MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

338. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

1.034. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

348. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

1.044. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

349. - Lege privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

1.045. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

359. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

1.055. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

1.014. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

49. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

50. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

51. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

52. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

53. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

54. - Hotărâre privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Primăria Generală a Municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.457. - Hotărâre privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

1.459 - Hotărâre privind trecerea doamnei Handolescu Anuta din functia publică de prefect al judetului Vâlcea în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea

 

1.460. - Hotărâre privind trecerea domnului Renga Radu din functia publică de subprefect al judetului Vâlcea în functia publică de prefect al judetului Vâlcea

 

1.463. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinatii a sumelor aprobate Ministerului Sănătătii Publice prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2007, cu următoarea modificare:

- Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii «Spitalul Municipal Bacău» se face de la bugetul local.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 338.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investitii „Spitalul Municipal Bacău” din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău si continuarea investitiei la obiectivul „Spitalul Municipal Bacău” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.034.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76 din 28 iunie 2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 348.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală si de plată a contributiilor sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.044.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului preia toate atributiile si responsabilitătile Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase privind implementarea, la nivel national, a legislatiei din domeniul substantelor si preparatelor periculoase.

(2) Garda Natională de Mediu preia toate atributiile si responsabilitătile Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase privind controlul respectării prevederilor legale în domeniul substantelor si preparatelor periculoase, constatarea si sanctionarea încălcării acestora.

Art. 2. - (1) Personalul angajat în cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se preia de Agentia Natională pentru Protectia Mediului si de Garda Natională de Mediu si se numeste în functii publice corespunzătoare, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(2) Numărul de posturi pentru Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile se majorează cu 45 de posturi, din care 32 de posturi pentru Agentia Natională pentru Protectia Mediului si 13 posturi pentru Garda Natională de Mediu.

(3) Patrimoniul si personalul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase vor fi preluate prin protocoale de predare-preluare, încheiate cu Agentia Natională pentru Protectia Mediului, respectiv cu Garda Natională de Mediu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza proceselor-verbale de inventariere încheiate anterior.

(4) Agentia Natională pentru Protectia Mediului preia toate drepturile si este tinută pentru toate obligatiile Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

Art. 3. - (1) Fondurile aprobate prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru anul 2007, la titlul 51 „Transferuri între unitătile administratiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, în sumă de 1.500.000 lei la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, se utilizează pentru finantarea celor 45 de posturi, preluate conform prevederilor art. 2 alin. (2).

(2) Ministerul Economiei si Finantelor este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, la propunerea ordonatorului principal de credite.

Art. 4. - Se desemnează ca autorităti competente pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene de Substante Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94, precum si a Directivei Consiliului 76/769/CEE si a directivelor Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE si 2000/21/CE, denumit în continuare Regulament, următoarele institutii publice:

a) Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pentru implementarea Regulamentului si pentru cooperarea cu Comisia Europeană si Agentia Europeană de Substante Chimice, în vederea implementării acestuia, potrivit art. 121 din Regulament;

b) Garda Natională de Mediu, pentru controlul respectării prevederilor Regulamentului si pentru constatarea si sanctionarea încălcării acestora, potrivit art. 121 din Regulament.

Art. 5. - Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, persoană juridică de interes public si organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, se desfiintează.

Art. 6. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru corelarea cu prevederile acesteia, Guvernul va modifica si/sau completa, după caz, următoarele acte normative:

a) Hotărârea Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 mai 2005;

b) Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 31 mai 2005;

c) Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 707/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 19 iulie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 349.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea cadrului institutional în domeniul managementului substantelor chimice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.045.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 44 din 28 august 2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 359.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finantare încheiate între Guvernul României si Comisia Europeană referitoare la Programul national PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securitătii nucleare pentru România si la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova si Ucraina si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.055.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.014.

 

*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a doamnei senator Cretu Corina, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de senator detinut de aceasta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 3 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 49.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a doamnei senator Ticău Silvia Adriana, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 18 Galati, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, si declară vacant locul de senator detinut de aceasta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 3 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a doamnei senator Petre Maria, aleasă în Circumscriptia electorală nr. 23 Ialomita, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de senator detinut de aceasta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 3 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Sógor Csaba, ales în Circumscriptia electorală nr. 21 Harghita, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din data de 3 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 52.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, precum si ale art. 194 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie a domnului senator Popa Nicolae Vlad, ales în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, senator independent, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 53.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Primăria Generală a Municipiului Bucuresti

 

În temeiul dispozitiilor art. 140 alin. (3) din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul solicită Curtii de Conturi efectuarea unui control, în limitele competentelor sale, la Primăria Generală a Municipiului Bucuresti, având următoarele obiective:

1. respectarea de către primarul general al municipiului Bucuresti a hotărârilor privind formarea si utilizarea resurselor bugetului local al municipiului Bucuresti, emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

2. utilizarea resurselor bugetului local al municipiului Bucuresti privind lucrările de asfaltare si de înlocuire a bordurilor stradale.

Art. 2. - Raportul Curtii de Conturi cu privire la rezultatele controlului solicitat potrivit art. 1 urmează să fie înaintat Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 54.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 13.697 mii lei pe proiecte, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea cheltuielilor necesare executiei lucrărilor de investitii prevăzute în cererile de finantare declarate eligibile, selectate în conditiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexă li se asigură finantarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, până la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finantare aprobată, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.71/2007.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.457.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA PE PROIECTE

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, pentru unitatile administrativ-teritoriale care au solicitat sume suplimentare pentru anul 2007

 

Total general pe judete (mii lei)         13967Nr.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea lucrării

Suma

- mii lei -

3.2

 

Berevoesti

REABILITARE (MODERNIZARE) SISTEM DE DISTRIBUTIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA BEREVOESTI, JUDETUL ARGES

28

3.3

 

Curtea de Arges

MODERNIZARE STRĂZI CARTIER MARINA

74

3.4

 

Dobresti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA DOBRESTI

59

3.5

 

Izvoru

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI IZVORU, JUDETUL ARGES

284

3.6

 

Rociu

ALIMENTAREA CU APĂ ÎN SATELE SERBĂNESTI, GLIGANU DE SUS, GLIGANU DE JOS, COMUNA ROCIU, JUDETUL ARGES

236

4

Bacău

din care

 

1.322

4.1

 

Beresti-Bistrita

CANALIZARE T I STATIE DE EPURARE COMUNA BERESTI-BISTRIA, JUDETUL BACĂU

59

4.2

 

Comănesti

CONSTRUCTIE SISTEM DE CANALIZARE A APEI MENAJERE ÎN CARTIERUL VERMESTI

295

4.3

 

Dămienesti

CONSTRUIRE PODURI SI PODETE PE DRUMURI LOCALE, COMUNA DĂMIENESTI, JUDETUL BACĂU

59

4.4

 

Helegiu

PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA HELEGIU

31

4.5

 

Horgesti

CONSTRUIRE POD BETON ARMAT RECEA GALERI, KM 0+248

192

4.6

 

Lipova

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA LIPOVA, JUDETUL BACĂU

126

4.7

 

Oncesti

PODURI DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA ONCESTI, JUDETUL BACĂU

177

4.8

 

Parincea

PODURI DE BETON ARMAT, PODETE TUBULARE, PUNTI PIETONALE COMUNA PARINCEA, JUDETUL BACĂU

59

4.9

 

Poduri

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL TAZLĂUL SĂRAT, COMUNA PODURI, JUDETUL BACĂU

206

4.10

 

Sărata

CANALIZARE T I STATIE DE EPURARE COMUNA SĂRATA, JUDEUL BACĂU

11 8

5

Bistrita-Năsăud

din care

 

335

5.1

 

Prundu Bârgăului

REPARATII CAPITALE SI CONSOLIDĂRI MALURI LA DOUĂ PODURI DE PE BISTRITA ARDELEANĂ SI UN POD PESTE RÂUL SECU

335

6

Botosani

din care

 

937

6.1

 

Hlipiceni

AMENAJAREA UNUI NUMĂR DE 35 PODETE ÎN COMUNA HLIPICENI

240

6.2

 

Păltinis

CONSTRUCTIE PODETE PENTRU DRUMURILE COMUNALE SI SĂTESTI, SATELE IVANCĂUTI, BORDEI, GRIVITA, COMUNA PĂLTINIS, JUDETUL BOTOSANI

225

6.3

 

Roma

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL MORISCA PE DC 66 ROMA COTÂRGACI

66

6.4

 

Românesti

CONSTRUCTIE PODETE AMPLASATE PE DRUMURILE COMUNEI ROMÂNESTI, JUDETUL BOTOSANI

83

6.5

 

Stiubieni

REABILITARE PODETE PE DRUMURI COMUNALE (DC15, DC16) ÎN COMUNA STIUBIENI, JUDETUL BOTOSANI

52

6.6

 

Vârfu Câmpului

PODET DALAT PESTE PÂRÂUL BAHNĂ, SAT LUNCA, CU CONSOLIDARE RAMPE DE ACCES PE DS 301 SI PODETE ÎN INTERSECTII PE DRUMURI SĂTESTI, COMUNA VÂRFU CÂMPULUI, JUDETUL BOTOSANI

96

6.7

 

Viisoara

POD DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL VOLOVĂT, ÎN COMUNA VIISOARA, JUDETUL BOTOSANI

175

 

7

Brasov

din care

 

411

7.1

 

Bod

CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE ÎN COMUNA BOD, JUDETUL BRASOV

151

7.2

 

Părău

RETELE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA PĂRĂU, JUDETUL BRASOV

260

8

Buzău

din care

 

383

8.1

 

Merei

REABILITARE SI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MEREI, DIN SURSA CIUHOIU, JUDETUL BUZĂU

59

8.2

 

Puiesti

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI PUIESTI

324

9

Călărasi

din care

 

147

9.1

 

Cuza Vodă

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA CUZA VODĂ

88

9.2

 

Valea Argovei

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA VALEA ARGOVEI

59

10

Cluj

din care

 

345

10.1

 

Săvădisla

EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂTILE SĂVĂDISLA, VLAHA, FINI S EL SI STOLNA, ALIMENTARE CU APĂ PRIN CIMELE STRADALE A LOCALITĂTILOR FINISEL SI STOLNA

345

11

Constanta

din care

 

164

11.1

 

Istria

CONSTRUIRE POD RUTIER PESTE PÂRÂUL ISTRIA, STRADA SALCIEI, LOCALITATEA ISTRIA, JUDETUL CONSTANTA

163

11.2

 

Lumina

PODURI, PODETE, PUNTI PIETONALE ÎN COMUNA LUMINA, JUDETUL CONSTANTA

1

12

Dâmbovita

din care

 

197

12.1

 

Visinesti

POD PESTE CRICOVUL DULCE LA URSEI, POD PESTE CRICOVUL DULCE LA DOSPINESTI SI POD PESTE PÂRÂUL SULTANU LA SULTANU, COMUNA VISINESTI, JUDETUL DÂMBOVITA

197

13

Galati

din care

 

177

13.1

 

Suceveni

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SAT ROGOJENI, COMUNA SUCEVENI, JUDETUL GALATI

177

14

Giurgiu

din care

 

265

14.1

 

Toporu

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂTILOR TOPORU SI TOMULESTI

265

15

Gorj

din care

 

150

15.1

 

Slivilesti

CONSTRUIRE PODURI COMUNA SLIVILESTI, JUDETUL GORJ

150

16

Harghita

din care

 

242

16.1

 

Cârta

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA CÂRTA, SATELE CÂRTA SI INEU

136

16.2

 

Cozmeni

CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL TUSNAD ÎN SATUL LĂZĂRESTI SI A CINCI PODETE ÎN SATUL COZMENI, COMUNA COZMENI, JUDETUL HARGHITA

106

 

17

Ialomita

din care

 

107

17.1

 

Gura Ialomitei

CONSTRUCTIA SI MODERNIZAREA PODETELOR DIN ZONA DRUMURILOR LOCALE DIN COMUNA GURA IALOMITEI SI SATELE COMPONENTE

55

17.2

 

Mihail Kogălniceanu

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDETUL IALOMITA

52

18

Iasi

din care

 

243

18.1

 

Ceplenita

CONSTRUCTIE DE PUNTI PIETONALE SI PODETE ÎN COMUNA CEPLENITA SI MODERNIZARE SUPRASTRUCTURĂ POD PROVIZORIU ÎN SATUL CEPLENITA, COMUNA CEPLENITA, JUDETUL IASI

59

18.2

 

Lespezi

PODET PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA-AMONTE, SAT HECI; PODET PESTE PÂRÂUL TRESTIOARA, AVAL-SAT HECI; PODET PESTE CANALUL COLECTOR SAT LESPEZI

22

18.3

 

Todiresti

PODURI SI PODETE ÎN COMUNA TODIRESTI

162

19

Ilfov

din care

 

1.472

19.1

 

Chiajna

EXTINDERE RETEA CANALIZARE ÎN COMUNA CHIAJNA, JUDETUL ILFOV

183

19.2

 

Chitila

EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE PENTRU COLECTAREA SI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE SI INDUSTRIALE DIN ZONA DE VEST A LOCALITĂTII CHITILA

1.289

20

Maramures

din care

 

672

20.1

 

Bogdan Vodă

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI BOGDAN VODĂ, JUDETUL MARAMURES

147

20.2

 

Borsa

RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE ZONA BAIA BORSA-ROTUNDU

246

20.3

 

Repedea

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI REPEDEA, JUDETUL MARAMURES

47

20.4

 

Rozavlea

RETEA DE CANALIZARE MENAJERĂ Sl STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA ROZAVLEA, JUDETUL MARAMURES

147

20.5

 

Vima Mică

POD DE BETON ARMAT PESTE RÂUL LĂPUS PE DC 42

85

21

Mehedinti

din care

 

152

21.1

 

Ponoarele

CONSTRUIRE 5 PODETE CASETATE SI UN PODET TUBULAR PE DC 57 SI DC 37

152

22

Mures

din care

 

1.929

22.1

 

Alunis

POD DE TRECERE PESTE RÂUL MURES ÎN COMUNA ALUNIS

207

22.2

 

Bichis

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA BICHIS

690

22.3

 

Breaza

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂTILOR BREAZA,FILPISU MARE SI FILPISU MIC

147

22.4

 

Deda

REABILITAREA RETELEI DE APĂ SI CANALIZAREA MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE, COMUNA DEDA

590

22.5

 

Vânători

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI VÂNĂTORI, JUDETUL MURES

295

23

Neamt

din care

 

541

23.1

 

Grumăzesti

PODURI PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPATIUL RURAL, COMUNA GRUMĂZESTI, JUDETUL NEAMT

354

23.2

 

Sagna

COLECTOARE DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA SAGNA, COMUNA SAGNA, JUDETUL NEAMT

187

 

24

Olt

din care

 

177

24.1

 

Vulpeni

REALIZAREA DE PODETE ÎN SATELE COMUNEI VULPENI PENTRU LEGAREA LA RETEAUA DE DRUMURI COMUNALE SI JUDETENE, JUDETUL OLT

177

25

Prahova

din care

 

991

25.1

 

Bucov

ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA CHITORANI

229

25.2

 

Drajna

EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DRAJNA SI MODERNIZARE RETEA CANALIZARE SANATORIU DRAJNA

323

25.3

 

Gornet-Cricov

CONSTRUCTIE PODURI, PODETE SI PUNTI ÎN COMUNA GORNET-CRICOV, JUDETUL PRAHOVA

236

25.4

 

Sinaia

REABILITAREA ZONEI PERIURBANE SINAIA

179

25.5

 

Urlati

POD URLATI PESTE CRICOVUL SĂRAT, PE DRUM URLATI-VALEA PIETREI, ZONĂ PERIURBANĂ URLATI

24

26

Satu Mare

din care

 

232

26.1

 

Ardud

EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ARDUD

59

26.2

 

Bogdand

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA CERNA ÎN LOCALITATEA BABTA

173

27

Teleorman

din care

 

235

27.1

 

Măldăeni

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA MĂLDĂENI, JUDETUL TELEORMAN

147

27.2

 

Pietrosani

EXTINDERE SI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ - COMUNA PIETROSANI, SAT PIETROSANI, JUDETUL TELEORMAN

88

28

Timis

din care

 

140

28.1

 

Boldur

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN REGIM CENTRALIZAT ÎN LOCALITATEA SINERSIG

140

29

Vâlcea

din care

 

486

29.1

 

Malaia

ÎMBUNĂTĂ T IREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCIA DE PODURI SI PODETE ÎN COMUNA MALAIA, JUDETUL VÂLCEA, CU SATELE APARTINĂTOARE SĂLISTEA, MALAIA, CIUNGETU

206

29.2

 

Orlesti

RETELE CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE ÎN COMUNA ORLESTI, JUDETUL VÂLCEA

280

30

Vaslui

din care

 

59

30.1

 

Miclesti

ALIMENTARE CU APĂ S I AMENAJARE PODURI SI PODE T E ÎN LOCALITATEA POPETI, COMUNA MICLESTI, JUDEUL VASLUI

59

31

Vrancea

din care

 

44

31.1

Vrancea

Brosteni

PUNTE PE CABLURI PESTE RÂUL MILCOV LA CĂPĂTANU, LUNGIME 130,0 m, DESCHIDEREA CENTRALĂ 80,0 m, DOUĂ FLUXURI DE CIRCULATIE PIETONALĂ, COMUNA BROSTENI, JUDETUL VRANCEA

44

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea doamnei Handolescu Anuta din functia publică de prefect al judetului Vâlcea în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Handolescu Anuta trece din functia publică de prefect al judetului Vâlcea în functia publică de subprefect al judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.459.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea domnului Renga Radu din functia publică de subprefect al judetului Vâlcea în functia publică de prefect al judetului Vâlcea

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Renga Radu trece din functia publică de subprefect al judetului Vâlcea în functia publică de prefect al judetului Vâlcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.460.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinatii a sumelor aprobate Ministerului Sănătătii Publice prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinatii a sumelor aprobate Ministerului Sănătătii Publice prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 31 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prevederile bugetare aprobate Ministerului Sănătătii Publice prin art. 4 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007, la capitolul 66.01 «Sănătate», titlul 51 «Transferuri între unităti ale administratiei publice», în sumă de 350 milioane lei, se diminuează cu suma de 97 milioane lei de la alineatul 51.02.08 «Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă» si se suplimentează titlul 70 «Cheltuieli de capital», alineatul 71.01.03 «Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale».

Suma de 253 milioane lei de la titlul 51 «Transferuri între unităti ale administratiei publice» se repartizează pe următoarele alineate:

a) 99,2 milioane lei - 51.02.08 «Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă»;

b) 106,8 milioane lei - 51.02.11 «Transferuri pentru reparatii capitale la spitale»;

c) 47 milioane lei - 51.02.12 «Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale».

Suma de 97 milioane lei se repartizează la titlul 70 «Cheltuieli de capital» alineatul 71.01.03 «Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale».”

2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Achizitia bunurilor, serviciilor si lucrărilor prevăzute la titlul 70 «Cheltuieli de capital», alineatul 71.01.03 «Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale» se realizează de către Ministerul Sănătătii Publice.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.463.