MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 598         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 august 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

42. - Ordonantă pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

43. - Ordonantă pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundatii si de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul national PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali si la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina

 

44. - Ordonantă pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

45. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

967. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, a unui imobil situat în domeniul public al statului

 

968. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti în domeniul privat al acestuia, în vederea retrocedării

 

969. - Hotărâre privind organizarea, desfăsurarea si conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atributii de conducere în domeniul administratiei publice, la nivel central si local

 

970. - Hotărâre pentru recunoasterea Asociatiei Generale a Inginerilor din România ca fiind de utilitate publică

 

971. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, semnat la Bucuresti la 21 mai 2007

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România

 

972. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Dâmbovita

 

975. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

 

977. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 75/2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 751/2007;

            - Hotărârea Guvernului nr. 824/2007;

            - Hotărârea Guvernului nr. 917/2007;

            - Hotărârea Guvernului nr. 918/2007

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale se aprobă prin ordin comun al ordonatorului principal de credite si al ministrului economiei si finantelor.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 42.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finan t are încheiate între  Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul naional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundatii si de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul national PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe si agentii comunitare a i sprijin pentru beneficiarii finali si la programele 2005 de cooperare transfrontalieră â României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina

 

Având în vedere necesitatea aplicării în regim de urgentă a prevederilor acordurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundatii si de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul national PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali si la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina, pentru încadrarea în termenul final stabilit pentru încheierea contractelor,

tinând cont de faptul că disponibilizarea sumelor aferente asistentei nerambursabile din partea Comisiei Europene trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea si finalizarea proiectelor cuprinse în cadrul programelor PHARE 2005 mentionate,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, în baza prevederilor acordurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundatii si de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul national PHARE 2005 - Subprogramul 6 - Programe si agentii comunitare si sprijin pentru beneficiarii finali si la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia si Muntenegru, Moldova si Ucraina, plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

Art. 2. - Ordonatorii de credite au obligatia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să asigure integral si cu prioritate fondurile reprezentând cheltuielile aferente suportării diferentelor de curs valutar si alte costuri bancare ca urmare a plătilor în lei si recuperării debitelor în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza acordurilor de finantare prevăzute la art. 1, pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii.

Art. 3. - În vederea asigurării sumelor necesare pentru destinatiile prevăzute la art. 2, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

Art. 4. - Sumele alocate din fondurile Uniunii Europene pentru programul PHARE, în baza acordurilor de finantare prevăzute la art. 1, pe programe si/sau proiecte, precum si cele cu titlu de cofinantare alocate de la bugetul national, local sau din alte surse reprezintă sume indicative. Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, poate efectua modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile programului PHARE.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 43.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

Având în vedere necesitatea aplicării în regim de urgentă a prevederilor acordurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina, pentru încadrarea în termenul final stabilit pentru încheierea contractelor,

tinând cont de faptul că disponibilizarea sumelor aferente asistentei nerambursabile din partea Comisiei Europene trebuie efectuată cât mai rapid, în vederea luării măsurilor care să permită demararea si finalizarea proiectelor cuprinse în cadrul programelor PHARE 2006 mentionate,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii, în baza prevederilor acordurilor de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina, plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

Art. 2. - Ordonatorii de credite au obligatia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate să asigure integral si cu prioritate fondurile reprezentând cheltuielile aferente suportării diferentelor de curs valutar si alte costuri bancare ca urmare a plătilor în lei si recuperării debitelor în cadrul contractelor încheiate de agentiile de implementare cu contractorii locali pe baza acordurilor de finantare prevăzute la art. 1, pentru executarea de lucrări, precum si pentru furnizarea de bunuri si servicii.

Art. 3. - În vederea asigurării sumelor necesare pentru destinatiile prevăzute la art. 2, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

Art. 4. - Sumele alocate din fondurile Uniunii Europene pentru programul PHARE, în baza acordurilor de finantare prevăzute la art. 1, pe programe si/sau proiecte, precum si cele cu titlu de cofinantare alocate de la bugetul de stat, bugetele locale sau din alte surse reprezintă sume indicative. Guvernul României, cu acordul Comisiei Europene, poate efectua modificări ale alocărilor financiare în conformitate cu procedurile programului PHARE.

Art. 5. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 44.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) În cazul unei operatiuni de transport combinat, dacă segmentul rutier initial este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12, segmentul rutier final pentru transportarea la destinatie a mărfurilor se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor care a efectuat segmentul rutier initial.

(2) Dacă segmentul rutier final este efectuat în cont propriu de un transportator rutier în conditiile prevăzute la art. 12, segmentul rutier initial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12, chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar care va efectua segmentul rutier final.”

2. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Conditia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată:

a) nu a fost condamnată pentru infractiuni grave, inclusiv infractiuni de natură comercială;

b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent si efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;

c) nu a îndeplinit functia de persoană desemnată pentru un operator de transport sau o întreprindere care a fost sanctionat/sanctionată pentru încălcări grave ale legislatiei cu privire la:

- conditiile de plată si de angajare;

- conditiile de desfăsurare a operatiunilor de transport rutier, în special în ceea ce priveste regulile referitoare la perioadele de conducere si de odihnă ale conducătorilor auto, încărcarea vehiculelor, utilizarea în conditii de sigurantă a vehiculelor rutiere, siguranta rutieră si protectia mediului.”

3. După alineatul (2) al articolului 18 se introduc cinci noi alineate, alineatele (21)-(25), cu următorul cuprins:

„(21) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă, după caz.

(22) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplineste functia de persoană desemnată a fost sanctionat/sanctionată pentru încălcări grave.

(23) Autoritatea competentă va stabili lista infractiunilor considerate ca fiind grave, precum si lista infractiunilor de natură comercială, care afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. a).

(24) Autoritatea competentă va stabili situatiile si circumstantele în care încălcările legislatiei sunt considerate grave si afectează onorabilitatea persoanei desemnate în sensul alin. (2) lit. c).

(25) Dacă faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt săvârsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autoritătile competente din statele membre de stabilire ale acestora în legătură cu faptele constatate si sanctiunile aplicate.”

4. După articolul 50 se introduc două noi articole, articolele 501 si 502, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea purtării centurii de sigurantă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

a) de către conducătorul auto;

b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial drept conducător al grupului;

c) prin mijloace audiovizuale;

d) prin afisarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.

Art. 502. - (1) În scopul facilitării controlului cu privire la vehiculele utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, acestia au obligatia dotării vehiculelor rutiere detinute cu plăcute sau asigurării existentei la bordul acestora a unui document emis de autoritatea competentă, din care să rezulte numele producătorului, numărul de identificare al vehiculului, dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.

(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme elaborate de autoritatea competentă.

(3) Plăcutele si documentele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformitătii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate.


(4) Controlul vehiculelor prevăzute la alin. (1) se face:

a) pentru respectarea conformitătii maselor, în mod aleatoriu;

b) pentru respectarea conformitătii dimensiunilor se verifică doar acele vehicule care prezintă indicii că ar putea fi neconforme prevederilor legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise.”

5. După alineatul (3) al articolului 65 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Certificatele de calificare profesională initială (CPI) si certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai:

a) conducătorilor auto cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au resedinta curentă, asa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările si completările ulterioare, în România;

b) conducătorilor auto cetăteni ai unui alt stat care sunt angajati în mod legal de un operator sau de o întreprindere de transport cu sediul sau domiciliul în România ori care sunt detinători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritătile române.

(5) Certificatele de calificare profesională initială (CPI) si certificatele de calificare profesională continuă (CPC), eliberate de autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene conform prevederilor Directivei Parlamentului European si a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea initială si pregătirea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de călători, sunt recunoscute în România.”

6. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 651, cu următorul cuprins:

„Art. 651. - Certificatele de competentă profesională si/sau atestatele valabile eliberate de autoritătile statelor membre ale Uniunii Europene pentru conducători auto, consilieri de sigurantă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase si persoanele desemnate să conducă permanent si efectiv activitatea de transport sunt recunoscute în România ca fiind echivalente cu cele eliberate de autoritătile române.”

7. La articolul 71, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (3), art. 3 alin. (1) si (2), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), art. 6 alin. (1) si (2), art. 7 alin. (1) si ale art. 8, 9 si 10 din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupatia de transportator rutier de marfă si transportator rutier de călători si recunoasterea reciprocă a diplomelor, certificatelor si a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operatiuni de transport national si international, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, p. 1-10, asa cum a fost modificată de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, p.17-25, ale art. 2 alin. (2) lit. b) din Directiva 91/671/CE din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislatiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de sigurantă în vehiculele cu capacitate mai mică de 3,5 tone, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 373 din 31 decembrie 1991, p. 26-28, ale art. 2 liniuta a 11-a, art. 4 alin. (3) si art. 6 alin. (1) lit. c), alin. (2), (3) si (4) din Directiva Consiliului 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunitătii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul national si international si a greutătii maxime autorizate în traficul international, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 235 din 17 septembrie 1996, p. 59-75, ale art. 9 din Directiva Consiliului 92/106/CEE din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri între state membre, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 368 din 17 decembrie 1992, p. 38-42, precum si ale art. 9, 10 si art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregătirea initială si periodică a conducătorilor auto care efectuează transport de marfă si călători, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226 din 10 septembrie 2003, p. 4-17, ce amendează Regulamentul nr. 3.820/85/CE si Directiva 91/439/CEE si abrogă Directiva 76/914/CEE.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 august 2007.

Nr. 45.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, a unui imobil situat în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, a imobilului, format din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 37, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr. 123 din data de 25 iunie 2007.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 967.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului trecut în domeniul public al statului, care se dă în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Râmnicu Vâlcea

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică în administrarea căreia se dă imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Râmnicu Vâlcea,

str. Carol I nr. 37,

judetul Vâlcea

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Râmnicu Vâlcea

- Suprafa t a terenului = 1.542 m2

- Suprafaa construită = 416 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti în domeniul privat al acestuia, în vederea retrocedării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile si a terenului anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din aferent acestora, având datele de identificare prevăzute în domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a imobilelor prevăzute la art. 1 se face în vederea retrocedării, în conditiile legii, către proprietarii de drept.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 968.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

în domeniul privat al statului

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de

identificare

atribuit de

Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

în administrarea căreia

se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

38.189

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Clădire administrativă P + 1

Suprafata construită = 179 m2

Suprafata desfăsurată = 294 m2

Suprafată curti constructii = 3.724 m2 (partial)

2.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

38.190

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Clădire administrativă

Suprafata construită = 100 m2

Suprafata desfăsurată = 100 m2

3.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

38.194

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Depozit diverse

Suprafata construită = 35 m2

Suprafata desfăsurată = 35 m2

4.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

38.195

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Clădire portar

Suprafata construită = 6 m2

Suprafata desfăsurată = 6 m2

5.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

38.196

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Magazie pesticide (arhivă)

Suprafata construită = 30 m2

Suprafata desfăsurată = 30 m2

6.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

102.114

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Sopron

7.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

10.115

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Clădire fitofarmacie

8.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

102.116

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Gard de plasă

9.

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Cooperativei nr. 20,

sectorul 5

102.118

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucuresti

Grup social

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea, desfăsurarea si conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atributii de conducere în domeniul administratiei publice, la nivel central si local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Apărării, prin Statul Major General, asigură organizarea, desfăsurarea si conducerea unitară a pregătirii specifice a ministrilor si celorlalti demnitari cu rang corespunzător acestora, secretarilor si subsecretarilor de stat, precum si prefectilor, subprefectilor, presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, primarilor, secretarilor municipiului Bucuresti si ai judetelor, secretarilor municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai comunelor, conducătorilor operatorilor economici si institutiilor publice cu atributii la mobilizare si pe timp de război.

(2) Persoanele care îndeplinesc mandatele sau functiile prevăzute la alin. (1) participă la activitătile de pregătire stabilite, la datele si în locurile aduse la cunostintă din timp de autoritătile abilitate în acest sens prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Pregătirea specifică a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se realizează, după caz, prin participarea la următoarele forme de instruire:

a) convocări;

b) exerciţii si antrenamente de mobilizare;

c) exercitii de antrenament în teren sau exercitii tactice de luptă;

d) alte activităti organizate de Statul Major General, mari unităti si unităti.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit cursurile Colegiului National de Apărare, nu participă la convocările de pregătire.

(3) După încheierea formelor de pregătire prevăzute la alin. (1) si (2) persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) li se pot acorda grade militare în rezervă ori acestea pot fi înaintate la gradul următor, potrivit legii.

Art. 3. - (1) Ministrii si demnitarii cu rang corespunzător acestora, secretarii si subsecretarii de stat, prefectii, subprefectii, precum si primarul general al municipiului Bucuresti participă la o convocare de pregătire cu durata de 8 ore, în primele 4 luni după depunerea jurământului, respectiv după numirea în functie.

(2) Convocările de instruire sunt organizate si conduse de Statul Major General.

Art. 4. - (1) Presedintii si vicepre s edintii consiliilor judetene, primarii, secretarii municipiului Bucureti si ai judetelor, secretarii municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai comunelor, conducătorii operatorilor economici si institutiilor publice cu atributii la mobilizare si pe timp de război participă la o convocare de pregătire cu durata de 8 ore, în primele 3 luni după depunerea jurământului, respectiv după numirea în functie.

(2) Convocările de pregătire se pot desfăsura centralizat, în localitătile resedintă de judet, respectiv în municipiul Bucuresti, sau pe grupuri de judete ori localităti si sunt organizate si conduse, după caz, de centrele militare zonale, judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 5. - (1) Fondurile necesare acoperirii cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea convocărilor de pregătire cu personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului Apărării.

(2) Cheltuielile de transport, cazare, masă si diurnă pentru participantii la convocare se asigură de institutiile publice si operatorii economici din care acestia fac parte.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la încheierea alegerilor generale sau locale ori de la numirea în functie de către autoritătile abilitate, Secretariatul General al Guvernului va înainta Ministerului Apărării tabelele nominale cu persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Prefectii, prin structurile din teritoriu ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, au obligatia de a transmite centrelor militare în termenul prevăzut la alin. (1) tabelele nominale cu persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1).

(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) si (2) au obligatia de a transmite actualizări ale tabelelor nominale ale titularilor functiilor prevăzute la art. 3 si 4 în termen de 30 de zile de la modificarea survenită.

Art. 7. - În termen de 3 luni de la data desfăsurării convocărilor de pregătire a persoanelor prevăzute la art. 1, ministrul apărării si comandantii centrelor militare prezintă Guvernului, respectiv prefectilor, informări privind concluziile rezultate si propun măsurile ce se impun pentru îmbunătătirea activitătii în acest domeniu.

Art. 8. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului apărării, se stabileste modul de organizare si desfăsurare a convocărilor de pregătire.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 203/1995 privind modul de organizare si de participare la pregătirea persoanelor cu functii de conducere în sistemul autoritătilor administratiei publice, a conducătorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apărării nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 12 aprilie 1995, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 969.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru recunoasterea Asociatiei Generale a Inginerilor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Generală a Inginerilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finanelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 970.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, semnat la Bucuresti la 21 mai 2007

 

Având în vedere prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, semnat la Bucuresti la 21 mai 2007.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor, administratorul acordului prevăzut la art. 1, este autorizat să ducă la îndeplinire prevederile acestuia.

Art. 3. - Banca Comercială Română - S.A. este autorizată să realizeze operatiunile bancare potrivit prevederilor acordului prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 971.

 


ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România*)


*) Traducere.

 

 

Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Republicii Mozambic, reprezentat de Ministerul Finantelor (părtile), în dorinta continuării dezvoltării relatiilor economice dintre cele două tări, au convenit lichidarea datoriei Republicii Mozambic către România, după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile au convenit că datoria Republicii Mozambic către România la 30 septembrie 2006 este în sumă de 140.872.949,48 dolari S.U.A.

 

ARTICOLUL 2

 

Luând în considerare cadrul general al Initiativei „Tări sărace mult îndatorate” (HIPC), părtile au convenit reducerea datoriei Republicii Mozambic către România cu 90%. Soldul de 10%, în sumă de 14.087.294,94 dolari S.U.A. va fi plătit în conformitate cu art. 4.

 

ARTICOLUL 3

 

Guvernul României autorizează Banca Comercială Română (Banca) pentru realizarea acestui acord.

Banca va transfera suma datorată în dolari S.U.A. în contul de lichidare (în cele ce urmează, contul).

 

ARTICOLUL 4

 

Suma rezultată după reducere, asa cum este mentionată în art. 2, va fi plătită în valută convertibilă dolari S.U.A. în timp de 23 de ani, în rate semestriale egale, incluzând 6 ani perioadă de gratie. Perioada de gratie va începe de la data intrării în vigoare a acestui acord.

 

ARTICOLUL 5

 

Plata dobânzii va începe la 6 luni după intrarea în vigoare a acestui acord. La soldul datoriei va fi aplicată o dobândă LIBOR la 6 luni. LIBOR înseamnă rata de ofertă a Băncii Londra pentru dolar S.U.A. determinată de Reuters pentru suma si perioada de pe piata LIBOR aproximativ la ora 11,00 a.m., ora Londrei, 2 (două) zile lucrătoare înainte de începerea perioadei relevante, rotunjită cu o marjă până la 1/16. Calcularea dobânzii va începe la data intrării în vigoare a acestui acord.

Banca va notifica Ministerul Finantelor al Republicii Mozambic cu privire la rata dobânzii si instructiunile de plată cel putin cu o lună înainte de data plătii si va confirma sumele primite reprezentând dobânda.

În eventualitatea unei întârzieri mai mari de 30 de zile la plata oricărei sume datorate în cadrul acestui acord, se va aplica o dobândă de întârziere la nivelul ratei dobânzii crescută cu 0,5% si calculată începând de la data initială de plată până la data când se primeste efectiv plata exclusiv.

 

ARTICOLUL 6

 

Banca va informa ministerele finantelor ale celor două tări cu privire la soldul contului la data de 31 decembrie a fiecărui an, nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor.

 

ARTICOLUL 7

 

Toate diferendele privind interpretarea si executarea acestui acord sau în legătură cu una dintre clauzele acestuia vor fi reglementate de ambele părti pe cale amiabilă. În acest scop, părtile vor depune toate eforturile si vor actiona de bună-credintă.

În cazul în care nu se va ajunge la o rezolvare pe cale amiabilă, litigiul va fi supus spre solutionare Curtii de Arbitraj a Camerei Internationale de Comert din Paris, conform Regulamentului de conciliere si arbitraj al acestei Curti, care va aplica acestui acord dreptul francez. Arbitrajul se va efectua în limba engleză si va fi guvernat si interpretat în concordantă cu legislatia franceză.

 

ARTICOLUL 8

 

Acest acord poate fi modificat sau completat doar printr-un acord scris între părti.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Ca urmare a semnării acordului, ambele părti se vor înstiinta reciproc în scris, prin canale diplomatice, cu privire la finalizarea procedurilor lor juridice interne pentru intrarea în vigoare a acestui acord. Acest acord va intra în vigoare la data ultimei înstiintări.

2. Acest acord va rămâne în vigoare până când toate obligatiile reciproce ce decurg din acesta sunt realizate.

Semnat la Bucuresti la 21 mai 2007, în două exemplare originale, în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Din partea Guvernului României,

Varujan Vosganian

Din partea Guvernului Republicii Mozambic,

Manuel Chang

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul  Dâmbovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 972.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri de interes local care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale, precum si a unor drumuri comunale existente care îsi modifică traseul si lungimea, situate în judetul Dâmbovita

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea drumului

 

 

Traseul drumului

 

 

Pozitia kilometrică

Lungime

Reală

- km -

 

 

Provine din

 

 

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

A. Drumuri comunale noi

1.

D.C. 136 B

Brănesti (D.J. 712) - Priboiu (D.N. 7)

0+000

0+700

0,700

Străzi

2.

D.C. 49

Comisani (D.J. 711) - Brătesti (D.N. 71)

0+000

3+500

3,500

Drum vicinal

3.

D.C. 63

Burduca (D.J. 721 A) Picior de Munte - Pădureni (D.C. 115)

0+000

7+900

7,900

Drumuri locale

4.

D.C. 30

Mesteacăn (D.C. 29) - Văleni Dâmbovita - Malu cu Flori (D.N. 72 A)

0+000

11+500

11,500

Străzi + drumuri sătesti

5.

D.C. 117 B

Ungureni (D.C. 117) - D.N. 72 A

0+000

1+150

1,150

Drum local

6.

D.C. 118 A

Priboiu (D.J. 702 B - Dragodănesti (D.J. 702 B)

0+000

2+900

2,900

Drum local

7.

D.C. 138

Pietrari (D.J. 712 A) - Valea

0+000

9+000

9,000

Drum local

8.

D.C. 148

Pucheni (D.N. 71) - Cabana Căprioara

0+000

3+600

3,600

Drum exploatare

9.

D.C. 79

Cretu (D.C. 160) - Urziceanca D.C. 77 A)

0+000

1+600

1,600

Drum local

10.

D.C. 133

Râu Alb de Sus (D.C. 122) - Brebu (D.C. 134)

0+000

2+600

2,600

Drum local

11.

D.C. 24

D.N. 72 - Mărginenii de Sus

0+000

5+000

5,000

Drum local + stradă

12.

D.C. 25

Limită judet Prahova - Dărmănesti - Staia C.F.R. Zalhanaua

0+000

5+800

5,800

Drum vicinal + străzi

13.

D.C. 9 B

Iedera de Jos (D.J. 710 A) - Cricovu Dulce (D.C. 9 A)

0+000

0+700

0,700

Străzi

B. Drumuri comunale existente care îsi modifică traseul si lungimea

1.

D.C. 29

Limită judet Arges - Mesteacăn - Limită judet Arges

4+000

10+900

6,900

D.C. 29 + drum sătesc

2.

D.C. 40

Brătestii de Sus (D.N. 71) - Bungetu (D.C. 50)

0+000

3+280

3,280

D.C. 40

3.

D.C. 50

Văcăresti (D.J. 721) - Lazuri (D.J. 711)

0+000

5+000

5,000

D.C. 50

4.

D.C. 64

Picior de Munte (D.N. 72) - Sperieteni (D.J. 721 A)

0+000

7+500

7,500

D.C. 64

5.

D.C. 64 A

Raciu (D.J. 702 B) - Siliste - Piersinari

0+000

7+600

7,600

D.C. 64 A + drum local

6.

D.C. 77 A

Limită judet Ilfov - Samurcasi - Ciocănesti - Decindea - Urziceanca - Ghimpati - Colacu (D.J. 711 A)

0+000

14+100

14,100

D.C. 77 A + drum local

7.

D.C. 86

Glogoveanu (D.J. 611) - Selaru - Limită judet Teleorman

0+000

5+200

5,200

D.C. 86

8.

D.C. 91 A

D.N. 7 Pătroaia Vale - Pătroaia Deal

0+000

7+300

7,300

D.C. 91 A + drum local

9.

D.C. 94

Bădulesti (D.N. 7) - Crângurile de Jos

0+000

1+600

1,600

D.C. 94

10.

D.C. 112

Gura Foii (D.N. 7) - Bumbuia - Frasin Deal - Frasin Vale (D.J. 702 E)

0+000

12+610

12,610

D.C. 112

11.

D.C. 115 B

Limită judet Prahova - Colibasi (D.C. 9 A)

5+130

11+630

6,500

D.C. 115 B + străzi

12.

D.C. 120

Văleni Dâmbovita (D.J. 723) - Cabana Mălăiste

0+000

3+350

3,350

D.C. 120 + drum local

13.

D.C. 121

Voinesti (D.N. 72 A) - Manga (D.J. 712 A)

0+000

1+386

1,386

D.C. 121

14.

D.C. 127

D.N. 72 A (Izvoarele) - Suduleni (D.J. 712 A)

0+000

2+522

2,522

D.C. 127

15.

D.C. 135

Motăieni (D.N. 71) - Cucuteni - Baia

0+000

3+000

3,000

D.C. 135 + drum local

16.

D.C. 159

Butimanu (D.N. 1A) - Niculesti - Ciocănari (D.J. 101 A)

0+000

8+470

8,470

D.C. 159 + drum local

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În vederea evitării efectelor negative asupra sănătătii umane, bunurilor si asupra mediului, bifenilii policlorurati si compusii similari, denumiti în continuare compusi desemnati, sunt supusi unui regim special de gestiune si control, în vederea eliminării lor, stabilit prin prezenta hotărâre.”

2. La articolul 6, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) se interzice umplerea transformatorilor cu fluide cu continut de PCB.”

3. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - (1) Echipamentele care contin fluide cu 0,005% până la 0,05% PCB raportat la greutatea fluidului pot fi inventariate, mentionându-se numai următoarele date:

a) numele si adresa detinătorului;

b) localizarea si descrierea echipamentului;

c) data declaratiei.

(2) Aceste echipamente pot fi etichetate ca echipamente contaminate cu mai putin de 0,05% PCB-uri si sunt decontaminate sau eliminate la sfârsitul ciclului lor de viată.

(3) Transformatorii care contin fluide cu un continut mai mare de 0,05% în greutate PCB sunt decontaminati în scopul reducerii nivelului acestora la mai putin de 0,05% din greutate PCB, dar nu mai mult de 0,005% din greutate PCB, în următoarele conditii:

a) fluidul de înlocuire ce nu contine PCB trebuie să prezinte cele mai mici riscuri;

b) înlocuirea fluidului nu trebuie să compromită eliminarea ulterioară a PCB-urilor;

c) după decontaminare eticheta transformatorului trebuie să fie înlocuită cu eticheta prevăzută în anexa nr. 4.”

4. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Până în momentul în care acestia sunt decontaminati, scosi din functiune si/sau eliminati în conformitate cu prezenta directivă, întretinerea transformatorilor care contin PCB-uri poate continua numai cu scopul de a asigura mentinerea PCB-urilor pe care le contin în conformitate cu standardele tehnice sau cu specificatiile privind calitatea dielectrică si cu conditia ca transformatorii să fie în bune conditii de lucru si să nu aibă scurgeri.

(2) Anumite echipamente încapsulate, aflate în functiune sau depozitate înainte ori după utilizare, pot contine compusi desemnati în cantităti mai mari decât cantitătile minimale. Dacă aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenta compusilor desemnati fără a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenta ori absenta compusilor respectivi, precum si volumul si concentratiile lor probabile vor fi apreciate de operatorii economici după data si locul fabricatiei echipamentelor.

(3) În situatiile în care, conform alin. (2), se apreciază că echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în cantităti mai mari decât cantitătile minimale, se aplică dispozitiile art. 8.

(4) Echipamentele cu continut de PCB-uri mai mic de 0,05%, care nu au fost incluse în inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati si care reprezintă o componentă a unui alt echipament, trebuie îndepărtate si colectate separat atunci când echipamentul din care fac parte este scos din uz, reciclat sau eliminat.”

5. După alineatul (2) al articolului 13 se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Secretariatul pentru compusi desemnati centralizează datele furnizate de autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului privind planurile de decontaminare/eliminare ale echipamentelor inventariate cu continut de PCB, planuri aprobate.

(22) Secretariatul pentru compusi desemnati elaborează schemele de colectare si eliminare ale echipamentelor care nu sunt cuprinse în inventarul national al echipamentelor si materialelor cu continut de PCB.”

6. Alineatele (1)-(5) ale articolului 17 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Operatorii economici întocmesc si depun la autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, în termenele stabilite, atât planurile de decontaminare/eliminare, cât si dovada efectuării operatiunii de decontaminare/eliminare, pentru toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati în cantităti mai mari decât cantitătile minimale, până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Planurile de decontaminare/eliminare contin:

a) activitatea desfăsurată de societate;

b) identificarea locatiei unde există echipamentele cu continut de PCB;

c) formularul prevăzut în anexa nr. 7;

d) calendarul etapizat de eliminare a echipamentelor cu continut de PCB.

(3) Planurile de decontaminare/eliminare întocmite de operatorii economici trebuie să precizeze faptul că echipamentele în functiune ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm si un volum de peste 5 dmc pot fi utilizate în continuare, până la sfârsitul existentei lor utile, în conditiile respectării în toate privintele a normelor tehnologice stabilite.

(4) În planurile de decontaminare/eliminare se mentionează ca termen limită pentru eliminarea echipamentelor scoase din functiune, care nu mai pot fi folosite fiind depăsite fizic si moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dmc, a deseurilor sau altor materiale care contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm data de 31 decembrie 2010.

(5) Autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului verifică si aprobă planurile de decontaminare/eliminare depuse de operatorii economici, solicitând eventuale modificări si completări, astfel încât acestea să poată fi aprobate de Secretariatul pentru compusi desemnati. Un exemplar al formei finale a planului de decontaminare/eliminare se retine la autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, iar un alt exemplar rămâne la operatorul economic.”

7. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Operatorii economici depun, după caz, la autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului, datele necesare întocmirii schemelor de colectare si eliminare pentru echipamentele cu continut de PCB mai mic de 0,05%, care nu au fost inventariate. Schemele de colectare si eliminare ale echipamentelor cu continut de PCB mai mic de 0,05%, unde este cazul, se depun la autoritătile publice teritoriale de protectia mediului în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.”

8. După articolul 171 se introduce un nou articol, articolul 172, cu următorul cuprins:

„Art. 172. - Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri:

a) planurile de decontaminare/eliminare a echipamentelor inventariate si a PCB-urilor continute de acestea;

b) schemele de colectare si eliminare a echipamentelor care nu sunt inventariate.”

9. La anexa nr. 1, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) planuri de decontaminare/eliminare - proiectele elaborate de operatorii economici si aprobate de autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului în vederea reutilizării, reciclării sau eliminării în conditii de sigurantă a echipamentelor cu continut de PCB.”

10. La anexa nr. 1, după litera h) se introduc sase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:

„i) eliminare - operatiunile prevăzute în anexa nr. 1A «Semnificatia unor termeni în sensul prezentei ordonante de urgentă», la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare;

j) decontaminare - operatiunile care au în vedere reutilizarea, reciclarea sau eliminarea în conditii de sigurantă a echipamentelor, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu PCB, aflate în posesia unui detinător, si operatiunile de înlocuire a fluidelor care contin PCB cu fluide corespunzătoare care nu contin PCB-uri;

k) detinător de echipamente cu continut de PCB-uri - persoana fizică sau juridică posesoare de echipamente cu continut de PCB-uri si/sau de alti compusi desemnati, prevăzuti la art. 3;

l) existenta utilă a echipamentului - durata de viată a echipamentului înscrisă în documentatia tehnică pusă la dispozitie de producător în momentul achizitionării echipamentului sau durata de viată proiectată;

m) echipament continând PCB-uri - echipamentele si deseurile sau alte materiale ce contin compusi desemnati în concentratii de minimum 50 de părti per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime de 50 ppm pentru concentratie si, respectiv, de 5 dmc pentru volum ale compusilor desemnati sunt incluse împreună sub numele de cantităti minimale;


n) PCB-uri uzate - orice tip de PCB care este considerat deseu în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

11. În cuprinsul hotărârii, sintagmele „agent economic” si „agentiile teritoriale de protectie a mediului” se înlocuiesc cu sintagmele „operator economic”si „autorităti publice teritoriale pentru protectia mediului”.

12. După articolul 23 se introduce următoarea mentiune:

„Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB/TPC), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 243 din 24 septembrie 1996.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat p. Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 975.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului este de 450, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului”.

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Punctul 1 din nota la anexa nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Numărul maxim de posturi pentru unitătile si activitătile din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului finantate integral de la bugetul de stat este de 10.611.”

4. La anexa nr. 7, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim

- bucăti -

Consumul maxim de carburanti/ autovehicul

- litri/lună -

5.

OI POS DRU

- autoturism pentru unitatea centrală

- autoturism pentru unitatea teritorială

1

450

8

450

 

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 25 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 august 2007.

Nr. 977.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 366/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educatiei, Cercetării şi Tineretului

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 75/2007 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 12 februarie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 12, în loc de: „Dobra Silvia, fiica lui Panic Ioan si Elena, născută la data de 7 august 1955 în localitatea Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Plankenwehrstr. 4-6/4/118, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Târgu Jiu, Str. Minerilor bl. 8, sc. 1, ap. 15, judetul Gorj.” se va citi: „Dobra Silvia, fiica lui Panic Ioan si Elena, născută la data de 7 august 1955 în localitatea Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria, 2320 Schwechat, Plankenwehrstr. 4-6/4/118, cu ultimul domiciliu din România în municipiul Târgu Jiu, Str. Minerilor bl. 8, sc. 1, ap. 15, judetul Gorj. Copil minor: Dobra Trewiz-Nico, născut la data de 13.07.1998.”

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 751/2007 privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Mihesu de Câmpie, judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. crt. 1, în coloana întâi „Indicativul drumului propus”, în loc de: „DC 107 A”se va citi: „DC 107 G”;

- la nr. crt. 2, în coloana întâi „Indicativul drumului propus”, în loc de: „DC 107 B”se va citi: „DC 107 H”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 824/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 3 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la coloana a doua „Unitatea administrativ-teritorială”, la nr. crt. 9, judetul Mures, la ultima pozitie, în loc de: „Consiliul Judetean Mures” se va citi: „Municipiul Târgu Mures”.

 

La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 917/2007 privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „... si alocarea acesteia bugetelor proprii ale judetelor pentru reabilitarea drumurilor judetene, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre” se va citi: „...si alocarea acesteia bugetelor proprii ale judetelor pentru drumurile judetene, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

- În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 13 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la coloana nr. 2 „Obiectivul”, la nr. crt. 27 „judetul Vâlcea”, a opta comună, comuna Măldăresti, în loc de: „Modernizare drum local Măldăresti-Măldărestii de Jos, Rosoveni”se va citi: „Modernizare drum local Măldăresti- Măldărestii de Jos, Rosoveni si modernizare si extindere sediu primărie”.