MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 589         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 august 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. - Ordonantă privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

166. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) hr. 21/2004 care stabileste un sistem de identificare si de înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE

 

684. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume

 

918. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

 

1.769. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea si colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

58. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 

REPUBLICĂRI

 

Norma nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă stabileste conditiile pe care trebuie să le îndeplinească sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, astfel încât acestea să fie interoperabile cu sistemele similare implementate la nivelul Uniunii Europene.

(2) Prezenta ordonantă se aplică sistemelor electronice de colectare a tuturor tipurilor de tarife pentru utilizarea infrastructurii pe întreaga retea rutieră, urbană si interurbană, inclusiv celor implementate pentru tarifarea utilizării unor sectiuni de infrastructură, precum tunelurile, podurile si infrastructurile de acces la feribot.

(3) Prezenta ordonantă nu se aplică:

a) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu dispun de mijloace electronice de colectare a tarifelor;

b) sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care nu necesită instalarea unor echipamente speciale la bordul vehiculelor;

c) sistemelor de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de mică anvergură, strict locale, pentru care costurile de conformare cu cerintele prezentei ordonante sunt disproportionate în raport cu avantajele.

(4) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României, care fac obiectul prezentei ordonante, vor oferi utilizatorilor acces la Serviciul european de tarifare electronică.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) sistem electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - sistem de colectare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care presupune instalarea la bordul vehiculelor a unor dispozitive electronice ce permit identificarea automată a vehiculelor si determinarea modului în care acestea utilizează infrastructura rutieră, pentru a se asigura o tarifare corectă, în conditii de sigurantă rutieră si de fluentă a traficului;

b) operator al sistemului electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - operator economic, persoană fizică, asociatie familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate ce are această personalitate care operează sisteme electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

c) utilizator - persoana fizică sau juridică care utilizează infrastructura rutieră pentru care s-a stabilit un tarif pentru utilizarea infrastructurii rutiere;

d) echipament de bord - dispozitiv electronic care se instalează la bordul unui vehicul si care permite identificarea automată a acestuia si determinarea modului în care utilizează infrastructura rutieră;

e) serviciu electronic de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere - serviciu pus la dispozitia utilizatorilor de operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere.

Art. 3. - (1) Toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere ce vor fi date în exploatare după data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor utiliza, în scopul efectuării tranzactiilor electronice de colectare a tarifelor, una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

a) tehnologie de localizare prin satelit;

b) tehnologie de comunicatii mobile în conformitate cu standardul GSM—GPRS (standard de referintă GSM TS 03.60/23.060);

c) tehnologie cu microunde cu frecventa de 5,8 GHz.

(2) Operatorii sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt obligati să pună la dispozitia utilizatorilor echipamente de bord care să fie adecvate utilizării pe toate tipurile de vehicule si cu toate sistemele electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere care utilizează tehnologiile prevăzute la alin. (1), conform calendarului prevăzut la art. 4 alin. (4). Administratorii infrastructurii rutiere trebuie să se asigure că aceste echipamente vor fi interoperabile si capabile să comunice cu toate sistemele aflate în exploatare în statele membre care folosesc tehnologiile mentionate la alin. (1). Detaliile în acest sens se stabilesc de comitetul prevăzut la art. 10, inclusiv în ceea ce priveste disponibilitatea echipamentelor de bord într-un număr suficient care să satisfacă cererea utilizatorilor interesati.

(3) Suplimentar fată de tehnologiile prevăzute la alin. (1), echipamentele de bord pot să utilizeze si alte tehnologii, cu conditia ca aceasta să nu creeze dificultăti utilizatorilor sau să nu creeze discriminări între acestia. Dacă este necesar, echipamentele de bord pot fi conectate si la tahograful electronic al vehiculului.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru operarea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Serviciul european de tarifare electronică este un serviciu european, complementar serviciilor electronice nationale de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, care asigură interoperabilitatea pe întreg teritoriul Comunitătii a sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere implementate deja la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, precum si a celor ce urmează a fi implementate cu respectarea prevederilor Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunitătii (Directiva 2004/52/CE).

(2) Serviciul european de tarifare electronică se defineste de către Comisia Europeană conform prevederilor art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE si va acoperi întreaga retea rutieră comunitară pentru care tarifele pentru utilizarea infrastructurii rutiere sunt încasate electronic.

(3) Acest serviciu de tarifare electronică se defineste de un ansamblu de reguli contractuale, care permite tuturor operatorilor si/sau emitentilor de mijloace de plată să furnizeze serviciul în cauză, de un ansamblu de standarde si cerinte tehnice si de un contract de abonament unic între clienti si operatori si/sau emitentii de mijloace de plată care oferă serviciul. Acest contract asigură accesul la serviciu pe întreaga retea si abonamentele se pot face la un operator de pe oricare sectiune a retelei si/sau la emitentul de mijloace de plată.


(4) În cazul în care administratorii infrastructurii rutiere implementează sisteme electronice nationale de tarifare pe teritoriul României, acestia trebuie să se asigure că operatorii furnizează Serviciul european de tarifare electronică clientilor lor în conformitate cu următorul calendar:

a) pentru toate vehiculele de peste 3,5 tone si pentru toate vehiculele cu o capacitate mai mare de 9 locuri (conducător auto + 8), în termen de cel mult 3 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică mentionate la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE;

b) pentru toate celelalte tipuri de vehicule, în termen de cel mult 5 ani de la adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor privind definirea Serviciului european de tarifare electronică prevăzute la art. 4 (4) al Directivei 2004/52/CE.

Art. 5. - (1) Serviciul european de tarifare electronică este independent de deciziile adoptate de administratorii infrastructurii rutiere în ceea ce priveste introducerea unor tarife pentru anumite tipuri de vehicule, nivelul acestor tarife si scopul lor. Acest serviciu priveste doar metoda de încasare a tarifelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Serviciul va permite încheierea de contracte indiferent de locul de înmatriculare a vehiculului, de nationalitatea părtilor contractante sau de zona ori punctul din reteaua rutieră pentru care se percep tarifele.

(2) Serviciul va permite extinderea intermodalitătii fără să creeze dezavantaje pentru alte moduri de transport.

Art. 6. - (1) Serviciul european de tarifare electronică va utiliza solutiile tehnice prevăzute la art. 3, pe baza unor specificatii tehnice care vor fi disponibile în mod public.

(2) Echipamentele destinate Serviciului european de tarifare electronică trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului

nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoaterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante se efectuează de către personalul cu atributii de control ce va fi abilitat în acest sens de către Ministerul Transporturilor.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si ale art. 4 alin. (4) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 9.000 lei la 10.000 lei, aplicabilă administratorilor sectiunilor de infrastructură rutieră.

Art. 9. - Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va numi un reprezentant în Comitetul pentru tarifarea electronică constituit potrivit prevederilor art. 5 al Directivei 2004/52/CE.

Art. 11. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonantă transpune Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 166 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 39.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 care stabileste un sistem de identificare si de înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 19.064 din 10 august 2007 întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificările si completările ulterioare prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,


în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004 care stabileste un sistem de identificare si de înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 si a directivelor 92/102/CEE si 64/432/CEE, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune Decizia Comisiei 228/2007/CE care stabileste măsuri tranzitorii privind sistemul de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine în România stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din 13 aprilie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data de 31 decembrie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

László Csutak Nagy

 

Bucuresti, 23 august 2007.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste măsuri tranzitorii privind aplicarea sistemului de identificare si înregistrare a animalelor din speciile ovine si caprine stabilit de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 21/2004

 

Art. 1. - Animalele din speciile ovine si caprine tinute în exploatatii situate pe teritoriul României sunt identificate până la împlinirea vârstei de 6 luni sau până la data părăsirii exploatatiei de origine, în cazul în care aceasta are loc înaintea împlinirii vârstei de 6 luni, prin aplicarea cel putin a unei crotalii, galbenă în cazul ovinelor sau albă în cazul caprinelor, imprimată cu un cod individual pentru fiecare animal.

Art. 2. - (1) Pe durata aplicării prezentei norme sanitare veterinare, toate animalele destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte se identifică după cum urmează:

a) cu două crotalii de culoare galbenă sau albă, în functie de specie, care au imprimat acelasi cod individual pentru fiecare animal si aplicate în exploatatiile de origine, sau

b) cu o crotalie de culoare galbenă sau albă, în functie de specie, aplicată în exploatatia de origine, si cu două crotalii de culoare rosie sau portocalie, în functie de optiunea proprietarului exploatatiei în care sunt colectate animalele destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte, aplicate în această exploatatie, care să respecte specificatiile tehnice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară; pe cele două crotalii de culoare rosie sau portocalie se imprimă acelasi cod de identificare a animalului, alocat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor exploatatiilor care efectuează comert intracomunitar si exportă ovine si caprine în tări terte, dar diferit de codul de identificare a animalului imprimat pe crotalia natională de culoare galbenă sau albă.

(2) Costurile de achizitie si de aplicare a crotaliilor de culoare rosie sau portocalie sunt suportate de către proprietarul exploatatiei în care sunt colectate animalele destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte.

(3) În situatia în care crotaliile de culoare rosie sau portocalie se aplică alături de crotalia de culoare galbenă sau albă, se asigură în registrul exploatatiei corespondenta între cele două coduri de identificare a animalului.

Art. 3. - (1) Crotaliile de culoare galbenă sau albă prevăzute la art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. b) sunt furnizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza comenzilor trimestriale efectuate de acestea din urmă.

(2) Crotaliile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) sunt furnizate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în limita stocului disponibil.

Art. 4. - (1) Certificatele sanitar-veterinare de sănătate care se eliberează pentru ovinele si caprinele destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte se completează cu codurile individuale ale animalelor imprimate pe crotalia de culoare galbenă sau albă; acestor documente li se anexează tabele în care se asigură corespondenta dintre codurile individuale ale animalului imprimate pe crotalia de culoare galbenă sau albă si cele imprimate pe crotaliile de culoare rosie sau portocalie, pentru toate animalele care fac obiectul transportului pentru care este eliberat respectivul certificat sanitar-veterinar de sănătate.

(2) Tabelul prin care se asigură corespondenta dintre codurile individuale ale animalelor contine următoarele elemente: denumirea unitătii, numele si prenumele proprietarului unitătii, codul unic de identificare a unitătii sau codul numeric personal al proprietarului, adresa si codul exploatatiei, precum si, pentru fiecare animal, codul individual imprimat pe crotalia de culoare galbenă sau albă aplicată în exploatatia de origine, căruia îi corespunde codul individual imprimat pe crotaliile auriculare de culoare rosie sau portocalie aplicate suplimentar în exploatatia în care sunt colectate animalele destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte.

(3) O copie a certificatului sanitar-veterinar de sănătate prevăzut la alin. (1) se transmite de către medicul veterinar zonal, în termen de 7 zile de la emitere, directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Medicul veterinar zonal înregistrează în Sistemul national de identificare si înregistrare a animalelor iesirea animalelor destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte, completând pentru fiecare animal codul de identificare a acestuia imprimat pe crotalia de culoare galbenă sau albă.

Art. 6. - Formularul de miscare care însoteste animalul ori de câte ori acesta este transportat pe teritoriul national între două exploatatii diferite este completat cu codul individual de identificare al animalului, imprimat pe crotalia de culoare galbenă sau albă aplicată animalului în exploatatia de origine, conform prevederilor art. 1 sau ale art. 2 alin. (1) lit. a).

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

MODELUL SI SPECIFICATIILE TEHNICE

ale crotaliilor de culoare rosie sau portocalie utilizate în exploatatiile în care sunt colectate animale destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte

 

Crotaliile de culoare rosie sau portocalie care sunt utilizate în exploatatiile în care sunt colectate animale destinate comertului intracomunitar sau exportului în tări terte trebuie să îndeplinească următoarele specificatii tehnice:

a) sunt formate din două părti, partea „tată” si partea „mamă”, fiecare parte având lungimea (L) cuprinsă între 30—55 mm, iar lătimea (l) cuprinsă între 7—16 mm, în conformitate cu următoarele modele:

I. Model crotalie de culoare rosie

1. Partea „mamă”

 

2. Partea „tată”


 

II. Model crotalie de culoare portocalie

 

1. Partea „mamă”

 

2. Partea „tată”

 

b) partea „tată” are pinul de penetrare confectionat dintr-un material dur, astfel încât să permită o bună si usoară penetrare a urechii;

c) decupajul realizat prin tăiere este mai mare decât pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) pinul conic permite ventilarea si aerarea;

e) sunt confectionate din poliuretan sau din orice alt material plastic;

f) sunt reciclabile;

g) sunt rezistente la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si sunt usor de citit pe toată durata vietii animalului;

h) nu contin substante care sunt nocive pentru sănătatea animalului si nu produc reactii alergice;

i) crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă;

j) codul individual al animalului este imprimat prin tehnologie laser, exclusiv pe partea „tată”, într-o manieră care nu permite stergerea prin spălare sau prin utilizarea hârtiei abrazive a caracterelor imprimate; optional, pe partea „mamă” a crotaliilor de culoare portocalie poate fi imprimat un cod de bare care să redea codul individual al animalului;

k) conferă o bună si rapidă vindecare auriculară;

l) aplicarea crotaliilor nu se face prin presare, ci prin incizie a auriculului (la momentul aplicării crotaliei), astfel încât pielea să fie tăiată si nu presată în crotalia „mamă”;

m) pot fi aplicate doar o singură dată;

n) sunt proiectate astfel încât să se poată introduce doar într-o anumită pozitie în clestele aplicator;

o) numărul crotaliei nu se repetă;

p) sunt usor de aplicat, fără a necesita o dexteritate deosebită;

q) cifrele si literele imprimate pe crotalii sunt de culoare neagră.

Crotaliile poartă inscriptionate următoarele elemente: codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 8 cifre, toate aceste caractere având înăltimea minimă de 5 mm; prima cifră, respectiv 4, reprezintă speciile ovine si caprine destinate comertului intracomunitar sau exportului în anul 2007, iar următoarele 7 cifre reprezintă numărul animalului.

Codul individual al animalului destinat comertului intracomunitar sau exportului în tări terte este format din unirea caracterelor RO 4, imprimate pe partea „mamă” a crotaliei, si a celor 7 cifre imprimate pe partea „tată” a acesteia, astfel cum este prevăzut în modelul crotaliei de culoare rosie, sau din 10 caractere alfanumerice, respectiv literele RO urmate de 8 cifre, imprimat pe partea „tată” a crotaliei, astfel cum este prevăzut în modelul crotaliei de culoare portocalie.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume

 

În conformitate cu aplicarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr.2200/1996 privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1432/2003 privind normele de aplicare a dispozitiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste autorizarea organizatiilor de producători si autorizarea prealabilă a grupurilor de producători si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1943/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste ajutoarele acordate grupurilor de producători recunoscute preliminar si a prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1433/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste fondurile operationale, programele operationale si ajutorul financiar,

în baza Referatului de aprobare nr. 282.061 din 28 iunie 2007 al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedura de recunoastere a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar si modalitătile de accesare a finantării comunitare conform organizării comune de piată în sectorul fructe si legume.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin directia tehnică de specialitate, este autoritatea competentă a statului pentru recunoasterea organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar.

Art. 3. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este responsabilă pentru aprobarea planurilor de recunoastere preliminară si a programelor operationale, gestionează fondurile comunitare si efectuează plata ajutoarelor financiare pentru grupurile de producători recunoscute preliminar si organizatiile de producători recunoscute.

Art. 4. - (1) Pentru grupurile de producători recunoscute preliminar se acordă următoarele tipuri de ajutoare, prevăzute la art. 14 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 2200/1996 privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) ajutor în vederea înfiintării si facilitării activitătilor administrative;

b) ajutor destinat acoperirii unei părti din investitiile necesare pentru obtinerea recunoasterii, conform planului de recunoastere, ajutor care este acordat:

- fie direct;

- fie prin intermediul institutiilor de credit sub forma unor împrumuturi speciale.

(2) Pentru organizatiile de producători recunoscute se acordă ajutoare pentru finantarea programelor operationale si pentru retragerea produselor de pe piată.

Art. 5. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile au următoarele semnificatii:

a) producător - orice persoană fizică sau juridică, membră a unui grup de producători recunoscut preliminar sau a unei organizatii de producători recunoscute, care îsi valorifică productia prin intermediul acestora, conform art. 2 alin.(a) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1432/2003 privind normele de aplicare a dispozitiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste autorizarea organizatiilor de producători si autorizarea prealabilă a grupurilor de producători;

b) valoarea productiei comercializate (VPC) - valoarea fără TVA a productiei membrilor pe categorii de produse pentru care s-a obtinut recunoasterea si comercializate prin intermediul grupurilor de producători recunoscute preliminar sau al organizatiilor de producători recunoscute, conform art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1433/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste fondurile operationale, programele operationale si ajutorul financiar;

c) grup de producători recunoscut preliminar - orice persoană juridică constituită din producători agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care activează în domeniul fructelor si legumelor conform anexei nr.1 si care are ca obiect principal de activitate comercializarea productiei membrilor, dar care nu îndeplineste conditiile de recunoastere ca organizatie de producători;

d) organizatie de producători - orice persoană juridică constituită din producători agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care activează în domeniul fructelor si legumelor conform anexei nr.1 si care are ca obiect principal de activitate comercializarea productiei membrilor;

e) aviz de recunoastere preliminară - document eliberat de MADR care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a conditiilor de recunoastere preliminară ca grup de producători recunoscut preliminar si care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

f) aviz de recunoastere - document eliberat de MADR care certifică îndeplinirea de către persoana juridică în cauză a conditiilor de recunoastere ca organizatie de producători si care asigură titularului toate drepturile conferite de lege;

g) decizie de retragere a recunoasterii preliminare - document eliberat de MADR care are ca scop revocarea avizului de recunoastere preliminară;

h) decizie de retragere a recunoasterii - document eliberat de MADR care are ca scop revocarea avizului de recunoastere.


 

 

GRUPURI DE PRODUCĂTORI RECUNOSCUTE PRELIMINAR

 

Acordarea recunoasterii

 

Art. 6. - (1) Pentru sectorul de fructe si legume nu poate fi acordată decât recunoasterea preliminară.

(2) Poate obtine statutul de grup de producători recunoscut preliminar orice persoană juridică legal constituită care îndeplineste conditiile prevăzute în prezentul ordin si are un plan de recunoastere aprobat.

(3) În vederea depunerii pentru aprobare a unui plan de recunoastere, trebuie să fie îndeplinite următoarele conditii de către persoana juridică:

a) să aibă minimum 5 membri;

b) să aibă o valoare a productiei comercializate de minimum 20.000 euro echivalent in lei;

c) să îndeplinească toate criteriile mentionate în anexa nr. 2.

(4) Planul de recunoastere are ca obiectiv general obtinerea statutului de organizatie de producători si cuprinde cel putin următoarele:

a) descrierea situatiei persoanei juridice în cauză privind infrastructura, numărul de membri, detalii despre membrii asociati, informatii privind productia membrilor si comercializarea acesteia;

b) informatii despre sistemul centralizat de facturare, înregistrare si urmărire cantitativă, calitativă si valorică a productiei membrilor;

c) durata estimată a planului de recunoastere, care nu trebuie să depăsească 5 ani;

d) sustinerea financiară a realizării planului de recunoastere;

e) măsurile ce vor fi implementate, cu termenele de realizare a acestora, în vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de producători.

(5) Măsurile eligibile pentru plata ajutorului financiar în cadrul planului de recunoastere sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Pentru obtinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar, persoanele juridice vor înainta la MADR, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de recunoastere preliminară conform anexei nr. 4;

b) decizia adunării generale în care se mentionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obtinerii statutului de grup de producători recunoscut preliminar;

c) copie legalizată a actului constitutiv sau a statutului;

d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului sau a autorizatiei de functionare;

e) un centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC înregistrată în ultimul exercitiu contabil încheiat, conform anexei nr. 5;

f) declaratia pe propria răspundere a membrilor din care să rezulte că nu apartin altui grup de producători recunoscut preliminar pentru aceeasi grupă de produse pentru care se solicită recunoasterea;

g) declaratie privind programele de finantare accesate si stadiul de realizare a acestora;

h) angajamentul administratorului persoanei juridice conform anexei nr. 6;

i) dovada detinerii terenului în proprietate/arendă/ concesiune/administrare de către fiecare membru în parte;

j) declaratie pe propria răspundere, în fata notarului, a reprezentantului legal din care să rezulte că persoana juridică în cauză nu are datorii la bugetul de stat sau bugetul local;

k) plan de recunoastere.

Art. 8. - (1) MADR verifică administrativ si prin control la fata locului exactitatea documentelor mentionate la art. 7 lit. a)—j) si se asigură de respectarea conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (3).

(2) În cazul în care rezultatele controlului asigură respectarea conditiilor pentru depunerea planului de recunoastere, MADR transmite APIA o copie a dosarului prevăzut la art. 7, în vederea aprobării planului de recunoastere.

Art. 9. - (1) Pentru aprobarea planului de recunoastere, APIA se asigură de eficienta economică si calitatea tehnică a acestuia, de corectitudinea estimărilor si de planificarea implementării măsurilor prevăzute.

(2) Înainte de a lua decizia privind aprobarea planului de recunoastere, APIA poate cere avizul consultativ al altor servicii de specialitate.

(3) În functie de caz, APIA poate:

a) aproba planul de recunoastere;

b) solicita clarificări sau adaptări ale planului de recunoastere în vederea respectării eligibilitătii măsurilor prevăzute în planul de recunoastere;

c) respinge planul de recunoastere.

(4) Atunci când au fost solicitate clarificări sau adaptări în conformitate cu alin. (3) lit. b), APIA aprobă planul de recunoastere numai dacă acestea au fost efectuate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării.

(5) Decizia privind aprobarea planului de recunoastere se ia de către APIA, în termen de maximum 30 de zile de la primirea acestuia, si se comunică în scris MADR.

Art. 10. - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea aprobării planului de recunoastere de către APIA, MADR ia decizia de a emite avizul de recunoastere preliminară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, si înstiintează solicitantul asupra deciziei, în maximum 5 zile lucrătoare.

(2) În vederea înregistrării în baza de date a APIA, MADR transmite o copie a avizului de recunoastere, în termen de 5 zile de la eliberarea acestuia.

Art. 11. - Toate activitătile mentionate la art. 8 si 9 se efectuează în termen de maximum 60 de zile de la depunerea dosarului de către solicitant.

Art. 12. - (1) Punerea în aplicare a planului de recunoastere se face pe perioade anuale, începând cu data eliberării avizului de recunoastere.

(2) Pe parcursul punerii în aplicare a planului de recunoastere, grupurile de producători recunoscute preliminar pot solicita o singură dată într-un an modificarea planului de recunoastere, avându-se în vedere ca modificarea solicitată să nu afecteze obiectivul general al planului de recunoastere.

(3) În termen de 15 de zile de la primirea solicitării de modificare, însotită de toate documentele justificative, APIA ia o decizie privind aprobarea modificărilor solicitate.

(4) Solicitarea de modificare este considerată respinsă dacă în termenul prevăzut la alin.(3) nu s-a luat o decizie.

Art. 13. - Orice grup de producători recunoscut preliminar care pune în aplicare un plan de recunoastere poate solicita în orice moment recunoasterea ca organizatie de producători, dacă îndeplineste toate conditiile din prezentul ordin.

 

Finantarea planului de recunoastere

 

Art. 14. - Ajutorul prevăzut la art. 4 alin.(1) lit. a) este forfetar si se calculează pe baza valorii productiei comercializate anuale a grupului de producători recunoscut preliminar.

Art. 15. - (1) Valoarea productiei comercializate anuale este cea aferentă perioadei corespunzătoare unui an calendaristic de la data emiterii avizului de recunoastere preliminară.

(2) Valoarea productiei comercializate rezultată în urma comercializării productiei membrilor nu poate fi mai mică decât valoarea obtinută din comercializarea produselor din categoria/categoriile de produse pentru care grupul de producători detine ori solicită recunoasterea, dar care nu provin de la membrii acestuia.


(3) Următoarele activităti se exclud de la calculul VPC:

a) comercializarea produselor care nu fac parte din categoria/categoriile de produse pentru care persoana juridică în cauză detine sau solicită recunoasterea;

b) comercializarea de produse care fac sau nu fac parte din categoria/categoriile de produse pentru care grupul de producători în cauză detine ori solicită recunoasterea, cumpărate direct de la o altă persoană juridică/fizică, indiferent dacă aceasta din urmă detine sau nu recunoastere;

c) activitătile legate de productia altor produse agricole, precum si ambalarea sau prelucrarea acestora;

d) furnizarea de servicii;

e) activitătile fără caracter agricol desfăsurate de persoana juridică în cauză.

Art. 16. - (1) În cazul în care valoarea productiei comercializate a grupului de producători recunoscut preliminar este mai mică sau egală cu contravaloarea în lei a 1 milion euro, se aplică prevederile art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1943/2003 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 în ceea ce priveste ajutoarele acordate grupurilor de producători recunoscute preliminar; astfel, ajutorul financiar este egal cu:

- 5% din VPC a ultimului exercitiu contabil încheiat, în primul an;

- 5% din VPC a ultimului exercitiu contabil, în al doilea an;

- 4% din VPC a ultimului exercitiu contabil, în al treilea an;

- 3% din VPC a ultimului exercitiu contabil, în al patrulea an;

- 2% din VPC a ultimului exercitiu contabil, în al cincilea an.

(2) În cazul în care VPC a grupului de producători este mai mare decât contravaloarea în lei a 1 milion euro, se aplică prevederile art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1943/2003; astfel, ajutorul financiar este egal cu:

- 2,5% din valoarea celei de a doua transe a VPC, pentru primul an;

- 2,5% din valoarea celei de a doua transe a VPC, pentru al doilea an;

- 2,0% din valoarea celei de a doua transe a VPC, pentru al treilea an;

- 1,5% din valoarea celei de a doua transe a VPC, pentru al patrulea an;

- 1,5% din valoarea celei de a doua transe a VPC, pentru al cincilea an.

(3) Ajutorul financiar are o limită maximă de:

- 100.000 euro pentru primul an;

- 100.000 euro pentru al doilea an;

- 80.000 euro pentru al treilea an;

- 60.000 euro pentru al patrulea an;

- 50.000 euro pentru al cincilea an.

 

Depunerea si verificarea cererilor de plată

 

Art. 17.- (1) Cererea de plată a ajutorului financiar poate fi depusă pentru o perioadă de 6 luni, reprezentând plata partială, sau 12 luni, reprezentând plata finală, la sucursalele judetene APIA sau la sucursala municipiului Bucuresti, în termen de 3 luni de la terminarea perioadei semestriale/anuale.

(2) Dosarul contine următoarele documente:

a) cererea de plată (plată partială/plată finală) pentru finantarea planului de recunoastere, semnată de presedintele grupului de producători (anexa nr. 8);

b) date de identificare bancară: sediul băncii (sucursala/agentia), contul IBAN;

c) atestat privind VPC corespunzătoare ultimului exercitiu contabil încheiat, vizat de un contabil (anexa nr. 9);

d) centralizator al cheltuielilor efectuate conform planului de recunoastere aprobat realizat în cursul exercitiului respectiv (anexa nr. 10);

e) raport anual al planului de recunoastere - în cazul plătii finale (anexa nr. 11).

Art. 18. - (1) Verificarea si aprobarea cererii de plată a ajutorului financiar se fac de către APIA, conform manualului de proceduri.

(2) În cazul în care se constată că dosarul depus de grupul de producători este incomplet, acesta va fi notificat si are obligatia transmiterii documentelor solicitate în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

Art. 19. - Aprobarea cuantumului ajutorului si efectuarea plătii de către APIA se vor realiza în maximum 3 luni de la depunerea cererii.

Art. 20. - Plata sprijinului comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană, conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al euro în sectorul agricol.

Art. 21. - APIA întocmeste centralizatorul sumelor necesare acordării sprijinului financiar pentru planurile de recunoastere preliminară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, si îl transmite MADR.

Art. 22. - MADR solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare în baza situatiei centralizatoare privind sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului financiar pentru planurile de recunoastere preliminară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 23. - După aprobarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, MADR alimentează contul APIA în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor în termen de 5 zile de la alimentarea contului.

 

Controale, recuperare si sanctiuni

 

Art. 24. - Grupul de producători recunoscut preliminar va transmite anual la MADR, până la finele lunii a patra, un centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC înregistrată în ultimul exercitiu contabil conform anexei nr. 5.

Art. 25. - (1) Pe întregul parcurs al derulării planului de recunoastere, grupul de producători recunoscut preliminar este supus monitorizării si controlului în ceea ce priveste mentinerea conditiilor prevăzute la art. 6 alin.(3) si implementarea măsurilor cuprinse în planul de recunoastere.

(2) Controalele pot fi anuntate sau inopinate, pe baza analizei de risc, avându-se în vedere ca toate grupurile de producători recunoscute preliminar să fie controlate cel putin o dată la 5 ani.

Art. 26. - (1) MADR este responsabil de verificarea mentinerii conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (3).

(2) APIA este responsabilă de controlul privind implementarea măsurilor cuprinse în planul de recunoastere.

Art. 27. - (1) În cazul nerespectării conditiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), MADR poate lua decizia de retragere a recunoasterii preliminare, într-un interval de maximum 6 luni.

(2) Dacă nerespectarea conditiilor este rezultatul neglijentei grupului de producători recunoscut preliminar, MADR acordă o perioadă de remediere a neregulilor/deficientelor, într-un interval de maximum 3 luni.

(3) Dacă în intervalul de timp mentionat la alin. (2) nu au fost întreprinse toate măsurile pentru remedierea neregulilor/ deficientelor constatate, MADR decide retragerea recunoasterii preliminare si înstiintează grupul de producători în cauză.

(4) Decizia de retragere a recunoasterii preliminare este comunicată APIA si conduce la întreruperea finantării comunitare a planului de recunoastere si aplicarea de sanctiuni în conformitate cu art. 28 alin. (2).


Art. 28. - (1) În cazul în care în urma controlului se constată diferente privind implementarea măsurilor cuprinse în planul de recunoastere, care ar putea compromite obiectivul final al acestuia, APIA solicită aplicarea de măsuri corective în termen de maximum 3 luni de la momentul constatării.

(2) Dacă în intervalul de timp mentionat la alin.(1) nu au fost întreprinse toate măsurile pentru remedierea neregulilor/ deficientelor constatate, APIA decide oprirea finantării privind implementarea planului de recunoastere si recuperarea a 50% din ajutoarele primite, majorate, dacă este cazul, cu o dobândă calculată:

a) pe baza perioadei cuprinse între momentul plătii si momentul rambursării de către beneficiar;

b) pe baza ratei aplicate de Banca Centrală Europeană pentru principalele operatiuni de refinantare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, în vigoare la data plătii necuvenite, majorată cu 3%.

Art. 29. - (1) Rezultatele finale ale implementării unui plan de recunoastere de către un grup de producători recunoscut preliminar sunt consemnate în cadrul unui raport final întocmit de APIA si transmis MADR în termen de 30 de zile de la data întocmirii.

(2) În cazul în care, din motive imputabile grupului de producători recunoscut preliminar, nu se obtine recunoasterea ca organizatie de producători, este aplicată sanctiunea prevăzută la art. 28 alin.(2).

Art. 30. - (1) Orice ajutor necuvenit plătit se recuperează de către APIA.

(2) Sumele recuperate, precum si dobânzile aferente se varsă în contul APIA si se deduc din cheltuielile finantate de Fondul European de Garantare Agricolă.

(3) În cazul în care o măsură eligibilă la momentul depunerii cererii de ajutor care se dovedeste ulterior neeligibilă a fost pusă în aplicare în conformitate cu planul de recunoastere aprobat, APIA plăteste ajutorul datorat sau nu recuperează ajutorul deja plătit, dacă grupul de producători recunoscut preliminar nu a actionat în mod neglijent.

(4) În cazul declaratiei false făcute în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijente grave, grupul de producători în cauză nu beneficiază de ajutor în timpul anului următor celui în care s-a constatat declaratia falsă si se supune prevederilor art. 292 din Codul penal.

(5) În cazul punerii în aplicare a dispozitiilor alin. (4), solicitantul trebuie:

a) în cazul în care ajutorul a fost deja primit:

(i) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de eroare flagrantă; (ii) să ramburseze dublul ajutoarelor primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de fraudă; (iii) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, la care se adaugă 50%, plus dobânda, în toate celelalte cazuri;

b) dacă cererea de ajutor a fost depusă, dar ajutorul nu a fost plătit:

(i) să plătească ajutoarele solicitate în mod nejustificat în caz de fraudă; (ii) să plătească 50% din ajutoarele solicitate în mod nejustificat în toate celelalte cazuri, cu exceptia cazului de neglijentă gravă.

 

ORGANIZATII DE PRODUCĂTORI

 

Acordarea recunoasterii

 

Art. 31. - (1) Persoanele juridice care îsi desfăsoară activitatea în sectorul legume-fructe conform anexei nr. 1 pot obtine, la cerere, recunoasterea ca organizatie de producători, pentru una sau mai multe dintre categoriile de produse mentionate la pct. 1 al anexei nr. 14.

(2) Organizatiile de producători care solicită o recunoastere multiplă vor depune documentatia specifică pentru fiecare categorie în parte.

Art. 32. - Criteriile minime care trebuie îndeplinite pentru obtinerea statutului de organizatie de producători sunt cele prevăzute în art. 4 alin. (1) din Regulamentul Comisiei nr. 1432/2003:

a) să aibă minimum 5 membri;

b) să aibă o valoare a productiei comercializate de minimum 100.000 euro, echivalentul în lei;

c) să îndeplinească toate conditiile prevăzute în anexa nr. 14.

Art. 33. - Pentru obtinerea recunoasterii ca organizatie de producători, persoanele juridice vor înainta la nivel central, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, MADR, un dosar care să cuprindă următoarele documente:

a) cerere prin care solicită recunoasterea ca organizatie de producători, conform formularului prevăzut la anexa nr. 4;

b) copie legalizată a actului constitutiv sau a statutului;

c) decizia adunării generale în care se mentionează acordul acesteia pentru efectuarea demersurilor legale în vederea obtinerii statutului de organizatie de producători;

d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului sau a autorizatiei de functionare;

e) un centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC înregistrată în ultimul exercitiu contabil încheiat, conform anexei nr.5;

f) declaratie pe propria răspundere a membrilor, din care să rezulte că nu apartin altei organizatii de producători sau altui grup de producători recunoscut preliminar pentru aceeasi grupă de produse pentru care se solicită recunoasterea;

g) situatia centralizată privind productia si cotizatia financiară a membrilor;

h) declaratie privind programele de finantare accesate si stadiul de realizare a acestora;

i) situatie centralizată privind activitătile fără caracter agricol si cele care urmăresc obtinerea de venituri din furnizarea de servicii;

j) situatie privind rezultatele financiare (contul de profit si pierdere pentru ultimul exercitiu contabil);

k) situatia organizatiei privind mijloacele tehnice de stocare, ambalare si comercializare a productiei membrilor;

l) organigrama societătii, statul de functii si lista personalului angajat;

m) angajamentul administratorului persoanei juridice conform anexei nr. 15;

n) dovada detinerii terenului în proprietate/arendă/ concesiune/administrare de către fiecare membru în parte;

o) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al organizatiei de producători, în fata notarului, din care să rezulte că persoana juridică în cauză nu are datorii la bugetul de stat sau bugetul local.

Art. 34. - (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar care au pus în aplicare un plan de recunoastere ale cărui rezultate au fost pozitiv consemnate în cadrul raportului final prevăzut la art. 29 alin. (1) dobândesc automat statutul de organizatie de producători si primesc avizul de recunoastere în maximum 15 de zile de la înregistrarea raportului de către MADR.

(2) Grupurile de producători recunoscute preliminar care solicită recunoasterea ca organizatie de producători înainte de momentul finalizării punerii în practică a planului de recunoastere vor depune toată documentatia mentionată la art. 33.

Art. 35. - (1) Înainte de acordarea recunoasterii, MADR verifică documentele mentionate la art. 33 si se asigură, prin inspectii la fata locului, de exactitatea informatiilor furnizate.

(2) În urma acestor verificări, MADR poate:

a) decide acordarea sau refuzul recunoasterii ca organizatie de producători;

b) solicita documente si/sau informatii suplimentare si/sau lipsă.

(3) Termenul maxim pentru depunerea documentelor suplimentare si/sau lipsă si furnizarea informatiilor suplimentare si/sau lipsă nu poate depăsi 15 zile lucrătoare de la momentul când MADR le solicită, în caz contrar dosarul urmând să fie respins.

(4) Decizia privind acordarea avizului de recunoastere ca organizatie de producători, conform anexei nr. 16, se ia în termen de maximum 60 de zile de la depunerea dosarului si se notifică în scris solicitantului.

Art. 36. - Perioada minimă de apartenentă a unui producător la organizatia de producători nu poate fi mai mică de 2 ani.

Art. 37. - În conditiile legislatiei în vigoare, organizatiile de producători pot forma asociatii de organizatii de producători si organizatii de producători transnationale conform art. 9 si 10 din Regulamentul Comisiei nr. 1433/2003.

 

Constituirea fondurilor operationale

 

Art. 38. - (1) Pentru a beneficia de asistentă financiară comunitară, organizatiile de producători vor înfiinta fonduri operationale constituite din contributiile financiare plătite de membri în baza volumului si/sau valorii productiei comercializate.

(2) Asistenta financiară comunitară este egală cu contributiile financiare efectiv plătite de membri si nu poate depăsi 50% din cheltuielile pentru:

a) finantarea retragerilor de pe piată si finantarea pentru prelucrarea citricelor;

b) finantarea unui program operational înaintat către APIA si aprobat de aceasta conform prezentului ordin.

(3) Asistenta financiară comunitară este limitată la 4,1% din valoarea productiei comercializate de fiecare organizatie de producători.

(4) Organizatiile de producători pot de asemenea să finanteze fondurile operationale prin utilizarea partială a fondurilor proprii rezultate din vânzările produselor membrilor lor, în functie de categoria/categoriile pentru care sunt autorizate, cu exceptia fondurilor provenite din alte ajutoare publice, precum si prin perceperea de contributii individuale, de nivel diferit, de la producătorii membri.

(5) În cazul aplicării dispozitiilor alin. (1), trebuie respectate următoarele conditii:

a) toti producătorii să contribuie la fondul operational;

b) toti producătorii să poată beneficia de fondul operational;

c) toti producătorii să poată participa în mod democratic la luarea deciziilor referitoare la utilizarea fondurilor organizatiei de producători si a contributiilor financiare la fondul operational.

Art. 39. - (1) În vederea identificării si controlului cheltuielilor realizate din fondurile operationale, organizatiile de producători deschid un cont în care se vor efectua numai operatiuni aferente fondului.

(2) Organizatiile de producători comunică anual APIA, până la data de 31 august, cuantumul estimat al fondurilor operationale pentru anul următor.

 

Aprobarea programelor operationale

 

Art. 40. - (1) În conditiile în care fondul operational va fi folosit pentru finantarea unui program operational, organizatiile de producători vor depune pentru evaluare si aprobare la APIA programul operational cu toată documentatia aferentă acestuia.

(2) Programele operationale au o durată de aplicare minimă de 3 ani si maximă de 5 ani, se derulează în perioade anuale cuprinse între 1 ianuarie si 31 decembrie si cuprind informatii privind:

a) descrierea situatiei initiale a organizatiei de producători privind productia, comercializarea si echipamentele;

b) obiectivele programului, luând în considerare perspectivele de productie si comercializare a acesteia;

c) descrierea detaliată a măsurilor prevăzute în anexa nr. 17 si a actiunilor distincte cuprinse în programul operational, care urmează a fi puse în aplicare, si a mijloacelor utilizate în vederea atingerii obiectivelor pentru fiecare an de punere în aplicare a programului;

d) durata programului;

e) aspectele financiare, respectiv:

(i) modul de calculare si cuantumul contributiilor financiare; (ii) procedura de finantare a fondului operational; (iii) informatiile care justifică diferentierea cuantumului contributiilor; (iv) bugetul si calendarul de executie a măsurilor pentru fiecare an de punere în aplicare a programului.

(3) Principalele obiective ale programului operational sunt:

a) planificarea productiei si modificarea acesteia conform cererii pietei, în special în ceea ce priveste conditiile de calitate si cantitate;

b) concentrarea productiei si comercializarea produselor obtinute de membrii organizatiei de producători;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producător;

d) promovarea unor practici de cultivare care să nu dăuneze mediului si aplicarea unor măsuri de management al deseurilor;

e) îmbunătătirea calitătii produselor;

f) cresterea valorii adăugate a produselor membrilor;

g) promovarea produselor către consumatori;

h) crearea si promovarea produselor ecologice;

i) promovarea unei productii integrate si a altor metode care să nu dăuneze mediului înconjurător;

j) prevenirea si managementul crizelor din piata fructelor si legumelor.

Art. 41. - Dosarul privind proiectul de program operational se depune de către organizatia de producători, în vederea aprobării, la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA si contine următoarele documente:

a) copie de pe avizul de recunoastere ca organizatie de producători;

b) dovada constituirii fondului operational;

c) angajamentul scris al administratorului organizatiei de producători privind respectarea dispozitiilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1433/2003;

d) angajamentul scris al organizatiei de producători si al asociatilor acesteia, din care să rezulte că nu au beneficiat, direct sau indirect, de o dublă finantare comunitară sau natională pentru măsuri si/sau actiuni care dau dreptul la ajutor, în conformitate cu dispozitiile prezentului ordin;

e) proiectul de program operational.

Art. 42. - Termenul maxim de prezentare a programelor operationale în vederea aprobării este data de 15 septembrie a anului care precedă punerea în aplicare a programului operational.


Art. 43. - (1) În vederea aprobării programelor operationale, APIA verifică documentele mentionate la art. 40 alin. (2) si se asigură, inclusiv prin controale la fata locului, de:

a) exactitatea informatiilor furnizate;

b) conformitatea obiectivelor programului cu dispozitiile art. 40 alin. (3);

c) coerenta economică si calitatea tehnică a programelor, de corectitudinea estimărilor si a planului de investitii, de respectarea calendarului de executie a programului;

d) eligibilitatea actiunilor si cheltuielilor propuse.

(2) Înainte de a lua decizia privind aprobarea programului operational, APIA poate cere avizul consultativ al altor servicii de specialitate.

Art. 44. - (1) În urma acestor verificări, APIA se pronuntă asupra programelor operationale, astfel:

a) aprobă cuantumul fondurilor operationale si programele operationale;

b) aprobă programele operationale în urma unor clarificări sau adaptări efectuate de către organizatia de producători în vederea respectării conformitătii cu măsurile prevăzute în anexa nr. 17;

c) respinge programele operationale.

(2) Termenul maxim de evaluare a unui dosar este de 60 de zile de la data primirii acestuia.

(3) Termenul maxim de pronuntare asupra tuturor programelor operationale este 15 decembrie.

(4) Punerea în aplicare a unui program operational aprobat după data de15 decembrie se amână cu un an.

Art. 45. - (1) Pe parcursul implementării programelor operationale, organizatiile de producători pot solicita APIA modificări ale programelor operationale pentru anii următori si pentru anul în curs.

(2) Propunerile de modificări ale programelor operationale pentru anii următori se depun până cel târziu la data de 15 septembrie si sunt evaluate si aprobate până la data de 15 decembrie, pe baza unor acte doveditoare, cu mentionarea motivelor, naturii si implicatiilor acestora.

(3) Modificările programelor operationale pentru anul în curs pot fi făcute cu acordul APIA în urma prezentării unor documente justificative din care să reiasă motivele, natura si implicatiile modificărilor, avându-se în vedere ca obiectivele generale ale programelor să fie mentinute.

(4) În urma verificării documentelor justificative, APIA poate autoriza organizatia de producători:

a) să pună în aplicare numai partial programele operationale;

b) să modifice continutul programelor operationale, cu conditia ca durata totală a programului să nu depăsească 5 ani;

c) să modifice cuantumul fondurilor operationale până la 20%, cu conditia ca obiectivele generale ale programului să fie mentinute

 

Finantarea programelor operationale

 

Art. 46. - (1) Cuantumul ajutorului financiar comunitar se calculează în functie de cheltuielile pentru măsurile eligibile incluse în programele operationale.

(2) Organizatiile de producători recunoscute vor transmite anual, până la data de 31 decembrie, către APIA următoarele informatii:

a) valoarea estimată a cheltuielilor privind măsurile incluse în programele operationale, pentru anul în curs;

b) valoarea estimată a cheltuielilor care urmează a fi efectuate anul următor;

c) volumul productiei estimate.

(3) La începutul fiecărui an si până la data de 31 ianuarie cel târziu, organizatiile de producători comunică APIA valoarea finală a cheltuielilor efectuate în anul precedent, anexând în acest sens toate documentele justificative, pentru a putea primi soldul rămas al ajutorului financiar comunitar.

(4) APIA comunică informatiile mentionate la alin. (2) si (3) către MADR în termen de 10 zile de la primirea acestora.

 

Depunerea si verificarea cererilor de plată

 

Art. 47. - Pentru solicitarea ajutorului financiar, organizatia de producători trebuie să fie recunoscută de MADR, iar fondul operational si programul operational trebuie să fie aprobate de APIA.

Art. 48.- Organizatiile de producători prezintă la APIA o cerere de ajutor până la data de 31 ianuarie a anului pentru care este solicitat ajutorul, pentru fiecare program operational pentru care solicită ajutorul.

Art. 49. - (1) Solicitantul depune la sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA dosarul de sprijin care contine o cerere de ajutor pentru plată partială sau plată finală însotită de documente justificative.

(2) Documentele justificative vor prezenta informatii din care să rezulte:

a) valoarea productiei comercializate conform anexei nr. 9;

b) cuantumul contributiilor financiare ale asociatilor la fondul operational;

c) cheltuielile efectuate în conformitate cu programul operational conform anexei nr. 10;

d) partea din fondul operational utilizată pentru finantarea retragerilor de pe piată;

e) valoarea compensatiilor si/sau a sumelor suplimentare plătite asociatilor;

f) respectarea limitelor în ceea ce priveste procentul ce poate fi utilizat din fondul operational pentru finantarea retragerilor, care nu poate depăsi valoarea de 60% în primul an, 55% în cel de-al doilea, 50% în cel de-al treilea, 45% în cel de-al patrulea an, 40% în cel de-al cincilea si 30% în cel de-al saselea an, începând cu data avizării primului program operational înaintat de organizatia de producători.

(3) Cererile pot lua în calcul cheltuielile programate, dar încă neefectuate, în cazul în care se dovedeste că:

a) actiunile în cauză nu au putut fi realizate până cel târziu la data de 31 decembrie a anului de punere în aplicare a programului operational, din motive independente de vointa organizatiei de producători în cauză;

b) actiunile respective se pot realiza până cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor;

c) în fondul operational se mentine o contributie echivalentă a organizatiei de producători.

(4) În cazul în care cererile sunt prezentate după data prevăzută la art. 48, ajutorul este redus cu 1% pe zi de întârziere.

(5) În cazuri exceptionale si pe deplin justificate, APIA poate accepta cereri după data stabilită la art. 48, în cazul în care au fost efectuate controalele la fata locului la organizatia de producători, în scopul de a asigura respectarea conditiilor de acordare a ajutoarelor, si dacă se respectă data limită de 30 iunie, care reprezintă data limită de plată.

Art. 50. - APIA plăteste ajutorul solicitat până cel târziu la data de 30 iunie a anului care urmează punerii în aplicare a programului operational.

Art. 51. - (1) Organizatiile de producători pot solicita la APIA un avans din partea de ajutor corespunzătoare cheltuielilor estimate care rezultă din programul operational pentru o perioadă de 3 luni începând din luna în care se depune cererea de avans.

(2) Cererile de avans se depun în lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie.

(3) Totalul avansurilor în cadrul unui anume exercitiu nu trebuie să depăsească 90% din cuantumul ajutorului aprobat initial pentru programul operational în cauză.

(4) Acordarea unui avans depinde de constituirea unei garantii bancare (scrisoare de garantie bancară sau depozit bancar în contul APIA) egale cu 110% din cuantumul acestuia.

(5) Solicitările de eliberare a garantiei bancare se pot depune în cursul anului însotite de documentele justificative necesare. Garantia se eliberează până la concurenta a 80% din cuantumul avansurilor.

(6) Cerinta principală constă în realizarea măsurilor din programul operational, respectându-se angajamentul scris al organizatiei de producători si al asociatilor acesteia conform anexei nr. 15, din care să rezulte că nu au beneficiat, direct sau indirect, de o dublă finantare comunitară sau natională pentru măsuri si/sau actiuni care dau dreptul la ajutor, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

(7) În cazul nerespectării cerintei principale sau al încălcării grave a angajamentului prevăzut la alin. (6), garantia bancară se retine, fără a fi aplicate alte sanctiuni.

(8) În cazul nerespectării altor cerinte, garantia bancară se retine proportional cu gravitatea neregulii.

(9) Plata ajutorului si eliberarea garantiei bancare se vor face pe baza prezentării documentelor cu privire la cheltuielile estimate, mentionate la art. 49 alin. (3) lit. b), si care au fost efectiv realizate ca urmare a drepturilor la ajutor stabilite, cu conditia ca dovezile respective să fie prezentate cel târziu la data de 30 aprilie a anului următor celui pentru care au fost programate cheltuielile.

Art. 52. - (1) Organizatiile de producători pot solicita plata părtii de ajutor corespunzătoare cheltuielilor rezultate din programul operational si efectuate în cursul precedentelor 3 luni.

(2) Cererile se depun în lunile aprilie, iulie si octombrie si sunt însotite de documentele justificative necesare.

(3) Totalul plătilor efectuate pentru cererile partiale de ajutor nu trebuie să depăsească 90% din cuantumul ajutorului aprobat initial pentru programul operational sau al cheltuielilor reale, dacă acestea sunt mai mici decât cuantumul respectiv.

(4) Organizatiile de producători pot solicita plata unei părti a ajutorului pentru retragerea produselor de pe piată. Aceste cereri se pot depune odată cu cererile prevăzute la alin. (1).

Art. 53. - (1) Organizatiile de producători prezintă rapoarte anuale conform anexei nr. 18, care însotesc cererile de ajutor, cu privire la punerea în aplicare a programelor operationale si a operatiunilor de retragere eligibile pentru un ajutor sub formă de fond operational.

(2) Rapoartele se referă la elementele următoare:

a) realizările programului operational în cursul anului precedent si retragerile de pe piată;

b) principalele modificări ale programului operational;

c) diferentele dintre ajutorul estimat si ajutorul solicitat.

(3) Pentru ultimul an de aplicare a programului operational, raportul prevăzut la alin. (1) se înlocuieste cu un raport final.

(4) Raportul final cuprinde o evaluare a programului operational, care poate fi realizată cu asistentă din partea unui birou specializat de consilieri experti. Raportul prezintă gradul de realizare a obiectivelor programului. De asemenea, raportul explică modificările actiunilor si/sau ale mijloacelor care au fost sau vor fi luate în considerare la elaborarea următorului program operational sau la modificarea programului operational în curs de derulare.

Art. 54. - (1) Sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA verifică administrativ pentru fiecare solicitant dacă dosarul contine toate documentele prevăzute la art. 49.

(2) În cazul în care se constată că dosarul este incomplet, APIA va transmite o notă de completare organizatiei de producători, aceasta având obligatia transmiterii documentelor solicitate în termen de 15 zile de la data primirii notificării, în caz contrar dosarul urmând să fie respins.

(3) După verificarea administrativă a dosarului, se va efectua un control pe teren în vederea verificării exactitătii datelor transmise.

(4) În urma efectuării controlului se întocmeste un raport de control în care sunt înscrise rezultatele acestuia si care va fi atasat la dosarul solicitantului.

(5) În functie de rezultatele verificărilor administrative si pe teren, sucursalele judetene sau a municipiului Bucuresti ale APIA pot aproba sau respinge dosarul privind cererea de ajutor financiar.

(6) Dosarul privind cererea de plată a ajutorului financiar va fi transmis la APIA central în vederea efectuării plătii.

Art. 55. - (1) Plata sprijinului comunitar se face în lei, la cursul de schimb publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a regimului agromonetar al euro în sectorul agricol.

(2) APIA întocmeste centralizatorul sumelor necesare acordării sprijinului financiar pentru programele operationale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, si îl transmite MADR.

(3) MADR solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare în baza situatiei centralizatoare privind sumele cuvenite beneficiarilor sprijinului financiar pentru programele operationale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(4) După aprobarea de către Ministerul Economiei si Finantelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, MADR alimentează contul APIA în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor, în termen de 5 zile de la alimentarea contului.

 

Controlul mentinerii conditiilor de recunoastere

 

Art. 56. - (1) Pe întregul parcurs al implementării programului operational, organizatia de producători este supusă de către MADR monitorizării si controlului în ceea ce priveste respectarea criteriilor minime prevăzute la art. 32.

(2) Controalele pot fi anuntate sau inopinate, pe baza analizei de risc, avându-se în vedere ca toate organizatiile de producători să fie controlate cel putin o dată la 5 ani.

Art. 57. - (1) În cazul nerespectării criteriilor prevăzute la art. 32, MADR poate lua decizia de retragere a recunoasterii într-un interval de maximum 6 luni.

(2) Dacă nerespectarea conditiilor este rezultatul neglijentei organizatiei de producători, MADR acordă o perioadă de remediere a neregulilor/deficientelor într-un interval de maximum 3 luni.

(3) Dacă în intervalul de timp mentionat în alin. (2) nu au fost întreprinse toate măsurile pentru remedierea neregulilor/deficientelor constatate, MADR decide retragerea recunoasterii si înstiintează organizatia de producători în cauză.

(4) Decizia de retragere a recunoasterii este comunicată APIA si conduce la întreruperea finantării comunitare a programului operational si aplicarea de sanctiuni prevăzute la art. 60 alin. (2).

 

Controlul implementării programelor operationale

 

Art. 58. - (1) APIA se asigură prin controale la fata locului, cu sau fără notificare prealabilă, de punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în programul operational, acordând o atentie deosebită măsurilor de investitii si corectitudinii cheltuielilor efectuate în conformitate cu declaratiile mentionate la art. 46 alin. (3).

(2) Fiecare organizatie de producători este controlată, la fata locului, cel putin o dată pe parcursul implementării programului său operational, cel târziu înainte de plata soldului corespunzător ultimului an al programului operational.

Art. 59. - (1) Controalele prevăzute la art. 58 se efectuează anual pe un esantion reprezentativ corespunzător unui număr de cel putin 20% din totalul organizatiilor de producători si care să cumuleze 30% din valoarea totală a ajutorului acordat.

(2) Constituirea esantionului de control se face pe baza unei analize de risc care are în vedere cel putin următoarele:

a) cuantumul ajutoarelor;

b) evolutia implementării programelor prin raportare la anii precedenti;

c) rezultatele controalelor efectuate în anii precedenti.

 

Recuperare si sanctiuni

 

Art. 60. - (1) În cazul în care o măsură considerată eligibilă la momentul depunerii cererii de ajutor care se dovedeste ulterior neeligibilă a fost pusă în aplicare în conformitate cu programul operational aprobat de APIA, MADR decide plata ajutorului datorat sau nerecuperarea ajutorului deja plătit, în cazul în care organizatia de producători nu a actionat în mod neglijent.

(2) Orice ajutor necuvenit plătit se recuperează si orice cerere de ajutor nejustificată se refuză, beneficiarului/ solicitantului aplicându-i-se sanctiuni în cazul în care:

a) valoarea reală a productiei comercializate este mai mică decât cuantumul utilizat pentru calcularea ajutorului;

b) programul operational nu a fost pus în aplicare în conformitate cu conditiile de aprobare;

c) fondul operational nu a fost alimentat conform prevederilor prezentului ordin;

d) conditiile prevăzute la art. 32 nu sunt respectate.

(3) În cazul punerii în aplicare a dispozitiilor alin. (2) solicitantul trebuie:

a) în cazul în care ajutorul a fost deja primit:

(i) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de eroare flagrantă; (ii) să ramburseze dublul ajutoarelor primite în mod necuvenit, plus dobânda, în caz de fraudă; (iii) să ramburseze ajutoarele primite în mod necuvenit, la care se adaugă 50%, plus dobânda, în toate celelalte cazuri;

b) dacă cererea de ajutor a fost depusă, dar ajutorul n-a fost plătit:

(i) să plătească ajutoarele solicitate în mod nejustificat în caz de fraudă; (ii) să plătească 50% din ajutoarele solicitate în mod nejustificat în toate celelalte cazuri, cu exceptia cazului de eroare flagrantă.

(4) În cazul declaratiei false făcute în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijente grave, organizatia de producători în cauză nu beneficiază de ajutor în timpul anului următor celui în care s-a constatat declaratia falsă.

 

Dispozitii finale

 

Art. 61. - (1) În cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală va fi nominalizată cel putin o persoană responsabilă de primirea si gestionarea dosarelor prin care se solicită obtinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar si de organizatie de producători.

(2) În urma verificării integralitătii, dosarele mentionate la alin. (1) sunt înaintate la MADR în cel mult 10 zile de la data primirii.

(3) În situatia în care dosarele mentionate la alin. (1) nu sunt complete, persoana responsabilă din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală notifică solicitantul în vederea transmiterii documentelor si/sau informatiilor suplimentare si/sau lipsă.

(4) Solicitantul are la dispozitie 15 zile de la primirea solicitării pentru completarea dosarului conform notificării, în caz contrar dosarul fiind considerat respins.

Art. 62. - MADR si APIA se informează reciproc, în termen de 10 zile, asupra deciziilor luate în legătură cu atributiile mentionate la art. 2 si 3.

Art. 63. - APIA central va transmite la MADR, până la data de 1 septembrie a fiecărui an, cuantumul estimat al sumelor care urmează a fi acordate grupurilor de producători recunoscute preliminar, precum si organizatiilor de producători în anul care urmează.

Art. 64. - (1) Grupurile de producători care activează în sectorul de fructe si legume, recunoscute înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pot primi, la cerere, statutul de grup de producători recunoscut preliminar numai în conditia acceptării unei perioade de tranzitie de până la data de 31 decembrie 2007.

(2) Cererea se depune la MADR, iar pentru păstrarea noului statut este obligatoriu ca până la sfârsitul perioadei de tranzitie grupul mentionat la alin. (1) să depună si să-i fie aprobat, conform prezentului ordin, un plan de recunoastere, precum si toate documentele mentionate la art. 7 lit. a)—j).

Art. 65. - Niciun membru al unei organizatii de producători sau al unui grup de producători recunoscut preliminar nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot proportional cu participarea membrului la valoarea productiei comercializate.

Art. 66. - În vederea aplicării prevederilor art. 2 si 3, MADR si APIA elaborează manuale de proceduri.

Art. 67. - MADR si APIA pot solicita grupurilor de producători recunoscute preliminar si organizatiilor de producători orice informatii suplimentare necesare gestionării corespunzătoare a fondurilor comunitare.

Art. 68. - Anexele nr. 1—18 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 69. - La data publicării prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la grupurile de producători recunoscute preliminar si la organizatiile de producători, cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 28 martie 2006.

Art. 70.- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 august 2007.

Nr. 684.


 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA PRODUSELOR

care fac obiectul organizării comune de piată în sectorul legume-fructe

 

 

Codul tarifar

Denumirea produsului

0702.00.00

Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată

07.03

Ceapă, ceapă esalotă, usturoi, praz si alte aliaceae, în stare proaspătă sau refrigerată

07.04

Varză, conopidă, varză creată, gulii si alte brassicaceae comestibile, în stare proaspătă sau refrigerată

07.05

Salată (Lactuca sativa) si cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerată

07.06

Morcovi, napi, sfeclă rosie pentru salată, telină, ridichi si alte rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerată

0707.00

Castraveti si castraveciori de murat, în stare proaspătă sau refrigerată

07.08

Leguminoase cu păstăi, decorticate sau nu, în stare proaspătă sau refrigerată

07.09

Alte legume, în stare proaspătă sau refrigerată, exceptând legumele de la subpozitiile 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 si 0709 90 60

08.02

Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, decojite sau fără pielită

08.06

Struguri, proaspeti sau uscati

08.07

Pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspeti

08.08

Mere, pere si gutui, proaspete

08.09

Caise, cirese, visine, piersici (inclusiv nectarine), prune si porumb, proaspete

08.10

Alte fructe, proaspete

0813.50.39

Amestecuri exclusive din fructele cu coajă de la pozitia 08.02

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

criteriilor de recunoastere

 

1. Persoana juridică este înfiintată la libera initiativă a producătorilor, pentru comercializarea în comun a următoarelor grupe de produse:

(i) fructe si legume (exceptând cartofii);

(ii) fructe;

(iii) legume (exceptând cartofii);

(iv) fructe si/sau legume destinate procesării;

(v) fructe cu coajă;

(vi) ciuperci.

2. Obiectul de activitate al persoanei juridice constă în:

a) asigurarea faptului că productia este planificată si adaptată în conformitate cu cererea pietei, în special conform conditiilor de calitate si cantitate;

b) promovarea concentrării aprovizionării si plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii săi;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producător;

d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si a practicilor de gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia calitătii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau încurajarea biodiversitătii.

3. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se solicită producătorilor membri ca, în mod special:

a) să aplice reglementările adoptate de grupul de producători cu privire la raportarea productiei, productia însăsi si protectia mediului înconjurător;

b) să facă parte din categoriile de grupuri de producători prevăzute la pct. 1, pentru productia uneia sau mai multor categorii de produse în aceeasi exploatatie;

c) să comercializeze întreaga productie vizată prin intermediul grupului de producători.

În cazul în care grupul de producători îsi dă avizul si cu respectarea termenilor si conditiilor pe care acesta le stabileste, membrii producători:

- pot comercializa prin vânzare directă cel mult 25% din productia lor, dacă sunt membri ai grupurilor de producători de fructe si legume prevăzute la pct. 1 subpct. (i), si nu mai mult de 20% din productie, dacă sunt membri ai altor tipuri de grupuri de producători;

- pot comercializa ei însisi sau prin intermediul altor grupuri de producători desemnate de propriul lor grup cantitătile de produse în plus fată de volumul de produse comercializat de grupul acestora;

- pot comercializa prin intermediul altui grup de producători desemnat de propriul lor grup produsele care, din cauza caracteristicilor pe care le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activitătile comerciale ale grupului respectiv;

d) să pună la dispozitie, în special pentru zonele de plantatii, informatiile solicitate de grupul de producători referitoare la cantitătile recoltate, productie si vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;

e) să plătească contributiile financiare pentru înfiintare si functionare, prevăzute în actul constitutiv.

4. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de stabilire, adoptare si modificare a reglementărilor prevăzute la pct. 3 lit. a);

b) membrii să aibă obligatia achitării contributiilor financiare necesare pentru finantarea grupului de producători;

c) reglementări care să permită producătorilor membri să urmărească si să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului;

d) penalităti pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv, în special neplata contributiilor financiare sau a reglementărilor stabilite de grupul de producători;

e) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calitătii de membru;

f) reglementările contabile si bugetare necesare pentru functionarea grupului.


 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

măsurilor eligibile pentru plata ajutorului financiar în cadrul planului de recunoastere

 

1. Plata cheltuielilor administrative

2. Plata studiilor de prefezabilitate si fezabilitate

3. Plata contractelor privind realizarea de materiale publicitare în vederea promovării imaginii grupului si a produselor acestuia

4. Plata cheltuielilor privind procurarea de ambalaje necesare pregătirii produselor în vederea comercializării

5. Plata cheltuielilor privind măsurile necesare a fi efectuate pentru implementarea sistemelor de sigurantă si securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia

calitătii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau promovarea biodiversitătii

6. Plata cursurilor de calificare a personalului propriu privind standardizarea productiei, aplicarea sistemelor de sigurantă si securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, marketingul produselor agricole, întocmirea de studii de piată

7. Cheltuielile efectuate în vederea reuniunilor si programelor de formare pentru punerea în aplicare a actiunilor planului de recunoastere, inclusiv diurnele zilnice ale participantilor

8. Promovarea denumirilor/mărcilor grupurilor de producători

 

ANEXA Nr. 4

 

Solicitant1)............

Nr.......din....../....../......

 

CERERE

 

1).................................................................................., cu sediul în ................................................................................., telefon/fax...................., cod fiscal ..........................., reprezentată prin ...................................................................., domiciliat în localitatea......................................, str.....................................nr......, bl....., ap......, judetul.........................................................., posesor al BI/CI............seria......nr............................, eliberat/eliberată de...................................la data de................................, vă solicităm, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2200/1996 privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor, verificarea îndeplinirii conditiilor necesare pentru eliberarea avizului de recunoastere ca:

- grup de producători recunoscut preliminar

- organizatie de producători P

Pentru aceasta, anexăm în copie:

1 .....................................

2.....................................

3.....................................

4.....................................

5.....................................

Cunoscând că falsul în declaratii este pedepsit de legea penală, declarăm pe propria răspundere că toate informatiile înscrise în documentele sus-mentionate sunt în conformitate cu realitatea.

 

Data....................

 

Director/Presedinte, ................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

CENTRALIZATOR

pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC

 

Lista membrilor titulari ai1)......................................................, aprobată în adunarea generală din........../............

Exercitiul financiar-contabil..........................

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Act de identitate

Baza materială de productie

VPC

Drept de vot (%)

Semnătura

Serie

Număr

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

 

 

 

Întocmit:

Numele si prenumele...................................

Functia........................................................

Semnătura...................................................

Data............................................................

Aprobat:

Numele si prenumele....................................

Functia.........................................................

Semnătura....................................................

Data.............................................................

 

1) Denumirea persoanei juridice.


 

ANEXA Nr. 6

 

ANGAJAMENTUL ADMINISTRATORULUI

 

Subsemnatul ........................................................ , administrator al ............................ 1), cu sediul în .................................

mă angajez:

• să respect legislatia Uniunii Europene si legislatia natională în vigoare pentru implementarea planurilor de recunoastere preliminară;

• să nu beneficiez nici în numele persoanei juridice pe care o reprezint, nici în numele unuia dintre membrii săi de o dublă finantare comunitară/natională pentru măsurile din cadrul planului de recunoastere;

• să păstrez timp de 5 ani toate documentele justificative si extrasele bancare care să ateste operatiunile efectuate în aplicarea planului de recunoastere preliminară aprobat, precum si elementele de calcul si documentele care justifică valoarea si cantitătile comercializate;

• să accept orice fel de control din partea reprezentantilor APIA sau ai altor organisme de control competente ale României si ale Comunitătii Europene.

Administrator,

Numele si prenumele ...............................................

Semnătura ................................................................

Data ..........................................................................

 

1) Denumirea persoanei juridice.

 

ANEXA Nr. 7

 

Exemplarul 1

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

AVIZ DE RECUNOASTERE PRELIMINARĂ

Nr........................./.................................

 

Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2200/1996 privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor si al Procesului-verbal nr................../...................

Prezentul aviz1) conferă statutul de grup de producători recunoscut preliminar2)................................................................

Prezentul aviz de recunoastere preliminară a fost înregistrat sub nr................................din data de...............................

în Registrul unic de evidentă si asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:..................................................................................

Prezentul aviz de recunoastere îsi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineste criteriile stabilite de reglementările în vigoare.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

............................................................

 

Exemplarul 2

 

Secretar de stat,

Numele...................................

Semnătura...............................

Data........................................

Directia generală de politici

Numele....................................

Semnătura................................

Data.........................................


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoastere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

2) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite.


 

ANEXA Nr. 8*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 9

 

ATESTAT

privind valoarea productiei comercializate

 

Subsemnatul,...................................................., în calitate de ............................................., atest că valoarea productiei comercializate de referintă a grupului de producători recunoscut preliminar/organizatiei de producători.............................................................. pentru perioada cuprinsă între.............................................si.......................... se ridică la suma de......................lei.

Datele de mai sus corespund cu datele existente în evidenta contabilă a grupului de producători/organizatiei de producători, pentru care ne asumăm întreaga răspundere.

Prezentul atestat a fost eliberat pentru a servi la..........................................................................

 

Administrator,

Numele si prenumele ...............................

Semnătura ................................................

Data ...........................................................

Contabil,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura .........................................................

Data ....................................................................

 

ANEXA Nr. 10

 

CENTRALIZATOR

al cheltuielilor realizate conform planului de recunoastere/programului operational

 

Denumire GP/OP:......................................................................................................................................................

Plata partială/plata finală solicitată pentru: D1 □2rJ3D4n5 *)

Perioada începând cu......................până la...............................

 

Denumire actiuni

Suma totală

(fără TVA)

a cheltuielilor

realizate

(în lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Administrator,

Numele si prenumele .................................

Semnătura ................................................

Data .........................................................

Contabil,

Numele si prenumele ............................

Semnătura............................................

Data ...................................................

 


*) Anul.


 

ANEXA Nr. 11*)

 

 

RAPORT ANUAL

 


Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr. 12

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sprijinului financiar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar/organizatiilor de producători recunoscute, pentru planurile de recunoastere/programele operationale derulate cu sprijin comunitar

 

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Nr. . ............................. / ......................................

 

Nr. crt.

Beneficiar

Măsurile eligibile din planul de recunoastere/programul operational

Sprijin financiar (euro)

Sprijin financiar (lei)

conform Regulamentului (CE)

nr. 1.913/2006

(curs schimb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

Numele si prenumele...............................

Semnătura................................................

Stampila....................................................

Data...........................................................

Director economic,

Numele si prenumele..........................................

Semnătura .........................................................

Stampila..............................................................

Data....................................................................

 

ANEXA Nr. 13

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sprijinului financiar acordat grupurilor de producători recunoscute preliminar/organizatiilor de producători recunoscute, pentru planurile de recunoastere/programele operationale derulate cu sprijin comunitar

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr......../.........

 

 

Ordonator principal de credite ...............

Se aprobă

 

Nr. crt.

Beneficiar

Măsurile eligibile din planul de recunoastere/program operational

Sprijin financiar (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia buget-finante Director,

Numele si prenumele........................................

Semnătura........................................................

Stampila............................................................

Data..................................................................

 

ANEXA Nr. 14

 

LISTA

criteriilor de recunoastere

 

1. Persoana juridică este înfiintată la libera initiativă a producătorilor, pentru comercializarea în comun a următoarelor grupe de produse:

(i) fructe si legume (exceptând cartofii);

(ii) fructe;

(iii) legume (exceptând cartofii);

(iv) fructe si/sau legume destinate procesării;

(v) fructe cu coajă;

(vi) ciuperci.

2. Obiectul de activitate al persoanei juridice constă în:

a) asigurarea faptului că productia este planificată si adaptată în conformitate cu cererea pietei, în special conform conditiilor de calitate si cantitate;

b) promovarea concentrării aprovizionării si plasarea pe piată a produselor obtinute de membrii săi;

c) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producător;

d) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de productie si a practicilor de gestiune a deseurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special pentru protectia calitătii apelor, a solului si a peisajului natural, precum si mentinerea si/sau încurajarea biodiversitătii.

3. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se solicită producătorilor membri ca, în mod special:

a) să aplice reglementările adoptate de organizatia de producători cu privire la raportarea productiei, productia însăsi si protectia mediului înconjurător;

b) să facă parte din categoriile de organizatii de producători prevăzute la pct. 1, pentru productia uneia sau mai multor categorii de produse în aceeasi exploatatie;

c) să comercializeze întreaga productie vizată prin intermediul organizatiei de producători.

În cazul în care organizatia de producători îsi dă avizul, si cu respectarea termenilor si conditiilor pe care aceasta le stabileste, membrii producători:

- pot comercializa prin vânzare directă cel mult 25% din productia lor, dacă sunt membri ai organizatiilor de producători de fructe si legume prevăzute la pct. 1 subpct. (i), si nu mai mult de 20% din productie, dacă sunt membri ai altor tipuri de organizatii de producători;

- pot comercializa ei însisi sau prin intermediul altor organizatii de producători desemnate de propria lor organizatie cantitătile de produse în plus fată de volumul de produse comercializat de organizatia acestora;

- pot comercializa prin intermediul altei organizatii de producători desemnate de propria lor organizatie produsele care, din cauza caracteristicilor pe care acestea le prezintă, nu sunt în mod normal acoperite de activitătile comerciale ale organizatiilor respective;

d) să pună la dispozitie, în special pentru zonele de plantatii, informatiile solicitate de organizatia de producători referitoare la

cantitătile recoltate, productie si vânzări directe, în vederea întocmirii statisticilor;

e) să plătească contributiile financiare prevăzute în actul constitutiv pentru înfiintarea si refinantarea fondului operational, asa cum este prevăzut în prezentul ordin.

4. Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevăd următoarele:

a) procedurile de stabilire, adoptare si modificare ale reglementărilor prevăzute la pct. 3 lit.a);

b) membrii să aibă obligatia achitării contributiilor financiare necesare pentru finantarea organizatiilor de producători;

c) reglementări care să permită producătorilor membri să urmărească si să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul organizatiei;

d) penalităti pentru nerespectarea obligatiilor ce revin membrilor conform actului constitutiv, în special neplata contributiilor financiare sau a reglementărilor stabilite de organizatiile de producători;

e) regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minimă a calitătii de membru;

f) reglementările contabile si bugetare necesare pentru functionarea organizatiei.

5. Persoana juridică trebuie să respecte următoarele conditii:

a) să existe dovezi suficiente care atestă posibilitatea membrilor acesteia de a-si desfăsura în mod adecvat si cu eficientă activitătile de-a lungul timpului;

b) să permită membrilor să beneficieze de asistentă tehnică privind utilizarea practicilor de cultivare solide în ceea ce priveste mediul înconjurător;

c) să pună efectiv la dispozitia membrilor mijloace tehnice de stocare, ambalare si comercializare si să le asigură managementul comercial si bugetar adecvat pentru activitătile acestora.

 

ANEXA Nr. 15

 

ANGAJAMENTUL ADMINISTRATORULUI

 

Subsemnatul ........................................................ , administrator al ............................. 1), cu sediul în ................................ ,

mă angajez:

• să respect legislatia Uniunii Europene si legislatia natională în vigoare privind implementarea măsurilor din programul operational;

• să nu beneficiez nici în numele persoanei juridice pe care o reprezint, nici în numele unuia dintre membrii săi de o dublă finantare comunitară/natională privind măsurile din cadrul programului operational;

• să păstrez timp de 5 ani toate documentele justificative si extrasele bancare care să ateste operatiunile efectuate în aplicarea programului operational aprobat, precum si elementele de calcul si documentele care justifică valoarea si cantitătile comercializate;

• să accept orice fel de control din partea reprezentantilor APIA sau ai altor organisme de control competente ale României si ale Comunitătii Europene.

 

Administrator,

Numele si prenumele ....................................

Semnătura ....................................................

Data ..............................................................


1) Denumirea persoanei juridice.


 

ANEXA Nr. 16

 

AVIZ DE RECUNOASTERE

Nr..................../............/.............

 

Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.200/1996 privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor si al Procesului-verbal nr...........................................din............................................................................................

Prezentul aviz de recunoastere1) conferă statutul de organizatie de producători pentru2)......................................................., a fost înregistrat sub nr....................................din data de..............................în Registrul unic de evidentă si asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarea/următoarele grupă/grupe de produse:

Avizul de recunoastere îsi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineste criteriile de recunoastere pentru care a primit prezentul aviz de recunoastere.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

...............................................................


1) Exemplarul 2 al avizului de recunoastere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al directiei de specialitate, personalul din cadrul serviciului de specialiate care a participat la luarea deciziei, mandatatul beneficiarului si de persoana responsabilă cu întocmirea acestuia.

2) Denumirea societătii comerciale, societătii agricole, cooperativei agricole, precum si a altor forme de asociere, legal constituite.

 

ANEXA Nr. 17

 

LISTA

măsurilor eligibile pentru programele operationale

 

1. Costurile materialului săditor în cazul culturilor perene (plante perene, arbori, arbusti)

2. Pentru o perioadă maximă de 10 ani pentru fiecare actiune, costurile specifice privind:

a) productia ecologică, integrată sau experimentală;

b) materialele fitosanitare ecologice;

c) măsurătorile ecologice, inclusiv costurile rezultate din gestionarea ambalajelor ecologice;

d) măsurile de ameliorare a calitătii, inclusiv semintele, miceliul si răsadurile certificate.

3. Cheltuielile generale referitoare la fonduri sau la programul operational prin plata unei sume forfetare care reprezintă 2% din fondul operational aprobat si plafonat la 180.000 euro; procentul de 2% este format din 1% ajutor comunitar si 1% provenit de la organizatiile de producători

4. Cheltuielile de personal (inclusiv costurile legate de salarii si retributii, dacă acestea sunt suportate de organizatia de producători) rezultate din măsuri care vizează:

a) atingerea sau mentinerea unui nivel ridicat de calitate sau de protectie a mediului;

b) îmbunătătirea nivelului comercializării.

5. Investitiile în vehicule dotate cu echipamente frigorifice sau de transport la temperatură controlată

6. Costurile externe suplimentare de transport fată de costul unui transport rutier comparabil, atunci când calea ferată si/sau maritimă este aleasă în cadrul unei măsuri de protectie a mediului

7. Cheltuielile efectuate în vederea reuniunilor si programelor de formare pentru punerea în aplicare a actiunilor programului operational, inclusiv diurnele zilnice ale participantilor care îsi recuperează cheltuielile de transport si de cazare (dacă este necesar, pe o bază forfetară)

8. Promovarea generică si promovarea mărcilor de calitate. Sunt autorizate mentiunile geografice:

a) dacă este vorba despre denumiri de origine protejată sau despre indicatii geografice protejate de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.081/92 privind protectia indicatorilor geografici si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare; sau

b) dacă, în toate cazurile în care dispozitia de la lit. a) nu este aplicabilă, ele sunt secundare în raport cu un mesaj principal.

Pe materialul promotional trebuie să figureze sigla Comunitătii Europene (numai în cazul mijloacelor de informare vizuale), precum si mentiunea „Campanie finantată cu sprijinul Comunitătii Europene”.

9. Promovarea denumirilor/mărcilor organizatiilor de producători

10. Cheltuielile administrative si juridice în cazul fuziunilor sau achizitiilor de organizatii de producători, precum si cheltuielile administrative si juridice legate de crearea organizatiilor de producători transnationale sau a asociatiilor transnationale de organizatii de producători; studiile de fezabilitate si propunerile legate de acestea, făcute de organizatiile de producători

11. Achizitionarea de material de ocazie în conformitate cu conditiile stabilite de regula nr. 4 din cadrul anexei la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.685/2000 privind modalitătile de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.260/1999 privind eligibilitatea cheltuielilor în cadrul actiunilor cofinantate din fondurile structurale, modificat prin Regulamentul nr. 448/2004

12. Achizitionarea de terenuri virane în vederea realizării unei investitii care figurează în program, în conformitate cu conditiile stabilite la alin. (1.1) lit. (a), (b) si (c) si la alin. (1.2) din regula nr. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.685/2000

13. Achizitionarea în rate în limitele valorii nete de piată a bunului si în conformitate cu dispozitiile stabilite la alin. (3) din regula nr. 10 din Regulamentul (CE) nr. 1.685/2000

14. Cheltuielile financiare în conformitate cu conditiile stabilite de regula nr. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.685/2000

15. Închirierea în locul achizitionării de utilaje si/sau echipamente specifice.

Închirierea se va efectua la o valoare maximă stabilită de APIA în urma unei analize a pietei de profil

16. Achizitionarea de bunuri imobile în conformitate cu conditiile stabilite la pct. 2.1, 2.2 si 2.3 din regula nr. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.685/2000


17. Investitiile sau actiunile privind exploatatiile private, cu conditia să contribuie la obiectivele programului operational

18. Investitiile în actiuni ale societătilor, cu conditia să contribuie la realizarea obiectivelor programului operational

19. Înlocuirea investitiilor, cu conditia ca valoarea reziduală a investitiilor înlocuite să fie:

a) adăugată la fondul operational al organizatiei de producători; sau

b) scăzută din costul de înlocuire.

Investitiile, inclusiv cele realizate în cadrul contractelor de cumpărare în rate, a căror perioadă de amortizare depăseste durata programului operational pot fi reportate pentru un program operational ulterior din motive economice justificate, în special în cazurile în care perioada de amortizare fiscală depăseste 5 ani.

 

ANEXA Nr. 18*)

 

RAPORT ANUAL

al organizatiei de producatori


 

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere prevederile art. 166 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal nu se consideră eliberare pentru consum atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de fortă majoră ori atunci când produsele accizabile nu mai îndeplinesc conditiile legale de comercializare.

Art. 2. – (1) Distrugerea este datorată unui caz fortuit atunci când aceasta este rezultatul unei împrejurări care nu putea fi prevăzută sau înlăturată.

(2) Constituie cazuri fortuite: fenomene ale naturii, defectiuni tehnice neprevăzute, deteriorarea utilajelor de productie, utilizarea în cadrul procesului de fabricatie a unor componente (materie primă si/sau materiale auxiliare) cu vicii ascunse sau actiunea neprevăzută ori imprudentă a unei persoane.

(3) Pentru ca o situatie să fie considerată un caz fortuit trebuie să fie îndeplinite următoarele conditii:


a) rezultatul pericolelor să fie consecinta unei interventii străine de vointa antrepozitarului autorizat;

b) antrepozitarul autorizat să fi fost în imposibilitatea, fie si relativă, de a prevedea interventia împrejurării care a determinat producerea rezultatului.

Art. 3. - (1) Distrugerea este datorată unei cauze de fortă majoră atunci când aceasta este rezultatul unui eveniment sau al unei împrejurări externe, imprevizibile si inevitabile.

(2) Se consideră distrugere din cauze de fortă majoră:

a) distrugerea produselor situate în zone pentru care s-a instituit potrivit legii stare de urgentă, antrepozitarii autorizati fiind obligati în această situatie să respecte si să aplice prevederile legale speciale si măsurile dispuse de autoritătile competente;

b) distrugerile cauzate de accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si în caz de război. Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe si în caz de război sunt cele prevăzute de Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) distrugerile cauzate de situatii conflictuale violente, de greve, de explozii, de interventii asupra căilor de comunicatii si de acces, de întreruperi de alimentare cu combustibili sau cu materii prime necesare procesului de productie si/sau fabricatie, de fenomene meteorologice grave si/sau de mare intensitate, de catastrofe naturale (cutremure, secetă, inundatii, furtuni), precum si distrugerile cauzate de orice alte împrejurări externe cu caracter exceptional, străine de vointa antrepozitarului, imprevizibile si imposibil a fi rezolvate.

Art. 4. - Prin neîndeplinirea conditiilor de comercializare, care atrage distrugerea produselor accizabile într-un antrepozit fiscal, se întelege:

a) încălcarea oricărei dispozitii legale privind productia sau comercializarea produsului respectiv, continute de legislatia specifică din domeniile protectiei consumatorilor, protectiei sănătătii, protectiei mediului, conformitătii produselor sau altele similare;

b) cazul produselor care nu sunt conforme specificatiilor (tehnice) de produs si/sau conditiilor de calitate: termen de valabilitate, parametri de calitate fizici, chimici sau vizuali si altele asemenea, iar produsele sunt declarate de către antrepozitarul autorizat ca nefiind conforme eliberării pentru consum.

Art. 5. - (1) Pentru ca distrugerea produselor accizabile în antrepozitul fiscal să nu fie considerată eliberare pentru consum, antrepozitarul autorizat care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 2-4 trebuie ca înainte de efectuarea operatiunii de distrugere să solicite aprobarea autoritătii fiscale teritoriale unde este înregistrat ca plătitor de impozite si taxe.

(2) Cererea de aprobare a distrugerii produselor accizabile va fi însotită de o documentatie care va cuprinde:

a) un memoriu în care să justifice cauzele si cantitătile de produse accizabile care fac obiectul distrugerii în antrepozitul fiscal;

b) dovada interventiei cazului fortuit sau a fortei majore ori documentele justificative care confirmă cauzele care determină distrugerea produselor accizabile în antrepozitul fiscal (rapoarte

de evaluare a produselor sau rapoarte de evaluare produs si/sau materie primă ori materiale auxiliare, emise de un laborator acreditat, procese-verbale de certificare a calitătii, procese-verbale de constatare a neconformitătii produsului, precum si orice alte documente, după caz).

(3) Cererea si documentatia vor fi depuse la autoritatea fiscală teritorială după cum urmează:

a) în termen de cel mult 60 de zile de la data producerii evenimentului, în situatia interventiei unui caz fortuit sau de fortă majoră;

b) cu 30 de zile înainte de data planificată pentru distrugerea produselor accizabile, în cazul neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare.

(4) Autoritatea fiscală teritorială prevăzută la alin. (1) va analiza documentatia depusă de antrepozitarul autorizat si va decide asupra încadrării operatiunii de distrugere ca nefiind eliberare pentru consum, în termen de 15 zile de la data primirii documentatiei.

(5) Decizia motivată a autoritătii fiscale teritoriale va fi comunicată antrepozitarului autorizat în termen de maximum 5 zile de la data luării deciziei.

(6) Operatiunea de distrugere se va efectua în termen de maximum 45 de zile de la data primirii deciziei de aprobare, sub supravegherea reprezentantului autoritătii fiscale. Atunci când antrepozitul fiscal nu se situează în aceeasi localitate cu autoritatea fiscală prevăzută la alin. (1), supravegherea va fi asigurată de către un reprezentant fiscal desemnat de autoritatea fiscală teritorială în raza căreia antrepozitul fiscal îsi desfăsoară activitatea, la cererea autoritătii fiscale la care este înregistrat antrepozitarul autorizat ca plătitor de impozite si taxe.

(7) Dacă operatiunea de distrugere nu are loc în intervalul celor 45 de zile si în prezenta reprezentantului fiscal, decizia de aprobare îsi pierde valabilitatea, iar distrugerea produselor accizabile după acest termen-limită sau altfel decât este prevăzut la alin. (6) va fi considerată eliberare pentru consum. În această situatie acciza devine exigibilă la momentul distrugerii produselor accizabile, iar termenul de plată a accizei este cel prevăzut la art. 193 alin. (1) din Codul fiscal.

(8) În cazul produselor accizabile marcate cu timbre sau banderole ce urmează a fi distruse, seriile si numerele aferente marcajelor vor fi mentionate distinct în procesul-verbal ce se va încheia la momentul desfăsurării operatiunii de distrugere.

(9) Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile distruse nu se suportă din valoarea accizelor datorate bugetului de stat.

Art. 6. – Distrugerea poate consta într-o distrugere totală a produselor accizabile sau într-o distrugere partială prin recuperarea materiilor prime sau a materialelor auxiliare, în functie de cauzele care au generat-o.

Art. 7. – Autoritătile fiscale teritoriale prevăzute la art. 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 august 2007.

Nr. 918.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind marcarea si colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 

În baza art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice, precum si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind marcarea si colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice, precum si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea

Guvernului nr. 1.861/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 august 2007.

Nr. 1.769.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind marcarea si colorarea unor produse energetice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006

 

Art. 1. - Procesul de marcare si colorare a produselor energetice se realizează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea si colorarea unor produse energetice si prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, anterior punerii lor în consum numai în antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.

Art. 2. - (1) Prin marcatori se întelege acele substante chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, nu modifică caracteristicile de calitate ale acestuia, dar oferă posibilitatea ca printr-un control cu aparatură specială să fie sesizate orice tentative de falsificare, contrafacere sau contrabandă.

(2) Prin coloranti se întelege acele substante chimice specifice care, adăugate produsului petrolier, conferă acestuia o anumită culoare, stabilă în timp si care nu modifică caracteristicile de calitate ale produsului petrolier.

Art. 3. - (1) Marcarea produselor energetice se face conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007.

(2) Colorarea produselor energetice se face conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 314/2007.

Art. 4. - (1) Marcatorii si colorantii vor fi depozitati în locuri special amenajate, bine ventilate, la temperatura înscrisă în fisele tehnice de sigurantă.

(2) Locul de depozitare a marcatorilor si colorantilor va fi sigilat de autoritatea vamală teritorială, definită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, în conformitate cu prevederile pct. 23.10 alin. (2) al titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Marcatorii si colorantii vor fi însotiti de certificate de calitate, fise tehnice de sigurantă si instructiuni de manipulare si folosire, potrivit legislatiei specifice în domeniu.

Art. 6. - Depozitarea în sigurantă a marcatorilor si colorantilor este responsabilitatea antrepozitarului autorizat, care răspunde de păstrarea lor si tine evidenta utilizării acestora si a stocurilor.

Art. 7. - Amestecul produselor energetice cu marcatorul si colorantul se va realiza direct în rezervoarele de depozitare sau în compartimentele mijloacelor de transport de către personalul desemnat în acest scop.

Art. 8. - (1) Dozarea marcatorului si colorantului se va realiza cu un sistem de dozare autorizat metrologic.

(2) Operatiunea de marcare si colorare se va efectua cu respectarea strictă a instructiunilor de securitate a muncii, prevenirea incendiilor si protectia mediului.

Art. 9. - Cantitătile de produse energetice ce au fost supuse marcării si colorării, precum si cantitătile de marcator si colorant folosite se vor mentiona într-un proces-verbal de sigilare/desigilare pentru fiecare operatiune în parte.

Art. 10. - Operatiunea de marcare si colorare a produselor energetice se va efectua la temperatura si în conditiile de manipulare mentionate în fisa tehnică de sigurantă.

Art. 11. - Pentru produsele care se supun prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 314/2007, în documentele de însotire, se va face mentiunea „produs marcat si colorat”.

 


ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f), j) si q) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 98, 99 si ale art. 121 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 8 august 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www. csspp. ro).

Art. 3. - Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 58.

 

NORMA Nr. 27/2007

pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 

Având în vedere prevederile art. 98, 99 si ale art. 121 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f), j) si q) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. I. - Norma nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Prezenta normă reglementează continutul materialelor publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.”

2. Articolul 2 se abrogă.

3. Capitolul III „Procedura de avizare a materialelor publicitare” se abrogă.

4. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. - Administratorii vor depune materialul publicitar, în copie, spre informare, la Comisie cu cel putin 24 de ore înainte de transmiterea acestuia spre prima difuzare.”

5. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Difuzarea oricărui material publicitar prevăzut la art. 3 în legătură cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator, înainte ca fondul de pensii si administratorul să fie autorizati de către Comisie, este interzisă.

(2) Difuzarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectelor schemelor de pensii facultative autorizate de către Comisie este interzisă.”

6. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 18. - Neexecutarea sau executarea necorespun­zătoare a obligatiilor care rezultă din Lege sau din prezenta normă se sanctionează cu retragerea autorizatiei de administrare potrivit prevederilor art. 38 lit. c) din Lege.”

7. Articolul 19 se abrogă.

8. Anexa la normă se abrogă.

Art. II. - Norma nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 


REPUBLICĂRI

 

NORMA Nr. 5/2006*)

privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează continutul materialelor publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme, prin material publicitar se întelege orice informatie sau document (cum ar fi: pliant, brosură, scrisoare, comunicat etc.) transmis prin orice mijloace de comunicare (cum ar fi: radio, televiziune, telefon, fax, postă, postă electronică, internet etc.), care are ca scop atât atragerea de participanti având impact asupra deciziei acestora de aderare la un fond de pensii facultative, cât si mentinerea calitătii de participant la un fond de pensii facultative.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege.

 

CAPITOLUL II

Continutul materialelor publicitare

 

Art. 4. - Informatiile continute într-un material publicitar vor respecta următoarele principii:

a) informatiile cuprinse în materialele publicitare despre fondul de pensii facultative sau administrator vor fi clare, corecte si conforme cu cele cuprinse în prospectul schemei de pensii facultative;

b) mesajul transmis prin intermediul materialului publicitar va fi formulat astfel încât să nu inducă în eroare participantii;

c) toate materialele publicitare vor fi difuzate în limba română.

Art. 5. - (1) Materialul publicitar va contine cel putin următoarele informatii:

a) denumirea completă a fondului de pensii facultative si a administratorului;

b) adresa postală sau adresa de website ori numărul de telefon ale administratorului fondurilor de pensii;

c) denumirea depozitarului activelor financiare ale fondului de pensii facultative.

(2) Orice trimitere la performantele anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului va contine în mod obligatoriu următoarea declaratie: „Performantele anterioare nu reprezintă o garantie a realizărilor viitoare.”

(3) Dacă sunt publicate performante anterioare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului, acestea vor fi aferente unei perioade de cel putin un an, la data publicării.

Pentru fondurile de pensii facultative autorizate de mai putin de un an, performantele publicate vor fi aferente unei perioade de cel putin un semestru/trimestru, după caz.

(4) Dacă informatiile prevăzute la alin. (3) sunt continute în materiale publicitare tipărite, precum si în cele difuzate prin intermediul televiziunii sau al internetului, se vor indica si sursele de provenientă ale acestora.

Art. 6. - (1) În materialul publicitar tipărit toate informatiile vor fi scrise astfel încât mesajul să fie lizibil.

(2) În materialul publicitar difuzat prin mijloace audio toate informatiile vor fi prezentate cu aceeasi viteză si acelasi volum.

(3) Materialul publicitar difuzat prin intermediul televiziunii si al internetului va fi realizat în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2).

Art. 7. - În cuprinsul materialelor publicitare sunt interzise:

a) estimări sau prognoze privitoare la performantele viitoare ale fondului de pensii facultative sau ale administratorului;

b) comparatii între diferite fonduri de pensii facultative sau între diferiti administratori;

c) folosirea sintagmelor „rezultat garantat”, „câstig garantat” sau a oricăror alte formulări care pot crea aparenta de garantare a unui câstig;

d) formulările de genul „cea mai mare societate de administrare a fondurilor de pensii”, „cea mai bună schemă facultativă de pensii”, „cel mai performant fond” si/sau altele asemănătoare;

e) utilizarea declaratiilor participantilor anteriori, prezenti sau potentiali.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 8. - Administratorii vor depune materialul publicitar, în copie, spre informare, la Comisie cu cel putin 24 de ore înainte de transmiterea acestuia spre prima difuzare.

Art. 9. - (1) Difuzarea oricărui material publicitar prevăzut la art. 2 în legătură cu un fond de pensii facultative sau cu un administrator, înainte ca fondul de pensii si administratorul să fie autorizati de către Comisie, este interzisă.

(2) Difuzarea de materiale publicitare înainte de publicarea prospectelor schemelor de pensii facultative autorizate de către Comisie este interzisă.

Art. 10. - Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor care rezultă din Lege sau din prezenta normă se sanctionează cu retragerea autorizatiei de administrare potrivit prevederilor art. 38 lit. c) din Lege.


*) Republicată în temeiul art. II din Norma nr. 27/2007 pentru modificarea si completarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 58/2007, publicată în acest număr al Monitorului Oficial al României, Partea I, la p. 30.

Norma nr. 5/2006 a fost aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 8 septembrie 2006.