MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 175 (XIX) - Nr. 564          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 16 august 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 646 din 28 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, precum si ale Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

878. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 

892. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului

 

910. - Hotărâre privind unele măsuri pentru închirierea unui spatiu de către Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

915. - Hotărâre privind participarea României la Programul international din domeniul educatiei, dezvoltat de OECD – PISA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Instructiuni ale secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 privind punerea în aplicare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

573. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

488. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L. si interzicerea desfăsurării activitătii de broker de asigurare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Normă privind raportarea de date si informatii statistice referitoare la plăti, sisteme de plăti si sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 646

din 28 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, precum si ale Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, exceptie invocată de Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, judeul Cluj în Dosarul nr. 9.790/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 324D/2007 si nr. 355D/2007, ce au ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, exceptie invocată de Consiliul Local al Comunei Luna, judetul Cluj în Dosarul nr. 9.792/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, respectiv de Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului si Primăria Orasului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.862/102/2006 (număr în format vechi 6.084/2006) al Tribunalului Mures -Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate invocate în dosarele nr. 323D/2007, nr. 324D/2007 si nr. 355D/2007, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 355D/2007 si nr. 324D/2007 la Dosarul nr. 323D/2007, ce a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitu t ionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudena Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 16 februarie 2007 si din 1 martie 2007, pronuntate în dosarele nr. 9.790/117/2006, nr. 9.792/117/2006 si nr. 2.862/102/2006 (număr în format vechi 6.084/2006),

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ s i fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale si Tribunalul Mures - Sec t ia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu excepia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, precum si a Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor.

Exceptia a fost invocată de Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, judetul Cluj în Dosarul nr. 9.790/117/2006 al Tribunalului Cluj – Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, de Consiliul Local al Comunei Luna, judetul Cluj, în Dosarul nr. 9.792/117/2006 al aceleiasi instante, si respectiv de Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului si Primăria Orasului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.862/102/2006 (număr în format vechi 6.084/2006) al Tribunalului Mures - Sectia civilă, în cauze având ca obiect judecarea unei actiuni în contencios administrativ si fiscal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 încalcă principiul egalitătii în fata legii si dreptul de proprietate privată al unitătii administrativ-teritoriale asupra bunurilor aflate în patrimoniul acestora, prin instituirea obligativitătii vânzării acestora la un pret impus de legiuitor. De asemenea, se sustine că în acest mod este încălcat principiul constitutional al autonomiei locale si dispozitiile privind delegarea legislativă prin ordonantă de urgentă a Guvernului, deoarece prin dispozitiile legale criticate sunt afectate drepturi si libertăti fundamentale.

Se mai sustine că Ordonanta nr. 110/2005 si Legea nr. 236/2006 încalcă dreptul de proprietate privată al unitătilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor aflate în patrimoniul acestora, principiul constitutional al autonomiei locale, precum si cel al garantării si ocrotirii proprietătii publice, prin instituirea obligativitătii vânzării acestora la un pret impus de legiuitor, cu atât mai mult cu cât consiliul local este obligat prin lege la vânzarea unor imobile către persoane fizice la un pret cu mult sub valoarea de piată, stabilit fără acordul proprietarului.

Tribunalul Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia este întemeiată, arătând că textele de lege criticate contravin dreptului de proprietate privată al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si dispozitiilor art. 16 si art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, fără ca această încălcare să fie justificată de protectia constitutională a dreptului la viată si sănătate, în conditiile în care asistenta medicală obligatorie poate fi desfăsurată si în cadrul cabinetelor medicale proprietate publică. De asemenea, instanta de judecată arată că scopul legiuitorului poate fi usor eludat, prin schimbarea destinatiei imobilelor din cabinete medicale în locuinte, si ulterior vânzarea acestora.

Tribunalul Mures - Sectia civilă apreciază că prevederile art. 8 din Legea nr. 236/2006 sunt neconstitutionale, deoarece stabilesc preturile de vânzare ale unor spatii proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în mod arbitrar, fără a tine seama de valoarea reală a imobilelor în cauză, ceea ce este de natură a contraveni dispozitiilor art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul acesteia îl constituie prevederile art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 236/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, precum si ale Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor.

Prevederile art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 au următorul continut:

—Art. 4: „(1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spatiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului si care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. Listele astfel aprobate vor fi afisate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului judetean.

(2)Institutiile proprietare ale spatiilor medicale au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgentă.”

—Art. 8: „(1)Pretul de vânzare al spatiului medical se stabileste diferentiat, pe categorii de localităti, conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a „Reteaua de localităti”, cu modificările ulterioare, prin stabilirea de preturi maximale, după cum urmează:

a) pentru localitătile de gradul 0, municipiul Bucuresti, 70 euro/m2;

b) pentru localitătile de rangul I, 50 euro/m2;

c) pentru localitătile de rangul II, 40 euro/m2;

d) pentru localitătile de rangul III, 30 euro/m2;

e) pentru localitătile de rangul IV, 20 euro/m2;

f) pentru localitătile de rangul V, 15 euro/m2.

(2) Preturile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă:

a) clădirea este mai veche de 30 de ani;

b) spatiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.” - Art. 14: „(1)Pretul de vânzare al terenului pentru o suprafată de maximum 250 m2 este de 1 euro/m2, iar pentru restul suprafetei terenul se vinde la pretul pietei.

(2) Persoanele fizice sau juridice străine care îndeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpăra terenurile aferente spatiului medical numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute de lege.”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (2) teza întâi referitor la garantarea si ocrotirea proprietătii private, indiferent de titular, art. 73 alin. (3) lit. m) privind reglementarea prin lege organică a regimului general al proprietătii si al mostenirii, art. 115 alin. (6) referitor la limitele delegării legislative, art. 120 alin. (1) privind principiile descentralizării si autonomiei locale, art. 121— Autorităti comunale si orăsenesti, art. 136 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea proprietătii publice si alin. (4) teza întâi referitor la inalienabilitatea bunurilor proprietate publică.

Examinând exceptia, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, modificată, acest act normativ stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care functionează unităti medicale, precum si a spatiilor cu destinatie pentru activităti medicale sau activităti conexe actului medical, neutilizate.

Potrivit art. 4 din ordonanta criticată, consiliile judetene sau cele locale aprobă prin hotărâre lista spatiilor cu destinatia de cabinete medicale sau în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, aflate în proprietatea acestora ori în proprietatea privată a statului, si care se află în administrarea lor. Asadar, stabilirea listei cu spatiile având destinatia de cabinete medicale sau în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ce urmează a fi vândute, este dată prin lege în competenta consiliilor judetene sau a celor locale, aspect ce nu contravine dispozitiilor constitutionale privind protectia dreptului de proprietate privată, fiind în conformitate cu principiul constitutional stabilit prin art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit căruia continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.

Nu poate fi retinută nici încălcarea principiului constitutional al egalitătii în fata legii, având în vedere că prevederile legale criticate reglementează situatia juridică a unor imobile cu destinatia de cabinete medicale, situatie diferită de a celorlalte imobile supuse vânzării în conditiile dreptului comun, astfel încât, si în considerarea finalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, respectiv de a accelera procesul de reformă a asistentei medicale ambulatorii, este justificată instituirea unui regim juridic diferit pentru aceste categorii de imobile.

Curtea constată că invocarea încălcării dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. m) din Constitutie nu este întemeiată. Astfel, potrivit acestor dispozitii din Legea fundamentală, „Prin lege organică se reglementează: [... ] regimul juridic general al proprietătii si al mostenirii”. În spetă, însă, nu se reglementează, limitează sau derogă de la regimul juridic general al proprietătii, ci se stabileste cadrul juridic pentru vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale în care functionează unităti medicale. Acest domeniu nu este rezervat pentru reglementare prin lege organică, Guvernul putând să îl reglementeze prin ordonantă, iar pentru emiterea ordonantelor de urgentă nu este necesară o lege specială de abilitare.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 120 alin. (1) referitor la principiile descentralizării, autonomiei locale si deconcentrării serviciilor publice din unitătile administrativ-teritoriale, Curtea constată că exercitarea autonomiei locale se circumscrie principiului constitutional al respectării legilor prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.

Asupra semnificatiei principiului statuat prin art. 120 alin. (1) din Constitutie, Curtea Constitutională a retinut, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, că acest text constitutional „se referă la principiul autonomiei locale în cadrul organizării administratiei publice din unitătile administrativ-teritoriale, iar nu la existenta unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu”. Asa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune obligatia autoritătilor administratiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul tării, în interesul comunitătilor locale, interese care, în acest domeniu, al sănătătii, nu trebuie să fie în contradictie cu interesele nationale.

De asemenea, în lumina Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, „Prin autonomie locală se întelege dreptul si capacitatea efectivă ale autoritătilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu si în interesul populatiei locale, o parte importantă a treburilor publice”.

Pentru aceleasi considerente, Curtea nu poate retine nici sustinerile privind contradictia dintre prevederile legale criticate si dispozitiile art. 121 din Legea fundamentală privind autoritătile comunale si orăsenesti.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, se constată că actul normativ criticat a fost emis în domeniul privatizării asistentei medicale ambulatorii, cu respectarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (1) privind domeniile rezervate legii organice si alin. (4) referitoare la urgenta reglementării, având în vedere că scopul acesteia este finalizarea procesului de reformă a asistentei medicale ambulatorii, ca o conditie esentială în alocarea eficientă a resurselor în sistemul sanitar, reducerea costurilor asistentei medicale acordate în spitale si diminuarea deficitului bugetar al sistemului sanitar. Astfel, includerea în continutul normativ al unei ordonante de urgentă a unor măsuri ce vizează dreptul de proprietate nu este de natură a afecta regimul juridic general al acestui drept fundamental, sau să diminueze sfera garantiilor legale acordate unor drepturi sau libertăti fundamentale, astfel încât nu se poate retine încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (6).

Curtea constată că prevederile constitutionale cuprinse în art. 136 alin. (2) privind garantarea si ocrotirea proprietătii publice si alin. (4) teza întâi referitor la inalienabilitatea bunurilor proprietate publică nu sunt incidente în cauză, având în vedere că actele normative criticate vizează un drept de proprietate privată al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4, 8 si 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, precum si ale Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor, exceptie invocată de Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, judetul Cluj în Dosarul nr. 9.790/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia mixtă de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale, de Consiliul Local al Comunei Luna, judetul Cluj în Dosarul nr. 9.792/117/2006 al aceleiasi instante si, respectiv, de Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului si Primăria Orasului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.862/102/2006 (număr în format vechi 6.084/2006) al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Irina Loredana Gulie

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Transportul bunurilor din locurile de depozitare a acestora la beneficiari se asigură de către consiliile locale prevăzute în anexă.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 878.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării

în administrarea unor consilii locale

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea (bucăti)

Pretul unitar (lei)

Valoarea totală (lei)

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

1

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria 1898,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Malu cu Flori,

judetul Dâmbovita

2

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria 6840,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Malu cu Flori,

judetul Dâmbovita

3

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria 1844,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Bogati,

judetul Arges

4

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria 4493,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Bogati,

judetul Arges

5

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria k961,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Mioarele,

judetul Arges

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea (bucăti)

Pretul unitar (lei)

Valoarea totală (lei)

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

6

Tun antitanc, calibru 107 mm,

fără recul, seria 2281,

demilitarizat

1

8.500

8.500

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local al

Comunei Mioarele,

judetul Arges

7

Tun antitanc, calibru 57 mm, seria 1726, demilitarizat

1

10.200

10.200

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local

al Orasului Năsăud,

judetul Bistrita-Năsăud

8

Tun antitanc, calibru 82 mm,

fără recul, seria 223,

demilitarizat

1

5.100

5.100

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local

al Orasului Năsăud,

judetul Bistrita-Năsăud

9

Tun antitanc, calibru 82 mm,

fără recul, seria 789,

demilitarizat

1

5.100

5.100

Ministerul Apărării

U.M. 02502

Bucuresti

Consiliul Local

al Comunei Albesti

de Arges,

judetul Arges

10

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 643,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

11

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 710,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin

12

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 1822,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Comunei Glimboca, judetul Caras-Severin

13

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 5537,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Comunei Glimboca, judetul Caras-Severin

14

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 8076,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Comunei Vedea, judetul Teleorman

15

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 8388,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Comunei Vedea, judetul Teleorman


 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea (bucăti)

Pretul unitar (lei)

Valoarea totală (lei)

Persoana juridică

de la care se transmit

bunurile

Persoana juridică la care se transmit bunurile

16

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 8434,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Comunei Vedea, judetul Teleorman

17

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 13542,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al

Comunei Vedea,

judetul Teleorman

18

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 269013,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local

al Comunei Bărbătesti,

judetul Gorj

19

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 679664,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local

al Comunei Bărbătesti,

judetul Gorj

20

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 8288,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local

al Comunei Matca,

judetul Galati

21

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 1680,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local

al Comunei Matca,

judetul Galati

22

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 666614,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Municipiului Brad, judetul Hunedoara

23

Tun, calibru 76 mm, model

1942 M, seria 302883,

demilitarizat

1

2.214,13

2.214,13

Ministerul Apărării U.M. 01263 Târgoviste

Consiliul Local al Municipiului Brad, judetul Hunedoara

 

TOTAL:

23

 

102.397,82

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea proiectelor si programelor din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice privind finantarea proiectelor si programelor din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 892.


 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind finantarea proiectelor si programelor din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului

 

Art. 1. - Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se înfiintează în cadrul bugetului de stat si se aprobă anual, prin legea bugetului de stat, cu următoarele subdiviziuni:

a) fondul destinat finantării proiectelor de investitii în infrastructură si a altor proiecte prioritare;

b) fondul destinat finantării necesitătilor provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;

c) fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finantare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinantarea si cofinantarea acestora.

Art. 2. - Sumele cuprinse anual în bugetul de stat cu această destinatie au în vedere încadrarea în limita soldurilor conturilor de disponibilităti reprezentând venituri din privatizare de la institutiile publice implicate în procesul de privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora, precum si a sumelor încasate din vânzarea actiunilor rezultate din conversia în actiuni a creantelor bugetului de stat, existente în contul curent general al Trezoreriei Statului, si în contul de valută al Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare.

Art. 3. - Sumele prevăzute anual în bugetul de stat la subdiviziunea Fondului national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se repartizează pe ordonatori principali de credite si pe proiecte, pe bază de hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. - Propunerile de proiecte eligibile a fi finantate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se prezintă în sedintă a Guvernului, cu titlu informativ, anterior demarării procedurilor de initiere si promovare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului.

Art. 5. - În urma consultării si deciziei Guvernului exprimate potrivit art. 4, se vor demara procedurile de initiere si promovare a proiectelor de hotărâri ale Guvernului, potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - Pentru autoritătile administratiei publice locale propunerile de repartizare a sumelor pe proiecte si pe unităti administrativ-teritoriale se prezintă de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative pe baza proiectelor prezentate de autoritătile administratiei publice locale si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Sumele repartizate ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se alocă prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - „Actiuni generale”.

Art. 8. - În cazul proiectelor multianuale sumele aferente finantării din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului pe anii următori celui pentru care se face repartizarea reprezintă estimări si sunt avute în vedere la dimensionarea Fondului national de dezvoltare la dispozitia Guvernului pe anii următori.

Art. 9. - În limita creditelor bugetare repartizate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, ordonatorii principali de credite vor solicita Ministerului Economiei si Finantelor suplimentarea bugetelor proprii cu sumele aprobate pe bază de hotărâri ale Guvernului. Angajările, lichidările, ordonantările si plătile din aceste sume se fac potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Ministerul Economiei si Finantelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat si ale bugetelor acestora.

Art. 11. - Proiectele de investitii pentru care se alocă sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului se cuprind în programele de investitii anuale, anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

Art. 12. - La elaborarea proiectelor de buget pentru anii următori, ordonatorii principali de credite vor prezenta propuneri de alocări de sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, în vederea cuprinderii acestuia în bugetul de stat cu încadrare în limitele prevăzute la art. 2.

Art. 13. - Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale raportează lunar Ministerului Economiei si Finantelor, în termen de 15 zile calendaristice de la finele lunii de raportare, modul de utilizare a sumelor alocate, respectiv plătile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, conform situatiei prevăzute în anexa la prezentele norme metodologice. Raportarea de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la Ministerul Economiei si Finantelor se face prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.

Art. 14. - Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plătile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, se acoperă din sursele stabilite cu această destinatie la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006.

Art. 15. - Din sumele reprezentând împrumuturi acordate temporar, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare, din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea deficitului bugetului de stat din anul curent se scade valoarea totală a plătilor determinată pe baza raportărilor lunare efectuate de ordonatorii principali de credite conform art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 si art. 13 din prezentele norme metodologice.

Art. 16. - În termen de 17 zile calendaristice de la finele anului bugetar, ministrul economiei si finantelor aprobă ca suma totală rezultată ca urmare a efectuării plătilor din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului să se acopere din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006. În situatia în care deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plătile efectuate din sumele repartizate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, este mai mare decât disponibilitătile încasate în lei conform art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006, diferenta se acoperă din echivalentul în lei rezultat ca urmare a vânzării valutei încasate din aceleasi surse.

Art. 17. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 se încasează în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută al Ministerului Economiei si Finantelor, conturi ce se comunică de Ministerul Economiei si Finantelor institutiilor publice implicate în procesul de privatizare.

(2) Concomitent cu virarea în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută al Ministerului Economiei si Finantelor a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006, institutiile publice implicate vor comunica în scris organelor fiscale competente numărul actiunilor rezultate din conversia în actiuni a creantelor bugetului de stat vândute.

Art. 18. - Începând cu anul 2007, veniturile din dividende încasate de institutiile implicate în procesul de privatizare, precum si dividendele realizate de către operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea unor institutii publice centrale care nu îndeplinesc atributiile de institutii publice implicate în privatizare se virează la bugetul de stat la capitolul 30.01 „Venituri din proprietate” subcapitolul 30.01.08 „Venituri din dividende”.

Art. 19. - Dobânzile aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006, încasate de institutiile publice implicate în procesul de privatizare, se virează la bugetul de stat la capitolul 31.01 „Venituri din dobânzi”, subcapitolul 31.01.03 „Alte venituri din dobânzi”. Dobânzile aferente sumelor prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006, precum si dobânzile acumulate până la data intrării în vigoare a acesteia, încasate de Ministerul Economiei si Finantelor la conturile de valută si la disponibilitătile evidentiate distinct în contul curent general al Trezoreriei Statului conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2004 privind unele măsuri de administrare a disponibilitătilor încasate ca urmare a finalizării vânzării pachetelor de actiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. se virează la bugetul de stat la capitolul 31.01 „Venituri din dobânzi”, subcapitolul 31.01.03 „Alte venituri din dobânzi”.

Art. 20. - Necesitătile de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului, rezultat ca urmare a efectuării plătilor sectorului bugetar, se acoperă prin transformarea în lei a sumelor încasate în valută din venituri din privatizare, la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României, valabil la data efectuării tranzactiei. Echivalentul în lei al acestor sume se înregistrează în contul curent general al Trezoreriei Statului la disponibil din venituri din privatizare.

Art. 21. - Din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 se plătesc si obligatiile rezultate din procesul de privatizare stabilite prin acte normative speciale, cu exceptia celor plătite din sumele prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice implicate în procesul de privatizare.

 

ANEXĂ la normele metodologice

 

MINISTERUL .....................................................

Consiliul Local (Judetean) .................................

 

SITUATIA

modului de utilizare al sumelor alocate din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului la finele lunii..............

 

Nr. crt.

Hotărârea Guvernului (nr. si data)

Programul/Proiectul

Clasificatia bugetară (subdiviziunile de cheltuieli bugetare)

Suma totală alocată

Suma totală utilizată*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Suma totală utilizată de la 1 ianuarie până la finele lunii de raportare.

 

Ordonator principal de credite,

................................................

Conducătorul compartimentului financiar contabil, .................................................


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru închirierea unui spatiu de către Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 alin. (1), art. 15 si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă închirierea de către Înalta Curte de Casatie si Justitie a unui spatiu de 6 m2, situat în imobilul proprietate publică a statului în care îsi desfăsoară activitatea si pe care îl administrează, în scopul organizării serviciilor de fotocopiere si dactilografiere a actelor pentru justitiabili.

Art. 2. - Se împuterniceste Înalta Curte de Casatie si Justitie să organizeze procedura de licitatie publică pentru închirierea

spatiului de 6 m2, fără dotări, situat în imobilul din municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, în scopul realizării activitătii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Chiria stabilită ca urmare a desfăsurării procedurilor de licitatie publică, care se plăteste de câstigătorul licitatiei, se virează integral la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 910.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României la Programul international din domeniul educatiei,

dezvoltat de OECD – PISA

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

în conformitate cu prevederile art. 141 lit. t) si ale art. 170 alin. (1) lit. a) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Programul international din domeniul educatiei, dezvoltat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, OECD, „Programme for International Student Assessment”, PISA - privind evaluarea internatională a elevilor.

Art. 2. - Taxa privind participarea României la Programul international din domeniul educatiei, dezvoltat de OECD - PISA, în cuantum de 35.000 euro anual, precum si cheltuielile de administrare internă a programului se asigură de la bugetul de stat, din sumele alocate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 915.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUTIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989

 

        INSTRUCTIUNI

privind punerea în aplicare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunostintei fată de eroii-

martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 emite următoarele instructiuni:

Art. 1. - (1) De subventia de stat prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea, beneficiază persoanele cărora le-a fost atribuit titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, precum si urmasii de erou-martir, în întelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Lege.

(2) Subventia prevăzută la alin. (1) se acordă numai persoanelor care nu au detinut sau nu detin în proprietate o locuintă si care au contractat creditul pentru cumpărarea sau construirea unei locuinte în localitatea de domiciliu.

Art. 2. - (1) În vederea obtinerii subventiei prevăzute la art. 1 solicitantul depune la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare S.S.P.R., o cerere la care anexează următoarele documente:

a) copie de pe noul tip de certificat eliberat de S.S.P.R. în temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Lege;

b) declaratie pe propria răspundere, autentificată de notarul public, că nu a detinut si nu detine o proprietate locativă;

c) copie legalizată de pe autorizatia de constructie, în cazul creditului contractat pentru constructia unei locuinte;

d) certificatul fiscal privind impozitele si taxele locale eliberat de serviciul public pentru finante publice locale competent;

e) simulatorul de rate si planul de rambursare pentru creditul solicitat, eliberate de banca ce urmează să acorde creditul, cu specificatia băncii “Necesar pentru obtinerea avizului S.S.P.R.”;

f) antecontractul de vânzare-cumpărare a imobilului si o copie xerox de pe acesta, certificată de persoana desemnată din cadrul S.S.P.R.

(2) Analiza si verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) se fac de către o comisie, stabilită prin ordin, constituită din 3 membri, astfel:

a) două persoane din cadrul Directiei buget, finante, programe, resurse umane;

b) un consilier juridic din cadrul Directiei monitorizare.

(3) Cererile si documentele anexe primite în cursul unei luni se centralizează de către persoana anume desemnată din cadrul Directiei buget, finante, programe, resurse umane, se verifică si se analizează, sub aspectul îndeplinirii conditiilor prevăzute de Lege pentru acordarea subventiei, de către membrii comisiei, în ultima săptămână a lunii în curs, si sunt prezentate secretarului de stat al S.S.P.R., împreună cu punctul de vedere scris al acesteia.

(4) În cazul neîndeplinirii conditiilor prevăzute de Lege, comisia propune secretarului de stat al S.S.P.R. respingerea cererii. Refuzul motivat, aprobat de secretarul de stat, se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la respingere.

(5) În cazul îndeplinirii conditiilor legale, secretarul de stat al S.S.P.R. emite avizul, prevăzut în anexa nr. 2, privind acordarea de către bancă a creditului în conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege.

(6) Petentul va fi anuntat de îndată despre acordarea avizului si invitat la sediul S.S.P.R. pentru semnarea declaratiei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(7) După semnarea declaratiei prevăzute la alin. (6), avizul se eliberează solicitantului pentru a fi prezentat băncii finantatoare.

Art. 3. - Beneficiarul subventiei are obligatia ca, după semnarea contractului cu banca creditoare, să se prezinte la sediul S.S.P.R. cu originalul contractului si o copie xerox de pe acesta.

Art. 4. - (1) Persoana prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b) stabileste, pe baza contractului si a protocolului încheiat cu banca creditoare, cuantumul sumei ce trebuie subventionată de S.S.P.R. si modalitatea de plată a acesteia si le prezintă secretarului de stat.

(2) Cuantumul sumei si modalitatea de plată stabilite conform alin. (1) se transmit de către S.S.P.R. atât beneficiarului subventiei, cât si băncii creditoare.

Art. 5. - În cazul comunicării de către banca creditoare a faptului că împrumutatul nu respectă graficul de rambursare, S.S.P.R. încetează subventionarea dobânzii aferente ratelor restante.

Art. 6. - În vederea acordării subventiei prevăzute la art. 1, S.S.P.R. are următoarele obligatii:

a) încheie protocoale de creditare a subventiei cu băncile care au acordat creditul, în continutul acestora prevăzându-se expres că S.S.P.R. nu este girant al beneficiarilor de credite si că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă creditului acordat în conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;

b) tine evidenta acordării subventiilor în conditiile prezentelor instructiuni;

c) tine evidenta restituirii împrumuturilor conform graficelor de rambursare;

d) virează în termen, după verificarea si avizarea deconturilor de către expertul desemnat, în contul băncii finantatoare, sumele stabilite conform art. 4;


e) colaborează cu banca/băncile finantatoare în vederea solutionării tuturor problemelor privind îmbunătătirea protocolului încheiat si derularea creditelor acordate în conformitate cu prevederile acestuia.

Art. 7. - Subventia prevăzută la art. 1 se acordă persoanelor îndreptătite, în limita fondurilor alocate cu această destinatie în bugetul S.S.P.R., în functie de data înregistrării cererii si a prezentării documentatiei complete, necesară pentru obtinerea subventiei.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

Art. 9. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

Puiu Nicolae Fesan

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1 la instructiuni

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul .........................................................., în calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, calitate dovedită prin Certificatul nr.............................., cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că nu am detinut si nu detin o proprietate locativă.

Declar că am luat cunostintă de obligatiile ce îmi revin potrivit Instructiunilor secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 nr. 129 din 19 iulie 2007 privind punerea în aplicare a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, pe care mă oblig a le onora în totalitate.

Cunosc faptul că acordarea împrumutului si derularea acestuia se realizează în conformitate cu normele tehnice ale băncii finantatoare.

Dată astăzi....., la sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu ocazia primirii avizului pentru contractarea unui credit în valoare de .... lei de la.........................., cu dobânda subventionată în proportie de 50%, în conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004.

Numele si prenumele

 

Semnătura ..........................................................................................

 

ANEXA Nr. 2 la instructiuni

 

Nr. 18/..................../......................

 

Către.................................

 

Vă informăm că, în urma analizării actelor depuse la institutia noastră de către domnul.............................................., detinător al Certificatului de ....................................................................... seria ............ nr.................,

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 avizează favorabil acordarea unei subventii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuinte în localitatea de domiciliu, urmând ca 50% din dobânda aferentă creditului să fie suportată din alocatia bugetară a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 [art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004].

Plata se va face pe baza dispozitiei de încasare la care se va anexa decontul dobânzilor datorate.

Vă rugăm ca orice modificare survenită în contract să fie comunicată în timp util Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie

1989.

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,

.......................................................................


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- art. 305-308 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 47-50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul de aprobare nr. VII/1.445 din 26 iulie 2007 al Directiei juridic si contencios din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) si ale art. 18 pct. 3 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 328/2006 privind desfăsurarea activitătilor de monitorizare si control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006, cu modificările s completările ulterioare, se modifică si se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Leana Stoea

 

Bucuresti, 2 august 2007.

Nr. 573.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 328/2006)

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate..........................................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......

Încheiat în ziua..............luna.................anul.............

 

Agentii constatatori................................................................................................... (functia), având calitatea de .......................................... în cadrul .............................., împuterniciti cu legitimatia nr........., în urma controlului efectuat la................................................................................., am constatat:*)

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contraventii prevăzute la art. 305 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 306, respectiv la art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, sanctionate potrivit dispozitiilor art. 48.

Faptele au fost constatate în ziua de......................, ora......................, locul......................................................................

Faptele se sanctionează cu............................................, conform art. 5 alin...................lit..... din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, art. 306 din Legea nr. 95/2006 si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:

A........................................................................, în calitate de persoană juridică, cu sediul în............................................, cod fiscal...................., J ................../....................., codul unic de înregistrare (CUI) ............................., reprezentată prin...................................., functia........................................., legitimatia seria..........nr................, eliberată de................................. la data de..........................................................;

B ............................................................., în calitate de persoană fizică, cu domiciliul în..............................................., legitimat cu B.I./C.I. seria ............nr................., eliberat/eliberată de.........................la data de...................., CNP ......................., având ocupatia............................................la....................................

 

Agenti constatatori,

Contravenient,

........................................................

 

Alte mentiuni: obiectiuiuni ale contravenientului:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

S-au constatat următoarele fapte si s-au luat măsuri cu caracter obligatoriu:

....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal.

Amenda contraventională mentionată la art. 306 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul................................la Trezoreria............................................................................................................................ (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul de stat.

Amenda contraventională mentionată la art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se achită integral în contul ....................................... la Trezoreria ..................................................... (din raza de domiciliu a contravenientului) si se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Contravenientul se angajează/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică......................lei, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor sau, după caz, a comunicării prezentului proces-verbal, si să prezinte în acelasi termen chitanta agentului constatator sau organului din care face parte acesta.

Odată cu sanctiunea s-a dispus si confiscarea a

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

bunuri, mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

De asemenea, chitanta achitării integrale a amenzii va fi înaintată agentului constatator sau organului din care face parte cesta..................................., însotită de copia procesului-verbal, în termen de 15 zile de la data încheierii sau, după caz, a omunicării prezentului proces-verbal.

În caz de neachitare la termenul stabilit se va proceda la executarea silită, conform prevederilor legale.

Împotriva prezentului proces-verbal, care tine loc si de înstiintare de plată, se poate face plângere în termen de 15 zile de la data încheierii ori, după caz, a comunicării acestuia.

Plângerea va fi însotită de copia procesului-verbal si se va depune la casa de asigurări de sănătate.........................., care

are obligatia de a o înainta spre solutionare judecătoriei pe a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia si/sau poate fi depusă direct la judecătoria pe a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat personal/comunicat, prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului/prin postă, cu aviz de primire.

 

Agenti constatatori,

Contravenient,

........................................................

 

La încheierea prezentului proces-verbal a fost de fată.................................., în calitate de martor, domiciliat în..................., str.................. nr......, judetul (sectorul)..........., legitimat cu B.I./C.I. seria..... nr................, eliberat/eliberată de....................., CNP ...........................

Data............... Semnătura martorului....................

Motivele încheierii procesului-verbal fără martor: ............................................................................. (sunt singur/sunt însotit de agenti constatatori)*) Se descriu contraventia, articolul de lege încălcat si împrejurările în care a fost săvârsită.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L. si interzicerea desfăsurării activitătii de broker de asigurare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 12 iunie 2007, conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.231 din 8 iunie 2007 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L.,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 303 din 3 mai 2007, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Sos. Borsului km 3, judetul Bihor, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J5/3827/1993, cod unic de înregistrare 5008463, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-079, reprezentată legal de doamna Corina Mariana Chiorean, în calitate de director general.

Obiectul controlului a constat în verificarea modului de îndeplinire a conditiilor necesare retragerii autorizatiei de functionare la cerere.

Controlul efectuat a avut la bază documentele si situatiile prezentate si întocmite sub responsabilitatea conducerii societătii.

Constatările echipei de control au fost înscrise în Procesul-verbal înregistrat la societate cu nr. 62 din 7 iunie 2007 si la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 10.447 din 7 iunie 2007, semnat fără obiectiuni de Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control au fost retinute următoarele:

1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a mai desfăsurat activitate de asigurare.

2. Începând cu data de 14 decembrie 2006, societatea nu a mai încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională.

3. Începând cu data de 31 decembrie 2006, societatea nu a mai transmis raportările aferente taxei de functionare, acestea fiind transmise echipei de control din cadrul directiei de specialitate a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în perioada controlului.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 12 iunie 2007, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea retragerii autorizatiei de functionare la cererea Societătii Comerciale „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L., potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care se decide:

Art. 1. - Se retrage autorizatia Societătii Comerciale „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, Sos. Borsului km 3, judetul Bihor, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J5/3827/1993, cod unic de înregistrare 5008463, număr de înmatriculare în Registrul brokerilor RBK-079, reprezentată legal de doamna Corina Mariana Chiorean, în calitate de director general, conform dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, începând de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială „Corimar Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin.(2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 2/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 488.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind raportarea de date si informatii statistice referitoare la plăti, sisteme de plăti

si sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

În baza prevederilor art. 48 si 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, având în vedere prevederile art. 5 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale si al Băncii Centrale Europene,

 

Banca Natională a României emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă se aplică institutiilor de credit (inclusiv băncilor de economisire si creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, organizatiilor cooperatiste de credit si institutiilor emitente de monedă electronică) persoane juridice române, sucursalelor din România ale institutiilor de credit persoane juridice străine, denumite în continuare institutii de credit, institutiilor financiare nebancare persoane juridice române si sucursalelor din România ale institutiilor financiare nebancare străine înscrise în Registrul general tinut de Banca Natională a României, denumite în continuare institutii financiare nebancare, precum si Trezoreriei Statului, Companiei Nationale Posta Română” - S.A., denumită în continuare Posta Română, administratorilor de sisteme de plăti si administratorilor de sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, precum si depozitarilor centrali si contrapărtilor centrale pentru activitatea lor în legătură cu sistemele de decontare cu nstrumente financiare si stabileste metodologia de raportare a datelor statistice.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. ac t iuni- valori mobiliare care stabilesc proprietatea asupra unei pări din firmă/afacere, de exemplu ac t iuni tranzactionabile pe burse de valori (actiuni listate sau aciuni cotate), actiuni necotate sau nelistate si alte forme de active de acest tip. Actiunile includ recipise de depozit si actiuni/părti în fonduri de nvestitii. Uzual actiunile sunt purtătoare de venit sub forma dividendelor;

2. alte instrumente financiare derivate - orice alte nstrumente financiare derivate, altele decât contractele futures si contractele cu optiuni;

3. alte valori mobiliare - orice alte valori mobiliare negociabile, de exemplu warantele;

4. altii- alti participanti (de exemplu dealeri si brokeri în cazul anexei nr. 2);

5. alti intermediari financiari - societăti si cvasisocietăti inanciare a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de nstitutiile financiare monetare);

6. auxiliari financiari- societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în exercitarea de activităti inanciare auxiliare;

7. bancă centrală - o institutie care, în baza legii, este responsabilă de politica monetară a unui stat sau a unei zone specifice. Băncile centrale nationale si Banca Centrală Europeană sunt considerate bănci centrale;

8. clienti ai institutiilor financiare monetare care nu sunt nstitutii financiare monetare - persoane fizice sau juridice care nu fac parte din categoria institutiilor financiare monetare. Această categorie cuprinde autorităi guvernamentale centrale, alti intermediari financiari si auxiliari financiari, societăti de asigurări, fonduri de pensii, corporatii nonfinanciare, gospodării

ale populatiei si institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei;

9. contract futures - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care stabileste obligatia detinătorului de a cumpăra/vinde o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un pret predeterminat la o dată viitoare;

10. contract cu optiuni - un instrument financiar, respectiv un contract standardizat, care oferă detinătorului dreptul, nu obligatia, să cumpere/vândă o cantitate specificată dintr-un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o marfă, la un pret predeterminat (până) la o dată viitoare;

11. contraparte centrală (CCP) - o entitate care se interpune între părtile care au încheiat o tranzactie, actionând în calitate de cumpărător pentru orice vânzător si în calitate de vânzător pentru orice cumpărător pentru un set specific de contracte;

12. depozitar central (CSD) - o entitate care tine si administrează valori mobiliare sau alte active financiare, tine conturile emitentilor si asigură procesarea tranzactiilor prin înregistrări contabile. Activele pot exista fizic, în formă materială (dar imobilizate în/la depozitarul central) sau dematerializate, în forma înregistrărilor electronice;

13. gospodării ale populatiei - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatoare de bunuri si servicii, care folosesc aceeasi locuintă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor si a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri si servicii si, eventual, produc bunuri si/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final;

14. institutii de credit- institutii având semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007;

15. institutii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populatiei - persoane juridice care servesc gospodăriile populatiei, furnizând bunuri si servicii nedestinate pietei;

16. institutii financiare nebancare - instituii având semnificatia prevăzută în Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2006;

17. institutii financiare monetare - institutii de credit, precum si toate celelalte institutii financiare rezidente a căror activitate constă în atragerea de depozite sau substitute de depozite de la entităti, altele decât institutiile financiare monetare, si acordă credite si/sau efectuează plasamente în instrumente financiare în cont propriu. Această categorie cuprinde Banca Natională a României ca bancă centrală, institutii de credit si alte institutii financiare monetare (fonduri ale pietei monetare);

18. instrumente financiare derivate bazate pe active financiare (Financial derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi o valoare mobiliară, o valută, o rată de dobândă etc;

19. instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri (Commodity derivatives) - instrumente financiare derivate bazate pe un activ, care poate fi un produs agricol, energie, gaz etc;

20. national - localizat în tara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. Un participant direct din afara tării în care se află depozitarul central, care are o sucursală în tara depozitarului central, va fi tratat ca participant national. Similar, un membru compensator înregistrat în afara tării în care se află contrapartea centrală, care participă la un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în tara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator national. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în tara x are o sucursală în tara y, atunci membrii compensatori înregistrati în tara y trebuie tratati ca membri compensatori nationali;

21. nonnational - nelocalizat în tara în care se află depozitarul central/contrapartea centrală. (Notă: un membru compensator înregistrat în afara tării, care participă într-un sistem având contraparte centrală printr-o sucursală în tara în care se află contrapartea centrală, trebuie tratat ca un membru compensator national. Dacă o contraparte centrală care este înregistrată în tara x are o sucursală în tara y, atunci membrii compensatori înregistrati în tara y trebuie tratati ca membri compensatori nationali);

22. obligatiuni (Bonds) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate mai mare de un an;

23. over the counter (OTC) - o metodă de tranzactionare a valorilor mobiliare, care nu implică o piată reglementată sau o bursă de valori, participantii tranzactionând direct;

24. repo - un angajament de a vinde o cantitate specificată dintr-un activ si de a o (re) cumpăra la un pret predeterminat la o dată viitoare sau la cerere;

25. societăti de asigurări si fonduri de pensii - societăti si cvasisocietăti financiare a căror functie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor;

26. valoare mobiliară de îndatorare - o promisiune a emitentului (împrumutatul) de a plăti integral sau în mai multe rate detinătorului (împrumutătorului) la o dată viitoare specificată sau la date viitoare specificate. Uzual, asemenea valori mobiliare sunt purtătoare de dobândă (cupon) si/sau sunt vândute cu discount, iar valoarea nominală va fi plătită la maturitate. Valorile mobiliare de îndatorare includ obligatiuni (inclusiv cele convertibile), valori mobiliare de tip „stripped” si valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt;

27. valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt (Short-term paper) - valori mobiliare de îndatorare cu maturitate de un an sau mai mică de un an.

 

CAPITOLUL II

Obligatii de raportare

 

Art. 3. - (1) Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, Trezoreria Statului si Posta Română au obligatia să transmită Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexa nr. 1.

(2) Administratorii de sisteme de plăti au obligatia să transmită Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 mai a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexa nr. 1.

(3) Administratorii de sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, respectiv depozitarii centrali si contrapărtile centrale, au obligatia să transmită Băncii Nationale a României - Directia reglementare si autorizare, anual, până cel mai târziu la data de 10 februarie a fiecărui an, pentru anul precedent, datele solicitate conform structurilor prezentate în anexele nr. 2 si 3, după caz.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 4. - Termenele stabilite la art. 3 pot fi modificate de Banca Natională a României, inclusiv la solicitarea Băncii Centrale Europene.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 6. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentei norme se pot aplica sanctiuni conform art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tabel 1

Nr. crt.

Indicator

Perioada de referintă

1

Valoarea depozitelor denominate în monedă natională ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare (mil. RON)

lunară

2

Valoarea depozitelor denominate în valută ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare (mil. RON)

lunară

3

Valoarea depozitelor institutiilor de credit la alte institutii de credit (mil. RON)

trimestrială

4

Numărul de unităti teritoriale

anuală

5

Numărul de depozite (mii)

anuală

din care

 

6 Numărul de conturi cu acces de la internet/PC (mii)

anuală


Tabel 2

 

Nr. crt.

Indicator

Număr instrumente (mil.)

Valoare instrumente (mil. RON)

Perioada de referintă

1

Transferuri credit

 

 

anuală

din care

2

pe suport hârtie

 

 

anuală

3

initiate electronic

 

 

anuală

din care initiate prin

4

Internet-banking

 

 

anuală

5

Home-banking

 

 

anuală

6

Phone-banking

 

 

anuală

7

Mobile-banking

 

 

anuală

8

Tranzactii de debitare directă

 

 

anuală

9

Cecuri

 

 

anuală

10

Alte instrumente de plată

 

 

anuală

11

Tranzactii transfrontaliere trimise

 

 

anuală

12

Tranzactii transfrontaliere primite

 

 

anuală

13

Retrageri de numerar

 

 

anuală

14

Depuneri de numerar

 

 

anuală

15

Creditări în cont doar pe baza înregistrării contabile

 

 

anuală

16

Debitări în cont doar pe baza înregistrării contabile

 

 

anuală

 

Tabel 3

Nr. crt.

Indicator

Perioada de referintă

1 Numărul de participanti la sistemul de plăti (la sfârsitul anului)

anuală

din care

 

2 | Participanti directi

anuală

din care

 

3

Institutii de credit

anuală

4

Banca centrală

anuală

5

Alti participanti directi

anuală

din care

anuală

6

Administratii publice

anuală

7

Posta

anuală

8

Organizatii de compensare si decontare

anuală

9

Alte institutii financiare

anuală

10

Altii

anuală

11

Participanti indirecti

anuală

 

Tabel 4

Nr. crt.

Indicator

Număr instrumente (mil.)

Valoare instrumente (mil. RON)

Perioada de referintă

1

Total tranzactii trimise către sistemul de plăti

 

 

anuală

din care a)

 

Tranzactii trimise de participantii nationali

2 Total tranzactii anuală

 

din care

 

3 Transferuri credit anuală

 

din care

4

pe suport hârtie

 

 

anuală

5

initiate electronic

 

 

anuală

6

Tranzactii de debitare directă

 

 

anuală

7

Cecuri

 

 

anuală

8

Alte instrumente de plată

 

 

anuală

b) Tranzactii trimise de participantii din zona euro

9 Total tranzactii

anuală


Nr. crt.

Indicator

Număr instrumente (mil.)

Valoare instrumente (mil. RON)

Perioada de referintă

din care

10 Transferuri de credit anuală

din care

11

pe suport hârtie

 

 

anuală

12

initiate electronic

 

 

anuală

13

Tranzactii de debitare directă

 

 

anuală

14

Cecuri

 

 

anuală

15

Alte instrumente de plată

 

 

anuală

c) Tranzactii trimise de participantii din UE - zona euro

16 | Total tranzactii anuală

din care

17 Transferuri credit anuală

din care

18

pe suport hârtie

 

 

anuală

19

initiate electronic

 

 

anuală

20

Tranzactii de debitare directă

 

 

anuală

21

Cecuri

 

 

anuală

22

Alte instrumente de plată

 

 

anuală

d) Tranzactii trimise de participantii din afara UE

23 | Total tranzactii anuală

din care

24 Transferuri de credit anuală

din care

25

pe suport hârtie

 

 

anuală

26

initiate electronic

 

 

anuală

27

Tranzactii de debitare directă

 

 

anuală

28

Cecuri

 

 

anuală

29

Alte instrumente de plată

 

 

anuală

30

Rata de concentrare (%)

 

 

anuală

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

1.

Valoarea depozitelor denominate în monedă natională ale clientilor

care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare

valoarea depozitelor denominate în monedă natională ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare; se calculează ca suma soldurilor la sfârsitul lunii ale conturilor (inclusiv eventualele valori ale overdrafturilor neutilizate) si depozitelor denominate în monedă natională.

Se includ:

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transferate, la cererea detinătorului, prin intermediul instrumentelor de plată (cecuri, ordine de plată, debitare directă sau alte mijloace similare) si care nu presupun restrictii (transferul fondurilor într-un alt cont intermediar din care să se initieze transferul fondurilor), întârzieri sau penalităti;

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transformate în numerar până la sfârsitul zilei bancare sau în ziua imediat următoare;

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) utilizate pentru plata în avans a monedei electronice în schemele de monedă electronică de tip „hardware-based” sau „software-based” (de exemplu, cardurile preplătite);

– valoarea creditelor cu scadentă până la sfârsitul zilei următoare celei în care au fost acordate respectivele credite;

– valoarea overdraftului neutilizat în aceste conturi, dacă este cazul.

Raportează institutia de credit care gestionează contul „loro”.

Măsurare: valoarea depozitelor

Perioada de referintă: soldul la sfârsitul fiecărei luni a anului precedent

Moneda de tranzactionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională


 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

2.

Valoarea depozitelor denominate în valută ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare

valoarea depozitelor denominate în valută ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare la institutii financiare monetare; se calculează ca suma soldurilor la sfârsitul lunii ale conturilor (inclusiv eventualele valori ale overdrafturilor neutilizate) si depozitelor denominate în valută.

Se includ:

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transferate, la cererea detinătorului, prin intermediul instrumentelor de plată (cecuri, ordine de plată, debitare directă sau alte mijloace similare) si care nu presupun restrictii (transferul fondurilor într-un alt cont intermediar din care să se initieze transferul fondurilor), întârzieri sau penalităti;

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transformate în numerar până la sfârsitul zilei bancare sau în ziua imediat următoare;

– valoarea soldurilor conturilor (curente, de depozit, de economii, de card) si ale depozitelor la termen reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) utilizate pentru plata în avans a monedei electronice în schemele de monedă electronică de tip „hardware-based” sau „software-based” (de exemplu, cardurile preplătite);

– valoarea creditelor cu scadentă până la sfârsitul zilei următoare celei în care au fost acordate respectivele credite;

– valoarea overdraftului neutilizat în aceste conturi, dacă este cazul.

Pentru convertirea în monedă natională a soldurilor conturilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României la sfârsitul anului.

Măsurare: valoarea depozitelor

Perioada de referintă: soldul la sfârsitul fiecărei luni a anului precedent

Moneda de tranzactionare: toate valutele (fără moneda natională)

Moneda de raportare: moneda natională

3.

Valoarea depozitelor institutiilor de credit la alte institutii de credit

valoarea depozitelor denominate în monedă natională si în valute ale institutiilor de credit la alte institutii de credit din România, care pot fi transformate în numerar si/sau din care pot fi transferate fonduri, la cererea detinătorului, prin intermediul instrumentelor de plată (cecuri, ordine de plată, debitare directă sau alte mijloace similare) fără întârzieri, restrictii ori penalităti pentru efectuarea operatiunii. Nu se includ depozitele din care, tehnic, pot fi efectuate plăti direct, la cererea detinătorului, dar pentru care se percep penalităti semnificative în cazul efectuării unor astfel de operatiuni.

Se calculează ca suma soldurilor la sfârsitul trimestrului ale conturilor (inclusiv eventualele valori ale overdrafturilor neutilizate).

Se includ:

– valoarea soldurilor conturilor (corespondent etc.) reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transferate, la cererea detinătorului, prin intermediul instrumentelor de plată (cecuri, ordine de plată, debitare directă, sau alte mijloace similare) si care nu presupun restrictii (transferul fondurilor într-un alt cont intermediar din care să se initieze transferul fondurilor), întârzieri sau penalităti;

– valoarea soldurilor conturilor (corespondent etc.) reprezentând fonduri (purtătoare de dobândă sau nu) care pot fi transformate în numerar până la sfârsitul zilei bancare sau în ziua imediat următoare;

– valoarea creditelor cu scadentă până la sfârsitul zilei următoare celei în care au fost acordate respectivele credite.

Include valoarea overdraftului neutilizat în aceste conturi, dacă este cazul.

Nu se includ conturile din care se efectuează exclusiv operatiuni de depunere si retragere de numerar.

Pentru convertirea, în monedă natională, a soldurilor conturilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României la sfârsitul anului.

Raportează institutia de credit care gestionează contul „loro”.

Măsurare: valoarea depozitelor

Perioada de referintă: soldul la sfârsitul fiecărui trimestru al anului precedent

Moneda de tranzactionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

4.

Numărul de unităti teritoriale

include doar acele unităti (indiferent de dimensiune si ore de operare), inclusiv centrala, amplasate pe teritoriul României, dacă respectiva unitate furnizează servicii de plăti fără numerar, compensare si decontare. Nu se includ unitătile mobile. Măsurare: numărul de unităti teritoriale Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

5.

Numărul de depozite

numărul de depozite/conturi ale clientilor, care nu sunt institutii financiare monetare, la institutii financiare monetare, utilizate pentru efectuarea operatiunilor de retragere de numerar si/sau transfer de fonduri, la cererea detinătorului, prin intermediul instrumentelor de plată (cecuri, ordine de plată, debitare directă sau alte mijloace similare), care nu presupun restrictii (transferul fondurilor într-un alt cont intermediar din care să se initieze transferul fondurilor), întârzieri sau penalităti. Dacă un client al unei institutii financiare monetare, care nu este institutie financiară monetară, detine mai multe conturi la aceeasi institutie raportoare, se include în raportare fiecare dintre aceste conturi. Măsurare: numărul de conturi denominate în moneda natională si valute. Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

6.

Numărul de conturi cu acces de la internet/PC

numărul de conturi ale clientilor, care nu sunt institutii financiare monetare, la institutia de credit, care permit accesul la cont prin mijloace electronice si tehnologii de comunicaie de tip internet sau utilizând aplicatii PC specifice si linii de comunicatie dedicate pentru efectuarea unor operatiuni cum ar fi: transferuri de credit, plăti de facturi etc.

Nu se includ conturile care permit accesul la respectivul cont utilizând telefonul fix/mobil, cu exceptia cazului în care acestea pot fi accesate simultan si prin aplicatii de tipul internet/home-banking.

Măsurare: număr de conturi

Perioada de referintă: număr la sfârsitul anului

7.

Transferuri de credit

numărul/valoarea instrumentelor de plată care dau posibilitatea plătitorului să initieze o instructiune de plată cu scopul de a transfera fonduri către un beneficiar. Acestea pot fi ordine de plată sau succesiuni de ordine de plată initiate cu scopul de a pune fonduri la dispozitia unui beneficiar. Atât ordinul de plată, cât si fondurile care se transferă prin intermediul său se transmit de la institutia de credit a plătitorului la institutia de credit a beneficiarului, eventual prin intermediul altor institutii de credit intermediare si/sau al unuia sau mai multor sisteme de plăti si decontare.

Se raportează defalcat după cum urmează, după modalitatea în care au fost initiate:

– transferuri de credit pe suport hârtie – transferuri de credit transmise de către plătitor/participantul plătitor pe suport hârtie, care au fost decontate. Se includ transferurile de credit transmise prin telefax, dacă este necesară interventia manuală pentru initierea mesajului de plată electronic. Se includ si transferurile de credit executate de către institutia raportoare având la bază un instrument financiar (acreditiv documentar), dacă instrumentul financiar a fost transmis pe suport hârtie sau dacă nu se cunoaste forma de transmitere si institutia raportoare a executat transferul pe suport hârtie;

– transferuri de credit initiate electronic – transferuri de credit transmise de către plătitor/participantul plătitor prin intermediul mijloacelor de comunicatie electronice, care au fost decontate. Se includ transferurile de credit transmise prin telefax sau alte mijloace, dacă nu este necesară interventia manuală pentru initierea mesajului de plată electronic.

Se include fiecare ordin de plată programat initial remis institutiei plătitorului pe suport hârtie, care s-a executat ulterior prin mijloace electronice. Se includ transferurile de credit executate de institutia raportoare având la bază un instrument financiar (acreditiv documentar), dacă instrumentul financiar a fost transmis în formă electronică sau dacă

nu se cunoaste forma de transmitere si institutia raportoare a executat transferul electronic.

Nu se includ tranzactiile proprii ale institutiei raportoare, decât în situatia în care acestea reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Transferurile de credit se raportează la nivelul institutiei care trimite mesajul de plată, institutia plătitorului.

Se raportează fiecare ordin de plată programat si fiecare instrument inclus într-un pachet cu instrumente, care a fost decontat. La tabelul 2

Se includ toate tranzactiile de plată initiate cu un ordin de plată explicit, în care initiatorul si/sau beneficiarul nu este institutie financiară monetară, în monedă natională si toate valutele, indiferent de circuitul de procesare utilizat [intrabancar (ambele conturi implicate în transfer sunt deschise la aceeasi institutie), interbancar (inclusiv cont corespondent) si international].

Se includ transferurile de credit efectuate prin intermediul ATM-ului cu functie de transfer de credit. Se includ, de asemenea, transferurile de credit care presupun efectuarea unei operatiuni cu numerarul (depuneri/retrageri de numerar) la unul din capete (de exemplu, ordinele de transfer monetar si mandatele postale). Se includ si transferurile de credit efectuate pentru decontarea soldurilor debitoare rezultate ca urmare a efectuării de tranzactii cu carduri având functie de credit sau debit amânat, întrucât acestea sunt considerate plăti ale detinătorului către emitentul de card.

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

Se raportează si transferurile de fonduri, executate, între două conturi ale aceleiasi persoane (inclusiv între două tipuri de conturi deschise pe numele aceleiasi persoane, de exemplu între contul curent si un cont de depozit).

Se raportează toate tranzactiile atât în monedă natională, cât si valute [procesate pe intrabancar, interbancar (inclusiv cont corespondent) si international], initiate de clientii institutiei raportoare, care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate, precum si cele initiate de institu t ii financiare monetare si receptionate de clienti ai institutiei raportoare, care nu sunt instituii financiare monetare, care au fost decontate.

Tranzactiile internationale se raportează de către institutia raportoare, care initiază mesajul de plată în vederea evitării dublei raportări.

În cazul ordinului de plată programat, precum si al tranzactiilor cu ordine de plată efectuate pe pachete, fiecare tranzactie individuală din pachet este considerată tranzactie.

Sunt excluse tranzactiile proprii ale institutiilor raportoare, cu exceptia celor care reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Creditarea contului clientului doar pe baza înregistrării contabile si fără utilizarea unui instrument de plată (de exemplu, dividende sau plata dobânzilor de către institutia de credit la care este deschis contul) nu se include la indicatorul „Transferuri credit”, ci separat la indicatorul „Creditări în cont doar pe baza înregistrării contabile”.

Depunerile de numerar în cont efectuate pe baza unui formular bancar nu sunt incluse la acest indicator. În măsura în care aceste date sunt disponibile, vor fi incluse la indicatorul „Depuneri de numerar”.

Pentru convertirea, în monedă natională, a transferurilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea operatiunilor de transfer de credit

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională.

La tabelul 4

Se raportează numărul/valoarea transferurilor de credit transmise în sistemul de plăti si decontate.

În cazul ordinului de plată programat, precum si al tranzactiilor cu ordine de plată efectuate pe pachete, fiecare tranzactie individuală din pachet este considerată tranzactie.

Măsurare: numărul/valoarea operatiunilor de transfer de credit

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

8.

Internet-banking

numărul/valoarea ordinelor de plată sau succesiuni de ordine de plată initiate electronic, prin mijloace de comunicatie, care se bazează pe tehnologia internet (world wide web) si pe sistemele informatice ale emitentului, care au fost decontate.

9.

Home-banking

numărul/valoarea ordinelor de plată sau succesiuni de ordine de plată initiate electronic, prin mijloace de comunicatie, care se bazează pe o aplicatie software a emitentului instalată la sediul detinătorului, pe o statie de lucru individuală sau în retea, care au fost decontate.

10.

Phone-banking

numărul/valoarea ordinelor de plată sau succesiuni de ordine de plată initiate electronic, prin mijloace de comunicatie, care se bazează pe telefonia fixă, care au fost decontate.

11.

Mobile-banking

numărul/valoarea ordinelor de plată sau succesiuni de ordine de plată initiate electronic prin utilizarea unui telefon mobil, care au fost decontate.

12.

Tranzactii de debitare directă

numărul/valoarea tranzactiilor de debitare autorizată, care pot avea un caracter recurent, a contului debitorului, initiată de beneficiar.

De regulă, debitarea directă este preautorizată în prealabil, adică plătitorul a consimtit anterior efectuarea tranzactiei de plată.

Nu se includ tranzactiile proprii ale institutiei raportoare, cu exceptia celor care reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Debitarea contului clientului doar pe baza înregistrării contabile si fără utilizarea unui instrument de plată (de exemplu, perceperea comisioanelor bancare sau rambursarea creditelor acordate de către institutia de credit la care este deschis contul) nu se include la indicatorul „Tranzactii de debitare directă”, ci separat la indicatorul „Debitări în cont doar pe baza înregistrării contabile”.

Debitările directe se raportează la nivelul institutiei care trimite mesajul de plată spre decontare, institutia beneficiarului.

Se raportează fiecare instrument, inclus într-un pachet cu instrumente, decontat.

Se includ atât debitările directe cu caracter recurent, cât si cele nerecurente. În cazul debitărilor directe recurente, fiecare tranzactie de plată se raportează individual.

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

La tabelul 2

Se includ numărul/valoarea tranzactiilor de debitare directă atât în monedă natională, cât si valute [procesate pe intrabancar, interbancar (inclusiv cont corespondent) si international], initiate de clientii institutiei raportoare, care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate, precum si cele initiate de institutii financiare monetare si

receptionate de clienti ai institutiei raportoare, care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate.

Debitările directe efectuate pentru decontarea soldurilor debitoare rezultate în urma efectuării tranzactiilor cu carduri cu functie de credit, respectiv de debit amânat, sunt incluse, întrucât acestea sunt plăti separate ale detinătorului către emitent.

Debitările directe efectuate pentru decontarea unei tranzactii individuale prin card nu trebuie incluse la acest indicator.

Debitarea contului clientului doar pe baza înregistrării contabile si fără utilizarea unui instrument de plată (de exemplu, perceperea comisioanelor bancare sau rambursarea creditelor acordate de institutia de credit la care este deschis contul) nu se include la tranzactii de debitare directă, ci separat la indicatorul „Debitări în cont doar pe baza

înregistrării contabile”.

Retragerile de numerar din cont efectuate pe baza unui formular bancar nu sunt incluse la indicatorul „Tranzactii de debitare directă”. Aceste date vor fi incluse la indicatorul „Retrageri de numerar”.

Tranzactiile internationale se raportează de către tara în care a fost initiată tranzactia, în vederea evitării dublei raportări (adică de către institutia beneficiarului plătii).

Pentru convertirea, în monedă natională, a debitărilor directe denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor de debitare directă

Moneda de tranzactionare: moneda natională si toate valutele

Perioada de referină: total anual

Moneda de raportare: moneda natională.

La tabelul 4

Se raportează numărul/valoarea tranzactiilor de debitare directă transmise în sistemul de plăti si decontate.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor de debitare directă

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

13.

Cecuri

numărul/valoarea tranzactiilor cu cecuri, denominate în monedă natională si în valută ale clientilor care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate. Cecul este un ordin scris prin care un participant la o tranzactie de plată (trăgător) solicită unui alt participant (tras - o institutie de credit) să plătească, la cerere, trăgătorului sau unei terte părti indicate de către acesta o sumă specificată. Cecurile pot fi utilizate pentru stingerea datoriilor, retragerea banilor de la institutiile de credit etc. Cecurile de călătorie, cecurile emise de companii petroliere, trate bancare, biletele la ordin sunt incluse la cecuri. 

Retragerile de numerar utilizând formularele băncii nu sunt incluse, dar, dacă aceste date sunt disponibile, sunt raportate la indicatorul „Retrageri de numerar”.

Nu se includ tranzactiile proprii ale institutiei raportoare decât în situatia în care acestea reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Cecurile se raportează la nivelul institutiei care trimite mesajul de plată spre decontare, institutia beneficiarului.

La tabelul 2

Nu se raportează numărul/valoarea cecurilor emise, dar care nu au fost prezentate spre încasare.

Se raportează toate tranzactiile cu cecuri, atât în monedă natională, cât si valute [procesate pe intrabancar, interbancar (inclusiv cont corespondent) si international], initiate de clientii institutiei beneficiarului, care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost prezentate spre încasare si care au fost decontate, precum si cele initiate de institutii financiare monetare si receptionate de clienti ai institutiei raportoare, care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate.

Se raportează transferurile de fonduri, executate, între două conturi ale aceleiasi persoane (inclusiv între două tipuri de conturi deschise pe numele aceleiasi persoane, de exemplu, între contul curent si un cont de depozit).

Tranzactiile internationale sunt raportate în România, în cazul în care mesajul de plată a fost trimis spre decontare în România, în scopul de a evita dubla înregistrare (în tara initiatoare si în tara beneficiarului).

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

Pentru convertirea, în monedă natională, a transferurilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor cu cecuri

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

La tabelul 4

Numărul/valoarea cecurilor emise, dar care nu au fost prezentate spre încasare nu se includ.

Se raportează numărul/valoarea cecurilor transmise în sistemul de plăti si decontate.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor cu cecuri

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

14.

Alte instrumente de plată

numărul/valoarea tranzactiilor cu instrumente de plată care nu pot fi incluse la niciuna dintre categoriile de instrumente de plată cuprinse în raportare, de exemplu cambiile (inclusiv cele scanate), denominate în monedă na t ională si în valută, care au fost decontate.

Nu se includ tranzactiile proprii ale instituiei raportoare, cu exceptia celor care reprezintă plăti administrative ale acesteia.

La tabelul 2

Se includ acreditivele documentare doar dacă sunt utilizate direct. Se va indica într-o notă de subsol ce instrumente de plată sunt incluse.

Se includ tranzactiile initiate de clientii care nu sunt institutii financiare monetare, precum si cele initiate de institutii financiare monetare si receptionate de clienti, care nu sunt institutii financiare monetare, ai institutiei raportoare.

Se raportează de către institutia beneficiarului/institutia care transmite mesajul de plată spre decontare, toate tranzactiile cu instrumente de plată, care nu pot fi incluse la niciuna dintre categoriile de instrumente de plată cuprinse în raportare, denominate în monedă natională si în valută, care au fost trimise spre încasare, indiferent de circuitul de procesare utilizat [intrabancar (ambele conturi implicate în transfer sunt deschise la aceeasi institutie], interbancar (inclusiv cont corespondent) si international), care au fost decontate.

Se raportează transferurile de fonduri, executate, între două conturi ale aceleiasi persoane (inclusiv între două tipuri de conturi deschise pe numele aceleiasi persoane, de exemplu între contul curent si un cont de depozit).

Tranzactiile internationale sunt raportate, dacă mesajul de plată a fost trimis spre decontare în România, pentru a se evita dubla raportare.

Pentru convertirea, în monedă natională, a transferurilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor cu alte instrumente de plată

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională.

La tabelul 4

Se raportează numărul/valoarea tranzactiilor cu instrumente de plată care nu pot fi incluse la niciuna dintre categoriile de instrumente de plată cuprinse în raportare transmise în sistemul de plăti si decontate.

Tranzactiile sunt raportate doar de institutia care transmite mesajul de plată spre decontare.

Se includ acreditivele documentare doar dacă sunt utilizate direct. Se va indica într-o notă de subsol ce instrumente de plată sunt incluse.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor cu alte instrumente de plată

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

15.

Tranzactii transfrontaliere trimise

numărul/valoarea tranzactiilor cu instrumente de plată trimise în afara tării de clientii institutiei raportoare, care nu sunt institu t ii financiare monetare, precum si a tranzactiilor proprii initiate de institutia raportoare din ară, dacă acestea au fost receptionate de clienti din afara tării care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate. Nu este necesară nicio altă clasificare în functie de tipul instrumentului utilizat. Transferurile de credit efectuate cross-border se raportează de către institutia plătitorului. Tranzactiile cu carduri efectuate cross-border se raportează de institutia acceptantă. Tranzactiile de debitare directă si cele cu instrumente de debit efectuate cross-border se raportează de institutia beneficiarului.


Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

Nu se includ tranzactiile proprii ale institutiilor raportoare, cu exceptia celor care reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Pentru convertirea, în monedă natională, a transferurilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor internationale trimise

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

16.

Tranzactii transfrontaliere primite

numărul/valoarea tranzactiilor cu instrumente de plată receptionate din afara tării de clienti din tară ai institutiei raportoare, care nu sunt institutii financiare monetare, precum si a tranzactiilor de plată receptionate din afara tării de institutia raportoare, pe contul ei, dacă acestea au fost initiate de clienti din afara tării care nu sunt institutii financiare monetare, care au fost decontate.

Nu este necesară nicio altă clasificare în functie de tipul instrumentului utilizat.

Transferurile de credit efectuate cross-border se raportează de institutiabeneficiarului.

Tranzactiile cu carduri efectuate cross-border se raportează de instituia emitentă.

Tranzactiile de debitare directă si cele cu instrumente de debit efectuate cross-border se raportează de institutia plătitorului.

Nu se includ tranzaciile proprii ale institutiilor raportoare, cu exceptia celor care reprezintă plăti administrative ale acesteia.

Pentru convertirea, în monedă natională, a transferurilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor transfrontaliere primite

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

17.

Retrageri de numerar

numărul/valoarea retragerilor de numerar dintr-un cont bancar efectuate utilizându-se formulare bancare sau la terminale POS instalate la ghiseele unitătilor institutiei raportoare.

Aceste tranzactii nu reprezintă plăti în sensul strict al cuvântului, ci doar transformarea unei creante asupra băncii centrale într-o creantă asupra unei institutii de credit (bani de cont) sau invers. De aceea nu se includ în categoria plătilor efectuate prin instrumente de plată.

Se raportează doar tranzactiile decontate.

Pentru convertirea, în monedă natională, a tranzactiilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea retragerilor de numerar de la institutia de credit

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

18.

Depuneri de numerar

numărul/valoarea depunerilor de numerar într-un cont bancar efectuate utilizându-se formulare bancare. Se includ depunerile de numerar efectuate pe parcursul unei zile bancare sau pe o perioadă care depăseste o zi bancară în casete de valori si înregistrate într-un cont la bancă. Aceste tranzactii nu reprezintă plăti, în sensul strict al cuvântului, ci doar transformarea unei creante asupra băncii centrale (numerar) într-o creantă asupra unei institutii de credit (bani de cont) sau invers. De aceea nu se includ în clasificarea pe instrumente de plată.

Se raportează doar tranzactiile decontate.

Pentru convertirea, în monedă natională, a tranzactiilor denominate în valută se utilizează rata de schimb aferentă respectivei valute, calculată de Banca Natională a României ca medie anuală.

Măsurare: numărul/valoarea depunerilor de numerar la institutia de credit

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

19.

Creditări în cont doar pe baza înregistrării contabile

tranzactii de creditare initiate de institutii financiare monetare pentru clienti care nu sunt institutii financiare monetare, fără utilizarea unui instrument de plată traditional, si decontate doar pe baza înregistrării contabile.

Se includ următoarele operatiuni realizate pe baza înregistrării contabile directe în cont fără utilizarea unui instrument de plată:

1. opera t iuni de plată a dobânzii de către bancă;

2. opera t iuni de plată a dividendelor de către bancă;

3. operaiuni de „creditarea-încasarea” unui credit în contul unui client.


Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

Măsurare: numărul/valoarea operatiunilor efectuate Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele Moneda de raportare: moneda natională

20.

Debitări în cont doar pe baza înregistrării contabile

tranzactii de debitare initiate de institutii financiare monetare pentru clienti care nu sunt institutii financiare monetare, fără utilizarea unui instrument de plată traditional, si decontate doar pe baza înregistrării contabile.

Se includ următoarele operatiuni realizate pe baza înregistrării contabile directe în cont fără utilizarea unui instrument de plată:

1. opera t iuni de plată a comisioanelor, spezelor si taxelor bancare de către clienti;

2. operaiuni de percepere a dobânzii;

3. operatiuni de plată a taxelor pentru operatiunile cu instrumente financiare de către client, dacă acestea sunt plăti separate, dar nu sunt autorizate individual la fiecare tranzactie. Măsurare: numărul/valoarea operatiunilor efectuate

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzacionare: moneda natională si toate valutele

Moneda de raportare: moneda natională

21.

Numărul de participanti la sistemul de plăti

numărul institutiilor identificate/recunoscute de sistemul de plăti si care sunt autorizate să trimită/receptioneze ordine de transfer către/de la sistem fie direct (ca participant direct), fie indirect (ca participant indirect).

Măsurare: numărul entitătilor

Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

22.

Participanti directi

numărul institutiilor identificate/recunoscute de operatorul sistemului si autorizate să trimită/receptioneze ordine de transfer către/de la sistem direct fără intermediari sau care sunt obligate prin regulile sistemului la care participă. În unele sisteme participantii directi schimbă/execută ordine în numele participantilor indirecti.

Participant direct poate fi atât institutia care initiază, cât si cea care receptionează un ordin de plată în sistem. Participantul care initiază un ordin de plată este institutia care trimite, prin intermediul unuia dintre instrumentele de plată acceptate în sistemul de plăti, o instructiune de plată în vederea decontării unei tranzactii. Fiecare participant care are acces individual la sistem se raportează separat chiar si în situatia în care există o legătură între doi/mai

multi participanti (de exemplu, fuziunea).

Fiecare participant care are acces direct în sistem se raportează individual.

Se includ subcategoriile: institutiile de credit, banca centrală si alti participanti directi.

Măsurare: numărul entitătilor

Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

23.

Participanti indirecti

numărul institutiilor participante la sistem fără a detine cont în sistem, dar care sunt recunoscute de operatorul sistemului si care sunt obligate de regulile sistemului la care participă.

Tranzactiile participantului indirect se decontează prin contul deschis în sistem al participantului direct care îl reprezintă pe respectivul participant indirect.

Măsurare: numărul entitătilor

Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

24.

Institutii de credit

numărul institutiilor de credit identificate/recunoscute de operatorul sistemului si autorizate să trimită/receptioneze ordine de transfer către/de la sistem direct fără intermediari sau care sunt obligate prin regulile sistemului la care participă.

Nu se raportează institutiile de credit care furnizează servicii de plată pe teritoriul României, dar care nu au sediu pe teritoriul României.

Institutie de credit înseamnă:

a) o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si în acordarea de credite în cont propriu;

b) o entitate, alta decât cea prevăzută la lit. a), care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită institutie emitentă de monedă electronică.

Măsurare: numărul entitătilor

Perioada de referintă: numărul la sfârsitul anului

25.

Tranzactii trimise de participantii nationali

numărul/valoarea tranzactiilor procesate într-un sistem de plăti non-TARGET, în care participantul care transmite mesajul de plată în sistem este înregistrat legal în tara în care operează sistemul. Se defalcă în subcategoriile:

• transferuri credit, din care:

– initiate pe suport hârtie; – initiate electronic;

• debitare directă;

• cecuri;

• alte instrumente de plată.

 

Nr. crt.

Indicator

Semnificatia indicatorilor din anexa nr. 1

 

 

Măsurare: numărul/valoarea transferurilor nationale trimise de participanti nationali

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzactionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

26.

Tranzactii trimise de participantii din zona euro

numărul/valoarea tranzactiilor procesate într-un sistem de plăti non-TARGET, în care participantul care transmite mesajul de plată în sistem este o institutie de credit înregistrată legal într-o tară din zona euro (dar în afara României) sau o sucursală situată în România a unei institutii de credit înregistrate legal într-o tară din zona euro. Se defalcă în subcategoriile:

• transferuri de credit, din care:

- initiate pe suport hârtie;

- initiate electronic;

• debitare directă;

• cecuri;

• alte instrumente de plată.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor de transfer trimise de participanti din zona euro

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzactionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

27.

Tranzactii trimise de participantii din UE în afara zonei euro

numărul/valoarea tranzactiilor procesate într-un sistem de plăti non-TARGET, în care participantul care transmite mesajul de plată în sistem este o institutie de credit înregistrată legal într-o tară din Uniunea Europeană în afara zonei euro sau o sucursală situată în România a unei institutii de credit înregistrate legal într-o tară din Uniunea Europeană în afara zonei euro. Se defalcă în subcategoriile:

• transferuri de credit, din care:

- initiate pe suport hârtie;

- initiate electronic;

• debitare directă;

• cecuri;

• alte instrumente de plată.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor de transfer trimise de participanti din Uniunea

Europeană în afara zonei euro

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzactionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

28.

Tranzactii trimise de participantii din afara UE

numărul/valoarea tranzactiilor procesate într-un sistem de plăti non-TARGET, în care participantul care transmite mesajul de plată în sistem este o institutie de credit înregistrată legal într-o tară din afara Uniunii Europene sau o sucursală situată în România a unei institutii de credit înregistrate legal într-o tară din afara Uniunii Europene. Se defalcă în subcategoriile:

• transferuri de credit, din care:

- initiate pe suport hârtie;

- initiate electronic;

• debitare directă;

• cecuri;

• alte instrumente de plată.

Măsurare: numărul/valoarea tranzactiilor de transfer trimise de participanti din afara Uniunii

Europene

Perioada de referintă: total anual

Moneda de tranzactionare: moneda natională

Moneda de raportare: moneda natională

29.

Rata de concentrare

cota de piată a primilor 5 participanti având cel/cea mai mare număr/valoare al/a tranzactiilor de plată trimise în sistem. Banca centrală poate fi inclusă. Măsurare: procente Perioada de referintă: anual

 

ANEXA Nr. 2

 

Tabel 1

 

Numărul de participanti directi

 

la sfârsitul anului

 

 

Bănci centrale

Total

Participanti directi

Nationali

Nonnationali

Contrapărti centrale

 

 

 

Depozitari centrali

 

 

 

Institutii de credit

 

 

 

Altii

 

 

 

 

Tabel 2a

 

Valoarea valorilor mobiliare detinute în conturi la depozitarul central

 

la sfârsitul anului (mil. RON)

 

 

 

Valoare totală a valorilor mobiliare înregistrate în conturile depozitarului central

Valoare totală a valorilor mobiliare înregistrate în conturi la depozitarul central

Valori

mobiliare

înregistrate la

depozitarul

central

Valori mobiliare transferate către depozitarul

Total

 

 

Înregistrate în contul

Total

alt depozitar central

(bancă) custode

altui depozitar central

altor participanti

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2b

 

la sfârsitul anului

Numărul total de coduri ISIN ale valorilor mobiliare, altele decât cele de îndatorare înregistrate în conturi la depozitarul central

 

din care numărul de coduri ISIN pentru care nu sunt disponibile preturi (de piată)

 

 

Tabel 3

 

Numărul de instructiuni procesate

 

total anual (mii)

 

 

 

 

 

Numărul de instructiuni procesate

Total

Numărul de transferuri interne

între conturi la depozitarul central,

fără a implica un „link account”

la un alt depozitar central

Numărul de transferuri interne

între conturile depozitarului central,

cel putin un cont fiind un „link account”

la un alt depozitar central

Numărul de transferuri prin conturile

depozitarului central cu legătură la un alt

depozitar central către altă entitate

(doar un cont al depozitarului central

este creditat sau debitat)

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Nu se vor raporta instructiunile privind operatiunile corporatiste si cele de plasare a noilor emisiuni si, respectiv, de răscumpărare.

Fiecare tranzactie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.


           

Tabel 4

 

Valoarea instructiunilor procesate

 

total anual (mil. RON)

 

 

 

 

 

Valoarea instructiunilor procesate

Total

Valoarea transferurilor interne

între conturile depozitarului central,

fără a implica un „link account”

la un alt depozitar central

Valoarea transferurilor interne

între conturile depozitarului central,

cel putin un cont fiind un „link account”

la un alt depozitar central

Valoarea transferurilor prin conturile

depozitarului central cu legătură la un alt

depozitar central către altă entitate

(doar un cont al depozitarului central

este creditat sau debitat)

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Nu se vor raporta instructiunile privind operatiunile corporatiste si cele de plasare a noilor emisiuni si, respectiv, de răscumpărare. Fiecare tranzactie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

 

Tabel 5

 

Numărul de instructiuni procesate prin contul contrapărtii centrale a depozitarului central

 

total anual (mii)

 

 

 

 

 

Numărul de instructiuni procesate

Total

Numărul de transferuri interne

între conturile depozitarului central,

fără a implica un „link account”

la un alt depozitar central

Numărul de transferuri interne

între conturile depozitarului central,

cel putin un cont fiind un „link account”

la un alt depozitar central

Numărul de transferuri prin conturile

depozitarului central cu legătură la un alt

depozitar central către altă entitate

(doar un cont al depozitarului central

este creditat sau debitat)

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Nu se vor raporta instructiunile privind operatiunile corporatiste si cele de plasare a noilor emisiuni si, respectiv, de răscumpărare. Fiecare tranzactie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.

 

Tabel 6

 

Valoarea instructiunilor procesate prin contul contrapărtii centrale a depozitarului central

 

total anual (mil. RON)

 

 

 

 

 

Valoarea instructiunilor procesate

Total

Valoarea transferurilor interne

între conturile depozitarului central,

fără a implica un „link account”

la un alt depozitar central

Valoarea transferurilor interne

între conturile depozitarului central,

cel putin un cont fiind un „link account”

la un alt depozitar central

Valoarea transferurilor prin conturile

depozitarului central cu legătură la un alt

depozitar central către altă entitate

(doar un cont al depozitarului central

este creditat sau debitat)

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

fără plată

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Nu se vor raporta instructiunile privind operatiunile corporatiste si cele de plasare a noilor emisiuni si, respectiv, de răscumpărare. Fiecare tranzactie va fi raportată o singură dată într-o singură coloană.


 

Tabel 7 Noi emisiuni si răscumpărări înregistrate în conturi la depozitarul central

 

total anual

 

 

 

Numărul de noi emisiuni si răscumpărări (mii)

Valoarea noilor emisiuni si a răscumpărărilor (mil. RON)

Total

Număr de noi emisiuni

Număr de răscumpărări

Total

Valoarea noilor emisiuni

Valoarea răscumpărărilor

Obligatiuni

 

 

 

 

 

 

Valori mobiliare de îndatorare pe termen scurt

 

 

 

 

 

 

Actiuni

 

 

 

 

 

 

din care unit-uri/părti în fonduri de investitii

 

 

 

 

 

 

Alte valori mobiliare

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la sfârsitul anului

 

Tabel 1 Numărul de participanti directi

 

 

 

Total

 

 

Numărul total de membri compensatori

Nationali

din care înregistrati

în afara tării, dar

care participă printr-o

sucursală (din tara

în care se află

contrapartea centrală)

Nonnationali din UE

Nonnationali din afara UE

TOTAL

 

 

 

 

 

Bănci centrale

 

 

 

 

 

Contrapărti centrale

 

 

 

 

 

Institutii de credit

 

 

 

 

 

Altii

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Contracte cu instrumente financiare derivate non-OTC decontate

 

total anual

 

 

 

Numărul total de contracte cu instrumente financiare derivate non-OTC decontate (mii)

Valoarea totală a contractelor cu instrumente financiare derivate non-OTC decontate (mil. RON)

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

 

 

 

 

 

 

Contracte futures bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Contracte cu optiuni bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare derivate bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Contracte futures bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

Contracte cu optiuni bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se vor raporta doar contractele non-OTC care au fost încheiate/tranzactionate pe piete regulate sau pe platforme de tranzactionare multilaterale, incluzând si contractele introduse sau executate, pe baza unor întelegeri prealabile, pe pietele regulate sau pe platformele de tranzactionare multilaterale.


 

Tabel 3 Contracte cu instrumente financiare derivate OTC decontate

 

total anual

 

 

Numărul total de contracte cu instrumente financiare derivate OTC decontate (mii)

Valoarea totală a contractelor cu instrumente financiare derivate OTC decontate (mil. RON)

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

 

 

 

 

 

 

Contracte futures bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Contracte cu optiuni bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare derivate bazate pe active financiare

 

 

 

 

 

 

Contracte futures bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

Contracte cu optiuni bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

Alte instrumente financiare derivate bazate pe (active) mărfuri

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se vor raporta doar contractele OTC care au fost încheiate/tranzactionate în afara pietelor regulate sau a platformelor de tranzactionare multilaterale.

 

Tabel 4 Contracte repo decontate

 

total anual

 

 

Numărul total de contracte repo decontate (mii)

Valoarea totală a contractelor repo decontate (mil. RON)

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

cu decontare în EUR

cu decontare în alte valute

Total

 

 

 

 

 

 

Contracte repo bazate pe valori mobiliare de îndatorare

 

 

 

 

 

 

Contracte repo bazate pe actiuni