MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.090/921. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

2.140/1.010. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare

 

ACTE  ALE  ORGANELOR  DE  SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI  PUBLICE  CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.090 din 4 decembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 921 din 30 noiembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007

 

Având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

văzând referatele de aprobare nr. 12.906 din 4 decembrie 2007 al Agentiei Nationale de Programe si nr. 4.886 din 30 noiembrie 2007 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 si 225 bis din 2 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 sectiunea I B, punctul 5.7 va avea următorul cuprins:

„5.7. Pentru subprogramul Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor cu insuficientă renală cronică, derulat prin unitătile de dializă, serviciile de supleere renală (cu exceptia medicamentelor si a materialelor sanitare specifice) se realizează în baza contractelor încheiate de casele de asigurări de sănătate cu unitătile publice de dializă prin care se derulează subprogramul si cu unitătile specializate prin care se asigură transportul nemedicalizat al unor categorii de bolnavi, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare, si normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV/558/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Serviciile de supleere renală (inclusiv medicamente, materiale sanitare specifice si transport) se realizează în baza contractelor încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot si alte unităti private de specialitate autorizate de Ministerul Sănătătii Publice, în limita numărului de bolnavi cuprins în subprogramul Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget pentru anul 2007.

În situatia în care o unitate sanitară este autorizată de Ministerul Sănătătii Publice în conditiile mai sus mentionate, pe parcursul derulării acestui subprogram, contractul cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate se poate încheia numai prin preluarea bolnavilor existenti în subprogram de la alte unităti sanitare. Decontarea acestor servicii se realizează conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, cu modificările ulterioare. Contractarea cu unităti private de specialitate autorizate în conditiile mai sus mentionate se realizează la tarifele stabilite pentru centrele-pilot, pe baza modelului de contract încheiat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, adaptat.”

2. La anexa nr. 1 sectiunea I B punctul 9.3.2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) Pentru următoarele DCI-uri: ERLOTINIBUM, IMATINIBUM, TRASTUZUMABUM, BEVACIZUMABUM, FLUDARABINUM, RITUXIMABUM initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiei de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar pentru următoarele DCI-uri: ACIDUM IBANDRONICUM cpr., ACIDUM CLODRONICUM cpr., TEMOZOLOMIDUM, IDARUBICINUM, INTERFERONUM ALFA 2b si INTERFERONUM ALFA 2a initierea si continuarea tratamentului se fac numai cu aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, în baza documentelor si referatului de aprobare transmis către acestea de către medicul prescriptor. Medicul prescriptor întocmeste referatul de aprobare, pe care îl transmite comisiei de la nivelul casei de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală. Comisia de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, respectiv comisia de la nivelul casei de asigurări de sănătate, transmite referatul aprobat casei de asigurări de sănătate care se află în relatie contractuală cu medicul prescriptor care a întocmit referatul de aprobare, în termen de două zile de la aprobare. Referatul se păstrează la nivelul casei de asigurări de sănătate pentru analiza si validarea prescriptiei medicale în vederea decontării. Casa de asigurări de sănătate transmite o copie a referatului aprobat medicului prescriptor. Pentru medicamentele oncologice nominalizate în Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, cu modificările si completările ulterioare, medicul prescriptor întocmeste prescriptia medicală cu obligativitatea mentionării perioadei pentru care a făcut prescrierea, pe care o înmânează bolnavului împreună cu copia referatului aprobat; pentru eliberarea acestora bolnavul prezintă farmaciei cu circuit deschis prescriptia medicală si copia referatului. Pacientul păstrează copia referatului de aprobare pe toată perioada de valabilitate a acestuia.”

3. La anexa nr. 2, punctul 3 „Programul national de diabet zaharat si alte boli de nutritie” va avea următorul cuprins:

„3. PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT SI ALTE BOLI DE NUTRITIE

Coordonarea de specialitate a programului: Directia generală politici, strategii si managementul calitătii în sănătate

Scopul programului

Îmbunătătirea stării de sănătate, cresterea sperantei de viată a bolnavilor de diabet zaharat, precum si asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu diabet zaharat cuprinsi în program

Obiective

1. Preventia si controlul în diabet si alte boli de nutritie

2. Tratamentul cu insulină al bolnavilor cu diabet zaharat

3. Tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat

Coordonarea tehnică: Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu»

Activităti

1. Informare, educare, comunicare si formare prin educatie continuă a personalului care desfăsoară activităti în cadrul programului

2. Depistarea complicatiilor micro si/sau macrovasculare prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c), în spital si în ambulatoriu, în vederea evaluării periodice si anuale a bolnavilor cu diabet zaharat:

a) în spital, dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se realizează în laboratoarele apartinând unitătilor sanitare prin care se derulează programul;

b) în ambulatoriu, dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) se realizează de către furnizorii de servicii medicale paraclinice în baza actelor aditionale încheiate între acestia si casele de asigurări de sănătate la contractele de furnizare de servicii medicale paraclinice în ambulatoriu.

3.  Asigurarea automonitorizării persoanelor tratate cu insulină

4. Asigurarea accesului la tratamente speciale (pompe de insulină, încăltăminte specială) pentru cazurile stabilite de către comisia de specialitate a Ministerului Sănătătii Publice

5. Încheierea actiunii de informatizare a evidentelor centrelor judetene de diabet pe baza unor programe unitare prin finalizarea Registrului National de Diabet

Activitătile si indicatorii privind tratamentul specific al persoanelor cu diabet zaharat tip 1, tip 2, gestational si alte tipuri specifice de diabet zaharat sunt prevăzute în anexa nr. 3 subprogramul nr. 6, derulat în comun cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Indicatori de evaluare

a) Indicatori de rezultat - anual:

- automonitorizarea persoanelor cu diabet zaharat insulinotratat

- efectuarea evaluării anuale, inclusiv dozarea hemoglobinei glicozilate, la pacientii aflati în evidentă

- informatizarea evidentelor centrelor judetene de diabet pe baza unor programe unitare, prin finalizarea Registrului National de Diabet

b) Indicatori fizici - trimestrial:

- număr de persoane automonitorizate: 52.811

- număr de persoane cu diabet zaharat evaluate/an: 400.000

- număr de persoane tratate prin perfuzie subcutanată continuă cu insulină: 160 (130 de pompe în perioada 2003-2006 + 30 de pompe noi în anul 2007)

- număr de persoane cărora li se efectuează hemoglobina glicozilată: 400.000

c) Indicatori de eficientă - trimestrial:

- cost mediu/persoană automonitorizată/an - 450 lei

- cost mediu/persoană tratată cu pompe de insulină/an

- consumabile/an/persoană - 4.900 lei

- cost pompă - 9.200 lei

- cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea hemoglobinei glicozilate - 19 lei

- cost informatizarea evidentelor centrelor judetene de diabet si Registrul National de Diabet - 50.000 lei

- cost secretariat tehnic - 2.000.000 lei

- cost informare, educare, comunicare si formare - 100.000 lei

Buget total: 303.000 mii lei

Buget de stat:

- transferuri: 3.000 mii lei

Venituri proprii:

- transferuri: 300.000 mii lei,

din care transferuri către bugetul FNUASS: 267.625 mii lei Unităti care derulează programul

Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu»

Centre si unităti sanitare judetene si ale municipiului Bucuresti, cu sectii, cabinete si/sau compartimente de profil.”

4. La Anexa nr. 3 litera A „PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV”, punctul „Obiective” va avea următorul cuprins:

„Obiective

Asigurarea de medicamente si/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut.

Asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice).

Controlul în diabet zaharat constând în evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c).”

5. La anexa nr. 3, tabelul „Programul national cu scop curativ finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2007” va avea următorul cuprins:

„PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV finantat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2007

 

Denumirea subprogramului de sănătate cu scop curativ

 

Cheltuieli

materiale si servicii

[mii lei]*)

Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

125.595

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

13.509

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si

Electrofiziologie

50.134

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

362.532

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

51.745

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

262.625

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

18.000

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

5.211

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite si prin implant segmentar pentru

bolnavii cu diformităti de coloană

36.238

Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacientilor cu transplant

31.000

Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

404.923

Tratamentul bolnavilor cu mucoviscidoză - adulti

0

TOTAL:

1.361.512

 

*) Sumele includ si retinerea de 10%, conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, si retinerea de 3%, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 59/2004 privind unele măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 597/2004.”

 

6. La anexa nr. 3, subprogramul 6 „Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat” va avea următorul cuprins:

„SUBPROGRAMUL Nr. 6 Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat Obiective:

Asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu diabet zaharat: insulină si ADO

Controlul în diabet zaharat, constând în evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c)

Criterii de eligibilitate:

1. Pentru bolnavi beneficiari de insulină:

a) bolnavi cu diabet zaharat tip 1

b) bolnavi cu diabet zaharat tip 2, care necesită tratament (temporar sau pe o durată nedefinită) cu insulină:

-  atunci când, sub tratamentul maximal cu ADO si respectarea riguroasă a dietei, hemoglobina A1c depăseste 7,5% (fac exceptie cazurile în care speranta de viată este redusă)

- când tratamentul cu ADO este contraindicat

- interventie chirurgicală

- infectii acute

- infecii cronice (de exemplu, TBC pulmonar)

- evenimente cardiovasculare acute (infarct miocardic angoroinstabil, AVC)

- alte situatii (intolerantă digestivă, stres)

- bolnave cu diabet gestational.

2. Pentru bolnavii beneficiari de medicamente ADO:

- lipsa echilibrării la nivelul tintelor propuse exclusiv prin tratament nefarmacologic

- bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia ajeun > 180 mg/dl si/sau HbA1c >/ = 8,0%.

Indicatori specifici de monitorizare: Indicatori fizici:

- număr de bolnavi cu diabet zaharat tratati - 400.000, din care:

296.000 tratati cu antidiabetice orale

84.000 tratati cu insulină

20.000 tratati cu antidiabetice orale si insulină

- număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluati prin dozarea HbA 1c - 400.000.

Indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale/an - 373,73 lei

- cost mediu/bolnav tratat cu insulină/an - 1.500 lei

-  cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale si insulină/an - 1.550 lei

- cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA 1c - 20,35 lei

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente: insulină si antidiabetice orale

- cheltuieli pentru efectuarea HbA1c. Buget total: 262.625 mii lei, din care:

Bugetul Ministerului Sănătătii Publice prin transferuri către FNUASS: 262.625 mii lei

Unităti care derulează subprogramul:

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice «Prof. dr. N. Paulescu» Bucuresti

- centre si unităti sanitare judetene cu sectii, compartimente si/sau cabinete prin care se asigură tratamentul pacientilor cu diabet zaharat, nominalizate de către coordonatorul local

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

- furnizori de servicii medicale paraclinice aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări pentru furnizarea serviciilor medicale paraclinice în ambulatoriu, pe baza actelor aditionale încheiate în acest sens. Valoarea actelor aditionale este orientativă si egală pentru toti furnizorii. Decontarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se face în functie de serviciile realizate, în limita sumelor aprobate cu această destinatie la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Recomandarea pentru efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA 1c) se face de către medicii de specialitate sau cu competentă în diabet, nutritie si alte boli metabolice, medicii desemnati, respectiv medicii de familie.”

Art. II. - Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.140 din 21 noiembrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 1.010 din 21 noiembrie 2007

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările ulterioare

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

în baza Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului economiei si comertului, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 1.560/350/145/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 18 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.560/350/145/2007)

 

Ministerul Economiei si Finantelor Compania Natională a Huilei-S.A. Petrosani

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

rectificat pe anul 2007 al Companiei Nationale a Huilei-S.A. Petrosani

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat 2006

BVC rectificat 2007

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4*100

I.

 

VENITURI TOTALE    (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

682.193,00

816.014,00

133.821,00

119,6

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

682.124,00

816.014,00

133.890,00

119,6

 

 

a) productia vândută

3

359.073.00

387.622,00

28.549.00

108,0

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

310,00

787,00

477,00

253,9

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

283.742,00

381.920,00

98.178,00

134,6

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

5a

264.515,00

365.442,00

100.927,00

138,2

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

5b

19.227,00

16.478,00

-2.749,00

85,7

 

 

d) productia imobilizată

6

13.471.00

16.846.00

3.375.00

125.1

 

 

e)alte venituri din exploatare, din care:

7

25.528,00

28.839,00

3.311,00

113,0

 

 

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

-alte venituri din exploatare

9

25 5?8 00

?8 839 00

3 311 00

113 0

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

69,00

0,00

-69,00

0,0

 

 

a)venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b)venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c)venituri din dobânzi

13

68,00

0,00

-68,00

0,0

 

 

d)alte venituri financiare

14

1,00

0,00

-1,00

0,0

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE      (rd.17 + rd. 42 + rd.45)

16

905.650,00

816.014,00

-89.636,00

90,1

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

904.188,00

815.364,00

-88.824,00

90,2

 

 

a)cheltuieli materiale

18

108.211,00

124.448,00

16.237,00

115,0

 

 

b)alte cheltuieli din afară(cu energie si apă)

19

64.681,00

70.000,00

5.319,00

108,2

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

256,00

787,00

531,00

307,4

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

435.506,00

467.226,20

31.720,20

107,3

 

 

-salarii

22

291.181.00

331.221.18

40.040.18

113.8

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

113.376,00

122.551,00

9.175,00

108,1

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

84.065,00

96.054,00

11.989,00

114,3

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

7.261,00

6.624,00

-637,00

91,2

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

22.050,00

19.873,00

-2.177,00

90,1

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

30.949,00

13.454,00

-17.495,00

43,5

 

 

- sume nete aferente plătilor compensatorii

27a

24.000,00

 

-24.000,00

0,0

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

6.949,00

13.454,00

6.505,00

193,6

 

 

- tichete de cre (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

28b

 

 

 

 

 

 

- tichete de masă

29

 

 

 

 

 

 

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

26.438,00

26.863,00

425,00

101,6

 

 

f)ajustarea valorii activelor circulante

31

251,00

 

 

 

 

 

g)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

268.845,00

126.039,80

-142.805,20

46,9

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

123,00

208,00

85,00

169,1

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

34

96,00

143,00

47,00

149.0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate

35

27.00

65.00

38.00

240.7

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

 

 

 

 

 

-alte cheltuieli, din care:

37

268.722,00

125.831,80

-142.890,20

46,8

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

118,00

104,00

-14,00

88,1

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

7.050,00

7.936,00

886,00

112,6

 

 

-cheltuieli social-culturale

40

59.553,00

59.878,00

325,00

100,5

 

 

-transferuri si/sau subventii

41

19.227,00

16.478,00

-2.749,00

85,7

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4*100

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

1.462,00

650,00

-812,00

44,5

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

43

1.429,00

558,00

-871,00

39,0

 

 

-alte cheltuieli financiare

44

33,00

92,00

59,00

278,8

 

3.

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

-223.457,00

0,00

223.457,00

0,0

IV.

 

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

0,00

 

 

 

 

- fond de rezervă

48

 

0,00

 

 

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

 

0,00

 

 

VII.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

 

0,00

 

 

 

1.

Rezerve legale

52

 

0,00

 

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

 

 

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si ptconstituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

 

 

 

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

58

 

0,00

 

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

59

 

0,00

 

 

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

55.182,00

26.863,00

-28.319,00

48,7

 

1.

Surse proprii

61

26.438,00

26.863,00

425,00

101,6

 

2.

Alocatii de la buget

62

28.744,00

 

 

 

 

3.

Credite bancare

63

0,00

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4.

Alte surse

66

 

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

49.304,00

26.863,00

-22.441,00

54,5

 

1.

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

37.804,00

16.719,00

-21.085,00

44,2

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

11.500,00

10.144,00

-1.356,00

88,2

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

 

- externe

71

11.500,00

10.144,00

-1.356,00

88,2

 

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4*100

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

0,00

 

 

 

1.

Rezerve legale

73

 

0,00

 

 

 

2.

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3.

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

76

682.193,00

816.014,00

133.821,00

119.6

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

77

905.650,00

816.014,00

-89.636,00

90,1

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

78

11.770,00

11.768,00

-2,00

100.0

 

4.

Număr mediu de personal total

79

12.041.00

11.758.00

-283.00

97.6

 

5.

Fond de salarii, din care:

80

291.181,00

331.221,18

40.040,18

113,8

 

 

a) fond salarii aferent posturilor blocate

81

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

82

85,20

131,20

46,00

154,0

 

 

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

83

28,80

33,50

4,70

116,3

 

 

-premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001

84

0,00

30,60

30,60

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

85

290.807,60

330.848,59

40.040,99

113,8

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

86

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

87

288,20

241,39

-46,81

83,8

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat*

88

2.012,60

2.344,85

332,25

116,5

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preturi curente

89

56,66

69,40

12,74

122,5

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.77/rd.80) - în preturi comparabile

90

56,66

69,40

12,74

122,5

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoane)

91

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)

92

1.327,60

1.000,00

-327,60

X

 

11

Plăti restante - total

93

804.305,40

804.305,40

0,00

100,0

 

 

- preturi curente

94

804.305 40

804.305,40

0 00

100 0

 

 

- preturi comparabile(rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozate)

95

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

96

25.140,00

25.140,00

0,00

100,0

 

 

- preturi curente

97

25.140.00

25.140.00

0.00

100,0

 

 

- preturi comparabile(rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozate)

98

 

 

 

 

 

*) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducătorului unitătii (manageri, directori generali sau directori, după caz) si a drepturilor bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări servicii.