MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 175 (XIX) - Nr. 571          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 21 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

834. - Hotărâre pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

 

907. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetătenilor apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay

 

914. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea

 

916. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

920. - Hotărâre privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

155. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

607/914. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale si locale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

2.382. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

 

7.550. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor procedurale interne ale Autoritătii Nationale a Vămilor privind achizitia imobilelor (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile)

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 63 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013, pe durata de implementare a acestuia, ca structură natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional si strategic în procesul de implementare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013, prevăzut în anexa nr. 2, si Codul de conduită, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 3. - Comitetul de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013 îsi adoptă propriul regulament de organizare si functionare, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 834.

 

ANEXA Nr. 1

 

Componenta Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

 

Presedinte: secretarul de stat coordonator al Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial de mediu

Reprezentantii autoritătilor, institutiilor si organismelor cu rol de membri, respectiv observatori în Comitetul de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

Membri:

1. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - conducătorul Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial de mediu;

2. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - directia de specialitate pentru biodiversitate;

3. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - directia de specialitate pentru managementul resurselor de ape;

4. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - directia de specialitate pentru managementul deseurilor;

5. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - directia de specialitate pentru controlul poluării si protectia atmosferei;

6. Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale;

7. Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea de management pentru Programul operational asistentă tehnică;

8. Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea de certificare si plată;

9. Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea de management pentru Programul operational cresterea competitivitătii economice;

10. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Autoritatea de management pentru Programul operational dezvoltarea resurselor umane;

11. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - Autoritatea de management pentru Programul operational regional;

12. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor - departamentul de specialitate pentru coordonarea lucrărilor publice si reglementărilor în constructii;

13. Ministerul Internelor si Reformei Administrative - secretar de stat;

14. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Autoritatea de management pentru Programul national pentru dezvoltare rurală;

15. Ministerul Transporturilor - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de transport;

16. Ministerul Sănătătii Publice - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti;

17. Administratia Natională „Apele Române”;

18. Asocia t ia Română a Apei;

19. Asociaia Profesională „COGEN ROMANIA” (Asociatia Producătorilor de Energie Termică în Cogenerare);

20. Asociatia Română de Salubritate;

21. Organizatia Profesională si Patronală REMAT;

22. Academia Română;

23. Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati;

24. Asociatia Municipiilor din România;

25. Reprezentant al ONG de mediu;

26. Reprezentant al ONG de mediu;

27. Autoritatea Na t ională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităi Publice

Observatori:

1. Comisia Europeană

2. JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions (BEI+BERD)

3. Consiliul Economic si Social

4. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia programare si evaluare

5. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia fond de coeziune

6. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia fonduri structurale

7. Autoritatea de management pentru Programul Operational sectorial de mediu - Directia asistentă tehnică

8. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia Control Financiar

9. Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial de mediu - Directia plăti

10. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Bacău

11. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Bucuresti

12. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Craiova

13. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Cluj

14. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Galati

15. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Sibiu

16. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Pitesti

17. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - organism intermediar Programul operational sectorial de mediu Timisoara

18. Ministerul Economiei si Finantelor - unitatea centrală de evaluare

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare a Comitetului de monitorizare a Programului operational sectorial de mediu 2007-2013

 

ARTICOLUL 1

Dispozitii generale

 

(1) Comitetul de monitorizare (denumit în continuare CM) a Programului operational sectorial de mediu, denumit în continuare POS Mediu, este structura natională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a POS Mediu, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 210 din 31 iulie 2006.

(2) Prezentul regulament stabileste atributiile si modul de organizare si functionare a CM POS Mediu.

(3) CM va functiona pe toată perioada de implementare a POS Mediu.

 

ARTICOLUL 2

Atributiile CM

 

În vederea asigurării eficacitătii si calitătii implementării POS Mediu, CM îndeplineste următoarele atributii:

a) analizează si aprobă criteriile de selectie a operatiunilor finantate în cadrul POS Mediu în termen de cel mult 6 luni de la aprobarea POS Mediu de Comisia Europeană si aprobă orice revizuire a acestor criterii în concordantă cu cerintele programării;

b) analizează periodic progresul înregistrat în atingerea obiectivelor POS Mediu pe baza documentelor elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu si face recomandări;

c) examinează rezultatele implementării, prin prisma atingerii obiectivelor aferente fiecărei axe prioritare, precum si rezultatele evaluărilor POS Mediu efectuate conform art. 48(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului si face recomandări;

d) este informat cu privire la rapoartele de evaluare înainte de transmiterea acestora către Comisia Europeană, conform art. 48(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

e) analizează si aprobă rapoartele anuale si Raportul final de implementare pentru POS Mediu elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu;

f) este informat cu privire la raportul anual de control al Autoritătii de audit cu privire la POS Mediu sau sectiunea de raport care se referă la POS Mediu, în cazul în care raportul anual de control se realizează pentru mai multe programe operationale, precum si cu privire la comentariile formulate de Comisia Europeană, după examinarea acelui raport sau a acelei sectiuni de raport;

g) poate propune Autoritătii de management revizuirea sau modificarea POS Mediu pentru a face posibilă realizarea obiectivelor programului sau pentru îmbunătătirea managementului acestuia, inclusiv a managementului financiar;

h) examinează si aprobă orice propunere de amendare a continutului deciziei Comisiei Europene cu privire la contributia fondurilor pentru POS Mediu;

i) analizează si aprobă propunerile de modificare a alocărilor financiare între axele prioritare din cadrul POS Mediu, elaborate de Autoritatea de management pentru POS Mediu;

j) este informat cu privire la Planul de comunicare al POS Mediu si la progresul înregistrat în implementarea măsurilor de informare si publicitate realizate, precum si cu privire la mijloacele de comunicare utilizate;

k) aprobă si amendează propriul regulament de organizare si functionare, respectând prevederile prezentului regulament-cadru.

 

ARTICOLUL 3

Componenta CM

 

(1) Componenta CM este stabilită cu respectarea principiului parteneriatului, reprezentativitătii si egalitătii de sanse.

(2) CM este alcătuit din presedinte, membri si observatori.

(3) Nominalizarea reprezentantilor autoritătilor, institutiilor si organismelor prevăzute în anexa nr. 1 se face de către conducătorii acestora.

(4) Componenta nominală a CM, precum si orice modificări aduse acesteia se stabilesc prin ordin al conducătorului institutiei în cadrul căreia functionează Autoritatea de management pentru POS Mediu.

 

ARTICOLUL 4

Presedintele

 

(1) CM este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, care coordonează activitatea Autoritătii de management pentru POS Mediu.

(2) Presedintele poate delega această functie conducătorului Autoritătii de managment pentru POS Mediu, în baza unui mandat scris.

(3) Presedintele CM îndeplineste următoarele atributii:

a) convoacă si conduce reuniunile CM;

b) aprobă documentele ce urmează a fi transmise tuturor participantilor la reuniuni, lista invitatilor, precum si proiectul ordinii de zi a sedintelor;

c) aprobă, după caz, publicarea pe site-ul Autoritătii de management a documentelor discutate în cadrul reuniunilor CM;

d) semnează hotărârile CM si procesele-verbale ale reuniunilor;

e) reprezintă CM în relatiile cu tertii, în special în relatia cu presa si publicul;

f) invită la reuniunile CM persoane cu competente relevante în raport cu temele înscrise pe ordinea de zi, pentru prezentarea unei opinii specializate în vederea fundamentării deciziilor CM, dacă este cazul.

 

ARTICOLUL 5

Membrii si observatorii

 

(1) Membrii CM sunt membri titulari si înlocuitori.

(2) Observatorii sunt invitati să participe la sedintele CM.

(3) Observatorii nu au drept de decizie. Acestia au un rol consultativ si pot face propuneri pe care CM le poate dezbate si aproba.

(4) Membrii titulari, înlocuitorii si observatorii primesc de la Secretariatul permanent acelasi set de informatii si materiale, precum si procesele-verbale ale reuniunilor CM.

(5) Membrii CM au obligatia de a participa la reuniunile si activitătile CM si de a îndeplini responsabilitătile ce decurg din deciziile adoptate de acesta.

(6) Membrii CM au dreptul de a transmite propuneri pentru discutii Secretariatului permanent.

(7) Desemnarea si schimbarea membrilor titulari si înlocuitori, precum si a observatorilor se fac de către conducătorul institutiei reprezentate în CM, prin notificare transmisă Secretariatului permanent al CM.

(8) În cazul în care membrul titular/înlocuitorul nu participă la două reuniuni succesive, presedintele CM poate solicita institutiei/organismului/organizatiei care l-a desemnat revocarea acestuia si nominalizarea altor reprezentanti.

(9) Schimbarea unui membru al CM se realizează de institutia reprezentată în acest organism si se comunică în scris Secretariatului CM, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării acestei decizii.

(10) În caz de indisponibilitate, membrii CM deleagă responsabilitatea luării deciziei unui înlocuitor din aceeasi institutie, în baza unui mandat scris, din partea autoritătii, institutiei sau organismului respectiv. Fiecare membru titular are dreptul la un singur înlocuitor.

(11) Mandatul prevăzut la alin. (10) se transmite în scris Secretariatului permanent, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea datei reuniunii CM.

(12) Membrii titulari, înlocuitorii acestora si observatorii îsi exercită functiile cu titlu gratuit.

 

ARTICOLUL 6

Secretariatul permanent

 

(1) Activitatea CM este asistată de un Secretariat permanent, asigurat de Autoritatea de management pentru POS Mediu si coordonat de presedintele CM.

(2) Secretariatul îndeplineste următoarele atributii:

a) asigură pregătirea reuniunilor CM;

b) elaborează ordinea de zi a reuniunilor CM si pregăteste documentele suport;

c) transmite cu cel putin 20 de zile lucrătoare înainte invitatiile pentru sedintele CM. Invitatiile cuprind, în mod obligatoriu, ziua, ora, locul desfăsurării si ordinea de zi, precum si adresa site-ului care contine informatii privind reuniunea;

d) transmite în scris membrilor CM, cu cel putin 10 zile lucrătoare înainte, documentele suport ale reuniunii, aprobate de presedinte;

e) păstrează si înregistrează corespondenta si documentele aferente organizării CM, precum si documentele transmise membrilor CM pentru pregătirea reuniunilor CM. Asigură activitătile de înregistrare si arhivare a documentelor CM;

f) participă la întâlnirile CM si redactează procesele-verbale, pe care le distribuie tuturor membrilor CM, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care a avut loc sedinta;

g) publică pe site-ul Autoritătii de management ordinea de zi a sedintelor, procesele-verbale ale acestora, precum si documentele pentru care presedintele CM stabileste publicarea;

h) primeste si înregistrează mandatele scrise pentru delegarea de atributii, eliberate în conditiile prezentului regulament;

i) asigură asistentă de specialitate presedintelui CM;

j) monitorizează implementarea deciziilor CM si asigură schimbul de informatii referitor la acestea între părtile implicate.


 

ARTICOLUL 7

Reuniunile CM

 

(1) Reuniunile CM au loc semestrial si sunt convocate de presedintele CM.

(2) În cazuri deosebite se pot organiza reuniuni extraordinare ale CM, la initiativa presedintelui, la solicitarea Comisiei Europene sau la solicitarea a cel putin unei treimi din membrii CM. Solicitarea din partea membrilor este transmisă în scris Secretariatului permanent.

(3) Convocarea reuniunilor CM se face întotdeauna în scris.

(4) La începutul fiecărei reuniuni se adoptă ordinea de zi si se discută si aprobă minuta precedentei reuniuni a CM.

(5) La cererea membrilor CM, ordinea de zi comunicată initial poate fi completată si cu alte teme, cu conditia transmiterii documentelor respective în scris Secretariatului permanent, cu cel putin 10 zile înainte de data reuniunii, pentru a fi distribuită tuturor membrilor CM. Ordinea de zi finală va fi comunicată, în scris, membrilor CM, cu cel putin 5 zile înainte de data reuniunii.

(6) La sfârsitul fiecărei sedinte se stabileste data viitoarei reuniuni a CM, pe baza calendarului anual indicativ.

(7) Reuniunile CM nu au caracter public.

 

ARTICOLUL 8

Procesul decizional

 

(1) Sedintele CM se pot desfăsura numai în prezenta a cel putin jumătate plus unu din membrii cu drept de decizie.

(2) La stabilirea cvorumului de sedintă se iau în considerare numai membrii cu drept de decizie.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), reuniunea CM se amână, urmând să fie convocată o nouă sedintă în termen de 5 zile. Sedinta convocată în urma unei amânări se desfăsoară fără a mai fi necesară îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1).

(4) Ca regulă generală, CM adoptă hotărâri prin consens.

(5) În situatia în care nu se poate ajunge la consens, CM adoptă hotărâri prin votul a cel putin două treimi din numărul membrilor cu drept de decizie prezenti.

(6) În cazul în care există membri CM care au un potential conflict de interese în legătură cu subiectele în discutie, acestia se vor abtine de la exprimarea opiniei.

(7) Hotărârile adoptate de CM sunt comunicate de drept membrilor de Secretariatul permanent, după semnarea de către presedinte.

(8) În situatii exceptionale, la initiativa presedintelui, membrii pot fi consultati si în scris. Presedintele prezintă acestora în scris problemele apărute si solutiile identificate.

(9) În cazul în care Secretariatul permanent primeste obiectii scrise asupra documentelor transmise conform procedurii de consultare scrisă, acestea se transmit presedintelui, care dispune analiza obiectiilor si revizuirea documentului, dacă este cazul. Documentele revizuite vor fi retransmise tuturor membrilor CM pentru consultare.

(10) În lipsa unui răspuns scris din partea tuturor membrilor cu drept de decizie, în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii documentelor, acestea sunt considerate aprobate.

(11) Pentru respectarea principiului parteneriatului, consultările scrise se vor aplica doar în cazuri de urgentă, cu conditia existentei unei justificări corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 9

Circuitul si păstrarea documentelor

 

(1) Transmiterea oficială a documentelor către membrii CM se efectuează prin postă, fax sau curier, cu confirmarea primirii acestora.

(2) Pentru asigurarea operativitătii, documentele pot fi transmise, informal, si prin posta electronică.

(3) Secretariatul permanent asigură păstrarea tuturor documentelor aferente activitătii CM si arhivarea acestora.

 

ARTICOLUL 10

Codul de conduită

 

Membrii CM au obligatia de a respecta prevederile prezentului regulament-cadru de organizare si functionare, inclusiv prevederile Codului de conduită prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre.

 

ARTICOLUL 11

Dispozitii finale

 

CM va adopta propriul regulament de organizare si functionare, cu respectarea prezentului regulament-cadru.

 

ANEXA Nr. 3

 

CODUL DE CONDUITĂ

 

Membrii Comitetului de monitorizare (CM) au obligatia de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. Membrii trebuie să actioneze în interesul POS Mediu si în scopul implementării acestuia în conformitate cu obiectivele si scopurile stabilite.

2. Membrii vor lua decizii exclusiv în interesul public si nu vor actiona în scopul obtinerii de avantaje financiare sau alte beneficii materiale pentru ei însisi, familie sau prieteni.

3. Membrii vor anunta presedintelui CM, la începutul fiecărei reuniuni, orice conflict de interese, de exemplu, dacă în cadrul reuniunii se dezbate un subiect de pe ordinea de zi în cadrul căruia membrul CM are un interes material. De asemenea, dacă pe parcursul discutiilor CM apare în mod neasteptat un conflict de interese, respectivul membru al CM va înstiinta presedintele CM cu privire la existenta conflictului de interese. În astfel de situatii, membrii CM care au un potential conflict de interese cu subiectele în discutie se vor abtine de la exprimarea opiniei.

4. După reuniunile CM, membrii au responsabilitatea de a se asigura că principalele aspecte dezbătute si principalele decizii luate sunt comunicate în cadrul sectorului sau grupului de interese pe care îl reprezintă.

5. Membrii vor păstra confidentialitatea asupra acelor informatii a căror divulgare poate aduce prejudicii comerciale sau de altă natură sau asupra acelor informatii care nu pot fi făcute publice.

6. Membrii trebuie să se supună deciziilor CM.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetătenilor apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obtinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetătenilor apartinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama si Paraguay, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 20 februarie 2006, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 907.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea.

Art. 2. - Predarea-primirea părtii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 914.


 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Oradea,

Str. Umbrei nr. 4,

judetul Bihor

Statul român - Ministerul Apărării

Statul român - Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Mănăstirea „Sfintei Cruci” din Oradea

- imobil 814 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.718

- suprafata construită = 1.313,60 m2

- suprafata desfăsurată = 1.326,60 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 238.426 m2 (23,8426 ha)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După pozitia 112 de la domeniul „Sănătate si asistentă pedagogică” din anexa nr. 4 „Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala postliceală - nivelul 3 avansat de calificare” la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce o nouă pozitie, pozitia 113, cu următorul cuprins: „113. Pedagog de recuperare”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 916.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea subprogramelor si a obiectivelor de investitii ale programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Lista subprogramelor si a obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor prevăzute la alin. (1) este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Finantarea subprogramelor si a obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (2) se asigură în procent de 100% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. - În anul 2007, fondurile necesare subprogramelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în valoare totală de 14.250 mii lei, se asigură de la capitolul 74.01 „Protectia mediului”, titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”.

Art. 3. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile urmăreste si controlează modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 920.

 

ANEXĂ

 

LISTA

subprogramelor si a obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitii

Unitatea administrativ-teritorială beneficiară a subprogramului

1.

Îmbunătătirea calitătii apei pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” prin realizarea infrastructurii de apă si apă uzată în localitătile din Delta Dunării

 

1.1.

Reabilitare si extindere alimentare cu apă în localitatea Lunca, comuna Ceamurlia de Jos

Comuna Ceamurlia de Jos

1.2.

Alimentare cu apă în localitătile Valea Nucarilor si Iazurile, comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea

Comuna Valea Nucarilor

1.3.

Extindere si modernizare alimentare cu apă potabilă în localitatea Murighiol, judetul Tulcea

Comuna Murighiol

1.4.

Sistem de canalizare cu statie de epurare în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Tulcea

Comuna Sfântu Gheorghe

1.5.

Construire canalizare menajeră în sistem centralizat si statie de tratare ape uzate în localitatea Sarichioi, judetul Tulcea

Comuna Sarichioi

1.6.

Alimentare cu apă în localitatea Ilganii de Jos, comuna Nufăru, judetul Tulcea

Comuna Nufăru

1.7.

Reabilitare si extindere sistem alimentare cu apă în localitatea Mila 23, comuna Crisan, judetul Tulcea

Comuna Crisan

1.8.

Sistem de canalizare si statie de epurare în localitatea Malcoci, comuna Nufăru, judetul Tulcea

Comuna Nufăru

1.9.

Sistem de canalizare si statie de epurare în localitatea Nufăru, comuna Nufăru, judetul Tulcea

Comuna Nufăru

2.

Sistem integrat de gestionare a deseurilor în localitătile din Delta Dunării

 

2.1.

Sistem integrat pentru gestionarea deseurilor din localitătile din Delta Dunării

Judetul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 26.316 din 8 iunie 2007, întocmit de Directia generală de inspectii si coordonare P.I.F. din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, ordin ce a transpus prevederile Deciziei Comisiei 2002/349/EC ce stabileste lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspectie la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 8 mai 2002, p. 6–30.

Art. 2. - Listele cuprinzând animalele si produsele care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu directivele 91/496/CEE si 97/78/CE ale Consiliului sunt prevăzute în Decizia Comisiei 2007/275/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 116 p. 9-33.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si posturile de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

 

Bucuresti, 2 august 2007.

Nr. 155.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 607 din 25 iulie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 914 din 13 august 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Reabilitarea şi modernizarea retelei de drumuri judetene, străzi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei prioritare „Îmbunătătirea infrastructurii de transport regionale şi locale” din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuintelor şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finantelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuintelor şi ministrul economiei şi finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finantare semnat între beneficiar şi organismul intermediar, în numele şi pentru Autoritatea de management a Programului operational regional, denumit în continuare contract de finantare.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), următoarele cheltuieli efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale:

a) cheltuieli pentru elaborarea studiului de prefezabilitate;

b) cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren;

d) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic;

e) cheltuieli pentru achizitia terenului;

f) cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatii.

(3) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) lit. a)-e) se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 2. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind obtinerea terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protectia mediului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sunt considerate eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007.

(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă.

(4) În cazul amenajărilor pentru protectia mediului sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări şi actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantarea de copaci, reamenajarea de spatii verzi.

Art. 3. - Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitătilor includ cheltuielile cu lucrările efectuate în structura drumului pentru asigurarea utilitătilor publice.

Art. 4. - (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de proiectare şi asistentă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri şi autorizatii, proiectarea şi ingineria, consultanta şi asistenta tehnică.

(2) Pentru efectuarea studiilor de teren cheltuielile eligibile cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

(3) Pentru obtinerea de avize, acorduri şi autorizatii cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire conform legii;

b) obtinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;

c) obtinerea acordului de mediu;

d) obtinerea avizului PSI;

(4) În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea şi ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie);

b) plata verificării tehnice a proiectării;

c) elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor şi autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultantă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată şi de evaluare;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului proiectului finantat.

(6) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenta tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistentă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de şantier desemnati de autoritatea contractantă.

Art. 5. - (1) Pentru investitia de bază sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii şi instalatii, precum şi pentru dotări.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii şi instalatii cuprind cheltuielile aferente executiei obiectivului de investitie, şi anume cheltuieli de lucrări pentru reabilitarea şi modernizarea retelei de drumuri judetene şi cheltuieli de lucrări pentru reabilitarea retelei de străzi din mediul urban de gradul 1, 2 şi 3, inclusiv constructia de drumuri noi.

(3) Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

(5) În categoria cheltuielilor eligibile privind dotările se includ cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe şi respectă prevederile contractului de finantare.

Art. 6. - (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrările de constructii şi instalatii aferente organizării de şantier, activitătile conexe organizării de şantier şi cotele legale.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru organizarea de şantier cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăşurare a activitătii de constructii-montaj.

(3) Pentru realizarea lucrărilor de constructii şi instalatii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate pentru lucrările de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, branşarea la utilităti, realizarea de căi de acces.

(4) Cheltuielile eligibile aferente activitătilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de şantier;

b) taxe de amplasament;

c) închirieri de semne de circulatie;

d) întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale;

e) întreruperea temporară a circulatiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene;

f) contractele de asistentă cu politia rutieră;

g) contractele temporare cu furnizorii de utilităti şi cu unitătile de salubrizare.

(5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de constructii;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.


Art. 7. - (1) Cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile dacă sunt detaliate, în documentele justificative, corespunzător alin. (2) şi doar în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 5, în functie de natura şi complexitatea lucrărilor.

(2) În limita procentului stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

Art. 8. - Sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de audit şi cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finantare.

Art. 9. - Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă în conditiile respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei şi finantelor,

Varujan Vosganian

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) si ale art. 5 alin. (1) pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tariful de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de directiile judetene pentru cultură, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, în valoare de 15 lei, indiferent de domeniul din care fac parte aceste bunuri.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 2.382.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor procedurale interne ale Autoritătii Nationale a Vămilor privind achizitia imobilelor (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile)

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, modificată si completată prin Legea nr. 128/2007, si Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele procedurale interne ale Autoritătii Nationale a Vămilor privind achizitia imobilelor (teren/clădiri/alte bunuri imobile), cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 7.550.

 


ANEXĂ

 

NORME PROCEDURALE INTERNE

ale Autoritătii Nationale a Vămilor privind achizitia imobilelor (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentele norme procedurale interne asigură cadrul organizatoric si metodologia unitară, în cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, privind organizarea si desfăsurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie a terenurilor/clădirilor/altor bunuri imobiliare, denumite în continuare imobile, precum si criteriile de natură economică si tehnică care vor sta la baza atribuirii acestor contracte, prin utilizarea sistemului concurential.

Art. 2. - Achizitia de imobile de către Autoritatea Natională a Vămilor se va face numai în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, prin programul anual de investitii.

Art. 3. - Directia economică, investitii si administrarea serviciilor, prin Serviciul investitii, are obligatia, atunci când stabileste programul anual al achizitiilor de imobile, să tină seama de:

a) anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual;

b) necesitătile obiective de achizitie a imobilelor;

c) gradul de prioritate a necesitătilor prevăzute la lit. b).

 

CAPITOLUL II

Publicitate

 

Art. 4. - Autoritatea Natională a Vămilor va face anunturi publicitare în presă, cu minimum 28 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Art. 5. - Toate anunturile de participare la licitatie vor fi publicate, după caz, într-o publicatie de circulatie natională si pe plan local. Alegerea publicatiei se va face prin solicitarea de oferte de pret, pe cât posibil, de la cel putin 3 publicatii. Va fi selectată publicatia cu cel mai mic tarif de publicare.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea si continutul documentatiei de atribuire

 

Art. 6. - Directia economică, investitii si administrarea serviciilor din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, prin Serviciul investitii, va asigura întocmirea documentatiei de atribuire, fie prin specialisti din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, fie, în situatii speciale, prin angajarea de consultanti, având obligatia de a respecta prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, prevederile Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 68 si 69 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006.

Art. 7. - Documentatia de atribuire se va pune la dispozitie, contra cost sau prin mijloace electronice, tuturor solicitantilor, inclusiv celor cărora li s-a transmis o invitatie de participare. Pretul de vânzare al unui exemplar din documentatie nu trebuie să fie mai mare decât costul multiplicării acesteia, la care se poate adăuga costul transmiterii exemplarului de către Autoritatea Natională a Vămilor, dacă modalitatea de obtinere nu este preluarea directă de către ofertant.

Art. 8. - Documentatia de atribuire trebuie să cuprindă cel putin:

a) informatii generale privind Autoritatea Natională a Vămilor- adresă, telefon, fax, e-mail, mijloace de comunicare, persoane de contact si sursa de finantare;

b) informatii privind locul de procurare a documentatiei pentru licitatie, precum si de depunere a ofertelor;

c) cerintele minime de calificare solicitate de Autoritatea Natională a Vămilor si documentele care urmează să fie

prezentate de ofertant pentru a dovedi îndeplinirea cerintelor respective;

d) caietul de sarcini cuprinzând toate datele tehnice pe care trebuie să le respecte oferta, precum si instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertei tehnice;

e) instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare;

f) informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului.

Art. 9. - Documentatia de atribuire va contine 3 sectiuni, si anume:

Sectiunea I - Date generale si instructiuni pentru ofertanti, care vor cuprinde:

- informatii generale despre Autoritatea Natională a Vămilor si sursa de finantare;

- scopul achizitiei;

- principii care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică;

- procedura aplicabilă;

- date privind procurarea documentatiei de atribuire;

- informa t ii privind locul, data si ora depunerii ofertelor;

- informaii privind locul desfăsurării sedintei de deschidere a ofertelor;

- informatii privind modul de întocmire si prezentare a ofertelor;

- moneda în care se va exprima oferta;

- perioada de valabilitate a ofertei;

- modul de constituire a garantiei de participare la licitatie, precum si valoarea acesteia;

- prezentarea modului de desfăsurare a procedurii;

- criteriul aplicat pentru atribuirea contractului si modul de utilizare a acestuia;

- informatii privind modul de plată a pretului contractului;

- modalităti de predare-primire a imobilului;

- documentele solicitate de Autoritatea Natională a Vămilor privind calificarea ofertelor;

Sectiunea II - Caietul de sarcini se va elabora pe baza solicitărilor primite din teritoriu, care vor fi analizate si evaluate si care trebuie să se încadreze în sumele prevăzute în bugetul pe anul respectiv. Odată stabilit, acesta va fi supus aprobării conducătorului Autoritătii Nationale a Vămilor;

Sectiunea III - Lista formularelor solicitate si, după caz, modele ale acestor formulare;

Sectiunea IV - Modelul contractului si normele procedurale interne.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de evaluare. Atributii, componentă si constituire

 

Art. 10. - Prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor, se va constitui pentru fiecare contract în parte o comisie de evaluare, care va răspunde de următoarele activităti:

a) avizarea documentatiei de atribuire;

b) deschiderea ofertelor si a documentelor care însotesc oferta;

c) verificarea documentelor de calificare solicitate prin documentatia de atribuire;

d) deschiderea, examinarea si verificarea ofertelor;

e) vizitarea amplasamentelor;

f) elaborarea raportului procedurii de atribuire;

g) elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii, în cazuri justificate.


Art. 11. - Comisia de evaluare este formată din cel putin 5 membri din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, cu pregătire profesională si experientă relevante în domeniu, precum si cu probitate morală recunoscută. Din comisie va face parte, în mod obligatoriu, un specialist din Directia juridică din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor sau, după caz, din Serviciul juridic din directia regională pentru accize si operatiuni vamale, respectiv din Compartimentul juridic din cadrul directiei judetene pentru accize si operatiuni vamale. În cazuri exceptionale, temeinic fundamentate, din comisia de evaluare pot face parte si consultanti externi cu experientă si probitate morală.

Art. 12. - Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este totodată si presedinte al comisiei de evaluare si va fi conducătorul Autoritătii Nationale a Vămilor sau o persoană delegată de către acesta.

Art. 13. - Prin ordinul de numire a comisiei de evaluare pot fi nominalizati si membri de rezervă pentru membrii comisiei. Membrii de rezervă pot înlocui membri ai comisiei de evaluare, dacă acestia nu au posibilitatea din motive obiective să îsi îndeplinească atributiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă, care îsi va exercita atributiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 14. - Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant.

Art. 15. - Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare următoarele persoane:

a) sot/sotie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu ofertantul sau cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti;

b) persoanele care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti ori persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al acestora;

c) persoanele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

Art. 16. - (1) Pe parcursul desfăsurării procesului de evaluare membrii comisiei de evaluare si expertii cooptati au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de ofertanti.

(2) Membrii comisiei de evaluare nu au dreptul de a dezvălui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de licitatie informatii legate de activitatea de evaluare până când nu se comunică rezultatul licitatiei tuturor ofertantilor participanti.

Art. 17. - Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se obligă să respecte prevederile art. 13 si prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 14. Declaratia trebuie semnată înainte de sedinta de deschidere a ofertelor. În situatia în care unul dintre membrii comisiei de evaluare constată că se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 13 si/sau 14, acesta are obligatia de a solicita înainte de sedinta de deschidere înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu unul dintre membrii de rezervă.

Art. 18. - Activitatea desfăsurată în cadrul comisiei de evaluare face parte din atributiile de serviciu ale membrilor angajati permanenti ai Autoritătii Nationale a Vămilor.

 

CAPITOLUL V

Proceduri de achizitie si modul de aplicare a acestora

 

Art. 19. - Achizitia de imobile se va efectua prin aplicarea uneia dintre procedurile de mai jos:

- licitatie deschisă - procedura prin care orice ofertant interesat are dreptul de a depune ofertă;

- negociere cu o singură sursă - procedura prin care Autoritatea Natională a Vămilor se consultă si negociază clauzele contractuale si pretul cu un singur ofertant.

Art. 20. - Autoritatea Natională a Vămilor are dreptul de a achizi t iona direct imobile, în măsura în care valoarea estimată a achiziiei nu depăseste echivalentul în lei a 5.000 euro.

Art. 21. - Procedura de achizitie publică se va aplica numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) sunt asigurate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achizitie publică;

b) este întocmită documentatia de atribuire;

c) este constituită comisia de evaluare.

Art. 22. - De regulă, procedura de achizitie este licitatia deschisă. Procedura de negociere cu o singură sursă se va utiliza cu titlu de exceptie, în situatii temeinic justificate, în următoarele cazuri:

- atunci când la repetarea unei licitatii deschise s-a prezentat o singură ofertă care corespunde cerintelor caietului de sarcini;

- atunci când, ulterior atribuirii unui contract, din motive bine întemeiate este necesară extinderea imobilului achizitionat anterior;

- în cazuri de fortă majoră (calamitate naturală, conflagratie etc), în orice cazuri temeinic justificate care nu au putut fi prevăzute si ale căror circumstante nu se datorează sub nicio formă vreunei actiuni a Autoritătii Nationale a Vămilor, dar numai pentru achizitionarea imobilelor minim necesare pentru a face fată situatiei de extremă urgentă, într-o perioadă imediată, pe durata de actiune a situatiei respective sau în cazuri autorizate de acte normative;

- în cazul în care este imperios necesară înfiintarea, extinderea sau modernizarea unui birou vamal de frontieră.

Art. 23. - Licitatia deschisă se desfăsoară într-o singură etapă, după cum urmează:

a) avizarea de către comisia de evaluare a documentelor pentru licitatie;

b) aprobarea de către conducerea Autoritătii Nationale a Vămilor a documentatiei de atribuire si a calendarului licitatiei;

c) transmiterea spre publicare, conform prevederilor art. 4 si 5, a anuntului de participare;

d) transmiterea de invitatii de participare, după caz, persoanelor identificate că detin imobile cu caracteristici care se încadrează în cerintele cuprinse în caietul de sarcini;

e) transmiterea către solicitanti a unui exemplar din documentatia pentru licitatie contra cost sau în format electronic;

f) întocmirea si transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentatia de atribuire, solicitate de ofertantii care au obtinut un exemplar al documentatiei respective;

g) primirea pachetelor sigilate care contin ofertele si documentele care le însotesc;

h) îndeplinirea de către comisia de evaluare a atributiilor care îi revin, conform prevederilor cap. IV, respectiv:

- deschiderea ofertelor;

- verificarea existentei tuturor actelor solicitate prin documentatia de atribuire;

- vizitarea amplasamentelor;

- stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti;

- examinarea ofertelor calificate;

- respingerea ofertelor necorespunzătoare;


- evaluarea ofertelor corespunzătoare si stabilirea ofertei câştigătoare;

– întocmirea si înaintarea către conducerea Autoritătii Nationale a Vămilor a raportului procedurii de atribuire comisiei de evaluare cu privire la rezultatul procedurii de atribuire;

i) transmiterea către toti ofertantii a comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire;

j) elaborarea, în cazuri justificate, conform prevederilor art. 53, a unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire.

Art. 24. - Negocierea cu o singură sursă se desfăsoară într-o singură etapă, după cum urmează:

- consultarea si negocierea clauzelor contractuale si a pretului si stabilirea conditiilor finale ale contractului de achizitie, cu ofertantul.

 

CAPITOLUL VI

Modul de lucru al comisiei de evaluare

 

Art. 25. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si în locul indicate, după caz, în anuntul sau în invitatia de participare.

(2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singură motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectivă.

Art. 26. - (1) În cadrul sedintei de deschidere a ofertelor comisia de evaluare verifică modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le însotesc.

(2) Plicurile vor fi deschise de presedintele comisiei de evaluare, care are obligatia de a anunta următoarele informatii:

a) denumirea (numele) ofertantilor;

b) modificările si retragerile de oferte;

c) existenta garantiilor de participare;

d) elementele principale ale propunerilor financiare, inclusiv pretul;

e) orice alte detalii si precizări pe care comisia de evaluare le consideră necesare.

(3) Nicio ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu exceptia ofertelor întârziate, precum si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.

(4) Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de deschidere, care se păstrează la dosarul achizitiei, care trebuie să includă informatiile prevăzute la alin. (2) s i care urmează să fie semnat atât de membrii comisiei, cât i de reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. La cerere, se poate înmâna ofertantilor o copie a procesului-verbal.

(5) Comisia de evaluare va viziona pe teren toate ofertele prezentate.

Art. 27. - (1) Pentru asigurarea confidentialitătii asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de ofertanti comisia de evaluare are obligatia de a desfăsura activitătile de examinare si evaluare numai la sediul Autoritătii Nationale a Vămilor.

(2) La întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia.

Art. 28. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina mai întâi documentele care dovedesc proprietatea asupra imobilelor.

(2) După verificarea îndeplinirii cerintelor minime privind depunerea tuturor documentelor solicitate în vederea calificării, comisia de evaluare stabileste ofertantii calificati si, dacă este cazul, pe cei exclusi.

(3) Comisia de evaluare va examina documentele care dovedesc îndeplinirea cerintelor minime privind îndeplinirea conditiilor solicitate prin caietul de sarcini numai pentru acei ofertanti care nu au fost deja exclusi ca urmare a neîndeplinirii conditiilor referitoare la prezentarea actelor de calificare, coroborat cu concluziile desprinse în urma vizionării ofertelor pe teren.

(4) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

(5) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) oferta nu respectă cerintele prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de comisia de evaluare, clarificările solicitate;

c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, continutul ofertei sau pretul acesteia, cu exceptia situatiei în care modificarea este determinată de corectia erorilor aritmetice;

d) explicatiile solicitate conform alin. (4) nu sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.

Art. 29. – (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectia acestor erori, oferta sa va fi considerată necorespunzătoare si, în consecintă, va fi respinsă de comisia de evaluare.

(2) Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepantă între litere si cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

Art. 30. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a evalua toate ofertele corespunzătoare si, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câstigătoare pe baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(2) Atribuirea contractului de achizitie publică se face pe baza criteriului „pretul cel mai scăzut”, coroborat cu concluziile desprinse în urma vizionării imobilelor. Evaluarea ofertelor se realizează prin întocmirea clasamentului pe baza pretului în ordine crescătoare, în functie de modul în care ofertele răspund cerintelor caietului de sarcini, si a concluziilor desprinse în urma vizionării la fata locului. Se vor evidentia avantajele si dezavantajele pentru fiecare ofertă.

Art. 31. – Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerintelor minime prevăzute în caietul de sarcini.

Art. 32. – Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor aprobate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv.

Art. 33. – (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) În cazul în care se ajunge în situatia ca prevederile alin. (1) să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergente de păreri între membrii comisiei de evaluare, presedintele acesteia are obligatia de a solicita reanalizarea punctelor de divergentă, în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei câstigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finală se adoptă cu votul majoritătii simple.

(3) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atasează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 34. – (1) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai multi ofertanti a/au omis să prezinte anumite documente, aceasta va solicita ofertantilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen în limita a 72 de ore de la momentul solicitării.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita unui ofertant completarea unui document care lipseste, în oricare dintre următoarele situatii:


a) în documentatia de atribuire a fost mentionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului;

b) ofertantul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentatiei de atribuire;

c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalti ofertanti, aducând-se atingere principiului tratamentului egal.

Art. 35. – Pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale acestora.

Art. 36. – (1) Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situatii:

a) a fost depusă după data si ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anuntul de participare sau în invitatie;

b) nu este însotită de garantia de participare, astfel cum a fost solicitată în documentatia de atribuire;

c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineste cerintele minime de calificare;

d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă ce nu poate fi luată în considerare;

e) pretul inclus în oferta financiară depăseste valoarea fondurilor aprobate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv.

(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situatii:

a) nu satisface cerintele caietului de sarcini;

b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate;

c) ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare.

Art. 37. – Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

Art. 38. – După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de toti membrii comisiei, inclusiv de presedintele acesteia. Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autoritătii contractante spre aprobare.

Art. 39. – (1) După elaborarea raportului procedurii de atribuire, toti ofertantii vor fi informati asupra rezultatului aplicării procedurii, în cel mult 3 zile lucrătoare de la elaborarea raportului.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor va încheia contractul de achizitie cu ofertantul declarat câstigător numai după 7 zile de la data transmiterii comunicării rezultatului aplicării procedurii.

(3) În situatia în care ofertantul declarat câstigător nu semnează contractul, fie va fi invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, fie se repetă procedura de atribuire a contractului de achizitie publică.

 

CAPITOLUL VII

Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică. Reguli generale

 

Art. 40. – Orice ofertant român sau străin, persoană fizică ori juridică, are dreptul de a participa, în conditiile prezentelor norme procedurale interne, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie imobile.

Art. 41. – (1) În cazul aplicării procedurii de licitatie deschisă, numărul de ofertanti care au dreptul de a depune ofertă este nelimitat.

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa cu una sau mai multe oferte de imobile.

(3) Procedura de licitatie deschisă va fi în mod obligatoriu repetată în cazul în care numărul de oferte este mai mic de 2.

(4) În cazul în care, în urma repetării procedurii, numărul de oferte este mai mic de 2, se va atribui contractul de achizitie publică ofertantului care a depus ofertă corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VIII

Calificarea ofertantilor

 

Art. 42. - Prin documentatia de atribuire se vor solicita toate documentele considerate necesare clarificării statutului juridic si pentru a se face dovada detinerii în proprietate a imobilului respectiv de către ofertant.

Art. 43. - Poate fi exclusă din procedura de achizitie orice ofertă care se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu este prezentată la deschidere garantia de participare;

b) nu sunt prezentate actele solicitate în original;

c) imobilul nu este liber de sarcini;

d) sunt furnizate informatii neconforme realitătii;

e) nu sunt îndeplinite obligatiile de plată exigibile a impozitelor si taxelor către stat, referitoare la imobilul ofertat.

Art. 44. – Ofertantul are obligatia de a prezenta toate documentele cerute prin „Instructiunile pentru ofertanti”, în forma solicitată, în conditiile impuse prin documenta t ia de atribuire.

Art. 45. - Comisia de evaluare are obligaia de a respecta caracterul confidential al informatiilor prezentate de ofertanti.

 

CAPITOLUL IX

Modul de prezentare si depunere a ofertelor

 

Art. 46. - Ofertele vor fi depuse în conformitate cu precizările cuprinse în „Instructiunile pentru ofertanti”, din documentatia de atribuire.

Art. 47. - Prin „Instructiunile pentru ofertanti” se va stabili si perioada de valabilitate a ofertelor. Aceasta se va calcula astfel încât să fie acoperită întreaga perioadă necesară evaluării ofertelor si semnării contractului.

Art. 48. - Perioada de valabilitate a ofertei reprezintă perioada de timp în care valoarea ofertei nu poate fi modificată.

Art. 49. - (1) Perioada de valabilitate va fi de minimum 30 de zile, dar nu mai mare de 90 de zile.

(2) În situatii exceptionale, perioada de valabilitate a ofertelor poate fi prelungită cu maximum 30 de zile, la solicitarea Autoritătii Nationale a Vămilor si cu acordul ofertantilor. În situatia în care ofertantii sunt de acord cu prelungirea valabilitătii, acestia nu au dreptul de a solicita modificarea valorii ofertei. În situatia în care unul dintre ofertanti nu este de acord cu prelungirea valabilitătii, Autoritatea Natională a Vămilor va returna oferta acestuia, împreună cu garantia pentru participare.

 

CAPITOLUL X

Garantia pentru participare la licitatie

 

Art. 50. - (1) Toti ofertantii au obligatia de a depune, odată cu oferta, o garantie de participare care are scopul de a proteja Autoritatea Natională a Vămilor fată de riscul unui comportament necorespunzător al acestora pe toată perioada de la deschiderea ofertelor până la semnarea contractului.

(2) Cuantumul garantiei pentru participare se va stabili prin documentatia de atribuire; acesta va fi egal cu valoarea tuturor cheltuielilor efectuate în vederea pregătirii, deschiderii si comparării ofertelor.

(3) Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie să fie cel putin egală cu perioada de garantie a ofertelor.

(4) În situatia în care se solicită prelungirea valabilitătii ofertelor, ofertantii au obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei pentru participare în mod corespunzător.

(5) Garantia pentru participare se va exprima în lei si poate fi constituită, la propunerea comisiei de evaluare, în una dintre următoarele forme:

- scrisoare de garantie bancară în favoarea Autoritătii Nationale a Vămilor;

– ordin de plată în contul Autoritătii Nationale a Vămilor, cu conditia confirmării acestora de către banca emitentă, până la data deschiderii ofertelor;

- a unei sume în numerar, depusă la casieria unitătii vamale în raza căreia se desfăsoară procedura de achizitie.

Art. 51. - Garantia pentru participarea la procedura de achizitie se pierde în următoarele situatii:

- ofertantul îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- ofertantul desemnat câstigător nu semnează contractul de achizitie.

Art. 52. - Garantia pentru participarea la procedura de achizitie se returnează, fără alte obligatii din partea Autoritătii Nationale a Vămilor, în următoarele conditii:

a) ofertantului câstigător, în termen de 3 zile lucrătoare de la semnarea procesului-verbal de predare-primire;

b) ofertantilor necâstigători, în cel mult 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achizitie.

 

CAPITOLUL XI

Anularea licitatiei

 

Art. 53. - Autoritatea Natională a Vămilor are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si oricum înainte de data semnării contractului si numai în următoarele cazuri:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei, respectiv numărul de oferte este mai mic decât cel prevăzut pentru fiecare procedură de prezentele norme procedurale interne;

b) niciunul dintre ofertanti nu a îndeplinit conditiile de calificare prevăzute în documentatia de atribuire;

c) au fost prezentate numai oferte neconforme, inacceptabile sau necorespunzătoare;

d) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 54. - Decizia de anulare nu creează vreo obligatie Autoritătii Nationale a Vămilor fată de participantii la procedura de achizitie, cu exceptia returnării garantiei pentru participare.

Art. 55. - Autoritatea Natională a Vămilor are obligatia de a comunica în scris tuturor ofertantilor decizia de anulare.

 

CAPITOLUL XII

Dosarul achizitiei publice

 

Art. 56. - Pentru fiecare achizitie în parte se va întocmi un dosar al acesteia.

Art. 57. - Dosarul achizitiei va cuprinde cel putin următoarele documente:

- nota de fundamentare privind achizitia, întocmită de Directia economică, investitii si administrarea serviciilor pe baza datelor transmise de structura vamală din teritoriu, pe raza căreia urmează să se facă achizitia, si aprobată de conducerea Autoritătii Nationale a Vămilor, din care trebuie să rezulte că sunt aprobate fondurile necesare achizitiei;

- anuntul si/sau invitatiile de participare;

- documentatia de atribuire, inclusiv clarificările solicitate de ofertanti si răspunsurile aferente transmise de Autoritatea Natională a Vămilor;

- notă justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere cu o singură sursă, dacă este cazul;

- notă de estimare a valorii achizitiei, în cazul achizitiei directe;

- decizia de numire a comisiei de evaluare;

- procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;

- lista cuprinzând denumirea/numele ofertantilor;

- clarificările si/sau completările solicitate ofertantilor de către comisia de evaluare si răspunsurile aferente acestora;

- raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică;

- contractul de achizitie publică, semnat;

- procesul-verbal de predare-primire a imobilului.

 

CAPITOLUL XIII

Căi de atac

 

Art. 58. - Împotriva raportului comisiei de evaluare cu privire la rezultatul licitatiei se poate formula contestatie la Autoritatea Natională a Vămilor, în termen de 7 zile de la comunicare.

Art. 59. - Contestatia va fi solutionată, în termen de maximum 10 zile de la înregistrare, de o comisie constituită prin ordin al conducătorului Autoritătii Nationale a Vămilor, din care nu au dreptul să facă parte membrii comisiei de evaluare.

Art. 60. - Persoana nemultumită de această solutie se poate adresa instantei judecătoresti, conform legii contenciosului administrativ.