MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 august 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

265. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

736. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

824. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2067, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

849. - Hotărâre privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare

 

852. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

853. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

854. - Hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Bacău

 

857. - Hotărâre pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Spania si Italia, începând cu anul scolar 2007-2008

 

874. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Dolj

 

877. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.295. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind prelungirea valabilitătii Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art 1. - Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii si controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) afisaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afisa, în mod lizibil pentru client, în mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate până la momentul respectiv si, în mod continuu, pozitia de functionare în care este taximetrul în acel moment, precum si tariful aplicat;

b) aparat de taxat - aparat cu functii metrologice si fiscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează si afisează pretul de plată, emite un bon client la sfârsitul cursei si memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie să emită si alte documente, conform reglementărilor în vigoare si prevederilor prezentei legi;

c) autorizatia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizatia de transport - document eliberat în conditiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv si poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz;

d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localitătii sau a municipiului Bucuresti, după caz, licentiat în acest scop de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.), în conditiile legii;

e) autorizatie taxi - copie conformă a autorizatiei de transport în regim de taxi, care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta în conditiile prezentei legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

f) bon client - bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează si clientul execută plata prestatiei respective;

g) cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea soferului de taxi, colectarea datelor si pentru programarea tarifelor;

h) client- persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul si încasează pretul transportului, în conditiile prezentei legi;

i) cursă - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinatiei;

j) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie către taximetrist;

k) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat si a transportatorului autorizat, care este detinătorul legal al autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut în conditiile prezentei legi si pe care este montat aparatul respectiv;

l) lampă taxi-casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe laturile fată si spate, alături de înscrisul central TAXI, contine lămpi care indică pozitia «Liber» sau «Ocupat» a taxiului si care trebuie să fie vizibile de la o distantă de minimum 100 de metri;

m) loc de asteptare a clientilor- spatiu special amenajat si semnalizat corespunzător de către autoritatea administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor în asteptare în pozitia «Liber»;

n) memorie electronică fiscală - componentă a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate înmagazina, pe bază de program, date privind activitatea taxiului, continute în bonul client, în conditii de neconvertibilitate, inaccesibilitate si securitate;

o) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, continând date de natură nefiscală, corespunzătoare activitătii unui taximetrist, cuprinse în raportul fiscal de închidere zilnică, în conditiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi si alti taximetristi;

p) sigiliu fiscal-sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat electronic fiscal, dacă acesta functionează în carcasă separată, si pe memoria electronică fiscală, în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la memoria electronică fiscală;

q) sigiliu de protectie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protectia cablajului de conectare a aparatului de taxat, protectie ce nu poate fi înlăturată fără desigilare;

r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru în scopul de a nu permite fără desigilare accesul la operatiuni privilegiate;

s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, sau autovehicul de transport de mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;

t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distantă împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării si stationării, calculează distanta parcursă, pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distantă, calculează si afisează pretul de plată pentru o călătorie, pe baza distantei calculate si/sau a duratei măsurate a călătoriei, asigurând afisarea acestuia pe afisajul client în timpul desfăsurării cursei;

u) taximetrist - conducător auto atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;

v) transportator - persoană fizică, asociatie familială sau persoană juridică înregistrate la registrul comertului pentru a desfăsura activităti de transport cu vehicule rutiere;

w) transportator autorizat - transportator care detine autorizatie de transport privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în conditiile prezentei legi;

x) tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care apare pe afisajul client odată cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare «Liber» în pozitia de operare «Ocupat» si care este egal cu tariful de distantă (lei/km);

y) tarif de stationare - tarif orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă s-a deplasat sub viteza de comutare;

z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse si momentul finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a stationat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;

aa) RENT CAR - activitătile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât si serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;

ab) transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizati cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispozitia clientilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;

ac) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizati care pun la dispozitia unor clienti autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere;

ad) viteză de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz."

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autoritătile administratiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinte:

a) promovarea concurentei între transportatorii autorizati în conditiile atribuirii gestiunii serviciilor;

b) garantarea respectării drepturilor si intereselor transportatorilor autorizati si a accesului lor, transparent si nediscriminatoriu, la piata transportului public local;

c) garantarea respectării drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere;

d) necesitatea înfiintării serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu din localitătile respective;

e) realizarea regulamentelor de organizare si executare a serviciilor respective, cu consultarea asociatiilor reprezentative din domeniu;

f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, precum si prevederile regulamentelor de organizare si de executare a serviciilor respective;

g) deplasarea persoanelor si a mărfurilor în conditii de sigurantă;

h) asigurarea mărfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora;

i) asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveste tariful de transport;

j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populatie pe raza administrativ-teritorială a localitătilor respective, precum si între acestea si alte localităti, în conditiile prezentei legi;

k) asigurarea echilibrului între cererea si oferta de transport, atât cantitativ, cât si calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, în baza unor studii de specialitate, precum si prin continuitatea serviciilor respective;

l) corelarea dimensiunii si continuitătii serviciilor respective de transport de persoane cu fluxurile de utilizatori si cerintele acestora, precum si cu modul de realizare a transportului public local de persoane cu celelalte tipuri de transport local existente;

m) consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, a dispeceratelor taxi si a taximetristilor, precum si a asociatiilor utilizatorilor, în vederea stabilirii politicilor si strategiilor privind dezvoltarea durabilă a serviciilor de transport respective;

n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere transportatorilor autorizati, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege;

o) respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, precum si în activitătile conexe acestora, protectia vietii umane si a mediului este prioritară."

4. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăsoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritătilor administratiei publice locale si se efectuează numai de către transportatori autorizati de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizati care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, consiliul local poate aproba, numai în această situatie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licentei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C, cu autovehiculele detinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing."

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, si realizat în conditiile prezentei legi.

(2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral si realizat în conditiile prezentei legi.

(3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autovehicule detinute de către transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

(4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un singur autovehicul detinut, în conditiile alin. (3), de către acesta sau de către sotul/sotia acestuia, după caz.

(5) Transportatorul autorizat, asociatie familială, poate executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, detinute în conditiile alin. (3) de către membrii asociatiei, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, detinători ai unui atestat de pregătire profesională.

(6) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport în regim de închiriere atunci când pune la dispozitia clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract.

(7) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispozitia clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract."

6. Articolele 5 si 6 se abrogă.

7. Titlul sectiunii 1 a capitolului II va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Autorizarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere"

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se poate executa numai de transportatori autorizati."

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Autorizatia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată si este valabilă cu conditia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii."

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Autorizatia de transport în regim de taxi sau autorizatia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei localitătii sau primăriei municipiului Bucuresti de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îsi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentatii care trebuie să contină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de transport, stabilit de prezenta lege;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comertului ca transportator, respectiv persoană fizică autorizată, asociatie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;

c) dovada îndeplinirii conditiei de capacitate profesională, respectiv:

1. copie de pe certificatul de competentă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau asociatie familială;

2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

d) dovada îndeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv:

1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:

- nu a fost condamnată pentru infractiuni de natură comercială;

- nu a fost condamnată pentru infractiuni privind conditiile de plată si de angajare, perioadele de conducere si de odihnă ale conducătorilor auto, siguranta rutieră, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;

- nu a fost condamnată pentru infractiuni de tâlhărie, crimă si viol;

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o functie care concură la siguranta circulatiei, obtinut în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi si persoana desemnată;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaratie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu mentionarea intervalelor când a avut interdictii si motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacitătii financiare, respectiv:

1. declaratie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăsura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spatii detinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaratie pe propria răspundere a transportatorului că acesta detine sau are capacitatea financiară de a detine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie, dacă este posibil.

(2) În cazul transportului în regim de taxi, autorizatia de transport se eliberează pentru transport de persoane în regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de autorizare.

(3) Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de transport se va comunica prin declaratie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată autoritătii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective."

11. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Autorizatia de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, netransmisibilă si conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea respectivă a executării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere.

(2) Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi sau în transportul în regim de închiriere, după caz, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(3) Autorizatia taxi sau orice copie conformă contine denumirea localitătii de autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comertului, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizatiei de transport, numărul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberată si numărul de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizatia taxi sau orice copie conformă este unică si netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociatie familială, precum si de la un autovehicul la altul. Se interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere să transmită autorizatiile taxi sau copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.

(5) Transportatorul autorizat poate să îsi înlocuiască, la cerere, autovehiculul detinut în conditiile art. 4 alin. (3), pentru care a obtinut o autorizatie taxi sau o copie conformă, după caz, cu un alt autovehicul detinut în aceleasi conditii, care îndeplineste criteriile de departajare prevăzute la art. 142 alin. (6) cu cel putin acelasi punctaj pe care autovehiculul înlocuit l-a obtinut la data atribuirii autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, în următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost înstrăinat;

d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică si obtine un punctaj superior pentru criteriile de departajare pe care le îndeplineste.

(6) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (5), autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizatie taxi sau copie conformă, precum si ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol si alin. (4) al art. 11, privind vechimea autovehiculului."

12. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Autorizatia taxi sau orice copie conformă a autorizatiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în conditiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:

a) autorizatia de transport;

b) certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este detinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român» (R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;

d) declaratia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la art. 142 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv le îndeplineste;

e) declaratia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.

(2) Pentru autovehiculele detinute în proprietate de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judetul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucuresti.

(3) Pentru autovehiculele detinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea.

(4) In cazul transportului de persoane în regim de taxi, copia conformă, numită autorizatie taxi, se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăsesc vechimea de 5 ani de la data fabricatiei, alocându-se cu această ocazie si numărul de ordine.

(5) O autorizatie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei, este detinut în conditiile art. 4 alin. (3) si sunt îndeplinite toate cerintele prezentei legi privind prima atribuire.

(6) Autorizatia taxi si orice altă copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.

(7) Modelul si dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si vor contine obligatoriu următoarele înscrisuri:

a) localitatea de autorizare;

b) tipul transportului, respectiv:

1. TAXI - pentru transportul în regim de taxi;

2. RENT CAR - pentru transportul în regim de închiriere;

c) termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, după caz;

d) numărul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, după caz, astfel cum a fost atribuit conform registrului special prevăzut la art. 10 alin. (3);

e) numărul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conformă, după caz.

(8) Prevederile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător si în cazul autorizatiilor taxi si al altor tipuri de copii conforme."

13. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă a autorizatiei de transport se găseste obligatoriu la bordul autovehiculului si este valabilă numai în prezenta ecusoanelor si a următoarelor documente, după caz:

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnică periodică valabilă;

b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului în cazul transportului în regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale;

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane;

f) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului aparatului de taxat;

g) copia contractului cu dispeceratul taxi, în cazul în care taxiul trebuie să fie dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu statie radio emisie-receptie si este arondat unui dispecerat taxi;

h) alte documente stabilite prin prezenta lege.

(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de autoritătile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi sau a copiei conforme a autorizatiei de transport, după caz, comunicându-se imediat această măsură către persoana desemnată de către reprezentantul autoritătii care realizează controlul, până când se face dovada existentei si valabilitătii documentelor respective.

(3) În cazul imposibilitătii transportatorului autorizat de a face dovada existentei sau valabilitătii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, autorizatia taxi sau copia conformă respectivă se retrage, odată cu ecusoanele.

(4) Autorizatia taxi sau copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în procedura de atribuire prevăzută de prezenta lege."

14. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Certificatul de agreare se eliberează, la cerere, pentru autovehiculele taxi de către R.A.R., prin reprezentantele sale, pentru o perioadă de 10 ani si este valabil prin vizarea anuală a certificatului de agreare, cu ocazia realizării inspectiei tehnice periodice obligatorii, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Viza anuală a certificatului de agreare se acordă la statiile de inspectie tehnică din structura reprezentantelor R.A.R., pe baza reglementărilor existente, la care se adaugă normele privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice impuse la obtinerea certificatului de agreare.

(3) În cazul detinerii autovehiculului în temeiul unui contract de leasing, certificatul de agreare obtinut îsi mentine valabilitatea si în cazul în care utilizatorul devine proprietar, cu modificările care se impun conform prevederilor legale."

15. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - În cadrul atributiilor de coordonare a activitătilor privind transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, autoritătile administratiei publice locale sau ale municipiului Bucuresti, după caz, emit reglementări referitoare la:

a) regulamentul de organizare si executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri pe teritoriul localitătii respective, în conformitate cu reglementările generale în vigoare;

b) nivelul tarifelor de distantă maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

c) programele de lucru obligatorii în functie de fluctuatia cerintelor de transport zilnice;

d) asigurarea continuitătii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei;

e) interdictiile si restrictiile privind activitatea în regim de taxi si în regim de închiriere;

f) locurile de asteptare a clientilor sau de stationare a taxiurilor;

g) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor privind desfăsurarea serviciului de transport;

h) controlul activitătii autovehiculelor pe traseu;

i) taxele si impozitele locale ce se impun;

j) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de asteptare a clientilor în raport cu numărul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;

k) alte prevederi necesare bunei organizări si executări a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere."

16. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie si metrou, după caz.

(2) Autoritătile administratiilor publice locale si ale municipiului Bucuresti, prin hotărâri ale consiliilor respective, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, definite la art. 54, stabilesc numărul maxim de autorizatii taxi, necesar pentru executarea transportului în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani, după următoarele criterii minimale:"

a) gradul de satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie

si metrou, după caz, asigurând echilibrul care se impune între acestea;

b) norma cuprinsă la art. 13 lit. j);

c) gradul de poluare;

d) cererea si oferta permanente;

e) gradul de aglomeratie în trafic;

f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

(3) Numărul maxim de autorizatii taxi care pot fi atribuite pentru o perioadă dată se poate stabili si pe baza unui studiu de specialitate realizat, precum si în urma consultării asociatiilor profesionale reprezentative.

(4) Numărul maxim de autorizatii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) si/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localitătii de autorizare. Dacă prin studiul realizat de autoritatea locală s-a stabilit un număr maxim de autorizatii taxi necesare prin care se depăseste raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative.

(5) După procedura de atribuire a numărului maxim de autorizatii taxi stabilit conform alin. (4), autoritatea de autorizare nu va mai atribui nicio autorizatie taxi decât în conditia disponibilizării unora dintre cele existente sau în cazul măririi numărului de autorizatii taxi, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4).

(6) Dacă numărul autorizatiilor taxi emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi depăseste numărul maxim de autorizatii taxi stabilite în conditiile alin. (2)-(4), consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu va mai atribui nicio autorizatie taxi până la micsorarea numărului acestor autorizatii, prin disponibilizare în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub numărul maxim stabilit."

17. După articolul 14 se introduc trei noi articole, articolele 141-143, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite detinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme detinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza detinerii în continuare a unor autorizatii taxi sau a unor copii conforme, obtinute, după caz, în conditiile prezentei legi.

(2) Drepturile si obligatiile transportatorilor autorizati cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât în cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obtină, în conditiile prezentei legi, autorizatia de transport pentru a deveni transportator autorizat.

(5) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizatiile taxi sau copiile conforme emise de aceeasi autoritate de autorizare se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici rezultati, care au obtinut autorizatie de transport în conditiile prezentei legi.

(6) Numărul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor contractului de divizare, respectiv preluate conform contractului de fuzionare.

(7) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, detinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de atribuire a gestiunii delegate, initiale, vor fi cesionate corespunzător noilor operatori prevăzuti la alin. (5), cu respectarea prevederilor alin. (6).

(8) În cazul în care un transportator autorizat, persoană fizică autorizată, detinător al unei autorizatii taxi sau al unei copii conforme, doreste să se transforme într-un transportator autorizat, asociatie familială autorizată, cu acelasi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzător autorizatia transportatorului nou-înfiintat, respectându-se prevederile prezentei legi.

(9) Prevederile alin. (3)-(7) sunt aplicabile corespunzător si în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi sau a serviciului de transport în regim de închiriere, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).

Art. 142. - (1) Serviciul de transport în regim de taxi si serviciul de transport în regim de închiriere se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizati, pe baza autorizatiei de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum si pe baza numărului de autorizatii taxi sau de copii conforme, după caz, obtinute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) si (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.

(2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate conditiile în care se desfăsoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor prezentei legi.

(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul detinut este autorizatia taxi sau copia conformă a autorizatiei de transport, după caz, eliberată pentru aceasta, în conditiile prezentei legi.

(4) Serviciile de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere se atribuie în executare transportatorilor autorizati, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:

a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, si a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizati câstigători;

b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11;

c) Încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, în conformitate cu numărul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.

(5) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declaratia pe propria răspundere că este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat în conditiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câstigătoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate în ordinea descrescătoare a capacitătii cilindrice a motoarelor. În conditiile în care numărul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizati înscrisi pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaratiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garantie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garantia se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizatiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăsurării procedurii de atribuire în conditiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau că vor fi detinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzător garantia depusă.

(6) Criteriile de departajare vor fi:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

d) vechimea în ani de când transportatorul desfăsoară autorizat activitatea de transport respectivă;

e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;

f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

g) posibilitatea asigurării reale a prezentei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt precizate la art. 36.

(7) Elementele prevăzute la alin. (6) lit. c), e) si h) se certifică de R. A. R. prin intermediul certificatului de agreare.

(8) Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative existente.

(9) Când un transportator autorizat renuntă la una sau mai multe autorizatii taxi sau la alte copii conforme, când acestea se retrag sau când se majorează numărul lor în conditiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizati înscrisi în listele de asteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5).

(10) În lista de asteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice transportator autorizat, o singură dată.

(11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi sau al transportului de persoane în regim de închiriere, numărul de copii conforme atribuite poate fi limitat, după caz, în conditii similare celor prevăzute la art. 14, dacă asa se stabileste prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 143. - (1) Retragerea autorizatiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare si are drept consecintă pierderea calitătii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport, precum si retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizatiei respective.

(2) Autorizatia de transport poate fi retrasă în următoarele situatii:

a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii valabilitătii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizată pe bază de documente ori de declaratii false;

b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activitătilor serviciului de transport sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală;

c) transportatorul autorizat a încetat activitatea ca urmare a lichidării, a falimentului sau a unei hotărâri judecătoresti definitive;

d) transportatorul autorizat a depăsit termenul de valabilitate a autorizatiei de transport cu mai mult de 30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei în termen;

e) la cerere.

(3) Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă a autorizatiei de transport poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă numai odată cu ecusoanele atribuite.

(4) Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri:

a) nu mai este îndeplinită cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice;

c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează clientul sau care vizează evaziunea fiscală;

d) au fost săvârsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului;

e) plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzător;

f) transportul se efectuează fără documentele de plată obligatorii, în cazul transportului în regim de închiriere;

g) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor înscrisuri, însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezenta lege;

h) când autovehiculele care execută servicii de transport în regim de închiriere sau fac obiectul serviciului de închiriere de autovehicule utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;

i) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 9 alin. (3).

(5) Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri:

a) În cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3) si la art. 143 alin. (1);

b) a fost obtinută pe baza unor documente false;

c) dacă a fost retinută de două ori în 12 luni consecutive;

d) dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat, total sau partial, fată de prevederile contractului de atribuire în gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, după cum rezultă din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) copia conformă si/sau ecusonul, după caz, au fost încredintate sau utilizate de alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;

f) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este retinută;

g) dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către detinătorul legal al autorizatiei taxi;

h) În cazul în care conducătorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are valabilitatea depăsită; i) la cerere.

(6) Contestarea măsurii de retragere a autorizatiei de transport sau a copiei conforme ca măsură complementară se poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 561 alin. (3)."

18. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localitătii de autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de autoritatea de autorizare, în conditiile prezentei legi.

(2) Autorizatia de dispecerat taxi se poate obtine pe baza depunerii următoarei documentatii:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comertului;

b) declaratie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia dispeceratul detine baza tehnică necesară, statia de emisie-receptie, frecventa radio protejată, personalul autorizat si spatiile necesare;

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicatiilor;

d) copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu.

(3) Autorizatia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleasi conditii ca la emitere, si este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autoritătii de autorizare.

(4) Activitatea de dispecerat se desfăsoară pe baze contractuale numai pentru transportatorii autorizati care desfăsoară servicii de transport în regim de taxi, în aceeasi localitate de autorizare.

(5) Transportatorii autorizati care execută servicii de transport în regim de taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat în conditiile prezentei legi, pe bază de contract de dispecerizare, încheiat cu acesta în conditii nediscriminatorii.

(6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care îsi desfăsoară activitatea într-o localitate, cu exceptia localitătilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este optional.

(7) În cazurile exceptate prevăzute la alin. (6), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la clienti. Aceste taxiuri vor avea afisat în exterior numărul de telefon sau alte modalităti de apelare.

(8) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizati trebuie să contină prevederi privind obligatiile părtilor de a respecta reglementările privind calitatea si legalitatea serviciului prestat, precum si tarifele de distantă convenite a fi utilizate.

(9) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utilizând tarife unice sau tarife diferentiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este prevăzut în contractul de dispecerizare.

(10) Dispeceratul poate pune la dispozitia transportatorilor autorizati pe care îi deserveste statii radio de emisie-receptie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de contract de închiriere, încheiat în conditii nediscriminatorii."

19. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. -Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către emitent în următoarele cazuri:

a) autorizatia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea;

b) nu mai sunt îndeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neînregistrate în registrul de evidentă a acestora;

d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritătile de autorizare ale altor localităti;

e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizează transporturi în regim de închiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor tarife destinate controlului pietei si eliminării concurentei;

g) la cerere."

20. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - În raport cu localitatea de autorizare, transportatorul autorizat poate executa transportul în regim de taxi în următoarele situatii:

a) permanent, în interiorul localitătii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, între localitatea de autorizare si alte localităti sau puncte de interes, numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligatia revenirii în localitatea de autorizare după executarea cursei;

c) ocazional, între localitatea de autorizare si alte localităti de peste frontieră, la cererea expresă a clientului si cu acordul taximetristului, cu obligatia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după executarea cursei."

21. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Taxiurile au acces în conditii egale si nediscriminatorii în locurile de asteptare a clientilor, în limita locurilor vacante.

(2) Accesul în locurile de asteptare a clientilor poate fi gratuit sau autoritatea administratiei publice locale poate institui o taxă generală, plătită de fiecare taxi autorizat.

(3) În lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai în locurile permise pentru autovehicule.

(4) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor periculoase, cu conditia să nu fie perturbată circulatia prin această manevră.

(5) Taxiurile pot circula în localităti pe pistele special amenajate pentru mijloacele de transport auto în comun, fără a perturba circulatia acestora.

(6) În locurile de asteptare, taxiurile pot fi angajate de către clienti după principiul «primul sosit, primul plecat».

(7) Se interzice stationarea taxiurilor în locurile de asteptare a clientilor situate în altă localitate decât localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora.

(8) Este interzis ca un transportator autorizat în regim de taxi să detină pozitia de monopol într-o statie de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public."

22. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Orice persoană are acces egal si nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi aflat în pozitia «Liber», stationar sau în miscare.

(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat în miscare în pozitia «Liber» se poate realiza de către client semnalizând vizibil.

(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.

(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate în imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate opri si circula în regim special în zone unde circulatia este restrictionată, fără a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic."

23. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art 22. - Se interzice transportul pe o singură cursă a mai mult de un client, astfel cum acesta este definit la art. 11 lit. h)."

24. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Timpul în care se desfăsoară o cursă este cel cuprins între momentul începerii cursei si momentul finalizării acesteia.

(2) Momentul începerii cursei este acela în care între client si taximetrist s-a convenit executarea acesteia si coincide cu momentul trecerii de la pozitia «Liber» la pozitia «Ocupat».

(3) Momentul finalizării cursei taxiului este acela al eliberării sale la destinatie de către client, care coincide cu trecerea de la pozitia «Ocupat» la pozitia «Liber», după emiterea bonului client de către aparatul de taxat în pozitia «Plată».

(4) Chiar dacă taxiul nu se deplasează, după trecerea în pozitia «Ocupat», taximetrul afisează tariful de pornire si începe înregistrarea duratei stationării la dispozitia clientului după tariful orar."

25. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispozitia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestatiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligatia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să detină atestat profesional si să fie angajat al transportatorului autorizat

(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa si serviciul de închiriere de autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispozitia clientilor pe bază de contract.

(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator economic înregistrat la registrul comertului în conditiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis de acesta.

(4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clientii suportă, în afara contractului, costurile carburantilor consumati, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze jmputabile clientului.

(5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul nu face dovada că detine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va mentiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să contină si prevederi privind obligatiile clientului privind restituirea vehiculului.

(6) Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie să existe:

a) copia conformă a autorizatiei de transport în regim de închiriere, care este valabilă în prezenta documentelor mentionate la art. 12 alin. (1) lit. a), c), d) si e);

b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat;

c) contractul încheiat între transportatorul autorizat si client;

d) documentele stabilite conform legislatiei în vigoare privind circulatia rutieră.

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comertului, eliberată, la cerere, de către autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă este valabilă în prezenta următoarelor documente sau însemne, respectiv:

a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspectia tehnică periodică valabilă;

b) asigurarea persoanelor si a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

d) contractul de închiriere al autoturismului si documentele de plată anticipată a serviciului.

(8) La efectuarea controlului, în cazul lipsei documentelor sau însemnelor prevăzute, se aplică prevederile art. 12.

(9) Este interzis a se executa transport în regim de taxi cu autoturisme destinate transportului în regim de închiriere; acestea nu trebuie să aibă în dotare aparate de taxat sau statii radio de emisie-receptie si să nu aibă înscrisuri, însemne, dotări si accesorii stabilite pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi.

(10) Autoturismele utilizate în efectuarea serviciului de transport în regim de închiriere sau în efectuarea serviciului de închiriere de autoturisme trebuie să aibă atasate, vizibil, pe coltul stânga jos al parbrizelor fată si spate, câte un ecuson realizat si eliberat în conditiile art. 11 alin. (6) si (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a copiei conforme.

(11) Transportatorii autorizati sau operatorii economici, după caz, sunt obligati ca, pe cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului."

26. Titlul sectiunii a 4-a a capitolului II va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA a 4-a

Atestarea profesională a conducătorului auto"

27. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

b) să detină certificat de atestare profesională valabil;

c) să fie apt din punct de vedere medical si psihologic;

d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.

(2) Certificatul de atestare se eliberează de agentia Autoritătii Rutiere Române - ARR pe raza căreia conducătorul auto activează, în urma promovării unui test-grilă.

(3) Pentru a sustine testul-grilă conducătorul auto trebuie să prezinte la agentia Autoritătii Rutiere Române - ARR următoarele documente:

a) dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională pentru practicarea transportului de persoane în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, cu o durată maximă de până la 3 luni;

b) dovada plătii în contul agentiei Autoritătii Rutiere Române - ARR a taxei privind testarea.

(4) Testul-grilă, care este aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, se consideră promovat în cazul obtinerii a cel putin 70% din punctajul maxim.

(5) În caz de nepromovare a testului-grilă, conducătorul auto are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în conditiile respectării prevederilor alin. (3) lit. b).

(6) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională."

28. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Conditiile de pregătire profesională a conducătorilor auto în vederea obtinerii certificatului de atestare profesională, necesar practicării activitătii de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere, se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, tinând cont si de prevederile prezentei legi.

(2) Pregătirea profesională a conducătorilor auto va fi asigurată în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, după caz, printr-o unitate de scolarizare a conducătorilor auto autorizată, pe baza unei programe de scolarizare, aprobată prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto solicitanti vor prezenta următoarele documente:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) cazierul judiciar;

d) copie de pe carnetul de muncă, dacă există;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că sunt apti medical si psihologic pentru transportul de persoane;

g) adeverinta eliberată de serviciul politiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau a substantelor stupefiante ori nu au fost implicati în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor."

29. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma sustinerii testului-grilă, în conditiile prevederilor art. 26 alin. (4).

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în conditiile în care este vizat la termen si conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzător.

(3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României."

30. Articolul 29 se abrogă.

31. Articolul 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri în regim de taxi vor fi agreate de către R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv, autovehicule care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt dotate având aparat de taxat în stare de functionare, cu taximetrul care respectă prevederile legilor în vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare;

b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu statii radio de emisie-receptie sau cu telefoane mobile, după caz, în stare de functionare;

c) sunt dotate cu lampă taxi în stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologată de către R.A.R.;

d) aparatul de taxat intră în functiune doar în momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre pozitiile de operare autorizate;

e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei si dotările stabilite conform prevederilor prezentei legi.

(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat să fie dotat cu portiere de acces si evacuare în dreptul fiecărei banchete sau scaun pentru clienti, după caz, precum si cu spatiu corespunzător transportului bagajelor de mână si nu poate transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.

(3) Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, autovehiculul, cu sau fără remorcă, trebuie să fie destinat acestui scop si să nu depăsească 3,5 tone masa totală maximă autorizată.

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi."

32. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Taxiul trebuie să ofere în exterior, prin Însemne, înscrisuri, elemente de caroserie de culoare stabilită si dotări, vizibile de la distantă, informatii privind tarifele de transport aplicate, necesare atât clientului potential, cât si organelor de control si supraveghere autorizate.

(2) Linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamului, va fi marcată pe părtile laterale de o bandă dublă de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule.

(3) Pentru personalizarea autovehiculului taxi în trafic, caroseria acestuia, în totalitate sau cel putin începând cu partea de deasupra benzii duble tip sah, va avea culoarea galbenă, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o altă culoare, cu consultarea asociatiilor.

(4) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, în cazul transportului de mărfuri sau bunuri, se va aplica câte un ecuson, definit la art. 11 alin. (6) si (7), pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizatiei taxi. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autovehiculului.

(5) Dotarea exterioară a taxiului constă într-o lampă taxi, de culoare galbenă, cu înscrisul TAXI pe fată si spate, aprinsă permanent în timpul programului de lucru si care contine două lămpi suplimentare, de culori diferite, a căror semnificatie, văzute din fată, este următoarea:

a) În stânga, o lampă de culoare rosie care, atunci când este aprinsă, indică pozitia «Ocupat» a taxiului, respectiv există comandă client si prestatia se tarifează;

b) În dreapta, o lampă de culoare verde care, atunci când este aprinsă, indică pozitia «Liber» a taxiului, respectiv nu există comandă client.

(6) În cazul taxiurilor apartinând transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel dimensionată încât pe părtile laterale, optional, să se poată înscrie vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt înregistrate la registrul comertului, si numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi care îl deserveste.

(7) Modelul lămpii taxi va fi omologat de R.A.R."

33. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Pozitiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele:

a) pozitia «Liber» - pozitia în care lampa de culoare verde din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în pozitia de functionare «Liber», caz în care calculul pretului este dezactivat;

b) pozitia «Ocupat» - pozitia în care lampa de culoare rosie din lampa taxi este aprinsă permanent, iar taximetrul se află în pozitia de functionare «Ocupat», caz în care calculul pretului se efectuează pe baza tarifului de pornire si a tarifului pe distanta parcursă si/sau pe durata stationării sau a circulatiei sub viteza de comutare;

c) pozitia «Plată» - pozitia de functionare «Sumă de plată» a taximetrului, caz în care pretul călătoriei este indicat si în care cel putin calculul pretului în functie de durată este dezactivat. La trecerea în această pozitie se stinge lampa rosie, se aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din pozitia «Plată» nu se poate trece în pozitia «Ocupat» sau «Liber» decât după emiterea bonului client."

34. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - În cazul în care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, se instituie pozitia de operare «Privat», caz în care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat în pozitia «Liber» si lampa taxi scoasă de pe cupolă."

35. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Pe portierele din fată ale taxiului se aplică Înscrisuri privind valorile tarifelor de distantă (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, ale căror modele si dimensiuni vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, astfel încât acestea să fie vizibile de la minimum 5 metri.

(2) Taxiul trebuie să aibă afisat în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distantă, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtând stampila primăriei localitătii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzând numele si fotografia conducătorului auto.

(3) Cu exceptia înscrisurilor sau a simbolurilor realizate în conditiile prevăzute la art. 67 alin. (1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor înscrisuri si/sau însemne decât a celor aprobate prin prezenta lege."

36. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Un taxi poate avea ca dotare, pe lângă statia radio de emisie-receptie, un dispozitiv GPS de monitorizare.

(2) Un taxi poate avea dotări optionale, cum ar fi: dispozitivul fix de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărtitor între conducătorul auto si clienti, dispozitiv de plată prin intermediul cârdului bancar."

37. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Pe toată durata activitătii taxiurile pot fi supuse controlului în ceea ce priveste respectarea prevederilor prezentei legi de către reprezentantii organelor de control autorizate, respectiv:

a) administratia publică locală;

b) organele fiscale locale si judetene;

c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitătile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutieră Română-ARR, prin reprezentantele teritoriale;

e) Biroul Român de Metrologie Legală, prin reprezentantele teritoriale;

f) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române;

g) Regia Autonomă «Registrul Auto Român», prin reprezentantele teritoriale;

h) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;

i) inspectoratele teritoriale de muncă.

(2) În traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanti autoritătilor mentionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) si h), numai împreună cu politia rutieră.

(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, emise de organismele prevăzute la slin. (1), precum si următoarele:

a) controlul existentei valabilitătii si utilizării autorizatiei taxi sau a copiei conforme, după caz, precum si a ecusoanelor si a celorlalte documente stabilite de prezenta lege;

b) controlul functionării aparatului de taxat si al integritătii sigiliilor;

c) controlul corespondentei dintre indicatiile furnizate în exterior de lampa taxi si indicatiile si înregistrările aparatului de taxat;

d) controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora;

e) momentul când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client;

f) dacă clientii primesc bonul client si dacă continutul acestuia este conform cu prevederile legii;

g) preluarea spre analiză si control a datelor din memoria fiscală.

(4) Controlul efectuat în conditiile alin. (1), în timpul deplasării taxiului în pozitia «Ocupat», se efectuează, de regulă, în caz de flagrant."

38. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Taximetrul din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) pentru introducerea pe piată si punerea în functiune, iar în utilizare, cerintele prevăzute de reglementările metrologice în vigoare.

(2) Aparatul de marcat electronic fiscal din compunerea aparatului de taxat trebuie să îndeplinească toate conditiile si functiile prevăzute de normele legale în vigoare."

39. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Functiile interzise aparatelor de taxat sunt cele prevăzute în normele legale în vigoare, precum si următoarele functii:

a) Înregistrarea tarifelor doar valoric, fără identificarea felului serviciului tarifat;

b) functionarea aparatului în conditiile deconectării dispozitivelor de imprimare si afisaj client, a memoriei electronice fiscale si a lămpii taxi;

c) modificarea tarifelor sau a cotei TVA înainte de obtinerea raportului fiscal de golire zilnică;

d) modificări ale ceasului de timp real, altele decât trecerea de la ora de vară la ora de iarnă si invers sau variatii mai mari de 10 minute."

40. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. -Aparatul de taxat trebuie să se blocheze automat În conditiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a), în cazul taximetrului si în conditiile prevăzute în normele legale în vigoare, iar în cazul aparatului de marcat electronic fiscal:

a) nu este conectat sistemul de imprimare sau lampa taxi;

b) capacitatea de înmagazinare a memoriei electronice fiscale s-a epuizat;

c) dacă după 24 de ore de la emiterea ultimului raport fiscal de închidere zilnică se încearcă tipărirea primului bon client fără emiterea automată a raportului fiscal de închidere zilnică pentru perioada respectivă;

d) dacă la încărcarea memoriei dedicate bonurilor client sau înainte de închiderea fiscală zilnică nu se emite automat rola jurnal ce va contine copiile bonurilor client din ziua respectivă."

41. Articolul 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Aparatul de taxat trebuie să îndeplinească cerintele corespunzătoare celor două componente ale sale, prevăzute la art. 38, precum si următoarele cerinte:

a) să furnizeze informatii reale si autentice privind serviciile de transport în regim de taxi efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore si pe o perioadă mai lungă, prin citirea memoriei fiscale;

b) să asigure, prin intermediul tastaturii imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele privind serviciile prestate;

c) să asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna functionare a memoriei electronice fiscale si a functiilor asociate;

d) să asigure accesul la regimul de lucru «programare», numai după îndepărtarea sigiliului fiscal aplicat aparatului de marcat electronic fiscal;

e) să asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu două tarife, tarif de zi între orele 6,00-22,00 si tarif de noapte între orele 22,00-6,00, în transportul de persoane;

f) să asigure ca viteza de comutare să fie de 10 km /oră;

g) să tipărească bonul client cu datele prevăzute la art. 42; h) să tipărească raportul conducătorului auto, raportul fiscal

de închidere zilnică, raportul memoriei fiscale sau să permită citirea înregistrărilor din memoria electronică fiscală prin intermediul cheii electronice;

i) să introducă în memoria fiscală datele prevăzute de normele legale în vigoare, precum si următoarele date:

1. numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi;

2. setul de tarife de lucru si modificările acestora;

3. constanta K a taximetrului;

4. numărul si data fiecărui raport de închidere zilnică, ce va cuprinde minimum următoarele informatii:

- parcursul total în km;

- parcursul total cu călători în km;

- valoarea totală încasată;

- valoarea TVA;

- numărul fiecărei curse efectuate;

5. numerele de telefon si fax ale transportatorului autorizat;

6. data, ora si minutul introducerii în exploatare;

7. componentele antetului;

8. timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat."

42. Articolul 42 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - Bonul client trebuie să contină elementele precizate în normele legale în vigoare, precum si următoarele elemente:

a) numerele de telefon si fax ale operatorului de transport;

b) numărul bonului client, data si ora;

c) codul fiscal al transportatorului autorizat;

d) numărul cursei;

e) numele taximetristului;

f) numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi si numărul autorizatiei taxi;

g) tariful de pornire;

h) tariful de distantă (lei/km); i) distanta parcursă (km); j) tariful de stationare (lei/oră);

k) durata stationării, care include si durata de circulatie sub viteza de comutare; I) durata cursei;

m) tariful pentru încărcare/descărcare, dacă este cazul; n) pretul total al serviciului; o) valoarea si cota TVA aferentă."

43. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din functiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei."

44. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Producătorul sau, după caz, importatorul de

aparate de taxat furnizează odată cu aparatul dotarea tehnică aferentă si procedeul tehnic sau programul după care se realizează tarifarea si se pot obtine informatiile continute în memoria electronică fiscală.

(2) Perioada de garantie este de minimum un an."

45. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Aplicarea sau înlăturarea sigiliului fiscal al aparatului de marcat electronic fiscal, precum si introducerea programului privind modul de tarifare si tarifele se realizează numai de către reprezentantul autorizat, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Taximetrele aflate în utilizare se supun controlului metrologic legal de către Biroul Român de Metrologie Legală, conform reglementărilor metrologice în vigoare. Prima verificare metrologică se efectuează imediat după instalarea pe taxi a aparatului de taxat, ocazie cu care se eliberează buletinul de verificare metrologică.

(3) Unitatea service autorizată, conform prevederilor legale, instalează aparatele de taxat pe taxiuri, în conformitate cu instructiunile producătorului, si efectuează reglarea taximetrului în functie de constanta generatorului semnalelor de distantă si securizarea reglării, precum si securizarea conexiunii taximetrului cu autovehiculul în care este instalat, prin intermediul mijloacelor de securizare a taximetrului. În caz de interventie asupra aparatului de taxat, unitatea service are dreptul să înlăture si să aplice elementele de securizare a conexiunii taximetrului cu autovehiculul, fără deteriorarea eventualelor marcaje metrologice."

46. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Preturi si tarife privind transportul în regim de taxi"

47. Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Calculul pretului transportului în regim de taxi poate fi realizat în unul dintre următoarele moduri:

a) modul de calcul normal «S» - aplicarea simplă a tarifului este calculul pretului si se bazează pe aplicarea tarifului orar (lei/oră), la rularea sub viteza de comutare, si a tarifului de distantă (lei/km), la rularea cu o viteză mai mare decât viteza de comutare;

b) modul de calcul normal «D»-aplicarea dublă a tarifului este calculul pretului si se bazează pe aplicarea simultană a tarifului orar si a tarifului de distantă, pe tot parcursul călătoriei.

48. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Pretul total al unui transport în regim de taxi se compune din următoarele elemente:

a) În cazul transportului de persoane:

1. tariful de pornire;

2. pretul calculat prin modul normal de calcul «S», pentru distanta parcursă cu viteză peste viteza de comutare si pentru timpul consumat în stationări la dispozitia clientului sau în parcurgerea unor distante sub viteza de comutare;

b) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri sunt posibile două variante:

1. o variantă aplicabilă la toate taxiurile la care pretul total calculat la lit. a) se suplimentează, dacă este cazul, cu pretul privind prestatia efectuată de taximetrist pentru manipularea mărfurilor sau a bunurilor transportate si se introduce de către taximetrist prin tastarea numerică programabilă existentă, în functie de tariful pentru manipulare stabilit, si se adaugă prin actionarea tastaturii respective. Pretul suplimentar este exclus din suma de plată afisată de taximetru. Valoarea sumei de plată, care include pretul suplimentar si care se regăseste pe bonul client, poate fi afisată temporar pe afisajul client;

2. o variantă aplicabilă optional pentru taxiuri a căror sarcină utilă maximă autorizată depăseste o tonă, pentru care pretul total se determină prin modul de calcul normal «D» - aplicarea dublă a tarifului, la care se poate adăuga, în conditiile precizate la lit. a), pretul suplimentar în functie de tariful pentru prestatiile de încărcare/descărcare, executate de taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate în lista cuprinzând tarifele, afisată obligatoriu la bordul autovehiculului."

49. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a tarifelor sunt următoarele:

a) tariful de distantă, lei/km, se stabileste în functie de caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul confortului oferit;

b) tariful de distantă, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de noapte, prevăzute la art. 41 fit. e). Tariful de noapte nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi;

c) pretul transportului nu este conditionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri transportate, atâta timp cât acestea nu depăsesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;

d) În cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distantă nu poate depăsi tarifele maximale de distantă stabilite prin hotărâri ale autoritătii administratiei publice locale sau a municipiului Bucuresti, după caz. Nivelul maxim al tarifelor de distantă se stabileste pe baza metodologiei realizate de A.N.R.S.C. si a datelor furnizate la cererea autoritătii cu ocazia consultării filialelor locale ale asociatiilor definite la art. 54;

e) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va tine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat în lei/oră, si tariful de distantă, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;

f) În cazul aplicării duble a tarifului în cadrul transportului de bunuri în regim de taxi, pretul prestatiei creste simultan pe baza distantei parcurse si a timpului consumat, tariful aplicat fiind tarif unic pe întreaga cursă, din momentul trecerii taximetrului din pozitia de operare «Liber» în pozitia «Ocupat» si până în momentul revenirii în pozitia initială «Liber». Aplicarea dublă a tarifului se poate efectua în cadrul transportului de mărfuri sau de bunuri în regim de taxi, pentru autovehicule cu sarcină utilă maximă autorizată care depăseste o tonă, la care timpul de stationare la dispozitia clientului este cel putin de două ori mai mare decât timpul de circulatie;

g) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distantă (lei/km) aplicat;

h) tariful pentru încărcare/descărcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile de încărcare/descărcare, mecanice sau manuale, si operatiunile de manipulare a bunurilor de către taximetristi sau de către manipulanti, angajati ai transportatorului autorizat. Lucrările mecanizate de încărcare/descărcare trebuie să aibă un tarif prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru operatiunile manuale se convine înainte de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. Întregul pret al încărcării/descărcării si manipulării bunurilor, dacă acestea sunt executate de către angajatii operatorului de transport, se regăseste în bonul client pe care acesta îl plăteste la închiderea prestatiei;

i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie să tină seama de următoarele reguli:

1. tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;

2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz;

j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.

(2) A.N.R.S.C. va elabora metodologiile necesare aplicării prevederilor prezentului articol."

50. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Dacă în derularea cursei se constată încetarea Înregistrării valorilor în modulul fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului în limita valorii afisate de aparatul de taxat."

51. Articolul 51 se abrogă.

52. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor cu privire la desfăsurarea operatiunilor de transport în regim de taxi"

53. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) În vederea realizării transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, în conditii de sigurantă, calitate si legalitate, transportatorii autorizati, dispeceratele taxi, taximetristii si clientii trebuie să respecte obligatiile prevăzute în prezenta lege, obligatiile prevăzute în regulamentele de organizare si functionare a serviciului de transport local, precum si cele prevăzute în contractele de atribuire a gestiunii serviciului.

(2) Principalele obligatii ale transportatorilor autorizati sunt următoarele:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în conditii de legalitate, sigurantă si calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate si având însemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de prezenta lege;

c) să nu utilizeze ca taximetristi conducători auto care nu detin certificate de atestare a pregătirii profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională;

d) să nu încredinteze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociatie familială;

e) să asigure dispecerizarea activitătii sau, după caz, posibilitatea apelării prin telefon mobil;

f) să asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a bunurilor acestora pe toată durata transportului;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice informatie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa personală;

h) să anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie si agentia service de care depind, în caz de furt sau disparitie, în orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie de pe taxi;

i) să înstiinteze în scris asociatia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

j) să prezinte în termen aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

k) să furnizeze, la solicitarea autoritătilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport desfăsurată.

(3) Principalele obligatii ale taximetristilor sunt următoarele: a) să aibă tinută corespunzătoare, un comportament civilizat

si preventiv în relatia cu clientul, respectând conduita de bună

practică, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;

b) să detină atestatul pregătirii profesionale valabil si să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localitătii si să respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în pozitia de operare «Liber», cu exceptia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau când conditiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestatiei efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestatia efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităti cu caracter infractional ori în alte acte antisociale;

h) să anunte organele de politie, în cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;

j) să transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) să asigure integritatea calitativă si cantitativă a mărfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le însoteste pe durata transportului;

m) să transporte bagajele clientilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spatiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

n) să prezinte informatiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor si a geamurilor;

p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

q) să nu transporte clienti pe bancheta din fată decât în cazul în care îi atentionează în prealabil că au obligatia să poarte centura de sigurantă;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat si lampa taxi în functiune pentru pozitia de operare respectivă;

s) să se supună controlului autoritătilor abilitate si să prezinte la control, în timpul activitătii, documentele prevăzute de prezenta lege si de legislatia în vigoare;

t) să poarte obligatoriu centura de sigurantă când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind optional;

u) să nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

v) să nu execute curse în afara localitătii de autorizare decât în conditiile prevăzute la art. 18;

x) să nu fumeze si să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

(4) Principalele obligatii ale clientilor sunt următoarele:

a) să achite pretul transportului executat;

b) să solicite, să preia si să păstreze bonul client la coborârea din taxi;

c) să nu plătească serviciile pe care Ie-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfăsurării cursei respective;

e) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturile prevăzute la alin. (2) lit.g);

f) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anuntând imediat organele de politie în legătură cu aceste evenimente;

g) să sesizeze primăria localitătii de autorizare si filiala judeteană a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de sigurantă.

(5) Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt următoarele:

a) dispeceratul trebuie să tină un registru special de evidentă a elementelor de identificare a tuturor statiilor radio de emisie-receptie, aflate în dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numărului si duratei de valabilitate ale autorizatiei taxi;

b) să comunice, la solicitarea autoritătilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;

c) să nu deservească taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute ilicit sau autovehicule care execută transport în regim de închiriere;

d) dispeceratele sunt obligate ca în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, la cererea expresă a acestuia, să îl informeze în legătură cu tariful sau gama de tarife pe care le practică taxiurile deservite si să respecte preferinta clientului;

e) să controleze respectarea de către transportatorii autorizati a obligatiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare încheiate cu acestia;

f) să nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizati;

g) să nu aplice practici prin care să detină controlul asupra pietei taximetriei, să provoace distorsiuni ale concurentei sau să elimine concurenta, precum si practici monopoliste;

h) să dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfăsoară serviciul de transport în regim de taxi în aceeasi localitate de autorizare."

54. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

„Art. 521. - În cazul efectuării serviciului de transport în regim de închiriere, precum si a serviciului de închiriere de autovehicule, obligatiile prevăzute la art. 52 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător."

55. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Reprezentarea si protectia intereselor profesionale ale transportatorilor autorizati, dispecerilor taxi si ale taximetristilor se realizează prin camerele taximetristilor si celelalte asociatii profesionale reprezentative, constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, denumite în continuare asociatii reprezentative.

(2) Asociatiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relatiile cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si cu organisme interne si internationale.

(3) Asociatiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către autoritătile administratiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în regim de taxi.

(4) O asociatie profesională din domeniul taximetriei este considerată reprezentativă dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este constituită în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005;

b) are ca membri transportatori autorizati, dispecerate taxi si taximetristi, astfel cum au fost definiti în prezenta lege, care reprezintă minimum 10% din totalul celor existenti în evidentele statistice la nivel national;

c) are filiale judetene, persoane juridice, constituite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, înfiintate în cel putin 50% din judetele tării, precum si în municipiul Bucuresti;

d) detine o hotărâre definitivă si irevocabilă a Tribunalului Bucuresti în ceea ce priveste reprezentativitatea.

(5) În cazurile în care o asociatie profesională reprezentativă trimite autoritătii de autorizare sau altor autorităti competente o sesizare privind abaterile de la conduita profesională a unei persoane care îsi desfăsoară activitatea în domeniul transportului în regim de taxi, acestea sunt obligate să analizeze cazul respectiv, cu consultarea obligatorie a părtilor, si să ia măsurile care se impun, notificând aceasta si asociatiei reprezentative."

56. Articolul 55 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:

a) aplicabilă taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7), art. 22, art. 25 alin. (6) si (7) ti art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) si x);

b) aplicabilă clientilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. b) si d);

2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:

a) aplicabilă taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 19, art. 34, art. 35 alin. (2) si art. 43;

b) aplicabilă transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (5)-(7) si art. 52 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) si k);

3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:

a) aplicabilă taximetristilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat în scopul majorării pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală, precum si pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) si v);

b) aplicabilă clientilor pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) lit. a) si e);

c) aplicabilă functionarilor autoritătii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (5), art. 54 alin. (5), art. 66 si art. 67 alin. (2), (3) si (5);

d) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) si art. 52 alin. (5) lit. b), d) si e);

e) aplicabilă transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), art. 35 alin. (1) si (3) si art. 67 alin. (1) si pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apti medical si psihologic sau nu detin atestat profesional valabil;

4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei:

a) aplicabilă transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 141 alin. (3) si (4), art. 48 si 49, precum si pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care functionează cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (5) lit. a), c), f). 9) Si h);

5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei:

a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 si 8;

b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru functionarea fără autorizatie de dispecerat taxi valabilă."

57. Articolul 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) Pe lângă sanctiunile prevăzute la art. 55 se dispun si măsuri administrative, ca sanctiuni complementare, privind retinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizatii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte.

(2) Retinerea autorizatiilor taxi sau a oricăror copii conforme ale autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 12 alin. (2) si art. 25 alin. (7).

(3) Retinerea atestatului profesional al conducătorului auto până la 5 zile se aplică în vederea respectării prevederilor art. 561 alin. (1).

(4) Suspendarea autorizatiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor aferente, pentru o perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în următoarele cazuri:

a) nerespectarea prevederilor art. 143 alin. (4), art. 15 alin. (5) si (6), art. 18,19, 20, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) si art. 31;

b) nerespectarea prevederilor privind obligatiile transportatorilor autorizati în legătură cu emiterea si utilizarea rapoartelor de închidere zilnică si a rapoartelor memoriei fiscale.

(5) Retragerea autorizatiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizatiei de transport, precum si a ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri:

a) odată cu retragerea autorizatiei de transport;

b) pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (4), art. 12 alin. (3), art. 143 alin. (5) si art. 25 alin. (8);

c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat de taxat nefiscalizat;

d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere execută transport în regim de taxi.

(6) Retragerea autorizatiei de transport este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 10 alin. (1) privind netransmisibilitatea si ale art. 143 alin. (2).

(7) Retragerea autorizatiei de dispecer taxi este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 15 alin. (1) sau (4), art. 16 si art. 52 alin. (5) lit. g).

(8) Anularea contractului de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplică în cazul în care titularul contractului de atribuire încalcă prevederile art. 141 alin. (3) sau (4) si art. 143 alin. (1)."

58. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale al conducătorului auto care este taximetrist sau angajat al unui transportator autorizat care execută transport în regim de închiriere se retine de către organele de control în drept dacă se constată că transportul respectiv s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 18 si art. 52 alin. (3) lit. b), c), e), f), g), k) si o), în cazul transportului în regim de taxi, precum si fără a avea la bord contractul si documentele fiscale care să dovedească plata anticipată a transportului în regim de închiriere.

(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale retinut, împreună cu o copie de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei care a determinat retinerea, se depune la autoritatea competentă pentru aplicarea sanctiunii corespunzătoare, după care certificatul se restituie nu mai târziu de 5 zile de la data retinerii.

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se pot folosi căile de atac prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare."

59. Articolele 59, 60, 61, 62, 63 si 64 se abrogă.

60. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 65. - Răspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clientilor în timpul transportului din vina sa este integrală si se acoperă pe baza asigurării de răspundere civilă."

61. Articolul 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 66. -Autoritatea administratiei publice locale sau filiala judeteană a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor are obligatia ca, în maximum 5 zile de la primirea sesizării clientului, conform art. 52 alin. (4) lit. g) sau art. 54 alin. (5), ori de la primirea sesizării asociatiei reprezentative, conform art. 54 alin. (5), să analizeze, să ia măsurile ce se impun sau, după caz, să sesizeze autoritătile competente prevăzute la art. 37 alin. (1), după caz, pentru ca acestea să aplice măsurile ce se impun în termen de maximum 30 de zile de la primirea sesizării, termen în care clientul sau asociatia va primi răspunsul cuvenit."

62. Articolul 67 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care reprezintă publicitate pentru terti, nu se pot mentine sau realiza fără avizul administratiei publice locale si nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile si însemnele de pe taxi prevăzute de lege.

(2) În cazul taxiurilor, R.A.R. nu va elibera certificatul de agreare, dacă acestea nu au geamuri transparente sau le au acoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotărfcare atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât si din afară.

(3) Reprezentantele R.A.R. nu vor emite certificate de agreare si nu vor acorda viza periodică anuală pentru acestea, dacă nu sunt respectate prevederile prezentei legi privind autovehiculele care execută transportul în regim de taxi.

(4) Inspectiile tehnice periodice se pot efectua si la statiile de inspectie tehnică periodică autorizate în acest sens de R.A.R.

(5) Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat în aceeasi perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru scoală."

63. Articolul 68 se abrogă.

Art. II. - Prevederile prezentei legi se completează corespunzător cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.

Art. III. - (1) Pentru eliminarea distorsiunilor de concurentă, începând cu data de 1 ianuarie 2008, transportatorii autorizati, persoane fizice si asociatii familiale, care execută transport în regim de taxi, vor fi supusi impozitării pe venitul net în sistem real, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Determinarea venitului net se va realiza pe baza venitului brut înregistrat de aparatul de taxat ca însumare a sumelor încasate, conform rapoartelor memoriei fiscale, din care se scad cheltuielile, conform prevederilor legale.

Art. IV. - (1) Până la data de 31 decembrie 2007 toti operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere si taximetristii independenti, existenti, astfel cum au fost definiti în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, detinători de autorizatii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba, la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizatii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Până la data eliberării autorizatiilor de transport respective, autorizatiile de transport care erau valabile la 1 ianuarie 2007 îsi mentin valabilitatea, fără a fi prelungite, până la momentul preschimbării lor conform prevederilor alin. (1).

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi, licentele de executie pentru vehicul eliberate pentru autovehiculele care efectuează transport în regim de taxi sau transport în regim de închiriere vor fi retrase.

(4) Autorizatiile taxi si ecusoanele care au fost eliberate pe baza autorizatiilor de transport până la data intrării în vigoare a prezentei legi si care sunt valabile la această dată vor fi preschimbate cu noile tipuri de autorizatii taxi si ecusoane, în conditiile în care autovehiculul sau autovehiculele respective au fost detinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003. Noile autorizatii taxi preiau valabilitatea rămasă disponibilă a autorizatiilor taxi astfel preschimbate. Termenul de valabilitate al noilor autorizatii taxi preschimbate nu va putea fi prelungit decât în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Autorizatiile taxi precizate la alin. (4) vor fi preschimbate gratuit cu noul tip de autorizatie taxi de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 decembrie 2007, odată cu preschimbarea licentei de transport sau a licentei taxi, conform alin. (1). Autorizatiile taxi obtinute prin preschimbare vor contine toate datele stabilite de prezenta lege.

(6) Autorizatiile taxi prevăzute la alin. (4), supuse procedurii de preschimbare, care vor fi găsite neconforme cu prevederile Legii nr. 38/2003 în ceea ce priveste atribuirea sau utilizarea lor de către operatorii de transport sau taximetristii independenti, se vor retrage si vor fi atribuite prin procedura de atribuire, conform prevederilor art. 142 alin. (5) si (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu prioritate celor înscrisi în listele de asteptare, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta lege.

(7)  În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 decembrie 2007, copii conforme ale autorizatiei de transport, acestea având termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. V. - (1) Odată cu emiterea noilor autorizatii de transport, precum si cu obtinerea noilor autorizatii taxi, conform prevederilor art. IV alin. (5) si altor prevederi, sau a noilor copii conforme, potrivit prevederilor art. IV alin. (7) si altor prevederi, autoritatea de autorizare va emite fiecărui transportator autorizat si contractul de atribuire a serviciului de transport respectiv, care va fi executat numai pe baza noilor autorizatii taxi sau a noilor copii conforme, după caz.

(2) Contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere va fi atribuit transportatorului autorizat pentru o perioadă egală cu perioada maximă de valabilitate a autorizatiilor taxi, respectiv a copiilor conforme precizate la alin. (1), dar nu mai mult de 5 ani.

(3) După încetarea contractului de atribuire în gestiune, prevăzut la alin. (2), acesta poate fi reînnoit doar în conditiile prevederilor art. 141 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. VI. - (1) Atestatele de pregătire profesională, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi preschimbate gratuit de către agentiile Autoritătii Rutiere Române - ARR cu atestate valabile pentru o perioadă nedeterminată, cu vizarea la 5 ani de la ultima vizare realizată.

(2) Certificatele de agreare eliberate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român" si valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi îsi prelungesc valabilitatea pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii lor, cu conditia vizării periodice.

Art. VII. - (1) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele autorităti vor asigura:

a) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va reactualiza Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările ulterioare;

b) Ministerul Transporturilor va reactualiza Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere - metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, conditiile privind agrearea si inspectia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor, cu modificările ulterioare;

c) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.) va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi, în limita competentelor stabilite de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

d) Ministerul Economiei si Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei legi;

e) autoritătile administratiei publice si ale municipiului Bucuresti îsi vor reactualiza propriile regulamente privind activitatea de transport în regim de taxi si vor elabora regulamente privind activitatea de transport în regim de închiriere.

(2) Reactualizarea si elaborarea normelor si regulamentelor de aplicare a prezentei legi se vor realiza cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative.

Art. VIII. - (1) În termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentei legi, toti operatorii detinători ai autorizatiilor taxi obtinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, în conditiile detinerii autovehiculelor respective pe baza unui contract de închiriere, se vor prezenta cu aceste documente la autoritatea de autorizare pentru verificarea valabilitătii acestora. Autorizatiile taxi găsite neconforme sau care nu au fost prezentate pentru verificare în termenul stabilit vor fi retinute, obligatoriu, de autoritatea de autorizare.

(2) După trecerea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea de autorizare va afisa public o listă care va cuprinde:

a) autorizatiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, rămase valabile în functiune, după verificarea realizată conform alin. (1);

b) autovehiculele, pe număr de circulatie si cu vechimea în ani de la data fabricatiei, care lucrează sub autorizatia taxi prevăzută la lit. a), pe bază de contract de închiriere valabil;

c) autorizatiile taxi, pe număr de ordine, care au fost retinute conform prevederilor alin. (1).

(3) Constituie contraventie fapta functionarilor autoritătii de autorizare responsabili pentru nerespectarea prevederilor alin. (2) si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(4) În acelasi termen prevăzut la alin. (1), toti operatorii care detin autorizatii taxi prevăzute la alin. (2) lit. a) vor declara pe propria răspundere câte dintre autovehiculele detinute cu contracte de închiriere le vor putea schimba cu autovehicule detinute conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 1 decembrie 2007. Autovehiculele detinute cu contract de închiriere care vor fi schimbate din lista prevăzută la alin. (2) lit. b) vor fi numai acelea cu vechimea cea mai mare de la data fabricatiei, în ordine descrescătoare. Aceste autovehicule vor fi schimbate cu autovehicule a căror vechime este mai mică de 5 ani. Autoritatea de autorizare va schimba gratuit autorizatia taxi a vehiculelor astfel schimbate cu noi autorizatii taxi, respectând numărul de ordine atribuit anterior.

(5) Autorizatiile taxi ale autovehiculelor prevăzute în lista mentionată la alin. (2) lit. b), rămase neschimbate începând cu data de 1 decembrie 2007, după aplicarea prevederilor alin. (4), vor fi atribuite de drept, gratuit, persoanelor care detin în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing aceste autovehicule si declară pe propria răspundere că doresc să execute activitate de transport în regim de taxi.

(6) Atribuirea autorizatiilor taxi prevăzută la alin. (4) se va face numai în următoarele conditii:

a) respectarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) prezentarea certificatului de agreare valabil, care se preia cu termenul de valabilitate existent, cu vizarea, pentru conformitate, în acest caz de către reprezentantele Regiei Autonome „Registrul Auto Român";

c) dovada fiscalizării aparatului de taxat.

(7) Autorizatiile taxi atribuite conform prevederilor alin. (4) si (6) vor avea termenul de valabilitate de 5 ani de la această dată si vor fi considerate ca autorizatii taxi atribuite pentru prima dată, putând fi prelungite în conditiile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Odată cu atribuirea autorizatiilor taxi conform alin. (4) si (6), autoritatea de autorizare va emite si contractele de atribuire în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) si (2) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IX. - Autorizatiile taxi prevăzute în lista mentionată la art. VIII alin. (2) lit. a), rămase neatribuite si preschimbate până la data de 31 decembrie 2007, vor fi retrase si atribuite în conditiile legii, începând cu data de 1 ianuarie 2008, prioritate având cei înscrisi pe lista de asteptare.

Art. X. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 265.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 736.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, cu suma de 34.542 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 824.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Obiectivul

Suma solicitată

- mii lei -

1.

Judetul Bacău

TOTAL:

5.000

Municipiul Bacău

Consolidare si reabilitare pod Serbănesti peste râul Bistrita în municipiul Bacău

5.000

2.

 

 

 

Judetul Bihor

TOTAL:

1.100

Orasul Săcuieni

 

 

 

Reparatii străzi Cădea

50

Reparatii străzi Ciocaia

50

Reparatii străzi Olosig

50

Reparatii străzi Sînicolau de Munte

50

Comuna Biharia

Reparatii drumuri, străzi

100

Comuna Buduslău

Reparatii drumuri, străzi

100

Comuna Cherechiu

Reparatii drumuri, străzi

100

Comuna Chislaz

Reparatii drumuri, străzi Misca

100

Comuna Diosig

Reabilitare si cofinantare proiect DC14 Diosig-Vama Săcuieni

100

Comuna Rosiori

Reabilitare DC19 Rosiori-Vaida

100

Comuna Simian

Reparatii drumuri străzi

100

Comuna Tarcea

DC8Adoni-DN19

100

Comuna Tămăseu

Reparatii drumuri, străzi

100

3.

 

Judetul Cluj

TOTAL:

700

Orasul Huedin

Reabilitare drumuri comunale DC134 Huedin-Bicalat

450

Comuna Aghiresu

 

Reabilitare drumuri comunale DC140 Aghiresu-Bagara

85

Reabilitare drumuri comunale DC142 Macau

165

4.

Judetul Covasna

TOTAL:

1.369

Judetul Covasna

Cheltuieli curente si de capital

1.300

Municipiul Târgu Secuiesc

Cheltuieli curente si de capital

69

5.

 

Judetul Galati

TOTAL:

1.100

Comuna Negrilesti

 

Complex administrativ

500

Reabilitare străzi

600

6.

Judetul Harghita

TOTAL:

1.650

Comuna Cozmeni

Transformarea si extinderea grupului gospodăresc în bază de turism rural, realizarea lucrărilor de transformare si extinderea grupului gospodăresc în bază de turism

100

Comuna Sântimbru

Cofinantare lucrări de amenajare Complex cultural si sportiv

100

Comuna Păuleni-Ciuc

Centrul Cultural Soimeni

100

Comuna Sânmartin

Reabilitare si amenjare clădire existentă pentru Centrul de Biblioteci

100

Comuna Ciumani

Reabilitare cămin cultural

327

Comuna Plăiesii de Jos

Reamenajare si extindere centru social-cultural

100

Comuna Dănesti

Amenajare si extindere sală multifunctională si Remiza PSI

100

Comuna Remetea

Construirea si amenajarea casei comunale

223

Comuna Satu Mare

Executări trotuare si accese pe strada principală (DN13A)

500

 

7.

 

 

 

Judetul Iasi

TOTAL:

3.000

Comuna Tomesti

Reparatii capitale sediu primărie, comuna Tomesti

200

Comuna Costuleni

Reabilitarea drumului comunal DC 54

800

Comuna Lespezi

Realizare scoală clasele I-VIII - sat Buda

300

 

Executarea lucrărilor de amenajare si dotare pentru Piata Târg-Obor

200

Comuna Tătărusi

Modernizare prin asfaltare a drumului comunal DC132

400

Consiliul Judetean Iasi

 

 

Reabilitare cu îmbrăcăminti bituminoase pe DJ 281D Coarnele Caprei-Pietrosica

400

Îmbrăcăminti bituminoase usoare pe DJ280E

500

Reabilitare DJ280D Ruginoasa-Helesteni

200

8.

Judetul Maramures

TOTAL:

2.270

Orasul Baia Sprie

Finantarea unor cheltuieli curente

850

Orasul Cavnic

Finantarea unor cheltuieli curente

950

Comuna Băiut

Finantarea unor cheltuieli curente

470

9.

 

Judetul Mures

TOTAL:

1.400

Comuna Eremitu

 

DC13 DJ153 - Câmpul Cetătii

150

DC28B Călugăreni - limită comuna Eremitu

50

Comuna Alunis

DC3 Alunis - Fitcău

300

Comuna Bereni

DC29 Bereni-Bara si DC28A Bara-Mărculeni

300

Comuna Mădăras

DC136 Mădăras-Fânatele Mădărasului

300

Consiliul Judetean Mures

Reabilitare Liceul Teoretic „Bolyai Farkas"

300

10.

Judetul Olt

TOTAL:

1.500

Orasul Scornicesti

Reabilitare sistem alimentare cu apă

800

Comuna Osica de Sus

Reabilitare sediu pompieri

400

Orasul Potcoava

Reabilitare si modernizare statie de epurare si canalizare

300

11.

Judetul Satu Mare

TOTAL:

1.000

Municipiul Satu Mare

Obiectiv de investitii Pod Golescu

1.000

12.

Judetul Sălaj

TOTAL:

800

Comuna Almasu

Reabilitare DC64 Jebuc-Stana

150

Comuna Benesat

Modernizare DC11 Biusa-DJ196

100

 

Comuna Crasna

Reabilitare sediu primărie

150

Comuna Dobrin

Reabilitare DC20A - Verveghiu

100

Comuna Mesesenii de Jos

Reabilitare DC76 Mesesenii de Sus-Mesesenii de Jos

150

Comuna Samsud

Reabilitare ulite sat Valea Pomilor

50

 

Reabilitare ulite sat Samsud

100

13.

Judetul Suceava

TOTAL:

4.400

Comuna Ulma

Lucrări de apărări maluri aferente drumului comunal, refacere podete si decolmatare podete, curătare santuri afectate de ploile dinanul2006

900

Comuna Boroaia

Înlăturarea efectelor calamitătilor naturale din anul 2006

500

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Înlăturarea efectelor calamitătilor naturale din anul 2006

1.000

Comuna Moara

Modernizarea unui drum comunal

700

Comuna Poieni Solea

Înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în perioada iunie-august 2006

1.100

Comuna Voitinel

Continuarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamitătilor naturale din 2006

200

14.

Judetul Teleorman

TOTAL:

7.450

Orasul Zimnicea

Reabilitarea rezervorului de înmagazinare a apei potabile si a puturilor de captare din sistemul de alimentare cu apă a orasului

850

Consiliul Judetean Teleorman

Cheltuieli curente si de capital

6.600

15.

Judetul Vaslui

TOTAL:

680

Comuna Stănilesti

Sistem de colectare selectivă a deseurilor menajere

680

16.

Judetul Vrancea

TOTAL:

1.123

Comuna Andreiasu de Jos

Extindere si modernizare retea de alimentare cu apă

1.123

TOTAL GENERAL PE JUDETE:

34.542

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal pentru traficul international de călători si de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare.

Art. 2. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, structurile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerului Sănătătii Publice, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si ale Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor asigură personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei, a controlului vamal, precum si a controlului sanitar-uman, sanitar-veterinar si fitosanitar.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătilor de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru activitatea vamală si pentru desfăsurarea activitătilor de control sanitar-uman se asigură de Regia Autonomă .Aeroportul Baia Mare", conform anexelor nr. 1-3.

Art. 3. - Programul de functionare a punctului de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal este acelasi cu cel al Aeroportului Baia Mare.

Art. 4. - În punctul de trecere a frontierei de stat si în biroul vamal, deschise potrivit art. 1, se asigură operatiunile specifice pentru toti pasagerii si mărfurile fiecărui zbor international.

Art. 5. - Cheltuielile privind personalul si dotarea corespunzătoare a punctului de trecere a frontierei de stat si înfiintarea biroului vamal, precum si asigurarea mijloacelor de transport necesare în vederea bunei desfăsurări a activitătii se asigură din bugetul institutiilor prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltân Szekely,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 849.

 

ANEXA Nr. 1

 

SPATIILE Sl UTILITĂTILE

necesare pentru Punctul de trecere a frontierei de stat „Aeroportul Baia Mare"

 

1. o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei;

2. o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

3. o încăpere pentru personalul care coordonează turele de serviciu în punct;

4. o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

5. o încăpere pentru biroul criminalistic;

6. o încăpere pentru persoanele retinute;

7. o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

8. o încăpere pentru pregătirea personalului turei;

9. o încăpere/un vestiar pentru agentii operativi;

10.3 tonete pentru sensul de intrare în tară (două la călători si una la marfă);

11.3 tonete pentru sensul de iesire din tară (două la călători si una la marfă);

12. două tonete pentru accesul în perimetrul punctului;

13. mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia;

14. 20 de statii de lucru;

15. 20 de imprimante;

16. două servere;

17. 10 surse de alimentare pentru calculatoare (UPS);

18. 11 prelungitoare cu protectie;

19. o sursă de alimentare pentru radiotelefon fix;

20. 3 aparate secretizare transmisie date;

21. un telefax cu aparatul de cifrat mesaje telefax;

22. un radiotelefon fix cu accesorii; 23.10 radiotelefoane portabile;

24. două încărcătoare multiple pentru încărcat acumulatori de RTP;

25. retea LAN, inclusiv proiectare;

26. cititoare optice fixe pentru documente;

27. 6 lanterne;

28. o trusă narcotest;

29. 8 bucăti lupă;

30. un aparat de detectie a falsurilor în înscrisuri;

31. 8 bucăti lampă UV stationară (alimentare la priză);

32. 8 bucăti lampă UV portabilă;

33. 8 bucăti aparat Doku-test;

34. un copiator;

35. 18 aparate de climatizare;

36. un grup electrogen;

37. 38 de stampile trafic.

 

ANEXA Nr. 2

 

SPATIILE Sl UTILITĂTILE

necesare pentru Biroul vamal „Aeroportul Baia Mare"

 

1. o încăpere pentru seful biroului vamal;

2. o încăpere pentru personalul vamal de serviciu;

3. o încăpere pentru controlul vamal corporal;

4. o încăpere pentru bunuri retinute sau confiscate;

5. o încăpere pentru personalul cu atributii privind datoria vamală (financiar-contabilitate);

6. un calculator;

7. o linie telefonică interurbană;

8. mobilier (mese, scaune etc.) pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

SPATIILE Sl UTILITĂTILE

necesare pentru activitătile de control sanitar-uman

 

1. o încăpere pentru personalul sanitar;

2. o încăpere pentru efectuarea controlului sanitar-uman;

3. o încăpere pentru izolarea pasagerilor posibil contagiosi;

4. mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinatiei acesteia;

5. un calculator;

6. o linie telefonică interurbană.

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă, în valoare totală de 135.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de inundatii, intemperii, alunecări de teren si incendii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 852.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

1

Costin V.Gheorghe

Comuna Beresti Tazlău, sat Prisaca, fără nr. casă

Bacău

3.000

2

Rosu C. Gheorghe

Comuna Filipesti, sat Hârlesti, fără nr. casă

Bacău

1.500

3

Adam Ioje

Comuna Păriol, sat Tărîta, fără nr. casă

Bacău

2.000

4

Dorneanu Elena

Moinesti, str. Păltinis nr. 12

Bacău

5.000

5

Domeanu Ileana

Moinesti, str. Păltinis nr. 10

Bacău

5.000

6

Dorneanu Mihaela

Moinesti, str. Păltinis nr. 10

Bacău

5.000

7

Guriui Jănica

Comuna Traian, sat Hertioaia, fără nr. casă

Bacău

1.000

8

Tanasă Gheorghe

Comuna Dămienesti, fără nr. casă

Bacău

5.000

9

Toderici Ioan

Comuna Telciu, sat Telcisor nr. 184A

Bistrita-Năsăud

800

10

Mititel Vasile

Comuna Telciu, sat Telcisor nr. 132

Bistrita-Năsăud

1.000

11

Todoran Vasile

Comuna Telciu, sat Bichigiu nr. 219A

Bistrita-Năsăud

2.000

12

Monda Elena Gabriela

Comuna Bistrita Bârgăului, sat Bistrita Bârgăului, Str. Principală nr. 1.192

Bistrita-Năsăud

5.000

13

Lari Gheorghe

Orasul Năsăud. str. Valea Crucii nr. 1B t

Bistrita-Năsăud

1.800

14

Turiac Fanică

Comuna Unirea, sat Valea Cânepii, fără nr. casă

Brăila

10.000

15

Mirea Gheorghită

Orasul Băneasa, Str. Plopilor nr. 21

Constanta

2.000

16

Mie Marin

Orasul Băneasa. Str. Trandafirilor nr. 140

Constanta

2.000

17

Stefănică Dumitru

Comuna Răzvad, sat Răzvad, str. Valea Pietrii nr. 89

Dâmbovita

1.500

18

Geantă P. Gheorghe

Comuna Văleni de Dâmbovita, sat Mesteacăn nr. 128

Dâmbovita

2.000

19

Zlotea Floarea

Comuna Fărcas, sat Amărăsti, nr. 109

Doli

800

20

Bitoleanu Eugen

Comuna Fărcas, sat Amărăsti, nr. 121

Doli

800

 

21

Marinescu Gheorghita

Comuna Fărcas, sat Amărăsti, nr. 234

Doli

800

22

Ghincea Iacob

Comuna Melinesti, sat Bodăiesti, nr. 120

Doli

800

23

Ion Marinela

Craiova, cartier Mofleni, Str. Abatorului nr. 42

Doli

1.000

24

Meltzer Marinela

Craiova, bd. Dacia, bl. B, se. 1, ap. 5

Doli

1.000

25

Panfile Ioana

Galati, str. Crizantemelor nr. 23A

Galati

900

26

Gvorgy Iuliana

Comuna Lueta. sat Lueta, nr. 520

Harghita

10.000

27

Guiu Măria

Comuna Jilavele nr. 969

Ialomita

1.500

28

Samoilă Vasile

Orasul Plopeni, str. Păcii nr. 5, bl. 60, ap. 2

Prahova

10.000

29

Ionescu Mircea Florin

Orasul Băicoi, str. Mărgăritarului nr. 20

Prahova

10.000

30

Anton Ecaterina

Comuna Rafaila. sat Rafaila, nr. 80

Vaslui

7.500

31

Budău Argentina

Comuna Draaomiresti, sat Tulesti, nr. 26

Vaslui

2.000

32

Giuscă Vasile

Comuna Boadănesti, sat Bogdănesti nr. 35

Vaslui

10.000

33

Tudor Elena

Comuna Zătreni, sat Văleni, nr. 30

Vâlcea

1.500

34

Maxim Mie

Comuna Vaideeni, sat Vaideeni, nr. 18

Vâlcea

5.000

35

Băncescu Mihăită

Comuna Vaideeni, sat Vaideeni, nr. 21

Vâlcea

4.000

36

Cazamir Elena

Comuna Mihăesti. sat Negreni, nr. 10

Vâlcea

3.000

37

Sandu C. Mie

Comuna Zătreni, sat Săscioara, nr. 300

Vâlcea

1.500

38

Rădut Elena

Comuna Fârtătesti, sat Fârtătesti, nr. 201

Vâlcea

1.000

39

Predulete Dumitru

Comuna Roesti. sat Băiasa nr. 629

Vâlcea

1.500

40

Golosoiu Constantin

Comuna Vaideeni, sat Vaideeni nr. 11

Vâlcea

2.000

41

Dumitru Vasile

Comuna Vrâncioaia, sat Poiana, fără nr. casă

Vrancea

2.000

42

Enache Lina

Comuna Biliesti, sat Biliesti, fără nr. casă

Vrancea

800

 

TOTAL:

 

 

135.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, În pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 4.319.385 lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2007 în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, destinată finantării programelor de conservare si utilizare a populatiilor de animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, pe specii si rase, precum si numărul de animale pentru care se acordă această sumă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele alocate în conditiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 853.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor pe specii, rase si linii

 

Specia, rasa, linia

 

Suma pe cap (lei)

 

Nr. cap.

 

Suma totală alocată (lei)

 

din care pentru:

Conservare

(lei)

Utilizare

(lei)

BOVINE

 

160

163.400

114.380

49.020

Sura de stepă

1.100

34

37.400

26.180

11.220

Bivol românesc

1.000

126

126.000

88.200

37.800

OVINE

 

16.398

1.620.005

1.134.003.5

486.001.5

Valahă cu coarne în tirbuson

100

1.831

183.100

128.170

54.930

Karakul

110

3.536

388.960

272.272

116.688

Merinos de Palas

95

4.395

417.525

292.267.5

125.257.5

Merinos de Suseni

95

624

59.280

41.496

17.784

Merinos de Stavropol

95

2.135

202.825

141.977.5

60.847.5

Merinos australian

95

113

10.735

7.514.5

3.220.5

Polwarth

95

29

2.755

1.928.5

826.5

Suffolk

95

16

1.520

1.064

456

Texel

95

12

1.140

798

342

Tigaie cu cap negru de Teleorman

95

3.169

301.055

210.738,5

90.316.5

Tigaie varietate ruginie

95

462

43.890

30.723

13.167

Awassi

95

76

7.220

5.054

2.166

CAPRINE

 

2.575

244.625

171.237.5

73.387.5

Alba de Banat

95

615

58.425

40.897.5

17.527.5

Carpatina

95

1.960

186.200

130.340

55.860

SUINE

 

77

38.500

26.950

11.550

Mangalita

500

66

33.000

23.100

9.900

Bazna

500

11

5.500

3.850

1.650

ANIMALE DE BLANĂ

 

660

34.185

23.929.5

10.255.5

Nurcă

40

200

8.000

5.600

2.400

Lup

88

10

880

616

264

Vulpe polară

82.5

90

7.425

5.197.5

2.227.5

Vulpe argintie

83

110

9.130

6.391

2.739

Dihor

35

250

8.750

6.125

2.625

VIERMI DE MĂTASE

 

3.250

188.500

131.950

56.550

Bombvx Mori

58

3.250

188.500

131.950

56.550

ALBINE

 

1.000

65.000

45.500

19.500

Apis mellifica carpatica - familii

65

1.000

65.000

45.500

19.500

RASE DE GĂINI USOARE - linii pure -total d.c.

 

27.200

1.360.000

952.000

408.000

Rhode-Island alb-linia S 5

50

1.010

50.500

35.350

15.150

Rhode-Island rosu-linia 3 M

50

650

32.500

22.750

9.750

Rhode-Island rosu-linia 3 E

50

560

28.000

19.600

8.400

Sussex-linia 32 T

50

650

32.500

22.750

9.750

Marans Herminat-linia 54 S

50

710

35.500

24.850

10.650

Marans Barat-linia S 3

50

780

39.000

27.300

11.700

Leghorn-linia 2 G

50

3.100

155.000

108.500

46.500

Leghorn- linia 4 Z

50

2.330

116.500

81.550

34.950

Leghorn-linia 4 X

50

1.570

78.500

54.950

23.550

Leghorn-linia 4 C

50

1.430

71.500

50.050

21.450

Rhode-Island rosu- linia 5 K

50

2.430

121.500

85.050

36.450

Rhode-Island alb- linia 5 M

50

2.450

122.500

85.750

36.750

Rhode- Island alb -linia 5 F

50

3.180

159.000

111.300

47.700

Marans Barat- linia 54 B

50

3.700

185.000

129.500

55.500

Rhode-Island rosu- linia 3h

50

1.050

52.500

36.750

15.750

Rhode-Island alb-linia S4

50

1.600

80.000

56.000

24.000

GĂINI GENOTECĂ

 

4.904

196.160

137.312

58.848

Brahma

40

294

11.760

8.232

3.528

Orpington

40

294

11.760

8.232

3.528

 

 

Specia, rasa, linia

 

Suma pe cap (lei)

 

Nr. cap.

 

Suma totală alocată

(lei)

din care pentru:

Conservare

(lei)

Utilizare

(lei)

Plymouth Rock

40

294

11.760

8.232

3.528

Cochinchina pitic

40

294

11.760

8.232

3.528

Motată olandeză

40

182

7.280

5.096

2.184

Italiană

40

294

11.760

8.232

3.528

Rhode-Island

40

294

11.760

8.232

3.528

Sussex

40

294

11.760

8.232

3.528

Wvandotte

40

294

11.760

8.232

3.528

New-Hampsire

40

196

7.840

5.488

2.352

Paduană

40

56

2.240

1.568

672

Wvandotte pitic

40

112

4.480

3.136

1.344

Chabo

40

42

1.680

1.176

504

Mătase japoneză

40

126

5.040

3.528

1.512

Hamburg

40

70

2.800

1.960

840

Combatantă pitică

40

14

560

392

168

Faverolles pitic

40

28

1.120

784

336

Pitică americană

40

28

1.120

784

336

Pitică germană

40

14

560

392

168

Combatantă indiană

40

42

1.680

1.176

504

Combatantă malayeziană

40

56

2.240

1.568

672

New-Jersev

40

42

1.680

1.176

504

Brahma pitic

40

42

1.680

1.176

504

Minorca

40

28

1.120

784

336

Yokohama

40

14

560

392

168

Sebriaht

40

56

2.240

1.568

672

Faverolles

40

14

560

392

168

Welsumer mare

40

14

560

392

168

Mii de flori

40

84

3.360

2.352

1.008

Brakel

40

56

2.240

1.568

672

Sussex pitic

40

56

2.240

1.568

672

Welsumer pitic

40

28

1.120

784

336

Phonix

40

14

560

392

168

Bielefelder

40

42

1.680

1.176

504

Cochinchina

40

294

11.760

8.232

3.528

Kraienkoppe

40

14

560

392

168

Găina de Anvers

40

14

560

392

168

New Hampshire pitic

40

14

560

392

168

Bantham pitic

40

14

560

392

168

Gât golas de Transilvania

40

746

29.840

20.888

8.952

RATE

65

450

29.250

20.475

8.775

GÂSTE

82

130

10.660

7.462

3.198

CURCI

70

2.710

189.700

132.790

56.910

PESTI

 

27.780

179.400

125.580

53.820

Crap Dunăre

6

1.220

7.320

5.124

2.196

Păstrugă

12

100