MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 august 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

651. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

 

686. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind procedura de încasare a tarifelor fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate si fitosanitare la plantele, produsele vegetale si alte obiecte

 

720. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora

 

1.109. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 709/2007 privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

1.418/619. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

76. - Ordin pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind modificarea reglementării tehnice „Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementarea tehnic㠄Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagmele de mai jos se înlocuiesc după cum urmează:

a) sintagma „rezistentă si stabilitate” cu sintagma „rezistentă mecanică si stabilitate”;

b) sintagma „sigurantă la foc” cu sintagma „securitate la incendiu”;

c) sintagma „igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protectia mediului” cu sintagma „igienă, sănătate si mediu”;

d) sintagma „izolatia termică, hidrofugă si economia de energie” cu sintagma „economie de energie si izolare termică”.

2. Litera b) a alineatului (3) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) pentru expert tehnic - vechimea în functie de minimum 12 ani.”

3. Literele b) si c) ale articolului 15 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) inginerul constructor, arhitectul si inginerul de instalatii trebuie să aibă activitate în domeniul pentru care solicită atestarea si o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, executie, învătământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani;

c) inginerul geolog trebuie să aibă activitate în domeniul rezistentei si stabilitătii terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pământ si o vechime minimă de 12 ani în proiectare, cercetare, executie, învătământ superior, din care, obligatoriu, activitatea de proiectare să fie de minimum 8 ani.”

4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - (1) Taxa de examinare în vederea atestării tehnico-profesionale a specialistilor cu activitate în constructii se suportă de către candidat, pentru fiecare competentă - verificator de proiecte, experti tehnici sau responsabili tehnici cu executia - în cuantum de 150 RON, care se achită în contul de venituri extrabugetare al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

(2) Din sumele rezultatele potrivit prevederilor alin. (1) se pot efectua cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si de capital necesare desfăsurării activitătii de atestare tehnico-profesională.”

Art. II. - Anexa nr. 2 la reglementarea tehnică se modifică si va avea continutul cuprins în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - După anexa nr. 3 la reglementarea tehnică se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4 la reglementarea tehnică, care va avea continutul cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 2 august 2007.

Nr. 651.

 

ANEXA Nr. 1) (Anexa nr. 2 la reglementarea tehnică)

 

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALÃ

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 4 la reglementarea tehnică)

 

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALÃ

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind procedura de încasare a tarifelor fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate si fitosanitare la plantele, produsele vegetale si alte obiecte

 

În baza prevederilor art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.861/2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura de încasare a tarifelor fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate si fitosanitare la plantele, produsele vegetale si alte obiecte.

Art. 2. - (1) Inspectorii fitosanitari din cadrul inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală si din cadrul unitătilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti percep tarifele fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Rata de transformare a tarifelor fitosanitare din euro în moneda natională este cea publicată de Banca Natională a României în ziua emiterii facturii.

Art. 3. - (1) Tarifele fitosanitare se achită de către importatori sau reprezentantii lor în relatia cu autoritatea vamală după efectuarea controalelor documentare, de identitate si fitosanitare.

(2) Sumele încasate din tarifele fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 se constituie parte la bugetul de stat.

Art. 4. - În cazul controlului efectuat în conformitate cu art. 13 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 va fi încasat tariful fitosanitar corespunzător conform anexei nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, iar controlul va fi înregistrat în documentele fitosanitare sub semnătura inspectorului fitosanitar care a efectuat controlul.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitară si Laboratorul central pentru carantină fitosanitară, controlează modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 august 2007.

Nr. 686.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitătilor responsabile cu elaborarea hărtilor de zgomot pentru căile ferate, drumurile si aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum si limitele de competentă ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru stabilirea unitătilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor si aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, cu modificările si completările ulterioare, unitătile responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor si aeroporturile aflate în administrarea lor, elaborarea hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora sunt:

a) Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., pentru căile ferate:

b) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA., pentru autostrăzi si drumuri nationale;

c) Compania Natională «Administratia Porturilor Maritime» - SA. Constanta, pentru portul Constanta, si Compania Natională

«Administratia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galati, pentru portul Galati;

d) Compania Natională «Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti» - SA., pentru aeroport”.

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:„

Art. 2. - Cartarea zgomotului, elaborarea si reactualizarea

hărtilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora se vor realiza în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 321/2005, cu modificările si completările ulterioare.”

4. Articolul 3 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 august 2007.

Nr. 720.

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 709/2007 privind legitimatiile de inspectie fiscală

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, având în vedere Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 709/2007 privind legitimatiile de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Directia generală de coordonare a inspectiei fiscale, Directia antifraudă fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

2. Anexa nr. 1 si anexa nr. 1a) se modifică si vor avea cuprinsul prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 10 august 2007.

Nr. 1.109.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 709/2007)

 

 

Legitimatie de inspectie fiscală

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

            Fila 2 - Portmoneu

 

ANEXĂ [Anexa nr. 1a) la Ordinul nr. 709/2007]

 

            1. Descriere legitimatie:

            a) Dimensiuni 90 mm/70 mm;

            b) Carton grosime 1 mm;

            c) Culori : rosu, galben, albastru sidefat (BT 32), negru, alb.

            2. Ambalare individuală în portmoneu de piele, dimensiune 115 mm/90 mm.

            3. Legitimatia de inspectie fiscală se compune din fila 1 si fila 2.

            4. Avizarea se efectuează pentru anul calendaristic în curs.

            5. Avizarea se efectuează prin aplicarea stampilei organului fiscal emitent si semnarea de către conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.418 din 13 august 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 619 din 14 august 2007

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru  aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum i unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

Având în vedere prevederile art. 48 alin. (3), ale art. 49, ale art. 246 alin. (3) si ale art. 291 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare si Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 8.547/2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 3.770/2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 si 225 bis din 2 aprilie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul B 5.7 din sectiunea II a anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.7. Pentru subprogramul Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică, derulat prin unitătile de dializă, serviciile de supleere renală (cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice) se realizează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu unitătile publice de dializă prin care se derulează subprogramul si cu unitătile specializate prin care se asigură transportul nemedicalizat al unor categorii de bolnavi, conform prevederilor din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare si Normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV/558/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Serviciile de supleere renală (inclusiv medicamente, materiale sanitare specifice si transport) se realizează în baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot si alte unităti private de specialitate selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice, în limita numărului de bolnavi cuprins în subprogramul Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget pentru anul 2007. În situatia în care o unitate sanitară este selectată de Ministerul Sănătătii Publice, în conditiile mai sus mentionate, pe parcursul derulării acestui subprogram, contractul cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate se poate încheia numai prin preluarea bolnavilor existenti în subprogram de la alte unităti sanitare, în urma acordului acestora de diminuare justificată a numărului de bolnavi si, respectiv, a valorii de contract. Decontarea acestor servicii se realizează conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, cu modificările si completările ulterioare. Contractarea cu unităti private de specialitate selectate mai sus mentionate se realizează la tarifele stabilite pentru centrele pilot pe baza modelului de contract încheiat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, adaptat.”

2. În anexa nr. 3, la subprogramul nr. 11 „Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică”, punctul cu privire la unitătile care derulează programul se modifică si va avea următorul cuprins:

„Unităti care derulează subprogramul:

- unitătile sanitare publice cu sectii si compartimente de profil;

- unităti sanitare private autorizate de Ministerul Sănătătii Publice si evaluate în conditiile legii; aceste unităti trebuie să îndeplinească criteriile de selectie aprobate de Ministerul Sănătătii Publice pentru unitătile prin care se derulează programele nationale de sănătate;

- centrele-pilot de furnizare a serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală;

- unităti sanitare cu sectii si compartimente de profil apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în sedinta din data de 10 iulie 2007, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Art. 3. - Directia reglementare din cadrul Directiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA NR. 5/2007

privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

 

Art. 1. - (1) Prezenta instructiune este emisă în aplicarea prevederilor art. 109 si 113 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, si stabileste procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) care intentionează să distribuie titluri de participare pe teritoriul altor state membre decât statul membru de origine.

(2) Termenii si expresiile utilizate în prezenta instructiune au semnificatiile prevăzute în Legea nr. 297/2004 si în Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societătilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 15/2004.

(3) În sensul prezentei instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. Fond compartimentat - reprezintă un O.P.C.V.M. constituit pe bază de contract de societate civilă împărtit în mai multe subfonduri care au o politică de investitii diferită si care emit diferite clase de titluri de participare.

2. Subfond - reprezintă un compartiment din cadrul unui fond compartimentat, având o politică de investitii specializată si care nu functionează ca un O.P.C.V.M. independent.

 

CAPITOLUL I

O.P.C.V.M. din alte state membre care intentionează să distribuie titluri de participare în România

 

Art. 2. - (1) Prin distribuirea titlurilor de participare se întelege oferirea spre vânzare de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M.

(2) Un O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru care intentionează să distribuie titluri de participare în România este înscris în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), conform prevederilor prezentei instructiuni.

Art. 3. - O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru care intentionează să distribuie titluri de participare în România informează în prealabil C.N.V.M. despre intentia sa si transmite următoarele documente:

a) o scrisoare de notificare, conform anexei nr. 2, întocmită în limba română sau în limba engleză;

b) un atestat emis de autoritatea competentă din statul membru de origine, prin care se certifică faptul că O.P.C.V.M. îndeplineste conditiile legislatiei nationale a acestui stat, armonizată cu legislatia comunitară, întocmit conform anexei nr. 1, în original si în versiunea în limba engleză; atestatul original poate fi înlocuit cu o copie a acestuia însotită de o declaratie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al O.P.C.V.M. sau din partea unei terte persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M., prin care se certifică faptul că respectiva copie este conformă cu originalul, precum si că atestatul original este în posesia O.P.C.V.M. si reprezintă ultima variantă emisă de autoritatea competentă din statul membru de origine;

c) regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv, actualizate. Regulile fondului si actul constitutiv nu trebuie depuse separat, în cazul în care O.P.C.V.M. sau o tertă persoană împuternicită prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. declară că acestea sunt incluse în prospectul de emisiune;

d) prospectul si prospectul simplificat actualizate, întocmite în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si cu prevederile art. 6;

e) ultimul raport anual si ultimul raport semestrial sau, în cazul fondurilor compartimentate (umbrella funds), ultimul raport anual si ultimul raport semestrial pentru fondul compartimentat. Pentru simplificarea procedurii de notificare, în cazul fondurilor compartimentate cu mai multe subfonduri, se recomandă să se prezinte un singur raport anual si un singur raport semestrial, care să se refere la toate subfondurile unui fond compartimentat. În cazul în care sunt înaintate la C.N.V.M. rapoarte anuale si semestriale diferite pentru fiecare subfond al unui fond compartimentat, persoanele responsabile ale O.P.C.V.M. sau o tertă persoană împuternicită prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea vor transmite o declaratie pe propria răspundere prin care se certifică faptul că informatiile referitoare la distribuirea titlurilor de participare în România sunt aceleasi în fiecare raport anual si semestrial sau prin care se evidentiază diferentele, dacă acestea există;

f) detalii cu privire la modalitatea de distribuire a titlurilor de participare în România, după cum urmează:

1. denumirea, adresa sediului central, numărul de telefon, fax, e-mail ale distribuitorilor titlurilor de participare în România;

2. declaratii din partea reprezentantilor legali ai distribuitorilor, din care să rezulte că acestia sunt de acord cu distribuirea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. în România;

3. informatii cu privire la modalitătile prin care se face subscrierea si răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. în România;

4. locul din care distribuitorii vor efectua subscrierea sau răscumpărarea titlurilor de participare;

5. modalitătile de plată în cazul operatiunilor de subscriere si răscumpărare;

6. modalitătile de plată a dividendelor sau a altor drepturi ce revin detinătorilor de titluri de participare, dacă este cazul;

g) detalii cu privire la modalitatea în care li se prezintă investitorilor informatiile pe care O.P.C.V.M. este obligat să le ofere;

h) numele persoanei desemnate de O.P.C.V.M. în relatia cu C.N.V.M., cu datele de identificare a acesteia, precum si adresa de corespondentă.

Art. 4. - (1) În scopul simplificării procedurii de notificare prealabilă, în cazul unui fond compartimentat (umbrella fund) cu mai multe subfonduri, se aplică următoarele reguli:

a) notificarea prealabilă se face pentru acele subfonduri pentru care se intentionează distribuirea efectivă a titlurilor de participare;

b) în aplicarea art. 3 lit. a) se poate transmite o unică scrisoare de notificare pentru toate subfondurile respectivului fond pentru care se intentionează distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României;

c) în cazul în care documentele aferente procedurii de notificare pentru un subfond sunt valabile si în cazul procedurii de informare prealabilă a unui alt subfond, documentele respective se depun o singură dată, cu mentionarea subfondului/subfondurilor la care se aplică;

d) în cazul în care un nou subfond este adăugat la un fond compartimentat si acest subfond intentionează să distribuie titluri de participare pe teritoriul României, se aplică procedura de informare prealabilă, cu respectarea cerintelor mentionate în prezenta instructiune;

e) în cazul unui fond compartimentat cu un număr mare de subfonduri, pentru care se intentionează distribuirea de titluri de participare pe teritoriul României, se recomandă întocmirea unui singur prospect. În cazul în care O.P.C.V.M. transmite câte un prospect pentru fiecare subfond, acestea vor fi însotite de o declaratie pe propria răspundere din partea reprezentantului O.P.C.V.M. sau a unei terte persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea, prin care se certifică faptul că informatiile cu privire la modalitătile de distribuire a titlurilor de participare în România sunt aceleasi pentru toate prospectele transmise sau, dacă sunt diferite, se precizează diferentele respective.

(2) În cazul în care se emit noi clase de titluri de participare de către un subfond, fondul compartimentat respectiv va notifica C.N.V.M. noua emisiune, specificând criteriile obiective pe baza cărora s-a realizat aceasta (de exemplu suma subscrierilor, comisioanele aplicate).

(3) Termenul de două luni mentionat la art. 109 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 nu se aplică în situatia prevăzută la alin. (2). Fondul compartimentat poate începe distribuirea noilor titluri de participare imediat, cu conditia să nu existe alte motive care să interzică distribuirea.

Art. 5. - (1) Documentele anexate la scrisoarea de notificare trebuie să reprezinte ultima variantă autorizată de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau, după caz, depusă la această autoritate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun însotite de o declaratie pe propria răspundere din partea O.P.C.V.M. sau din partea unei terte persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea, prin care se certifică faptul că documentele respective reprezintă ultima variantă autorizată de autoritatea competentă din statul membru de origine sau depusă la autoritatea competentă din statul membru de origine.

Art. 6. - (1) Documentele aferente procedurii de notificare prealabilă se depun la C.N.V.M în limba oficială a statului membru de origine si în traducere legalizată în limba română, cu exceptia atestatului emis de autoritatea din statul membru de origine si a scrisorii de notificare, care vor respecta prevederile art. 3 lit. a) si b).

(2) C.N.V.M. publică pe site-ul propriu o informare cu privire la procedura de notificare pentru care se solicită traducerea în limba română.

Art. 7. - O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru care intentionează să distribuie sau care distribuie titluri de participare pe teritoriul României va transmite C.N.V.M. orice modificări ale documentelor si/sau ale informatiilor transmise anterior, inclusiv ultimul raport anual si raportul semestrial, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data de la care acestea au fost făcute publice în statul membru de origine.

Art. 8. - (1) În termenul stabilit la art. 109 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. poate solicita clarificări de la O.P.C.V.M. cu privire la documentele si informatiile care însotesc scrisoarea de notificare, pentru a verifica dacă activitatea de distribuire a titlurilor de participare respectă prevederile titlului III capitolul V sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004. Dreptul O.P.C.V.M. de a distribui titluri de participare pe teritoriul României după expirarea termenului prevăzut la alin. (5) nu este afectat decât în situatia în care C.N.V.M. emite o decizie motivată conform alin. (4).

(2) C.N.V.M. solicită O.P.C.V.M. în cel mai scurt timp posibil de la depunerea documentatiei, dar nu mai târziu de o lună, informatiile si documentele suplimentare necesare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care în urma solicitării mentionate la alin. (2) informatiile transmise de O.P.C.V.M. nu sunt complete, dar C.N.V.M. consideră că O.P.C.V.M. are capacitatea de a îndeplini conditiile pentru respectarea prevederilor titlului III capitolul V sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004, va notifica O.P.C.V.M. respectiv că în cazul în care nu furnizează informatiile conform solicitării sale va emite o decizie motivată conform prevederilor alin. (5).

(4) În cazul aplicării prevederilor alin. (2) si (3), termenul de două luni prevăzut la art. 109 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 se întrerupe si reîncepe să curgă de la data la care sunt depuse documentele complete.

(5) În cazul în care în urma depunerii documentelor si informatiilor suplimentare C.N.V.M. constată că nu sunt îndeplinite prevederile titlului III capitolul V sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004, precum si în cazul în care O.P.C.V.M. nu depune în termen de maximum 6 luni documentele si informatiile solicitate, C.N.V.M. emite o decizie motivată prin care se interzice distribuirea titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. în România.

(6) Decizia prevăzută la alin. (5) se emite:

a) în intervalul de timp rămas între momentul întreruperii prevăzute la alin. (4) si termenul maxim de două luni aferent perioadei de notificare prealabilă; sau, după caz,

b) la expirarea termenului maxim de 6 luni stabilit pentru depunerea documentelor si informatiilor suplimentare.

(7) În cazul în care C.N.V.M. a finalizat înainte de expirarea termenului de două luni procedura de verificare a documentelor si a informatiilor transmise de O.P.C.V.M. pentru informarea prealabilă si a constatat respectarea prevederilor titlului III capitolul V sectiunea a 7-a din Legea nr. 297/2004, O.P.C.V.M. este informat de către C.N.V.M. că poate să înceapă activitatea de distribuire a titlurilor de participare în România.

(8) După expirarea perioadei de două luni de la data depunerii documentatiei complete la C.N.V.M., în situatia în care O.P.C.V.M. nu primeste nicio comunicare din partea C.N.V.M, O.P.C.V.M. poate începe activitatea de distribuire a titlurilor de participare în România, cu exceptia cazului în care C.N.V.M. emite o decizie conform prevederilor alin. (5).

Art. 9. - (1) Distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României se poate face prin intermediul:

a) societătilor de servicii de investitii financiare si societătilor de administrare a investitiilor din România, autorizate de C.N.V.M.;

b) firmelor de investitii si societătilor de administrare a investitiilor autorizate de autoritătile competente din state membre, ulterior încheierii procedurii de notificare în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;

c) institutiilor de credit din România autorizate de Banca Natională a României sau institutiilor de credit autorizate de autoritătile competente din state membre, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislatiei bancare în vigoare;

d) sucursalelor firmelor de investitii/societătilor de administrare a investitiilor/institutiilor de credit din statele nemembre, ulterior îndeplinirii procedurii de autorizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia, respectiv cu prevederile legislatiei bancare în vigoare.

(2) În cazul încetării activitătii de distribuire a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul României, modalitătile de răscumpărare si de plată a titlurilor de participare trebuie să asigure respectarea drepturilor detinătorilor titlurilor de participare care le-au achizitionat pe teritoriul României, inclusiv cele referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare.

 

CAPITOLUL II

O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M care intentionează să distribuie titluri de participare în alte state membre

 

Art. 10. - (1) O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. care intentionează să distribuie titluri de participare în alte state membre urmează procedura de notificare stabilită de legislatia natională a statului membru gazdă similară celei prevăzute la cap. I.

(2) În vederea obtinerii atestatului ce va fi depus la autoritatea competentă din statul membru gazdă prin care se certifică îndeplinirea de către O.P.C.V.M. a conditiilor din legislatia natională care transpun prevederile legislatiei comunitare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, reprezentantul O.P.C.V.M. va transmite C.N.V.M. o cerere în acest sens, însotită de următoarele:

a) mentionarea statului membru în care intentionează să distribuie titluri de participare;

b) ultima versiune a regulilor fondului/actului constitutiv, cuprinzând toate modificările si/sau completările autorizate de C.N.V.M.;

c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea atestatului;

d) orice alte informatii sau documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare în vederea verificării respectării reglementărilor în vigoare.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la eliberarea atestatului în termen de maximum 30 de zile de la data transmiterii documentelor mentionate la alin. (2) si poate refuza eliberarea acestuia în situatia în care constată nerespectarea de către O.P.C.V.M. sau, după caz, de societatea de administrare a investitiilor (S.A.I.) a reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publică în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M.(www.cnvmr.ro).

 

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL

de atestat privind distribuirea titlurilor de participare emise de către un O.P.C.V.M. dintr-un stat membru

 

1. . ............................................................................................................................................ este autoritatea competentă

(denumirea autoritătii competente din statul membru de origine)

2. din ......................................................................................................................................................................................

(numele statului membru de origine)

3. adresa

4. număr de telefon

5. număr de fax

6. adresa de e-mail

7. care exercită atributiile stabilite prin Directiva Europeană nr. 85/611/CEE ....................................................................... (denumirea directivei) conform art. 49 (1) din această directivă.

8. În scopul prevederilor art. 46 (1) si art. 6b. (5) din Directiva 85/611/CEE,

9. se certifică faptul că: .............................................................................................................................................................................................. , (numele O.P.C.V.M.)

10. înfiintat în data de ........................................................................................................................................................... , (data aprobării regulilor/actului constitutiv al O.P.C.V.M.)

11. cu numărul de înregistrare ............................................................................................................................................. , (numărul de înregistrare dat în statul membru de origine, dacă este cazul)

numele autoritătii .................................................................................................................................................................. , (numele autoritătii care tine evidenta numerelor de înregistrare, dacă este cazul)

12. cu sediul în ........................................................................................................................................................................ , (statul membru de origine si detalii cu privire la adresa sediului central)

13. este un fond de investitii de tip unit trust/common fund.

 

Lista tuturor subfondurilor aprobate în statul membru de origine, dacă este cazul

Nr. crt.

Denumire

1

 

2

 

3

 

......

 

 

- administrat de societatea de administrare a investitiilor ....................................................................................... (denumirea societătii de administrare a investitiilor)

 

14. societatea de investitii

 

Lista tuturor subfondurilor aprobate în statul membru de origine, dacă este cazul

Nr. crt.

Denumire

1

 

2

 

3

 

......

 

 

 administrată de societatea de administrare a investitiilor ....................................................................................... (denumirea societătii de administrare a investitiilor)

 autoadministrată

15. respectă în întregime prevederile Directivei 85/611/CEE, înainte de a fi fost modificată de Directiva 2001/108/CE

16. respectă în întregime prevederile Directivei 85/611/CEE si amendamentele aduse acesteia prin Directiva 2001/108/CE

 

17. . ........................................................................................................................................... certifică, de asemenea, că:

(denumirea autoritătii statului membru de origine)

18. a) .....................................................................................................................................................................................

(numele societătii de administrare a investitiilor O.P.C.V.M., dacă este cazul, în conformitate cu mentiunile de mai sus)

19. respectă în întregime prevederile Directivei 85/611/CEE, înainte de a fi fost modificată de Directiva 2001/108/CE

20. respectă în întregime prevederile Directivei 85/611/CEE si amendamentele aduse acesteia prin Directiva 2001/108/CE

21. b) ultima versiune a regulilor fondului/actul constitutiv a fost aprobată de autoritatea competentă din statul membru de origine în data de ....................................................................................... .

22. Data .................................................................................... .

..............................................................................................................................................................................................

(semnătura reprezentantului legal al autoritătii competente din statul membru de origine)

..............................................................................................................................................................................................

(numele întreg si functia persoanei care semnează din partea autoritătii competente din statul membru de origine)

 

ANEXA Nr. 2

 

MODELUL

scrisorii de notificare pentru distribuirea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru

 

COMUNICARE PENTRU DISTRIBUIREA TITLURILOR DE PARTICIPARE ALE UNUI O.P.C.V.M. DINTR-UN ALT STAT MEMBRU

 

PARTEA I - Partea armonizată

 

1. Denumirea O.P.C.V.M.: .................................................................................

2. Numele statului membru de origine al O.P.C.V.M ..............................................................................................................

3. Forma juridică de constituire a O.P.C.V.M.-ului: fond de investitii/fond de tip unit trust/societate de investitii (se va marca varianta corectă)

4. O.P.C.V.M. are subfonduri sau compartimente: da/nu

5. Denumirea fondului/fondurilor si/sau Durata (dacă e cazul) Codul ISIN numărul de subfonduri ce vor fi (dacă e cazul) distribuite în România¹)

6. Societatea de administrare/Societatea de investitii autoadministrată

...................................................................................................................................................................................................

Adresa sediului social si a sediului central, dacă acestea nu sunt identice

...................................................................................................................................................................................................

Numele, numărul de telefon, fax si adresa de e-mail ale persoanei de contact

...................................................................................................................................................................................................

Durata societătii, dacă este cazul

...................................................................................................................................................................................................

Scopul activitătilor desfăsurate de societatea de administrare în România

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Comentarii suplimentare din partea O.P.C.V.M., dacă este cazul

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Lista documentelor depuse ²):

7. Un atestat original valabil acordat de autoritatea competentă din statul membru de origine; în locul atestatului original poate fi depusă o copie a acestuia, însotită de o declaratie pe proprie răspundere din partea O.P.C.V.M. sau din partea unei terte persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a notificat, prin care se certifică faptul că respectiva copie este conformă cu originalul, că atestatul original este în posesia O.P.C.V.M. si reprezintă ultima variantă emisă de autoritatea competentă din statul membru de origine. Atestatul original aflat la dispozitia O.P.C.V.M. trebuie să includă si o versiune în limba engleză.

8. Regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv, actualizate (nu trebuie depuse separat în cazul în care O.P.C.V.M. sau o tertă persoană împuternicită prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea declară că acestea sunt incluse în prospectul de emisiune)

9. Varianta actualizată a prospectului si a prospectului simplificat

10. Ultimul raport anual si ultimul raport semestrial

11. Precizări:

Documentele care însotesc scrisoarea de notificare reprezintă ultima variantă a acestora, asa cum au fost acestea autorizate sau depuse la autoritatea competentă din statul membru de origine. Aceste documente se depun însotite de o declaratie pe proprie răspundere din partea O.P.C.V.M. sau din partea unei terte persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care a făcut notificarea, prin care se certifică faptul că documentele care însotesc scrisoarea de notificare reprezintă ultima variantă a acestora, asa cum au fost acestea aprobate/depuse la autoritatea competentă din statul membru de origine.

În scrisoarea de notificare se pot face trimiteri la documente depuse în prealabil la C.N.V.M., dacă acestea mai sunt valabile. Atestatul emis de autoritatea competentă din statul membru de origine trebuie transmis în orice situatie.

 

PARTEA a II-a - Documentele si informatiile cu privire la regulile nationale de distribuire si alte reglementări specifice

 

12. Detalii cu privire la demersurile făcute pentru distribuirea titlurilor de participare în România, precum si documente si informatii cu privire la modalitatea de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare, la procedurile de plată către detinătorii titlurilor de participare, de răscumpărare a unitătilor de fond, precum si despre datele pe care O.P.C.V.M. sunt obligate să le furnizeze si modalitatea de transmitere a acestora.

13. Confirmarea din partea O.P.C.V.M.

Prin prezenta confirm că documentele atasate la scrisoarea de notificare contin toate informatiile corespunzătoare, asa cum sunt acestea impuse de prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si din Instructiunea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre, aprobată prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 76/2007. Documentele nu contin stersături sau modificări fată de varianta depusă la autoritatea competentă din statul membru de origine.

14. Data si locul.....................................................................................................................................................................

(semnătura reprezentantului O.P.C.V.M. sau a tertei persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care face notificarea) .................................................................................................................................................................................................

(numele complet si functia reprezentantului O.P.C.V.M. sau ale tertei persoane împuternicite prin mandat scris să actioneze în numele O.P.C.V.M. care face notificarea)


¹) Dacă O.P.C.V.M. intentionează să distribuie numai anumite categorii de titluri de participare, le va indica numai pe acestea.

²) Documentele se transmit în limba statului membru de origine si traduse în cel putin una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă, în conformitate cu prevederile art. 6.