MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 864         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.830. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hărtilor strategice de zgomot

 

2.296. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 

2.602. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

10. - Decizie privind continutul minim al trusei de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

1.036. - Decizie privind retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

1.037.- Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea hărtilor strategice de zgomot

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind realizarea, analizarea si evaluarea hărtilor strategice de zgomot, prevăzut în anexa*) care face oarte intearantă din Drezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2007.

Nr. 1.830.


*) Anexa se publica ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 111 alin. (7), (8) si (9) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. formularele „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entităti fără personalitate juridică (010)”, cod M.F.P 14.13.01.10.11/1, si „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, cod M.F.P. 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 1, se modifică si se înlocuiesc cu formularele din anexa nr. 1*);

2. instructiunile de completare a formularului (060) „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare”, cod M.F.P. 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 2, se modifică si se înlocuiesc cu instructiunile din anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 2.296.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE,

ASOCIERI SI ALTE ENTITĂTI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ (010)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU SEDIILE SECUNDARE (060)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE

a formularului (060) „Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare”

 

„Declaratia de înregistrare fiscală/Declaratia de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, denumită în continuare declaratie, se completează si se depune de către contribuabilii care, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru si au obligatia să solicite înregistrarea fiscală a acestora, ca plătitor de impozit pe venituri din salarii.

Declaratia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiintării, iar declaratia de mentiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaratia se depune direct sau prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal la registratura organului fiscal competent sau la postă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislatia în vigoare.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

Formularul se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

A FELUL DECLARATIEI

Se marchează cu „X” unul din punctele 1 sau 2, după caz.

Atentie !  În cazul declaratiei de mentiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înfiintează punctele de lucru.

În cazul în care declaratia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 2. Denumire/Nume, prenume

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliul fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atentie ! În cazul în care declaratia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea initială.

În cazul în care declaratia de mentiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legai/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea punctului de lucru.

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăsurată de punctul de lucru.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

Rândurile 1-2 se marchează cu „X”, după caz, în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuta 2 de la lit. A.

Atentie ! Data solicitării scoaterii din evidentă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii si pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaratiei de mentiuni.

Rândurile 3.1 - 3.3 se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitări înregistrării sau ulterior înregistrării.

E REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu „X” în cazul în care în relatiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal si se înscriu numărul si data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică si în conditiile prevăzute de lege, sau numărul si data înregistrării deciziei de aprobare a calitătii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

 

În baza prevederilor art. 9, 127, 128 si 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10,13, 14,15, 16,43, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. -Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane si Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2007.

Nr. 2.602.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMA

pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

 

NOTĂ DE PREZENTARE

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante din învătământul preuniversitar, disciplina Religie ortodoxă, si care au absolvit facultăti de acest profil.

Argument

Plecând de la specificul disciplinei Religie, precum si de la influenta acesteia asupra dezvoltării personalitătii elevului, structura si continutul noii programe pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar sunt elaborate în concordantă cu noua abordare curriculară a proiectării si a realizării activitătilor didactice, specifice disciplinei.

Competente vizate:

- cunoasterea de către profesora adevărurilor fundamentale de credintă si a elementelor de didactica religiei;

- cunoasterea si utilizarea competentă a principalelor documente scolare reglatoare: planuri-cadru, programe scolare, programe pentru examene nationale;

- capacitatea de a adecva continuturile si demersurile didactice la particularitătile de vârstă ale elevilor;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturi, precum si capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ si eficient;

- probarea capacitătilor necesare pentru proiectarea, realizarea si evaluarea activitătilor didactice;

- elaborarea de teste initiale, formative si sumative, în functie de obiectivele sau competentele vizate;

- însusirea abilitătilor de comunicare, empatice si de cooperare necesare realizării activitătilor didactice specifice disciplinei Religie;

- realizarea unor conexiuni inter-si transdisciplinare;

- folosirea si contextualizarea tehnicilor comunicării eficiente cu grupul de elevi, conform principiilor si metodelor interactiunii educationale si ale unor elemente de retorică didactică;

- evaluarea capacitătilor cognitive, comprehensive si de aplicare a acumulărilor, în scopul reglării competentelor, a stilului didactic, precum si a abordării strategiilor didactice moderne.

În realizarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar s-a avut în vedere necesitatea ca profesorii de Religie să aibă cunostinte temeinice despre continuturile tematice ale programei scolare în vigoare, folosite în procesul de predare-învătare a disciplinei Religie.

Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar a fost structurată astfel încât să abordeze continuturi din următoarele domenii teologice: Dogmatică, Teologie biblică, Morală si spiritualitate crestină, Istorie bisericească universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Liturgică, Misiune crestină si catehetică, precum si din domeniul Didacticii religiei.


 

CONCURSUL

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din învătământul preuniversitar la disciplina Religie ortodoxă

 

TEME PENTRU STUDIUL INDIVIDUAL, CURSURI, SEMINARII SI APLICATII

 

I. Didactica religiei

II. Continuturi de specialitate:

1. Dogmatică;

2. Teologie biblică;

3. Morală si spiritualitate crestină;

4. Istorie bisericească universală;

5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române;

6. Liturgică;

7. Misiune crestină si catehetică.

III. Bibliografie/Bibliografie facultativă

I. Didactica religiei

I. Religia ca disciplină de învătământ:

1. Baza legislativă a predării religiei în scoală;

2. Programa scolară: structură, importantă.

II. Principii didactice specifice predării religiei: principiul hristologic si principiul eclesiologic.

III. Forme de organizare a educatiei religioase:

1. Lectia de religie: Tipuri de lectie;

2. Proiectarea calendaristică si proiectarea lectiei de religie. Etapele proiectării. Obiectivele operationale si contextualizarea lor;

3. Forme de activitate extrascolară specifice în educatia moral-religioasă a elevilor si proiectarea acestora: cateheza, serbarea religioasă, vizitele si pelerinajele, expozitiile, participare la slujbele Bisericii.

IV. Metode de învătământ:

1. Metode de comunicare orală: metode expozitive (povestirea, descrierea, explicatia) si interogative (conversatia);

2. Metode de comunicare scrisă (compunerea, referatul si eseul).

V. Mijloace de învătământ: textul biblic, literatura religioasă, icoana, portretul, harta, mijloacele audiovizuale, calculatorul etc.

VI. Evaluarea - factor de optimizare a educatiei religioase:

1. Principiile, obiectivele si functiile evaluării;

2. Metode si instrumente complementare de evaluare.

VII. Profilul profesorului de religie. Dinamica relatiei profesor-elev în cadrul educatiei religioase. Consilierea si îndrumarea duhovnicească în cadrul educatiei religioase.

Bibliografie

1. Bolocan, Carmen-Maria, Catehetică si didactica religiei. Interferente si deosebiri, Performantica, lasi, 2005.

2. Cucos, Constantin, Educatia religioasă. Repere teoretice si metodice, Polirom, lasi,_1999.

3. Gordon, Vasile, învătământul religios românesc la cumpăna dintre milenii. Repere ale unui scurt excurs istorico-pedagogic, Ortodoxia, nr. 3-4, 2000.

4. Sebu, Sebastian, Opris Dorin, Opris Monica, Metodica predării religiei, Reîntregirea, Alba lulia, 2000.

5. Timis, Vasile, Religia in scoală. Valente eclesiale, educationale si sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

Bibliografie facultativă

1. Bancilă, Vasile, Initierea religioasă a copilului, Editura Anastasia, 1996.

2. Erdei, Miron, Preocupări privind predarea Religiei în scoală, în Revista Teologică, Sibiu, 2-3/1998.

3. Timis Vasile, Evaluarea - factor de reglare si optimizare a educatiei religioase, Renasterea, Cluj-Napoca, 2003.

4. Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educatie ortodoxă a copiilor de azi, Deisis, Sibiu, 2000.

5. Programă analitică ajutătoare pentru orele de religie crestină ortodoxă, clasele I-XII, traducere si adaptare de Arhim. Bartolomeu Anania, editura Arhidiecezană, Cluj, 1996.

6. Programele scolare în vigoare. Se pot consulta la adresa http://www.edu.ro

7. Ghid de proiectare didactică. Religie crestin-ortodoxă, voi. I-III, ed. Sfântul Mina, lasi, 2002-2004

 

II. Continuturi de specialitate

1. Dogmatică

I. Revelatia dumnezeiască:

1. Revelatia naturală si supranaturală;

2. Sfânta Scriptură si Sfânta Traditie - căi de transmitere a Revelatiei [fără deosebiri interconfesionale*)];

3. Biserica, locul de păstrare si transmitere a Revelatiei.

II. Dumnezeu Creatorul:

1. Crearea lumii nevăzute;

2. Crearea lumii văzute;

3. Omul, chip si asemănare a lui Dumnezeu.

III. Dogma Sfintei Treimi:

1. Persoanele Sfintei Treimi: însusiri specifice si distinctii.

IV. Dumnezeu Mântuitorul:

1. Dumnezeirea si umanitatea Mântuitorului lisus Hristos;

2. întreita slujire a Mântuitorului lisus Hristos.

V. Dumnezeu Sfintitorul:

1. Persoana si lucrarea Duhului Sfânt.

VI. Sfânta Biserică:

1. Întemeierea Bisericii;

2. Însusirile Bisericii.

VII. Dumnezeu Judecătorul:

1. Învătătura crestină despre moarte, judecată si viata după moarte.

Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea si cu purtarea de grijă a Preafericitului Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucuresti, 1990.

2. Chitescu, N., Todoran, I., Petreută, L, Teologia dogmatică si simbolică, voi. I-II, Renasterea, Cluj Napoca, 2005.

3. *” Credinta ortodoxă, tipărită cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Daniel, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Trinitas, lasi, 2007.

Bibliografie facultativă

1. Stăniloae, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, voi. I-III, Bucuresti, 1978 si editiile ulterioare.

2. PS. Dr. Irineu SIătineanul, lisus Hristos sau Logosul inomenit, ed. România Crestină, Bucuresti, 2000.

3. Bria, loan, Tratat de Teologie dogmatică si ecumenică, ed. România Crestină, Bucuresti, 1999.

4. Evdochimov, Paul, Ortodoxia, EIBMBOR, Bucuresti, 1997.

5. Felmy, Karl Christian, Dogmatica experientei ecleziale. înnoirea teologiei ortodoxe contemporane, traducere de prof. dr. loan Ică, Deisis, Sibiu, 1999.

2. Teologie biblică

A. Vechiul Testament

1. Pentateuhul - structură si prezentare generală

2. Persoana Mântuitorului lisus Hristos după profetiile mesianice

B. Noul Testament

1. Sfintele evanghelii si faptele Apostolilor - prezentare generală (autori si destinatari)

2. Pildele Mântuitorului lisus Hristos si exegeza lor: pilda semănătorului, pilda vamesului si fariseului, pilda fiului risipitor, pilda talantilor, pilda samarineanului milostiv.


*) Pentru fiecare tema tratată este necesară argumentarea scripturistică si patristica.

 


Bibliografie

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea si cu purtarea de grijă a Preafericitului Teoctist, cu aprobarea Sfântului Sinod, EIBMBOR, Bucuresti 1990.

2. Biblia sau Sfânta Scriptură, editie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată si adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, sprijinit pe numeroase alte osteneli, EIBMBOR, Bucuresti 2001.

3. Nicolaescu, N.; Marcu, G.; Vlad, Sofron; Munteanu, L, Studiul Noului Testament, EIBMBOR, Bucuresti, 1983.

4. Cornitescu, Emilian; Abrudan, Dumitru, Arheologia biblică, EIBMBOR,Bucuresti, 1996.

5. Mihoc, Vasile; Mihoc, Daniel; Mihoc, loan, Introducere în studiul Noului Testament, Teofania, Sibiu, 2001.

Bibliografie facultativă

1. Preda, Constantin, Credinta si viata Bisericii primare - o analiză a Faptelor Apostolilor, Bucuresti, 2002.

2. Ieremias, loachim, Parabolele iui Hsus, traducere de P.S. Calinic Dumitriu, pr. Vasile Mihoc si dr. Stefan Matei, cuvânt introductiv de pr. Galeriu, Anastasia, Bucuresti, 2000.

3. Mihoc, Vasile, Predici exegetice la duminicile de peste an, Teofania, Sibiu, 2001.

4. Semen, Petre; Melniciuc-Puică, llie, Asteptând mântuirea, Trinitas, lasi, 1999.

3. Morală si spiritualitate crestină

I. Legea morală a Vechiului Testament

1. Decalogul: structură si interpretare

II. Legea morală a Noului Testament

1. Predica de pe Munte si tâlcuirea ei: Fericirile, raportul între Legea Veche si Noua Lege, despre milostenie, despre rugăciune, despre post, despre judecata semenilor

III. Virtutile teologice - credinta, nădejdea, dragostea

IV. Familia crestină si provocările societătii contemporane

Bibliografie

1. P.F. dr. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Comori ale Ortodoxiei, Trinitas, lasi, 2007.

2. Breck, John, Darul sacru al vietii, Patmos, Alba lulia, 2001.

3. Mladin N., Bucevschi, O., Teologie morală ortodoxă, voi. I-II, Reîntregirea, Alba lulia, 2003.

Bibliografie facultativă

1. Răducă, Vasile, Căsătoria, taină a comuniunii si desăvârsim persoanei, în ST, nr. 3-4/1992.

2. Larchet, Jean-Claude, Terapeutica bolilor spirituale, Sofia, Bucuresti, 2001.

3. Moldovan, Ilie, Iubirea - taina căsătoriei, Alba lulia, 1996.

4. Resceanu, Stefan, Atitudinea Bisericii fată de avort, divort, abandonul de copii, droguri etc, în voi. colectiv Pastoratie si misiune în Biserica Ortodoxă, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galati, 2001.

5. Mantzaridis, Georgios, Morala crestină. Omul si Dumnezeu. Omul si semenul. Pozitionări si perspective existentiale si bioetice, Editura Bizantină, Bucuresti, 2006.

4. Istoria bisericească universală

I. Întemeierea Bisericii si răspândirea Crestinismului prin predica Sfintilor Apostoli

II. Crestinismul în timpul Sfântului împărat Constantin cel Mare. Sinodul I Ecumenic

III. Schisma cea mare:

- cauzele politice si religioase;

- etapele schismei;

- consecintele.

IV. Reforma protestantă:

- cauzele reformei;

- reformatorii: Martin Luther si J. Calvin;

- urmările reformei.

V. Ortodoxia azi. Relatiile interortodoxe si dialogurile ecumenice

Bibliografie

1. Rămureanu, I, Bodogae, T, Sesan, M., Istoria bisericească universală, voi. I, ed. III, EIBMBOR, Bucuresti, 1987, voi. II, EIBMBOR, Bucuresti, 1993.

2. Chifăr, Nicolae, Istoria Crestinismului, voi. I-IV, Trinitas, lasi, 2001-2004.

Bibliografie facultativă

1. Popescu, Teodor M., Geneza si evolutia schismei, in Ortodoxia, XI, nr. 2-3, Bucuresti, 1954.

2. David, Petru I., Ecumenismul. Factor de stabilitate in lumea de astăzi, Gnosis, Bucuresti, 1998.

3. Moraru, Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Dialog teologic si ecumenic, voi. III, tom. 2, EIBMBOR, Bucuresti, 2006.

5. Istoria Bisericii Ortodoxe Române

I. Începuturile vietii crestine pe teritoriul tării noastre: dovezi arheologice, lingvistice, martiri. Primele forme de organizare bisericească: Episcopia Tomisului

II. Întemeierea mitropoliilor din Tara Românească si Moldova:

1. Contextul politic al întemeierii mitropoliilor;

2. Activitatea Mitropolitilor lachint de Vicina si losif Musat.

III. Contributia Bisericii Ortodoxe Românela dezvoltarea culturii si apărarea identitătii nationale: Sfintii mitropoliti Dosoftei, Varlaam, Antim Ivireanul si Mitropolitul Andrei Saguna.

IV. Biserica Ortodoxă Română azi:

- Revirimentul învătământului teologic;

- Religia în scoală;

- Presa bisericească.

Bibliografie

1. Păcurariu, pr. praf. dr. Mircea, istoria Bisericii Ortodoxe Române, EIBMBOR, voi. I-III, Bucuresti, 1991,1994,1997 si editia revizuită, voi. I-II, Trinitas, Iasi, 2004-2006.

2. Moraru, Alexandru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Natiune. Cultură, voi. III, tom. 1, EIBMBOR, Bucuresti, 2006.

3. http://www.patriarhia.ro

Bibliografie facultativă

1. *** Mărturisitori după gratii. SIujitori ai Bisericii în temnitele comuniste, Editura Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului, Cluj-Napoca, 1996.

2. Popescu Emilian, Izvoarele apostolice ale Crestinismului românesc. Sfântul Apostol Andrei, în ST, nr. 1-3/1994.

3. Idem, Crestinismul timpuriu pe teritoriul României. 1. Originile. 2. Bizantul sau Roma?,învoi. Priveghind si lucrând pentru mântuire, Trinitas, lasi, 2000.

4. Manea, Vasile, Preotiortodocsi în închisorile comuniste, Patmos, Alba lulia, 2000.

6. Liturgică

I. Sfânta Liturghie: prezentare istorică si rânduială

II. Sfintele Taine: instituirea si importanta lor în viata crestină

III. Ierurgiile în viata credinciosilor

1. Ierurgii legate de viată

2. Ierurgii legate de moarte

Bibliografie

1. Braniste, Ene, Liturgica specială, EIBMBOR, Bucuresti, 1980.,,

2. Î.P.S. dr. Laurentiu Streza, Tainele de initiere crestină, Trinitas, lasi, 2002.

3. Necuia, Nicolae, Traditie si înnoire în slujirea liturgică, voi. I, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galati, 1996; voi. II, Galati 2001.

7. Misiune crestină si catehetică

I. Mântuitorul lisus Hristos - catehet si pedagog desăvârsit

II. Scopuri si obiective în cadrul catehezei si educatiei religioase

III. Rolul profesorului de religie în păstrarea, transmiterea si apărarea dreptei credinte

IV. Valentele educative ale cultului divin

V. însusirea si trăirea deprinderilor religioase în cadrul orei de religie

VI. Participarea tinerilor la viata liturgică si la activitătile catehetice

VII. Implicatiile pastoral-misionare si educative ale colaborării profesorului de religie cu preotul paroh.


Bibliografie

1. Î.P.S. dr. Daniel, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Dăruire si dăinuire. Raze si chipuri de lumină din istoria si spiritualitatea românilor, ed. a ll-a, Trinitas, lasi, 2005.

2. Bel, Vaier, Misiunea Bisericii în lumea contemporană, P.U.C., Cluj-Napoca, 2002.

3. Călugăr, Dumitru, Catehetica, Renasterea, Cluj-Napoca, 2007.

4. Gordon, Vasile, Biserica si scoala. Analize omiletice, catehetice si pastorale, Christiana, Bucuresti, 2003.

5. Timis, Vasile, Religia în scoală. Valente eclesiale, educationale si sociale, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

Bibliografie facultativă

1. Clement Alexandrinul, Pedagogul, în col. Părinti si Scriitori Bisericesti, voi. 5, traducere, introducere si note de pr. prof. dr. D. Fecioru, Bucuresti, 1982.

2. Irineu, Episcop de Ekaterinburg si Irbit, Educatia religioasă. învătături pentru copii si tineri, Sophia, Bucuresti, 2002.

3. Bria, Ion, Credinta pe care o mărturisim, EIBMBOR, Buc, 1989.

4. Chirilă, loan (coord.), Misiunea Bisericii în Sfânta Sciptură si fn istorie. Renasterea, Cluj-Napoca, 2006.

5. Cucos, Constantin, Educatia religioasă. Repere teoretice si metodice, Polirom, lasi, 1999.

6. Jurca, Eugen, Experienta duhovnicească si cultivarea puterilor sufletesti - Contributii de metodologie si pedagogie crestină, Marineasa, Timisoara, 2001.

7. Necula, Constantin, Sarea pământului, voi. I.Tehnopress, lasi, 2002.

8. Timis, Vasile, Misiunea Bisericii si educatia. Atitudini, interferente, perspective, Presa universitară clujeană, Cluj-Napoca, 2004.

9. Santa Gheorghe, Valorile crestine în educatia morală a adolescentului. Casa Cărtii de Stiintă, Cluj-Napoca, 2004.

10. *** Pastoratie si misiune în Biserica Ortodoxă, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galati, 2001.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind continutul minim al trusei de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară

 

În temeiul art. 500 si 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - (1) În vederea asigurării calitătii actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgentă.

(2) Continutul minim al trusei de urgentă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 16 octombrie 2007.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

CONTINUTUL MINIM

al trusei de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară

 

1. Aparatură si materiale

 

Obligatorii:

 

1.

Tensiometru

1 buc.

2.

Stetoscop

1 buc.

3.

Garou

1 buc.

4.

Fese

3 role

5.

Bandă adezivă

2 role

6.

Solutie polividon-iodafl sau clorhexidină2) pentru tegumente

1 flacon

7.

Perfuzoare pentru solutii cristaline

2 buc.

8.

Canule intravenoase 20 G

2 buc.

9.

Seringi 5 ml sterile

5 buc.

10.

Seringi 10 ml sterile

5 buc.

 

1) Betadine, lodina, lodosept, Poliodine.

2) Hibiscrub, Hibilane, Clorhexin, Desmanol.

 


2. Medicamente

Obligatorii:

 

Nr.

DCI3)

Forma farmaceutică

Cantitate

Observatii

1.

Nitroglicerină4)

 

Sau

Nitroglicerină5)

capsulă 0,5 mg sau capsulă 0,65 mg

sau

1 flacon (40 cp)

1 capsulă sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAS>100 mg Hg. Se poate repeta la 5 minute (3-4 capsule). Atentie la valabilitate (6 luni).

aerosol 0,4 mg/doză

1 flacon (10 g)

2 pufuri sublingual în loc de 1 capsulă de nitroglicerină

2.

Nifedipină6)

tablete sau capsule 10 mg

10 buc.

1 comprimat sau continutul unei capsule sublingual, pentru scăderea TA

3.

Acid acetilsalicilic7)

capsule 500 mg

10 buc.

14 capsulă mestecată, în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut

4.

Furosemid8)

fiole 20 mg/2 ml

10 buc.

IV, pentru reducerea TA

5.

Adrenalină

fiole 1 mg/1 ml

5 buc.

Indicată în cazul socului anafilactic cu iminentă de stop cardiac. Se foloseste numai solutie diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 ml). Se injectează câte 3 ml SC sau intralingual la 5 minute până la obtinerea unei TAS> 90 mm Hg. Calea IV se va folosi numai în situatii extreme sau în conditiile monitorizării ECG (se folosesc aceleasi doze).

6.

Efedrina

fiole 10mg/1ml

5 buc.

5-10 mg IV lent în cazul bradicardiei extreme care nu răspunde la atropină sau al hipotensiunii arteriale

7.

Atropină

fiole 10mg/1ml

5 buc.

Se foloseste solutia diluată cu ser fiziologic (1 fiolă în 10 ml). în caz de bradicardie extremă (<50 bătăi/min) se administrează câte 3 ml sol diluată IV până la obtinerea unui puls>55 bătăi/min.

8.

Hidrocortizon Hemisuccinat9)

flacoane 100 mg, fiole 25mg

2g (20x100 mg

sau 80x25 mg)

Se administrează IV rapid (bolus) în cazul reactiilor alergice acute al crizei astmatice sau al crizei Addisoniene.

9.

Clemastinum10)

sau Prometazină11)

fiole 2mg/1ml

10 buc.

IM sau IV lent în cazul reactiilor alergice

fiole 50mg/2ml

10 buc.

IM în cazul reactiilor alergice. Nu se injectează IV

10.

Cimetidină12)

sau Ranitidină13)

fiole 200 mg/2ml

5 buc.

1 fiolă IV lent asociată antihistaminicelor H1

(clemastinul, prometazină) si Hidrocortizonului în cazul reactiilor alergice grave

fiole 50mg/2ml

5 buc.

11.

Aminofilină”)

fiole 240mg/10ml

2 buc.

1 fiolă IV lent (10 min) pentru tratamentul bronhospasmului

12.

Clorură de sodiu 9%o

fiole 10 ml

5 buc.

Ca solvent

13.

Clorură de sodiu 9%o

pungi 500 ml

2 buc.

Se administrează IV.

Glucoza 10%

pungi 500 ml

1 buc.

Se administrează IV în cazul hipoglicemiilor severe sau dacă alimentatia orală este imposibilă.

14.

Calciu gluconic

fiole 500 mg/5 ml

3f

IV lent în cazul crizelor de hipoglicemie

15.

Ketorolacis)

sau Metamizol16)

fiole 30 mq/1 ml

5 buc.

Oral sau IM ca analqetic

fiole 500 mg/2 ml

10 buc.

Oral sau IM ca analgetic

16.

Drotavertin (NO-SPA)

 

10 buc.

 

17.

Amoxicilinăi?)

cp 500 mg

5 buc.

2 g PO pentru profilaxia infectiilor locale si a endocarditei bacteriene

18.

Clindamicinăis)

cp 150 mg sau 300 mg

4 buc.

600 mg PO pentru profilaxia infectiilor locale si a endocarditei bacteriene

 


3) Denumire chimică internationala (denumirile comerciale, dacă suni diferite de DCI, vor fi listate în subsol, cu majuscule).

4) Nitroglicerina.

5) Maycor nitro spray, Nitromint.

6) Adalat, Cordipin, Corinfar, Nifedipin, Nifadil, Nifelat.

7) Aspirină.

8) Furorese, Lasix.

9) FlebocorBd, Hidrocortizone, Hidrocortizone natriu succinat.

10) Tavegyl.

11) Romergan.

12) Histodil.

13) Zantac.


14) Miofilin.

15) Kelorol, Ketrodol, Toradol.

16) Algocalmin.Analgin, Novalgin.

17) Duomox, E-Mox, Ephamox, Moxilen, Ospamox.

18) Daladn C, Clindamidn, Klindan, Lanacine.

 

Facultative:

 

1.

Butelie de oxigen cu reductor de presiune si sistem de administrare (canulă nazală sau mască)

1 buc.

2.

Balon de resuscitare (autogonflabil) cu mască

1 buc.

3.

Pipă orofaringiană

2 buc. (nr. 3,4)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE”- S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din 13 noiembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(241)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX. 507 din 26 octombrie 2007, s-a decis retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” -S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. Molidului nr. 19, bl. B31, ap. 36, judetul Brasov, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J08/387/21.02.1992, cod unic de înregistrare nr. 1111503, reprezentată legal de domnul Rusu Gheorghe, în calitate de administrator/director general.

Totodată, precizăm că amenda mai sus mentionată nu a fost achitată, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de acest motiv, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din 13 noiembrie 2007 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., domnul Rusu Gheorghe, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care

SE DECIDE:

Art. 1. - Se retrage aprobarea acordată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conducătorului executiv al Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., domnul Rusu Gheorghe, cu domiciliul în municipiul Brasov, Str. Molidului nr. 19, bl. B31, ap. 36, judetul Brasov, în conformitate cu art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


Alt 2. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 1.036.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

În baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptate în sedinta din 13 noiembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(241)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.507 din 26 octombrie 2007 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., s-a decis retragerea autorizatiei de functionare a societătii.

În conformitate cu atributiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială. „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE”- S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. Molidului nr. 19, bl. B31, ap. 36, judetul Brasov, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 08/387/21.02.1992, cod unic de înregistrare nr. 1111503, reprezentatălegal în timpul controlului de domnul Rusu Gheorghe, în calitate de administrator/director general.

Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la punctul de lucru din municipiul Brasov, calea Bucuresti nr. 53, se. B, et. 1, ap. 4, judetul Brasov, si a avut ca obiect verificarea raportărilor si situatiilor financiare transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, coroborat cu verificarea respectării prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si a normelor emise în aplicarea acesteia.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate în Procesul-verbal, semnat cu obiectiuni de către reprezentantul brokerului, încheiat în 2 (două) exemplare, din care un exemplar a fost înregistrat sub nr. 556 din 22 octombrie 2007 la societatea sus-mentionată, celălalt fiind preluat de echipa de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si înregistrat sub nr. 21.553 din 25 octombrie 2007.

În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control, au fost retinute următoarele:

1. Societatea Comercială „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. a înregistrat la oficiul registrului comertului modificări aduse actului constitutiv al societătii, referitoare la înfiintarea a 2 (două) puncte de lucru în orasul Reghin, Piata Petru Maior nr. 4, judetul Mures, si în municipiul Bucuresti, intr. Bitolia nr. 31, sectorul 1, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, societatea încălcând astfel prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, fapt ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Totodată, s-a constatat din analiza documentelor contabile puse la dispozitia echipei de control, respectiv balantele de verificare lunare aferente perioadei ianuarie 2004 - august 2007, că în perioada iulie-decembrie 2006 societatea a utilizat pentru evidentierea în balanta de verificare a veniturilor din activitatea de brokeraj contul „704” în loc de contul „707”, nefiind respectate prevederile art. 2 alin. (1) si ale art. 7 din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, fapt ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Din analiza documentelor prezentate de societate, precum si a celor aflate în evidentele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, a rezultat faptul că:

- raportările anuale, aferente anului 2006, au fost transmise cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

- raportările semestriale, aferente anilor 2006 si 2007, nu au fost depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- raportările trimestriale, aferente trimestrelor I, II, III 2006 si II 2007, nu au fost depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar cele aferente trimestrelor IV 2006 si I 2007 au fost transmise cu întârziere Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

- raportările lunare privind virarea taxei de functionare, aferente lunii ianuarie 2004 si perioadei iunie-decembrie 2004, anilor 2005, 2006 si 2007, nu au fost transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Pentru netransmiterea sau transmiterea cu întârziere a raportărilor anuale, semestriale, trimestriale si a celor lunare privind taxa de functionare, mentionate mai sus, Societatea Comercială. „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), c) si e) si ale alin. (2) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005, cu modificările si completările ulterioare, cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. II, III si IV din Normele privind forma si continutul raportărilor pe caretrebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, ale art. 7 alin. (1) lit. e) din


Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viata, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr 13/2001, cu modificările si completările ulterioare, fapt ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de aceste motive, pentru faptele nelegale retinute în sarcina Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din 13 noiembrie 2007 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a brokerului de asigurare mentionat mai sus, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care

SE DECIDE:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul în municipiul Brasov, Str. Molidului nr. 19, bl. B31, ap. 36, judetul Brasov, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J08/387/21.02.1992, cod unic de înregistrare nr. 1111503, reprezentată legal în timpul controlului de domnul Rusu Gheorghe, în calitate de administrator/director general, conform dispozitiilor art. 35 alin. (7), coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru faptele prevăzute în prezenta decizie.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „EXCELSIOR - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „EXCELSIOR- BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 1.037.