MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 820         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 3 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.448. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

1.449. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

1.450. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov, a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

202. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

345. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

 

346. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, munitii si alte produse militare

 

356. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

Având în vedere prevederile cap. 13 din anexa la Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 622/2003, care stabileste măsurile de aplicare a standardelor de bază comune în domeniul securitătii aviatiei civile,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 79 si 80 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.448.

 

*) Anexa este clasificată secret de serviciu si se pune la dispozitia operatorilor economici si institutiilor cu responsabilităti si/sau obligatii în domeniul securitătii aeronautice, la cerere, de Ministerul Transporturilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investiii si Companii Multinationale, care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 420/2005 privind înfiintarea si functionarea Punctului National de Contact pentru aplicarea recomandărilor propuse de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) în Ghidul pentru întreprinderi multinationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei anuale de participare a României la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestionează problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în sumă de 3.000 euro.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul aprobat Agentiei Române pentru Investitii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine,

Monica Mihaela Bărbuletiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.449.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov, a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov, a unui imobil situat în comuna Brănesti, str. Petre Ionel nr. 4, judetul Ilfov, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Brănesti nr. 31 din 13 septembrie 2007, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.\

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.450.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, trecut în proprietatea publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Cămin ce apartine Colegiului Silvic „Theodor Pietraru”, situat în str. Petre Ionel nr. 4,

comuna Brănesti, judetul Ilfov

Domeniul public al statului

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru Casa Corpului Didactic Ilfov

Regim de înăltime: P+3

Suprafata construită: 621 m2

Suprafata desfăsurată: 2.484 m2

Suprafaa de teren aferentă: 1.000 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Rătesti-Pătuleni, judetul Arges, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Intens Prest” - S.R.L. Pitesti, judetul Arges, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Potlogi-Podisoru, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „T C Carpati” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea apei minerale din perimetrul Fisag, judetul Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Apemin Tusnad” - S.A. Tusnadul Nou, judetul Harghita, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă licenta de concesiune privind explorarea lignitului din perimetrul Valea Jurteana, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Maestro Trading” - S.R.L. Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 202.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (2) lit. n) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. s) si al art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare Agentie, acordă gratuit, în baza documentatiei relevante complete, consultantă de specialitate pentru încadrarea unor produse în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - (1) Consultanta de specialitate mentionată la art. 1 se solicită de către persoanele interesate prin completarea electronică a formularului-tip, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Documentatia, reprezentată de fisele tehnice ale produselor, în original sau copii certificate „copie conform cu originalul” pe fiecare filă, semnate si stampilate, se anexează la cererea de consultantă de specialitate.

(3) Certificarea „copie conform cu originalul” se efectuează de către persoana autorizată să angajeze răspunderea juridică în cazul persoanelor juridice sau de către persoana fizică solicitantă în nume propriu.

(4) Formularul-tip completat, semnat si stampilat, în cazul persoanelor juridice, împreună cu documentatia relevantă completă, se depune la sediul Agentiei sau se transmite prin postă în plic închis, cu mentiunea „cerere de consultantă pentru produse militare”.

Art. 3. - Termenul de solutionare a cererii de consultantă de specialitate prevăzută la art. 1 este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării la Agentie a documentatiei complete solicitate.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 155/2007 privind acordarea consultantei de specialitate referitoare la încadrarea unor produse în Lista de armamente, munitii si alte produse militare supuse regimului de control la export si import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2007.

Nr. 345.

 


ANEXĂ

 

Numărul si data înregistrării la solicitant

.....................................................................

Numărul si data înregistrării la ANCEX

.....................................................................

 

CERERE DE CONSULTANTĂ

pentru încadrarea unui produs în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni

 

Subsemnatul ......................................................., având functia de ...................................................actionând în calitate de reprezentant legal (împuternicit) al .........................., cu sediul (domiciliul stabil) în ........................................, str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......................................, telefon ........................, fax ....................., e-mail ................., website ......................., înregistrată sub codul unic de înregistrare R nr. ...........................si având nr. de ordine în registrul comertului J ................................., solicit examinarea încadrării următorului produs în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni......................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(Se mentionează: denumirea produsului, tipul, modelul, calibrul, nr. CAS, alte elemente definitorii ale acestuia.)

Produsul mentionat mai sus urmează să fie obiectul unei operatiuni de:

[ ] export, [ ] import, [ ] intermediere, [ ] transfer intracomunitar,

[ ] altele (precizati)................................................................................................................................................................ si provine din/urmează să fie transferat în .................................................................................................................... fiind originar din ......................................................................................................................................................................................................

Destinatarul final al produsului ar urma să fie ......................................................................................................................,

având următoarea adresă ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(Se mentionează: adresa exactă, numărul de telefon, numărul de fax, website-ul, numele si prenumele persoanei de contact de la destinatarul final, e-mail-ul si alte elemente de contact ale acesteia.)

Produsul urmează să fie:

[ ] utilizat ca atare, [ ] revândut către terti, [ ] integrat în alt echipament, [ ] prezentat la expozitie, [ ] trimis pentru testare, [ ] altă utilizare (precizati) ............................................................................................................................................................................................................

Mentionez că [ ] am cunostintă/[ ] nu am cunostintă de faptul că produsul ar putea fi utilizat în unul din scopurile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004.

Precizez că anterior:

[ ] nu am efectuat operatiuni de comert exterior cu produsul mentionat;

[ ] am efectuat operatiuni de comert exterior cu produsul mentionat ......................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(În acest caz se fac precizări asupra tipului de operatiune, data, partenerul extern, tara de destinatie, biroul vamal etc.)

La prezenta cerere de consultantă anexez următoarele fise tehnice:.....................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

(Se acceptă numai fisele tehnice redactate în limbile română, engleză si franceză; pentru fisele tehnice redactate în alte limbi străine se prezintă traducerea legalizată.)

Conform evaluării proprii, produsul:

[ ] se încadrează la categoria..............................din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni;

[ ] nu se încadrează în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni.

Doresc ca remiterea răspunsului la această cerere de consultantă să se efectueze prin:

[ ] ridicare de la sediul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor (Str. Polonă nr. 8, sectorul 1, Bucuresti, cod 010501);

[ ] trimitere postală utilizând serviciul de curierat rapid intern „cu plata la destinatie” la următoarea adresă......................

............................................................................................................................................................................................................

[Se mentionează, după caz: adresa exactă a destinatarului (persoanei fizice), numele si prenumele persoanei de contact (în cazul persoanelor juridice) si numărul de telefon al acesteia.]

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt adevărate si că orice modificare a acestora va fi adusă la cunostintă Agentiei Nationale de Control al Exporturilor în maximum 24 de ore.

 

Numele si prenumele...........................................

Functia.................................................................

Semnătura...........................................................

Stampila...............................................................

 

NOTĂ:

Se iau în considerare numai cererile completate electronic în toate rubricile, cu alegerea optiunilor corespunzătoare.

 


MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, munitii si alte produse militare

 

Având în vedere prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004,

văzând Memorandumul interior nr. A15/4.707 din 20 noiembrie 2007, întocmit de Directia arme conventionale din cadrul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 71/2002 privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, munitii si alte produse militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2007.

Nr. 346.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

Având în vedere prevederile art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei publice nr. 275/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 10 iulie 2003, se abrogă.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2007.

Nr. 356.

 


ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Serviciile de transport în regim de taxi sau serviciile de transport în regim de închiriere fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilităti publice, prin care se realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor si a mărfurilor în conditii de sigurantă pe raza administrativ-teritorială a localitătilor, a celor aflate în tranzit, în corelare cu fluxurile de utilizatori si cu alte tipuri de transport existente.

(2) Serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere pot fi executate numai de către transportatorii autorizati de către autoritatea de autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a acestor servicii.

(3) Consiliul local poate aproba în cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizati care execută servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licentei eliberate în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.U.P, cu autovehiculele detinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art. 2. - (1) Transportatorul autorizat este transportatorul care detine autorizatie de transport privind transportul public local în regim de taxi sau în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în conditiile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Transportatorul este persoana fizică, asociatia familială sau persoana juridică înregistrată la registrul comerului pentru a desfăsura activităti de transport cu vehicule rutiere.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale au competente, în conditiile Legii nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveste înfiintarea, reglementarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea si controlul executării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Art. 4. - (1) Prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se pot înfiinta servicii de utilitate publică privind:

a) transportul de persoane în regim de taxi;

b) transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi;

c) transportul de persoane în regim de închiriere;

d) închirierea de autoturisme.

(2) Serviciile de utilitate publică privind transportul, prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c), se atribuie în gestiune delegată, pentru a fi executate, unor operatori economici care pot fi persoane fizice, asociatii familiale si persoane juridice autorizate în conditiile legii.

(3) Transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi este asimilat transportului de persoane în regim de taxi.

Art. 5. - Prin înfiintarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se realizează satisfacerea nevoilor de mobilitate atât a populatiei din localitate, cât si a celei aflate în tranzit.

Art. 6. - Principalele reglementări care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti vizează:

a) înfiintarea serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1);

b) executarea serviciilor de transport în regim de taxi si/sau în regim de închiriere, după caz;

c) regulamentele de organizare si executare ale serviciilor de transport respective;

d) modalitătile de atribuire în gestiune delegată sau directă, după caz, a serviciilor de transport respective;

e) contractele de atribuire a gestiunii si caietele de sarcini respective;

f) numărul maxim de autorizatii taxi si, după caz, de copii conforme care se vor atribui;

g) declansarea procedurii de atribuire în gestiune a serviciilor de transport în regim de taxi si/sau în regim de închiriere;

h) strategiile de organizare si dezvoltare ale serviciilor de transport respective;

i) criteriile de departajare si punctajul aferent, în ceea ce priveste atribuirea autorizatiilor taxi sau a altor copii conforme, după caz;

j) nivelul tarifului de distantă maximal, în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

k) numărul minim de taxiuri necesare si programele de lucru ale acestora pe perioada fiecărei zile a unei săptămâni, pentru a asigura continuitatea serviciului de transport respectiv;

l) stabilirea locurilor de asteptare a clientilor pentru taxiuri sau a locurilor de asteptare a taxiurilor pentru clienti, precum si a normei privind gradul de asigurare a numărului locurilor de asteptare clienti pentru taxiuri în raport cu numărul de autorizatii taxi atribuite;

m) modelele si dimensiunile ecusoanelor si a înscrisurilor de pe taxiuri;

n) obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispecerilor taxi, ale taximetristilor si ale clientilor;

o) activitatea de control asupra modului cum se execută serviciile de transport respective si sanctiunile care se impun;

p) interdictii si restrictii privind activitatea de transport în regim de taxi si în regim de închiriere;

q) taxe si impozite privind desfăsurarea serviciilor de transport respective.

Art. 7. - Regulamentele de organizare si executare ale serviciilor de transport în regim de taxi si în regim de închiriere se întocmesc pe baza Regulamentului-cadru si cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea si efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere

 

SECTIUNEA 1

Autorizatia de transport

 

Art. 8. - (1) Transportatorul poate obtine autorizatie de transport persoane în regim de taxi sau autorizatie de transport bunuri si mărfuri în regim de taxi, după caz, eliberată de autoritatea de autorizare din cadrul primăriei de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îsi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza următoarelor documente:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatiei de transport respective;

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comertului;

c) copie a certificatului de competentă profesională a persoanei desemnate, în cazul asociatiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice;


d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociatiei familiale;

e) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, în cazul asociatiei familiale, sau al taximetristului, în cazul persoanei fizice;

f) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;

g) declaratie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu mentionarea intervalelor când a avut interdictii de a executa si a motivului acestora;

h) declaratie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spatiul de parcare pentru autovehiculul/ autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spatiu detinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv;

i) declaratie pe propria răspundere a transportatorului că acesta detine autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le detine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri;

(2) Pentru operatorul de transport, persoană juridică, detinător al unei licente de transport emisă de Autoritatea Rutieră Română, care execută transport de mărfuri cu mijloace de transport, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, detinător al unei autorizatii de transport mărfuri în regim contractual, care execută transport de mărfuri în regim contractual cu mijloace de transport a căror masă maximă autorizată nu este mai mare de 3, 5 tone, autorizatia de transport mărfuri si bunuri în regim de taxi se eliberează pe baza următoarelor documente:

a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, după caz, pentru eliberarea autorizatiei de transport;

b) copie de pe licenta de transport sau de pe autorizatia de transport valabilă;

c) copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator si certificatul constatator, eliberate de registrul comertului;

d) declaratie pe propria răspundere a operatorului de transport, dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu mentionarea intervalelor când a avut interdictii de a executa si a motivului acestora.

(3) În cazul pierderii valabilitătii licentei de transport sau a autorizatiei de transport în regim contractual, prevăzută la alin. (2), autorizatia de transport în regim de taxi este nulă de drept.

Art. 9. - Orice modificare realizată asupra datelor autorizatiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage si modificarea corespunzătoare a datelor respective din autorizatiile taxi ori din copiile conforme detinute de acesta în momentul modificării.

Art. 10. - Operatorul economic, persoană juridică, poate executa serviciul de închirieri de autoturisme în baza următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru obtinerea copiilor conforme necesare:

a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele detinute în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul constatator eliberate de registrul comertului pentru operatorul economic care execută activităti de închiriere autoturisme;

c) declaratie pe propria răspundere a operatorului că asigură spatiul necesar pentru parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spatiu detinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata desfăsurării activitătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea numărului maxim de autorizatii taxi

 

Art. 11. - (1) Numărul maxim de autorizatii taxi care se vor atribui pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi la nivelul localitătii respective se stabileste prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative, pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Numărul maxim de autorizatii taxi se stabileste pe baza îndeplinirii unor criterii minimale sau pe baza unui studiu de specialitate realizat de consiliul respectiv.

(3) Numărul maxim de autorizatii taxi la nivelul unei localităti va fi de 4 la 1.000 de locuitori. Dacă prin studiul realizat de autoritatea locală s-a stabilit un număr maxim de autorizatii taxi necesare prin care se depăseste raportul de 4 la 1.000, aceasta se va putea realiza doar cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative.

(4) Criteriile minimale sunt următoarele:

a) asigurarea echilibrului privind satisfacerea serviciilor de transport local de persoane realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, tramvaie, metrou si taxiuri, după caz;

b) norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri de asteptare a clientilor în raport cu numărul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de specialitate;

c) nivelul gradului de poluare înregistrat în localitate;

d) asigurarea echilibrului între cerere si ofertă pe piata transportului public de persoane în regim de taxi;

e) nivelul gradului de aglomeratie în trafic;

f) promovarea tipurilor de transport mai putin poluante.

 

SECTIUNEA a 3-a

Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme

 

Art. 12. - (1) La autoritatea de autorizare se va deschide Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme, în care acestea sunt evidentiate pe tipuri de servicii, respectiv:

a) autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;

b) autorizatii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport mărfuri si bunuri în regim de taxi;

c) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere;

d) copii conforme atribuite pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme.

(2) În Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme, fiecare autorizatie taxi sau copie conformă are un număr de ordine, care se atribuie în procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme odată cu acestea.

(3) Fiecare tip de serviciu evidentiat în Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme contine următoarele date minimale:

a) numărul de ordine atribuit autorizatiei taxi sau copiei conforme respective, în ordine crescătoare;

b) documentul în baza căruia s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conformă - autorizatia de transport sau certificatul de înregistrare la registrul comertului, după caz;

c) data atribuirii autorizatiei taxi sau a copiei conforme respective;

d) data eliberării autorizatiei taxi sau a copiei conforme respective;

e) termenul limită de valabilitate a vizei de valabilitate a documentului prevăzut la lit. b);


f) transportatorul autorizat sau, după caz, operatorul economic care execută serviciul de închiriere autoturisme căruia i-a fost acordată autorizatia de transport;

g) data la care a fost prelungit termenul de valabilitate atribuit în cazul autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane;

h) data si perioada suspendării utilizării autorizatiei de transport;

i) motivul si data retragerii autorizatiei de transport.

(4) Pentru orice reatribuire a unei autorizatii taxi sau pentru orice copie conformă devenită disponibilă se redeschide o nouă rubrică, păstrându-si acelasi număr de ordine.

 

CAPITOLUL III

Procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi si în regim de închiriere

 

SECTIUNEA 1

Procedurile de atribuire si de eliberare a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme

 

Art. 13. - (1) Autovehiculele detinute de către transportatorii autorizati pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere ori cele detinute de către operatorii economici autorizati pentru executarea serviciului de închiriere pot fi utilizate dacă pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o copie conformă de către autoritatea de autorizare.

(2) Copia conformă, ca document, este o copie a autorizatiei de transport, în cazul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, ori o copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului, în cazul efectuării exclusiv a serviciului de închiriere autovehicule.

(3) Un transportator autorizat care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere poate executa cu autovehiculele respective si servicii de închiriere autovehicule pe baza acelorasi copii conforme ale autorizatiei de transport.

Art. 14. - (1) Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi si a serviciilor de transport persoane în regim de închiriere si constă în:

a) atribuirea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz, si a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizati câstigători;

b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, după caz;

c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată în conformitate cu numărul autorizatiilor taxi sau al copiilor conforme atribuite si eliberate.

(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere îl au numai transportatorii autorizati, pe baza autorizatiei de transport detinute.

(3) Dovezile atribuirii în gestiune a executării unuia dintre serviciile de transport respective le constituie autorizatia taxi sau copia conformă a autorizatiei de transport, după caz, care a fost atribuită pentru fiecare autovehicul detinut, precum si contractul de atribuire a gestiunii.

Art. 15. - (1) Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă a autorizatiei de transport se atribuie numai în cadrul procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere.

(2) Autorizatiile taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se atribuie în număr limitat, stabilit prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu prevederile legii.

(3) Prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dacă se impune, se poate stabili limitarea numărului de autorizatii taxi pentru transportul de mărfuri si bunuri în regim de taxi ori pentru transportul de persoane în regim de închiriere, cu consultarea asociatiilor profesionale reprezentative.

Art. 16. - Autorizatia taxi si orice altă copie conformă se atribuie pentru o perioadă de 5 ani si se prelungeste, la cerere, o singură dată pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei, este detinut de către transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, si sunt îndeplinite toate cerintele Legii nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, privind prima atribuire.

Art. 17. - (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se realizează în următoarele etape:

a) stabilire prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a numărului de autorizatii taxi care vor fi atribuite, acestea continând si numărul de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi si a copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de autoritatea de autorizare;

b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizatiilor taxi;

c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor prezentate în declaratia pe propria răspundere depusă odată cu cererea de participare la procedura de atribuire;

d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);

e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obtinute conform prevederilor prevăzute la lit. d);

f) atribuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. e) care au obtinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;

g) dacă ultimul punctaj câstigător este obtinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de autorizatii taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă.

(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizatii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;

b) declaratia pe propria răspundere că detine autorizatie de transport valabilă;

c) declaratia pe propria răspundere că detine sau va detine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelor;

d) scrisoare de garantie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizitionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare la data depunerii declaratiei prevăzute la lit. b).

Art. 18. - (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se anuntă public la sediul primăriei si în mijloacele de informare în masă locale si judetene cu cel putin 60 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură.

(2) Anuntul public va cuprinde date privind:

a) numărul autorizatiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;

b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură;


c) solicitantii cuprinsi în listele de asteptare;

d) documentele care trebuie depuse;

e) data anuntării rezultatului atribuirii;

f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizatiilor taxi;

g) criteriile de departajare si punctajele care se acordă. Art. 19. - În cazul în care în atribuirea în gestiune a

serviciului de transport mărfuri si bunuri în regim de taxi sau de transport persoane în regim de închiriere, numărul de autorizatii taxi sau al copiilor conforme nu este limitat, procedura de atribuire a acestora se realizează după anuntul prevăzut la art. 18 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizati pentru atribuirea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz, pentru autovehiculele declarate, detinute în conditiile legii.

Art. 20. - În cazul executării în exclusivitate a serviciului de închiriere autovehicule, procedura de atribuire a unei copii conforme se realizează pentru fiecare solicitant, fără anuntul prealabil, si cuprinde următoarele etape:

a) depunerea solicitării operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru autoturismele declarate detinute;

b) declaratie pe propria răspundere că operatorul este înregistrat la registrul comertului pentru realizarea serviciului de închiriere de autoturisme;

c) declaratie pe propria răspundere că sunt îndeplinite de către autovehicule criteriile stabilite pentru atribuire, prevăzute la art. 30;

d) declaratie pe propria răspundere că detine autovehiculele în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

Art. 21. - (1) Autorizatia de transport în regim de taxi sau autorizatia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare pe baza unei documentatii si a îndeplinirii unor conditii cumulative.

(2) Documentatia trebuie să contină următoarele:

a) copie a autorizatiei de transport sau a certificatului de înregistrare la registrul comertului, în cazul serviciului de închiriere;

b) copie a certificatului de înmatriculare si a cărtii de identitate a autovehiculului detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;

c) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul în regim de taxi;

d) declaratie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi. În localitătile în care dispecerizarea nu este obligatorie se va mentiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea.

(3) Conditiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:

a) autovehiculul care este detinut în proprietate este înmatriculat în judetul de care apartine autoritatea de autorizare;

b) solicitantul autorizatiei taxi sau al copiei conforme a asigurat, prin declaratia pe propria răspundere, că detine în proprietate sau cu contract de închiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a autorizatiei taxi ori a copiei conforme;

c) prin eliberarea autorizatiilor taxi si a copiilor conforme nu se depăseste numărul maxim de autorizatii taxi sau de copii conforme ale autorizatiei de transport, stabilit a se atribui, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) Odată cu eliberarea unei autorizatii taxi sau a unei copii conforme se eliberează si ecusonul respectiv, după caz.

(5) Autorizatia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat.

Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizatia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire. Art. 22. - (1) În cazul stabilirii numărului sau disponibilizării unor autorizatii taxi în transportul de persoane în regim de taxi ori în cazul în care numărul acestora se majorează prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, se declansează procedura de atribuire a acestora, procedură la care au prioritate transportatorii autorizati înscrisi în listele de asteptare.

(2) Prin prioritatea acordată transportatorilor autorizati înscrisi în listele de asteptare li se asigură numai acestora dreptul de a participa în primă procedură de atribuire a autorizatiilor taxi respective.

(3) Autorizatiile taxi rămase neatribuite după prima procedură de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.

(4) Listele de asteptare existente până la 31 decembrie 2007 rămân valabile până la data respectivă în forma în care au fost realizate, indiferent de calitatea celor înscrisi.

(5) Începând cu 1 ianuarie 2008, în listele de asteptare nu mai rămân înscrisi decât transportatorii autorizati, asa cum sunt definiti în Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, toti cei înscrisi au drepturi egale în ceea ce priveste prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizati neînscrisi în listele de asteptare.

Art. 23. - Autorizatia taxi sau orice altă copie conformă contine următoarele date:

a) numărul de ordine;

b) denumirea localitătii de autorizare;

c) denumirea transportatorului autorizat sau a operatorului economic, asa cum este înregistrat la registrul comertului;

d) termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizatiei de transport, cu exceptia copiei conforme a certificatului de înregistrare la registrul comertului;

e) termenul la care expiră valabilitatea autorizatiei taxi sau a copiei conforme atribuite;

f) numărul de circulatie a autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizatia taxi sau copia conformă;

g) denumirea serviciului pe care îl prestează autovehiculul si pentru care a fost atribuită.

Art. 24. - (1) Ecusonul aplicat pe autovehiculele care execută servicii de transport în regim de taxi contine următoarele date:

a) numărul de ordine al autorizatiei taxi;

b) denumirea localitătii de autorizare;

c) termenul la care expiră valabilitatea autorizatiei taxi atribuite;

d) numărul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizatia taxi;

e) denumirea serviciului executat - TAXI -. (2) Ecusonul aplicat pe parbrizele autovehiculului care

execută servicii de transport persoane în regim de închiriere si/sau servicii de închiriere autoturisme contine următoarele date:

a) numărul de ordine;

b) denumirea serviciului executat - RENT CAR -;

c) denumirea localitătii de autorizare;

d) termenul la care expiră valabilitatea copiei conforme atribuite;

e) numărul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a atribuit copia conformă.

Art. 25. - Atribuirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme se anulează si nu se mai eliberează în următoarele cazuri:


a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaratia pe propria răspundere nu corespund realitătii;

b) în termen de maximum 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

Art. 26. - (1) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, în termen de 10 zile autoritatea de autorizare va analiza cererile si documentele depuse, va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizatia respectivă.

(2) Lista cu autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, continând datele de identificare ale transportatorului autorizat si punctajele obtinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare autovehicul, va fi făcută publică în termen de 3 zile după finalizarea atribuirii prevăzute la alin. (1).

(3) În termen de 15 zile de la publicarea listei prevăzute la alin. (2) se pot depune contestatii la primarul localitătii, cu privire la deficientele semnalate în procedura de atribuire a autorizatiilor.

(4) Dispozitiile primarului privind rezolvarea contestatiilor se emit si se comunică în termen de 10 zile de la primirea acestora.

(5) Dispozitia primarului poate fi atacată în contenciosul administrativ în termenele legale prevăzute.

Art. 27. - Transportatorii autorizati care nu au îndeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei autorizatii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se consideră înscrisi de drept, la cererea lor, în procedurile de atribuire a următoarelor autorizatii taxi disponibile, din cele stabilite conform hotărârii consiliului respectiv.

Art. 28. - Atribuirea unei autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi se face prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu acordul asociatiilor profesionale reprezentative, potrivit criteriilor de departajare prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare.

Art. 29. - Pentru cazurile în care numărul autorizatiilor taxi pentru executarea serviciului de transport marfă si bunuri în regim de taxi este limitat, procedura de atribuire se aplică corespunzător, ca în cazul autorizatiilor taxi pentru serviciul de transport persoane, utilizându-se criteriile de departajare de la art. 142 alin. (6) lit. a), b), d), f) si g) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru care punctajele acordate se stabilesc în mod similar.

Art. 30. - În cazul în care pentru executarea serviciului de transport mărfuri si bunuri în regim de taxi, a serviciului de transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere autoturisme numărul de autorizatii taxi sau de copii conforme, după caz, nu este limitat, acestea se atribuie în conditiile în care autovehiculele îndeplinesc criteriile stabilite prin hotărâri ale consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Criteriile minimale care trebuie îndeplinite sunt următoarele:

a) vechimea maximă a autovehiculului de 10 ani de la data fabricatiei;

b) gradul de poluare maxim admis.

 

SECTIUNEA 2

Procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere

 

Art. 31. - (1) Executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere se atribuie transportatorilor autorizati de către autoritatea de autorizare, prin contract de atribuire în gestiune delegată, încheiat în conditiile legii.

(2) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme se demarează procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevăzute de lege.

(3) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilitătii autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani.

(4) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obtine alte autorizatii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act aditional, nemodificându-se durata contractului.

(5) După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizatiile taxi sau copiile conforme a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizatii sau copii conforme detinute, dar nu mai mare de 5 ani.

(6) Contractul de atribuire în gestiune va contine:

a) lista cu autorizatiile taxi sau copiile conforme detinute, cu precizarea numerelor de ordine si a termenelor de valabilitate a acestora;

b) caietul de sarcini;

c) drepturile si obligatiile părtilor.

(7) Unui transportator autorizat care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terti contracte de subdelegare a serviciului respectiv.

(8) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri:

a) a fost retrasă autorizatia de transport a transportatorului autorizat;

b) au fost retrase toate autorizatiile taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul contractului;

c) conform prevederilor contractului;

d) în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale. Art. 32. - Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere si caietele de sarcini se întocmesc pe baza contractului-cadru si a caietului de sarcini-cadru, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si se aprobă prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea de dispecerat taxi

 

Art. 33. - (1) Serviciile de transport persoane în regim de taxi nu pot fi executate decât în conditiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin comenzi telefonice sau prin alte mijloace, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.

(2) În localitătile în care, prin hotărâre a consiliilor locale, nu s-au atribuit mai mult de 100 de autorizatii taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi preluarea comenzilor de la clienti se va asigura prin telefon mobil, aflat în dotarea taxiurilor.

(3) Denumirea dispeceratului taxi si numărul de apel telefonic al dispeceratului taxi, precum si al telefonului mobil din dotarea taxiurilor, după caz, va fi afisat pe caseta specială taxi sau pe caroserie. Este interzisă afisarea pe caroserie sau pe caseta specială a denumirii unui dispecer si/sau a numărului telefonic de apel dacă acesta nu este autorizat ca dispecer taxi în localitatea respectivă.

(4) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, asigurarea dispecerizării este optională.

Art. 34. - (1) Asigurarea dispecerizării serviciului de transport persoane în regim de taxi este în sarcina transportatorului autorizat.

(2) Dispecerizarea poate fi asigurată de persoane juridice autorizate, care pot fi transportatori autorizati care execută transport în regim de taxi sau operatori economici care nu au în obiectul de activitate transportul în regim de taxi.

(3) Autorizarea activitătii de dispecerat taxi se realizează de către autoritatea de autorizare, în conditiile legii.

(4) Un transportator autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea unui serviciu de transport persoane în regim de taxi, dacă nu îsi autorizează propria activitate de dispecerat, este obligat să apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.

Art. 35. - (1) Dispeceratele taxi au dreptul să ofere servicii de dispecerizare numai pe bază de contract de servicii si numai transportatorilor autorizati care îsi desfăsoară activitatea în localitatea respectivă, pe baza autorizatiilor taxi emise de aceeasi autoritate de autorizare.

(2) În conditiile în care în obiectul de activitate al unui operator economic înregistrat la registrul comertului se regăsesc deopotrivă activitatea de transport persoane în regim de taxi si activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urmă este considerată o activitate conexă a transportatorului autorizat.

(3) În orice altă situatie decât cea prezentată în alin. (2), relatia dintre un dispecerat taxi si un transportator autorizat care execută transport în regim de taxi este o relatie contractuală bazată pe contractul de dispecerizare.

(4) Pretul unui contract de dispecerizare încheiat cu un transportator autorizat reprezintă suma tarifelor de dispecerizare aplicate pentru fiecare autovehicul taxi deservit pentru care acesta detine autorizatie taxi valabilă.

(5) Tariful de dispecerizare a unui autovehicul taxi este unic pentru toti transportatorii autorizati deserviti.

(6) Nivelul tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi practicat de un dispecerat taxi se stabileste în raport direct cu valoarea medie a tarifelor de distantă utilizate la nivelul dispeceratului si este convenit obligatoriu cu majoritatea transportatorilor autorizati deserviti.

(7) Orice modificare a tarifului de dispecerizare a unui autovehicul taxi se poate face numai în conditiile în care se modifică valoarea medie a tarifelor de distantă utilizate la nivel de dispecerat. Tariful de dispecerizare nu poate fi modificat cu un procent mai mare decât procentul de modificare a valorii medii a tarifelor de distantă utilizate.

Art. 36. - Contractul de dispecerizare trebuie să excludă orice tratament discriminatoriu aplicat transportatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendintă monopolistă, de control al pietei si de eliminare a concurentei.

Art. 37. - Un contract de dispecerizare trebuie să contină si următoarele clauze:

a) interdictia abaterilor de la calitatea si siguranta serviciului;

b) interdictia abaterilor de la legalitatea transporturilor;

c) modalitatea de a utiliza tariful de distantă, respectiv tarif unic si/sau tarif diferentiat, pe timp de zi si pe timp de noapte, în conformitate cu normele de stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.U.P.;

d) interdictia privind nerespectarea numărului minim de taxiuri si programele minimale de lucru ale taxiurilor în piată;

e) interdictia privind refuzarea nejustificată a executării unor curse comandate de clienti;

f) interdictia privind functionarea unui transportator autorizat cu încălcarea prevederilor legale;

g) interdictia implicării taxiurilor si a taximetristilor în activităti cu caracter infractional sau antisocial;

h) modalitătile în care dispeceratele asigură controlul privind modul cum transportatorii autorizati respectă obligatiile ce derivă din prevederile contractuale si în ce cazuri de încălcare a unor obligatii contractul poate fi reziliat unilateral;

i) alte prevederi stabilite prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL V

Documente obligatorii la bordul autovehiculelor

 

Art. 38. - (1) La bordul autovehiculelor care prestează serviciile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, precum si al celor utilizate pentru prestarea serviciilor de închiriere de autovehicule trebuie să se găsească documentele valabile prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) În cazul prestării serviciului de transport în regim de taxi, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele:

a) autorizatia taxi sau orice altă copie conformă a autorizatiei de transport;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) copia certificatului de agreare;

d) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora, în cazul transportului de persoane;

e) asigurarea pentru mărfuri si bunurile transportate, în cazul transportului de mărfuri si bunuri;

f) asigurarea de răspundere civilă;

g) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;

h) legitimatia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;

i) copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;

j) copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveste sau copia autorizatiei de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizati care au dispecerat propriu;

k) ecusonul taximetristului, afisat la vedere;

l) lista cu tarifele practicate, afisată la vedere;

m) ecusoanele aplicate pe portiere.

(3) În cazul prestării serviciului de transport persoane în regim de închiriere, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele:

a) copia conformă a autorizatiei de transport;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) asigurarea pentru persoanele si bunurile acestora;

d) asigurarea de răspundere civilă;

e) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;

f) contractul de prestare a serviciului încheiat cu clientul;

g) documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de transport prestat;

h) ecusoanele aplicate pe parbrize.

(4) În cazul prestării serviciului de închiriere autoturisme, documentele care trebuie să existe la bord sunt următoarele:

a) copia conformă a certificatului de înregistrare la registrul comertului sau, după caz, a autorizatiei de transport;

b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora;

d) asigurarea de răspundere civilă;

e) contractul de închiriere a autoturismului de către client;

f) documentul fiscal privind plata anticipată a serviciului de închiriere prestat;

g) ecusoanele aplicate pe parbrize.

(5) Ecusonul taximetristului, protejat în folie, se afisează la bordul autovehiculului în loc vizibil si cuprinde:

a) denumirea transportatorului autorizat detinător al autorizatiei taxi respective, asa cum este înregistrat la registrul comertului;

b) numele si prenumele taximetristului;

c) fotografia taximetristului;

d) stampila transportatorului autorizat si semnătura persoanei desemnate;

e) data emiterii ecusonului.

(6) Emiterea ecusonului taximetristului este în sarcina transportatorului autorizat.

(7) Lista tarifelor practicate se afisează la loc vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultată de client, si cuprinde:


a) denumirea transportatorului autorizat detinător al autorizatiei taxi respective, asa cum este înregistrat la registrul comertului;

b) valoarea tarifelor pe timp de zi si pe timp de noapte practicate, respectiv:

1. tariful de distantă (lei/km);

2. tariful orar (de stationare) (lei/oră);

3. tariful de pornire (lei);

c) data emiterii;

d) stampila primăriei si semnătura autorizată, care au caracter de viză de conformitate;

e) stampila transportatorului autorizat si semnătura persoanei desemnate.

(8) Lista tarifelor practicate se întocmeste de către transportatorul autorizat si se înlocuieste de către acesta ori de câte ori cel putin unul din tarife se modifică.

(9) Listele tarifelor practicate se depun pentru vizare si verificare a conformitătii la autoritatea de autorizare si în cazul modificării tarifului de distantă.

 

CAPITOLUL VI

Înlocuirea unui autovehicul

 

Art. 39. - Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizatie taxi sau o copie conformă, după caz, poate fi înlocuit la cerere, în mod justificat, pe toată perioada de valabilitate a documentelor respective.

Art. 40. - Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul autorizat respectiv si trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să îndeplinească cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul înlocuit privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi;

b) să aibă vechimea de la data fabricatiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai mult de 10 ani;

c) să îndeplinească conditiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz.

Art. 41. - Un autovehicul poate fi înlocuit în unul dintre următoarele cazuri:

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului. În această categorie se înscrie si cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene privind noxele;

b) autovehiculul a fost casat;

c) autovehiculul a fost înstrăinat;

d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică si obtine un punctaj superior din aplicarea criteriilor de departajare existente, după caz.

Art. 42. - (1) Autoritatea de autorizare are obligatia să verifice în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, toti operatorii detinători de autorizatii taxi atribuite pentru autovehicule detinute cu contract de închiriere, iar operatorii au obligatia să se prezinte pentru verificări privind modul de atribuire si de utilizare a autorizatiilor respective cu următoarele documente, în original si în copie:

a) autorizatia de transport emisă de primărie, valabilă la 1 ianuarie 2007 sau la data verificării, dacă a fost emisă după 1 ianuarie 2007;

b) autorizatia taxi respectivă, valabilă la data intrării în vigoare a Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere;

c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte cine este proprietarul autovehiculului;

d) contractul de închiriere a autovehiculului respectiv, încheiat între detinătorul legal al autorizatiei taxi si proprietarul autovehiculului respectiv, valabil la data intrării în vigoare a Legii

nr. 265/2007, cu conditia ca acest contract să fie întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să fie vizat că a fost luat în evidenta directiei de finante, conform reglementărilor în vigoare;

e) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 265/2007;

f) dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constă în copia autorizatiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordantă între documentele prezentate, în cazul în care aceste documente nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, precum si în cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) nu au fost depuse în totalitate, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

(3) Toate autorizatiile taxi si ecusoanele pe care detinătorii legali ai acestora le-au transferat, sub orice formă, pentru executarea serviciului respectiv altei persoane juridice sau fizice se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizatiile taxi si ecusoanele eliberate de către autoritatea de autorizare pentru transportatorii autorizati a căror autorizatie de transport a fost eliberată de altă autoritate de autorizare decât cea din localitatea respectivă se retin si se retrag de autoritatea de autorizare. Acelasi regim îl vor avea si autorizatiile taxi, si ecusoanele respective care au fost eliberate de către autoritatea de autorizare respectivă pentru autovehicule înmatriculate în alte judete, cu exceptia autovehiculelor detinute cu contract de leasing de către transportatorii autorizati, sau pentru autovehiculele pentru care detinătorul legal al autorizatiilor taxi nu poate face dovada că a avut aparatele de taxat respective fiscalizate anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 265/2007.

(5) Autorizatiile taxi si ecusoanele emise pentru autovehiculele detinute cu contract de închiriere, neprezentate pentru verificare, vor fi retinute si retrase prin aceeasi procedură ca aceea prevăzută la alin. (2), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulatie.

(6) Autoritatea de autorizare afisează public o listă care va cuprinde:

a) autorizatiile taxi, cu numărul de ordine atribuit si cu numărul de circulatie al autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizatie, rămase valabile;

b) autorizatiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, retrase.

(7) În acelasi interval, detinătorii autorizatiilor taxi cuprinse în lista afisată potrivit alin. (6) lit. a) vor depune la primărie o declaratie pe propria răspundere din care să rezulte câte dintre aceste autovehicule detinute cu contract de închiriere pot fi înlocuite, în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu autovehicule detinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a căror vechime este mai mică de 5 ani de la data fabricatiei. Declaratia pe propria răspundere în acest caz va contine lista cu autovehiculele care vor fi înlocuite, respectiv autovehiculele care nu vor fi înlocuite, pe numere de circulatie, cu precizarea numărului de ordine al autorizatiei taxi aferente.

(8) Autovehiculele care vor fi înlocuite, potrivit declaratiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (7), nu vor putea fi decât dintre autovehiculele precizate în lista prevăzută la alin. (6) lit. a), cu vechimea cea mai mare de la data fabricatiei, luate în ordinea descrescătoare a vechimii.

(9) Pentru autovehiculele care înlocuiesc autovehiculele precizate în declaratia mentionată la alin. (7), detinătorii autorizatiilor taxi respective vor depune la autoritatea de autorizare, în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru procedura de


eliberare a noilor autorizatii taxi, dosarele complete cu următoarele documente:

a) copie a certificatului de înmatriculare a autovehiculului;

b) copie a cărtii de identitate a autovehiculului;

c) copie a certificatului de agreare;

d) dovada fiscalizării memoriei electronice a aparatului de taxat;

e) copie a contractului de dispecerizare.

(10) Autovehiculele precizate în declaratia pe propria răspundere prevăzută la alin. (7), pentru care nu s-au depus dosarele complete prevăzute la alin. (9), sau autovehiculele pentru care nu s-au respectat prevederile alin. (8) nu vor mai putea fi înlocuite, autorizatiile taxi si ecusoanele respective retinându-se si retrăgându-se conform aceleiasi proceduri ca la alin. (2).

(11) Odată realizată înlocuirea autovehiculelor precizate în declaratia prevăzută la alin. (7) cu autovehiculele înlocuitoare precizate la alin. (9), cu respectarea prevederilor alin. (8), autoritatea de autorizare va proceda la eliberarea noilor autorizatii taxi, modificând datele autovehiculului înlocuit cu datele autovehiculului înlocuitor de pe autorizatia taxi existentă, fără a aduce atingere termenului de valabilitate al acesteia. Modificările realizate autorizatiilor taxi atrag corespunzător si modificări ale ecusoanelor respective.

Art. 43. - (1) Autorizatiile taxi retinute si retrase conform prevederilor art. 44 vor fi atribuite de drept si gratuit, la cerere, persoanelor fizice care detin în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing autovehiculele respective, după caz, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de atribuire va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care persoana fizică asigură că până la 31 decembrie 2007 va prezenta următoarele documente:

a) copie de pe autorizatia de transport emisă de autoritatea de autorizare;

b) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului;

c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului;

d) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului;

e) documentul privind fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat;

f) copie de pe contractul încheiat cu un dispecerat taxi.

(3) După depunerea documentelor prevăzute la alin. (2), autoritatea de autorizare va elibera autorizatia taxi respectivă si ecusoanele aferente, păstrând acelasi număr de ordine, care vor avea valabilitate 5 ani de la data atribuirii.

(4) Dacă documentele enumerate la alin. (2) nu sunt depuse în termenul prevăzut, autorizatiile taxi respective se retrag, iar acestea împreună cu autorizatiile taxi prevăzute la alin. (1) rămase disponibile urmează să fie ulterior atribuite prin procedura de atribuire, după 1 ianuarie 2008.

Art. 44. - (1) Autoritatea de autorizare va anunta public toti operatorii si taximetristii independenti, detinători ai autorizatiilor taxi atribuite pentru autovehicule detinute de acestia în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, să se prezinte în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru verificări privind modul de atribuire si de utilizare a acestor autorizatii.

(2) Pentru verificare, se vor prezenta pentru fiecare autorizatie taxi următoarele documente, în copie:

a) autorizatia de transport emisă de primărie, valabilă la 1 ianuarie 2007 sau la data verificării, dacă a fost emisă după 1 ianuarie 2007;

b) autorizatia taxi respectivă, valabilă;

c) cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că proprietarul autovehiculului este si detinătorul legal al autorizatiei taxi;

d) certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, cu viza de valabilitate;

e) dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe detinătorul legal al autorizatiei taxi;

f) dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constă în copia autorizatiei dispeceratului propriu sau în contractul cu un dispecerat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se compară cu documentele existente la dosarul aflat la emitentul autorizatiei taxi. În caz de neconcordantă între documentele prezentate, precum si în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate precizate în lege, autorizatiile taxi respective si ecusoanele aferente se retin si se retrag de autoritatea de autorizare.

(4) Autorizatiile taxi împreună cu ecusoanele aferente pentru care nu s-au depus documentele prevăzute la alin. (2) în termenul prevăzut de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, vor fi retinute si retrase prin aceeasi procedură ca la alin. (3), iar autovehiculele taxi respective vor fi retrase din circulatie începând cu 1 ianuarie 2008.

(5) După 1 ianuarie 2008, la sediul primăriei se va afisa public o listă care va cuprinde:

a) autorizatiile taxi, cu numărul de ordine atribuit si cu numărul de circulatie a autovehiculului taxi care operează sub fiecare autorizatie, rămase valabile;

b) autorizatiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, retinute si retrase.

(6) După verificarea documentelor prevăzute la alin. (2), pentru autorizatiile taxi rămase valabile autoritatea de autorizare va proceda la vizarea acestora pentru conformitate, fără a aduce modificări termenului de valabilitate.

(7) Autorizatiile taxi retinute si retrase, cuprinse în lista prevăzută la alin. (5) lit. b), urmează să fie atribuite ulterior, după 1 ianuarie 2008, prin procedura de atribuire prevăzută de lege.

 

CAPITOLUL VII

Cazierul de conduită profesională

 

Art. 45. - (1) Autoritatea administratiei publice locale organizează si detine o bază de date privind activitatea profesională, evidenta abaterilor de la conduita profesională si a sanctiunilor pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane:

a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentând transportatorii autorizati;

b) taximetristii;

c) alte persoane care desfăsoară activităti în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.

(2) Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declaratii pe propria răspundere din care să rezulte că persoana respectivă nu a comis abateri de la conduita profesională si nu a avut sanctiuni legate de această activitate.

(3) Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa persoana a dovedit probitate morală si profesională si că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională.

(4) Autoritatea administratiei publice locale asigură baza de date împotriva oricărui acces neautorizat al acesteia.

Art. 46. - Baza de date include în principal următoarele date privind activitatea unei persoane:

a) documentele care atestă pregătirea profesională;


b) monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitătii acestor documente;

c) abaterile de la conduita profesională si de la prevederile standardului profesional, după caz;

d) sanctiunile primite;

e) monitorizarea contractelor de muncă încheiate si închise;

f) monitorizarea miscării taximetristului de la un transportator autorizat la altul;

g) monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului;

h) monitorizarea valabilitătii atestatului profesional al taximetristului sau a certificatului de pregătire profesională al persoanei desemnate;

i) monitorizarea îndeplinirii conditiilor de capacitate profesională si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi.

Art. 47. - Autoritătile administratiei publice locale se consultă cu asociatiile profesionale reprezentative în vederea mentinerii la zi a cazierului de conduită profesională.

Art. 48. - (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicită persoanei desemnate, care reprezintă transportatorul autorizat, să depună dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati în baza de date a unei autorităti publice locale.

(2) Dovada emisă de autoritatea publică respectivă implică responsabilitatea acesteia privind continutul cazierului de conduită profesională.

(3) Transportatorul autorizat solicită la angajarea fiecărui taximetrist dovada că acesta este inclus în baza de date a unei autorităti publice locale. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat solicită în scris autoritătii administratiei publice locale cazierul de conduită profesională, care se anexează obligatoriu la dosarul de angajare.

Art. 49. - O persoană nu poate fi inclusă în mai mult de o bază de date. Orice informatie oferită de o persoană despre activitatea sa profesională pentru a fi inclusă în baza de date are regimul unei declaratii pe propria răspundere.

Art. 50. - Autoritatea administratiei publice locale publică pe site-ul său lista cu numele si prenumele persoanelor incluse în baza de date, pentru care se poate elibera la cerere cazierul de conduită profesională.

Art. 51. - Autoritătile prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare, furnizează datele privind abaterile constatate de aceste autorităti si sanctiunile aplicate pentru taximetristii care activează în domeniul transportului în regim de taxi, la solicitarea scrisă a unei autorităti a administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL VIII

Abateri grave de la conduita profesională

 

Art. 52. - (1) Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care:

a) afectează substantial calitatea si siguranta serviciului prestat;

b) vizează încălcarea legalitătii;

c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală;

d) contorsionează sau elimină concurenta;

e) instituie monopolul în piată sau manifestă tendinte monopoliste, neconcurentiale.

(2) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizati constau în:

a) folosirea de documente sau declaratii pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea serviciului respectiv;

b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale;

c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate;

d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului si ale regulamentului de organizare si efectuare a serviciului;

e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalitătii, siguranta, calitatea si continuitatea serviciului;

f) încălcarea repetată a prevederilor privind protectia clientului si protectia mediului;

g) încălcarea repetată a obligatiei de a asigura corecta functionare a aparatelor de taxat;

h) transmiterea autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de către alte persoane juridice sau fizice;

i) încălcarea repetată a prevederilor privind întocmirea contractelor de efectuare a serviciului si/sau a documentelor de plată anticipată a acestora în cadrul serviciului de transport în regim de închiriere;

j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat si a statiilor radio procurate nelegal;

k) folosirea taximetristilor care nu detin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea depăsită, precum si a taximetristilor al căror cazier de conduită profesională contine abateri grave;

l) încălcarea repetată a obligatiei de a înstiinta în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legătură cu încetarea contractului individual de muncă sau în legătură cu sanctiunile disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum si de a solicita taximetristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza;

m) nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele încasate din prestatiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după caz;

n) persoana desemnată nu a declarat că are interdictia de a profesa, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau în cazurile prevăzute de Legea nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare;

o) persoana desemnată nu detine în evidentă cazierul de conduită profesională pentru fiecare taximetrist utilizat.

(3) Abaterile grave de la conduita profesională a taximetristilor sunt:

a) încălcarea repetată a obligatiilor pe care le au în relatiile cu clientii si cu autoritătile competente de control;

b) încălcarea repetată a obligatiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum si a obligatiei de a emite si elibera bonul pentru client;

c) încălcarea interdictiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în actiuni cu caracter infractional ori antisocial;

d) încălcări repetate ale interdictiei de a realiza interventii asupra regimului de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru si memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul cresterii sumei de încasat sau al stergerii înregistrării în memoria fiscală;

e) refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului;

f) încălcarea repetată a obligatiei de a nu scoate din functiune aparatul de taxat în timpul executării unei curse;

g) utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe autoturismul respectiv;

h) încălcarea repetată a interdictiei de a executa serviciul de transport în regim de taxi în alte localităti decât în conditiile prevăzute de lege.

(4) Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele:


a) încălcarea interdictiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicând proceduri discriminatorii transportatorilor autorizati deserviti;

b) încălcarea interdictiei de a deservi autovehicule fără ca acestea să detină autorizatii taxi sau care detin autorizatii taxi ce nu le apartin ori sunt emise de autoritatea de autorizare a altor localităti;

c) încălcarea interdictiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, practici monopoliste si practici destinate eliminării ori distorsionării concurentei;

d) încălcarea repetată a obligaiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra modului de realizare a comenzii si asupra tarifelor practicate.

(5) Abaterile grave de la conduita profesională pot constitui motivele retinerii si retragerii autorizatiei de transport sau a autorizatiei de dispecerat taxi, precum si ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de competentă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 53. - (1) În conditiile în care consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu poate asigura suficiente locuri de asteptare a taxiurilor pentru clienti, poate amenaja statii taxi, cu avizul Politiei Rutiere, în care clientii pot astepta sau pot opri, prin semnalizare cu mâna sau prin alte mijloace, taxiuri comandate, respectiv taxiuri aflate în miscare, în pozitia „Liber”.

(2) Statiile de asteptare a clientilor pentru taxiuri astfel înfiintate trebuie să asigure un singur loc pentru un taxi oprit temporar pentru îmbarcare sau debarcare clienti si să fie semnalizate corespunzător si dotate cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale tuturor dispeceratelor taxi si indicator care, la comanda clientului, semnalizează luminos taximetristului aflat în miscare prezenta clientului în statie.

(3) Se interzic oprirea si stationarea altor autovehicule decât taxiurile în locurile de asteptare respective.

Art. 54. - (1) După finalizarea procedurii de licentiere a unei autorităti de autorizare de către A.N.R.S.C.U.P, aceasta va prelua imediat toate autorizatiile de transport, autorizatiile de taxi si autorizatiile de dispecerat taxi existente si le va preschimba gratuit cu documentele similare de tip nou.

(2) Înainte de preschimbare, autoritătile de autorizare licentiate vor verifica dacă au fost respectate prevederile cuprinse în art. 42 si 44, retinând si retrăgând acele documente care au fost atribuite, eliberate, mentinute sau prelungite ca valabilitate cu încălcarea prevederilor legale.

Art. 55. - Preschimbarea sau eliberarea autorizatiilor taxi si a ecusoanelor se face conform art. 21.

Art. 56. - Contraventiile, sanctiunile, măsurile administrative, ca sanctiuni complementare, privind retinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizatii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, se constată si se sanctionează potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările si completările ulterioare.