MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 867         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.026. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, din Administratia Natională a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.506. - Hotărâre privind abilitarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

1.510. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României la bugetul Scolii internationale de la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă scolarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate

 

1.517. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

1.518.- Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

1.524. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a organizatiei nonprofit „DeSales University” din Statele Unite ale Americii

 

1.525. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

974. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea Listei resurselor genetice animale în stare critica, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare în anul 2007, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 767/2007

           

1.329. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru modificarea si înlocuirea anexelor nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.040. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru functionari publici cu statut special,

cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, din Administratia Natională a Penitenciarelor - Ministerul Justitiei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.026.


*) Anexele nr. 1-3 se comunica institutiilor interesate.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abilitarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative de a gestiona fondurile

acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”

 

Având în vedere:

- dispozitiile Deciziei 435/2007/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisantilor tărilor terte pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/435/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2007;

- dispozitiile Deciziei 573/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european pentru refugiati pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”, precum si de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (2007/573/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;

- dispozitiile Deciziei 574/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/574/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L144 din 6 iunie 2007;

- dispozitiile Deciziei 575/2007/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/575/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L144 din 6 iunie 2007,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se abilitează Ministerul Internelor si Reformei Administrative să gestioneze fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii”.

Art. 2. - Cadrul general pentru planificarea strategică si financiară, gestionarea, implementarea si auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea si gestionarea fluxurilor migratorii” se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.506.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare anuale a României la bugetul Scolii internationale

de la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă scolarizării copiilor

personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României la bugetul Scolii internationale de la Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă scolarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate.

(2) Nivelul contributiei financiare anuale se stabileste prin bugetul anual al Scolii internationale de la SHAPE, potrivit procedurilor prevăzute în Memorandumul de întelegere cu privire la Acordul dintre Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Belgia privind înfiintarea si functionarea

Scolii internationale de la SHAPE, încheiat la Bruxelles la data de 13 iulie 1976.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei financiare prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Ministerului Apărării.

Art. 3. - Personalul pentru care se suportă contributia prevăzută la art. 1 nu beneficiază de cheltuielile de scolarizare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 317/2006 privind aprobarea plătii cheltuielilor de scolarizare pentru copiii aflati în întretinerea personalului din Ministerul Apărării Nationale trimis în misiune permanentă în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.510.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii

aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova - având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESC U-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.517.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Nr.

de identificare

atribuit de

Ministerul

Finantelor

Publice

Persoana juridică

la care se afla în administrare

constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Padoc vară, comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812, judetul Prahova

121.378

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Schelet metalic, plăci azbociment Valoare de inventar = 964 lei

2.

Fanar, comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812, judetul Prahova

121.379

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Schelet lemn, zidărie Valoare de inventar = 2 lei

3.

Gard plasă sârmă, comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812, judetul Prahova

121.385

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Prahova

Plasă sârmă, metal Valoare de inventar = 1 leu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 7.124 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul ,Alte transferuri”, pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămâne afisate până la finalizarea procedurii de despăgubire.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.518.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de călre Compania Nationala de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinata de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN1

km 8+100 - km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii

rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorialâ

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-econornice

 

 

 

 

Suprafata

rezultată

din acte

(m2)

Suprafata

rezultată din

măsurători (m2)

Suprafata

constructiilor

(m2

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ilfov

Otopeni

716/1

5.500

830,00

 

Societatea Comercială Frisomat - S.R.L.

2.

Ilfov

Otopeni

3286/1

18.000

136,00

 

Niculae Constantin

3.

Ilfov

Otopeni

1856/1

6.000

1.144,00

 

Societatea Comercială Petrom - S.A.

4.

Ilfov

Otopeni

3481/1

5.400

474,00

 

Societatea Comercială BINAR IMPEX - S.R.L.

5.

Ilfov

Otopeni

1636/1

4.000

731,00

 

Societatea Comercială ROMPAK - S.R.L.

6.

Ilfov

Otopeni

762/6/1

675

39,00

 

Societatea Comercială Sorceti International - S.A.

7.

Ilfov

Otopeni

3977/1

2.520

154,00

 

Societatea Comercială Seventeen Cosmetics Trading - S.R.L.

8.

Ilfov

Otopeni

3976/1

2.504

279,00

 

Sintion Angela StaffendtAna

9.

Ilfov

Otopeni

.5/1

10.000

381,00

 

Societatea Comercială Omnitron Trading - S.R.L.

10.

Ilfov

Otopeni

71/1

8.650,25

339,00

 

Societatea Comercială Monalisa Investments - S.R.L.

11.

Ilfov

Otopeni

707/2/2/1

2.245,13

195,00

 

Societatea Comercială LUKOIL DOWNSTREAM - SRL.

12.

Bucuresti

Sectorul 1

20471/1

10.000

1.053,00

 

Ulmeanu Camelia Nicoleta

13.

Bucuresti

Sectorul 1

13209/1/1

341,14

188,16

 

Miu Jenica

14.

Bucuresti

Sectorul 1

15914/1

508

64,00

 

Potică Vasilica

15.

Bucuresti

Sectorul 1

9853/2/1

2.822,1

866,00

 

Nistorescu Anca-Mariana

16.

Bucuresti

Sectorul 1

9853/4/1

538,91

99,00

 

Nistorescu Anca-Mariana

17.

Bucuresti

Sectorul 1

9853/3/1/1

1.385,55

873,00

 

Nistorescu Anca-Mariana

18.

Bucuresti

Sectorul 1

22683/1

27.864

6.892,00

 

Societatea Comercială Arabesque - S.R.L.

19.

Bucuresti

Sectorul 1

12477/15/1

1.389,08

93,00

 

Bălăsoiu Adrian si Mariana; Prelipceanu Stefan-Sorin si Prelipceanu Ludmila Ioana; Vezure Nicolae si Vezure Florica; Ciobanu Marian si Ciobanu Mariana-Lucia; Pătrascu Niculae si Gruin Smaranda, Ciaciu Constantin si Ciaciu Pepa, Tănase Vasile si Tănase Rozalia; Rotaru loan si Rotaru Mariana Consuiela; Stirbu lacob Sandra Raluca si Stirbu lacob Constantin Cătălin; Nicolae Dana; Popa Aurelia si Popa Cristian Florin; Popa Ioana Mădălina

Total suprafată expropriată m2:

14.830,16

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a organizatiei nonprofit „DeSales University” din Statele Unite ale Americii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a organizatiei nonprofit „DeSales University”, persoană juridică de drept privat, de nationalitate americană, fără scop patrimonial, cu sediul în Pennsylvania, localitatea Center Valley, 2755 Station Avenue, Lehigh County, cod postal 18034-9565, Statele Unite ale Americii.

Art. 2. - Organizatia nonprofit „DeSales University” are ca scop educarea si pregătirea tinerilor în domeniile autorizate de autoritătile competente.

Art. 3. - În România, organizatia nonprofit „DeSales University” va functiona prin intermediul unei reprezentante fără personalitatejuridică, cu sediul în România, municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 1B, etajul 13, camera 308, sectorul 1.

Art. 4. - Organizatia nonprofit „DeSales University”, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

tălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.524.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sansc.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Attila-Zoltán Cseke

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.525.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

 

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridica

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul

Bucuresti,

Calea Victoriei

nr. 218, sectorul 1

 

 

Regia Autonomă

„Administratia

Patrimoniului

Protocolului de Stat”

 

 

Ministerul Muncii,

Familiei si Egalitătii

de Sanse

 

 

1. Subsol:

Corp A:

- suprafata construită: 424,5 m2

- suprafata utilă: 420,3 m2

2. Parter: Corp A:

- suprafata construită: 1.050 m2

- suprafata utilă: 919,6 m2 Corp B:

- suprafata construită: 170 m2

- suprafata utilă: 142,5 m2

3. Etaj 1: Corp A:

- suprafata construită: 870,5 m2

- suprafata utilă: 744,3 m2 Corp B:

- suprafata construită: 256,5 m2

- suprafata utilă: 222,44 m2

4. Etajele 2, 3, 4 si 5: Corp A:

- suprafata construită: 870,5x4 = 3.482 m2

- suprafata utilă: 781,5x4 = 3.126 m2 Corp B:

- suprafata construită: 256x4 = 1.024 m2

- suprafata utilă: 222x4 = 888 m2

5. Etaj 6: Corp A:

- suprafata construită: 368,5 m2

- suprafata utilă: 339,5 m2 Corp B:

- suprafata construită: 43,5 m2

6. Etaj 7: Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 289,39 m2

7. Etaj 8: Corp A:

- suprafata construită: 315,13 m2

- suprafata utilă: 283,52 m2

8. Pod: Corp A:

- suprafata construită: 119,26 m2

- suprafata utilă: 100,15 m2

Terenul aferent: conform extrasului de carte

funciară: lot 1 parcelele P1/1 si P1/2 = 1.947,26 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană

a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. I), coroborat cu art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1 - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias, pentru ciclul complet de înmagazinare 2007-2008, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute în anexa nr. 1 nu contin TVA.

Art. 2. - Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare aprilie 2007-martie 2012, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Regularizarea veniturilor aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza venitului total si a venitului total reglementat, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1 alin. (3) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 185/2007 privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 274/2006, nr. 275/2006 si nr. 284/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2007.

Art. 5. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz” - S.A. Medias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 53.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2007-2008

 

Denumirea depozitului

U.M.

Societatea Natională

de Gaze Naturale

„Romgaz” - S.A. Medias

Componenta fixă pentru rezervarea capacitătii

lei/1.000 mc/ciclu complet de înmagazinare

50,79

Componenta volumetrică pentru injectia gazelor naturale

lei/1.000 mc

12,28

Componenta volumetrică pentru extractia gazelor naturale

lei/1.000 mc

29,04

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURILE TOTALE

si veniturile totale reglementate aferente primului an al celei de-a doua perioade de reglementare aprilie 2007-martie 2012

 

Denumirea depozitului

U.M.

Sârmăsel

Ghercesti

Urziceni

Bălăceanca

Bilciuresti

Cetatea de Baltă

Capacitatea operatională

Milioane mc

720

150

220

44

1311

157,8

Venitul total aferent primului an al perioadei de reglementare (VT0)

Mii lei

35.768,100

29.846,729

21.606,441

7.361,105

115.201,542

12.053,788

Venitul total reglementat aferent primului an al perioadei de reglementare (VBo)

Mii lei

33.875,964

28.754,561

20.505,690

6.951,683

111.218,649

11.168,500

Rata de crestere a eficientei economice pentru perioada de reglementare

%

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea Listei resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare în anul 2007, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 767/2007

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2005 privind finantarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea si utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,

văzând Adresa nr. 58 din 9 octombrie 2007 a Asociatiei Nationale a Crescătorilor de Caprine din România, precum si Referatul de aprobare nr. 290.865/2007 al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I - Lista resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de disparitie si a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de conservare în anul 2007, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 767/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2007, se modifică după cum urmează: - La specia caprine, rasa Carpatină, pozitia a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„2

Aldea Ion Cristian

Str. Sf. Constantin nr. 24, ap. 4, sectorul 1, Bucuresti

Bucuresti

187”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 974.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si înlocuirea anexelor nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005

 

În temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 si 825 bis din 13 septembrie 2005, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007. Nr. 1.329.

 

ANEXA Nr.1

(Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

Consiliul Judetean .....................................................................

Primăria (autoritatea căreia îi apartine agentul constatator)

 

PROCES-VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiilor

Nr............., încheiat astăzi,..................

 

1. Subsemnatul,...........................................................în calitate de.......................................în baza legitimatiei de control nr....................................................., eliberată de......................................................................................................., în urma controlului efectuat astăzi ..............................................................................................,ora............, la sediul/santierul am constatat următoarele: ...............................................................................................................................................................

2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ............................................... si se sanctionează cu amendă contraventională, astfel:

a) conform art.........alin........lit......., -de la........................lei până la..............................lei;

b) conform art.........alin........lit......., -de la.........................lei până la..............................lei;

c) conform art.........alin........lit......., - de la........................lei până la.............................lei:

Total amendă - de la........................ lei până la.............................lei;

3. De săvârsirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:

a) persoana fizică dl (dna),......................................., cu domiciliul în........................................................................, str. ........................................... nr............., bl..........sc ........., et. ..........ap. .........judetul................................................. sectorul......C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria ................... nr. ........................, eliberat(ă)/emis (ă) de politia/statul .................................................... la data de........................................., tichet de înscriere a contraventiilor seria...........nr...................(pentru cetăteni străini), în calitate de..........................................................................................;

b) persoana juridică .............................................................................................., înmatriculată la registrul comertului cu nr.........................., cod fiscal nr. ................................................., cu sediul în..................................................., str. ...........................................................nr..............bl........., sc..........et.........., ap.......... judetul.........................................................sectorul..........., reprezentată de dl (dna).................................................................

în calitate de/având functia de .........................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria............nr....................., eliberat(ă)/emisde politia/statul....................................... la data de.........................................................tichet de înscriere a contraventiilor seria...........nr........................................... (pentru cetăteni străini).

4. Subsemnatul(a),................................., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate seria..........nr.......... eliberat(ă)de................la data de.............., domiciliat (domiciliată) în........, str.........................nr......., bl......., sc......., et........ap............judetul/sectorul............................................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de martor, declar că numitul, ........................................................................................., nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

5. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) .........................................................................................................................................

b) Obiectiuni ale contravenientului...............................................................................................................................

 

Agent constatator,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Contravenient,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Martor,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

 

6. Potrivit prevederilor art. 31 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, continând rezolutia de aplicare a sanctiunii si „înstiintarea de plată”, si s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr..........din....................

 

Agent constatator,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Contravenient,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Martor,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

 

7. Rezolutie de aplicare a sanctiunii

Tinând seama de faptele săvârsite, constatate si consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatul,...........................................în calitate de........................................................................., aplic următoarele sanctiuni:

(functia si denumirea organului de control căruia îi apartine agentul constatator)

- pentru fapta consemnată la lit. a) - amendă în valoare de....................lei (adică..................................);

- pentru fapta consemnată la lit. b) - amendă în valoare de.....................lei (adică..................................);

- pentru fapta consemnată la lit. c) - amendă în valoare de.....................lei (adică...................................)

TOTAL amendă în valoare de....................lei (în cifre)  (adică..................................) (în litere)

 

si dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri:.....................................................................................................................

Măsurile dispuse se vor realiza până la data de........................................................contravenientul având obligatia de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligatii în termenul stabilit.

8. Înstiintare de plată

a) Contravenientul urmează să achite suma totală de....................................................lei la C.E.C. sau la Directia trezorerie si contabilitate publică în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac 100% venit la bugetul local.

b) Contravenientul are obligatia să predea copia chitantei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la  adresa .................................. situată în................................................................................(organului de control căruia îi apartine agentul constatator),

str.....................................nr.............judetul/sectorul.......................................................telefon ...........................

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.

 

Consiliul judetean .............................................................

Primăria (autoritatea căreia îi apartine agentul constatator)

.............................................................

(organul de control/functia)

.............................................................

(numele si prenumele, semnătura)

LS.

 

Am primit un exemplar.

Contravenient ..............................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7

la normele metodologice)

 

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

Inspectoratul Teritorial în Constructii..............................................

Inspectoratul Judetean în Constructii..........................................

(autoritatea căreia îi apartine agentul constatator)

Seria......nr.

 

PROCES-VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiilor

încheiat astăzi...................

 

1. Subsemnatul.............................................................., în calitate de..................................................în baza legitimatiei de control nr......................., eliberată de....................................................................., în urma controlului efectuat astăzi,.........................., ora............, la  sediul/santierul ..................................................................................................... am constatat următoarele:  ...............................................................................................

2. În conformitate cu prevederile..................................................................................., aceste fapte constituie contraventii la normele legale privind ............................................................................................................................ si se sanctionează cu amendă contraventională, astfel:

- conform art.........alin........lit......., -de la........................ lei până la.............................lei; si se aplică o amendă de ...........................................lei

- conform art. ........alin. .......lit......., -de la........................ lei până la.............................lei;

si se aplică o amendă de...........................................lei

- conformări.........alin........lit......., - de la........................lei până la.............................lei;

si se aplică o amendă de...........................................lei

- conformări.........alin........lit......., - de la........................lei până la.............................lei;

si se aplică o amendă de...........................................lei.

3. De săvârsirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:

a) persoana fizică dl (dna).............................................................cu domiciliul în.................................................., str. ...................................nr............., bl........., sc........., et.........., ap......... judetul................................................, sectorul....., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria ............. nr........................., eliberat(ă)/emis (ă)de  politia/statul  ..............................................................  la data de........................................., tichet de înscriere a contraventiilor seria...........nr............................(pentru cetăteni străini), în calitate de...........................................................................................................................;

b) persoana juridică............................................................................................înmatriculată la registrul comertului cunr..............................................., cod fiscal nr. ................................cu sediul în......................................................................, str. ........................ nr.........., bl. ..., sc......, et....., ap........., judetul........................................................, sectorul..........., reprezentată de dl (dna)................................................, în calitate de/având functia de..................................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate/pasaportului seria..........nr...................., eliberat(ă)/emisde politia/statul............................................................la data de......................................., tichet de înscriere a

contraventiilor seria...........nr...................(pentru cetăteni străini).

4. Subsemnatul (a), ........................., posesor (posesoare) al/a buletinului/cărtii de identitate seria..........nr............, eliberat(ă) de....................................la data de.............., domiciliat (domiciliată) în..........., str.............................nr......., bl......., sc......., et......., ap..........., judetul/sectorul  ...................................., C.N.P. ...................., în calitate de martor, declar că numitul,  ................................................................, nu este de fată/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

Agent constatator,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Contravenient,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

Martor,

……………………………

(numele si prenumele, semnătura)

 

5. a) Alte mentiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.)..........................................................................................................................................

b) Obiectiuni ale contravenientului.

6. Rezolutie de aplicare a sanctiunii

Având în vedere faptele săvârsite, se aplică contravenientului, în conditiile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, o amendă contraventională în valoare totală de........................lei si în conformitate cu prevederile legale se dispun următoarele măsuri:...............................................

Măsurile dispuse se vor realiza până la data de......................................................, contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în termenul stabilit.

7. Înstiintare de plată:

- Contravenientul urmează să achite suma totală de..........................................................lei la C.E.C. sau la Directia trezorerie si contabilitate publică în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac 100% venit la bugetul de stat.

- Contravenientul are obligatia să predea copia chitantei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial/Judetean în Constructii.................................., situat în ........................................, str.  .................... nr............ judetul/sectorul  ...................... telefon ......................

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.

8. Potrivit prevederilor art. 31 si 32 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificările si completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia.

9. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, continând rezolutia de aplicare a sanctiunii si „Înstiintarea de plată”, si s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afisare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. ............din......................

 

Agent constatator, (numele si prenumele, semnătura)

Contravenient, (numele si prenumele, semnătura)

Martor,

(numele si prenumele, semnătura)

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale

„M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, În temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 22 noiembrie 2007, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.495 din 18 octombrie 2007 privind controlul inopinat efectuat ia Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara, Aleea Otelarilor nr. 4, bl. P3, sc. A, parter, ap. 4, judetul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr. J20/1632/2005, cod unic de înregistrare 18063451, reprezentată legal în timpul controlului de domnul loan Dan, în calitate de administrator, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

1. Ca urmare a demisiei domnului Iliescu Marian - director executiv, înregistrată la Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L. sub nr. 10 din 28 aprilie 2006, din data de 1 mai 2006, societatea nu a mai avut conducător executiv. De altfel, societatea nu si-a îndeplinit obligatia de a comunica această situatie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Fapta sus-mentionată încalcă prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. h) si i)si ale art. 4 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare.

2. Raportările (anuale, semestriale, trimestriale, lunare):

- raportările semestriale, aferente semestrului I 2006 (la 30 iunie 2006), au fost depuse la Directia Generală a Finantelor Publice Hunedoara fără viza Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, încălcându-se astfel prevederile Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.118/2005, si ale Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.594/2006;

- raportările trimestriale, aferente:

- trim. III 2006 nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) si c) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor raportări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supravegherea Asigurărilor nr. 3.117/2005;

- trim. IV 2006 au fost transmise cu întârziere prin Adresa nr. 4/07.03.2007;

- trim. I si II 2007 nu au fost transmise, încălcându-se art. 3pct. III din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006;

- raportările lunare privind virarea taxei de functionare, de la data autorizării si până la data controlului, nu au fost depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel, societatea nu a respectat prevederile art. 4 alin. (1) lit. e)si alin. (2) din Normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.117/2005 si ale art. 3 pct. IV din Normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006.

Faptele sus-mentionate constituie contraventii, conform art. 39 alin. (2) lit. a), f) si I) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Polita de asigurare de răspundere civilă profesională:

La data autorizării, Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L. a detinut polită de răspundere civilă seria BK nr. 1642/04.11.2005, încheiată la Societatea Comercială „Asirom” - S.A. - Sucursala Hunedoara:

- limita răspunderii: 450.000 de euro/eveniment si 750.000 de euro/perioada asigurată;

- perioada asigurată: 5.11.2005-4.11.2006;

- modalităti de plată: în 4 rate.

întrucât societatea nu a achitat ratele III si IV, începând cu data de 4 mai 2006, polita nu a mai fost în vigoare.

Totodată, societatea avea obligatia, la data de 1 ianuarie 2006, să majoreze limitele de răspundere ale politei, de la 450.000 de euro la 750.000 de euro/eveniment, respectiv de la 750.000 de euro la 1.000.000 de euro/perioada asigurată, conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. c) coroborate cu art. 7 lit. a) din Normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Se constată că, începând cu data de 4 mai 2006 si până la data controlului, Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a avut încheiată polită de răspundere profesională, fapt ce contravine prevederilor art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările si completările ulterioare, si constituie contraventie, conform art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

SE DECIDE:

Art. 1. - Se retrage autorizatia de functionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Hunedoara, Aleea Otelarilor nr. 4, bl. P3, sc. A, parter, ap. 4, judetul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Hunedoara sub nr. J20/1632/2005, cod unic de înregistrare 18063451, reprezentată legal în timpul controlului de domnul loan Dan, în calitate de administrator.

Art. 2. - Societătii Comerciale „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Societatea are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „M.V.D. Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 1.040.