MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 552         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

860. - Hotărâre privind modificarea art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

861. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2008

 

862. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni” si pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului

 

863. - Hotărâre privind restaurarea Sălii bizantine de teatru, parte componentă a Palatului Béhague, sediul Ambasadei României în Republica Franceză

 

864. - Hotărâre privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie si de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere si familiilor acestora în România”

 

867. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800”

 

869. - Hotărâre pentru recunoasterea Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul Administratiei si Internelor ca fiind de utilitate publică

 

871. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

872. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4- 1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistentă tehnică terestră pentru navigatia aeriană (ATTNA)”

 

879. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în domeniul public al orasului Siret, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Siret

 

880. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

884. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca si Dobrovăt, judetul Iasi

 

888. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru centrul local Vrancea si sucursala judeteană Vrancea

 

889. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

890. - Hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucuresti

 

891. - Hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.335. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea tarifelor pentru prestatii efectuate în Departamentul evaluare autorizare al Agentiei Nationale a Medicamentului pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

474. - Decizie privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „FIBA ASIGURĂRI” – S.A.

 

496. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” – S.R.L.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 16 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Schema de microcredite va avea o durată de aplicabilitate de 86 de luni pentru fiecare contract semnat cu agentiile de credit, cu începere de la data aplicării acestor contracte, dacă printr-un alt act normativ nu se va prevedea altfel.

(2) Schema de microcredite se va finaliza în 122 de luni pentru fiecare contract semnat cu agentiile de credit, cu începere de la data aplicării acestor contracte, moment în care vor fi recuperate si virate la bugetul de stat fondurile publice de microcredite date în administrare.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p.

Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 860.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 august 2006, se modifică după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul «Energy Intelligent Europe» al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă utilizarea sumei de 80.332 de euro în limita echivalentului în lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând participarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, pentru Programul «Energy Intelligent Europe» al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009.”

3. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Suma prevăzută la art. 1 se suportă din veniturile proprii ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei pe anii 2006-2009, în conditiile legii.”

4. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p.

Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 861.


 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor provenite din veniturile proprii ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei pentru Programul „Energy Intelligent Europe” al Comunitătii Europene pentru anii 2006-2009

 

1. Proiectul european Green Light pentru noile tări membre

Cod: EIE/05/192/SI2.419684

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2006

3.600

2007

3.600

2008

3.670

 

2. Cooperare cu Franta:

Conventia nr. 0559C0059, semnată în baza protocolului de cooperare ADEME-A.R.C.E.

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2006

15.000

2007

5.000

 

3. Proiectul european CEECAP

Cod: EIE/05/195/SI2.419686

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2006

3.000

2007

3.300

2008

3.860

 

4. Proiectul european EL-TERTIARY

Cod: EIE/05/144/SI2.419658

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2006

3.000

2007

3.400

2008

3.841

 

5. Proiectul european REMODECE

Cod: EIE/05/124/SI2.419657

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2006

4.500

2007

5.000

2008

5.689

 

6. Proiectul european PromoSCene

Cod: EIE/06084/SI2.447301

 

Anul

Contributia A.R.C.E. (euro)

2007

5.782

2008

4.420

2009

3.670


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”

si pentru aprobarea continuării lucrărilor si a finantării obiectivului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Bucuresti-Otopeni”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă continuarea si finantarea lucrărilor, în limita valorilor prevăzute în anexă, în vederea finalizării fazei a II-a extinse si a demarării fazei a III-a la obiectivul de investitii prevăzut la art. 1, obiectiv la cheie.

Art. 3. - Finantarea lucrărilor prevăzute la art. 2 va fi asigurată din sursele proprii ale Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A., din credite bancare interne si externe rambursate din sursele proprii ale companiei, fără garantie guvernamentală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 862.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată conform legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind restaurarea Sălii bizantine de teatru, parte componentă a Palatului Béhague, sediul Ambasadei României în Republica Franceză

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea, prin Ministerul Afacerilor Externe, a lucrărilor pentru restaurarea Sălii bizantine de teatru, parte componentă a Palatului Béhague, sediul Ambasadei României în Republica Franceză.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 1.483 mii lei, reprezentând echivalentul a 420 mii euro, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 71 „Active nefinanciare”, pentru acoperirea cheltuielilor necesare proiectării lucrărilor de restaurare a Sălii bizantine de teatru.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 5. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 863.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie si de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere si familiilor acestora în România”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară cea de-a treia duminică a lunii noiembrie ca „Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulatie si de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere si familiilor acestora în România”.

Art. 2. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale organizează campanii de informare si sensibilizare a publicului, precum si manifestări publice dedicate comemorării victimelor accidentelor de circulatie si aducerii omagiului victimelor accidentelor rutiere si familiilor acestora.

(2) Institutiile prevăzute la alin. (1) pot colabora cu asociatii si organizatii neguvernamentale si cu alte persoane juridice sau fizice, în cadrul unor activităti desfăsurate în acest scop, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 864.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Lărgire la 4 benzi de circulatie a DN 73 între km 7+000 - km 13+800”, judetul Arges, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 867.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru recunoasterea Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul Administratiei si Internelor ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Natională a Cadrelor Militare în Rezervă si în Retragere din Ministerul Administratiei si Internelor, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 869.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuti la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cuantumul sprijinului, precum si suma totală alocată acestor activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a sprijinului financiar este de 1.320.000 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anii 2007 si 2008.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 74/2003 pentru stabilirea nivelului subventionării primelor de asigurare acordate producătorilor agricoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 6 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 871.


 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului financiar si suma totală alocată acestor activităti

 

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Cultura

Sprijinul financiar unitar

Sprijinul

financiar total

- mii lei -

UM

Cuantumul

1.

 

 

 

Subventionarea motorinei si/sau biodieselului pentru lucrările din agricultură, precum si a altor resurse materiale (seminte si/sau pesticide si/sau îngrăsăminte), necesare culturilor agricole din toamna anului 2007

 

 

 

grâu

lei/hectar

500,00

1.000.000

rapită

lei/hectar

400,00

160.000

alte culturi

lei/hectar

450,00

160.000

 

 

 

TOTAL GENERAL:

1.320.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistentă tehnică terestră pentru navigatia aeriană (ATTNA)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistentă tehnică terestră pentru navigatia aeriană (ATTNA)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 872.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national „Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistentă tehnică terestră pentru navigatia aeriană (ATTNA)”

 

Presedinte: Horia Ion Irimia - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Membri: col. ing. Mircea Boldisor-Buta - seful Directiei domenii si infrastructuri, Ministerul Apărării

Costin Mihai - director executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Cluj, Ministerul Economiei si Finantelor

Marius Petre Nicoară - presedintele Consiliului Judetean Cluj

Ion Dumitrel - presedintele Consiliului Judetean Alba

Radu Călin Spânu - arhitect-sef al judetului Cluj

Eugenia Mărginean - arhitect-sef al judeului Alba

Leontina Kovacs - director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Cluj

Cornelia Baba - director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judeului Alba

Ioan Vasinca - primarul municipiului Câmpia Turzii, judetul Cluj

Vasile Racolta - primarul comunei Călărasi, judetul Cluj

Valer Ceclan - primarul comunei Luna, judetul Cluj

Ioan Rusu - primarul comunei Lunca Muresului, judetul Alba


 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în domeniul public al orasului Siret, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Siret

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în domeniul public al orasului Siret, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Siret.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Economiei si Finantelor se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului transmis potrivit art. 1, iar patrimoniul Consiliului Local al Orasului Siret se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 879.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Economiei si Finantelor în domeniul public al orasului Siret, judetul Suceava, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Siret

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici tehnice ale imobilului

Numărul de inventar atribuit

de Ministerul Economiei si

Finantelor si codul de

clasificare a imobilului

Orasul Siret,

str. Alexandru cel Bun nr. 16,

judetul Suceava

Statul român, prin Ministerul Economiei si Finantelor

Orasul Siret, prin Consiliul Local al Orasului Siret

Teren: Suprafată = 575 m2

Clădire: Suprafată construită desfăsurată = 300,5 m2

Nr. M.E.F.: 153.191

Nr. M.E.F.: 34.872

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Brăila, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Brăila, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 880.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflată în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Baracă metalică

Municipiul Brăila,

calea Galati nr. 344,

judetul Brăila

40.174

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor al Judetului Brăila

Suprafata construită = 25 m2

Valoarea de inventar = 22.067 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca si Dobrovăt, judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca si Dobrovăt, judetul Iasi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 884.


 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca si Dobrovăt, judetul Iasi, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

ANEXĂ

 

Indicativul vechi

Traseul drumului

Pozitii kilometrice

Lungimea

- km -

Indicativul nou

Drum sătesc

Holboca (intersectia cu DC 20) Dancu-Cristesti (intersectia cu DJ 249A Iai-Bosia)

0+000-6+000

6,000

DC 20A

Drum sătesc

Rusenii Vechi (intersectia cu DC 20) - Orzeni

0+000-3+000

3,000

DC 20B

Drum sătesc

(intersectia cu DJ 247) pod Pietrosu-Mănăstirea Dobrovăt-sat Rusi (intersectia cu DJ 247)

0+000-4+510

4,510

DC 57A

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru unele unităti din subordine în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru centrul local Vrancea si sucursala judeteană Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Focsani, Str. Brăilei nr. 121, judetul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru centrul local Vrancea din cadrul sucursalei judetene Vrancea.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Focsani, str. Brăilei nr. 121, judetul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru sucursala judeteană Vrancea.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani si Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 888.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru unele unităti din subordine, în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu destinatia de sediu pentru centrul local Vrancea si sucursala judeteană Vrancea

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la

care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate

în administrarea

Ministerului Agriculturii si

Dezvoltării Rurale, si

numărul de identificare

atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

1.

Municipiul Focsani,

Str. Brăilei nr. 121,

judetul Vrancea

Statul român,

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Vrancea,

Unitatea de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie Vrancea

Statul român,

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Suprafată construită = 412 m2

Suprafa t ă desfăsurată = 824 m2 (S+P)

Suprafaă curti constructii = 3.028 m2

Imobil (partial)

- cod 8.29.06

- nr. M.F 152.739

2.

Municipiul Focsani,

Str. Brăilei nr. 121,

judetul Vrancea

Statul român,

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Focsani

Statul român,

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Suprafată construită = 412 m2

Suprafată desfăsurată = 412 m2, etaj 1

Imobil (partial) - cod 8.29.06 nr. M.F. 37.517

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Imobilul prevăzut la art. 1 se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 889.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Persoana juridică căreia i se pune la dispozitie imobilul

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul Economiei si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Balotesti,

satul Săftica, sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 24,

judetul Ilfov

Serviciul Român de Informatii

Serviciul Român de Informatii

105.942

Suprafata terenului = 479,30 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 1711 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a bunurilor imobile, situate în municipiul Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 890.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucuresti, care se dau în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Locul unde sunt situate

bunurile imobile care se

transmit

Persoana juridică la care

se transmit bunurile

imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

Valoarea bunurilor imobile

Municipiul Bucuresti,

Bd. Ficusului nr. 44,

sectorul 1

Statul român,

Serviciul Român de Informatii

Constructii:

C1 - Hală fabricatie avioane usoare, cu suprafata construită = 3.988,75 m2 si suprafata desfăsurată = 3.988,75 m2

C1A - Anexă tehnică cu suprafata construită = 508,18 m2

si suprafata desfăsurată = 508,18 m2

C1B - Anexă tehnică (P+1) cu suprafata construită = 1.101,57 m2 si suprafata desfăsurată = 1.781,61 m2

C1C - Constructie cu suprafata construită = 6,87 m2 si suprafata desfăsurată = 6,87 m2

C2 - Centrală termică cu suprafata construită = 704,59 m2 si suprafata desfăsurată = 836,84 m2

C3 - Constructie cu suprafata construită = 7,37 m2 si suprafata desfăsurată = 7,37 m2

C4 - Constructie cu suprafata construită = 49,54 m2 si suprafata desfăsurată = 99,79 m2

C5 - Constructie cu suprafata construită = 44,16 m2 si suprafata desfăsurată = 44,16 m2

C6 - Constructie cu suprafata construită = 11,94 m2 si suprafata desfăsurată = 11,94 m2

Teren:

Lot 1A cu suprafa t a de 9.722,74 m2

Lot 16 cu suprafaa de 3.697,42 m2

Constructii: 6.989.199 lei

Teren: 43.049.270 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 496/2006, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar prevăzută în evidentele contabile.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 891.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se dă în administrarea Serviciului Român de Informatii, trecut în proprietatea publică a statului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Botosani,

strada Octav Onicescu nr. 7,

judetul Botosani

Municipiul Botosani, judetul Botosani - Inspectoratul Scolar al Judetului Botosani

Statul român - Serviciul Român de Informatii

Suprafata construită = 752 m2

Suprafata desfăsurată = 2.256 m2

Suprafaa terenului = 2.646 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestatii efectuate în Departamentul evaluare autorizare al Agentiei Nationale a Medicamentului pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată

 

Având în vedere:

- prevederile art. 8 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 857 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 8.101/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru prestatii efectuate de Agentia Natională a Medicamentului – Departamentul evaluare autorizare pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Tarifele prevăzute pentru prestatiile specificate în anexă se vor plăti fie în valută, fie contravaloarea lor în lei, la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii.

Art. 3. – Agentia Natională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin Zoltán Szekely,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 iulie 2007.

Nr. 1.335.

 

ANEXĂ

 

LISTA

tarifelor pentru prestatii efectuate în Departamentul evaluare autorizare al Agentiei Nationale a Medicamentului pentru produsele autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau procedura descentralizată

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei

Tarif

- euro -

1.

Tarif pentru reînnoirea autorizatiei de punere pe piată pentru medicamente propuse prin procedura de recunoastere mutuală cu România, stat membru interesat

2.100

2.

Tarif pentru variatii tip I A pentru medicamente autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau descentralizată cu România, stat membru interesat

300

3.

Tarif pentru variatii tip I B pentru medicamente autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau descentralizată cu România, stat membru interesat

500

4.

Tarif pentru variatii tip II pentru medicamente autorizate prin procedura de recunoastere mutuală sau descentralizată cu România, stat membru interesat

1.600


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „FIBA ASIGURĂRI” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor emise în aplicarea legii,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 iulie 2007 prin care s-a aprobat cererea de functionare a Societătii Comerciale „FIBA ASIGURĂRI” - S.A. ca societate de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor în vigoare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „FIBA ASIGURĂRI” - S.A. cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 12, bl. B6, parter, tronson 3, sectorul 4, număr de ordine în registrul comertului J40/8893 din 8 mai 2007, cod unic de înregistrare 21697068 din 8 mai 2007, este autorizată să functioneze ca societate de asigurare cu respectarea legislatiei în vigoare, având dreptul de a practica categoria B „Asigurări generale” cu următoarele clase de asigurări:

- Clasa 1 - Asigurări de accidente (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

- Clasa 3 - Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât cele feroviare);

- Clasa 7 - Asigurări de bunuri în tranzit;

- Clasa 8 - Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale;

- Clasa 9 - Alte asigurări de bunuri;

- Clasa 13 - Asigurări de răspundere civilă generală;

- Clasa 14 - Asigurări de credite.

Art. 2. - Societatea are dreptul să subscrie riscuri de catastrofe naturale pentru clasele:

- B1 „Asigurări de accidente” (inclusiv accidentele de muncă si bolile profesionale);

- B3 „Asigurări de mijloace de transport terestru (altele decât cele feroviare)”;

- B7 „Asigurări de bunuri în tranzit”;

- B8 „Asigurări de incendiu si alte calamităti naturale”. Art. 3. - Societatea nu are dreptul să subscrie riscuri de catastrofe naturale pentru clasa B9 „Alte asigurări de bunuri” până când nu va solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor aprobarea subscrierii riscurilor de catastrofe naturale pentru această clasă.

Art. 4. - Se aprobă Societatea Comercială „Agentie de Audit Financiar - AGAF” - S.A. ca auditor financiar al Societătii Comerciale „FIBA ASIGURĂRI” - S.A., conform Normelor privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditează situatiile financiare ale asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.105/2006.

Art. 5. - Societatea are dreptul să practice activitatea de asigurare din momentul înregistrării în Registrul asigurătorilor.

 

Presedinte Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2007.

Nr. 474.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE ” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iulie 2007 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” - S.R.L cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Avram Iancu nr. 19, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/1264 din 2 septembrie 2005, cod unic de înregistrare 17923701 din 2 septembrie 2005, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 496.