al ministrului transporturilor privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atributii de certificare în domeniul aviatiei civile

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător militar si numirea sa în functia de procuror militar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si art. 125 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 441 din 21 iunie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Pârvu Florin Doru se eliberează din functia de judecător militar la Tribunalul Militar Timisoara si se numeste în functia de procuror militar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 31 iulie 2007.

Nr. 749.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I pozitia nr. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate în tratamentul ambulatoriu în anii 2005 si 2006 peste valoarea contractată de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de medicamente si rămase nedecontate până la 30 iunie 2006 se plătesc în anul 2007, esalonat, din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumei de 100 milioane lei. În cazul medicamentelor eliberate în ambulatoriu pentru bolile cronice peste valoarea de contract a furnizărilor de medicamente se vor plăti inclusiv sumele înregistrate ca depăsiri în perioada 1 iulie-31 decembrie 2006.

(2) La stabilirea sumelor de plată se vor lua în considerare numai prescriptiile medicale raportate la casele de asigurări de sănătate până la 30 iunie 2006, cu exceptia prescriptiilor medicale eliberate în ambulatoriu pentru bolile cronice si raportate până la 31 decembrie 2006. Aceste prescriptii se vor depune spre validare la casele de asigurări de sănătate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Sănătătii Publice si a bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii, anexat la acesta, si în volumul sr structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate pe anul 2007, fără afectarea deficitului bugetului de stat si a deficitului bugetului general consolidat pe anul 2007.

(4) Conditiile si modalitătile de plată a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 2. - Salariul de bază pentru functia publică de inspector guvernamental se stabileste la nivelul salariului de bază pentru functia de subprefect al judetului categoria I, prevăzută la pozitia nr. 4 a cap. A din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Szekely,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan,

vicepresedinte

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru Patriarhia Română

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie", titlul 59 „Alte cheltuieli", cu suma de 1.000 mii lei, pentru Patriarhia Română, în vederea organizării alegerii si instalării noului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 839.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru declararea zilei de 3 august 2007 zi de doliu national pe teritoriul României

 

În memoria Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului îâniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritătile si institutiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară ziua de 3 august 2007 zi de doliu national pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) În ziua de 3 august 2007 toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale au obligatia arborării drapelului României în berna.

(2) Drapelul României în berna se mai arborează:

a) la sediile partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, institutiilor de învătământ de orice grad, institutiilor de cultură si misiunilor diplomatice ale României;

b) la punctele pentru trecerea frontierei precum sl în aeroporturi, porturi, gări si autogări;

c) ca pavilion pe navele de orice fel si pe alte ambarcatiuni ce navighează sub pavilion românesc.

(3) Aceeasi obligatie revine si persoanelor fizice dacă arborează drapelul României la domiciliu sau la resedintă.

Art. 3. - În ziua de 3 august 2007 posturile nationale de radio si televiziune, precum si institutiile de cultură îsi vor adapta programul în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 1 august 2007

Nr. 840.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Bihor de către domnul Ghitea Mircea-Teodor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ghitea Mircea-Teodor exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Bihor până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 842.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Vladu Cristian-Marius din functia publică de prefect al judetului Hunedoara în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr, 188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Vladu Cristian-Marius trece din functia publică de prefect al judetului Hunedoara în functia publică de subprefect al judetului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 843.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Pricăjan Dan-Aurel din functia publică de subprefect al judetului Hunedoara în functia publică de prefect al judetului Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Pricăjan Dan-Aurel trece din functia publică de subprefect al judetului Hunedoara în functia publică de prefect al judetului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 844.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Cârstoiu Ion din functia publică de prefect al judetului Arges în functia publică de subprefect al judetului Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Cârstoiu Ion trece din functia publică de prefect al judetului Arges în functia publică de subprefect al judetului Arges.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 845.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Popa Ion din functia publică de subprefect al judetului Arges în functia publică de prefect al judetului Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Popa Ion trece din functia publică de subprefect al judetului Arges în functia publică de prefect al judetului Arges.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 846.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Danu Aurelian-Leonard din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect al judetului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Danu Aurelian-Leonard trece din functia publică de prefect al judetului Brasov în functia publică de subprefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 847.

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea doamnei Dontu Adriana din functia publică de subprefect al judetului Brasov în functia publică de prefect

al judetului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, si având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Dontu Adriana trece din functia publică de subprefect al judetului Brasov în functia publică de prefect al judetului Brasov.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 848.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atributii de certificare în domeniul aviatiei civile

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), I) si m) si ale art. 74 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul minictrnl transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data prezentului ordin, Aeroclubul României exercită următoarele atributii, conform procedurilor si reglementărilor specifice în vigoare:

a) certificarea functionării aparatelor de lansare la zbor;

b) certificarea functionării turnurilor de parasutism.

(2) Exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Aeroclubul României numai pe perioada si în conditiile autorizării corespunzătoare de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

(3) Regia Autonomă .Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va supraveghea si controla modul în care Aeroclubul României exercită atributiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" si Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iulie 2007.

Nr. 637.