MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 575         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

837. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic

 

929. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 

930. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

680. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare

 

865. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

1.338. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale si de medicină dentară

 

1.397. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

533. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „UNIVERSAL INSURANCE BROKER” - S.R.L.

 

548. - Decizie privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale „DELTA ASIGURĂRI” - S.A..

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

2/II. - Hotărâre privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiintarea Centrului National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) asigură îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial - dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 2, domeniile majore de interventie

2.1 (tranzitia de la scoală la viata activă) si 2.3 (accesul si participarea la formarea profesională continuă).”

2. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi ale Centrului National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic este de 87 în anul 2007 si de 154 începând cu anul 2008, prin majorarea numărului total aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru institutiile publice finantate din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 837.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 august 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro care poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 49 si în anexa nr. 10, dacă aceste dispozitive au fost supuse evaluării conformitătii potrivit art. 15—18.”

2. Alineatul (3) al articolului 22 se abrogă.

3. Alineatul (3) al articolului 31 se abrogă.

4. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

„Art. 591. - Ministerul Sănătătii Publice comunică Comisiei Europene actele normative interne adoptate în domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.”

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 61 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană se admit distribuirea contra cost sau gratuit si/sau punerea în functiune a dispozitivelor cu marcaj CS aplicat în


conditiile prevăzute la art. 63, introduse pe piată anterior datei mentionate.

(2) Se interzice, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, aplicarea pe acelasi dispozitiv a marcajului CS si a marcajului CE.”

6. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 11 alin. (2), ale art. 14 alin. (2), ale art. 40 alin. (2), ale art. 42 alin. (2), ale art. 44 alin. (2) si ale art. 47 alin. (3), care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.”

7. După articolul 69 se introduce următoarea mentiune:

„Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei

Parlamentului European si a Consiliului 98/79/CE din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene L 331 din 7 decembrie 1998.”

8. Titlul anexei nr. 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„MARCAJUL DE CONFORMITATE CE”

9. În anexa nr. 10, punctele 1 si 2 se abrogă.

10. Litera b) a punctului 3 din anexa nr. 10 va avea următorul cuprins:

„b) dacă marcajul este mărit sau micsorat, proportiile redate în figură trebuie respectate;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Székely,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 929.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 30.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru finantarea programelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la capitolul 70.01 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», titlul «Fondul national de dezvoltare».”

3. Anexa privind Lista cu programele din domeniul lucrărilor publice care se finantează din Fondul national de dezvoltare se completează cu un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Denumirea programului

 

Valoarea

- mii lei -

„3.

Programul prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezăminte culturale de drept public, în localitătile unde nu există astfel de institutii, în mediul rural si mic urban

2.000”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 930.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale;

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 din sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins:

„2. Potrivit legii, Declaratia nominală se depune lunar, la data stabilită de casa teritorială de pensii în a cărei rază îsi are sediul angajatorul persoană juridică sau îsi are domiciliul angajatorul persoană fizică, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contributia de asigurări sociale.

Declaratia nominală se depune, indiferent de numărul mediu lunar de asigurati, pe suport electronic, însotit de suportul hârtie, în formatul prevăzut în «Modalităti de transmitere pe cale electronică a Declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat», prezentate în anexa nr. 1.4.

Declaratia nominală pe suport de hârtie va purta semnăturile persoanelor autorizate si stampila angajatorului.

Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a înscrie în declaratia nominală inclusiv persoanele cu care nu au raport de muncă sau de serviciu, dar cărora le achită drepturi bănesti asupra cărora se datorează contributia individuală de asigurări sociale stabilită de lege.

Declararea privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 si 1.2 la Declaratia nominală, fără plafonarea bazei de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, se face de către angajatori începând cu raportarea obligatiilor de plată aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achită veniturile realizate de asigurati.”

2. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii „CAS datorată de asigurat”, care se regăseste la punctul 5 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale”, va avea următorul cuprins:

„Rubrica CAS datorată de asigurat se completează cu cuantumul obligatiei individuale de plată. Contributia individuală de asigurări sociale se determină aplicându-se cota de contributie individuală de asigurări sociale prevăzută de lege asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat si baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale, aferentă indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate.”

3. Paragraful referitor la modul de completare a rubricii „E. Total fond salarii brute realizate”, care se regăseste la punctul 5 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale”, va avea următorul cuprins:

„Rubrica E. Total fond salarii brute realizate se completează cu totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguratii înscrisi în anexa nr. 1.1, la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale. În această rubrică nu se include baza de calcul a contributiei de asigurări sociale, aferentă indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate care se evidentiază la rubrica «I. Total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005».”

4. Punctul 7 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins:

„7. În sistemul public de pensii se pot asigura, prin contract de asigurare socială, persoanele care doresc să-si completeze venitul asigurat si care se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, respectiv:

a) desfăsoară activitate pe bază de contract individual de muncă;

b) sunt functionari publici;

c) desfăsoară activitate într-o functie electivă;

d) sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti;

e) sunt membri cooperatori într-o organizatie a cooperatiei mestesugăresti;

f) beneficiază de drepturi bănesti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

De asemenea, în sistemul public de pensii se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială, în conditiile legii, si alte persoane care nu se regăsesc în situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, inclusiv persoane care nu realizează venituri din activităti profesionale, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii.”

5. Punctul 10 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins:

„10. Sunt obligate să depună declaratie de asigurare persoanele care realizează venituri ca urmare a încadrării în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lege, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.

În categoria «persoane autorizate să desfăsoare activităti independente», prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. d) din lege, se încadrează persoanele care exercită profesiuni libere, si anume:

a) expert contabil;

b) contabil autorizat;

c) consultant de plasament în valori mobiliare;

d) medic;

e) farmacist;

f) medic veterinar;

g) psiholog cu drept de liberă practică; h) notar public;

i) auditor financiar;

j) practician în reorganizare si lichidare;

k) persoane autorizate să realizeze si să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei;

l) expert tehnic;

m) urbanist;

n) restaurator;

o) persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical;

p) consilier în proprietate industrială;

q) expert criminalist;

r) executor judecătoresc;

s) arhitect;

t) traducător autorizat;

u) consultant fiscal;

v) broker;

w) oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii reglementate, desfăsurată în mod independent, în conditiile legii, precum si persoanele care realizează venituri din practicarea unei meserii.

Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau pot fi transmise prin postă, cu confirmare de primire.

În cazul în care se constată că declaratia de asigurare transmisă prin postă este incompletă sau eronat întocmită, aceasta nu va fi luată în considerare decât dacă este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înstiintării de rectificare transmise de casa teritorială de pensii.

Nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare constituie, conform prevederilor art. 148 lit. a) din lege, contraventie si se sanctionează conform legii.

Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei comunicări de modificare, conform anexei nr. 5.

În cazul în care intervin modificări asupra elementelor din contractul de asigurare este obligatorie încheierea unui act aditional la contract, conform anexei nr. 6.

În situatia în care casa teritorială de pensii detine informatii certe cu privire la faptul că asiguratii pe bază de declaratie de asigurare nu mai îndeplinesc conditiile cerute de lege pentru a fi asigurati obligatoriu în sistemul public, poate proceda, după notificarea prealabilă, la încetarea, din oficiu, a calitătii de asigurat si a declaratiei de asigurare. Acest fapt va fi adus la cunostintă persoanelor în cauză, în scris. Încetarea calitătii de asigurat si a declaratiei de asigurare se efectuează pe baza unui proces-verbal în care se consemnează explicit motivele încetării, precum si informatiile/documentele care au fost avute în vedere la constatarea faptului că asigurarea nu mai este, conform legii, obligatorie.”

6. Punctul 14 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins:

„14. Neplata contributiei de asigurări sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritorială de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare socială. În această perioadă, casele teritoriale de pensii notifică persoanelor în cauză să se prezinte pentru reglementarea situatiei. În situatia neachitării contributiei de asigurări sociale restante si a majorărilor de întârziere aferente, rezilierea contractului de asigurare socială se face începând cu ziua următoare celei până la care s-a plătit contributia de asigurări sociale.

Rezilierea contractului de asigurare socială din initiativa asiguratului poate interveni oricând pe parcursul derulării acestuia, la data solicitării. Contributia de asigurări sociale neachitată, precum si majorările/dobânzile si penalitătile de întârziere aferente se urmăresc conform legislatiei privind recuperarea creantelor bugetare.”

7. Punctul 19 de la sectiunea I „Dispozitii generale (capitolul I din lege)” a capitolului A „Contributia de asigurări sociale” va avea următorul cuprins:

„19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se întelege venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând:

a) salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal si suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizatiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări si alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază;

b) sporurile, indemnizatiile si sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: conditii deosebite de muncă (conditii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfăsurată în mediul rural, în zone izolate; activitate desfăsurată de nevăzători; munca prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei de bază; sporul de fidelitate si altele asemănătoare;

c) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători, zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariatilor);

d) sumele acordate cu ocazia iesirii la pensie;

e) premiile anuale si cele din cursul anului sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariatilor la profit;

f) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacantă, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor nationale sau religioase, etc.);

g) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă (bonusuri, compensatii, indemnizatia pentru concediul de odihnă neefectuat, ajutoare, precum si alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în care asiguratii beneficiază de prestatii de asigurări sociale fără a avea zile lucrate sau nu au fost prezenti la serviciu etc.);

h) sumele rezultate prin «plata cu ora», gărzi, indemnizatii clinice;

i) sumele primite de reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de directie si în comisia de cenzori;

j) sumele primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

k) indemnizatii de sedintă acordate membrilor comisiilor constituite la nivelul autoritătilor si institutiilor publice, potrivit legii;

l) alte sume acordate potrivit legii.”

8. Punctul 11 de la sectiunea a III-a a capitolului B „Pensii” va avea următorul cuprins:

„11. La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 sau, după caz, la împlinirea vârstei standard reduse în conditiile prevăzute la art. 42 din lege, beneficiarul unei pensii anticipate ori al unei pensii anticipate partiale poate solicita trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată se recalculează, prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate a fost suspendată.

La trecerea la pensie pentru limită de vârstă, pensia anticipată partială se recalculează, prin eliminarea diminuării aplicate asupra cuantumului pensiei prevăzute în tabelul nr. 2 de la art. 50 alin. (2) din lege, precum si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada în care plata pensiei anticipate partiale a fost suspendată.”

9. Punctul 111 de la sectiunea a III-a capitolului B „Pensii” va avea următorul cuprins:

„111. Pensia pentru limită de vârstă rezultată ca urmare a unei recalculări dintre cele prevăzute la art. 49 alin. (4) sau art. 52 din lege, după caz, se acordă începând cu luna următoare celei în care cererea a fost înregistrată la casa teritorială de pensii.”

10. Punctul 26 de la sectiunea a VI-a a capitolului B „Pensii” va avea următorul cuprins:

„26. Începând cu data de 1 august 2007, punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) si (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar prevăzut la punctul 19 din prezentele norme sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale.

Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă reglementate

prin art. 41 alin. (1) din lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.

Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare realizate după îndeplinirea cumulativă a conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă.

Majorarea punctajului se acordă si în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeasi procedură.”

11 . Punctul 30 de la sectiunea a VII-a a capitolului B „Pensii” va avea următorul cuprins:

„30. Termenul de 45 de zile prevăzut la art. 86 alin. (1) din lege curge de la data înregistrării la casa teritorială de pensii competentă, în functie de domiciliul solicitantului, a cererii, însotită de toate actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor de pensionare.”

12. Punctul 39 de la sectiunea a VIII-a a capitolului B „Pensii” va avea următorul cuprins:

„39. Prin timp util la pensie realizat de agricultori, prevăzut la art. 160 alin. (3) din lege, se întelege perioada în care fostii membri cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităti agricole potrivit prevederilor Legii nr. 4/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de productie*), calculat conform metodologiei utilizate la aplicarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor**), republicată, cu modificările ulterioare.

Timpul util la pensie realizat de către agricultori se exprimă în ani si se determină prin raportarea volumului total de muncă, exprimat în numărul de norme realizate în întreaga perioadă în care asiguratul a lucrat în fosta unitate agricolă cooperatistă, la cel mai mic număr de norme planificat a se realiza anual, din perioada respectivă, stabilit de adunarea generală a cooperatorilor.

Timpul util la pensie, determinat potrivit prevederilor alin. 2, nu poate depăsi numărul anilor calendaristici în care asiguratul a prestat muncă în fosta unitate agricolă cooperatistă.

Timpul util la pensie se determină pe baza datelor, elementelor si informatiilor continute în carnetul de pensii si asigurări sociale si/sau în actele doveditoare eliberate de primăria care detine arhiva fostelor unităti agricole cooperatiste, întocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare la valabilitatea actelor doveditoare.

În situatia agricultorilor din zonele necooperativizate timpul util la pensie se determină pe baza carnetului de pensii si asigurări sociale si reprezintă numărul anilor calendaristici în care s-a achitat contributia minimă lunară de 40 lei prevăzută de Legea nr. 5/1977 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale tăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate***).”

13. După punctul 39 de la sectiunea a VIII-a a capitolului B „Pensii” se adaugă un nou punct, punctul 391, cu următorul cuprins:

„391. Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util, realizat în cadrul fostelor unităti agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie, realizat de tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, reprezintă 0,57255 puncte.

Începând cu data de 1 septembrie 2007, punctajul anual aflat în plată la data de 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se majorează, devenind 0,57255 puncte.

Pentru perioada ulterioară aparitiei Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare, punctajul lunar se determină prin raportarea venitului asigurat la salariul mediu brut din anexa nr. 10 la prezentele norme.

Beneficiază de majorarea prevăzută la art. II din Legea nr. 250/2007 persoanele provenite din sistemul de asigurări sociale ale agricultorilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 si nu au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, aprobată prin Legea nr. 383/2003, si anume:

a) persoanele beneficiare de două categorii de pensii din sistemul asigurărilor sociale al agricultorilor, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei de urmas din agricultură;

b) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) si ale unei pensii proprii stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (invaliditate, limită de vârstă cu vechime completă, limită de vârstă cu vechime incompletă), caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;

c) persoanele ale căror drepturi au fost recalculate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările ulterioare, pentru activitatea desfăsurată atât în agricultură, cât si în sectorul de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate;

d) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă) si titulare ale unei pensii de urmas stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă doar pensiei proprii de agricultor;

e) persoanele beneficiare ale unei pensii proprii de agricultor (invaliditate, limită de vârstă cu vechime integrală, limită de vârstă cu vechime incompletă), ale unei pensii de urmas agricultor si ale unei pensii de urmas stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, caz în care punctajul majorat se acordă pensiei proprii de agricultor si pensiei de urmas de agricultor.

Prevederile art. II din Legea nr. 250/2007 se aplică si persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost stabilite în perioada 1 aprilie 2001 – 31 august 2007, conform dispozitiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru activitatea desfăsurată atât în agricultură, cât si în sectorul de stat. În acest caz, punctajul majorat se acordă pentru timpul util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

Majorarea punctajului acordată persoanelor prevăzute la art. II din Legea nr. 250/2007 se calculează ca diferentă între punctajul de 0,57255 puncte si punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

Punctajul anual aflat în plată la 31 august 2007, aferent fiecărui an de timp util realizat de către agricultori, respectiv pentru fiecare an de contributie realizat până la data intrării în vigoare a Legii nr. 80/1992, de către tăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate reprezintă 0,25 puncte la care s-au adăugat, după caz, majorările acordate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2004 privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, si, respectiv, Hotărârea Guvernului nr. 777/2005 privind majorarea pensiilor agricultorilor începând cu luna septembrie 2005.

În situatia în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj majorat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.”

Art. II. - Anexele nr. 1.1, 1.2 si 1.4 la norme se înlocuiesc cu anexele nr. 1—2*) si 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 680.


*) Legea nr. 4/1977 a fost abrogată prin Legea nr. 80/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000

**) Legea nr. 80/1992 a fost abrogată prin Legea nr. 19/2000.

***) Legea nr. 5/2007 a fost abrogată prin Legea nr. 82/1992, care, la rândul ei, a fost abrogată prin Legea nr. 19/2007.

 

ANEXE

 

 

IMAGINI


 


 


ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1.4 la norme)

 

MODALITĂTI

de transmitere pe cale electronică a declaratiilor privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale

 

Conditii generale

Declaratiile privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat se vor face numai pe suport electronic.

Declaratiile în format electronic se depun odată cu declaratiile nominale pe suport de hârtie (anexa nr. 1.1, anexa nr. 1.2 listate la calculator, semnate si stampilate) la casa teritorială de pensii pe raza căreia se află sediul sau domiciliul angajatorului.

Conditii tehnice standard pentru formatul electronic

Declaratiile în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 3,5” Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar.

Suporturile vor fi etichetate cu informatiile următoare:

- denumire fisier;

- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz;

- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi, de exemplu: 1/3, 2/3, 3/3, dacă setul are 3 suporturi.

Suportul magnetic va contine două fisiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaratie,

care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri si continut:

A11.DBF sau A11.TXT - (anexa nr. 1.1) contine datele aferente asiguratilor;

A12.DBF sau A12.TXT - (anexa nr. 1.2) contine datele totalizatoare ale fisierului;

A11.DBF sau A11.TXT

Ordinea câmpurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, si sunt de lungime fixă.

În descrierea de mai jos „Tip câmp” are următoarea semnificatie:

N - numeric, aliniat la dreapta;

C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).

În situatia transmiterii fisierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile câmpurilor date în structurile de fisier.

Descrierea organizării înregistrărilor din fisiere:

Fisierul A11.DBF sau A11.TXT (anexa nr. 1.1) contine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat si are următoarea structură:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicatii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judet din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RJ

C

3

Contine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comertului

RN

N

5

Contine caracterele 4—8 din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RA

N

4

Contine ultimele 4 caractere din numărul de înmatricualre în registrul comertului al angajatorului.

Nume si prenume asigurat

NUME

C

29

Contine numele si prenumele asiguratului.

Cod asigurat

CNP

N

13

Contine codul numeric personal al asiguratului.

Contract individual de muncă

CM

N

1

Se completează cu:

Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007 3 în situatia persoanelor care realizează venituri la angajatorul care efectuează raportarea fără a avea contract de muncă sau raport de serviciu cu acesta

1 pentru asiguratii cu contract de muncă cu normă întreagă

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

2 pentru raportarea efectuată de casele de sănătate pentru asiguratii beneficiari ai Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 158/2005, - art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) si art. 32 alin. (1) si (2),

0 în rest.

 

Contract individual de muncă cu timp partial

CV*)

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 2 ore pe zi;

3 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 3 ore pe zi;

4 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 4 ore pe zi;

5 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 5 ore pe zi;

6 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 6 ore pe zi;

7 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 7 ore pe zi;

8 pentru asiguratii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial mai putin de 2 ore pe zi;

0 în rest.

*) La stabilirea stagiului de cotizare aceste câmpuri se vor corela cu câmpurile TT, NN, DD, SS, PP, PPS, PPD.

Pensionar

PE

N

1

Se completează cu:

1 pentru codificări anterioare;

2 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 2 ore pe zi;

3 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 3 ore pe zi;

4 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 4 ore pe zi;

5 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 5 ore pe zi;

6 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 6 ore pe zi;

7 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, 7 ore pe zi;

8 pentru pensionarii cu contract de muncă cu normă întreagă;

9 pentru pensionarii care lucrează cu contract de muncă cu timp partial, mai putin de 2 ore pe zi;

0 în rest.

Somer

SOM

N

1

Se completează numai de ANOFM/AJOFM cu:

1 pentru beneficiarii de ajutor de somaj;

2 pentru beneficiarii de alocatie de sprijin;

3 pentru beneficiarii de plăti compensatorii;

4 pentru alte beneficii suportate din fondul de somaj, potrivit legii;

0 în rest.

Total zile

TT**)

N

2

Contine suma zilelor lucrate si a zilelor în care asiguratul a beneficiat de indemnizatii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestatii prevăzute de Legea nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 346/2002, si, respectiv, de prestatii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 19/2000, în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescriptie (3 ani). De asemenea, se includ si zilele nelucrate plătite din fondul de salarii si pentru care se achită contributie de asigurări sociale. Total zile nu poate fi mai mare decât numărul de zile lucrătoare din lună stabilit conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul muncii.

 

Zilele lucrate în conditii normale

NN**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii normale de muncă.

Zile lucrate în conditii deosebite

DD**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii deosebite de muncă.

Zile lucrate în conditii speciale

SS**)

N

2

Contine numărul de zile lucrate de asigurat în conditii speciale de muncă.

Total zile indemnizatii în conditii normale

PP

N

2

Contine numărul total de zile în care asiguratul a beneficiat de indemniza t ii prevăzute de OUG nr. 158/2005, de prestaii prevăzute de Legea nr. 346/2002 si, respectiv, de prestatii de asigurări sociale conform Legii nr. 19/2000, în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006, cu respectarea termenului general de prescriptie (3 ani) (numărul total de zile lucrătoare aferente prestatiei si/sau indemnizatiei acordate).

**) În cazul contractelor individuale de muncă cu timp partial se completează numărul total de zile lucrate, indiferent de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial. În perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005, stagiul se va calcula corelativ cu câmpul CV, în functie de numărul de ore prevăzut în contractul de muncă cu timp partial.

Total venit realizat de asigurat

TV

N

10

Contine venitul brut total realizat de asigurat.

Venit realizat de asigurat în conditii normale

TVN

N

10

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii normale de muncă.

Venit realizat de asigurat în conditii deosebite

TVD

N

10

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii deosebite de muncă.

Venit realizat de asigurat în conditii speciale

TVS

N

10

Contine venitul brut realizat de asigurat în conditii speciale de muncă.

CAS datorat de asigurat

CASAT

N

9

Începând cu raportarea aferentă lunii august 2007

Baza de calcul a CAS datorat de asigurat NU SE MAI PLAFONEAZĂ Conform Legii nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 19 iulie 2007

Cota CAS asigurat se aplică asupra sumei rezultate din cumulul venitului brut lunar realizat si baza de calcul a contributiei BASS, aferentă indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS.

CASAT = ROUND ((TV + BASS) * cota CAS asigurat/100,0)

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine contributia de asigurări sociale retinută de la asigurat;

Cota CAS asigurat se aplică la venitul total realizat pentru perioada lucrată plus baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de concediu medical pentru care se calculează CAS, suma plafonată la maximum 5 salarii medii brute

- Dacă TV + BASS ≤ 5 * salariul mediu brut din Legea BASS:

CASAT = ROUND((TV + BASS) * cota CAS asigurat/100,0),

- Dacă TV + BASS > 5 * salariul mediu brut din Legea BASS:

CASAT = ROUND (5 * salariul mediu brut din Legea BASS * cota CAS asigurat/100,0)

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine contributia de asigurări sociale retinută de la asigurat pentru venitul realizat.

 

Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii

CASTOT

N

9

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă sau boală profesională plus baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005 (salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, proportional cu nr. de zile de indemnizatie pentru care se calculează CAS), conform legilor în vigoare, exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurări sociale, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform art. 45 din OUG nr. 158/2005, proportional cu nr. de zile de indemnizatie pentru care se calculează CAS (fost prestatii suportate din BASS)

BASS

N

9

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine cuantumul rezultat din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată proportional cu nr. de zile de indemnizatie), exclusiv ajutorul de deces.

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine cuantumul aferent prestatiilor de asigurări sociale suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, exclusiv ajutorul de deces, aplicabil doar în cazul declaratiilor rectificative anterioare datei de 1 ianuarie 2006.

Cod unic de înregistrare (CUI) angajator persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice si care reprezintă codul numeric personal al angajatorului.

Norma zilnică de lucru

NORMA

N

1

Se completează cu programul normal de lucru specific locului de muncă al asiguratului, exprimat în ore. Prin program normal de lucru se întelege programul prevăzut la art. 109 alin. (1) din Codul muncii sau programul normal de lucru sub 8 ore stabilit cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1991 sau alin. (2) al art. 109 din Codul muncii. Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore.

Tipul declaratiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaratia rectificativă,

spatiu în rest.

Declaratia rectificativă se completează astfel:

a) anexa a11 se completează numai pentru pozitiile modificate fată de declaratia initială (înregistrările cu modificări fată de declaratia initială, înregistrări noi fată de declaratia initială);

b) anexa a12 se recalculează, tinându-se cont de modificările efectuate fată de declaratia initială.

Tip rectificare

TIPR

C

1

Se completează cu următoarele caractere:

M - modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asiguratii raportati anterior;

A - adăugare asigurat nou;

S - stergere asigurat existent în declaratia anterioară

Nume înainte de rectificare

NUMEANT

C

29

Nume înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică numele (TIPR = M), spatiu în rest

CNP înainte de rectificare

CNPANT

N

13

CNP înainte de rectificare, se completează numai dacă se modifică CNP-ul (TIPR=M), 0 în rest

Total zile indemnizatii în conditii speciale

PPS

N

2

Contine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii speciale de muncă.

(Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu îngrijire copil sau prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situatii conditiilor normale de muncă.)

 

Total zile indemnizatii în conditii deosebite

PPD

N

2

Contine numărul total de zile lucrătoare corespunzătoare concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii deosebite de muncă. (Nu se înregistrează zilele de concediu de maternitate, concediu crestere copil, concediu îngrijire copil sau prestatii pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacitătii de muncă, care sunt corespunzătoare în aceste situatii conditiilor normale de muncă.)

Zile prestatii suportate din BASS

PPBASS

N

2

Nu se mai completează începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Zile lucrătoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din BASS

Zile prestatii suportate din FAAMBP

PPFAAMBP

N

2

Zile lucrătoare prestatii pentru cuantum prestatii suportat din FAAMBP

Total cantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul pentru accidente de muncă si boli profesionale

FAAMBP

N

9

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă si boli profesionale. Acest câmp este completat numai pentru concediile medicale cauzate de accidente de muncă sau boli profesionale.

Zile indemnizatii pentru calculul CAS

PPCAS

N

2

Contine nr. zile indemnizatii pentru care se calculează CAS, conform OUG nr. 158/2005 - art. 45

Indicativ conditii speciale

INDCS

N

1

Contine temeiul legal al încadrării în conditii speciale de muncă

Se completează cu:

1 - art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000;

2 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona I de radiatii;

3 - art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, zona II de radiatii;

4 - art. 20 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000;

5 - art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000;

6 - Legea nr. 226/2006; 0 în rest.

Zile de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2007, denumită în continuare OUG nr. 148/2005.

Atentie !!!

Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

NRZCFP

N

2

Contine numărul de zile de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform art. 61 alin. (1) si (2) din OUG nr. 148/2005. Se acordă integral (3 luni), o singură dată în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Se acordă pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

ATENTIE !!!

Acest câmp nu se completează pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap (cu activitate suspendată) si raportare de directiile de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti.

 

TT = NN + DD + SS + PP + PPD + PPS + NRZCFP începând cu raportarea lunii ianuarie 2007

PPBASS + PPFAAMBP ≤ PP + PPD + PPS, unde începând cu raportarea lunii ianuarie 2006 PPBASS = 0

PPCAS + PPFAAMBP ≤ PP + PPD + PPS începând cu raportarea lunii ianuarie 2006

CASTOT ≥ BASS + FAAMBP

Fisierul A12.DBF sau A12.TXT (anexa nr. 1.2) contine o singură înregistrare cu date centralizatoare referitoare la obligatiile de plată ale angajatorului si are următoarea structură:

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicatii

Anul

AN

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeste declaratia.

Luna

LN

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeste declaratia.

Ziua lichidării drepturilor salariale

DCZZ

N

2

Se completează cu ziua lichidării drepturilor salariale.

Luna lichidării drepturilor salariale

DCLL

N

2

Se completează cu luna lichidării drepturilor salariale.

Anul lichidării drepturilor salariale

DCAA

N

4

Se completează cu anul lichidării drepturilor salariale.

Denumire angajator

DEN

C

29

Contine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare CUI/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod judet din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RJ

C

3

Contine primele 3 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Nr. de înregistrare din registrul comertului

RN

N

5

Contine caracterele 4—8 din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului (nr. în RC).

Anul din nr. de înmatriculare în registrul comertului

RA

N

4

Contine ultimele 4 caractere din numărul de înmatriculare în registrul comertului al angajatorului.

Număr mediu asigurati

NRM

N

8(2)

Numărul mediu de asigurati se calculează cu două zecimale prin rotunjire matematică.

Lungimea câmpului este 8.2 (5 cifre partea întreagă, respectiv 2 cifre partea zecimală)

De exemplu: dacă din calcul rezultă 10,172895, atunci numărul mediu de asigurati este 10,17; dacă din calcul rezultă 10,175110, atunci numărul mediu de asigurati este 10,18.

Începând cu 1 iulie 2005, numărul mediu de asigurati reprezintă media aritmetică simplă rezultată din suma

efectivelor zilnice de asigurati din luna respectivă, indiferent de tipul contractului individual de muncă cu care sunt încadrati, exclusiv zilele de repaus săptămânal si de sărbători legale, raportată la numărul total de zile lucrătoare din lună, stabilit conform Codului muncii.

La stabilirea numărului mediu de asigurati se iau în considerare numai perioadele pentru care se datorează contributia de asigurări sociale, conform legii.

NRM = Σ (NN + DD + SS)/Nr. zile lucrătoare din lună

Această formulă este valabilă si pentru perioada 1 aprilie 2001 - 28 februarie 2003. Pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005 se păstrează vechea formulă de calcul.

 

Formula de calcul al numărului mediu de asigurati pentru perioada 1 martie 2003 - 30 iunie 2005

Notatii:

A = norma zilnică 1;

B = norma zilnică 2;

C = norma zilnică 3;

Σ (Suma) se calculează după numărul de zile lucrate.


 

Formula pentru calculul numărului mediu de asigurati este:

NRM = (nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă* A * zile lucrate)

+ Σ (nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * zile lucrate)+....... + Σ (nr. asigurai cu contract de muncă cu timp parial * 7 ore * nr. zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună *A)]+ (nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă *B * zile lucrate) + Σ (nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * zile lucrate) +.......+ Σ (nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 6 ore * zile lucrate)]/nr. zile lucrătoare din lună * B)+ (nr. asigurati cu contract de muncă cu normă întreagă*C * zile lucrate) + Σ (nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial * 2 ore * zile lucrate)+........+ Σ (nr. asigurati cu contract de muncă cu timp partial *5 ore * zile lucrate)]/(zile lucrătoare din lună * C)

Norma zilnică poate să fie de 8, 7 sau 6 ore (câmpul NORMA).

 

Exemplu: Norma 1 = 8 ore Norma 2 = 7 ore

0 firmă are 9 angajati în luna martie 2003, din care:

- cu norma 1:

3 angajati lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 10 zile si 11 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp partial 3 ore; 1 angajat lucrează 18 zile cu contract de muncă cu timp partial 2 ore;

- cu norma 2:

1 angajat lucrează 21 de zile;

1 angajat lucrează 15 zile si 6 zile este în concediu medical;

1 angajat lucrează 21 de zile cu contract de muncă cu timp partial 4 ore.

NRM = [(((3*8*21) + (1*8*10) + (1*3*21) + (1*2*18))/(21*8)) + (((1*7*21) + (1*7*15) + (1*4*21)/(21*7))] = 6.35

Rotunjirea aritmetică se efectuează la rezultatul final.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime

Explicatii

Total fond salarii brute realizate

FS

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total salarii brute realizate în conditii normale de muncă

FSN

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii normale de muncă de asiguraţii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total salarii brute realizate în conditii deosebite de muncă

FSD

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii deosebite de muncă de asiguratii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total salarii brute realizate în conditii speciale de muncă

FSS

N

13

Contine totalul veniturilor brute lunare realizate în conditii speciale de muncă de asiguraţii înscrisi în anexa a11 la care se calculează contributia individuală de asigurări sociale, exclusiv baza de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005.

Total contributii individuale de asigurări sociale de virat

CASS

N

13

Contine total contributie individuală de asigurări sociale de virat.

Total CAS datorat de angajator conform Legii nr. 19/2000

CASAN

N

13

Contine total contributie de asigurări sociale datorată de angajator conform Legii nr. 19/2000.

Total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din BASS

BASS

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

Contine numai cuantumul ajutorului de deces

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv ajutorul de deces

CASS conform art. 54 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 (exclusiv accidente de muncă si boli profesionale)

CASS145

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine contributia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale, exclusiv concediile medicale aferente accidentelor de muncă si bolilor profesionale, conform art. 54 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/20021), cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 150/2002

Total CAS angajator de virat

CASVIR

N

13

Contine total CAS angajator de virat

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006:

CASVIR = (CASAN + CASAN_CM) – BASS

Formula de calcul începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006:

CASVIR = CASAN – BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anilor 2001—2003:

CASVIR = CASS + CASAN – BASS – CASS145

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2004:

CASVIR = CASAN – CASS145 – BASS

Formula de calcul pentru perioada aferentă anului 2005:

CASVIR = CASAN – CASS145 – BASS

Număr total de file de la anexa nr. 1.1

NRF

N

3

Contine număr file de la anexa nr. 1.1

Banca****)

B1

C

16

 

Filiala****)

F1

C

16

 

Cont****)

C1

C

35

 

Banca****)

B2

C

16

 

Filiala****)

F2

C

16

 

Cont****)

C2

C

35

 

Banca****)

B3

C

16

 

Filiala****)

F3

C

16

 

Cont****)

C3

C

35

 

Banca****)

B4

C

16

 

Filiala****)

F4

C

16

 

Cont****)

C4

C

35

 

Cod unic de înregistrare (CUI) pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Contine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice si care reprezintă codul numeric personal al angajatorului

 

1) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 95/2006.


 

Contributie asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale (art. 140 din Legea nr. 346/2002)

CAAMBP

N

13

Contine contributie asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale (art. 140 din Legea nr. 346/2002, completată si modificată)

Pentru anii 2003, 2004:

CAAMBP = ROUND (FS*0.5/100,0)

Începând cu anul 2005:

CAAMBP = ROUND (FS*PCAMBP/100,0)

Localitatea (oras, comună)

ALOCA

C

21

Adresă sediu angajator - localitate (oras sau comună)

- se completează obligatoriu

Strada (strada, satul)

ASTR

C

21

Adresă sediu angajator - stradă sau sat

- dacă se completează orasul, se completează obligatoriu si strada

Număr

ANR

C

7

Adresă sediu angajator - număr

Bloc

ABL

C

5

Adresă sediu angajator - bloc

Scara

A SC

C

4

Adresă sediu angajator - scara

Etaj

AET

C

2

Adresă sediu angajator - etaj

Apartament

AAP

C

4

Adresă sediu angajator - apartament

Telefon

TELEFON

N

10

Telefon de legătură angajator

Judet

AJUD

C

3

Adresă sediu angajator - cod judet - se completează obligatoriu (*****)

Sector

ASECT

N

2

Adresă sediu angajator - sector (numai pentru Bucuresti)

E-mail

EMAIL

C

45

Adresă e-mail angajator

Tipul declaratiei

TIPD

C

1

Se completează cu R pentru declaratia rectificativă, spatiu în rest. Declaratia rectificativă pentru anexa

a12 se completează astfel:

- se recalculează a12, tinându-se cont de modificările efectuate în anexa a11 fată de declaratia initială

Nr. cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă

NRCAZB

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Număr total cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, exclusiv pentru accidente de muncă si boli profesionale

Nr. cazuri accidente de muncă si boli profesionale****)

NRCAZA

N

5

Număr total cazuri accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005)

Nr. cazuri prevenire îmbolnăviri

NRCAZP

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Număr total cazuri prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate = sumă de cazuri de:

- trecere temporară în altă muncă

- reducerea timpului de muncă

- carantină

Nr. cazuri sarcină si lăuzie

NRCAZL

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Număr total cazuri sarcină si lăuzie la nivel de unitate

Nr. cazuri îngrijire copil bolnav

NRCAZI

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Număr total cazuri îngrijire copil bolnav la nivel de unitate

 

Nr. cazuri crestere copil până la 2 ani/3 ani

NRCAZC

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total cazuri crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. cazuri ajutoare de deces

NRCAZD

N

5

Nr. total cazuri ajutoare de deces la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie de risc maternal

NRCAZR

N

5

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total cazuri cu indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate

Nr. total zile prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă

NRPPB

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total zile lucrătoare indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii accidente de muncă si boli profesionale****)

NRPPA

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005)

Nr. total zile prestatii prevenire îmbolnăviri

NRPPP

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr total zile lucrătoare prestatii prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii sarcină si lăuzie

NRPPL

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii sarcină si lăuzie la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii îngrijire copil bolnav

NRPPI

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii îngrijire copil bolnav la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii crestere copil până la 2 ani/3 ani

NRPPC

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate

Nr. total zile prestatii indemnizatie de risc maternal

NRPPR

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Nr. total zile lucrătoare prestatii indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate din certificatele medicale

Sumă prestatii pentru indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, suportate din BASS

SUMAB

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale, suportate din BASS****)

SUMAA

N

12

Sumă prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din BASS (câmpul nu se mai foloseste din anul 2005)

 

Sumă prestatii pentru prevenire îmbolnăviri, suportate din BASS

SUMAP

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii pentru prevenire îmbolnăviri la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă prestatii pentru sarcină si lăuzie, suportate din BASS

SUMAL

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii pentru sarcină si lăuzie la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă prestatii pentru îngrijire copil bolnav, suportate din BASS

SUMAI

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii pentru îngrijire copil bolnav la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă prestatii pentru crestere copil până la 2 ani/3 ani, suportate din BASS

SUMAC

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii pentru crestere copil până la 2 ani/3 ani la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă ajutoare de deces suportate din BASS

SUMAD

N

12

Sumă totală ajutoare de deces la nivel de unitate, suportate din BASS

Sumă prestatii pentru indemnizatie de risc maternal, suportate din BASS

SUMAR

N

12

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Sumă prestatii pentru indemnizatie de risc maternal la nivel de unitate, suportate din BASS

Cod CAEN

CODCAEN

C

4

Se completează cu codul CAEN al angajatorului conform Nomenclatorului privind clasificarea activitătilor economice la nivel national

Total zile prestatii pentru prestatiile de la pct. L1, L2, L3, L4, L5, L7, folosit la calculul contributiei de sănătate

TPP

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii ianuarie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare 2001—2005

Contine nr. total zile prestatii (atât plătite de angajator, cât si suportate din BASS)

Procent contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

PCAMBP

N

5(3)

Procent contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, în functie de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN)

Total zile prestatii pentru prestatiile de la pct. O1, O2, O3, O4, folosit la calculul contributiei de sănătate

TPPA

N

6

Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006

nu se mai completează

Pentru perioada de raportare anterioară

Contine nr. total zile prestatii pentru accidente de muncă si boli profesionale (atât plătite de angajator, cât si suportate din FAAMBP)

 

CASS aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, art. 260 alin. (3)

CASS145A

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006, formula de calcul devine:

CAS145A = ROUND (TSUMAIT * 6.5/100,0) CASS se calculează numai pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale

Pentru perioada ianuarie—mai 2006:

Contine contributia de asigurări de sănătate aferentă concediilor medicale cauzate de accidente de muncă si boli profesionale conform art. 54 alin. (2) din OUG nr. 150/2002

CASS145A = ROUND (salariul minim brut pe tară *2 * 6.5%/nr. zile lucrătoare din luna de raportare)*nr. total zile de indemnizatie,0)

Total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă si boli profesionale

PFAAMBP

N

13

Contine total cuantum prestatii de asigurări sociale de suportat din Fondul de accidente de muncă si boli profesionale

Nr. cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZIT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZTT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZRT

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. cazuri indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

NRCAZCC

N

5

Nr. total cazuri indemnizatie pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Nr. total zile prestatii indemnizatie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPIT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPTT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPRT

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Nr. total zile prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

NRPPCC

N

6

Nr. total zile lucrătoare prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate din certificatele medicale

Sumă prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMAIT

N

12

Sumă prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

 

Sumă prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMATT

N

12

Sumă prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

Sumă prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzate de accidente de muncă si boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMART

N

12

Sumă prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

Sumă prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale, suportate din FAAMBP

SUMACC

N

12

Sumă prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate, suportate din FAAMBP

Contributie de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale de virat

FAMBPV

N

13

Contine contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale de virat

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

FAMBPV = CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A -CONTR - CM

Pentru perioada anterioară

FAMBPV= CAAMBP - PFAAMBP - CASS145A

Datorează contributie pentru accidente de muncă si boli profesionale

DATORAT

N

1

Se completează astfel:

1 - datorează contributie de accidente de muncă si boli profesionale

0 - nu datorează contributie de accidente de muncă si boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se

aplică prevederile Legii nr. 346/2002)

Cuantum total prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMAIT

N

12

Cuantum total prestatii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMATT

N

12

Cuantum total prestatii pentru trecerea temporară în alt loc de muncă cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMART

N

12

Cuantum total prestatii pentru reducerea timpului de lucru cauzată de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Cuantum total prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale

TSUMACC

N

12

Cuantum total prestatii pe durata cursurilor de calificare si reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă si boli profesionale la nivel de unitate

Total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005

TBASS

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, exclusiv ajutorul de deces

Total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii normale de muncă

TBASSN

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces

 

Total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii deosebite de muncă

TBASSD

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces

Total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în conditii speciale de muncă

TBASSS

N

13

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Contine total bază de calcul a contributiei la BASS, aferentă indemnizatiilor conform OUG nr. 158/2005, în situatia în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în conditii speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces

Total CAS datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005

CASANCM

N

13

Contine total contributie de asigurări sociale datorat de angajator conform OUG nr. 158/2005

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

CASAN_CM = ROUND (((TBASS_N * cota CAS angajator pentru conditii normale/100) + (TBASS_D * cota CAS angajator pentru conditii deosebite/100) + (TBASS_S * cota CAS angajator pentru conditii speciale/100)),0)

Contributia pentru concedii si indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP

CONTRCM

N

13

Contine contributia pentru concedii si indemnizatii conform art. 6 alin. (7) din OUG nr. 158/2005, suportată din FAAMBP

Începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

CONTRCM = ROUND (SUMAIT* cota de contributie pentru concedii si indemnizatii/100,0)

 

TPPA din a12 = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC, începând cu raportarea aferentă lunii iunie 2006 TPPA = 0

Total PP + PPS + PPD din a11 >= NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total PPFAAMBP din a11 < = NRPPIT + NRPPTT + NRPPRT + NRPPCC

Total (CASTOT – BASS) din a11 = TSUMAIT + TSUMATT + TSUMARTT + TSUMACC

Total BASS din a11 = TBASS, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

TBASS = TBASS_N + TBASS_D + TBASS_S, începând cu raportarea aferentă lunii noiembrie 2006

Total FAAMBP din a11 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC PFAAMBP din a12 = SUMAIT + SUMATT + SUMART + SUMACC Total FAAMBP din a11 = PFAAMBP din a12

 

****) Nu se completează (aceste câmpuri există pentru compatibilitate cu versiunea anterioară a programului)


*****) Codurile de judete

 

Cod judet

Denumire judet

011

Alba

021

Arad

031

Arges

041

Bacău

051

Bihor

061

Bistrita

071

Botosani

081

Brasov

091

Brăila

101

Buzău

111

Caras-Severin

121

Cluj

131

Constanta

141

Covasna

151

Dâmbovita

161

Dolj

171

Galati

181

Gorj

191

Harghita

201

Hunedoara

211

Ialomita

221

Iasi

231

Giurgiu

241

Maramures

251

Mehedinti

261

Mures

271

Neamt

281

Olt

291

Prahova

301

Satu Mare

311

Sălaj

321

Sibiu

331

Suceava

341

Teleorman

351

Timis

361

Tulcea

371

Vaslui

381

Vâlcea

391

Vrancea

401

Călărasi

411

Bucuresti

471

Ilfov


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 865.

 

ANEXĂ

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

 

Nr. crt.

Indicele standardului

Titlul standardului

Nr. standardului înlocuit

Data la care încetează prezumtia

de conformitate cu standardul înlocuit (Nota 1)

1.

SR EN 1011—1:2001

Sudare. Recomandări pentru sudarea materialelor metalice. Partea 1: Ghid general pentru sudarea cu arc electric

 

 

2.

SR EN 10207:2005

Oteluri pentru recipiente sub presiune. Conditii tehnice de livrare pentru table, benzi si bare

 

 

3.

SR EN 12062:2001

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Reguli generale pentru materiale metalice

 

 

4.

SR EN 1290:2000

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate

 

 

5.

SR EN 1330—3:2001

Examinări nedistructive. Terminologie. Partea 3: Termeni utilizati la examinarea radiografică industrială

 

 

6.

SR EN 1714:2000

Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate

 

 

7.

SR EN 286—1:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

286—1:19911)

31 august 1998

8.

SR EN 286—1:2001/ A1:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

(Nota 2)

31 ianuarie 2003

9.

SR EN 286—1:2001/ A2:2006

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

(Nota 2)

30 aprilie 2006

10.

SR EN 286—1:2001/ AC:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 1: Recipiente de uz general

 

 

11.

SR EN 286—2:2000

Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcilor lor

 

 

12.

SR EN 286—2:2000/ AC:2003

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare si circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere si remorcilor lor

 

 

13.

SR EN 286—3:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din otel, destinate echipamentelor pneumatice de frânare si echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant feroviar

 

 

14.

SR EN 286—4:2001

Recipiente simple sub presiune, nesupuse la flacără, destinate să contină aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaje de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frânare si echipamentelor pneumatice auxiliare ale materialului rulant

 

 

15.

SR EN 287—1:2004

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

16.

SR EN 287—1:2004/ A2:2006

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea I: Oteluri

Nota 2

30 septembrie 2006

17.

SR EN 287—1:2004/ AC:2005

Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri

 

 

18.

SR EN 571—1:1999

Examinări nedistructive. Examinări cu lichide penetrante. Partea I: Principii generale

 

 

19.

SR EN 583—1:2001

Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete. Partea 1: Principii generale

 

 

20.

SR EN 970:1999

Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală

 

 

21.

SR EN ISO 15614—1:2004 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare

pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 1: Sudarea cu arc si sudarea cu gaz a otelurilor si sudarea cu arc a nichelului si a aliajelor de nichel

 

 

22.

SR EN ISO 15614—2:2005 Specificatia si calificarea procedurilor de sudare

pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu arc electric a aluminiului si a aliajelor sale

 

 

23.

SR EN ISO 6520—1:1999 Sudare si procedee conexe. Clasificarea imperfectiunilor SR EN 26520:1994

geometrice din îmbinările sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire

30 aprilie 1999

 

1) Standard european armonizat, neadoptat ca standard român.

 

 

NOTA 1 - Data încetării prezumtiei de conformitate se referă la standardul european armonizat. În general, daca încetării prezumtiei de conformitate va fi data retragerii stabilită de către organismul european de standardizare, însă se atrage atentia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri exceptionale.

 

NOTA 2 - În cazul modificărilor, standardul de referintă este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, si noua modificare mentionată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY si modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare mentionată. La data mentionată standardul înlocuit încetează să confere prezumtia de conformitate cu cerintele esentiale ale directivei.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale si de medicină dentară

 

Având în vedere prevederile titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 8.124 din 31 iulie 2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind structura functională a cabinetelor medicale si de medicină dentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin referitoare la cabinetele de medicină dentară se aplică si cabinetelor înfiintate de dentisti.

Art. 3. - Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate, Autoritatea de Sănătate Publică si Inspectia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura functională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 18 aprilie 2005, precum si prevederile pct 1, 2 si 3 din anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitară a functionării obiectivelor si a activitătilor desfăsurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comertului, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin Zoltán Szekely,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2007.

Nr. 1.338.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind structura functională a cabinetelor medicale si de medicină dentară

 

Art. 1. - În vederea functionării, cabinetele medicale si de medicină dentară, înfiintate si organizate în conditiile legii, trebuie să obtină autorizatia sanitară de functionare.

Art. 2. - Autorizatia sanitară de functionare a cabinetelor medicale si de medicină dentară se eliberează de către autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza declaratiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al cabinetului, referitoare la asigurarea conformării la prezentele norme privind structura functională, normele de igienă si sănătate publică, si se vizează anual.

Art. 3. - Pentru cabinetele medicale si de medicină dentară înfiintate de medici si medici dentisti, organizate în cabinete medicale grupate, asociate, societăti civile medicale, societăti comerciale cu obiect unic de activitate si având puncte de lucru aflate în locatii diferite se eliberează câte o autorizatie sanitară de functionare separată pentru fiecare punct de lucru (cabinet medical si de medicină dentară).

Art. 4. - Autorizatia sanitară de functionare se eliberează la cererea reprezentantului legal al cabinetului medical si de medicină dentară.

Art. 5. - Inspectia sanitară de stat judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică periodic respectarea conditiilor igienico-sanitare si a structurii spatiilor functionale prevăzute, în functie de profilul de activitate.

Art. 6. - (1) Din punctul de vedere al structurii spatiilor cu destinatia de cabinete medicale si de medicină dentară si al circuitelor functionale, autorizatiile sanitare de functionare, eliberate în baza unor reglementări anterioare pentru cabinete medicale si de medicină dentară care îsi desfăsoară activitatea la data prezentului ordin în spatiile respective, îsi mentin valabilitatea cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(2) Spatiile destinate activitătii cabinetelor medicale si de medicină dentară pot suferi modificări structurale, de circuite si acces la utilităti, în vederea asigurării unei cât mai bune adaptări functionale, cu respectarea prevederilor legale privind siguranta în constructii si în măsura posibilitătilor tehnico-constructive oferite de spatiu. Autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliază reprezentantii legali ai cabinetelor privind circuitele functionale si avizează proiectele de modificări.


(3) Cabinetul medical va avea în componenta minimă sală de asteptare, grup sanitar, sală de tratamente, cabinet de consultatii propriu-zis si spatii de depozitare.

a) Sala de asteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de sedere să beneficieze de o suprafată minimă de 1/1,5 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulti, si 1,5/2 m2/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însotitoare).

b) Cabinetul de consultatii propriu-zis va avea o suprafată minimă de 9 m2 si acces la o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă si rece.

c) Sala de tratamente, cu o suprafată minimă de 9 m2, va fi special amenajată si dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă rece si caldă.

(4) Cabinetul de medicină dentară va avea în componenta minimă sală de asteptare, grup sanitar, spatii de depozitare si cabinet de medicină dentară propriu-zis, în care se desfăsoară activitătile de diagnostic clinic si terapeutice; pentru sala de asteptare se aplică prevederile art. 6 alin. (3) lit. a).

a) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis poate fi organizat după cum urmează:

1. în sistem închis - unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;

2. în sistem semideschis - se amplasează unul sau mai multe unituri separate de câte un perete sau paravan;

3. în sistem deschis - unit-urile se amplasează într-o încăpere, fără a fi separate.

b) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis, indiferent de sistemul în care functionează (închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spatiu de minimum 9 m2.

c) Spatiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu chiuvetă cu apă curentă, rece si caldă.

(5) 1. Pavimentele, peretii, tavanele si suprafetele de lucru din încăperile în care se desfăsoară activităti medicale si de medicină dentară vor fi:

a) lavabile;

b) rezistente la dezinfectante;

c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);

d) rezistene la actiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz);

e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;

f) fără asperităti care să retină praful.

2. Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase si cu asperităti.

3. Se interzice mochetarea pardoselilor.

(6) În cazul cabinetelor medicale cu 3 sau mai multi medici, care furnizează servicii de medicină preventivă în bolile transmisibile, în conditiile în care spatiul permite, se poate organiza un cabinet pentru vaccinări, altul decât sala de tratamente.

(7) În cabinetele în care se efectuează interventii chirurgicale ce necesită spitalizare de zi/de o zi va fi amenajată o încăpere special destinată pentru recuperarea postoperatorie, dotată cu paturi, asigurându-se o suprafată minimă de 7 m2/pat.

(8) Pentru personalul sanitar din cabinetele medicale si de medicină dentară va fi asigurat un spatiu cu destinatie de vestiar; numărul vestiarelor si desemnarea spatiului destinat acestora vor fi în functie de numărul personalului care desfăsoară activitate concomitentă.

(9) Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfăsoară activităti medicale.

(10) În conditiile respectării art. 6 alin. (2), cabinetul medical si de medicină dentară va avea un grup sanitar pentru pacienti, cu acces din sala de aseptare, separat de cel destinat personalului sanitar. În cazul cabinetelor medicale si de medicină dentară din mediul rural, acolo unde nu există posibilitatea racordării la reteaua publică de canalizare, grupul sanitar va fi racordat la o fosă septică de beton vidanjabilă.

(11) În cabinetele medicale cu profil radiologic sau de medicină dentară în care se instalează aparate de radiologie dentară sunt obligatorii solicitarea si obtinerea de avize speciale, de amplasare si functionare, din partea autoritătilor responsabile cu controlul activitătilor ce folosesc radiatii nucleare. În aceste cabinete medicale se vor respecta normele de radioprotectie si control individual al expunerii prevăzute de legislatia în vigoare.

(12) a) În cabinetele medicale în care au loc prelevări de fluide biologice (sânge, secretii) în vederea diagnosticului de laborator vor fi desemnate o încăpere si un spatiu special destinate pentru această activitate. Această încăpere si acest spatiu vor fi dotate cu mobilier adecvat prelevării de probe (canapea sau scaun netapi t at cu spătar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea antebraului, sau, după caz, alt mobilier specific specialitătii medicale si tipului de prelevare, dulap pentru instrumentarul steril, măsută pentru pregătirea prelevării probei, măsută pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate), sursă de apă si racord la sistemul de canalizare.

b) Pentru coprocultură si urocultură va fi desemnată o cameră separată de recoltare, prevăzută cu sursă de apă curentă rece si caldă, scaun WC, racord la sistemul de canalizare.

c) În cazul în care diagnosticul propriu-zis de laborator se efectuează în altă locatie, pentru a evita contaminarea probelor recoltate, a persoanei care transportă probele si/sau a mediului, se va organiza transportul probelor recoltate în sigurantă, în containere speciale, închise, cu pereti impermeabili, usor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curătarea si dezinfectia.

(13) În spatiile cu destinatia de cabinete medicale si de medicină dentară se vor realiza circuite separate pentru adulti si copii, în conditiile art. 6 alin. (2), sau, în măsura posibilitătilor, se va face programarea acestora la ore diferite.

(14) Cabinetele medicale si de medicină dentară vor asigura accesul în incinta lor pentru persoanele cu handicap motor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 7. - Dotarea minimă obligatorie necesară fiecărui cabinet medical si de medicină dentară, în functie de specialitate, va respecta prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - În scopul efectuării sterilizării si păstrării sterilitătii instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare, la organizarea activitătilor propriu-zise de sterilizare, precum si a activitătilor conexe (spălarea, decontaminarea, împachetarea si stocarea) se vor avea în vedere:

a) respectarea circuitelor functionale si utilizarea spatiilor anume desemnate;

b) amplasarea punctului de sterilizare într-un spatiu adecvat organizării activitătii de curătare si pregătire pentru sterilizare a instrumentarului si/sau a materialului moale, sterilizării propriu-zise si depozitării temporare a materialului sterilizat, respectându-se principiul separării materialelor sterile de cele nesterile;

c) utilizarea aparaturii de sterilizare va trebui să respecte prevederile legale în vigoare privind punerea în functiune a dispozitivelor medicale;

d) în locul de amplasare a aparaturii de sterilizare se vor afisa ciclul de sterilizare, precum si instructiunile de lucru specifice aparatului cu care se face sterilizarea;

e) caietul de sterilizare care atestă efectuarea sterilizării cuprinde:

- numărul sarjei si continutul pachetelor;

- data si ora de debut si de sfârsit ale ciclului;

- temperatura la care s-a efectuat sterilizarea;

- rezultatele indicatorilor fizico-chimici si biologici;


- numele si semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea;

f) cabinetele medicale si de medicină dentară pot asigura sterilizarea instrumentarului, dispozitivelor si materialelor sanitare si pe baza contractelor încheiate cu unităti specializate si autorizate în acest sens.

Art. 9. - În scopul asigurării lantului de frig, cabinetul medical va fi dotat cu:

a) cel putin un frigider cu compartiment de congelare separat, închis cu usă, precum si cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;

b) cel putin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul vaccinurilor si un termos pentru eventualitatea transportului unor cantităti mici de vaccin;

c) cel putin o geantă izotermă dotată cu termometru - pentru transportul de probe biologice (în cazul în care au loc prelevări de fluide biologice si acestea nu sunt transportate de unităti autorizate în acest sens).

Art. 10. - Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele medicale si de medicină dentară, indiferent de profil:

a) asigurarea cu apă potabilă;

b) racordarea la reteaua de canalizare a localitătii, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului si solului. Dotarea cabinetelor, în localită t ile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalaii proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);

c) deseurile rezultate în urma activitătilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate si neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;

d) asigurarea unui microclimat corespunzător;

e) asigurarea iluminării naturale si artificiale necesare desfăsurării în conditii optime a activitătii medicale si de medicină dentară;

f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise si sau asigurarea protectiei antifonice eficiente în interiorul si în afara cabinetelor;

g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăteniei;

h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Natională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în functie de instructiunile de utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare specificati de producător;

i) asigurarea de echipament de protectie specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislatia în vigoare;

j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005

 

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Justitiei nr. 77.952/2007;

- Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 7.992/2007, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 721/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- Litera A „Spor de până la 15% din salariul de bază” se completează cu un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:

„8. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justitiei.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Ministerul Justitiei si Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 13 august 2007.

Nr. 1.397.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „UNIVERSAL INSURANCE BROKER” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24 iulie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „UNIVERSAL INSURANCE BROKER” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „UNIVERSAL INSURANCE BROKER” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Arad, str. Horia nr. 7, corp B, et. 1, ap. 42B, judetul Arad, nr. de ordine în registrul comertului J02/370/20.02.2007, cod unic de înregistrare 21152362/21.02.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 30 iulie 2007.

Nr. 533.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale „DELTA ASIGURĂRI” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 august 2007, prin care s-au aprobat modificările actului constitutiv al Societătii Comerciale „DELTA ASIGURĂRI” - S.A.,

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

 

Art. 1. - Se aprobă modificările aduse actului constitutiv, referitoare la modificarea structurii actionariatului si la aprobarea noului actionar semnificativ al Societătii Comerciale „DELTA ASIGURĂRI” - S.A., Societatea Comercială „PETROMSERVICE” - S.A., conform hotărârilor adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 18 aprilie 2007, din data de 28 mai 2007 si, respectiv, din data de 1 iunie 2007.

Art. 2. - Societatea are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia încheierii judecătorului-delegat prin care s-a dispus înregistrarea, copia certificatului de înscriere de mentiuni, precum si copia certificatului constatator care să cuprindă toate datele societătii, în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunii de mai sus, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii aprobării.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 548.

 


ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, finantat de către Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Guvernul României

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), ale art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, si având în vedere considerentele prezentate în Nota de fundamentare înaintată de compartimentul de specialitate din cadrul Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Manualului de operare pentru implementarea Programului de interventii prioritare, componenta I a Proiectului de incluziune socială, prezentat în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Documentul mentionat la art. 1, precum si anexele acestuia constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Valentina Contescu

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 2/II.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.