MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 august 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Hotărârea nr. 6 din 4 iulie 2007 asupra initiativei legislative a cetătenilor de revizuire a Constitutiei României, privind articolul 48

 

Decizia nr. 649 din 28 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Decizia nr. 651 din 28 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 658 din 28 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.193. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

1.850/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

475. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

ACTE ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 6

din 4 iulie 2007

asupra initiativei legislative a cetătenilor de revizuire a Constitutiei României, privind articolul 48

 

 

I. Cu Adresa nr. Bp.757 din 9 mai 2007, presedintele Senatului a transmis Curtii Constitutionale propunerea legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei, înregistrată la Senat sub nr. Bp.757 din 21 decembrie 2006.

În cuprinsul adresei se face mentiunea că aceasta este însotită „de originalele listelor de sustinători atestate”.

Documentatia transmisă Curtii Constitutionale de către Senat cuprinde:

1. Cererea înregistrată la Biroul permanent al Senatului sub nr. 757 din 21 decembrie 2006, prin care membrii Comitetului de initiativă au solicitat înregistrarea propunerii legislative a cetătenilor;

2. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, în care sunt publicate:

- Expunerea de motive semnată de Comitetul de initiativă, format din 10 membri, si textul proiectului de lege de revizuire a Constitutiei României;

- Avizul nr. 782 din 2 iunie 2006 al Consiliului Legislativ referitor la initiativa legislativă a cetătenilor pentru revizuirea art. 48 din Constitutia României în vederea ocrotirii căsătoriei si familiei în România;

- Împuternicire în vederea sesizării Consiliului Legislativ pentru emiterea avizului cu privire la propunerea legislativă, precum si în vederea publicării sale în Monitorul Oficial al României;

- Declaratie privind constituirea Comitetului de initiativă în vederea exercitării initiativei legislative, în conditiile Legii nr. 189/1999 si ale art. 150 din Constitutia României;

- Încheierea de autentificare nr. 216 din 16 februarie 2006 a Biroului notarului public Ogăsanu Dan Dumitru.

3. Procura dată de Câmpean Beniamin, prin care împuterniceste pe Iov Adrian Ovidiu „să semneze declaratia în vederea formării unui comitet de initiativă pentru exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, în conditiile Legii nr. 189/1999 si ale art. 146 din Constitutie, în vederea introducerii exprese în Constitutia României a prevederii că „în România poligamia este interzisă, iar căsătoria este permisă doar între un bărbat si o femeie”, precum si să semneze actul de constituire a Comitetului de initiativă si oricare act necesar realizării proiectului propus.

4. Un număr de 1.807 de dosare cu semnături ale sustinătorilor initiativei legislative a cetătenilor din 37 de judete si 4 sectoare ale municipiului Bucuresti.

5. Adresa Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul din cadrul Guvernului României, în copie, înregistrată la Biroul permanent al Senatului, sub nr. 757 din 25 aprilie 2007, prin care au fost transmise listele cu semnături atestate ale sustinătorilor propunerii legislative cetătenesti de revizuire a Constitutiei.

6. Adresa secretarului general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în copie, înregistrată la Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, sub nr. 2.802 din 23 aprilie 2007, prin care au fost transmise aceleasi liste cu semnături atestate.

Propunerea legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei României formează obiectul Dosarului nr. 689J/2007 al Curtii Constitutionale si are următorul cuprins:

„Articol unic. - 1. Articolul 48 din Constitutia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, se modifică si va avea următorul cuprins:

«Familia Articolul 48

(1) În România poligamia este interzisă, iar căsătoria este permisă doar între un bărbat si o femeie.

(2) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.

(3) Conditiile de încheiere, de desfacere si de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

(4) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fata legii cu cei din căsătorie.»”

În expunerea de motive ce însoteste propunerea legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei României se arată, în esentă, că, potrivit prevederilor art. 16 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, „bărbatul si femeia au dreptul de a se căsători si de a întemeia o familie”, iar, potrivit pct. 3 al aceluiasi articol, „familia constituie elementul natural si fundamental al societătii si are dreptul la ocrotire din partea societătii si a statului”.

Se mai arată că, potrivit prevederilor art. 12 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, „începând cu vârsta stabilită prin lege, bărbatul si femeia au dreptul de a se căsători si de a întemeia o familie conform legislatiei nationale ce reglementează exercitarea acestui drept”.

Dreptul international si Constitutia Uniunii Europene (art. II-9) permit statelor suverane să reglementeze institutia căsătoriei în conformitate cu legile nationale, iar Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prevede, la art. 8 paragrafele 1 si 2, că „orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale; nu este admis amestecul unei autorităti publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este în acord cu legea si dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară (legitimă) pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei ori protejarea drepturilor si libertătilor altora”.

Prevederile paragrafului 2 al art. 8 din mentionata conventie au fost interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în sensul că mentinerea si promovarea vietii de familie traditionale este o măsură necesară pentru societate, fiind un obiectiv legitim al societătii.

În prezent, se arată în finalul expunerii de motive, în Statele Unite ale Americii se desfăsoară actiuni în sensul amendării constitutiilor statelor constituante în vederea mentinerii si promovării familiei traditionale, în 19 state fiind deja revizuite constitutiile, în sensul că nu se permit căsătoriile între persoane de acelasi sex.

Constitutia României nu defineste căsătoria, însă, potrivit art. 1 si următoarele din Codul familiei, aceasta reprezintă uniunea liber consimtită dintre un bărbat si o femeie, încheiată potrivit legii în scopul întemeierii unei familii, iar, potrivit alin. 1 si 2 ale art. 1 din Codul familiei, „în România statul ocroteste familia; el sprijină, prin măsuri economice si sociale, dezvoltarea si consolidarea familiei; statul apără interesele mamei si copilului si manifestă deosebită grijă pentru cresterea si educarea tinerei generatii”.

Principiul monogamiei este consacrat de dispozitiile art. 5 din Codul familiei, care prevăd că „este oprit să se căsătorească bărbatul care este căsătorit si femeia care este căsătorită”. Totodată, în expunerea de motive se mai arată că manifestările izolate care subminează familia nu sunt în concordantă cu traditia, cultura si credinta crestină ca valori fundamentale ale poporului roman, întrucât, în mod traditional, românii nu au practicat poligamia si nicio altă variantă a căsătoriei.

Familia constituită conform actualelor reglementări din Codul familiei este expresia credintei crestine si asigură continuitatea natiunii si a valorilor sale. Ea „este aceea care întăreste civilizatia si suveranitatea natională [...], este garantul valorilor morale, spirituale si culturale ale generatiei tinere, precum si ale societătii democratice [… Formele alternative de convietuire au efecte nocive asupra minorilor, asupra societătii si a dezvoltării demografice a tării. Studiile sociologice indică efectul nociv asupra identitătii si stării emotive a copiilor care trăiesc cu părinti de acelasi sex”.

Căsătoria între persoane de acelasi sex ar genera dificultăti în materie de mostenire, care vor determina modificarea legislatiei în domeniu. Mai mult, admiterea căsătoriei între persoane de acelasi sex sau poligame va genera inevitabile confuzii cu privire la valorile fundamentale privind căsătoria si familia.

În prezent art. 48 din Constitutie nu defineste căsătoria, iar această lacună trebuie acoperită printr-o dispozitie expresă, în sensul că aceasta este permisă doar între un bărbat si o femeie si că poligamia în România este interzisă.

Comitetul de initiativă a depus la Curtea Constitutională un memoriu în sprijinul propunerii legislative, înregistrat sub nr. 4.796 din 17 mai 2007, prin care dezvoltă sustinerile cuprinse în expunerea de motive, invocând detaliat jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului potrivit căreia restrângerea expresă a dreptului la căsătorie doar pentru cuplurile heterosexuale nu constituie discriminare, fiind o măsură necesară pentru protejarea căsătoriei si proportională cu situatia care a creat-o. În memoriu se mai sustine că initiativa legislativă nu încalcă prevederile Directivei Consiliului nr. 38/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind libera circulatie si rezidentă a cetătenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora pe teritoriul statelor membre, directivă care a fost transpusă în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare. De asemenea, este mentionat Raportul privind familia si drepturile copiilor prezentat Parlamentului Frantei de către o comisie constituită din 30 de parlamentari, din care rezultă, în esentă, că, întrucât nu sunt cunoscute efectele negative pe care le poate genera cresterea copilului de către părinti homosexuali, este în interesul copilului să se dea aplicare principiului prudentei.

CURTEA,

examinând initiativa legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei, prin raportare la dispozitiile art. 150 din Constitutie, ale Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată, si cele ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si raportul întocmit de judecătorii-raportori, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată de presedintele Senatului cu privire la initiativa legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si cu dispozitiile Legii nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de către cetăteni, republicată. Competenta Curtii Constitutionale de a se pronunta asupra initiativei legislative a cetătenilor de revizuire a Constitutiei este prevăzută de art. 146 lit. j) din Constitutie, potrivit căreia această autoritate „verifică îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de către cetăteni”. În legătură cu această atributie, sunt incidente si dispozitiile art. 150 din Constitutie, potrivit cărora „(1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiată de Presedintele României la propunerea Guvernului, de cel putin o pătrime din numărul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetăteni cu drept de vot.

(2) Cetătenii care initiază revizuirea Constitutiei trebuie să provină din cel putin jumătate din judetele tării, iar în fiecare din aceste judete sau în municipiul Bucuresti trebuie să fie înregistrate cel putin 20.000 de semnături în sprijinul acestei initiative”.

Curtea retine că sub aspectul competentei sale sunt, de  asemenea, aplicabile dispozitiile art. 48 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, precum si dispozitiile art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004, care, utilizând aceiasi termeni, stabilesc obiectul verificării pe care Curtea o realizează în exercitarea atributiei sale constitutionale.

Art. 48 din legea organică a Curtii Constitutionale prevede următoarele: „Curtea Constitutională, din oficiu sau pe baza sesizării presedintelui Camerei Parlamentului la care s-a înregistrat initiativa legislativă a cetătenilor, se pronuntă asupra:

a) caracterului constitutional al propunerii legislative ce face obiectul initiativei cetătenilor;

b) îndeplinirii conditiilor referitoare la publicarea acestei propuneri si dacă listele de sustinători sunt atestate de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale ori de către împuternicitii acestora;

c) întrunirii numărului minim de sustinători pentru promovarea initiativei, prevăzut la art. 74 alin. (1) sau, după caz, la art. 150 alin. (1) din Constitutie, republicată, precum si asupra respectării dispersiei teritoriale în judete si în municipiul Bucuresti, prevăzută de aceleasi articole.”

În exercitarea atributiei prevăzute la art. 146 lit. j) din Constitutie de a verifica initiativa legislativă a cetătenilor, Curtea are în vedere dispozitiile art. 150 din Constitutie, ale art. 48 din Legea nr. 47/1992, precum si ale art. 7 din Legea nr. 189/1999, republicată, si retine următoarele:

1. În ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor referitoare la publicarea propunerii legislative:

Curtea constată că propunerea legislativă ce face obiectul initiativei cetătenilor, ca si expunerea de motive care o însoteste, semnată de Comitetul de initiativă format din 10 membri, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, în cadrul termenului de maximum 30 de zile de la emiterea Avizului nr. 782 din 2 iunie 2006 al Consiliului Legislativ, fiind astfel respectate dispozitiile art. 3 din Legea nr. 189/1999, republicată. Înregistrarea propunerii ca initiativă legislativă s-a făcut în conditiile art. 6 al aceleiasi legi. Astfel, Comitetul de initiativă a înregistrat propunerea legislativă la Senat la data de 21 decembrie 2006, chiar în ziua împlinirii termenului de 6 luni de la data publicării propunerii.

2. În ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor referitoare la atestarea listelor de sustinători potrivit cerintelor art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 47/1992 si ale art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată:

Pentru verificarea listelor de sustinători transmise Curtii, prin rezolutia presedintelui Curtii Constitutionale a fost constituit un colectiv de magistrati-asistenti care a verificat cele 1.807 de dosare cu semnături ale sustinătorilor initiativei legislative provenind din 37 de judete si 4 sectoare ale municipiului Bucuresti.

În urma verificărilor făcute, Curtea constată că există cazuri în care listele de sustinători nu sunt atestate, cum de pildă este cazul municipiului Timisoara sau al celor 4 sectoare ale municipiului Bucuresti.

De asemenea, se constată că Ministerul Internelor si Reformei Administrative a verificat îndeplinirea conditiilor de domiciliu si a dreptului de vot ale sustinătorilor initiativei legislative si a selectionat listele care privesc atestări nelegale, pe care le-a îndosariat separat. Aceste adeziuni atestate eronat, în număr de 2.189, nu sunt incluse în numărul sustinătorilor atestati de primarii unitătilor administrativ-teritoriale.

Pe baza verificărilor întreprinse se mai retine că atestarea listelor de sustinători nu s-a făcut în toate cazurile cu respectarea dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale sau, în localitătile urbane, si de functionari ai primăriei împuterniciti în acest scop de primar.

Astfel, se constată situatii în care atestarea calitătii de cetătean cu drept de vot si a domiciliului sustinătorilor, prevăzută de art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, s-a făcut în mediul rural prin semnătură, fără a se mentiona calitatea de primar, aplicându-se stampila consiliului local, iar nu a primarului, sau situatii în care atestarea a fost făcută de secretarul consiliului local. Tinând seama de dispozitiile art. 5 alin. (1) ale aceleiasi legi, în mediul urban atestarea este validă numai dacă este făcută de primar, având în vedere că el nu are dreptul să împuternicească functionari ai autoritătii locale să exercite atributia de atestare a calitătii de cetătean cu drept de vot si a domiciliului sustinătorilor initiativei legislative. Aceste atestări se consideră ca fiind nelegale, astfel încât nici acestea nu sunt incluse în numărul total al atestărilor, potrivit mentiunilor cuprinse în listele centralizatoare ale adeziunilor din judete.

3. Cu privire la întrunirea numărului minim de sustinători pentru promovarea initiativei de revizuire a Constitutiei, prevăzut de art. 150 din Constitutie, precum si la respectarea dispersiei teritoriale în judete si în municipiul Bucuresti, prevăzute de acelasi text:

În conformitate cu prevederile art. 150 din Constitutie, initiativa legislativă pentru revizuirea Constitutiei apartine unui număr de 500.000 de cetăteni cu drept de vot, care trebuie să provină din cel putin jumătate din judetele tării, iar în fiecare din aceste judete, respectiv în municipiul Bucuresti, trebuie să fie înregistrate cel putin 20.0000 de semnături în sprijinul acestei initiative.

Pe baza examinării dosarelor cu sustinătorii initiativei legislative, Curtea Constitutională retine că din totalul de 612.251 semnături înregistrate pe liste, care provin din 37 de judete si 4 sectoare ale municipiului Bucuresti, au fost atestate, cu respectarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 47/1992 si ale art. 5 din Legea nr. 189/1999, republicată, un număr de 509.975 de semnături.

Asa fiind, Curtea constată că este îndeplinită conditia referitoare la numărul minim al cetătenilor cu drept de vot care pot initia revizuirea Constitutiei.

În ceea ce priveste însă conditia cumulativă privind dispersia teritorială, Curtea constată că aceasta nu este îndeplinită, întrucât doar în 10 judete ale tării sunt legal atestate cîte cel putin 20.000 de sustinători în sprijinul initiativei. Aceste judete sunt următoarele: Alba, Arad, Bihor, Botosani, Brăila, Galati, Iasi, Mures, Neamt si Suceava.

În consecintă, Curtea retine că listele legal atestate provenind din celelalte 27 de judete, care nu au înregistrat cel putin 20.000 de semnături, nu pot fi luate în considerare si pe cale de consecintă, sustinătorii cuprinsi în aceste liste nu pot fi inclusi în numărul total al sustinătorilor initiativei legislative, deoarece conditiile prevăzute de art. 150 din Constitutie sunt cumulative.

Judetele în care au fost înregistrate mai putin de 20.000 de semnături pentru sustinerea initiativei atestate legal sunt: Bacău, Bistrita-Năsăud, Buzău, Brasov, Caras-Severin, Călărasi, Cluj, Constanta, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Maramuras, Mehedinti, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timis, Vaslui, Vâlcea si Vrancea. Municipiul Bucuresti nu este inclus printre unitătile administrativ-teritoriale mentionate, deoarece niciunul dintre sustinătorii înscrisi pe liste nu este atestat legal.

Fată de cele expuse, Curtea Constitutională constată că initiativa legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei nu întruneste conditia cumulativă a dispersiei teritoriale în judete si în municipiul Bucuresti, prevăzută de art. 150 alin. (2) din Constitutie.

 

Având în vedere aceste considerente, dispozitiile art. 146 lit. j) si ale art. 150 din Constitutie, prevederile Legii nr. 47/1992, republicată, precum si dispozitiile Legii nr. 189/1999, republicată,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Constată că initiativa legislativă a cetătenilor de revizuire a Constitutiei României, privind articolul 48, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, nu îndeplineste conditiile prevăzute de art. 150 din Constitutie.

Definitivă si general obligatorie.

Hotărârea se comunică presedintelui Senatului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 4 iulie 2007 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Serban Viorel Stănoiu si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 649

din 28 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie invocată de Societatea Comercială „Ilser Oltenia” - S.R.L., Societatea Comercială „Ripekady Com” - S.R.L., Societatea Comercială „Gedora Com” - S.R.L. si Societatea Comercială „Serproduct” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006) al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde partea Mariana Palade. Lipsesc celelalte părti. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent arată că partea Stefan Vernea a depus la dosar concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei.

Având cuvântul pe fond, partea Mariana Palade solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006), Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 37 si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Ilser Oltenia” - S.R.L., Societatea Comercială „Ripekady Com” - S.R.L., Societatea Comercială „Gedora Com” - S.R.L. si Societatea Comercială „Serproduct” - S.R.L. într-o cauză având ca obiect actiunea civilă privind constatarea nulitătii absolute a unui titlu de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertătii de asociere si libertătii economice, deoarece „obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât si persoanele care erau deja actionari ai unor societăti constituite în baza Legii nr. 15/1990 si ulterior privatizate, să devină asociati” la societătile comerciale înfiintate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităti agricole de stat. De asemenea, se arată că prevederile art. 52 alin. (1) din acelasi act normativ, stabilind atributii administrativ-jurisdictionale în sarcina comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, încalcă dreptul la liberă asociere si principiul constitutional al garantării si ocrotirii proprietătii private, deoarece comisia judeteană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, „în alte conditii decât libertatea de asociere”, iar, pe de altă parte, posibilitatea unei institutii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 nu îngrădesc dreptul unor persoane juridice de a dezvolta o activitate economică pe baza liberei initiative sau libertatea de asociere, deoarece persoanele vizate de ipoteza normei juridice au posibilitatea să-si manifeste acordul de vointă prin formularea unei cereri, legea neinstituind nicio obligativitate în sensul de a deveni actionari la societătile comerciale înfiintate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităti agricole de stat. În ceea ce priveste prevederile art. 52 alin. (1) din acelasi act normativ, acesta este constitutional, deoarece comisia judeteană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor are dreptul de a verifica calitatea de persoană îndreptătită, precum si solutionarea contestatiilor depuse de aceste persoane împotriva actelor emise de comisia locală, iar nu si dreptul de a impune să se asocieze persoanelor îndreptătite la reconstituirea dreptului de proprietate sau societătilor agricole.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit motivării exceptiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 37 alin. (1) si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, modificată si completată prin titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, potrivit cărora:

- Art. 37 alin. (1): „(1)Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, si care se află în administrarea unitătilor agricole de stat devin, la cerere, actionari la societătile comerciale înfiintate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unităti agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiază si mostenitorii acestor persoane.”

- Art. 52 alin. (1): „(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeteană este autoritate publică cu autoritate administrativjurisdictională.”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate si alte forme de asociere, art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea proprietătii private si art. 45 - Libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Autorii exceptiei sustin că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertătii de asociere si libertătii economice, deoarece „obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât si persoanele care erau deja actionari ai unor societăti constituite în baza Legii nr. 15/1990 si ulterior privatizate, să devină asociati” la societătile comerciale înfiintate, în baza Legii nr. 15/1990, din fostele unităti agricole de stat.

Curtea constată însă că dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate si alte forme de asociere nu sunt incidente în cauză, deoarece acestea se referă la asociatii fără scopuri lucrative, înfiintate pentru exercitarea libertătii de opinie, de gândire sau de exprimare a credintelor politice, sociale sau religioase, iar nu la asociatii de drept privat, în spetă societăti comerciale, al căror temei juridic este contractul sau legea.

Prevederile art. 37 alin. (1) instituie posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a-si exprima optiunea pentru a deveni actionari la societătile comerciale înfiintate în baza Legii nr. 15/1990, prin formularea unei cereri, astfel încât sustinerile autorilor exceptiei referitoare la încălcarea principiului libertătii economice, prin instituirea unei obligativităti în acest sens, sunt neîntemeiate.

De asemenea, în motivarea exceptiei, se sustine că prevederile art. 52 alin. (1) din acelasi act normativ, stabilind atributii administrativ-jurisdictionale în sarcina comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, încalcă dreptul la liberă asociere si principiul constitutional al garantării si ocrotirii proprietătii private, deoarece comisia judeteană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, „în alte conditii decât libertatea de asociere”, iar, pe de altă parte, posibilitatea unei institutii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.

Curtea constată că aceste sustineri nu sunt întemeiate, având în vedere că atributiile comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se referă la solutionarea contestatiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale si la validarea cererilor privind reconstituirea si constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar, comisia exercitând în acest sens atributii administrativ-jurisdictionale.

Asadar, atributiile pe care legea le dă în competenta comisiei judetene se referă strict la măsuri de aplicare a Legii fondului funciar si nu sunt de natură a îngrădi dreptul de proprietate privată, libertatea de asociere sau libertatea economică a persoanelor fizice sau persoanelor juridice. Mai mult, hotărârile acestui organ administrativ-jurisdictional pot fi supuse cenzurii instantei de judecată, prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei raza teritorială este situat terenul, potrivit dispozitiilor art. 53 alin. (2) din acelasi act normativ.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 37 si ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie invocată de Societatea Comercială „Ilser Oltenia” - S.R.L., Societatea Comercială „Ripekady” Com - S.R.L., Societatea Comercială „Gedora Com” - S.R.L. si Societatea Comercială „Serproduct” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.646/212/2006 (număr în format vechi 7.884/2006) al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 651

din 28 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lucian Pamfiloiu în Dosarul nr. 971/833/2006 al Judecătoriei Salonta.

La apelul nominal se prezintă partea Baroul Bihor - Oradea, prin avocat, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Apărătorul prezent solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat reprezintă o aplicare a dispozitiilor constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 971/833/2006, Judecătoria Salonta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lucian Pamfiloiu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece ignoră principiul de generală aplicabilitate în dreptul penal non reformatio in peius, întrucât există posibilitatea ca prin propria cale de atac să îsi agraveze situatia, redobândind calitatea de învinuit sau, mai rău, calitatea de inculpat, astfel încât persoana fată de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală are motive rezonabile să se abtină de la a se adresa instantei.

Judecătoria Salonta nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părti prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, care au următorul cuprins:

„Judecătorul pronuntă una dintre următoarele solutii: [_] c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale invocate în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 240 din 20 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 aprilie 2007, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, pentru considerentele acolo arătate.

Neexistând elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lucian Pamfiloiu în Dosarul nr. 971/833/2006 al Judecătoriei Salonta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 658

din 28 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Archis în Dosarul nr. 1.254/108/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.254/108/2007, Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Archis.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile art. 136 din Constitutie.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 10 iunie 2004.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 136 - „Proprietatea”.

Potrivit prevederilor art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, Curtea Constitutională „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”.

În aplicarea acestei prevederi constitutionale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevede că instanta de contencios constitutional „(...) decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

Asa fiind, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, exceptie ridicată de Consiliul Local al Comunei Archis în Dosarul nr. 1.254/108/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, precum si informatiile care trebuie communicate de către donatori la fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane

 

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale lit. b), c) si d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 7.082/2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normele privind informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Autoritatea de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Institutul National de Transfuzie Sanguină si centrele de transfuzie teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate si sigurantă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia sângelui si componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene L 033 din 8 februarie 2003, Directiva 2004/33/CE cu privire la anumite cerinte tehnice pentru sânge si componentele sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial L 091 din 30 martie 2004, precum si Recomandările Comisiei Europene cuprinse în Ghidul de preparare, utilizare si asigurare a calitătii componentelor sanguine de origine umană, editia a XII-a - 2006.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2007.

Nr. 1.193.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

privind informatiile care trebuie oferite donatorilor de sânge si de componente sanguine de origine umană

 

În conditiile asigurării unei decizii informate a potentialilor donatori de sânge, este obligatorie furnizarea, prin materiale de informare-educare clare, usor de înteles de către publicul larg, a următoarelor tipuri de date:

a) informatii despre importanta sângelui, procesul de donare de sânge, componentele derivate din sângele total, donarea prin afereză si principalele beneficii ale pacientului transfuzat;

b) informatii despre protectia si confidentialitatea datelor personale ale donatorului, respectiv identitatea si starea de sănătate a acestuia, rezultatele testelor efectuate, care nu vor fi furnizate fără autorizare, conform legislatiei în vigoare;

c) informatii specifice despre natura procedurilor implicate fie în donarea autologă, respectiv donarea de sânge sau de componente sanguine destinate a fi administrate ulterior propriei persoane, fie în cea alogenică, donarea de sânge sau de componente sanguine destinate a fi transfuzate unor alte persoane, si riscurile asociate fiecăreia în parte. Pentru donarea autologă, posibilitatea ca sângele sau componentele sanguine autologe să nu fie suficiente pentru necesarul transfuzional;

d) informatia privind optiunea donatorilor de a se răzgândi în ceea ce priveste actul donării înainte de a merge mai departe sau despre eventualitatea de a se autoexclude în orice moment în cursul procesului de donare, fără niciun fel de jenă sau disconfort;

e) motivele pentru care este important ca donatorii să informeze centrul de transfuzie sanguină despre orice eventual eveniment ulterior transfuziei ce poate face donarea anterioară improprie pentru terapia transfuzională;

f) informatii privind responsabilitatea centrului de transfuzie sanguină de a informa donatorul, printr-un mecanism adecvat care să asigure păstrarea confidentialitătii, dacă rezultatele testelor arată vreo anormalitate cu semnificatie asupra strării de sănătate a donatorului; crearea de mecanisme de informare a donatorului, ulterior donării (corespondentă cu caracter confidential etc.);

g) informatia asupra motivelor pentru care unitătile de sânge si componente sanguine nefolosite provenite din donarea autologă vor fi rebutate si nu transfuzate altor pacienti;

h) informatia că rezultatele testelor ce detectează markeri pentru virusuri sau agenti microbieni cu transmitere transfuzională vor duce la excluderea donatorilor si distrugerea unitătilor de sânge colectate;

i) informatia despre oportunitatea pe care o au donatorii să pună întrebări în orice moment;

j) informatii referitoare la selectia potentialilor donatori, la faptul că donarea propriu-zisă se realizează exlusiv la sediul unde se efectuează recoltarea numai de către personal instruit al centrelor de transfuzie sanguină teritoriale (CTS), precum si la sediul celui mai apropiat centru de transfuzie sanguină;

k) informatia că donarea de sânge în România este voluntară si neremunerată; persoanele care au donat sau donează sânge nu pot primi recompense de natură materială, cum ar fi premii în bani, gratificatii salariale, pensie de stat sau ajutor social, pentru faptul că au donat sânge sau componente sanguine;

l) informatii despre beneficiile si riscurile pentru sănătate ale donării de sânge si componente sanguine de origine umană pentru donator si primitor;

m) informatii despre criteriile de eligibilitate, precum si explicarea criteriilor de excludere pentru donatorii de sânge, precizate în anexa nr. 3;

n) precizări despre existenta si semnificatia „consimtământului informat”;

o) importanta efectuării examinării medicale si a testelor obligatorii, solicitarea antecedentelor fiziologice si patologice si motivarea acestora;

p) precizări că nedeclararea intentionată de către donator a bolilor transmisibile sau a factorilor de risc cunoscuti, după prealabila informare în cadrul examenului medical, constituie infractiune ce se pedepseste conform art. 39 si 40 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare;

q) informatii privind statutul rezidential al donatorilor si localizarea centrelor de transfuzie sanguină, din care să rezulte că pot dona sânge la centrul de transfuzie sanguină dintr-un anumit teritoriu (sedinte de colectă fixă sau mobilă) cetătenii altor tări care locuiesc în România de cel putin un an si care pot prezenta acte doveditoare în acest sens, originale sau copii legalizate la notariat, inclusiv în situatia în care sunt solicitati de către medicii din spitale să doneze sânge sau componente sanguine pentru un pacient anume;

r) precizări că cetătenii români care au domiciliul stabil, serviciul sau studiază în teritorul arondat centrului de transfuzie sanguină, respectiv cetătenii români care au donat sânge sau componente sanguine într-un alt centru de transfuzie sanguină, dar care si-au schimbat domiciliul de cel putin 6 luni în teritoriul respectiv si care pot prezenta acte doveditoare în acest sens sunt eligibili pentru donarea de sânge;

s) precizări că militarii din unitătile situate pe raza teritorială a centrului de transfuzie sanguină teritorial pot dona sânge la acest centru;

t) precizări că ulterior implementării sistemului informatic al retelei nationale de transfuzie sanguină pot dona sânge toti cetătenii români, indiferent de localitatea de resedintă, în oricare centru judetean de transfuzie sanguină autorizat de Ministerul Sănătătii Publice;

u) informatii privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească potentialul donator în vederea donării de sânge si componente sanguine de origine umană, respectiv să aibă o stare bună de sănătate fizică si mentală, o stare de igienă personală corespunzătoare si să prezinte documente medicale doveditoare că a efectuat examenele medicale recomandate de medicul responsabil cu selectia donatorilor;

v) informatia că potentialul donator de sânge este eligibil numai în conditiile în care nu apartine grupului care, prin comportamentul sexual sau/si habitual, îl plasează în zona cu risc de a contacta sau/si de a răspândi afectiuni severe ce se pot transmite prin sânge, astfel cum rezultă din criteriile de eligibilitate si excludere prevăzute în anexa nr. 3.

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME

privind informatiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare

 

A. Identificarea donatorului

Datele personale unice, fără niciun risc de eroare, astfel încât să permită identificarea donatorului, si detaliile de contact (adresa de domiciliu, număr de telefon etc.)

Orice persoană care doreste să doneze sânge este obligată să se identifice. Identificarea se face pe baza unuia dintre următoarele documente:

a) bulentin sau carte de identitate, în original;

b) document provizoriu de identitate, în original;

c) carnet de conducere eliberat în România, în original;

d) carte de alegător, în original;

e) carnet de serviciu, în cazul militarilor;

f) pasaport, în original;

g) pasaport, pentru cetătenii altor state care locuiesc în România de cel putin un an si prezintă documentele justificative în acest sens, în original sau copii legalizate la notariat.

Actele de identitate pe baza cărora se face identificarea donatorului nu trebuie să fie expirate.

Identificarea initială a donatorului se face de către personalul medical instruit, în momentul prezentării potentialului donator la centrul de transfuzie sanguină sau la sediul colectei mobile.

Verificarea identitătii acestuia se face ulterior în fiecare etapă a procesului de selectie, recoltare si monitorizare postdonare.

B. Antecedentele medicale ale donatorului

Înainte de fiecare donare de sânge, potentialul donator este obligat să completeze Chestionarul pentru donatorul de sânge, asistat de către un cadru medical instruit. Verificarea răspunsurilor date în chestionarul completat si semnat de către potentialul donator se face de către medicul care efectuează examenul medical al persoanei respective. Medicul contrasemnează chestionarul.

Antecedentele fiziologice si patologice ale donatorului, furnizate prin completarea chestionarului si prin intermediul interviului personal, efectuat de către cadre medicale calificate, includ factori relevanti care pot conduce la identificarea si excluderea persoanelor a căror donare ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea celorlalti, cum ar fi posibilitatea transmiterii unor boli sau riscuri fată de sănătatea proprie.

C. Semnătura donatorului

Semnătura donatorului pe Chestionarul pentru donatorul de sânge, contrasemnat de către personalul medical responsabil cu obtinerea informatiilor referitoare la istoricul de sănătate, care să confirme că donatorul:

a) a citit si a înteles materialul educational furnizat;

b) a avut oportunitatea de a pune eventuale întrebări;

c) a primit răspunsuri satisfăcătoare la toate întrebările puse;

d) si-a dat „consimtământul informat” pentru a se trece la procedura donării;

e) a fost informat, în cazul donării autologe, că sângele si componentele sanguine donate pot să nu fie suficiente pentru necesitătile transfuzionale;

f) a furnizat informatii adevărate, conform cunostintelor sale.

D. Chestionar pentru donatorul de sânge

Convorbirea din cadrul consultatiei medicale intră sub incidenta prevederilor privind secretul medical. Precautiile sunt luate în scopul asigurării securitătii transfuzionale si pentru protejarea donatorului si a primitorului de sânge.

Vă rugăm să încercuiti răspunsul corect.

 

Nr. crt.

 

Data completării

1.

Considerati că aveti o stare bună de sănătate?

DA

NU

În ultima vreme ati avut:

- o pierdere în greutate neaşteptată?

DA

NU

- febră inexplicabilă?

DA

NU

- tratament stomatologic; vaccinări?

DA

NU

2.

Urmati vreun tratament medicamentos?

DA

NU

3.

În ultimele 12 luni ati avut contact sexual cu:

 

 

 

- un partener cu hepatită sau HIV pozitiv?

DA

NU

- un partener care se droghează prin injectie?

DA

NU

- un partener care este plătit pentru sex?

DA

NU

- parteneri multipli?

DA

NU

V-ati injectat vreodată droguri?

DA

NU

Ati acceptat bani sau droguri pentru a întretine relatii sexuale?

DA

NU

Pentru bărbati: ati avut relatii sexuale cu un alt bărbat?

DA

NU

Pentru femei: a avut partenerul dumneavoastră relatii sexuale cu un alt bărbat?

DA

NU

Ati schimbat partenerul/partenera în ultimele 6 luni?

DA

NU

Câti/câte parteneri/partenere ati avut în ultimele 6 luni?

 

 

4.

De la ultima donare sau în ultimele 12 luni:

 

 

 

- ati făcut o interventie chirurgicală sau investigatii medicale?

DA

NU

 

- ati făcut tatuaje, acupunctura, găuri pentru cercei?

DA

NU

 

- ati fost transfuzat(ă)?

DA

NU

Pentru femei:        

- ati fost însărcinată?

DA

NU

Data naşterii copilului:

 

 

Data ultimei menstruatii:

 

 

5.

V-ati născut, ati trăit sau ati călătorit în străinătate?

DA

NU

Unde?

 

 

Când?

 

 

6.

Ati fost în detentie în ultimul an?

DA

NU

7.

Ati fost expus la hepatită (bolnavi în familie sau risc profesional)?

DA

NU

8.

Ati suferit vreodată de:

 

 

 

- icter, tuberculoză, febră reumatică, malarie?

DA

NU

 

- boli de inimă, tensiune arterială mare sau mică?

DA

NU

 

- accidente vasculare cardiace sau cerebrale?

DA

NU

 

- astm?

DA

NU

 

- convulsii, boli nervoase?

DA

NU

 

- boli cronice (diabet, ulcer, cancer)?

DA

NU

 

- boli transmise sexual?

DA

NU

Sunteti fumător?

DA

NU

Când ati consumat ultima dată alcool?

 

 

Ce băuturi ati consumat?

 

 

În ce cantitate?

 

 

9.

Ati fost refuzat sau amânat la o donare anterioară?

DA

NU

10.

Aveti pasiuni sau ocupatii ce necesită atentie specială 24 de ore postdonare (de exemplu: şofer, scafandru, alpinist etc.)                                                                                                  

DA

NU

 

Declar pe propria răspundere/Semnătura

 

 

 

Semnătura persoanei care supraveghează completarea chestionarului

 

 

 

Semnătura medicului din cadrul cabinetului de triaj

 

 

 

În numele bolnavilor ce vor beneficia de acest sânge, vă multumesc pentru nobilul dumneavoastră gest.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORME

privind admisibilitatea donatorilor de sânge si de componente sanguine umane A.Criteriile de eligibilitate si de excludere pentru donatorii de sânge total

 

1. Criterii de eligibilitate pentru donatorii alogenici de sânge total

Criteriile ce urmează nu se aplică donărilor autologe.

1.1. Aspecte generale privind starea de sănătate a donatorului.

 

Vârsta

De la 18 la 65 de ani

 

 

Donator initial la peste 50 de ani

Sub directa responsabilitate a medicului care efectuează selectia

Greutatea corporală

>50kg

 

Starea generală

Aspectul clinic în momentul consultatiei

Nu trebuie să prezinte pletoră, debilitate, intoxicatie cu etanol sau droguri, subnutritie, instabilitate mintală, icter, cianoză, dispnee, anemie

Temperatura corporală

< 37,5°C

 

Pielea la locul de punctie

Potentialul donator trebuie să aibă vene vizibile sau bine conturate si flexibile

Nu trebuie să prezinte leziuni sau eczeme, iritatii, eruptii locale

Pulsul

- Regulat

- 50-100 bătăi/minut

Cu exceptia sportivilor de performantă, care pot fi acceptati la donare si în conditiile descoperirii unei bradicardii de < 50 bătăi/minut

Tensiunea arterială

100 mm Hg <, TAS < 180 mm Hg

60 mm Hg < TAD < 100 mm Hg

 

 

1.2. Nivelul hemoglobinei în sângele donatorului

 

Hb

 

Femei

125.0 g/l

Bărbati

135.0 g/l

O diminuare a concentratiei de Hb cu peste 20 g/l între două donări succesive trebuie investigată

 

175.0 g/l

M95.0 g/l

 

1.3. Intervalul de timp între două donări succesive de sânge sau de componente sanguine este stabilit astfel:

- pentru donatorii de sânge total, intervalul minim între două donări succesive este de 8 săptămâni, cu acceptarea a până la 5 donări consecutive/an la bărbati si a 4 donări consecutive/an la femei.

Frecventa donărilor prin afereză:

- maximum 20 de sedinte de plasmafereză pe an, respectiv 12 litri de plasmă/persoană/an. Intervalul dintre două sedinte de plasmafereză va fi de minimum două săptămâni;

- cantitatea totală de eritrocite îndepărtate prin afereză nu trebuie să ducă la scăderea Hb sub 110 g/l;

- intervalul dintre o sedintă de plasmafereză sau trombocitafereză si o donare de sânge total sau de eritrocitafereză nu trebuie să fie mai mic de 4 săptămâni;

- intervalul dintre o donare de sânge total si o sedintă de afereză nu trebuie să fie mai mic de 4 săptămâni;

- intervalul dintre două sedinte de eritrocitafereză consecutive va fi identic cu cel de la donarea de sânge total;

- intervalul dintre două sedinte de trombocitafereză consecutive nu trebuie să fie mai mic de două săptămâni.

În cazuri exceptionale pot fi acceptate donări individuale ale unor persoane care nu corespund criteriilor de mai sus, numai cu acordul medicului coordonator al compartimentului donatori. Toate aceste cazuri trebuie clar documentate, conform procedurilor operatorii standard implementate.

2. Criterii de excludere a donatorului alogenic de sânge total si de componente sanguine de origine umană

2.1. Criterii de excludere permanentă

 

Afectiuni cardiovasculare

- afectiuni active sau antecedente de afectiuni cardiovasculare severe, cu exceptia malformatiilor congenitale care s-au vindecat complet si a suflurilor anorganice

- tahicardie > 110 bătări pe minut, după 0 perioadă de repaus

- fibrilatia atrială, fibrilatia ventriculară, fluterul, tahicardia paroxistică, tahicardia ventriculară, torsada vârfurilor

- hipertensiunea arterială cronică în tratament

- crizele de angor (angină pectorală), antecedentele de infarct miocardic

- accidentul vascular cerebral

- arterita membrelor inferioare, arteritele inflamatorii, flebita profundă

- cardiopatiile congenitale care nu au fost operate, cardiopatiile de natură endocrină

- emboliile pulmonare operate

- endocarditele

Afectiuni ale sistemului nervos central

Orice antecedente patologice severe de afectiuni ale sistemului nervos central sau periferic. Aici se includ:

- traumatismele craniene cu sechele sau aflate în tratament în momentul donării

- sechele de accident vascular cerebral

- toxicomania

- etilismul cronic

- sindromul Guillain Barre

- miastenia

- miopatiile ereditare sau dobândite

- encefalopatia spongiformă transmisibilă la om

- varianta Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD)

- boala Friedrich

- boala Parkinson

- parapareza spastică tropicală

- scleroza în plăci

- scleroza laterală amiotrofică

- afectiuni neurovegetative

- leucoencefalopatia multifocală progresivă

- panencefalita sclerozantă subacută

- schizofrenia

- epilepsia, indiferent de gradul acesteia, crizele comitiale, episoade repetate de sincope sau antecedentele de convulsii

Tendinta patologică la sângerare

- potentialii donatori care au în antecedente o coagulopatie

Afectiuni ale tractului gastrointestinal

- ciroza hepatică - rezectia de stomac

- tumori maligne operate sau nu

- colitele ischemice

- boala Crohn

- hemoragii digestive superioare sau inferioare

- rectocolita hemoragică

- hemocromatoza idiopatică homozigotă sau secundară

- hepatita toxică acută, hepatita de etiologie necunoscută

- hepatita cronică, indiferent de etiologie

- chisturi hepatice

- pancreatită acută/cronică, indiferent de etiologie

- hipertensiunea portală

- boala Crohn si rectocolita hemoragică

Afectiuni ale tractului genitourinar

- cancerul uterin

- cancerul de sân

- adenocarcinomul de prostată

Afectiuni hematologice

- leucemiile de orice fel

- policitemia vera

- hemoglobinopatii si alte anemii congenitale

- limfoamele Hodgkin si non-Hodgkin

- splenectomia de altă cauză decât traumatică

- coagulopatiile, inclusiv hemofilia si boala von Willebrand

- purpura trombocitopenică idiopatică

- crioglobulinemiile

- poliglobulie peste valorile admise ale hemoglobinei

- porfiria

- neutropenia cronică

Afectiuni renale

- insuficienta renală cronică

- nefrita tubulointerstitială cronică

- pielonefrita cronică

- glomerulonefrita difuză acută

Afectiuni metabolice si endocrine

- diabetul zaharat tratat cu insulina sau hipoglicemiante orale

- insuficienta antehipofizară tratată si adenomul de antehipofiză nevindecat

- boala Basedow, indiferent de stadiu

- tiroidita Hachimoto

- insuficienta suprarenaliană

- hiperplazia congenitală a suprarenalelor

 

 

- virilismul suprarenalian

- sindromul Cushing

- hiperaldosteronismul

- feocromocitomul

- hiperlipidemia esentială

- tratamentul pentru deficit de crestere, făcut cu extract de hipofiză umană

Afectiuni ale sistemului respirator

- astmul bronsic, indiferent de cauză si de severitate

- BPOC

- boala Meniere

- bronsectazia

- hemoptizia, indiferent de cauză

- emboliile pulmonare

- rezectia unui lob pulmonar, indiferent de maladia pentru care s-a practicat interventia

- edemul pulmonar acut

- astmul cardiac

- pneumoconioza

- sarcoidoza

- tumorile bronho-pulmonare

Alergia

- alergia în fază acută sau cronică si alergia severă (anafilaxia) - eczema atopică

Afectiuni reumatologice si imunologie

- colagenozele

- lupusul eritematos diseminat

- imunodeficienta, indiferent de cauză

- maladia Fiessinger-Leroy-Reiter

- poliartrita reumatoidă evolutivă

- reumatismul psoriazic

- spondilartrita anchilozantă

- sindromul Gougerot-Sjogren

Afectiuni dermatologice

- melanomul extensiv

- psoriazisul generalizat sau asociat cu alte manfiestări clinice

- sindromul Sezary

- toxidermia si eritrodermia

- ulcerul arterial

- gangrena

- urticaria pigmentară

- sindromul Behcet

- dermatita herpetiformă

- dermatomiozita

- dermatoza buloasă, indiferent de etiologie

- eritemul nodos, indiferent de etiologie

- mycosis fungoides, hirsutism major

- ichtioza (exceptând ichtioza vulgară)

- sarcomul Kaposi

- maladia Recklinghausen, forma majoră

Interventii chirurgicale

- pe hipofiză

- pe suprarenale

- pe tiroidă (cu exceptia gusii nodulare, care este motiv de suspendare temporară)

- în afectiuni neoplazice, indiferent de localizare

- în malformatii vasculare (anevrisme, angioame)

- în afectiuni posttraumatice (hematom sub- sau supradural cu sechele)

- în malformatii cardiace

– pancreatectomie

- splenectomie (cu exceptia celei efectuate posttraumatic, care este motiv de suspendare 6 luni)

Boli profesionale

- complicatii cardio-respiratorii produse de clorura de sodiu

- angiosarcomul sau hipertensiunea portală cauzată de clorura de vinii

- cancerul bronho-pulmonar indus de crom

- expunerea profesională la derivati de petrol

- expunerea la hexan, mangan, mercur, compusi organo-mercuriali

 

 

- neoplazii cauzate de nichel

- sechele neuropsihiatrice cauzate de oxidul de carbon

- expunerea la resturi fine de textile vegetale

- saturnismul profesional

- expunerea la sulfura de carbon

- expunerea la tetracloretan

- expunerea la radiatii ionizante

- azbestoza

- sideroza

- silicoza

- pneumoconioza

- expunerea la antimoniu si derivati

- expunerea la arsenic si derivati

- expunerea la benzen

- expunerea la bisclorometileter

- cancer primitiv etmoidal cauzat de expunerea la produsi lemnosi

- intoxicatia cu bromură de metil urmată de sechele

- fibroza sau complicatiile cardiace produse de carburile metalice

Călătorii/Tratamente în străinătate

- dacă potentialul donator a primit transfuzii cu sânge sau componente sanguine pe teritoriul Africii, începând din anul 1977, acesta va fi respins definitiv de la donare

- dacă potentialul donator este născut sau a locuit în Camerun/Republica Centrafricană/Ciad/Congo/Guineea Ecuatorială/Gabon/Niger/Nigeria sau a întretinut relatii sexuale cu persoane având etnia tărilor enuntate, acesta va fi respins permanent de la donarea de sânge

Boli infectioase si parazitare

- hepatita B, cu exceptia persoanelor cu AgHBs negative, care s-a dovedit că sunt imunizate

- hepatita C

- HIV ½

- HTLV I/II

- babesioza

- histoplasmoza

- coccidioidomicoza

- anghiluloza

- pneumocistoza

- schisostomiaza

- bruceloza

- kala-azar (leishmanioza viscerală)

- tripanosoma cruzi (boala Chagas)

- lepra

- febra Q cronică

- tuberculoza

- sifilisul, micoza viscerală

- aspergiloza

Afectiuni maligne

- cu exceptia formelor de cancer in situ, cu recuperare completă

Encefalopatie spongiformă transmisibilă (EST), varianta CJD (Creutzfeldt-Jacob Disease)

- persoane care au antecedente familiale care le plasează în grupul de risc crescut de a dezvolta CJD sau persoane care au suferit transplant corneean sau de dura mater ori care au fost tratate în trecut cu medicamente obtinute din glanda pituitară umană

- pentru varianta CJD se pot lua precautii suplimentare

- potentialii donatori cu risc de a fi contactat varianta CJD, inclusiv potentialii donatori care au primit transfuzii cu sânge sau componente sanguine ori care au făcut tratament cu insulina bovină provenită din Marea Britanie încă din anii 1980

- dacă potentialul donator a petrecut mai mult de 3 luni cumulate în Marea Britanie în perioada 1980-1996 sau dacă a petrecut mai mult de 5 luni cumulate în Franta în perioada 1980-1996

Folosirea de droguri p.o., i.v. si i.m

- orice administrare (neprescrisă medical) p.o., i.v. sau i.m. de medicatie, inclusiv hormoni si steroizi pentru body-building

Persoane xenotransplantate

 

Nistagmus

 

Tratament medicamentos cu substante intens teratogene

- Etetrinat (Tegison)

Persoanele pensionate medical

- indiferent de diagnosticul de pensionare

Comportament sexual

- persoane al căror comportament sexual le situează în grupul de risc crescut de achizitie de afectiuni severe infectioase ce pot fi transmise prin sânge

 

2.2. Criterii de excludere temporară

2.2.1. Persoanele care nu-si pot da consimtământul, fiind nescolarizate

2.2.2. Infectii

După o boală infectioasă, potentialii donatori vor fi exclusi pentru cel putin două săptămâni de la data recuperării complete clinice, documentată prin evidente medicale scrise.

În cazul bolilor infectioase din tabelul de mai jos, vor fi aplicate perioadele de contraindicatie ce urmează:

 

Osteomielită

2 ani după vindecarea confirmată

Febra Q

2 ani după data vindecării confirmate

Toxoplasmoza

6 luni după data recuperării clinice

Febra reumatică

2 ani după data disparitiei simptomelor, când nu există evidente de afectiune cardiacă

Febra 37,5 °C

două săptămâni de la data disparitiei simptomelor

Afectiuni gripale

două săptămâni de la disparitia simptomelor

Persoane care au trăit în zone cu malarie, în cursul primilor 5 ani de viată

3 ani după întoarcerea din ultima vizită într-o zonă endemică, persoana neprezentând simptome

Poate fi redusă la 4 luni perioada de contraindicatie, dacă testele imunologice sau moleculare genomice sunt negative

Persoane cu antecedente de malarie

3 ani de la încetarea tratamentului si absenta simptomelor

Se acceptă mai devreme numai dacă testele imunologice sau moleculare genomice sunt negative

Vizitatori asimptomatici în zonă endemică

6 luni după părăsirea zonei endemice, numai dacă testele imunologice sau moleculare genomice sunt negative

Persoane cu antecedente de boală febrilă nediagnosticată în cursul unei vizite în zonă endemică sau în cursul a 6 luni de la o vizită în zonă endemică

3 ani de la remisia sindromului

Virusul West Nile (WNV)

28 de zile după părăsirea zonei cu cazuri de îmbolnăvire la oameni

 

2.2.3. Expunerea la riscul de achizitie de infectii transmisibile prin sânge Tratament medicamentos cu substante intens teratogene

 

- Examinare endoscopică folosind instrumente flexibile

- Leziuni mucoase, leziuni prin întepare cu ac

- Transfuzie de componente sanguine

- Transplant de celule/tesuturi de origine umană

- Chirurgie majoră

- Tatuaje sau piercing

- Acupunctura, numai dacă nu este efectuată de practicieni calificati, cu ace de unică folosintă

- Persoane cu risc din cauza contactului apropiat cu persoane cu hepatică B sau C, HIV

6 luni

Persoane al căror comportament sau a căror activitate le plasează în categoria de risc de achizitie de boli infectioase ce se pot transmite prin sânge

Contraindicatie după disparitia comportamentului cu risc, pentru o perioadă bine determinată, în functie de tipul de afectiune si de disponibilitatea testelor corespunzătoare

 

2.2.4. Imunizări profilactice

 

Vaccinuri cu virusuri si bacterii atenuate: BCG, febra galbenă, rubeola, rujeola, poliomielita (p.o.), febra tifoidă, holera

4 săptămâni

Cu virusuri inactivate, virusuri, bacterii sau rickettsii moarte: polimielita (injectabil), influenza, holera

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună

Toxoizi: difterie, tetanos

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună

Vaccinare pentru hepatita B sau A

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună si nu există expunere

Antirabic

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună si nu există expunere Dacă vaccinarea este administrată după expunere: contraindicatie pentru un an

Contra encefalitei de căpusă

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună sau nu există expunere

 

2.2.5. Alte situatii de excludere temporară

 

Sarcina

Suspendarea va fi de:

- un an după nastere, în cazul în care mama nu alăptează

-18 luni după nastere, în cazul în care mama alăptează

- 6 luni, în cazul în care sarcina nu a fost dusă la termen (avort)

Chirurgie

Interventiile chirurgicale:

- 6 luni: amigdalectomie, apendicectomie, colecistectomie splenectomie de cauză traumatică, interventiile chirurgicale ortopedice, ginecologice, renale, paratiroidiene, tiroidiene etc.

- 12 luni: interventii chirurgicale laborioase sau reparatorii

- 14 zile: incizia unui abces

- 7 zile: mică chirurgie

Administrarea de anestezice si/sau de radioizotopi

Administrarea de anestezice în timpul unei explorări functionale si/sau de radioizotopi atrage suspendarea de la donare pentru 7 zile

Tratamente dentare

- 7 zile: tratamente minore efectuate de către dentist sau igienistul dentar (de exemplu, extractie dentară, tratament de canal si tratamente similare)

- 6 luni: lucrări dentare mai laborioase

Medicatie

În functie de tipul medicamentului prescris, modul de actiune si tipul de afectiune ce a fost tratată:

- o lună după încetarea tratamentului, în cazul persoanelor care au urmat sau urmează tratament cu: Finasteride (Proscar, Propecia), Isotretinoin (Accutaine), Ticlopidine

- 6 luni de la terminarea tratamentului, în cazul persoanelor care urmează tratament cu Avodart

- 3 ani, în cazul persoanelor care au urmat tratament cu Acitretin (Soriatane)

- 3 luni după terminarea tratamentului, în cazul persoanelor care urmează tratament cu Bromocriptină (Parlodel) sau cu inhibitori ai ovulatiei

- în timpul tratamentelor cu antiinflamatorii

 

2.3. Excludere în situatii epidemiologice particulare

 

Situatii epidemiologice particulare

(de exemplu, epidemii)

Durata contraindicatiei în functie de situatia epidemiologică

(aceste contraindicatii trebuie notificate de către autoritatea competentă Comisiei Europene, cu referire la actiunea comunitară)

 

2.4. Criterii suplimentare de excludere temporară:

- persoanele cu reactia ASLO >400 UI/l, dacă nu prezintă simptome de reumatism poliarticular acut, vor fi suspendate de la donare până la normalizarea reactiei (dovedită). Dacă prezintă simptomatologie de RAA, potentialii donatori vor fi descalificati permanent de la donare;

- persoanele diagnosticate cu hepatită medicamentoasă pot dona la 3 luni după disparitia semnelor clinice si modificărilor biologice;

- persoanele care au luat inhibitori plachetari (tip Aspirină, Diclofenac sau Piroxicam) pot fi acceptate imediat la donare cu conditia ca sângele recoltat de la acestea să nu fie folosit pentru productia de plachete. În caz contrar, perioada de suspendare de la donarea de trombocite este de 7 zile;

- în cazul în care tentativa de a recolta sânge de la un potential donator esuează după maximum două încercări, donatorul va fi suspendat până ce patul vascular se reface complet;

Vaccinuri cu virusuri si bacterii atenuate: BCG, febra galbenă, rubeola, rujeola, poliomielita (p.o.), febra tifoidă, holera

4 săptămâni

Cu virusuri inactivate, virusuri, bacterii sau rickettsii moarte: polimielita (injectabil), influenza, holera

Nu este nevoie, dacă starea generală este bună

Toxoizi: difterie, tetanos Nu este nevoie, dacă starea generală este bună

Vaccinare pentru hepatita B sau A Nu este nevoie, dacă starea generală este bună si nu există expunere

Antirabic Nu este nevoie, dacă starea generală este bună si nu există expunere

Dacă vaccinarea este administrată după expunere: contraindicatie pentru un an

Contra encefalitei de căpusă Nu este nevoie, dacă starea generală este bună sau nu există expunere

Sarcina Suspendarea va fi de:

- un an după nastere, în cazul în care mama nu alăptează

- 18 luni după nastere, în cazul în care mama alăptează

- 6 luni, în cazul în care sarcina nu a fost dusă la termen (avort)

Chirurgie Interventiile chirurgicale:

- 6 luni: amigdalectomie, apendicectomie, colecistectomie splenectomie de cauză traumatică, interventiile chirurgicale ortopedice, ginecologice, renale, paratiroidiene, tiroidiene etc.

- 12 luni: interventii chirurgicale laborioase sau reparatorii

- 14 zile: incizia unui abces

- 7 zile: mică chirurgie

Administrarea de anestezice si/sau de radioizotopi

Administrarea de anestezice în timpul unei explorări functionale si/sau de radioizotopi atrage suspendarea de la donare pentru 7 zile

Tratamente dentare - 7 zile: tratamente minore efectuate de către dentist sau igienistul dentar (de exemplu, extractie dentară, tratament de canal si tratamente similare)

- 6 luni: lucrări dentare mai laborioase

Medicatie În functie de tipul medicamentului prescris, modul de actiune si tipul de afectiune ce a fost tratată:

- o lună după încetarea tratamentului, în cazul persoanelor care au urmat sau urmează tratament cu: Finasteride (Proscar, Propecia), Isotretinoin (Accutaine), Ticlopidine

- 6 luni de la terminarea tratamentului, în cazul persoanelor care urmează tratament cu Avodart

- 3 ani, în cazul persoanelor care au urmat tratament cu Acitretin (Soriatane)

- 3 luni după terminarea tratamentului, în cazul persoanelor care urmează tratament cu Bromocriptină (Parlodel) sau cu inhibitori ai ovulatiei

- în timpul tratamentelor cu antiinflamatorii

Situatii epidemiologice particulare (de exemplu, epidemii)

Durata contraindicatiei în functie de situatia epidemiologică (aceste contraindicatii trebuie notificate de către autoritatea competentă Comisiei Europene, cu referire la actiunea comunitară)

 

- leucocitoza ≥ 11.000 celule/mm3 constituie un criteriu de suspendare pentru 3 săptămâni. În cazul în care, după repetare, numărul de leucocite nu coboară sub această cifră, potentialul donator va primi bilet de trimitere pentru efectuarea de investigatii suplimentare si nu va fi acceptat la donare decât dacă prezintă dovada că a fost investigat si că poate fi acceptat în vederea donării de sânge si/sau componente sanguine;

- persoanele diagnosticate cu hepatita A sau E vor fi suspendate 3 luni după vindecarea clinică si biologică;

- persoanele diagnosticate cu chist hidatic sau cu echinococoză alveolară vor fi acceptate la donare după un an de la interventia chirurgicală si sub control serologic;

- persoanele cu glicemia ≥180 mg/dl, fără diagnostic de diabet zaharat, vor fi suspendate 24 de ore, cu recomandarea de a nu mânca dimineata. Dacă la repetare glicemia este ≥120 mg/dl, acestea vor fi suspendate de la donare până la aflarea diagnosticului, după care se va trece la suspendare, excludere definitivă sau recalificare ca donator, după caz;

- persoanele de sex feminin aflate la menstruatie vor fi suspendate pe perioada acesteia si 5 zile după terminarea menstruatiei;

- persoanele cu dislipidemie care urmează tratament vor fi suspendate pe toată durata tratamentului. Persoanele cu dislipidemie care nu urmează tratament si nu prezintă alte motive de excludere vor putea fi acceptate la donarea de sânge total, cu procesarea obligatorie a unitătii donate în concentrat eritrocitar si plasmă; unitatea de plasmă obtinută din astfel de donări va fi rebutată, singurul component sanguin utilizabil fiind concentratul eritrocitar.

B. Criterii de eligibilitate si de excludere pentru donatorii de componente sanguine de origine umană

Recoltarea de componente sanguine presupune utilizarea procedurii de afereză.

Responsabilitatea selectiei potentialilor donatori care vor dona componente sanguine prin afereză revine medicului responsabil cu selectia donatorilor de sânge.

Procesul de selectie a potentialilor donatori prin afereză constă în parcurgerea acelorasi etape obligatorii ca în cazul donării de sânge total.

1. Criterii de eligibilitate

1.1. Donatorii de plasmă recoltată prin afereză (600 ml/procedură) vor fi selectati în urma stabilirii conformitătii cu următoarele criterii:

a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare:

- TAS > 110 mm Hg;

- proteine totale sanguine ≥ 6 g/dl;

- testare obligatorie predonare: calcemie, profil lipidic, bilant hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;

- testare obligatorie la 6 luni: dozarea proteinelor totale sanguine;

- testare obligatorie anuală: electroforeza proteinelor serice.

1.2. Donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză vor fi selectati în urma stabilirii conformitătii cu următoarele criterii:

a) Criterii de eligibilitate a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare:

- nr. de trombocite ≥ 200.000/mm3 (în cazul trombocitaferezei);

- nr. de leucocite ≥ 4.000/mm3 (în cazul granulocitaferezei);

- testare obligatorie predonare: hemoleucograma completă, calcemie, profil lipidic, bilant hemostază, alte teste recomandate de medicul responsabil;

- pentru două unităti de eritrocitafereză: hemoglobina > 140 g/l, care nu trebuie să scadă sub 110 g/l după donare; volum de sânge estimat > 5 l.

Cantitatea recoltată variază în functie de tipul de separator automat de celule utilizat.

2. Criterii de excludere

a) Criterii de excludere definitivă si temporară a donatorului de sânge total

b) Criterii suplimentare de excludere definitivă:

- donatorii de plasmă recoltată prin afereză:

- traumatism cranian în antecedente (succesiunea vasodilatatie-vasoconstrictie poate antrena o diminuare a irigării cerebrale);

- sindrom nefrotic cu/fără edeme (pierderi proteice repetate);

- hipergammaglobulinemie policlonală;

- pat vascular necorespunzător;

- donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:

- hemoglobinopatii clinic compensate;

- reactii adverse la donările anterioare;

- pat vascular necorespunzător.

c) Criterii suplimentare de excludere temporară:

- donatorii de plasmă recoltată prin afereză:

- hipoproteinemie;

- donatorii de componente sanguine celulare recoltate prin afereză:

- tratament cu antiagregante plachetare (Aspirină, Diclofenac, Piroxicam etc.) în ultimele 7 zile;

- tratament cu corticosteroizi sau anticoagulante;

- se va acorda o atentie suplimentară numărului si procentajului de limfocite. O scădere semnificativă inexplicabilă a numărului/procentajului de limfocite între două sedinte de afereză atrage suspendarea de la donare până în momentul normalizării acestor valori.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995

 

Având în vedere Adresa Cabinetului presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici nr. 1.689 din 6 iunie 2007, prin care au fost înaintate propunerile de modificare si completare a dispozitiilor Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995,

în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Numărul notarilor publici si al birourilor notariale din localitătile aflate în circumscriptia fiecărei judecătorii si din municipiul Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, de regulă în primul trimestru, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici va avea în vedere propunerile Camerelor notarilor publici, precum si cerintele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor, volumul si tipul procedurilor notariale solicitate de către public.

(2) Ministrul justitiei va proceda la actualizarea numărului notarilor publici si al birourilor notariale, de regulă în primul trimestru al fiecărui an, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde:

a) numărul notarilor publici în functie;

b) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat;

c) numărul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege si care vor promova concursul prevăzut la art. 4 alin. (3);

d) numărul locurilor vacante pentru schimbări de sediu.”

2. Alineatele (1), (3) si (5) ale articolului 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pe locurile vacante de notari publici prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c) se pot numi notari publici după o prealabilă verificare a cunostintelor profesionale, prin concurs, cei care au îndeplinit timp de 5 ani functiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege. Locurile vacante si data verificării cunostintelor profesionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel putin 30 de zile înainte de această dată.

..................................................................................................

(3) Verificarea cunostintelor se efectuează prin concurs organizat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justitiei, de către o comisie formată din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta; 2 notari publici desemnati de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici; un reprezentant al Ministerului Justitiei desemnat prin ordin de ministrul justitiei; un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultătile de drept acreditate din tară. Data desfăsurării concursului se stabileste de presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justitiei.

..................................................................................................

(5) Media minimă de promovare este 7,00, fără a putea fi mai mică de 5,00 la oricare dintre probele de concurs.”

3. După alineatul (5) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Candidatii declarati admisi la concurs îsi vor exprima optiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici la care si-au depus cererea de înscriere la concurs, în ordinea mediilor obtinute.

(7) Posturile rămase vacante după exprimarea optiunilor prevăzute la alin. (6) vor putea fi ocupate în ordinea mediilor de către candidatii care au obtinut minimum media 7,00, fără ca nota obtinută la oricare dintre probele de concurs să fie mai mică de nota 5,00.”

4. Alineatul (4) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) La înregistrarea biroului notarial, notarul public va prezenta specimenul de semnătură si modelul sigiliului. În cazul în care notarul public urmează să se asocieze într-o altă localitate decât cea în care a fost numit, la înregistrarea biroului notarial individual, va anexa ordinul de numire si avizul Colegiului director prin care se propune aprobarea asocierii. În acest caz, la înregistrarea biroului notarial asociat, notarul public va prezenta specimenul de semnătură si modelul sigiliului.”

5. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Numărul notarilor stagiari care pot fi angajati în birourile notariale se stabileste, de regulă, anual de către Colegiul director al fiecărei Camere a notarilor publici.

(2) Cererea de angajare, avizată de către Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi însotită de dovezile corespunzătoare îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 16 lit. a)-f) din lege si din regulamentul prevăzut la alin. (4).

(3) Angajarea notarilor stagiari în cadrul unui birou notarial în care functionează mai multi notari publici asociati se va putea face de către oricare dintre acestia dacă îndeplineste conditiile stabilite prin Statutul Uniunii si prin regulamentul prevăzut la alin. (4).

(4) Procedura dobândirii calitătii de notar stagiar si de desfăsurare a stagiului se stabileste prin regulament aprobat de Consiliul Uniunii.”

6. Alineatul (4) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Media minimă de promovare a examenului de notar public este 7,00, fără a putea fi mai mică de 5,00 la oricare dintre probele de examen.”

7. După alineatul (4) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Candidatii declarati admisi îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru locurile vacante existente la nivelul Camerei notarilor publici unde si-au depus cererile de înscriere la examen, în ordinea mediilor, în fata Colegiului director.”

8. Alineatele (1), (2), (3), (4) si (6) ale articolului 27 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îsi desfăsoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiasi circumscriptii sau din altă circumscriptie judecătorească se face prin concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare, cu exceptia situatiei în care pentru ocuparea unui post vacant se depune o singură cerere de schimbare a sediului biroului notarial. În cazul decesului sau încetării calitătii de notar public a unuia dintre asociati, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existentei mai multor asociati care, anterior asocierii, si-au desfăsurat activitatea în alte localităti, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Camera respectivă. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea. În cazul în care în localitatea din care urmează să îsi schimbe sediul notarul public nu îsi mai desfăsoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum si preluarea arhivei.

(2) Concursul de schimbare de sedii se organizează anual de către Camerele notarilor publici si constă într-o probă practică scrisă. Concursul de schimbare de sedii se sustine în fata unei comisii formate din 3-5 notari publici din cadrul Camerei notarilor publici respective. Notarii publici din această comisie nu pot fi desemnati dintre membrii Colegiului director.

Contestatiile formulate de către candidatii nemultumiti de nota acordată de comisia de examinare se solutionează de către Colegiul director al Camerei notarilor publici.

(3) Rezultatele concursului de schimbare de sedii se validează de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici pe baza propunerilor Colegiului director.

(4) Procedura de organizare si desfăsurare a concursului de schimbare de sedii este stabilită prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

..................................................................................................

(6) Locurile rămase vacante după actualizare, în urma concursului prevăzut la art. 4, a concursului pentru schimbările de sedii, precum si ca urmare a decesului sau încetării calitătii de notar public, vor fi prevăzute în următorul ordin de actualizare, în situatia în care mentinerea acestora se mai justifică.”

9. Litera a) a alineatului (1) al articolului 561 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) Registrul national de evidentă a succesiunilor, în care se înregistrează cauzele succesorale referitoare la cetătenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România (RNES);”.

10. După alineatul (2) al articolului 564 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2) revin si oficiilor consulare sau misiunilor diplomatice ale României în îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 13 din lege.”

Art. II. - Anexele nr. 1-31 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1-31, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Dispozitiile art. II intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.

Art. V. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 23 iulie 2007.

Nr. 1.850/C.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CURTEA DE APEL ....................

Judecătoria ..........................

 

REGISTRUL BIROURILOR NOTARIALE

 

Nr. de înregistrare

Data înregistrării

Numele si prenumele

Sediul biroului notarial

Specimenul de semnătură

Sigiliul

Modificări

Sediul secundar al biroului notarial

Radierea

Observatii

biroului notarial

sediului

secundar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

NOTĂ:

- În coloana 2 se înscriu numele si prenumele notarului public sau ale notarilor publici asociati.

- În coloana 3 se va înscrie sediul, prin localitate, str. ................. nr. ......... etc.

- În coloana 5 se înscriu modificările în modul de desfăsurare a activitătii (nr. asociati, retrageri etc.).

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL

.............................

Nr. .......................

Data ....................

 

CERTIFICAT

 

La cererea ...................................................1), potrivit art. 18 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, si art. 8 alin. (6) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificările si completările ulterioare, se certifică înregistrarea .................................................................................................................................................

..............................................................................................2).

 

Prim-grefier,

L.S.

 


1) - Numele si prenumele notarului public.

- Colegiul director al Camerei Notarilor Publici.

2) Se vor face mentiuni în functie de obiectul cererii, în conditiile art. 8, art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

REGISTRU GENERAL NOTARIAL

 

Nr. de înregistrare

Data

Numele, prenumele si/sau denumirea părtilor

Felul actului si/sau operatiunilor

Acte autentice

 

Anul.....

Nr. de autentificare

Acte de înstrăinare

 

Acte de garantie

 

Societăti comerciale, agricole

Societăti civile, asociatii, fundatii

Testamente

Partaj, alipiri, dezlipiri

Alte acte

 

 

 

Ziua/luna

Mobiliare, cesiuni etc.

Imobiliare

Mobiliare

Imobiliare

Evaluabile

Neevaluabile

Constituiri/ modificări

Constituiri/ modificări

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

REPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PAGINĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte înregistrări

Respingeri

 

Efectuat în afara sediului

 

Pret/evaluare

 

Impozit pe tranzactii imobiliare

 

Onorariu

 

Scutiri

 

Reduceri

 

Notar public

 

Observatii

 

Legalizări de semnătură, specimene de semnătură si sigilii

Legalizări copii

Certificări

Dată certă

Legalizări traduceri, legalizarea semnăturii traducătorului

Rectificări, proiecte, alte operatii

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

OPIS

al Registrului general notarial

 

Nr. de înregistrare/Nr. autentic si data actului

Numele si prenumele si/sau denumirea părtilor

Felul actului

1

2

3

 

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

REGISTRU DE SUCCESIUNI

 

Număr de înregistrare

 

Data înregistrării

Numele si prenumele defunctului

Ultimul domiciliu al defunctului

Data decesului

Numărul de înregistrare din registrul de evidentă a procedurilor succesorale

Termenele

Numărul si data certificatului (mostenitor, legatar, calitate, executor testamentar, vacantă succesorală)

Anul

Luna

Ziua

Anul

Luna

Ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Suspendare

Alte solutii

 

Impozit pe tranzactii imobiliare

 

Onorariul

 

Notarul public

 

Observatii (suplimente, reînregistrări, conexări etc.)

 

Art. 78 lit. a)

Art. 78 lit. b)

Art. 78 lit. c)

13

14

15

16

17

18

19

20

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

OPIS

al Registrului de succesiuni

 

Numele si prenumele defunctului

Ultimul domiciliu al defunctului

Numărul dosarului succesoral

1

2

3

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

OPIS

al Registrului de evidentă a procedurilor succesorale înregistrate în Circumscriptia Judecătoriei (Judetului, Camerei) ...............

 

Numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului

Numărul si data certificatului

Observatii

1

2

3

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

REGISTRU

de renuntări la succesiune si de acceptare sub beneficiu de inventar din Circumscriptia Judecătoriei (Judetului, Camerei) ...........................

 

Număr de înregistrare

Ziua, luna, anul

Numele si prenumele declarantului

Numele si prenumele defunctului

Data decesului

1

2

3

4

5

 

Ultimul domiciliu al defunctului

Felul declaratiei

Notarul public în fata căruia s-a dat declaratia si sediul biroului notarial

Numărul dosarului succesoral

Notarul public care instrumentează cauza si sediul biroului notarial

6

7

8

9

10

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

 

OPIS

al Registrului renuntărilor la succesiune si de acceptare sub beneficiu de inventar din Circumscriptia Judecătoriei (Judetului, Camerei) .............................

 

Numele si prenumele declarantului

Număr de înregistrare

Data înregistrării

1

2

3

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

REGISTRU DE TERMENE SUCCESORALE

 

Data

Număr de ordine

Numele si prenumele defunctului

Numărul dosarului succesoral

Solutia (amânare sau finalizare)

Numărul certificatului

Termen de evidentă

Onorariu

Impozit pe tranzactii imobiliare

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

REGISTRU DE DEPOZITE

 

Număr de înregistrare

Ziua, luna, anul

Numele, prenumele si semnătura deponentului

Individualizarea înscrisului, documentelor sau valorilor

Termen de păstrare si conditia eliberării depozitului

1

2

3

4

5

 

Onorariul încasat

Notarul public

Data eliberării

Numele, prenumele si semnătura părtii căreia i se restituie depozitul

6

7

8

9

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

REGISTRU DE PROTESTE

 

Număr de înregistrare

Ora, ziua, luna, anul

Numele si prenumele celui care a cerut protestul

Numele si prenumele celui contra căruia s-a cerut protestul

Locul si data comunicării

(cu mentiunea comunicărilor efectuate)

1

2

3

4

5

 

Transcrierea exactă a cambiei, biletului la ordin sau cecul

Somatia de plată, răspunsul primit sau motivul pentru care nu s-a răspuns

Onorariul încasat

Notarul public care a întocmit protestul

6

7

8

9

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

REGISTRU DE CONSULTATII NOTARIALE

 

Număr de înregistrare

 

Ziua, luna, anul

 

Numele si prenumele solicitantului

Obiectul consultatiei

Forma consultatiei

Onorariul încasat

Notarul public

Observatii

Orală

Scrisă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ANEXA Nr. 14

la regulament

 

REGISTRU DE TRADUCERI

 

Nr.de înregistrare

Ziua, luna, anul

Numele si prenumele solicitantului

Actul care se traduce

Limba

Termen

 

Pagini

 

din care se traduce

în care se traduce

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Traducător

Notar public

Onorariu

Onorariu notar public

Observatii

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

REGISTRU DE CORESPONDENTĂ

 

Număr de înregistrare

Data înregistrării/expedierii

Emitent/Destinatar

Continutul documentului (în rezumat)

Modul de rezolvare

Observatii

1

2

3

4

5

6

 

ANEXA Nr. 16

la regulament

 

ROMÂNIA

 

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .....................................

 

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. ......................

Anul................ luna................ ziua................

 

În fata mea, ....................................................., notar public, la sediul biroului s-a prezentat ............................................, cu domiciliul în ........................................, identificat prin ................................................ 1), în nume propriu/în calitate de ............ 2) al ..................................................., cu domiciliul/sediul în ...................................................., în baza ....................................... 3), care, după citirea actului, a consimtit la autentificarea prezentului înscris si a semnat toate exemplarele, precum si cele .............. anexe, iar ........................................................... nu a putut semna pentru motivul ..................................................................... .

În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, se declară autentic prezentul înscris.

S-a perceput un impozit 4) de ........................ lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plată nr. ................................. .

S-a perceput onorariul de ..................... lei cu chitanta/bon fiscal/ordin de plată nr. ........................................ .

 

Notar public,

...................................

L.S.

 


1) a) cunoscut personal de notar;

b) act de identitate;

c) atestarea avocatului care îl asistă;

d) doi martori.

2) - mandatar;

- avocat;

- reprezentant legal;

- etc.

3) - procură;

- delegatie;

4) Pentru actele scutite de impozit se va face mentiunea „scutit”.

 

ANEXA Nr. 17

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .................................

Judetul ................................

ÎNCHEIERE

Sedinta din ..........................

Notar public ........................

În cauza succesorală privind pe defunctul ..........................................................................................................................

La apelul nominal au răspuns .............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Lipsă: ................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Notarul public

Văzând că .........................................................................................................................................................................

DISPUNE:

Amânăm cauza la termenul de .............................................., în cunostinta celor prezenti, pentru când ................................

Se vor cita:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

T.C. ............................

T.C. ..........................

 

Notar public,

..............................

 

Data ...........................

Expediat ......................

 

ANEXA Nr. 18

la regulament

 

ROMÂNIA

 

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

 

Dosar nr.

.................../..................

Sediul ...........................

Notar public

....................................

ÎNCHEIERE FINALĂ

Sedinta din ..........................

 

În cauza succesorală privind pe defunctul ........................................................, decedat la data de ......................................., cu ultimul domiciliu ............................................................, la apelul nominal au răspuns:

1. ........................................................................................................................................................................................;

2. ........................................................................................................................................................................................;

3. ........................................................................................................................................................................................;

4. ........................................................................................................................................................................................;

Au lipsit: ............................................................................................................................................................................ .

Succesibilii prezenti declară:

- Au acceptat mostenirea ..................................................................................................................................................

- Au renuntat la mostenire ................................................................................................................................................

- Sunt străini de succesiune .............................................................................................................................................

- Defunctul .................................................. lăsat testament .......................................................................................... .

- Cota de bun comun o declarăm de ........................................................................................... parte pentru defunct(ă).

- Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:

a) mobile ............................................................................................................................................................................;

b) imobile ............................................................................................................................................................................

 

- Cheltuielile cu ultima boală si înmormântare în sumă de ........................................ lei au fost suportate de ......................, care au fost si sustinătorii defunctului ............................................................................................................................................ .

- Alte datorii...................................................................................................................................................................... .

- Cerem eliberarea certificatului de mostenitor.

 

Semnăturile

...................................

...................................

 

NOTARUL PUBLIC

 

Din declaratia părtilor, actele de stare civilă, martorii si celelalte probe ..................................... constată că în succesiunea defunct ........................................................................

I. Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:

a) mobile: ..........................................................................................................., în valoare totală de ....................….... lei;

b) imobile: ........................................................................................................., în valoare totală de ............................. lei.

Total activ succesoral: .................................................................................................................................................... lei.

Pasivul succesoral constă din: ..........................................................................., în valoare totală de .......….................... lei.

TOTAL ACTIV NET: ...... lei.

Scutiri si reduceri: ........................................................................................................................................................ lei.

II. Au calitatea de mostenitori legali - testamentari, în cotele si cu taxele arătate în dreptul fiecăruia, următorii:

1. ........................................................................................................................................................................................;

2. ........................................................................................................................................................................................;

3. ........................................................................................................................................................................................;

4. .........................................................................................................................................................................................

Impozit*) ...................................... lei

Onorariul ...................................... lei.

Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut potrivit partajului intervenit astfel: .............................................................. .

Semnăturile ...................................................................

Sunt străini de succesiune prin renuntare: .................................................. sau în conditiile art. 700 din Codul civil ....... .

În temeiul dispozitiilor art. 650 si următoarele din Codul civil si ale Legii nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

DISPUNE:

Notar public

           

Termen de evidentă


*) În cazul succesiunilor scutite de impozit se va face mentiunea „scutit”.

 

ANEXA Nr. 19

la regulament

 

ROMÂNIA

 

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .............................

Judetul ...........................

 

CERTIFICAT DE ........................ 1)

Nr. ......................

 

 

Data ...............................

........................................................................, notar public, cercetând piesele dosarului de mai sus, precum si încheierea finală respectivă, în baza art. 76 si 83 din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, certific următoarele:

De pe urma defunctului ...................................., decedat la data de ......................................................, cu ultimul domiciliu în ...................................................................., judetul .............................................., au rămas următoarele bunuri si următorii2).

I. Masa succesorală:

a) bunuri mobile: .................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

b) bunuri imobile ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................


1) - mostenitor;

- legatar.

2) - mostenitor;

- legatar.

 

Restul de ................................................, parte din bunurile de mai sus (de la pct. ....................................), formează cota de bun comun al sotului supravietuitor ............................................. .

Natura succesiunii ................................................................ 3) ........................................................................................ .

II. ....................................................................................................................................................................................... 4).

1. ......................................., domiciliat în ............................................., care a acceptat succesiuni cu o cotă de ...... părti.

2. ........................................................................................................................................................................................ .

3. .........................................................................................................................................................................................

Atribuirea în mod distinct a bunurilor s-a făcut în baza ....................................................................................................... .

Prezentul certificat s-a eliberat în baza Hotărârii definitive nr. ............................ din ............., pronuntată de ................... .

Au renuntat la succesiune:

1. ................................................................................................, declaratie înregistrată la data de ................. anul .........;

2. ................................................................................................, declaratie înregistrată la data de .................. anul ……;

3. .........................................................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................................................

Sunt străini de succesiune prin neacceptare conform art. 700 din Codul civil.

1. ........................................................................................................................................................................................;

2. ........................................................................................................................................................................................;

3. ........................................................................................................................................................................................;

4. ........................................................................................................................................................................................ .

S-a perceput impozit în sumă de .............................................................. lei si a fost achitat cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ............................ sau debitarea ei a fost confirmată de organul fiscal ......................., cu Adresa nr. ............................. .

3) - legală, în temeiul ......................................................................;

- testamentară, în baza ............................................................ .

4) - mostenitori;

- legatari.

 

Notar public,

.........................

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 20

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .............................

Judetul ............................

Dosar nr. ............./ ..........

 

CERTIFICAT DE EXECUTOR TESTAMENTAR Nr. ..............................

 

Data .............................

 

............................................................., notar public, în baza art. 83 alin. 3 din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, certific următoarele:

Defunctul ........................................................., decedat la data de ......................................................., cu ultimul domiciliu în .........................................., judetul .............................., potrivit testamentului autentificat de ...................................................... sub nr. .................................. din ........................................ sau testamentului olograf datat .................................................., a

desemnat ca executor testamentar, în conditiile art. 910 si următoarele din Codul civil, pe:

- ..........................................., domiciliat în ................, judetul ............................., care a acceptat sarcina de a îndeplini această calitate.

Drepturile si îndatoririle stabilite de testator în executarea testamentară sunt:  .................................................................................................................................................

S-a perceput onorariul de ................................................. lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ............................... din .................................................

 

Notar public,

......................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 21

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .............................

 

ÎNCHEIERE

de legalizare copie nr. ............................

Anul .................... luna ............... ziua ..................

 

................................................., notar public, legalizează această copie conformă cu înscrisul prezentat nouă ...................1), care are ..................................pagini, colationat de secretarul ........................................... .

S-a perceput onorariul de ........................................ lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ............................... .

 

Colationat

 

Secretar,

..............................

 

Notar public,

L.S. .........................

 

1) Starea în care se află înscrisul.

 

ANEXA Nr. 22

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul ............................

 

ÎNCHEIERE

de legalizare de semnătură nr. ............................

Anul .................... luna .................... ziua .................

 

În fata mea, ................................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ..................., s-a/s-au prezentat: ........................................, cu domiciliul în ........................., identificat/identificati prin ........................1), si a/au semnat cele ............... exemplare ale înscrisului al cărui continut îi/le este cunoscut.

În temeiul art. 8 lit. e) din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, se legalizează semnătura de pe acest înscris.

S-a perceput onorariul de ........................................... lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....................................

 

Notar public,

L.S. .........................


1) a) cunoscut personal de notar;

b) act de identitate;

c) atestarea avocatului care îl asistă;

d) doi martori.

 

ANEXA Nr. 23

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul ……………

 

ÎNCHEIERE

de legalizare a semnăturii traducătorului nr. ......

Anul ................. luna ................... ziua ...............

 

..................................................., notar public, în temeiul art. 8 lit. e) si j) din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus a lui ........................................., traducător .......................................... 1), în baza ................................. 2), de pe cele ..................... exemplare ale înscrisului.

S-a perceput onorariul de .............................................. lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ................................ .

 

Notar public,

L.S. .........................


1) - autorizat;

- angajat la acest birou.

2) - semnături date în fata mea;

- specimen de semnătură depus.

 

ANEXA Nr.24

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .................

 

ÎNCHEIERE

de legalizare a traducerii nr. ..................

 

Anul .................. luna .................... ziua .................

 

.............................................., notar public autorizat, atestă exactitatea traducerii cu textul înscrisului ..............................1), în limba ............................................, care a fost vizat de mine, în baza art. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, se legalizează traducerea efectuată.

S-a perceput onorariul de ................................................lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..................................

 

Notar public,

L.S. .........................

 


1) - autentic;

- în copie legalizată;

- cu semnătura legalizată;

- cu dată certă;

- sub semnătura privată;

- în extras, după caz.

 

ANEXA Nr. 25

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul ........................

 

ÎNCHEIERE

de dată certă nr. .......................

Anul .................. luna .................. ziua .................

 

Se dă data certă a acestui înscris, care ............................................................................................................................1).

S-a perceput onorariul de ...................................................lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. .................................

 

Notar public,

L.S. .........................


1) Starea în care se află.

 

ANEXA Nr. 26

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul ................

 

ÎNCHEIERE

de primire în depozit nr. ..........................

Anul........................ luna .......................... ziua ....................

 

În fata mea,......................................................................, notar public, s-a prezentat ............................................, cu domiciliul în .................................................., identificat prin.................... .........................., si a depus ............................................... pe o perioadă de..................................., urmând a fi eliberate lui........................................................................................................

S-a perceput onorariul de ...................................................lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. .............................

 

Notar public,

L.S. .........................

 

ANEXA Nr. 27

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul ...............................

 

ÎNCHEIERE

de certificare nr. ..............................

Anul ......................... luna ...................... ziua ........................

 

Subsemnatul,................................................................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ....................................., certific că ....................................., cu domiciliul în ............................................, identificat prin ...............................................................1), s-a aflat astăzi, ziua ......................... luna ........................... anul......................... ora ..........................., în ....................................................2).

S-a perceput onorariul de ................................................... lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ..............................

 

Notar public,

......................................

L.S.


1) a) cunoscut personal de notar;

b) act de identitate;

c) atestarea avocatului care îl asistă;

d) doi martori.

2) - în viată;

- într-un anumit loc.

 

ANEXA Nr. 28

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .........................

 

ÎNCHEIERE

de certificare nr. ..............................

Anul .......................... luna .................. ziua .................

 

Subsemnatul, ..............................................................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ..................................., certific faptul că astăzi, ziua .......... luna ..................... anul ......................, s-a prezentat în fata mea ...................................................................., cu domiciliul în ........................................................................................................, identificat prin ......................................., si am stabilit că este aceeasi persoană cu persoana din fotografia alăturată.

S-a perceput onorariul de ....................................................... lei, cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. ....................... .

 

Notar public,

................................

L.S.

 

ANEXA Nr. 29

la regulament

 

ROMÂNIA

BIROUL NOTARULUI PUBLIC

Sediul .........................

 

ÎNCHEIERE

de certificare nr. ..............................

Anul .......................... luna .................. ziua .................

 

În fata mea, ............................................................., notar public, la sediul biroului/locul unde s-a îndeplinit actul pentru motivul ..................................., s-a/s-au prezentat:

1. ............................................................, cu domiciliul în ................................................, identificat prin .........................;

2. ..........................................................., cu domiciliul în ................................................., identificat prin ........................., ca urmare a Somatiei nr. ..................., emisă de .........................., si mi-au declarat următoarele: ....................................

.......................................................................................................................................................................................................... .

Se certifică cele de mai sus.

S-a perceput onorariul de .................................................. lei cu chitantă/bon fiscal/ordin de plată nr. .............................. .

 

Semnătura părtilor

 

Notar public,

.........................................................

L.S.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

În temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

- Articolul 25 se modifică ssi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Nota obtinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a rationamentului logic 10%, interviul 15%.”

Art. II. - Dispozitiile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Nicolae Dan Chiujdea

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 475.

 

ANEXA Nr. 30

la regulament

 

REGISTRU

de evidentă a procedurilor succesorale înregistrate în Circumscriptia Judecătoriei (Judetului, Camerei).......................

 

Numărul certificatului

Data (ziua, luna, anul)

Numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului

Data decesului

Numele si prenumele solicitantului

Notarul public si sediul biroului

Numărul si data dosarului succesoral

Observatii

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ANEXA Nr. 31

la regulament

 

REGISTRU DE CORESPONDENTĂ

 

Număr de înregistrare

Data înregistrării

Numărul si data documentului emitentului

Nr. filelor documentului

Numărul anexelor

Emitent

Continutul documentului (în rezumat)

Compartimentul căruia i s-a repartizat

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Modul rezolvării

Data expedierii

Destinatarul

Numărul de înregistrare al documentului la care se conexează si indicativul dosarului după nomenclator

Observatii (semnătura responsabilului etc.)

9

10

11

12

13