MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 3 august 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

766. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

767. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

787. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoaneIor cu handicap si ale persoaneIor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului

 

810. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

835. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Sănătătii Publice de a finanta achizitionarea unui sistem informatic de înaltă performantă, din venituri proprii, si pentru abrogarea unor dispozitii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului FinanteIor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă

 

851. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederiIor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Simona Corlan-Ioan se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Guineea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 766.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederiIor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Dobreci se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Bahrain si Sultanatul Oman.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 767.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoaneIor cu handicap si ale persoaneIor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul TăriIor de Jos, Republica Austria, Republica PoIonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) sl Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se desemnează Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap ca organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederiIor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoaneIor cu handicap si ale persoaneIor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L204 din 27 iulie 2006, cu exceptia prevederiIor art. 8.

(2) Se desemnează Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism responsabil cu supravegherea aplicării prevederiIor art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006.

(3) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor informa Comisia Europeană asupra desemnării Ior ca organisme responsabile potrivit alin. (1) si (2).

(4) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va lua măsuri pentru informarea persoaneIor cu handicap si a persoaneIor cu mobilitate redusă asupra drepturiIor pe care le au potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006.

(5) Ministerul TransporturiIor va sprijini si va asista Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap în exercitarea atributiiIor care îi revin acesteia potrivit alin. (1).

Art. 2. - Constituie contraventii următoarele fapte: a) nerespectarea de către un transportator aerian, un reprezentant sau agent al acestuia ori un tour operator a obligatiiIor ce le revin potrivit art. 3,4,10 si 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006;

b) nerespectarea de către organismul de conducere al unui aeroport a obligatiiIor ce îi revin potrivit art. 5, 7, 9 si 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006.

Art. 3. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 2 se sanctionează după cum urmează:

a) contraventiile prevăzute la lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

b) contraventiile prevăzute la lit. b), cu amendă de la 800 lei la 1.800 lei.

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, transportatorului aerian, reprezentantului sau agentului acestuia, tour operatorului sau organismului de conducere al aeroportului, potrivit obligatiiIor ce le revin conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006.

(3) Constatarea contraventiiIor prevăzute la art. 2, precum si aplicarea sanctiuniIor se fac, cu respectarea dispozitiiIor legale în vigoare, de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

(4) ContraventiiIor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiiIor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap va informa Comisia Europeană asupra prevederiIor privind sanctiunile aplicabile în cazul încălcării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006.

Art. 5. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 26 iulie 2007, cu aplicare conform Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturiIor,

Ludovic Orban

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu

Hartdicap,

Silviu George Didilescu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finanteIor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 787.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoaneIor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

p. Ministrul afaceriIor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul interneIor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 810.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoaneIor care au deja altă cetătenie, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română

în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Alexandru Giorgiana-Ozana, fiica lui Lungeanu Mircea si Cornelia-Maria, născută la data de 23 aprilie 1971 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, Zomertalinglaan 16, 2496 PX Haga, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, Str. Lăcrămioarei nr. 2, bl. D9, sc. 2, ap. 20, sectorul 3. (422/2006).

2. Bărbos Camelia-lleana, fiica lui Bărbos Ioan si Ileana, născută la data de 1 septembrie 1974 în Iocalitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, lacob Van Deventerstraat 16, 514 MV Waalwyk, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 38, bl. L1, ap.12, judetul Cluj. (424/2006).

3. Borhidan Daniel-FIorin, fiul lui Borhidan Gheorghe si Maria, născut la data de 10 aprilie 1987 în Iocalitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Goldschlagstr. 121/32, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 252, judetul Satu Mare. (392/2006).

4. Câmpean Alina-Virginia, fiica lui Denes Vaier si Elisabeta, născută la data de 22 mai 1980 în Iocalitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Gleinstr. 51/4/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 13, sc. D, ap. 60, judetul Bistrita-Năsăud. (207/2006).

5. Câmpean luliu, fiul lui Câmpean luliu si Maria, născut la data de 7 septembrie 1971 în Iocalitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Gleinstr. 51/4/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 13, sc. D, ap. 60, judetul Bistrita-Năsăud. (206R/2006).

6. Câmpean Iuliu, fiul lui Câmpean Simion si Maria, născut la data de 21 iunie 1944 în Iocalitatea Archiud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Gleinstr. 51/1/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 13, sc. D, ap. 60, judetul Bistrita-Năsăud. (237/2006).

7. Câmpean Maria, fiica lui Rusu Dumitru si Maria, născută la data de 1 august 1946 în Iocalitatea Teaca, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Gleinstr. 51/1/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bistrita, str. Andrei Muresanu nr. 13, sc. D, ap. 60, judetul Bistrita-Năsăud. (238/2006).

8. Cihărean Paraschiva, fiica lui Cihărean Ioan si Dochia, născută la data de 17 noiembrie 1976 în Iocalitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1502 TH Zaandam, Molenstraat 26, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Arad, str. Rosiori bl. R3, ap.2, judetul Arad. (210/2006).

9. Ciochircă Maryantoinette-Khristine-Nina-FIoria, fiica lui Ciorchircă Cristian si Antoneta-Maria, născută la data de 22 aprilie 1978 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Kasernstr. 94/25, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, str. Gheorghe Brătianu nr. 8, sectorul 1. (674/2006).

10. Cserer Szende-Erzsebet, fiica lui Cserer Bama-Gustav si Erzsebet, născută la data de 7 aprilie 1987 în Iocalitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Stadtplatz 40/2/10, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sfântu Gheorghe, Str. Stadionului nr. 22, bl. 13, et. 4, sc. B, ap. 18, judetul Covasna. (324/2006).

11. Dinu Laura, fiica lui Ciubotariu Vasile si Ana, născută la data de 25 februarie 1974 în Iocalitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2611 NH Delft, Verwersdijk 10, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Suceava, str. George Enescu nr. 23, bl. G45, sc. A, ap. 11, judetul Suceava. (208/2006).

12. Eder Ovidiu-Bogdan, fiul lui Eder Harald si Cecilia, născut la data de 14 august 1987 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Ini Unteren Bruni 3/15, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Craiova, Str. Brestei nr. 203, judetul Dolj. (200/2006).

13. Luchian Paul, fiul lui Luchian Gheorghe si Angela, născut la data de 31 august 1985 în Iocalitatea lasi, judetul lasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Makartstr. 27/EG/1, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brăila, str. Plevna nr. 102, bl. E1, ap. 3, et. 1, judetul Brăila. (327/2006).

14. Mihăilă Oana-Corina, fiica lui Mihăilă Paul si Anica, născută la data de 8 ianuarie 1979 în Iocalitatea Târgoviste, judetul Dâmbovita, România, cu domiciliul actual în Olanda, Parelmoerulinder 29,1113 KW Diemen, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Târgoviste, Str. Revolutiei nr. 6, bl. C14, ap. 4, et. 1, judetul Dâmbovita.(301/2006).

15. Nica Nicoleta, fiica lui Nica Vasile si Adela, născută la data de 22 septembrie 1969 în Iocalitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Olanda, Reigersbos 38, 1106 AS A. dom, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bacău, Str. Aeroportului nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 3, judetul Bacău. (300/2006).

16. Pârhonyi Robert, fiul lui Pârhonyi Sandor si Eva, născut la data de 28 noiembrie 1975 în Iocalitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, Str. Planeten nr. 23, 7521 ZD, Enschede, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Cluj-Napoca, Str. Mehedinti nr. 4, ap. 12, judetul Cluj. (421/2006).

17. Schertzer Rita-Christa, fiica lui Schertzer Andreiu si Maria-Ana, născută la data de 30 decembrie 1973 în Iocalitatea Reghin, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Olanda, Prokofjevpad 10, 5654 DX, Eindhoven, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Petelea, Str. Principală nr. 477, judetul Mures. (423/2006).

18. Sghira Larisa-Loredana, fiica lui Sghira Nicolae si Rodica, născută la data de 12 iunie 1987 în Iocalitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 71067 Sindelfingen, Friedrich-Ebert-Str. 11/065, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Lugoj, Str. 1 Decembrie 1918 bl. 33, et. 3, ap. 14, judetul Timis. (346/2006).

19. Staudinger Andreea, fiica lui Staudinger Franz si Claudia-Stela, născută la data de 15 martie 1986 în Iocalitatea Ciurea, judetul lasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 4643 Pettenbach, Diirndorf 110/1, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Ciurea, satul Lunca Cetătuii, judetul lasi. (270/2006).

20. Stîngaciu Ilie-Adrian, fiul lui Stîngaciu llie si Elisabeta, născut la data de 18 mai 1973 în Iocalitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 831 W Fingerboard RD Staten Island, N4 10305, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brasov, Str. Fuiorului nr. 7, judetul Brasov. (340/2006).

21. Tanta Isabela-Loredana, fiica lui Tanta Costel-Nelu si Zorica, născută la data de 22 decembrie 1987 în Iocalitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8261 Sinabelkirchen, Sinabelkirchen 181/2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, str. Dumitru Chiriac nr. 9, bl. A5, sc. B, ap. 20, judetul Timis. (214/2006).

22. Tiba Maria-Veronica, fiica lui Tiba Eugen si Elisabeta, născută la data de 15 septembrie 1974 în Iocalitatea Cernavodă, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Olanda, Lith, De Bând 51, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Cernavodă, Str. Plantatiei nr. 8, bl. F, ap. 10, judetul Constanta. (209/2006).

23. Trîmbitas Mihaela, fiica lui Trîmbitas Ioan si Maria, născută la data de 16 aprilie 1974 în Iocalitatea Dumbrăveni, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Olanda, Dorpsstraat 26 D, 3931 EH Woudenberg, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Dumbrăveni, str. Crisan nr. 51, judetul Sibiu. (418/2006).

24. Vocieliuc Anamaria-Mihaela, fiica lui Vocieliuc Gheorghe si Ardelean Maria, născută la data de 26 februarie 1985 în Iocalitatea Alesd, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8020 Graz, Pfarrgasse 18/3/10, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Oradea, Str. Seleusului nr. 33, bl. D46, et. III, ap.12, judetul Bihor. (118/2006).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoaneIor care au promisiunea unei alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la

cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Lang Andrea, fiica lui Lang Zoltan si Marta, născută la data de 9 septembrie 1979 în Iocalitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wien, Grabmayrgrasse 3/4/1, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Arad, Str. DorobantiIor nr. 5, judetul Arad. (228/2006).

2. Lohan Viorel, fiul lui Lohan Dumitru si FIoare, născut la data de 11 octombrie 1969 în Iocalitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8665 Langenwang, Pretulstr. 74, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 136, judetul Satu Mare. (147/2006).

3. Madarasz Eniko, fiica lui Borka Ludovic si Ema, născută la data de 29 septembrie 1965 în Iocalitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 8051 Graz-Gosting, Wienerstr. 287/1/14, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Aita Mare, judetul Covasna. (276/2006).

4. Maurer Giorgeta-Mioara, fiica lui Ciociu Ioan si Caian Gheorghina, născută la data de 27 august 1973 în Iocalitatea Jibert, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 82327 Tutzing, Beiselestr. 28, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Jilbert, Str. Principală nr. 322, judetul Brasov. (189/2006).

5. Mecea Andrei, fiul lui Mecea Vasile si lldiko, născut la data de 2 martie 1975 în Iocalitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 8131 Rothelstein, Rothelstein 54, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brasov, str. Mircea cel Bătrân nr. 43A, bl. 38, sc. B, ap. 27, judetul Brasov. (272/2006).

6. Mihalache Stefan-Radu, fiul lui Mihalache George si Doina-Lucia, născut la data de 21 aprilie 1980 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 25421 Pinneberg, Rellingerstr. 26 a, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 45, sectorul 1. (234/2006).

7. Milutinovici Mladen, fiul lui Milutinovici Vasile si Slavita, născut la data de 9 februarie 1961 în Iocalitatea Socol, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Wien, Otokring, Heigerleinstr. 1/22, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Socol nr. 71, judetul Caras-Severin. (197/2006).

8. Moldovan Daniela-Teodora, fiica lui Moldovan Teodor si Lidia, născută la data de 14 noiembrie 1982 în Iocalitatea Beclean, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ebentalerstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Beclean, Str. Codrului nr. 18, judetul Bistrita-Năsăud. (323/2006).

9. Motogna Corneliu-Tudor, fiul lui Motogna Teodor si Aurelia, născut la data de 11 mai 1968 în Iocalitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Germania, 70794 Filderstadtt, Echterdingerstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sieu-Măgherus nr. 275, judetul Bistrita-Năsăud. (190/2006).

10. Nagy Emese, fiica lui Benedek Ferenc si Irma, născută la data de 24 iunie 1972 în Iocalitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4061 Pasching, Finstergasse 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Odorheiu Secuiesc, Aleea Primăverii nr. 8, ap. 19, judetul Harghita. (268/2006).

11. Nagy Nandor, fiul lui Nagy Adalbert si Iolan, născut la data de 1 octombrie 1969 în Iocalitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 4061 Pasching, Finstergasse 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Odorheiu Secuiesc, Bd. Independentei nr. 7, ap. 6, judetul Harghita. (267/2006).

12. Nauerz Adriana-Mihaela, fiica lui Jivan Ioan si Maria, născută la data de 2 august 1974 în Iocalitatea Lugoj, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 67661 Kaiserslautem, Am Schlehhof 1, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, Str. Daliei nr. 14, ap. 11, judetul Timis. (223/2006).

13. Nussbaum Stela, fiica lui Radu Nicolaie si Mia Maria, născută la data de 4 februarie 1952 în Iocalitatea TopoIovătu Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 79539 Lorrach, Untere Hartmattenstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, Calea Aradului nr. 32, sc. B, ap.19, judetul Timis. (313/2006).

14. Olah Eva-Loredana, fiica lui Cuc Gheorghe-FIorin si Elisabeta, născută la data de 18 martie 1977 în Iocalitatea Reghin, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2423 Deutsch Jahr ndorf, Obere Hauptstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Tărcaia nr. 130, judetul Bihor. (121/2006).

15. Oprea Pavel, fiul lui Oprea Ioan si Marita, născut la data de 17 martie 1958 în Iocalitatea Dieci, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 2512 Oeynhausen, Rosa Jochmann-Gasse 3, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Arad, str. Bucuresti nr. 6, judetul Arad. (314/2006).

16. Orbocea Camelia, fiica lui Orbocea Ion si Virginia, născută la data de 17 august 1974 în Iocalitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, A-1030 Wien, Rennweg 94/2/5/20, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Constanta, str. Cpt. Dobrilă Eugeniu nr. 4, bl. R1, sc. A, ap. 2, judetul Constanta. (339/2006). Copii minori: Orbocea Julian Albert, născut la 20 iulie 2003.

17. Parascineti Halea-Larisa, fiica lui Parascineti Ioan si Maria, născută la data de 10 decembrie 1985 în Iocalitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2572 Kaumberg, Markt 100/2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Remeti nr. 223, judetul Maramures. (167/2006).

18. Pinter Rozalia, fiica lui Berze-Nagy Mihail si Maria, născută la data de 23 decembrie 1978 în Iocalitatea Ludus, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Saalachstr. 40a/12, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Ludus, Str. Libertătii bl. 6, sc. B, ap. 3, judetul Mures. (201/2006).

19. Polder Alina-Gabriela, fiica lui Pârv Gavril si Denes Victoria, născută la data de 15 ianuarie 1977 în Iocalitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 48147 Miinster, Lauenburgstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Cluj-Napoca, str. Donath bl. XIII, ap. 73, sc. E, et. IV, judetul Cluj. (235/2006).

20. Pop-Buia Claudia, fiica lui Pop-Buia Petru-Traian si Sabina, născută la data de 27 noiembrie 1984 în Iocalitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Wien, Rothenburgstr. 3/8/3, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bistrita, str. Mihai Viteazu nr. 47, judetul Bistrita-Năsăud. (202/2006).

21. Popescu Constantin, fiul lui Popescu Gheorghe si Victoria, născut la data de 18 septembrie 1955 în Iocalitatea Comana, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 8900 Selzthal, Selzthal 213, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Constanta, Str. Unirii nr. 77, bl. V7B, sc. B, ap.19, judetul Constanta. (384/2006).

22. Popescu Mihai-Cosmin, fiul lui Popescu Constantin si Valerica, născut la data de 3 mai 1981 în Iocalitatea Constanta, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 8900 Selzthal, Selzthal 213, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Constanta, Str. Unirii nr. 77, bl. V7B, sc. B, ap.19, judetul Constanta. (383/2006).

23. Popescu Valerica, fiica lui Cojocaru Marin si Aurelia, născută la data de 30 ianuarie 1958 în Iocalitatea Lipnita, judetul Constanta, România, cu domiciliul actual în Austria, 8900 Selzthal, Selzthal 213, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Constanta, Str. Unirii nr. 77, bl. V7B, sc. B, ap.19, judetul Constanta. (385/2006).

24. Praf Marcela, fiica lui Birovescu Gheorghe si Praf Silvia, născută la data de 29 martie 1965 în Iocalitatea Ciacova, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Biirgerstr. 7/2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, str. Gh. Lazăr nr. 9, sc. C, ap. 8, judetul Timis. (379/2006).

25. Rau Maria, fiica lui Bors Neculai si Ioana, născută la data de 28 mai 1950 în Iocalitatea Poiana, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Germania, 88410 Bad Wurzach, Bachstr. 39, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brasov, Str. MetalurgistiIor nr. 10, ap. 10, sc. E, judetul Brasov. (191/2006).

26. Rummler Magdalena, fiica lui Ghiocalescu Constantin si Mina, născută la data de 7 septembrie 1957 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 90475 Nurnberg, Bauernfeldstr. 7 A, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, str. Amiral Urseanu nr. 5, ap. 1, sectorul 1.(131/2006).

27. Schărfl Maria-Lia, fiica lui Albai Ioan si Ana, născută la data de 1 ianuarie 1969 în Iocalitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4752 Riedau 99, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Caransebes, str. Lută Iovită nr. 3, bl. 3, sc. B, ap. 7, judetul Caras-Severin. (328/2006).

28. Schieb Ana, fiica lui Băra-Banea Dumitru si Ana, născută la data de 1 aprilie 1972 în Iocalitatea Vurpăr, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 91413 Neustadt a. d. Aisch, Max-D6llner-Platz 3 a, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Cisnădie, Str. Piata Nouă bl. N1, ap. 32, sc. B, et. 2, judetul Sibiu. (296/2006).

29. Schuller Carol-Frederic, fiul lui Schuller Eduard-Carol si Marioara-Elena, născut la data de 18 octombrie 1957 în Iocalitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 72202 Nagold, Blumenweg 26, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Medias, str. Turda nr. 14, sc. A, ap.3, judetul Sibiu. (220/2006).

30. Schuller Ioana, fiica lui Toma Marin si Bogdan Ana, născută la data de 17 ianuarie 1973 în Iocalitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 74850 Schefflenz, Hauptstr. 50, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Săsciori, Str. Cetătii nr. 26, judetul Alba. (160/2006).

31. Schumacher Monika-Delia, fiica lui Ceteras llie si Ecaterina, născută la data de 28 iulie 1974 în Iocalitatea Agnita, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 71272 Renningen, Margeritenstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Agnita, str. Aurel Vlaicu nr. 62, judetul Sibiu. (297/2006).

32. Serban Eugen, fiul lui Serban Constantin si Marta, născut la data de 18 octombrie 1956 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Danemarca, 4600 Koge, Hybenvej 4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, Str. TufăneleIornr. 3, bl. P31, sc. 1, ap. 2, sectorul 6. (224/2006).

33. Simon Etelka, fiica lui Gyenge Stefan si Etelca, născută la data de 24 martie 1961 în Iocalitatea SaIonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 81547 Munchen, Landfriedstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea SaIonta, str. Crisan nr. 5, judetul Bihor. (348/2006).

34. Simon Iosif, fiul lui Simon Iosif si Sara, născut la data de 13 aprilie 1953 în Iocalitatea SaIonta, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Germania, 81547 Munchen, Landfriedstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea SaIonta, str. Crisan nr. 5, judetul Bihor. (349/2006).

35. Singer Raluca-Oana-Gabriela, fiica lui Butaci Gavrilă si Pop Maria, născută la data de 8 martie 1978 în Iocalitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 5121 Ostermiething, Unterfeld 11, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Năsăud, str. Miron Cristea bl.6. DEF, sc. E, ap. 5, judetul Bistrita-Năsăud. (257/2006). Copii minori: Butaci Robert-Stefan, născut la 22 noiembrie 1999.

36. Sîrb Viorica, fiica lui Bala FIorian si Ecaterina, născută la data de 10 iulie 1972 în Iocalitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Treustr. 5/32, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Oradea, Aleea Tusnadului nr. 2, bl. G2, ap.8, judetul Bihor. (168/2006).

37. Stanciu Lucia, fiica lui Marcos Vasile si Clementina, născută la data de 12 octombrie 1949 în Iocalitatea Viisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Wiena, Siemensstr. 71/16, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sighisoara, Str. Grivitei bl. 2, sc. 2, ap. 10, judetul Mures. (263/2006).

38. Stinghe Maria, fiica lui Sanda Ion si Ioana, născută la data de 7 octombrie 1952 în Iocalitatea Beuca, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Wormserstr. 5/3/9, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, str. Ceahlău nr. 18, bl. 102A, ap. 4, sectorul 6. (115/2006).

39. Stirner Gabriela-Brigitte, fiica lui Bota Vasile si Regina, născută la data de 27 martie 1963 în Iocalitatea Sebes, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 71334 Waiblingen-Hegnach, Friedenstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sebes, Str. Cântarului nr. 4, ap. 16, judetul Alba. (279/2006).

40. Straub Viorica, fiica lui Borca Ioan si Carolina, născută la data de 7 iunie 1961 în Iocalitatea Urisiu, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 78239 Rielasingen-Worblingen, Unter dem Staffel 6, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brasov, str. Simeria nr. 4, bl. 11, sc. C, ap. 2, judetul Brasov. (193/2006).

41. Strugariu Dorian-Gheorghe, fiul lui Strugariu Corneliu-Mihail si Mariana, născut la data de 14 august 1978 în Iocalitatea Solea, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, Haag am Hausruck, Obermeggenbach 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Varias nr. 96, judetul Timis. (442/2006).

42. Strugariu Ioana, fiica lui Oiacu Niculae si Lidia, născută la data de 6 iulie 1978 în Iocalitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, Haag, am Hausruck, Obermeggenbach 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Medias, str. Grewelin nr. 24, judetul Sibiu. (441/2006). Copii minori: Strugariu Nicole-Ioana, născută la 15 august 2000; Strugariu Isabell-Cornelia, născută la 6 iulie 1998.

43. Stutzle Ana, fiica lui Papp Alexandru si Irina, născută la data de 30 octombrie 1967 în Iocalitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 88348 Bad Saulgau, Valentinstr. 33, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sibiu, str. Ana Ipătescu nr. 53, judetul Sibiu. (280/2006).

44. Swilengate Silvana, fiica lui Carabas Bojidar si Maria, născută la data de 27 ianuarie 1979 în Iocalitatea Ciacova, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 86633 Neuburg a. d. Donau, Adam-Bruderle-Str. 40 1/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, Calea MartiriIor bl. 37A, ap. 3, judetul Timis. (350/2006).

45. Szasz Gyorgy, fiul lui Szasz Francisc si Magdalena, născut la data de 24 iulie 1959 în Iocalitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 9462 Bad St. Leonhard im Lavanttal, Tuschenkogelstr. 558, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Baia Mare, Str. GrănicieriIor nr. 95, ap.14, judetul Maramures. (317/2006). Copii minori: Szasz Laura-Rosemarie, născută la 22 august 1997.

46. Szasz Iosif, fiul lui Szasz Iosif si Elisabeta, născut la data de 15 octombrie 1972 în Iocalitatea Deta, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Germania, 93083 Obertraubling Piesenkofen, Schwarzenbergstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Deta, Str. Nouă nr. 9, judetul Timis. (136/2006).

47. Szasz Laura-Emanuela, fiica lui Milesan Ioan si Lucia, născută la data de 26 august 1973 în Iocalitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 9462 Bad St. Leonhard im Lavanttal, Tuschenkogelstr. 558, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Baia Mare, str. Horea nr. 24, judetul Maramures. (318/2006).

48. Temper Verginica, fiica lui Bontas Vasile si Profira, născută la data de 14 aprilie 1963 în Iocalitatea Scânteia, judetul lasi, România, cu domiciliul actual în Austria, 3663 Laimbach Haide 114 (Gemeinde 3662 Munichreith-Laimbach), cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Constanta, Str. Zefirului nr. 6, bl. FB2, sc. A, ap. 4, judetul Constanta. (264/2006).

49. Timar Karolina-Ana, fiica lui Heim Carol-Iosif si Murgu Ana, născută la data de 17 februarie 1975 în Iocalitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Wacholderweg 5, cu ultimul domiciliu dîn România în Iocalitatea Arad, str. Albatros bl. 301, sc. C, ap. 28, judetul Arad. (213/2006). Copii minori: Timar Caria, născută la 3 mai 2002.

50. Toader Emilia, fiica lui Toader llie si Maria, născută la data de 27 octombrie 1968 în Iocalitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Angeligasse 116/2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Castau nr. 210, judetul Hunedoara. (114/2006).

51. Todorut Cornelia, fiica lui Spită Alexandru si FIorica, născută la data de 21 februarie 1970 în Iocalitatea timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 2523 Tattendorf, Oberwaltersdorferstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Timisoara, str. Martir Remus Tasala nr. 9, bl. E6, sc. B, ap.17, judetul Timis. (151/2006).

52. Woginger Nicoleta-Alina, fiica lui Danciu Gheorghe si Georgeta, născută la data de 2 decembrie 1976 în Iocalitatea Codlea, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 3300 Amstetten, Wiener Strasse 77/6, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Codlea, str. Muntisor bl. 5, sc. G, ap. 8, judetul Brasov. (320/2006).

53. Zară Niculina, fiica lui Zară Niculai si Aneta, născută la data de 15 noiembrie 1963 în Iocalitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Dr.-Konrad-Lorenz-Strasse 6, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Hunedoara, str. Alecu Russo nr. 52, judetul Hunedoara. (211/2006).

54. Zavazki Stefania, fiica lui Horvat Oto-Cazimir si Anasztazia, născută la data de 7 ianuarie 1971 în Iocalitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Germania, 90449 Niimberg, Kuglerstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Viseu de Sus, Str. Grivitei nr. 4, judetul Maramures. (299R/2006).

55. Zeller Monika, fiica lui Trosnoi Victor si Ileana, născută la data de 2 iunie 1969 în Iocalitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 86720 Nordlingen, Wemdingerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Sibiu, str. Târgul CaiIor nr. 5, ap. 60, et. 3, judetul Sibiu. (352/2006).

56. Zikmund Geanina, fiica lui Niculae Niculae si Valeria, născută la data de 26 iunie 1982 în Iocalitatea Buftea, judetul Ilfov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Wien, Helenengasse 16/15, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Crevedia, satul Samurcasi, judetul Dâmbovita. (329/2006).

57. Zotter Georgeta, fiica lui Anută Dumitru si Maria, născută la data de 7 noiembrie 1966 în Iocalitatea Bârlad, judetul Vaslui, România, cu domiciliul actual în Austria, 8330 Feldbach, Burgergasse 58 a/2, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bârlad, Str. Lunei nr. 23, judetul Vaslui. (258/2006). Copii minori: Bănceanu Ramona-Mihaela, născută la 29 martie 1989; Bănceanu Mioara, născută la 11 aprilie 1990.

58. Zuber Cristina-Lucica, fiica lui Ion FIorea si Cornelia, născută la data de 30 aprilie 1979 în Iocalitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în SIovenia, 1370 Logatca, Tovamiska c.12i, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Brasov, Str. Sitarului nr. 31 A, sc. A, ap. 1, judetul Brasov. (240/2006).

59. Zweig Anisoara-Silvia, fiica lui Dobre Ion si Iordana, născută la data de 17 aprilie 1979 în Iocalitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Gollnergasse 13/4, cu ultimul domiciliu din România în Iocalitatea Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 19, sc. C, et. 10, ap. 254, sectorul 2. (386/2006).

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Sănătătii Publice de a finanta achizitionarea unui sistem informatic de înaltă performantă, din venituri proprii, si pentru abrogarea unor dispozitii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului FinanteIor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Sănătătii Publice să finanteze achizitia unui sistem informatic de înaltă performantă, în vaIoare de 22 milioane dolari S.U.A., pentru unitătile sanitare din municipiul Bucuresti si din judetele Arges, Mures, Cluj, Sibiu, Constanta, Neamt, Tulcea, Bihor, Botosani, Covasna, Brasov, Dolj si Timis.

Art. 2. - Sumele necesare realizării sistemului informatic de înaltă performantă prevăzut la art. 1, pe perioada de realizare a acestuia, se asigură din venituri proprii, în limita sumeIor aprobate cu această destinatie prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - Prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului FinanteIor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se aplică pentru judetele mentionate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului FinanteIor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Szekely,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finanteIor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 835.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare, în sumă totală de 452.900 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pe anul 2007, familiiIor si persoaneIor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finanteIor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 851.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată - lei -

1

Bratu Dumitru

Comuna Spring, sat Vingard, nr. 256

Alba

1.200

2

Pantîr Gheorghe

Comuna Rosia Montană, sat Dăroaia, nr. 1.034

Alba

1.200

3

Nuta Valentin Cristian

Comuna Rosia Montană, sat Dăroaia, nr. 1.039

Alba

1.200

4

Marincas FIorita

Comuna Ususău, nr. 201

Arad

1.500

5

Iftima Veronica

Comuna Fântânele, nr. 116

Arad

3.500

6

Dumbra Daniela

Arad, str. Aprodu Purice nr. 113

Arad

5.000

7

Matei Dumitru

Mioveni, str. Nicolae Racoviceanu nr. 50

Arges

1.000

8

CioIovan Maria

Comuna Sălătrucu, nr. 253

Arges

1.000

9

Duinea Mircea

Comuna Dobresti, sat Valea GreciIor, fără nr. casă

Arges

3.500

10

Măruntu Ion Codrut

Comuna Leresti, nr. 16

Arges

2.000

11

Oprea Nicolae

Mioveni, str. Cătrebocului nr. 15

Arges

2.000

12

Racoltea Elisabeta

Comuna Cetăteni, sat Valea Cetătui, fără nr. casă

Arges

1.000

13

Sandu Marinela

Comuna Babana, sat Babana, str. Cătina nr. 180

Arges

4.000

14

Alistar Nicoleta

Bacău, str. Ion Luca nr. 12

Bacău

1.000

15

Boubreaz Petru

Bacău, str. Bucegi bl. 115, sc. C, ap. 1

Bacău

1.000

16

Ciobanu Livia

Bacău, str. Mihai Viteazu nr. 1, sc. E, ap. 18

Bacău

3.000

17

Cleanu Doina

Bacău, str. Alecu Russo bl. 9, sc. A, ap. 11

Bacău

2.000

18

Corciu Mioara

Comuna Horgesti, sat Sohodor, fără nr. casă

Bacău

1.000

19

Dănăită Niculina

Comuna Gura Văii, fără nr. casă

Bacău

1.000

20

Grăsim Cezar Gheorghe

Orasul Buhusi, str. Ghebac nr. 156

Bacău

1.500

21

Gudruman Angela

Onesti, str. Jupiter nr. 5, sc. F, ap. 209

Bacău

3.000

22

Ilies Neculai

Bacău, str. Plaiului nr. 43

Bacău

1.500

23

Ionel Marian

Bacău, str. Prieteniei nr. 67

Bacău

2.000

24

Lăcătusu Teia

Comuna Cotofănesti, fără nr. casă

Bacău

500

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

25

Maxim Aurelia

Bacău, str. Carpati bl. 2, sc. A. ap. 5

Bacău

1.000

26

Moisă Elena

Onesti, str. Sintezei nr. 3, sc. A. ap. 3

Bacău

3.000

27

Neacsu Maria

Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 1, sc. B, ap. 15

Bacău

2.000

28

Negru Cornelia

Comuna Hemeiusi, fără nr. casă

Bacău

1.500

29

Palade Elena

Comuna Măgiresti, fără nr. casă

Bacău

1.000

30

Rusei Jănică

Comuna Măgiresti, fără nr. casă

Bacău

1.500

31

Tănase Mioara

Comuna Măgiresti. fără nr. casă

Bacău

500

32

Tăru Anisoara

Bacău, str. Milcov bl. 110, sc. E. ap. 13

Bacău

1.000

33

Ungurasu Gheorghe

Comuna Asău, sat Apa Asău. fără nr. casă

Bacău

2.000

34

Ursache Valentina

Comuna Secuieni, fără nr. casă

Bacău

2.500

35

Antohi Mariana

Comuna Helegiu, sat Drăgusesti, fără nr. casă

Bacău

1.500

36

Beienaru Galina

Bacău, str. Bucegi. nr. 135, sc. A, ap. 20

Bacău

1.000

37

BoIocan Vasilica

Comuna Săucesti, sat Serbesti. fără nr. casă

Bacău

2.000

38

Corduneanu Maria

Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 36. sc. A, ap. 7

Bacău

1.500

39

Diac Gabriela

Bacău, str. Bucegi nr. 133, sc. A, ap. 4

Bacău

1.000

40

Dumitru Emil

Bacău. str. Prieteniei nr. 14, sc. A, ap. 15

Bacău

3.000

41

Holban Mihai Maricica

Bacău, str. Oituz nr. 42

Bacău

1.000

42

Lepadatu Verginia

Comuna Săucesti, sat Serbesti, fără nr. casă

Bacău

2.500

43

Manole Gabriel

Onesti, str. Libertătii nr. 1, ap. 208

Bacău

2.000

44

Milea Aurora

Comuna Zemes, sat Pietrosu, fără nr. casă

Bacău

2.000

45

Nistoreanu Maria

Moinesti, str. Libertătii, bl. C2, ap. 4

Bacău

1.500

46

Paraschiv Maria

Bacău, str. Milcov, bl. 71, sc. B, ap. 1

Bacău

1.000

47

Popa FIorentina

Onesti, str. Sfintii Apostoli nr. 25

Bacău

1.000

48

Sava Elena

Bacău. str. Neptun bl. 14, sc. A, ap. 13

Bacău

2.000

49

Stefănucă Vasile

Bacău, str. Milcov, bl. 122, sc. E. ap. 17

Bacău

1.500

50

Tofan Niculina

Bacău. str. Carpati, bl. 4, sc. A, ap. 2

Bacău

3.000

51

Vlad Adriana

Onesti, str. Libertătii, bl. 1, ap. 183

Bacău

1.500

52

Vlad Maria

Onesti, str. Libertătii, bl. 1, ap. 185

Bacău

2.500

53

Vlăgea Niculina

Onesti, str. Spicului nr. 26

Bacău

2.000

54

Borut FIorica

Oradea, str. T. Lalescu nr. 39, bl. PB1, ap. 11

Bihor

1.000

55

Rădulescu Olga

Oradea, str. Cerbului nr. 5, bl. C18, et. II, ap. 7

Bihor

1.000

56

Veres Iosif

Comuna Borod, sat Serani, nr. 46

Bihor

1.500

57

Palagic Aurelia Maria

Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr. 27

Bistrita-Năsăud

2.000

58

Toth Margareta

Bistrita, str. Panait Cerna, bl. 3, sc. C, ap. 108

Bistrita-Năsăud

1.000

59

Bucunea Maria

Bistrita, str. I. L. Caragiale nr. 1

Bistrita-Năsăud

1.200

60

Amititică Emilia

Bistrita, bd. Independentei, bl. 73, sc. E, ap. 54

Bistrita-Năsăud

1.000

61

Mustă CoIoman

Bistrita, str. Toamnei nr. 15

Bistrita-Năsăud

1.000

62

Moldovan Valentin

Bistrita, str. Dragos Vodă nr. 9, sc. A, ap. 32

Bistrita-Năsăud

800

63

Ganea Pavel

Comuna Telciu, sat Telcisor, nr. 99

Bistrita-Năsăud

1.000

64

Uilian Grigore

Comuna Sieu, sat Posmus, nr. 24

Bistrita-Năsăud

1.000

65

Saicu Alin Cornel

Comuna Budesti. sat Tagu. nr. 22

Bistrita-Năsăud

3.000

66

Gabor Gheorghe

Comuna Budesti. sat Budesti, nr. 44

Bistrita-Năsăud

2.000

67

Groza Maria

Comuna Sieu, sat Ardan, nr. 52

Bistrita-Năsăud

1.800

68

Somesan Emilia

Comuna Sieu, sat Posmus, nr. 128

Bistrita-Năsăud

500

69

Stăncescu Petru

Botosani, str. Armeană nr. 6

Botosani

1.000

70

Agafitei Julieta

Botosani, str. Adrian Adamiu nr. 10, sc. A, ap. 10

Botosani

900

71

Ignatovici Ana

Dorohoi, aleea Mărului nr. 6. bl. R28, ap. 1

Botosani

500

72

Mas Petrea

Botosani, Calea Natională nr. 47, bl. C4, sc. A, ap. 2

Botosani

600

73

Popa Maria

Brăila, str. Iasomiei nr. 26

Brăila

800

74

Bostina Geta

Brăila, str. M. Eminescu nr. 53

Brăila

500

75

Cristian Veta

Brăila, str. Cezar Boliac nr. 26

Brăila

600

76

Niculita Sofrone

Brăila, str. Viziru nr. 3, bl. E3, sc. 1, ap. 30

Brăila

500

77

Pîrvu Alexandru

Brăila, str. Dorobanti, nr. 435, bl. A1, sc. 3, ap. 65

Brăila

1.500

78

Jipa Georgeta

Brăila, Calea Galati nr. 59, bl. D, sc. 2, ap. 33

Brăila

3.000

79

Popa Tudora

Brăila, str. George Enescu nr. 42

Brăila

1.500

80

Rupă Viorica

Comuna Pârscov, sat Pârscov, fără nr. casă

Buzău

1.500

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

81

Cojocaru Ecaterina

Resita, str. Stefan cel Mare nr. 2, sc. 5, ap. 1

Caras-Severin

1.000

82

Curtean Sorin

Comuna Glimboca nr. 472

Caras-Severin

1.000

83

Craiu Liviu

Călărasi, str. LaleleIor nr. 2, bl. M3, sc. 2, ap. 37

Călărasi

1.500

84

Cismasu Elena Gabriela

Călărasi, str. Stirbei Vodă. bl. J4, sc. B, ap. 27

Călărasi

1.000

85

Zahiu Dobrita

Călărasi, str. Nufărului nr. 4, bl. E7, sc. A, ap. 18

Călărasi

1.000

86

Tuculeasa Marina

Călărasi, str. Luceafărului, bl. E1, sc. D, ap. 9

Călărasi

500

87

Vlad Sabie Violeta

Călărasi, str. Luceafărului nr. 9, bl. E12, sc. F, ap. 19

Călărasi

500

88

Iordan Eugen

Călărasi, aleea Constructorului nr. 2. bl. J28, cam. 11

Călărasi

500

89

Siscu Sorin

Călărasi, aleea Constructorului nr. 21, bl. J11, ap. 11

Călărasi

500

90

Dima Liliana

Comuna Borcea nr. 117

Călărasi

700

91

Petre Mariana

Comuna Borcea nr. 209

Călărasi

1.500

92

Badea Constantin

Comuna Dor Mărunt nr. 45

Călărasi

700

93

FIorea Anda

Comuna Grădistea nr. 87

Călărasi

500

94

Ragalie Toni

Comuna Roseti nr. 602

Călărasi

1.000

95

Răducan Gabriel

Comuna Roseti nr. 184

Călărasi

1.000

96

Ion Maria

Comuna Valea Argovei. sat Silistea nr. 317

Călărasi

500

97

lacob Adriana Elena

Constanta, str. Soveia nr. 62, bl. R, sc. C, ap. 49

Constanta

1.500

98

Vlădescu Ionut

Constanta, bd. Ferdinand nr. 95, bl. K1. sc. A, ap. 34

Constanta

1.000

99

Ciriclia Georgeta

Târgoviste, str. Dr. Oprescu Dumitru, bl. 20B, et.1, ap. 7

Dâmbovita

800

100

Urea Ioana

Târgoviste, str. Dr. Dumitru Oprescu, bl. 17, sc. B, ap. 8

Dâmbovita

1.000

101

Cristea Gheorghe

Târgoviste, str. Ciocârliei nr. 4

Dâmbovita

1.000

102

Lazăr Elena Monica

Târgoviste, str. Radu Popescu, bl. 33A, sc. A, ap. 5

Dâmbovita

1.000

103

Dumitrache Venera

Târgoviste, Calea Câmpulung, bl. 31 A, sc. A, ap. 11

Dâmbovita

800

104

Zamfir Lucretia

Târgoviste, str. laIomitei nr. 7

Dâmbovita

800

105

Stroescu Gabriela

Târgoviste, str. Diaconu Coresi, bl. 10, sc. E, ap. 82

Dâmbovita

2.000

106

Mihai Constantin

Târgoviste, str. Ionel Fernic, bl. 16, sc. B, ap. 33

Dâmbovita

700

107

Stefan Milica

Târgoviste, str. Ciocârliei nr. 15

Dâmbovita

1.000

108

Dumitrache Sineta

Moreni, str. Tudor Vladimirescu nr. 2

Dâmbovita

1.000

109

Ionită Cornel

Orasul Pucioasa, str. RânduneleIor, bl. D5, ap. 1

Dâmbovita

700

110

Mitac Zenovia

Orasul Pucioasa, str. FIorin Popescu, bl. D4, ap. 4

Dâmbovita

700

111

Păunescu Gina Gheorghita

Comuna Brezoaele, sat Brezoaele, nr. 121

Dâmbovita

1.500

112

Matei Rodica

Comuna Coiasca, sat lazu, nr. 17

Dâmbovita

800

113

Ghinea Ion

Comuna I. L. Caragiale. sat I. L. Caragiale. nr. 222

Dâmbovita

1.000

114

Fieraru Elena

Comuna I. L. Caragiale, sat I. L. Caragiale, nr. 263

Dâmbovita

1.000

115

Pavel Marin

Comuna I. L. Caragiale, sat I. L. Caragiale, nr. 365

Dâmbovita

1.000

116

Constantin Gheorghe

Comuna I. L. Caragiale. sat I. L. Caragiale, nr. 309

Dâmbovita

1.000

117

Ghica Vasile

Comuna Gura Ocnitei, sat Gura Ocnitei, str. Capul Plaiului nr. 25

Dâmbovita

700

118

Antonescu Monica

Comuna Moroieni, sat GIod, str. Sanatoriu, nr. 23

Dâmbovita

1.000

119

Stegaru Marian

Comuna Mănesti, sat Drăgăesti Pământeni, nr. 287

Dâmbovita

3.000

120

Mirea Alexandru

Comuna Odobesti, sat Crovu nr. 230

Dâmbovita

600

121

Nae Spiridon

Comuna Răzvad, sat Gorgota, str. Cpt. Ion Pantea nr. 77

Dâmbovita

600

122

Căplescu Ioana

Comuna Sotânga, sat Sotânga, str. C-tin Brâncoveanu nr. 272

Dâmbovita

1.000

123

Pirsa Costel

Comuna Vlădeni, sat Vlădeni, nr. 615

Dâmbovita

5.000

124

Irimia Victoria

Comuna Visinesti, sat Ursei, nr. 3

Dâmbovita

1.000

125

Pecer Maria

Comuna Vulcana Pândele, sat Vulcana Pândele, str. Principală nr. 144

Dâmbovita

800

126

Iosif Dumitru

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. N. Iorga nr. 14

Dâmbovita

700

127

Zaharia Aurica

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, intr. ZoriIor nr. 12

Dâmbovita

700

128

Chitu Elena

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, nr. 3

Dâmbovita

700

129

Panaita Eufrosina

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, str. Lemnarului nr. 4

Dâmbovita

800

130

Samfirescu Maria

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana Băi, str. Oltului nr. 1

Dâmbovita

1.500

131

Paraschiva Ioan

Comuna Vulcana Băi, sat Vulcana de Sus, intr. GhioceiIor nr. 2

Dâmbovita

700

132

Gulus FIorian

Comuna Bratovoiesti, sat Bratovoiesti, nr. 225

Dolj

500

133

Nedelea Dorina

Comuna Cosoveni, str. Prof. Stefan Constantin nr. 28

Dolj

1.000

134

Popa Maria

Craiova, str. TeiIor nr. 12

Dolj

1.000

 

Nr.crt.

 

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

135

Bogdan Liliana

Craiova, str. Vântului, bl. 19, sc. 1, ap. 1

Dolj

1.000

136

Mită Constantin

Comuna Barca, str. Târgului nr. 23

Dolj

1.000

137

Boicea Elisabeta

Comuna Drăgotesti, sat Argetoieni, str. ArgetoieniIor nr. -

Dolj

800

138

Truică Maria

Comuna Drăgotesti, sat Buzduc. str. NecsulestiIor nr. 9

Dolj

800

139

Straie Maria

Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 46. bl. 14, sc. 1, et.6, ap. 91

Galati

600

140

Popa Paul

Galati, str. SindicateIor nr. 54, bl. Elnav, ap. 39

Galati

700

141

Stanca Gigi Valentin

Galati, str. L.Zamfirescu Eliza nr. 41, bl. Lotus 1, ap. 57

Galati

1.000

142

Rotaru Tudora

Galati, str. Domnească nr. 121, bl. ORIF, ap. 3

Galati

800

143

Enache Stefan Fănică

Galati, str. OtelariIor nr. 8. bl. 09, sc. 1, et.10, ap. 65

Galati

1.500

144

Stanca Ionel Marian

Galati, str. Dr. C-tin. Levaditti nr. 21. bl. FIora 2, ap. 20

Galati

1.500

145

Croitoru Tiana

Galati, str. Bărbosi nr. 6. bl. O, sc. 3. et.1, ap. 69

Galati

800

146

Minai Vasile

Tecuci, str. Focsa nr. 62

Galati

600

147

Matei Hristudor

Galati, bd. Dunărea nr. 32, bl. C7, sc. 1, et.4, ap. 17

Galati

600

148

Radu Elena

Galati, str. SiderurgistiIor nr. 50, bl. Cămin 1, ap. 10

Galati

2.000

149

Aleman Maria

Comuna Tulghes, sat Tulghes nr. 813

Harghita

1.000

150

BlagaAna

Gheorgheni, cart. Revolutiei, bl. B, ap. 1

Harghita

1.000

151

Kali Tamas

Orasul Cristuru Secuiesc, str. Kossuth Laios, bl. E4, ap. 5

Harghita

8.000

152

KolIo Iudith

Comuna Ditrău, str. înfrătirii nr. 47A

Harghita

1.000

153

Mailat Maria

Gheorgheni, str. OlariIor nr. 41

Harghita

1.000

154

Manciu Marian

Miercurea-Ciuc, str. Muller LaszIo nr. 19, sc. A, ap. 1

Harghita

2.000

155

Marton Matild

Gheorgheni, cart. Bucin, bl. 25, sc. E, ap. 88

Harghita

1.000

156

Orban Alexandru

Gheorgheni, str. PescariIor nr. 26

Harghita

800

157

Pîrvu Marius

Miercurea-Ciuc, str. Bradului nr. 3, sc. B, ap. 16

Harghita

8.000

158

Szabo Istvan

Miercurea-Ciuc, str. Ret nr. 78B

Harghita

3.000

159

Tanko Piroska

Comuna Ciucsângiorgiu. sat Bancu nr. 21

Harghita

1.500

160

Gut Carmen

Călan, str. Bradului, bl. 11, ap. 26

Hunedoara

500

161

Modoianu Nicolae

Călan, str. Independentei, bl. 11, ap. 7

Hunedoara

300

162

Bratu Elena

Deva, aleea RomaniIor, bl. 26, ap. 34

Hunedoara

500

163

Ceobanu Viorica

Deva, aleea RomaniIor, bl. 16, ap. 8

Hunedoara

200

164

Faur Constantin

Deva, aleea RomaniIor, bl. 13, ap. 15

Hunedoara

400

165

Gălăsanu Targuinia Georgeta

Deva, str. luliu Maniu, bl. J, ap. 68

Hunedoara

200

166

Pînzariu Emma

Deva, str. Dacia, bl. 28. ap. 6

Hunedoara

400

167

Stane Alina Elena

Deva, aleea Streiului, bl. 66. ap. 34

Hunedoara

400

168

Toma Georaeta

Deva. aleea Streiului, bl. 86, ap. 39

Hunedoara

200

169

Fărcean Mariana

Hunedoara, str. PiniIor nr. 3, bl. 43, ap. 12

Hunedoara

400

170

Munteanu George Marcel

Hunedoara, str. Batiz nr. 4, bl. F1, ap. 50

Hunedoara

400

171

Sava MiIos

Orăstie, str. Dealul BemiIor nr. 4

Hunedoara

400

172

Nonu Busuioc Dumitru

Comuna Baia de Cris. sat Baia de Cris, nr. 1

Hunedoara

300

173

HeiusAna

Comuna Beriu, sat Căstău, nr. 118

Hunedoara

400

174

Cornea Ciaudia Mariana

Aninoasa, str. Centru II, bl. F, ap. 5

Hunedoara

400

175

Avris Leonuta

Lupeni, str. T.VIadimirescu, bl. 74, ap. 163

Hunedoara

400

176

Markus Maria

Lupeni, aleea PIopiIor nr. 4, bl. 4, sc. 1, ap. 7

Hunedoara

300

177

Carol Maria

Petrosani, str. Mioritei, nr. 3

Hunedoara

400

178

Humas Rodica Lidia

Petrosani, str. Sasa nr. 10A

Hunedoara

300

179

Jelnian Lucretia

Petrosani, str. Saturn nr. 9, bl. 9, sc. 1, ap. 21

Hunedoara

300

180

Marga Carmen

Petrosani, str. Saturn, bl. 11, sc. 1, ap. 57

Hunedoara

300

181

Musătoiu Ileana

Petrosani, str. M.Kogălniceanu nr. 26, ap. 1

Hunedoara

300

182

Serban Savina

Petrosani, aleea FIoriIor nr. 1, bl. 1, sc. 7, ap. 3

Hunedoara

300

183

JecaIo Maria

Uricani, str. Progresului. bl. 23, sc. 2. ap. 31

Hunedoara

200

184

Baicu Adela

Comuna Borănesti nr. 433

IaIomita

1.000

185

Schiaua Ion

SIobozia, bd. Unirii, bl. U4, sc. A, et.4, ap. 57

IaIomita

800

186

Istrate Ionel

Comuna Gârbovi nr. 649

IaIomita

600

187

Gheorghe Marcel

Orasul Tăndărei, str. Artarului nr. 3

IaIomita

400

188

Bucheariu Aurora

SIobozia, aleea Nordului, bl. V5II, sc. C, ap. 7

IaIomita

200

189

Buhăianu Silvia

SIobozia, aleea Băii, bl. T1, sc. C, ap. 13

IaIomita

1.000

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată

- lei -

190

Petre Ion

SIobozia, str. Mărului nr. 64

IaIomita

600

191

Priboi Eugenia

Comuna Bordusani, sat Cegani, fără nr. casă

IaIomita

500

192

Cretu Ionelia Mariuta

Orasul Căzănesti, fără nr. casă

IaIomita

1.000

193

Baciu Cornelia

Comuna Moldoveni nr. 82

IaIomita

500

194

Costache Daniela Ionela

SIobozia, str. Matei Basarab, bl. A6, sc. E, ap. 1

IaIomita

1.000

195

Tănase Dumitru

Comuna Perieti, fără nr. casă

IaIomita

300

196

PIoscă Constanta

Comuna Gruiu, sat Lipia, fără nr. casă

Ilfov

1.000

197

Atănăsoe Tereza

Orasul Popesti-Leordeni, str. Mirăslău nr. 5, bl. T5-5, sc. 1, ap. 4

Ilfov

800

198

Dragomir Mariana

Comuna Bragadiru, intrarea Povernei, bl. P40, ap. 13

Ilfov

1.000

199

Gotea Maria

Comuna Gruiu, sat Lipia, fără nr. casă

Ilfov

800

200

Ionită Elena

Comuna Brănesti, str. 1 Decembrie nr. 70

Ilfov

800

201

Maior Eleonora

Sighisoara, str. Primăverii nr. 44

Mures

700

202

Halmaavi Eszter

Târgu Mures, str. Ceahlăului nr. 22, ap. 17

Mures

1.000

203

Antoci D. Angela

Comuna Săbăoani, sat Traian, fără nr. casă

Neamt

2.000

204

Bocancea Gh. Maria

Piatra-Neamt, bd. Decebal nr. 35, bl. I-4, sc. B, Et. IV, ap. 30

Neamt

2.500

205

Căldare I. Lăcrămioara

Comuna Zănesti, sat Zănesti, fără nr. casă

Neamt

2.500

206

Ciobanu P. Constantin

Roman, str. Sucedava, bl. 21, Sc. D, ap. 67,

Neamt-

1.800

207

Cîrjă Casandra

Comuna Borca, sat Pîrîul Cîrjei, fără nr. casă

Neamt

1.500

208

Diaconu D. Constantin

Orasul Târgu-Neamt, str. Petru Rares, bl. 4, ap. 1

Neamt

2.300

209

Gherasim V. Niculai

Comuna Pipirig, sat Dolhesti, str. Liliacului nr. 354

Neamt

2.000

210

Gîlcă N. Tatiana

Piatra-Neamt, str. D.Leonida nr. 87, bl. M3, ap. 3, sc. A, parter

Neamt

2.000

211

Iordan I. Rodica

Piatra-Neamt, str. Valea Albă nr. 30

Neamt

1.800

212

Michiu M. Ermina

Roman, Fnd. Păcii, bl. 5, sc. A, ap. 12

Neamt

2.000

213

Mihai V. Olimpia

Piatra-Neamt, str. Al. Lăpusneanu nr. 4, bl. D2, sc. D, ap. 67

Neamt

1.500

214

Mitoc I. Isidor

Comuna Săbăoani, sat Săbăoani, str. FIoriIor nr. 14

Neamt -

2.500

215

OlariuT. Ioan

Comuna Secuieni, sat Secuieni, fără nr. casă

Neamt

1.500

216

Paisă I. Mariana

Piatra-Neamt, str. Gheorghe Doia nr. 19

Neamt

1.500

217

Petrariu S. Emil

Comuna Petricani, sat Tolici, nr. 215

Neamt

2.000

218

Pintilie V. Gabriel Claudiu

Roman, str. Aprodu Arbore nr. 44

Neamt

2.000

219

Pop V. Ana

Piatra-Neamt, str. Progresului nr. 38, bl. D14, sc. B, ap. 18, parter

Neamt

1.500

220

Ruginosu T. Lenuta

Comuna Tupilati, sat Valea Albă, nr. 721

Neamt

2.000

221

Zaharia C. Liliana

Comuna Gârcina, sat Almas, nr. 51

Neamt

2.000

222

Zlataru Gh. Maria

Comuna Bârgăoani, sat Dâiioaia, nr. 34

Neamt

1.800

223

Dută Elena

Comuna Gomet, sat Gornet, nr. 398

Prahova

2.000

224

Pătrunjel Gherghina si Conciu Victoria

Orasul Busteni, str. Telecabinei nr. 54, bl. A11, ap. 16

Prahova

2.000

225

Păun Ion

Orasul Sinaia, bd. Republicii nr. 24

Prahova

2.000

226

Trandafir Constanta

PIoiesti, str. Rafov nr. 2K

Prahova

500

227

Leonte Doinita Luminita

Suceava, str. Oituz nr. 28, bl. H8, ap. 26

Suceava

7.500

228

Mihail Tănase

Comuna PIopii Slăvitesti, sat PIopii Slăvitesti, fără nr. casă

Teleorman

1.000

229

StanciuTanta

Comuna Mavrodin, sat Mavrodin, fără nr. casă

Teleorman

1.000

230

Vladu Alexandra

Alexandria, str. I.Creangă, nr. 60, bl. 454, sc. B, ap. 38

Teleorman

1.500

231

Leuciuc Lidia-Claudia

Timisoara, str. Steaua, bl. 50, sc. D, ap. 3

Timis

2.000

232

Tărcatu Angela

Tulcea, str. GrădinariIor nr. 52, bl. 38, sc. A, ap. 6

Tulcea

2.000

233

Musat Marina

Tulcea, str. Garoafei nr. 2

Tulcea

500

234

Stanciu Stana

Tulcea, str. Principală nr. 51

Tulcea

1.000

235

Radu Stan

Comuna Ciucurova, str. Principală nr. 49

Tulcea

1.000

236

Barbu Constantin

Vaslui, str. Călugareni nr. 94

Vaslui

800

237

Gîlcă Paul

Comuna Voinesti, sat Lingurari, nr. 17

Vaslui

1.000

238

GrecuVIorel

Vaslui, str. Stefan cel Mare, bl. 403, sc. C, ap. 11

Vaslui

1.000

239

Gîndac Maria

Bârlad, str. Siret nr. 4, bl. D7, sc. B, ap. 32

Vaslui

800

240

VoIocariu Elena

Vaslui, str. Dr. Strudza, bl. 107, sc. A, ap. 12

Vaslui

1.000

241

Plugaru Anica

Comuna Rafaila, sat Rafaila, nr. 45

Vaslui

800

242

Cobzaru Maria

Comuna Lipovăt, sat Fundu Văii, nr. 32

Vaslui

700

243

Musteată Titi

Comuna Berezeni, sat Musata, nr. 29

Vaslui

1.000

244

Buznea Maria

Comuna Bogdana, sat Fântâna Blănarului, nr. 42

Vaslui

500

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată - lei -

245

Vlad Mariana

Vaslui, str. Eternitătii nr. 22

Vaslui

500

246

Vasiliu Augustina

Vaslui, str. M.Kogalniceanu. bl. 32, sc. A, ap. 34

Vaslui

500

247

Velea Maricica

Comuna Berezeni, sat Berezeni, nr. 16

Vaslui

1.500

248

Nitu Ana

Comuna Tomsani, sat Folesti, nr. 49

Vâlcea

1.500

249

Neagu Ion

Comuna Otesani. sat Otesani. nr. 35

Vâlcea

3.000

250

Cazacu Elena

Râmnicu Vâlcea, str. Buda nr. 61

Vâlcea

1.500

251

Enea Mariana

Râmnicu Vâlcea, bd. PanduriIor nr. 11, bl. A8, ap. 1

Vâlcea

500

252

Cobzaru Victor

Comuna Costesti, sat Bistrita, nr. 95

Vâlcea

2.000

253

Bulacu Petre

Comuna Vaideeni, sat Mărita, nr. 1

Vâlcea

1.000

254

Mihalcea Dom si Mihalcea Gabriela

Focsani, bd. Unirii, bl. 28, et.3, ap. 12

Vrancea

10.000

255

Grozea Domnica

Focsani, str. Câmpului nr. 18

Vrancea

1.500

256

Feraru Eliza

Comuna PIoscuteni, sat Argea, fără nr. casă

Vrancea

3.000

257

Cobzaru Valentina Monica

Drumul Taberei nr. 30. bl. OD3, sc. 3, ap. 106, sectorul 6 (domiciliul legal) si sos. Odăi nr. 3-5, sectorul 1, Complexul Social de Servicii „Odăi" - Centrul de Urgentă pentru Persoane Fără Adăpost (domiciliul în fapt)

Bucuresti

2.000

258

Cotar Maria

str. Ferestrei nr. 7, sectorul 2

Bucuresti

1.000

259

Vasile Filipina

str. Radu de la Afumati nr. 67, sectorul 2

Bucuresti

600

260

Dumitru FIoarea

sos. Andronache nr. 77, sectorul 2

Bucuresti

700

261

Stănescu Elisabeta

str. Scortan Ion nr. 167, sectorul 2

Bucuresti

600

262

Irimia Claudiu Marius

aleea Parva nr. 6, bl. P37, sc. 5, et.9, ap. 213, sectorul 6

Bucuresti

900

263

Păciune Ioan

str. Râul Doamnei nr. 7, bl. M20, sc. A, et.2, ap. 14, sectorul 6

Bucuresti

600

264

Simion Mihai

str. Dreptătii nr. 16, bl. A6, sc. 1. et.4, ap. 44, sectorul 6

Bucuresti

800

265

Albu Elena

str. Valea Oltului nr. 2, bl. M9, sc. B, et.8, ap. 115, sectorul 6

Bucuresti

1.000

266

Dumitru Tudora

str. Moinesti nr. 4, bl. 136, sc. 2, et.1, ap. 67, sectorul 6

Bucuresti"

700

267

State Stela

str. Rosia Montană nr. 21, bl. 32, sc. 3, et.3, ap. 53, sectorul 6

Bucuresti

700

268

Andrei Elena

bd. Timisoara nr. 39, bl. P15, sc. 7, et.2, ap. 131, sectorul 6

Bucuresti

700

269

Nitu Elena

str. Rosia Montană nr. 3, bl. M20. sc. 5. et,.6, ap. 168, sectorul 6

Bucuresti

1.000

270

Mihai Ana

str. VeteraniIor nr. 1-5, bl. 7, et.7, ap. 37. sectorul 6

Bucuresti

1.000

271

Barbu Maria

aleea Valea Boteni nr. 2, bl. D46, sc. C, et.3, ap. 41, sectorul 6

Bucuresti

700

272

Petre Vasilica

bd. luliu Maniu nr. 184, bl. G, sc. 1, et.3, ap. 26, sectorul 6

Bucuresti

600

273

Vitan Ana

aleea Valea Prahovei nr. 3, bl. 8S14, sc. 1, et.8, ap. 101, sectorul 6

Bucuresti

1.000

274

Marin Ioana

str. Cupolei nr. 7, bl. 2A, sc. 2, et.4, ap. 53, sectorul 6

Bucuresti

1.000

275

Vitzberg Anica

str. Cupolei nr. 7, bl. 2A, sc. 2, et.4, ap. 77, sectorul 6

Bucuresti

1.000

276

Chirtan Dumitru

bd. ConstructoriIor nr. 24, bl. 19, sc. 1, ap. 5, sectorul 6

Bucuresti

700

277

Dumitru Vasilica

str. Porumbacu nr. 72, bl. 89, sc. 1, et.8, ap. 49, sectorul 6

Bucuresti

1.000

278

Dumitru Adrian

bd. Preciziei nr. 14, bl. Fbis. sc. 1, ap. 15, sectorul 6

Bucuresti

500

279

Batog Constantin

str. Vintilă Mihăilescu nr. 64, bl. 77, sc. 1, ap. 10, sectorul 6

Bucuresti

700

280

Serban FIorica

aleea TopoIoveni nr. 2, bl. A1, sc. A, et.2, ap. 9, sectorul 6

Bucuresti

900

281

Ionescu Dumitru

sos. Cotroceni nr. 21, et.1, ap. 7, sectorul 6

Bucuresti

1.000

282

Bors Ioan

aleea Agigea nr. 4, bl. 102A, sc. 2, et.4, ap. 79, sectorul 6

Bucuresti

700

283

Mărciulescu Stancu

str. Sibiu nr. 10, bl. OS1, sc. D, et.2, ap. 131, sectorul 6

Bucuresti

1.500

284

Gorneanu Mirela Rovenzza

str. Nada FIoriIor nr. 2, bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 13, sectorul 2

Bucuresti

3.000

285

Gheorghe FIorica

str. Ardeleni nr. 17B, sectorul 2

Bucuresti

500

286

Preda Valentin

bd. Carol I nr. 24, sectorul 2

Bucuresti

1.000

287

Ganea Ioan

aleea Lunca FIoriIor nr. 7, bl. 49bis, sc. 1, ap. 2, sectorul 2

Bucuresti

600

288

Ozoreanu Maricica

sos. Vergului nr. 11, bl. H1, sc. A, et.4, ap. 19, sectorul 2

Bucuresti

1.000

289

Căbăscu Aurelia

str. Oborul Nou nr. 13, bl. P10, sc. 1, et.2, ap. 52, sectorul 2

Bucuresti

600

290

Nicută Joita

str. Lăzăreni nr. 2, sectorul 3

Bucuresti

600

291

Dumitru Mariana

str. Ivo Andric nr. 4, ap. 1, sectorul 3

Bucuresti

900

292

Crîng Marin

str. Crinul de Pădure nr. 3, bl. G6, sc. 1, et.9, ap. 230, sectorul 6

Bucuresti

600

293

Mihai Ioana

str. Tepes Vodă nr. 84, sectorul 2

Bucuresti

1.000

294

Gagiu Maria

str. Săgetii nr. 1, ap. 1, sectorul 2

Bucuresti

1.000

295

Sedrakyan Samuel

str. Vasile Stolnicul nr. 15, bl. 13, ap. 26, sectorul 2

Bucuresti

500

296

Mîinea Maria

str. Pecetei nr. 4A, bl. 4, sc. 1, et.4, ap. 33, sectorul 1

Bucuresti

700

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată - lei -

297

Lazăr Saveta

str. Sfintii Voievozi nr. 1, ap. 2. sectorul 1

Bucuresti

700

298

Lungu Venetia

calea FIoreasca nr. 132, ap. 4, sectorul 1

Bucuresti

500

299

Negru Ana

str. Nicolae Golescu nr. 14, sc. A, et.1, ap. 5, sectorul 1

Bucuresti

700

300

Ghită Olga

str. lacob Andrei nr. 46, bl. 1, sc. 2, et.2, ap. 31, sectorul 5

Bucuresti

800

301

Dana Aurelia

str. Baciului nr. 33, sectorul 5

Bucuresti

800

302

Pavel Neculai

str. Amurgului nr. 18, bl. P1, sc. A, et.3, ap. 66, sectorul 5

Bucuresti

700

303

Dobrică Costandache

str. Sld. Ene Modoran nr. 6, bl. M94, sc. 3, et.8, ap. 146, sectorul 5

Bucuresti

800

304

Piorus Ginica

str. Podul Giurgiului nr. 8, bl. 5, sc. B, et. 10, ap. 129, sectorul 5

Bucuresti

800

305

Stoica Elena

str. SabineIor nr. 36A, et.1, ap. 5, sectorul 5

Bucuresti

500

306

Vasile Victorita Gina

str. Zăbrăutiului nr. 5, bl. P3, sc. 1, et. 1, ap. 33, sectorul 5

Bucuresti

1.000

307

Todică Doina

calea Rahovei nr. 319, bl. 30, sc. 1, et.8, ap. 42, sectorul 5

Bucuresti

1.500

308

Gheorghe Vasile

intrarea Pângărati nr. 1B, sectorul 5

Bucuresti

700

309

Ghetu Maria

sos. Bucuresti-Măgurele nr. 36, sectorul 5

Bucuresti

1.000

310

Dobrică Crina Elena

str. Ene Modoran nr. 6, bl. M94, sc. 3, ap. 133, sectorul 5

Bucuresti

500

311

Manea Mitică

str. Brătăsanca nr. 3, sectorul 5

Bucuresti

500

312

Velciu Otilia

aleea Mirea Mioara Luiza nr. 2. bl. 33, sc. C. ap. 86, sectorul 4

Bucuresti

600

313

Lăcătusi Irina Augusta

aleea Nehoiu nr. 1, bl. F4, sc. 1, et.2, ap. 48. sectorul 4

Bucuresti

800

314

Tiberie Victoria

str. Duminicii nr. 39. sectorul 4

Bucuresti

1.000

315

Poenaru Teodora

bd. Alexandru Obregia nr. 38A, bl. II 34, sc. 1, et.6, ap. 24, sectorul 4

Bucuresti

700

316

Bunea Viorica

str. Niculae Timus nr. 14, sectorul 4

Bucuresti

1.000

317

Jerdea Elena

Drumul CretestiIor nr. 15, bl. C2, sc. A, et.1, ap. 122, sectorul 4

Bucuresti

800

318

Tătaru Elena

str. Istriei nr. 28, bl. 42, sc. A, ap. 40, sectorul 3

Bucuresti

2.000

319

Gruia Anda-FIorentina

str. Minis nr. 2, bl. X5, sc. 1, ap. 66, sectorul 3

Bucuresti

3.000

320

Csiszar Vasilisa

aleea Somesul Cald nr. 2, bl. D10, sc. 1, ap. 5, sectorul 4

Bucuresti

3.000

321

Enciu FIoarea

str. Sold. Gheorghe Zamfir nr. 16, sectorul 2

Bucuresti"

3.000

322

Ciupercă FIoarea

Calea Vitan nr. 107. bl. V14B, sc. 1, ap. 4, sectorul 3

Bucuresti

1.000

323

Căldăraru Alexandra

aleea Nehoiu nr. 5D, sectorul 4

Bucuresti

800

324

Dobre Ana

str. Sg. Nitu Vasile nr. 38-40, bl. 1, sc. 1, ap. 18, sectorul 4

Bucuresti

900

325

Argesanu Mihaela Aurelia

sos. Oltenitei nr. 240, bl. 48, sc. 2, et.4, ap. 42, sectorul 4

Bucuresti

800

326

Năstase FIorentina

aleea Emil Racovită nr. 2, bl. M2D9/2, sc. B, et.8, ap. 153, sectorul 4

Bucuresti

1.000

327

Cristea Marian

str. Sld. Ristea Ion nr. 27, sectorul 4

Bucuresti

800

328

Dumitru Nela

Drumul CretestiIor nr. 19, bl. F4, sc. 1, et.3, ap. 315, sectorul 4

Bucuresti

800

329

Dobre Ioana

sos. Oltenitei nr. 8, bl. 2B, sc. 1, et.7, ap. 28, sectorul 4

Bucuresti

900

330

Călin Gabi Marius

str. Măcesului nr. 31 A, sectorul 4

Bucuresti

800

331

Neamu Lucia

str. Dorohoi nr. 8, bl. E19, sc. 2, ap. 38, sectorul 4

Bucuresti

1.000

332

Dănilă Maria

aleea Nehoiu nr. 1, bl. F4, sc. 1, et.1, ap. 22, sectorul 4

Bucuresti

800

333

Dogi Minerva

aleea Nehoiu nr. 1, bl. F4, sc. 1. et.1, ap. 24, sectorul 4

Bucuresti

800

334

Tudorascu Daniela

str. între Gârle nr. 9, ap. 2, sectorul 4

Bucuresti

700

335

Amet Amet Regep

str. Maria Lăzărescu nr. 5, sectorul 4

Bucuresti

800

336

Mihăilă Aurelia

str. Sg. Lătăretu Dumitru nr. 34, sectorul 4

Bucuresti

800

337

Dragne Stela

aleea Nehoiu nr. 1, bl. F4, sc. 1, ap. 8, sectorul 4

Bucuresti

800

338

Ciobanu Dumitru

str. Moldovita nr. 4, bl. MIID9/3, sc. B, ap. 94, sectorul 4

Bucuresti

1.000

339

Andreescu Janeta

str. Măcesului nr. 10, sectorul 4

Bucuresti

800

340

Palmă Aurelian

bd. Maresal Averescu nr. 1, bl. 1, sc. B, et.3, ap. 14, sectorul 1

Bucuresti

900

341

Frunză Traian

calea Grivitei nr. 139, sc. 1, et.1, ap. 17, sectorul 1

Bucuresti

800

342

Motoroi Angela

str. Gorunului nr. 30, sectorul 1

Bucuresti

1.000

343

Puiu Profira

str. Copsa Mică nr. 22, sectorul 1

Bucuresti

500

344

Nistor Carmen

str. Orlando nr. 6A, sectorul 1

Bucuresti

1.000

345

Murdeală Ion

str. Mânzului nr. 1, sectorul 1

Bucuresti

500

346

Călin Antoaneta Gabriela

str. Aldeni nr. 8, sectorul 1

Bucuresti

500

347

Gheorghe Gheorghita

str. Dumitru Răducanu Durbac nr. 101 A, sectorul 1

Bucuresti

1.000

348

Bilan Eugenia

bd. luliu Maniu nr. 12, bl. M16, sc. B, et.3, ap. 85, sectorul 6

Bucuresti

500

349

Beldiman Georgeta

str. Mălinului nr. 7, bl. 4, sc. D, et.1, ap. 55, sectorul 6

Bucuresti

600

350

Bortan Ecaterina

str. PomiIor nr. 20, sectorul 6

Bucuresti

600

 

Nr.

crt.

Beneficiarul

Adresa

Judetul

Suma acordată  - lei -

351

Albu Constanta

aleea ZoreleIor nr. 4A, bl. M12, sc. B, et.1. ap. 73. sectorul 6

Bucuresti

600

352

Tănăsoiu Mihaela

bd. Timisoara nr. 48A, bl. 48A, ap. 11, sectorul 6

Bucuresti

600

353

Ciobotaru Bogdan Mircea

aleea Parva nr. 6, bl. C37, sc. 5, et.10, ap. 219. sectorul 6

Bucuresti

1.000

354

Miclea Artimiza

str. Porumbacu nr. 15, bl. 87, sc. 1, et.6, ap. 39, sectorul 6

Bucuresti

900

355

Mărculescu FIoarea

aleea Valea Prahovei nr. 5, bl. 9S14, sc. 1, et5, ap. 70, sectorul 6

Bucuresti

700

356

Dragnea Elena