MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 590         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 august 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. - Ordonantă privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

987. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Secu, judetul Neamt, Mitropolia Moldovei si Bucovinei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Enăchesti - judetul Bacău

 

165. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 300/2006 pentru aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2007

 

750. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.2 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Importul produselor de protectie a plantelor din tări terte

 

Art. 1. - Importul produselor de protectie a plantelor omologate în România, din tări terte, clasificate la pozitia tarifară 38.08 - produse de protectie a plantelor, denumite în continuare produse, se efectuează pe baza certificatului de abilitare.

Art. 2. - Certificatele de abilitare prevăzute la art. 1 se emit de unitătile fitosanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumite în continuare autoritatea emitentă.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) certificate de abilitare - documente emise de autoritatea emitentă prevăzută la art. 2, în baza cărora este permis importul produselor din tări terte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) tări terte - alte tări decât cele din Uniunea Europeană;

c) documente autentice - documente întocmite cu respectarea tuturor formelor legale;

d) import- punerea în libera circulatie pe teritoriul României în scopul utilizării mărfurilor pe teritoriul României.

Art. 4. - În scopul obtinerii certificatelor de abilitare, operatorii economici importatori vor prezenta autoritătii emitente următoarele documente:

a) solicitarea în scris, din care să rezulte: numele sau denumirea si sediul social sau domiciliul operatorului economic, lista codurilor tarifare, lista denumirilor produselor/grupelor de produse, lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor pentru care solicită abilitarea;

b) copia certificatului de înregistrare la registrul comertului;

c) copia certificatului de omologare a produsului de protectie a plantelor.

Art. 5. - Documentele prevăzute la art. 4 sunt obligatorii pentru eliberarea certificatului de abilitare.

Art. 6. - Certificatele de abilitare se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea documentatiei complete.

Art. 7. - Certificatul de abilitare este valabil pe o perioadă de un an de la data emiterii.

Art. 8. - (1) Autoritatea vamală permite importul produselor în baza documentului prevăzut la art. 1.

(2) Certificatul de abilitare este prezentat în original birourilor vamale la care se realizează operatiunea de vămuire a produselor la import, anexându-se o copie la declaratia vamală. Originalul certificatului de abilitare este păstrat de către importator.

Art. 9. - (1) Transporturile în legătură cu care există suspiciuni privind autenticitatea documentelor prezentate autoritătii vamale sunt supuse, la solicitarea biroului vamal, controlului personalului împuternicit din cadrul autoritătilor emitente prevăzute la art. 2.

(2) Birourile vamale convoacă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin fax sau e-mail, participarea la control a reprezentantilor autoritătii emitente, care vor confirma prin aceleasi mijloace de comunicare participarea la control si vor nominaliza persoana împuternicită.

Art. 10. - (1) În cazurile în care la controlul efectuat la birourile vamale se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport se suportă de importator.

(2) Atunci când nu se constată încălcări ale prevederilor legale în urma controlului efectuat la birourile vamale conform art. 9 alin. (1), dar au rezultat cheltuieli determinate de operatiunile de verificare, expertizare si de stationare a mijloacelor de transport, acestea se suportă de importator.

Art. 11. - Operatorul economic importator/beneficiar al importului de produse are următoarele obligatii:

a) să depună documentatia completă în vederea obtinerii certificatului de abilitare;

b) să anunte autoritatea emitentă respectivă cu privire la orice modificare intervenită în documentatia depusă pentru obtinerea certificatului de abilitare, în termen de 15 zile de la producerea modificării;

c) să utilizeze certificatul de abilitare numai în conditiile si în scopul pentru care a fost emis.

Art. 12. - Certificatul de abilitare se anulează de către autoritatea emitentă în următoarele situatii:

a) când se constată că documentele însotitoare nu sunt autentice, la controlul prevăzut la art. 9 alin. (1);

b) când se constată, ulterior vămuirii, de organele de control ale autoritătii emitente că documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare nu sunt autentice;

c) la solicitarea operatorului economic.

Art. 13. - Decizia privind anularea certificatului de abilitare împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză se comunică în scris de autoritatea emitentă Autoritătii Nationale a Vămilor, în termen de 48 de ore. În situatia în care, în intervalul de timp de la luarea deciziei de anulare până la încunostintarea efectivă a biroului vamal asupra instituirii deciziei de anulare, produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, biroul vamal comunică aceasta Autoritătii Nationale a Vămilor, în vederea informării autoritătii emitente, care ia măsurile ce se impun.

 

CAPITOLUL II

Importul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte

 

Art. 14. - Importul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte, clasificate la pozitia tarifară 38.08 - produse de protectie a plantelor, este permis numai pe baza certificatului de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor sau a certificatului


de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor.

Art. 15. - (1) Mostrele de produse de protectie a plantelor sunt importate în baza certificatului de abilitare pentru import mostre si sunt utilizate în activitatea de cercetare-testare, în vederea omologării pentru:

a) teste de eficacitate biologică;

b) analize fizico-chimice;

c) teste în vederea caracterizării toxicologice si ecotoxicologice.

(2) În cazul schimbărilor minore în compozitia unui produs de protectie a plantelor, testarea constă în:

a) analize fizico-chimice;

b) teste de fitotoxicitate.

Art. 16. - La începerea activitătii de cercetare-testare solicitantul omologării trebuie să prezinte fiecărui institut implicat o copie a certificatului de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor.

Art. 17. - (1) Certificatul de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor se emite de Agentia Natională Fitosanitară, prin secretariatul Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumită în continuare autoritate emitentă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Certificatul de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor se emite de unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare autorităti emitente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 18. - În vederea obtinerii certificatului de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor, solicitantul omologării prezintă autoritătii emitente prevăzute la art. 17 alin. (1) următoarele documente:

a) declaratie privind scopul importului/distribuirii de mostre de produse de protectie a plantelor;

b) cerere-tip de distribuire pentru experimentare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului sau, după caz, copie a autorizatiei de functionare în România;

d) program de cercetare-testare-experimentare în conditii de productie, în original, întocmit de institutele de profil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;

e) documente care să ateste că solicitantul omologării este titularul brevetului de inventie (patent) sau că are acordul scris al titularului pentru a solicita testarea si omologarea produsului respectiv în România.

Art. 19. - (1) Cantitătile de mostre necesare efectuării analizelor fizico-chimice si testelor în vederea omologării unui produs de protectie a plantelor sunt:

a) pentru teste de eficacitate biologică, cantitatea de mostre este stabilită de către coordonatorul de program în functie de doza, cultura si numărul de tratamente necesare;

b) pentru analize fizico-chimice: produs formulat - 500 ml, respectiv g; produs tehnic - 100 ml, respectiv g; standard analitic - 1 ml, respectiv g;

c) pentru teste necesare caracterizării toxicologice: produs formulat - 500 ml, respectiv g;

d) pentru teste necesare caracterizării ecotoxicologice: produs formulat - 1.500 ml, respectiv g.

(2) Certificatul de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor va fi eliberat o singură dată pentru cantitatea de mostre prevăzută la alin. (1), separat pentru fiecare tip de analize sau teste.

Art. 20. - În scopul obtinerii certificatelor de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor

omologate în România, beneficiarul va prezenta autoritătii emitente prevăzute la art. 17 alin. (2) următoarele documente:

a) solicitare în scris din care să rezulte următoarele: numele sau denumirea, sediul social sau domiciliul, codul fiscal ale beneficiarului, felul si numărul de identificare al mijlocului de transport pe care au fost încărcate produsele respective;

b) acceptul de donatie;

c) actul de donatie la care se atasează lista si cantitatea produselor donate;

d) copia certificatului de omologare al produsului de protectie a plantelor.

Art. 21. - Pentru operatorii economici care depun o documentatie incompletă fată de cea prevăzută la art. 18 si 20 nu se eliberează certificat de abilitare pentru import mostre sau certificat de abilitare pentru import ajutoare si donatii.

Art. 22. - În cazul în care documentatia nu este completă, se va informa în scris solicitantul omologării în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 23. - Certificatul de abilitare pentru import mostre si certificatul de abilitare pentru import ajutoare si donatii se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 24. - Certificatul de abilitare pentru import mostre si certificatul de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor sunt valabile pentru un singur transport.

Art. 25. - (1) Autoritatea vamală permite importul din tări terte al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor numai în baza certificatelor de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor sau a certificatelor de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor.

(2) Agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operatiunea de vămuire a produselor la import, la definitivarea operatiunii de vămuire, vizează originalul certificatului de abilitare pentru import mostre sau originalul certificatului de abilitare pentru import ajutoare si donatii, după caz. O copie a certificatului astfel vizat se anexează la declaratia vamală.

Art. 26. - (1) Transporturile în legătură cu care există suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate autoritătii vamale sunt supuse, la solicitarea biroului vamal, controlului personalului împuternicit din cadrul autoritătii emitente prevăzute la art. 17 alin. (2).

(2) Birourile vamale solicită, prin convocare transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, participarea la controlul vamal a reprezentantilor unitătilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Acestia confirmă prin fax sau e-mail participarea la controlul vamal si nominalizează persoana împuternicită.

Art. 27. - (1) În cazurile în care la controlul efectuat la birourile vamale se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operatiunea de verificare, expertizare, returnare a produselor si de stationare a mijloacelor de transport sunt suportate de importator.

(2) Atunci când nu se constată încălcări ale prevederilor legale în urma controlului efectuat la birourile vamale conform art. 26 alin. (1), dar au rezultat cheltuieli determinate de operatiunile de verificare, expertizare si de stationare a mijloacelor de transport, acestea sunt suportate de importator.

Art. 28. - Operatorul economic importator/beneficiar al importului de mostre, ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor are următoarele obligatii:

a) să depună documentatia completă în vederea obtinerii certificatului de abilitare pentru import mostre de produse de


protectie a plantelor, respectiv a certificatului de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor;

b) să anunte autoritatea emitentă cu privire la orice modificare intervenită în documentatia depusă pentru obtinerea certificatului de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor, respectiv a certificatului de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor, în termen de 15 zile de la producerea modificării;

c) să utilizeze certificatul de abilitare pentru import mostre de produse de protectie a plantelor, respectiv certificatul de abilitare pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor, numai în conditiile si în scopul pentru care a fost emis.

 

CAPITOLUL III

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 29. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 11 lit. b) si c);

b) nerespectarea prevederilor art. 28 lit. b) si c).

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul împuternicit din cadrul autoritătii prevăzute la art. 2, iar a contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), de către personalul împuternicit din cadrul autoritătii prevăzute la art. 17 alin. (2).

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

Art. 30. - Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la art. 29, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 31. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 945/2004 privind regimul mostrelor, ajutoarelor si donatiilor la produse de uz fitosanitar si îngrăsăminte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 6 ianuarie 2005.

Art. 33. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Székely,

secretar de stat Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 38.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORITATEA EMITENTĂ

Nr................/.............................

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

 

Se abilitează operatorul economic ....................................................................................................................................... (denumirea, sediul, certificatul de înregistrare la registrul comertului) pentru importul următoarelor produse:

Codul tarifar............................................... Denumirea produsului/grupei de produse (denumirea comercială/tehnică a produsului)....................................................................................

Prezentul certificat este valabil până la data de...................................................................................................................

Prezentul certificat nu exonerează operatorul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.

Operatorul economic abilitat este obligat să anunte autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentatia depusă la abilitare, în termen de 15 zile de la schimbarea produsă.

 

Conducătorul autoritătii emitente,

.....................................


 

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal..............................................

Nr...................../........................................

 

CONVOCARE

 

Către

Autoritatea emitentă................................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte, vă solicităm să participati la controlul vamal la importul de............................................, efectuat de...................., încărcat pe mijlocul de transport........................., la sediul nostru situat în........................................................................................................................

Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite si confirmarea participării.

 

Sef birou vamal,

................................

 

ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA EMITENTĂ Nr................/.............................

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

pentru import mostre de produse de protectie a plantelor

 

Se abilitează operatorul economic............................................................................................................................................ (denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comertului/autorizatia de functionare în România) pentru import/distribuire pentru experimentare, testare si analiză a următoarelor produse:

Codul tarifar ........................................ Denumirea produselor/grupei de produse (denumirea comercială/tehnică a produselor)................................................................

Cantitatea................................................................................................................................................................................

Scopul...................................................................................................................................................................................

Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.

 

Mostrele nu se comercializează.

 

Conducătorul  autoritătii emitente,

....................................................

 

 

Viza biroului vamal

 

 

ANEXA Nr. 4

 

AUTORITATEA EMITENTĂ

Nr. . .............. / .............................

 

CERTIFICAT DE ABILITARE

pentru import ajutoare si donatii de produse de protectie a plantelor

 

Beneficiarul...........................................................................................................................................................................

Codul tarifar............................................ Denumirea produselor/grupei de produse (denumirea comercială/tehnică a produselor).......................................................................

Donatorul...............................................................................................................................................................................

Ajutoare si donatii.................................................................................................................................................................

Felul si numărul de identificare a mijlocului de transport......................................................................................................

Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport. Ajutoarele si donatiile nu se comercializează.

 

Conducătorul  autoritătii emitente,

....................................................

 

 

Viza biroului vamal

 

 

 


ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

COMISIA NATIONALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

 

CERERE

de distribuire pentru experimentare

 

1. Solicitant: ...........................................................................................................................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Telefonul ...............................................................................................................................................................................

2. Denumirea produsului - comercială, tehnică sau codificată (majuscule) ............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

3. Cod tarifar ...................

4. Compozitia chimică în substante active:

 

 

Continut

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

f)

 

g)

 

h)

 

 

5. Modul de preparare a „solutiei” de stropit .........................................................................................................................

6. Modul de utilizare ..............................................................................................................................................................

7. Precautii de respectat .........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

8. Cultura

9. Utilizare (Organismul dăunător)

10. Doza de utilizare

 

11. Nominalizarea institutiilor care vor efectua testele de eficacitate biologică, analizele fizice si chimice, testările în vederea caracterizării toxicologice si ecotoxicologice si cantitătile de produs necesare ................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................

 

Data

..........................

Semnătura

....................................

 

 

ANEXA Nr. 6

 

INSTITUTIA EMITENTĂ

Nr. . .............. / .............................

 

PROGRAM DE CERCETARE-TESTARE-EXPERIMENTARE

produse de protectie a plantelor în conditii de productie pentru anul ................ , respectiv ............................

 

Denumirea

comercială/tehnică sau nume

de cod

Solicitant omologare

Scopul

Cultura

Agent de dăunare

Doza (kg, l/ha)

Cantitate (kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrele nu sunt destinate comercializării.

 

Coordonator de program,

...............................................

 

NOTĂ:

Programul va purta viza conducătorului unitătii.


 

ANEXA Nr. 7

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal..........................................

Nr..................../....................................

 

CONVOCARE

 

Către

Autoritatea emitentă..............................................................................................................................................................

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie a plantelor din tări terte, vă solicităm să participati la controlul vamal la importul de...................., efectuat de......................., încărcat pe mijlocul de transport........................., la sediul nostru situat în.......................................

Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite si confirmarea participării.

 

Sef birou vamal,

......................................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Secu, judetul Neamt, Mitropolia Moldovei si Bucovinei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor”, cu suma de 400 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007, pentru organizarea si desfăsurarea manifestărilor prilejuite de canonizarea mitropolitului Varlaam la Mănăstirea Secu, judetul Neamt, în perioada 29—30 august 2007.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 987.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Enăchesti - judetul Bacău

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale si integrare europeană nr. 300.884 din 24 iulie 2007;

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a zăcământului de nisip si pietris din perimetrul Enăchesti - judetul Bacău, convenită prin Licenta de concesiune numărul 2.190 din 18 ianuarie 2001, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ALCOR” - S.A. cu sediul în localitatea Moinesti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 16 august 2007.

Nr. 7.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 300/2006 pentru aprobarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului pentru anul 2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 18.591 din 12 iulie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:


Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, care transpune Directiva Consiliului 64/432/CEE privind problemele de sănătate animală care afectează comertul intracomunitar cu bovine si porcine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 29 iulie 1964.

h) Pentru comertul intracomunitar cu ovine vii se aplică prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 290/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor ce reglementează comertul intracomunitar cu ovine si caprine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 si 56 bis din 24 ianuarie 2007, care transpune Directiva Consiliului 91/68/CEE privind conditiile de sănătate animală care reglementează comertul intracomunitar de ovine si caprine, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 19 februarie 1991.

i) Pentru comertul intracomunitar cu ecvine vii se aplică prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 43/2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideelor si importul lor din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 5 martie 2007, care transpune Directiva Consiliului 90/426/CEE privind conditiile de sănătate animală care reglementează circulatia si importul de ecvidee din tări terte, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18 august 1990.

j) Pentru importul si exportul de bovine, ovine, caprine si porcine vii în si din tări terte se aplică prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzand tările terte sau părti ale tărilor terte si conditiile de certificare veterinară, sănătate animală si publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii si al cărnii proaspete provenite de la acestea si preluarea acestor liste si conditii pentru importul în România, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, care transpune Decizia Comisiei 79/542/CEE privind întocmirea listei tărilor terte din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine si caprine, carne proaspătă si produse din carne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 146 din 14 iunie 1979.

k) Pentru comertul intracomunitar, atunci când destinatia finală se află pe teritoriul României, schimbul de animale vii se face în următoarele conditii:

(i) completarea electronică a certificatului veterinar de sănătate în sistemul TRACES; animalele nou-introduse în exploatatia înregistrată se cazează separat de restul efectivelor, fiind supuse inspectiei de către medicul veterinar oficial, conform Ordinului pre s edintelui Autorită t ii Nationale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, care transpune Directiva Consiliului 90/425/CEE privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile în comertul intracomunitar cu anumite animale vii si produse în vederea realizării pietei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 224 din 18 august 1990; (ii) medicul veterinar de liberă practică împuternicit prelevă probe în cadrul verificărilor cu frecventă redusă sub controlul medicului veterinar oficial; (iii) nu se aplică prevederile Ordinului pre s edintelui Autorită t ii Nationale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor nr. 62/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale căror costuri sunt suportate de către proprietarii animalelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 8 august 2005; (iv) nu se aplică prevederile art. 15-20 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005; (v) în cazul în care buletinul de analiză emis pentru examenele de laborator efectuate este pozitiv pentru una sau mai multe boli care au fost suspicionate, se aplică măsurile din programele de eradicare; (vi) schimburile comerciale intracomunitare ulterioare cu animale vii sunt supuse controalelor severe, iar costurile sunt suportate de către operatorul economic. l) Pentru importul de animale vii din tări terte, se respectă prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 62/2005, precum si ale Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2005.

m) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit, organizat în conditiile legii, răspunde de efectuarea actiunilor sanitare veterinare de supraveghere si prevenire a bolilor animalelor.

n) Pentru miscarea internă a animalelor, este obligatoriu ca acestea să fie identificate si înregistrate, însotite de formularul de miscare si de certificatul veterinar de transport.

o) Pentru scrapie, regulile specifice sunt cele prevăzute în anexa VIII la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 999/2001/CEE de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 147 din 31 mai 2001; ovinele pentru crestere sunt de genotipul proteinei prionice ARR/ARR sau se dovedeste că au fost tinute continuu de la nastere într-o exploatatie, conform cerintelor stabilite în cap. A pct. I nr. crt. 3 lit. (a) pct. (i) din anexa VIII la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 999/2001/CEE.

p) Pentru Brucella melitensis, regulile pentru comertul intracomunitar sunt prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 290/2006.”

4. La capitolul I „Boli majore”, punctul 23 „Tuberculoză (B-105)”, coloana 2 din tabel, punctul I „La bovinele, bubalinele domestice”, litera A „În exploatatii libere”, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu următorul cuprins:

„e) Pentru efectuarea de către persoane fizice sau juridice a comertului intracomunitar sau a exportului în tări terte de bovine si bubaline provenite din judetele prevăzute la lit. a), animalele sunt supuse testării alergice prin testul unic în cursul a 30 de zile înaintea trimiterii în alt stat membru, costurile fiind suportate de către proprietarul de animale.

f) În cazul în care la tuberculinarea efectivelor din centrele de colectare pentru export se declară tuberculoză, centrul de colectare îsi încetează activitatea si se supune măsurilor de combatere si eradicare a bolilor.

g) Miscarea bovinelor si a bubalinelor dintr-un judet cu tuberculoză bovină într-un judet oficial liber este permisă numai pentru bovinele si bubalinele depistate negativ la tuberculinarea efectuată în cursul a 30 de zile înainte de miscare, situatie care trebuie certificată de către autoritatea locală sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor.”

5. La capitolul VIII „Actiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale” - „Boala de Newcastle (Pseudopesta aviară) A -160”, rândul 1 coloana 2 „Precizări tehnice” din tabel, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1ą, cu următorul cuprins:

. Vaccinarea contra bolii de Newcastle, indiferent de sursa de vaccin, se realizează cu un vaccin dintr-o tulpină vaccinală vie lentogenă, prescris prin retete cu timbru sec, aprobate de directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si vizate de către medicul veterinar oficial; modelul retetei cu timbru sec este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul program.”

6. La capitolul VIII „Actiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale” - „Boala de Newcastle (Pseudopesta aviară) A -160”, rândul 1 coloana 2 „Precizări tehnice” din tabel, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Detinătorii păsărilor din exploatatiile nonprofesionale suportă contravaloarea vaccinului si a manoperei.”

7. La capitolul VIII „Actiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale” - „Boala de Newcastle (Pseudopesta aviară) A -160”, rândul 2 coloana 2 „Precizări tehnice” din tabel, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1ą, cu următorul cuprins:

. Pentru exploatatiile profesionale, strategia de vaccinare este în mod obligatoriu însotită de măsuri de biosecuritate specifice.”

8. La capitolul VIII „Actiuni profilactice obligatorii pentru unele boli la animale” - „Turbarea (Rabia) B-058”, coloana 2 „Precizări tehnice” din tabel, după punctul 2 se introduc două puncte noi, punctele 2ą si 2˛, cu următorul cuprins:

„2ą. Se supun vaccinării contra turbării, animalele domestice din speciile receptive la turbare de pe teritoriul administrativ al localitătii unde s-a confirmat rabia la animale.

Este obligatorie vaccinarea carnasierelor nevaccinate sau aflate la limita protectiei imunologice, prezente în efectiv si în localitatea respectivă.

Nu se vaccinează animalele bolnave, muscate sau suspecte de rabie, care se tin separat de restul efectivului si se supun observatiilor zilnice.

2˛. Costurile manoperei si vaccinului sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti.”

9. Se introduce o anexă la program, al cărei continut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Csutak-Nagy Laszlo

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 165.

 

ANEXA

 (Anexă la program)

MODEL RETETĂ

- regim special –

 

 

Seria......................./nr..............................

Unitatea sanitară veterinară emitentă...........................................

Localitatea.....................................

Judetul..........................................

Timbru sec

 

Numele persoanei fizice sau juridice detinătoare de animale ...............................................................................................

Domiciliul/adresa sediului social

Localitatea ................................................. , str. . .......................................... nr. . ..................... , judetul .................................... , telefon .................................

Animalul/animalele din specia ...............................................................................................................................................

Numărul/numerele de identificare ..........................................................................................................................................

Categoria ..............................................................................................................................................................................

Sexul .................................. Greutatea medie/animal(kg) .....................................................................................................

Diagnosticul .........................................................................

Nr. din registrul de consultatii ........................................ /data .........................................................

 

Rp/

 

Semnătura si parafa medicului veterinar

...........................................

 

Data

...........................

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, si ale prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Regiei Autonome „Registrul Auto Român” de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 16 august 2007.

Nr. 750.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

REGIA AUTONOMĂ „REGISTRUL AUTO ROMÂN”

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATOR

Nr. rd.

2007 BVC aprobat

2007 BVC rectificat

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

1

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

162.768,00

140.000,00

-22.768,00

86,01

 

1

Venituri din exploatare -total, din care:

2

161.268,00

137.494,00

-23.774,00

85,26

 

 

a) productia vândută

3

160.668,00

137.060,00

-23.608,00

85,31

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.prev.legale Tn vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.prevederi legale Tn vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

600,00

434,00

-166,00

72,33

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

600,00

434,00

-166,00

72,33

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1.500,00

2.506,00

1.006,00

167,07

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare şi creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

1.100,00

2.359,00

1.259,00

214,45

 

 

d) alte venituri financiare

14

400,00

147,00

-253,00

36,75

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43)

16

86.791,00

94.000,00

7.209,00

108,31

 

1

Cheltuieli de exploatare -total, din care:

17

86.274,00

93.856,00

7.582,00

108,79

 

 

a) cheltuieli materiale

18

8.500,00

10.000,00

1.500,00

117,65

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

1.500,00

2.000,00

500,00

133,33

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

51.984,00

51.984,00

0,00

100,00

 

 

- salarii

22

37.390,40

37.390,40

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările şi protectia socială, din care:

23

10.231,80

10.231,80

0,00

100,00

 

 

- cheltuiali privind contribupa la asigurări sociale

24

7.240,00

7.240,00

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contribupa la asigurări pt. şomaj

25

747,80

747,80

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli privind contribupa la asigurări sociale de sănătate

26

2.244,00

2.244,00

0,00

100,00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4.361,80

4.361,80

0,00

100,00

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

1.161,80

1.161,80

0,00

100,00

 

 

- cheltuieli sociale 2 %, din care:

28a

747,80

747,80

0,00

100,00

 

 

1 - tichete de creşă (cf. art. 3 din L.193/2006)

 

18,00

18,00

0,00

 

 

 

- tichete cadou pentru eh. sociale (cf. art. 2 din L 193&006)

28b

 

 

 

 

 

 

- fd. accidente de muncă şi boli profesionale

28c

320,00

320,00

0,00

100,00

 

 

- fd. garantare creante salariati

28d

94,00

94,00

0,00

 

 

 

- tichete de masă

29

3.200,00

3.200,00

0,00

100,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

7.000,00

8.500,00

1.500,00

121,43

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

17.290,00

21.372,00

4.082,00

123,61


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor îmDiumuturi externe

53

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute delege

54

 

 

 

 

4

6

Participarea salariatilor la profit fn limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

55

6.382,00

3.864,00

-2.518,00

60,55

 

7

Minim 50 % vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale şi societătilor cu capital Integral sau maioritardestat

56

31.911,00

19.320,00

-12.591,00

60,54

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finantare

57

25.528,00

15.456,00

-10.072,00

60,55

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

58

65.891,00

65.891,00

0,00

100,00

 

1

Surse proprii

59

64.853,00

64.853,00

0,00

100,00

 

2

Alocatii de la buget

60

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

61

 

 

 

 

 

 

- interne

62

 

 

 

 

 

 

- externe

63

 

 

 

 

 

4

Alte surse (fd.exteme nerambursabile PHARE)

64

1.038,00

1.038,00

0,00

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

65

65.891,00

65.891,00

0,00

100,00

 

1

Investitii, Inclusiv Investitii în curs la finele anului

66

65.891,00

65.891,00

0,00

100,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru nvestitii

67

 

 

 

 

 

 

- interne

68

 

 

 

 

 

 

- externe

69

 

 

 

 

 

X

REZERVE, din care:

70

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

71

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

72

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

73

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

74

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

75

162.768,00

140.000,00

-22.768,00

86,01

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

86.791,00

94.000,00

7.209,00

108,31

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

77

1.550

1.475

-75,00

95,16

 

4

Nr. mediu de personal total

78

1.550

1.475

-75,00

95,16

 

5

Fond de salarii, din care:

79

37.390,40

37.390,40

0,00

100,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

80

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

81

115,00

153,00

38,00

133,04

 

 

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariată, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001

82

15,00

15,00

0,00

100,00

 

 

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

83

25,00

68,00

43,00

272,00

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

84

36.612,40

36.612,40

0,00

100,00

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

85

400,00

362,00

-38,00

90,50

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

86

263,00

263,00

0,00

100,00

 

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

87

1.991,19

2.090,36

99,17

104,98

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi curente

88

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preturi comparabile

89

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti Fizice/persoană)

90

1.314,00

1.392,84

78,84

106,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 10001

91

533,22

671,43

138,21

125,92

 

11

Plăti restante - total

92

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

93

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preturilor prognozat)

94

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

95

46,95

46,95

0,00

100,00

 

 

- preturi curente

96

46,95

46,95

0,00

100,00

 

 

- preturi comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preturilor prognozat)

97

 

 

 

 

 

Indicator fizic = nr. prestatii efectuate beneficiarilor