MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 870         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.470. - Hotărāre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, īn conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

15. - Ordin pentru punerea īn aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008

 

ACTE ALE BĆNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

15. - Normă privind declararea zilei de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară si criteriile de desfăsurare a compensării multilaterale a plătilor pe suport hārtie efectuate cu instrumente de plată de debit īn perioada sfārsitului de an 2007

 

32. - Circulară privind rata dobānzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite īn euro īncepānd cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2007

 


HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Hotărārea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

 

1. Art.1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (denumită īn continuare ordonantă de urgentă):

 

Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul general si principiile administrării datoriei publice.

 

Norme metodologice:

1.1. Prin administrarea datoriei publice se īntelege ansamblul operatiunilor privind dimensionarea, structurarea, contractarea si derularea datoriei publice guvernamentale, incluzānd refinantarea/rambursarea, modificarea caracteristicilor, īnregistrarea si raportarea acesteia, precum si administrarea riscurilor aferente datoriei publice guvernamentale si ansamblul operatiunilor de autorizare si monitorizare a datoriei publice locale.

 

2. Art. 2 lit. d) si e) din ordonanta de urgentă:

Īn īntelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autorizare bugetară permanentă - autorizarea Guvernului de a asigura permanent surse īn bugetul de stat aferente plătii ratelor de capital, dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente datoriei publice guvernamentale, conform prevederilor legale īn vigoare;

b) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări- organismul care avizează conditiile financiare privind emiterea de garantii de stat, precum si acordarea de subīmprumuturi sub forma unor obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, ale cărui componentă si competente se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

c) datorie publică - totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale;

d) datorie publică guvernamentală - totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă;

e) datorie publică locală - totalitatea obligatiilor unitătilor administrativ-teritoriale, la un moment dat, provenind din finantările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către autoritătile administratiei publice locale, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

f) fond de risc - fondul constituit la Ministerul Economiei si Finantelor si la nivelul unitătii administrativ-teritoriale de către autoritătile administratiei publice locale, din comisioanele īncasate de la subīmprumutati/garantati de Guvern, respectiv de la garantatii de către autoritătile administratiei publice locale, precum si din alte surse prevăzute de lege;

g) garantat- persoana juridică pentru care se prevede că rambursarea finantării garantate de stat să se facă din veniturile proprii, fără a afecta bugetul de stat, sau, īn cazul garantiilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale, precum si din veniturile operatorilor economici si serviciilor publice din subordinea unitătilor admnistrativ-teritoriale care beneficiază de garantiile acordate de către acestea, pentru care se prevede ca rambursarea să se facă din surse proprii;

h) garantie - angajamentul asumat īn numele si īn contul statului de către Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, sau de către unitătile administrativ-teritoriale, prin autoritătile administratiei publice locale, īn calitate de garant, de a plăti la scadentă obligatiile neonorate ale garantatului, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă;

i) serviciul datoriei publice - totalitatea sumelor reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice provenind din finantările rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de către Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, sau de către unitătile administrativ-teritoriale prin autoritătile administratiei publice locale pentru o perioadă determinată;

j) subīmprumut - finantare rambursabilă angajată de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor si transferată către subīmprumutat prin acordul de īmprumut subsidiar;

k) subīmprumutat- persoana juridică care beneficiază de īmprumuturi angajate de Ministerul Economiei si Finantelor si a căror rambursare se asigură exclusiv din veniturile proprii ale acesteia, fără a afecta bugetul de stat sau īn cazul unitătilor administrativ-teritoriale se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale.

 

Norme metodologice:

2.b) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări-examinează si avizează emiterea de garantii de stat pentru īmprumuturile contractate de operatorii economici si unitătile administrativ-teritoriale si subīmprumuturile acordate acestora de Ministerul Economiei si Finantelor.

2.c) Datorie publică reprezintă totalitatea obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale si locale, care pot fi exprimate īn moneda natională si īn valută. īn scopul evaluării datoriei publice a Romāniei, orice obligatie exprimată īn valută este calculată īn monedă natională, utilizāndu-se cursul valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei valabil īn ultima zi din perioada pentru care se face raportarea.

2.d) Datoria publică guvernamentală este alcătuită din datoria publică guvernamentală directă si datoria publică guvernamentală garantată.

Datoria publică guvernamentală directă reprezintă totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantările rambursabile angajate pe baze contractuale de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (denumită īn continuare ordonantă de urgentă), inclusiv cele contractate de autoritătile administratiei publice centrale pānă la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Datoria publică guvernamentală garantată reprezintă totalitatea obligatiilor statului la un moment dat, provenind din finantările rambursabile garantate de Guvern prin Ministerul Economiei si Finantelor, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, exclusiv cele contractate de autoritătile administratiei publice centrale pānă la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

2.e) Datoria publică locală este alcătuită din datoria publică locală directă si datoria publică locală garantată.

Datoria publică locală directă reprezintă totalitatea obligatiilor unitătilor administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finantările rambursabile angajate direct de către acestea, pe baze contractuale, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Datoria publică locală garantată reprezintă totalitatea obligatiilor unitătilor administrativ-teritoriale la un moment dat, provenind din finantările rambursabile garantate de către acestea, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale Legii nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

3. Art. 3 din ordonanta de urgentă:

(1) īn procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor are ca obiectiv asigurarea necesitătilor de finantare guvernamentală īn conditiile minimizării costurilor pe termen lung si limitării riscurilor implicate;

(2) Instrumentele utilizate de Ministerul Economiei si Finantelor īn scopul atingerii obiectivelor privind administrarea datoriei publice guvernamentale se stabilesc prin norme emise īn aplicarea prezentei ordonante de urgentă. La definirea instrumentelor de datorie se vor avea īn vedere reglementările īn materie ale institutiilor europene abilitate;

(3) Īn cazul operatiunilor de administrare a riscurilor aferente obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor poate īncheia acorduri cu institutiile financiare, īn vederea utilizării de instrumente specifice, care pot prevedea compensarea bilaterală a obligatiilor rezultate īntre părtile participante, astfel īncāt să rezulte periodic o singură obligatie finală netă a uneia dintre părti, īn conformitate cu legislatia īn materie īn vigoare si īn baza normelor emise īn aplicarea prezentei ordonante de urgentă;

(4) Ministerul Economiei si Finantelor elaborează cu consultarea Băncii Nationale a Romāniei strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pe care o īnaintează spre aprobare Guvernului si spre informare Parlamentului Romāniei; strategia este revizuibilă anual sau ori de cāte ori conditiile de piată si/sau necesitătile de finantare o impun;

(5) Veniturile, respectiv cheltuielile rezultate īn urma efectuării operatiunilor de administrare a datoriei publice guvernamentale, īn conformitate cu prevederile alin. (1), reprezintă venituri, respectiv cheltuieli ale bugetului de stat sau ale bugetului trezoreriei statului.

 

Norme metodologice:

3.1. Ministerul Economiei si Finantelor este singurul administrator al datoriei publice guvernamentale, directă si garantată, īn lei si īn valută, si are, pentru īndeplinirea acestui scop, autoritatea de a īntreprinde următoarele:

a) estimează si asigură necesarul de lichiditate si disponibilităti bănesti pentru realizarea la timp si īn conditii de sigurantă a cheltuielilor bugetare;

b) administrează datoria publică guvernamentală, inclusiv costurile si riscurile asociate, tinānd cont de evolutia pietelor financiare interne si externe, astfel īncāt, pe termen lung, să se minimizeze costurile aferente, prin acceptarea unor riscuri limitate;

c) stabileste, tinānd cont de contextul si de perspectivele macroeconomice, precum si de conditiile si perspectivele pietelor financiare, strategia, instrumentele si caracteristicile datoriei publice guvernamentale;

d) īn procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale, mentine īn permanentă relatii cu institutiile financiare interne si externe, cu mediile investitionale si cu agentiile internationale de rating si monitorizează factorii care pot influenta conditiile derulării eficiente si īn sigurantă a operatiunilor specifice;

e) elaborează anual Contul general al datoriei publice, ca anexă la Contul general anual de executie a bugetului de stat.

3.2. Instrumentele de datorie utilizate pentru administrarea datoriei publice guvernamentale pot fi emise si/sau utilizate doar de către Ministerul Economiei si Finantelor, fiind denominate īn lei si/sau īn valută, prin accesarea pietelor financiare interne si externe, după cum urmează:

3.2.1. Instrumentele de datorie publică guvernamentală ce pot fi contractate, nefiind īnsă limitate la acestea, sunt:

a) titlurile de stat, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populatie nerăscumpărate la scadentă si transformate īn certificate de depozit;

b) īmprumuturile de la institutii financiare romānesti sau străine;

c) īmprumuturile de la guverne si agentii guvernamentale străine, institutii financiare internationale sau de la alte organizatii internationale;

d) īmprumuturi temporare din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului;

e) instrumente structurate, cum ar fi credite furnizor;

f) leasing financiar;

g) instrumente de cash management (atragere de depozite, operatiuni repo si altele asemenea);

h) scrisori de garantie de stat.

3.2.2. Instrumentele de datorie pot fi contractate pe termen scurt (durata de rambursare nu depăseste un an), pe termen mediu (durata de rambursare este mai mare de un an, dar nu depăseste 5 ani) si pe termen lung (durata de rambursare depăseste 5 ani).

3.2.3. Datoria contractată pānă la momentul intrării īn vigoare a ordonantei de urgentă de către ordonatorii principali de credite fără garantia statului sau de către operatorii economici, īn baza scrisorilor de confort pentru care rambursarea se efectuează din surse proprii si īn completare din bugetul de stat, se īnregistrează īn registrul datoriei publice.

3.2.4. Īn scopul contractării datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor mentionate la pct. 3.2.1. lit. b), e) si f), Ministerul Economiei si Finantelor alege institutia/institutiile finantatoare īn conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind achizitiile publice; īn cazul emisiunilor de titluri de stat, prin licitatie, conform regulamentelor si procedurilor specifice pietei titlurilor de stat; īn cazul īmprumuturilor bilaterale de la institutii financiare, selectia se realizează prin transmiterea de cerere de ofertă către institutiile financiare si/sau publicarea cererii de ofertă pe web-site-ul Ministerului Economiei si Finantelor; īn cazul emisiunilor de titluri de stat pe pietele internationale, selectia se realizează doar după aprobarea īn Guvern a emisiunii, pe baza transmiterii de cerere de ofertă către institutii financiare si/sau publicarea cererii de ofertă pe web-site-ul Ministerului Economiei si Finantelor; īn cazul īmprumuturilor pe termen scurt īn cadrul operatiunilor de cash management, selectia se poate realiza pe bază de anunturi transmise prin mijloace de comunicatie (e-mail securizat, fax etc.) sau prin alte metode, conform legislatiei privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

3.2.5. Īn functie de tipul instrumentului ales si de complexitatea procedurii de selectie, Ministerul Economiei si Finantelor poate emite norme privind procedura de selectie a institutiei finantatoare, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor, astfel īncāt transparenta, durata si siguranta procesului de contractare a finantării rambursabile să fie adecvate caracteristicilor specifice ale pietelor accesate si să conducă la executarea eficientă a operatiunilor respective.

3.2.6. Pentru administrarea riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să facă următoarele operatiuni, fără a se limita la acestea:

a) swap-uri valutare, contracte futures, optiuni si alte operatiuni specifice de administrare a riscului valutar;

b) contracte forward, swap-uri pe rata dobānzii, optiuni si alte operatiuni specifice de administrare a riscului de dobāndă;

c) operatiuni de administrare a serviciului datoriei publice guvernamentale prin refinantarea datoriei scadente si/sau rambursarea anticipată a unei datorii existente nescadente, incluzānd modificarea conditiilor aferente datoriei existente prin operatiuni de răscumpărare anticipată a titlurilor de stat, de preschimbare a acestora cu titluri de stat noi, de preschimbare a unor instrumente cu alte instrumente de natura datoriei publice guvernamentale, precum si alte operatiuni;

d) operatiuni de administrare a riscului de credit aferent portofoliului de datorie guvernamentală prin acordarea/perceperea de garantii/colaterale celorlalte părti cu care īncheie contracte/acorduri īn procesul de administrare a datoriei publice guvernamentale.

3.2.7. Definitiile si conditiile de utilizare a instrumentelor mentionate la pct. 3.2.1 si 3.2.4 se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

3.3.1. Īn scopul realizării operatiunilor de administrare a riscurilor asociate obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale, Ministerul Economiei si Finantelor poate īncheia cu institutii financiare contracte/acorduri-cadru (acorduri ISDA) care nu generează obligatii financiare pentru părtile semnatare, dar care stipulează conditiile generale īn care se vor desfăsura operatiunile īntre părti.

3.3.2. Acordurile mentionate la pct. 3.3.1 definesc si reglementează operatiunile de compensare bilaterală (netting), care presupun compensarea, pānă ia obtinerea unei sume nete (off-set), convertită īntr-o singură valută, a valorilor unor drepturi sau obligatii de plată rezultate īntre Ministerul Economiei si Finantelor si institutiile financiare cu care se īncheie acordurile/contractele financiare pentru administrarea datoriei guvernamentale si/sau de administrare a riscurilor aferente obligatiilor de natura datoriei publice guvernamentale.

3.3.3. Īn baza acordurilor īncheiate cu institutiile financiare, prevăzute la pct. 3.3.2, Ministerul Economiei si Finantelor poate utiliza instrumente financiare derivate (swap-uri valutare, de rată a dobānzii, contracte forward sau futures, optiuni etc.) pentru asigurarea riscurilor specifice unor obligatii de natura datoriei guvernamentale existente si/sau viitoare fără a mai fi necesară o selectie prealabilă a institutiei financiare care va oferi instrumentul ales.

3.3.4. Instrumentele financiare derivate, utilizate īn conformitate cu pct. 3.3.2, pot genera schimbarea fluxurilor de numerar pentru obligatiile de natura datoriei publice guvernamentale existente si/sau viitoare, ele fiind strāns legate de aceste obligatii-suport. Definitiile si conditiile de utilizare pentru aceste instrumente se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

3.4.1. Strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale prezintă obiectivele referitoare la managementul datoriei publice pe termen mediu, precum si instrumentele care vor fi utilizate īn scopul atingerii acestor obiective, tinānd cont de evolutiile si perspectivele macroeconomice si cele aferente pietelor financiare pe perioada acoperită.


3.4.2. Pānă la sfārsitul anului 2007 va fi elaborată, supusă aprobării Guvernului si transmisă spre informare Parlamentului prima strategie pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale, care va acoperi perioada 2008-2010.

3.4.3. Strategia privind administrarea datoriei publice guvernamentale poate fi revizuită anual sau ori de cāte ori este nevoie, īn functie de evolutiile conditiilor de piată si de modificarea necesitătilor de finantare, ca urmare a modificării tintei de deficit bugetar.

3.4.4. Īn fiecare an, īncepānd cu anul 2009, pānă la 31 martie, Ministerul Economiei si Finantelor va prezenta spre aprobare Guvernului Romāniei raportul referitor la implementarea strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior.

3.5.1. Veniturile si cheltuielile rezultate īn urma utilizării instrumentelor financiare derivate si/sau a altor instrumente specifice administrării riscurilor asociate datoriei publice guvernamentale reprezintă venituri si/sau cheltuieli ale bugetului de stat.

3.5.2. Veniturile din dobānda acumulată īncasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit la bugetul Trezoreriei Statului; plata dobānzii la scadentă, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului, īn limita creditelor bugetare aprobate si īn completare de la bugetul de stat.

 

4. Art. 4 din ordonantă:

(1) Guvernul este autorizat să angajeze īn numele si contul statului obligatii de natura datoriei publice guvernamentale numai prin Ministerul Economiei si Finantelor, īn următoarele scopuri:

a) finantarea deficitului bugetului de stat, finantarea temporară a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pānă la alocarea de sume cu această destinatie, finantarea deficitelor temporare ale bugetului de stat si bugetului asigurărilor sociale de stat din exercitiul curent;

b) refinantarea si rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale;

c) mentinerea īn permanentă a unui sold corespunzător īn contul curent general al Trezoreriei Statului, stabilit de Ministerul Economiei si Finantelor, īn conformitate cu criteriile prevăzute īn normele metodologice elaborate īn conformitate cu art. 12 alin (1);

d) finantarea pe bază de lege, a unor programe/proiecte sau a altor necesităti prioritare pentru economia romānească;

(2) Īn cazul alin. (1) lit. d) beneficiarii garantiilor de stat, precum si subīmprumutatii se stabilesc, pentru fiecare caz īn parte, prin lege, numai după obtinerea avizului din partea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări;

(3) Autoritătile administratiei publice centrale nu pot fi beneficiari ai garantiilor de stat sau ai subīmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei si Finantelor;

(4) Pe parcursul unui an, Ministerul Economiei si Finantelor contractează īmprumuturi guvernamentale, pentru scopurile precizate la alin. (1), independent de evolutia disponibilitătilor existente īn contul curent general al Trezoreriei Statului si de evolutia veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat īn decursul acelui an.

(5) Finantările rambursabile contractate de la organismele financiare internationale destinate finantării deficitului bugetului de stat se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(6) Modalitatea de aprobare a operatiunilor de contractare a datoriei publice guvernamentale se stabileste prin norme emise īn aplicarea prezentei ordonante de urgentă.

 

Norme metodologice:

4.1. b) Refinantarea datoriei publice guvernamentale reprezintă contractarea unei datorii noi īn vederea plătii unei obligatii financiare de natura datoriei publice guvernamentale scadente. Rambursarea/răscumpărarea anticipată reprezintă plata īnainte de termen/scadentă a unei obligatii de natura datoriei publice guvernamentale, care se poate realiza fie ca urmare a exercitării acestei optiuni de către creditori, fie ca urmare a exercitării optiunii de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn scopul administrării eficiente a datoriei publice guvernamentale si a serviciului datoriei publice guvernamentale. īn cazul rambursării anticipate, costurile aferente acestei operatiuni reprezintă cheltuieli bugetare ale anului bugetar īn care se efectuează operatiunea.

4.1. c) Īn vederea asigurării permanente si īn conditii de sigurantă a resurselor financiare necesare efectuării plătilor din contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Economiei si Finantelor stabileste, prin ordin al ministrului, un nivel minim necesar īn acest cont. Sumele care depăsesc această valoare minimă pot fi investite īn instrumente de piată, īn conformitate cu legislatia īn vigoare privind derularea si utilizarea resurselor Trezoreriei Statului, avāndu-se īn vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, īn această ordine si prioritate.

4.1.1. Contractarea datoriei publice prin emiterea de titluri de stat se realizează tināndu-se cont de obiectivele specifice privind dezvoltarea pietei titlurilor de stat, care vor fi incluse īn strategia pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale. Astfel, īn luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Economiei si Finantelor va anunta programul de emisiune a titlurilor de stat pe piata internă si externă pentru anul următor. Acest program poate fi modificat īn cursul anului, īn functie de evolutiile pietelor financiare si de modificarea necesitătilor de finantare. Calendarul anual se detaliază prin anunturile si prospectele periodice emise īn cursul unui an, fiind specificate caracteristicile titlurilor de stat ce urmează a fi emise. Calendarul anual, anunturile si prospectele periodice pot contine informatii cu privire la alte operatiuni cu titluri de stat, cum ar fi programul de răscumpărări īn avans (buybacks) si operatiunile de preschimbare a titlurilor de stat (exchange).

4.1.2. Īn cazul titlurilor de stat emise pe piata internă interbancară, seria se stabileste īn conformitate cu prevederile Conventiei īncheiate de Ministerul Economiei si Finantelor cu Depozitarul central. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să plătească Depozitarului central contravaloarea serviciului de alocare a codurilor ISIN.

4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale se efectuează prin lansarea de īmprumuturi de stat de tipul obligatiunilor de stat dedicate, ale căror caracteristici detaliate īn prospectul de emisiune sunt stabilite prin prevederile legilor speciale.

Valoarea nominală si data emisiunii obligatiunilor de stat sunt indicate pe propria răspundere de către beneficiarul desemnat de legea speciala, prin solicitarea scrisă, formulată si transmisă de către acesta la Ministerul Economiei si Finantelor, īnsotită de următoarele documente justificative: nota contabilă si extrasul de cont din data acordării īmprumutului.


Pe baza solicitării beneficiarului desemnat, Ministerul Economiei si Finantelor procedează la elaborarea si aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune al obligatiunilor de stat.

Īntre Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat, si beneficiarul obligatiunilor de stat, desemnat prin legea specială īn calitate de īmprumutător, se īncheie o conventie īn care sunt reluate si completate conditiile īmprumutului: valoarea nominală, rata dobānzii etc.

După aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului economiei si finantelor si semnarea conventiei, Ministerul Economiei si Finantelor le transmite īn copie si, respectiv, īn original beneficiarului desemnat. Totodată, este notificată Banca Natională a Romāniei, īn calitate de agent al statului, si se transmit la directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor documentele justificative care au īnsotit solicitarea formulată de beneficiarul desemnat, īn vederea efectuării tuturor operatiunilor cu privire la emisiune.

4.1.4. Contractarea datoriei publice guvernamentale garantate pe bază de legi speciale se efectuează prin emiterea de scrisori de garantie īn favoarea, īn conditiile si īn limita plafoanelor stabilite prin prevederile legilor speciale si/sau ale hotărārilor de Guvern date īn aplicarea acestora. Beneficiarul desemnat prin legea specială formulează si depune la Ministerul Economiei si Finantelor o solicitare scrisă prin care indică, īn limita plafoanelor aprobate, sumele si termenul de valabilitate al garantiei. Pe baza acestei solicitări, Ministerul Economiei si Finantelor, īn conformitate cu prevederile legii speciale, procedează la elaborarea scrisorilor de garantie, care după aprobare sunt transmise īn original beneficiarului desemnat.

4.1.5. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să ofere compensatii pentru titlurile de stat emise īn formă materializată, care au fost pierdute, furate, distruse sau deteriorate, cu conditia ca titlul de stat să fie identificabil prin serie, număr si descriere, īn conformitate cu reglementările īn vigoare, iar detinătorul să fi efectuat formalitătile de publicitate īn conditiile legii.

4.1.6. Procedura de contractare a finantărilor rambursabile care reprezintă datorie publică guvernamentală directă pentru fiecare instrument de datorie, precum si procedura de emitere a garantiilor de stat se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

4.2.1. Unitătile administrativ-teritoriale pot fi beneficiare ale garantiilor de stat sau subīmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei si Finantelor numai pe baza unei legi speciale, după obtinerea īn prealabil a autorizării de contractare din partea Comisiei de autorizare a īmprumuturilor locale si a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, īn această ordine. īn cazul celorlalti beneficiari ai garantiilor de stat sau subīmprumuturilor acordate de către Ministerul Economiei si Finantelor sunt obligatorii aprobarea prin lege a garantiei de stat/ subīmprumutului, precum si avizul prealabil al Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.

4.2.2. Īncheierea conventiilor de garantie de stat si a acordurilor de īmprumut subsidiar sau a acordurilor de īmprumut subsidiar si garantie, după caz, se va face cu respectarea legislatiei īn domeniul ajutorului de stat, prevederile obligatorii care trebuie incluse īn documentele necesare urmānd a fi descrise prin ordin al ministrului economiei si finantelor, emis īn aplicarea prezentelor norme.

4.2.3. Subīmprumutarea finantărilor contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor īn numele statului, beneficiarilor acesteia se face pe baza unor acorduri de īmprumut subsidiar īncheiate īntre Ministerul Economiei si Finantelor si acestia sau, după caz, īn baza unor acorduri de īmprumut subsidiar si garantie, īncheiate īntre Ministerul Economiei si Finantelor, pe de o parte, si beneficiarii finali ai īmprumutului, precum si unitătile administrativ-teritoriale garante ale acestora, īn conditiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, pe de altă parte.

4.2.4. Ministerul Economiei si Finantelor, īn numele statului romān si īn baza prevederilor din acordurile de īmprumut si din acordurile de īmprumut subsidiar, poate mandata o institutie financiară să administreze īmprumuturi externe, īn conditiile stabilite prin acordul de administrare. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să plătească īn schimbul acestui serviciu un comision de administrare din sursele prevăzute īn bugetul de stat.

4.2.5. Finantările rambursabile contractate de către Ministerul Economiei si Finantelor īn numele statului romān, a căror administrare a fost mandatată unei institutii financiare, vor fi plătite de către beneficiarii de subīmprumut Ministerului Economiei si Finantelor sau, după caz, institutiei financiare, īn conditiile stabilite prin acordul de administrare si prin acordurile de īmprumut subsidiar sau acordurile de īmprumut subsidiar si de garantie.

4.2.6 Ministerul Economiei si Finantelor percepe de la institutiile financiare sau de la beneficiarii finali un comision pentru alimentarea fondului de risc, īn conditiile prezentei ordonante de urgentă, dacă legea de ratificare a īmprumutului nu prevede altfel.

4.2.7. Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să subīmprumute sau să emită garantii de stat pentru īmprumuturi contractate de orice operator economic sau unitate administrativ-teritorială desemnată prin lege specială, pentru care se prevede ca rambursarea īmprumutului garantat sau subīmprumutat de stat să se facă din surse proprii, fără a afecta bugetul general consolidat, sau, īn cazul garantiilor/ subīmprumuturilor acordate unitătilor administrativ-teritoriale, se prevede ca rambursarea să se facă din bugetele locale ale acestora, numai cu avizul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, respectiv cu avizul prealabil al Ministerului Economiei si Finantelor si al Comisiei de Autorizare a īmprumuturilor Locale, precum si īn conditiile impuse de alte legi speciale.

Acordarea garantiilor de stat si a subīmprumuturilor de către Ministerul Economiei si Finantelor se realizează, īn conformitate cu reglementările comunitare īn domeniul ajutorului de stat, doar īn baza unei legi special adoptate īn acest scop.

4.2.8. Banca de Export-lmport a Romāniei - S.A. - Eximbank va analiza si va supune spre avizare Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări proiectele propuse īn vederea autorizării emiterii unei garantii de stat sau a acordării unui subīmprumut de către Ministerul Economiei si Finantelor, cu avizul prealabil al acestuia.

4.2.9. Metodologia de lucru pentru Banca de Export-lmport a Romāniei - S.A. - Eximbank, precum si pentru Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări īn materie de avizare a acordării de subīmprumuturi sau garantii de stat de către Ministerul Economiei si Finantelor se stabileste prin norme si proceduri de lucru aprobate de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

4.6. Emisiunile de titluri de stat pe piata internă se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, iar emisiunile de titluri de stat pe pietele externe se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu informarea Guvernului.


 

5. Art. 5 din ordonanta de urgentă:

(1) Rambursarea datoriei publice guvernamentale reprezintă o obligatie a statului neconditionată si irevocabilă de plată a capitalului, dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantărilor rambursabile angajate sau garantate. Cheltuielile privind serviciile prestate de agentiile de rating pentru evaluarea riscului de tară, comisioanele, dobānzile, valoarea discontului si alte cheltuieli legate de angajarea finantărilor rambursabile īn numele si contul statului vor fi plătite din bugetul de stat;

(2) Īn vederea plătii serviciului datoriei publice guvernamentale se acordă autorizare bugetară permanentă pentru efectuarea acestor cheltuieli;

(3) Sursele de plată pentru serviciul datoriei publice guvernamentale sunt, după caz, următoarele:

a) disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finantările rambursabile angajate īn numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;

c) cheltuielile prevăzute cu această destinatie īn bugetul de stat;

d) sumele īncasate de Ministerul Economiei si Finantelor de la subīmprumutati, īn baza acordurilor īncheiate cu acestia, cu respectarea conditiilor acordurilor prin care au fost angajate finantările rambursabile;

e) sumele prevăzute īn bugetele persoanelor juridice care au contractat finantări rambursabile cu garantia statului;

f) fondul de risc constituit la Ministerul Economiei si Finantelor, pentru situatiile īn care garantatii/ subīmprumutatii nu īsi onorează obligatiile prevăzute īn acordurile īncheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor;

g) alte surse, īn conditiile legii;

(4) Banca Natională a Romāniei īn baza conventiilor īncheiate cu Ministerul Economiei si Finantelor, poate actiona ca agent al statului īn rambursarea datoriei publice guvernamentale contractată īn altă monedă decāt moneda natională, precum si īn organizarea licitatiilor de titluri de stat pe piata internă;

(5) Pentru activitătile derulate de către Banca Natională a Romāniei, īn conformitate cu alin. 4 īn calitate de agent al statului pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale si pentru plasarea către terti a emisiunilor de titluri de stat, Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este stabilit prin conventie īntre cele două părti.

 

Norme metodologice:

5.1. Sumele reprezentānd ratele de capital, dobānzile, comisioanele si alte costuri aferente datoriei publice guvernamentale, datorate la scadente conform prospectelor de emisiune, acordurilor sau contractelor de īmprumut, constituie serviciul datoriei publice guvernamentale si sunt o obligatie neconditionată si irevocabilă a statului.

5.2. Rambursarea la scadentă a ratelor de capital aferente datoriei publice guvernamentale se efectuează:

a) prin plata efectivă a sumelor datorate la scadentă, ceea ce conduce la diminuarea soldului īmprumutului; sau

b) prin refinantarea datoriei publice guvernamentale conform prevederilor legale īn vigoare.

5.3. Rambursarea datoriei publice guvernamentale, precum si plata dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantărilor rambursabile se asigură după cum urmează:

5.3.1. Pentru finantările rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, īn vederea finantării deficitului bugetului de stat, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice si a efectuării plătilor revine Ministerului Economiei si Finantelor, care va asigura sumele necesare din următoarele surse:

a) īmprumuturi din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului;

b) finantări rambursabile angajate īn numele statului pentru refinantarea datoriei publice guvernamentale;

c) sume īn valută trase din īmprumuturi externe;

d) sume prevăzute īn bugetul de stat si īn bugetul Trezoreriei Statului cu această destinatie;

e) disponibilităti ale contului curent general al Trezoreriei Statului, īn cazul certificatelor de trezorerie pentru populatie transformate īn certificate de depozit, conform normelor metodologice specifice.

5.3.2. Echivalentul īn lei al valutei necesare rambursării ratelor de capital aferente īmprumuturilor utilizate la finantarea deficitului bugetului de stat se asigură astfel:

a) ratele de capital la cursul istoric se asigură prin refinantarea datoriei publice pe bază de īmprumuturi de stat;

b) diferentele nefavorabile de curs valutar se asigură de la bugetul de stat, iar cele favorabile reprezintă venituri ale bugetului de stat.

5.3.3. Pentru finantările rambursabile contractate direct de Guvern īn scopul finantării unor programe/proiecte sau al altor necesităti prioritare pentru economia romānească si subīmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici si/sau unităti administrativ-teritoriale, pe bază de acord de īmprumut subsidiar (AIS), īn conditiile legii, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine īn totalitate beneficiarilor finali, care au obligatia să asigure prin bugetele proprii si bugetele locale, după caz, necesarul īn lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice.

5.3.4. Obligatia de plată către creditori a serviciului aferent finantărilor rambursabile contractate de Guvern revine Ministerului Economiei si Finantelor. Prin acordul de īmprumut si/sau acordul de īmprumut subsidiar Ministerul Economiei si Finantelor poate delega această atributie, după caz, beneficiarilor finali.

5.3.5. Pentru finantările rambursabile contractate direct de Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si subīmprumutate unor beneficiari finali - autorităti ale administratiei publice centrale - institutii publice, pe bază de acord de īmprumut subsidiar (AIS), īn conditiile legii, obligatia constituirii resurselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice revine īn totalitate, pānă la termenul prevăzut la alin. 1 al art. 14 din ordonanta de urgentă, beneficiarilor finali care au obligatia să asigure prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, după caz, necesarul īn lei pentru plata integrală a serviciului datoriei publice.

5.3.6. Pentru finantările rambursabile contractate de autoritătile administratiei publice centrale si garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct īn contul creditorilor de către fiecare garantat, pānă la termenul prevăzut la alin. 1 al art. 14 din ordonanta de urgentă, din sumele prevăzute cu această destinatie īn bugetul de stat, la termenele si īn conditiile acordurilor de īmprumut.

5.3.7. Pentru finantările rambursabile contractate de operatorii economici si/sau unitătile administrativ-teritoriale si garantate de stat, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct īn contul creditorilor de către fiecare garantat din surse proprii si/sau de la bugetul local, după caz, la termenele si īn conditiile acordurilor de īmprumut. Pentru finantările rambursabile contractate de operatorii economici si/sau serviciile publice din subordinea unitătilor administrativ-teritoriale si garantate de respectivele unităti administrativ-teritoriale, plata serviciului datoriei publice se efectuează direct īn contul creditorilor de către fiecare garantat din surse proprii, la termenele si īn conditiile acordurilor de īmprumut.

5.3.8. Īn situatia īn care beneficiarii finali - operatori economici si/sau unităti administrativ teritoriale - ai finantărilor rambursabile contractate de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor si subīmprumutate acestora si ai celor garantate de stat prin Ministerul Economiei si Finantelor nu dispun de resurse financiare pentru achitarea obligatiilor de plată la scadentă, conform clauzelor acordului de īmprumut si/sau acordului de īmprumut subsidiar, obligatia de plată integrală a serviciului datoriei publice revine Ministerului Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat sau garant, si se efectuează din fondul de risc, īn baza art. 6 alin. (4) din ordonanta de urgentă.

5.3.9. Īn cazul īn care garantiile emise de stat īn baza legilor speciale ajung īn situatia de a fi executate, Ministerul Economiei si Finantelor este obligat să efectueze plata sumelor garantate, utilizānd sursele prevăzute de lege.

Īn functie de prevederile legii speciale īn baza căreia a fost emisă garantia ce urmează a fi executată, sursele de efectuare a plătilor sunt, după caz, bugetul de stat, de la capitolul de cheltuieli cu această destinatie, prin emisiuni de titluri de stat si alte surse prevăzute de legea specială.

Īn cazul īn care garantiile emise de stat īn baza legilor speciale fie ajung la scadentă, fie, īn functie de prevederile legii speciale, după caz, au scadenta īnainte de data limită mentionată īn scrisoarea de garantie, Ministerul Economiei si Finantelor procedează la anularea acestora.

5.3.10. Pentru finantările rambursabile contractate direct de Guvern īn vederea finantării deficitului bugetului de stat si sustinerii balantei de plăti si a rezervei valutare, precum si pentru finantările rambursabile subīmprumutate unor beneficiari finali - operatori economici si/sau unităti administrativ-teritoriale si pentru cele contractate de operatori economici si/sau unităti administrativ-teritoriale si garantate de stat, active pānă la data intrării īn vigoare a ordonantei de urgentă, plata serviciului datoriei publice se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin legislatia aplicabilă pānă la acea dată.

5.4. Disponibilitătile rămase neangajate īn contul curent general al Trezoreriei Statului, după finantarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.201/2003, cu modificările si completările ulterioare, pot fi utilizate īn scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din acelasi act normativ.

5.5. Utilizarea altor surse pentru rambursarea datoriei publice guvernamentale se efectuează īn conditiile stabilite prin lege, īn limita disponibilului īnregistrat pe baza extrasului de cont datat cu 3 zile bancare īnaintea efectuării operatiunii. Cu sumele īncasate si utilizate pentru diminuarea īmprumuturilor pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat se diminuează deficitele din anii precedenti, īn ordinea īnregistrării acestora.

5.6. Cheltuielile prevăzute īn bugetul de stat privind plata serviciului datoriei publice guvernamentale se vor efectua conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

5.7. Rambursarea la scadentă a ratelor de capital aferente īmprumuturilor de stat de pe piata internă, exprimate īn valută, se efectuează la valoarea determinată pe baza cursului istoric de la data emisiunii, diferentele de curs valutar nefavorabile reprezentānd cheltuieli ale bugetului de stat, iar cele favorabile, venituri ale bugetului de stat. Dobānzile si celelalte costuri aferente īmprumuturilor de stat de pe piata internă, exprimate īn valută, se plătesc conform pct. 5.3.1. litd).

5.8. Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată īn prima zi lucrătoare după data scadentei plătii, dacă īn acordul de īmprumut sau īn prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobānzi penalizatoare. Titlurile de stat care se regăsesc īn această situatie vor rămāne īn proprietatea detinătorului īnregistrat si nu pot fi tranzactionate.

5.9. Dacă prin acordul de īmprumut subsidiar se stabileste că plătile se fac prin Ministerul Economiei si Finantelor, subīmprumutatul/beneficiarul final va vira Ministerului Economiei si Finantelor, cu 10 zile calendaristice īnainte de scadenta prevăzută īn acordul de īmprumut, suma īn lei sau echivalentul īn lei al obligatiei de plată īn valută, calculată la cursul de schimb valutar valabil la data plătii către Ministerul Economiei si Finantelor, la care se adaugă o marjă asigurătoare de 5%, care va acoperi eventuala fluctuatie de curs valutar pentru perioada dintre data plătii către Ministerul Economiei si Finantelor si data plătii către creditor. īn cazul īn care echivalentul īn lei astfel calculat nu acoperă obligatia de plată a subīmprumutatului/ beneficiarului final, respectiv echivalentul īn lei la cursul de schimb valutar valabil cu cel putin 4 zile calendaristice īnainte de data scadentei către creditor, acesta, din proprie initiativă, va achita diferenta Ministerului Economiei si Finantelor. Eventualele sume virate īn plus de subīmprumutat/beneficiar final se vor returna de către Ministerul Economiei si Finantelor din proprie initiativă.

5.10. Plata īn altă monedă decāt moneda natională a serviciului datoriei publice guvernamentale, de către Ministerul Economiei si Finantelor, se poate efectua prin Banca Natională a Romāniei, īn baza unei conventii.

5.10.1. Īn cazul finantărilor rambursabile de pe piata externă, Ministerul Economiei si Finantelor īntocmeste ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, dacă este cazul, si ordinul de plată de valută pe baza notificării de plată transmise de creditor. Ministerul Economiei si Finantelor virează la data scadentei, respectiv īn aceeasi zi īn care este cumpărată valuta, contravaloarea īn lei, calculată pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil īn ziua respectivă. Documentele justificative pentru plata contravalorii īn lei a valutei scadente sunt notificarea de plată primită de la creditor si/sau, după caz, comunicarea Băncii Nationale a Romāniei privind cursul valutar valabil īn ziua efectuării plătii.

5.10.2. Īn cazul finantărilor rambursabile īn valută de pe piata internă, īn situatia īn care sursele īn valută ale Ministerului Economiei si Finantelor legal constituite si destinate plătii serviciului nu permit efectuarea plătilor scadente, se solicită cumpărarea de valută de la Banca Natională a Romāniei prin ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută. Plata efectivă a valutei datorate la scadentă se efectuează prin ordinul de plată de valută, īn baza obligatiei de plată la scadentă către detinătorii finali ai titlurilor de stat. Pentru valuta cumpărată, īn aceeasi zi, Ministerul Economiei si Finantelor calculează si  virează Băncii Nationale a Romāniei echivalentul īn lei al acesteia, la cursul valutar comunicat de Banca Natională a Romāniei, valabil īn ziua efectuării plătii.

Īn situatia īn care plata serviciului datoriei publice guvernamentale de pe piata internă se efectuează īn moneda natională, Ministerul Economiei si Finantelor poate utiliza valuta legal constituită cu această destinatie, prin vānzarea de valută către Banca Natională a Romāniei, pe baza ordinului de schimb valutar pentru vānzare valută, la cursul valutar valabil īn ziua efectuării plătii.

5.11. (1) īncetarea valabilitătii garantiei de stat se produce atunci cānd:

a) obligatiile aferente finantării rambursabile garantate de stat sunt achitate īn totalitate de către beneficiarul acestuia sau de un tert;

b) Ministerul Economiei si Finantelor efectuează plata sau plătile, pānă la stingere, creditorului, īn numele beneficiarului de garantie de stat;

c) termenul de valabilitate stipulat īn scrisoarea de garantie a expirat;

d) alte conditii prevăzute expres īn scrisoarea de garantie. (2) Stingerea obligatiilor ce decurg din contractul de īmprumut atrage īncetarea valabilitătii scrisorii de garantie, care se restituie emitentului, respectiv Ministerul Economiei si Finantelor, īn termen de 10 zile de la īndeplinirea uneia dintre conditiile prevăzute la alin. (1).

5.12. Īncepānd cu anul 2009, operatiunile de plăti īn valută se pot efectua si prin Trezoreria Operativă Centrală, din contul de corespondent īn valută deschis de Ministerul Economiei si Finantelor, īn conformitate cu legislatia īn vigoare privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

5.13. Ministerul Economiei si Finantelor, prin directiile specializate cu atributii īn domeniul inspectiei fiscale, urmăreste modul īn care beneficiarii finantărilor rambursabile garantate de stat sau subīmprumutate constituie si asigură sursele de rambursare a finantărilor rambursabile si de plată a dobānzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri aferente finantărilor rambursabile respective.

 

6. Art. 6 din ordonanta de urgentă:

(1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantiile de stat, precum si din subīmprumuturi se constituie fondul de risc;

(2) Nivelul comisionului la fondul de risc datorat de unitătile administrativ-teritoriale se stabileste la un nivel inferior celui calculat īn conformitate cu procedurile prevăzute īn normele metodologice emise īn baza art. 12 alin (1), prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finante publice locale, īnfiintat īn temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completările ulterioare;

(3) Sursele fondului de risc sunt:

a) sumele īncasate sub formă de comisioane de la subīmprumutati/garantati de stat;

b) sumele īncasate de la subīmprumutati/garantati de stat reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri aferente finantărilor rambursabile garantate sau subīmprumutate de stat plătite de Ministerul Economiei si Finantelor, īn numele garantatului sau subīmprumutatului;

c) dobānzi la disponibilitătile aflate īn contul fondului de risc;

d) majorări de īntārziere, la nivelul celor prevăzute pentru neplata īn termen a obligatiilor fiscale, aplicate pentru neplata īn termen de către subīmprumutati sau garantati de stat, a comisioanelor la fondul de risc si, respectiv, a ratelor scadente, dobānzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente finantării rambursabile;

e) sume recuperate conform legii;

f) fonduri alocate de la bugetul de stat īn acest scop;

(4) Sumele aflate īn fondul de risc sunt destinate achitării obligatiilor aferente garantiilor de stat si subīmprumuturilor, īn cazul īn care subīmprumutatii sau garantatii de stat nu dispun la scadentă de resurse financiare proprii pentru achitarea obligatiilor de plată.

(5) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avāndu-se īn vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor.

(6) Disponibilitătile aflate īn fondul de risc la sfārsitul anului se regularizează cu bugetul de stat īn limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitătile rămase īn fondul de risc la sfārsitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează īn anul următor cu aceeasi destinatie.

 

Norme metodologice:

6.1. Pe baza analizei economice si financiare a documentatiei prezentate de persoana juridică solicitantă de garantie de stat sau de subīmprumut, Banca de Export-lmport a Romāniei - S.A. - Eximbank sau alt agent desemnat, la solicitarea acestuia, determină gradul de risc al solicitantului.

6.2. Īn functie de gradul de risc stabilit conform pct. 6.1, Ministerul Economiei si Finantelor determină nivelul comisionului de risc īn procente, iar suma datorată se determină prin aplicarea cotei procentuale la valoarea īmprumutului garantat sau subīmprumutat, cu exceptia unitătilor administrativ-teritoriale, īn cazul īn care nivelul comisionului la fondul de risc datorat de acestea se stabileste la un nivel inferior celui calculat conform pct. 6.1 si 6.2, prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului internelor si reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finante publice locale, īnfiintat īn temeiul Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

6.3. Comisionul de risc reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unei finantări rambursabile garantate de stat sau de subīmprumutat, īn cuantumul si la termenele stipulate īn conventia de garantare, īn acordul de subīmprumut sau acordul de subīmprumut si de garantie, īncheiat cu Ministerul Economiei si Finantelor.

6.4. Ministerul Economiei si Finantelor va emite norme tehnice pentru determinarea comisionului de risc, aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

6.5. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea īn contabilitatea Trezoreriei Statului si īn contabilitatea persoanelor juridice a operatiunilor legate de acordarea de garantii de stat si subīmprumuturi se stabilesc prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

6.6. Evidenta contabilă a fondului de risc se organizează atāt la Ministerul Economiei si Finantelor, cāt si la fiecare persoană juridică care s-a angajat să plătească contributii la fondul de risc, īn baza conventiei de garantare, a acordului de subīmprumut sau a acordului de subīmprumut si de garantie.

6.7. Garantiile de stat pentru finantări rambursabile reprezintă obligatii indirecte ale statului romān, care se exercită īn cazul īn care beneficiarul final nu poate să achite, īn īntregime sau partial, rata de capital, dobĪnda, comisioanele si/sau alte costuri aferente, stabilite īn conformitate cu clauzele acordului/ contractului de īmprumut.

6.8. Īn cazul īn care beneficiarul finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate nu poate asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare īn vederea rambursării ratelor de capital, plătii dobānzilor, comisioanelor si/sau a altor costuri aferente finantării rambursabile, acesta va īnainta Ministerului Economiei si Finantelor o cerere prin care īi solicită acestuia să plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorilor de garantie si acordurilor/contractelor de īmprumut, după caz, siva declara pe propria răspundere, cu 10 zile calendaristice īnainte de data scadentei din acordurile/contractele de īmprumut, lipsa disponibilitătilor bănesti necesare achitării sumelor scadente. Cererea de plată va include ratele de capital datorate, dobānzile, comisioanele si alte costuri aferente, precum si data scadentei plătilor ce urmează să fie făcute creditorului de către Ministerul Economiei si Finantelor.

6.9. Īn cazul īn care specificatiile din cererea de plată sunt īn conformitate cu clauzele acordului de īmprumut, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8, Ministerul Economiei si Finantelor va solicita Băncii Nationale a Romāniei plata sumelor scadente către creditor īn contul indicat de beneficiarul final al finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate si de creditor la data specificată īn cerere si va dispune transferarea contravalorii īn lei a valutei din fondul de risc īn aceeasi zi īn care este cumpărată valuta, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Natională a Romāniei, valabil īn ziua respectivă.

Aceeasi procedură se aplică si īn cazul finantărilor rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate, contractate īn valută de la un finantator intern.

6.10. Īn cazul garantiilor īn lei acordate de Ministerul Economiei si Finantelor unitătilor administrativ-teritoriale care au contractat īmprumuturi pentru prefinantarea investitiilor pe Măsura 2.1. SAPARD, īn situatia īn care beneficiarii acestora nu pot asigura integral ori partial, la termenele scadente, sumele necesare īn vederea rambursării ratelor de capital, plătii dobānzilor, comisioanelor si/sau a altor costuri aferente finantării rambursabile, acestia vor īnainta Ministerului Economiei si Finantelor o cerere prin care īi solicită acestuia să plătească sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor scrisorii de garantie si contractului de īmprumut, si vor declara pe propria răspundere, cu 10 zile calendaristice īnainte de data plătilor, lipsa disponibilitătilor bănesti necesare achitări ii sumelor scadente. Ministerul Economiei si Finantelor va efectua plata īn termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise de la finantatorul intern. Cererea de plată va contine elementele prevăzute la pct. 6.8.

6.11. Īn cazul finantărilor rambursabile garantate de stat si/sau subīmprumutate, contractate, īn conditiile legii, de la un finantator intern, pe baza documentelor prevăzute la pct. 6.8 si/sau 6.9, Ministerul Economiei si Finantelor va dispune plata sumei īn lei datorată creditorului intern īn contul indicat de beneficiarul/beneficiarul final al finantării rambursabile garantate de stat si/sau contractate de stat si subīmprumutate si de către creditorul intern.

6.12. Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Economiei si Finantelor, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avāndu-se īn vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor, īn această ordine si prioritate. Disponibilitătile fondului de risc existente īn contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobāndă.

Nivelul ratei dobānzii se stabileste la nivelul dobānzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

 

7. Art. 7 din ordonanta de urgentă:

(1) Sumele plătite la scadente de către Ministerul Economiei si Finantelor, īn calitate de īmprumutat sau garant, īn contul subīmprumutatilor sau garantatilor de stat ca urmare a lipsei disponibilitătilor financiare ale acestora, reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de către acestia, precum si majorările de īntārziere aferente acestor categorii de debite, se recuperează conform legislatiei īn vigoare privind colectarea creantelor fiscale de către organele fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal subīmprumutatii sau garantatii de stat, īn baza īnscrisurilor īntocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizează sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. īn cazul īn care instantele judecătoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează īn temeiul hotărārii judecătoresti definitive si irevocabile care, potrivit legii constituie titlu executoriu.

(2) Cu sumele recuperate īn conditiile prezentului articol se reīntregeste disponibilul fondului de risc pentru datoria publică guvernamentală.

 

Norme metodologice:

7.1. Sumele plătite de Ministerul Economiei si Finantelor īn contul subīmprumutatilor sau garantatilor de stat ca urmare a lipsei disponibilitătilor financiare ale acestora, reprezentānd rate de capital, dobānzi, comisioane si alte costuri, comisioanele datorate si neachitate la fondul de risc de către acestia, precum si majorările de īntārziere aferente acestor categorii de debite se recuperează, conform legislatiei īn vigoare privind colectarea creantelor fiscale, de către organele fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domiciliul fiscal subīmprumutatii sau garantatii de stat, īn baza īnscrisurilor īntocmite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin care se individualizează la scadentă sumele de recuperat si care constituie, īn momentul emiterii, titluri de creantă, urmānd să devină, potrivit legii, titluri executorii. Procedura de recuperare a sumelor plătite de către Ministerul Economiei si Finantelor se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

 

8. Art. 8 din ordonanta de urgentă:

Ministerul Economiei si Finantelor elaborează anual raportul privind datoria publică guvernamentală si īl transmite Guvernului spre aprobare. Forma aprobată a raportului este transmisă spre informare Parlamentului, dar nu mai tārziu de data de 30 iulie a anului următor celui de raportare.

 

Norme metodologice:

8.1. Ministerul Economiei si Finantelor īntocmeste anual si prezintă Guvernului, spre aprobare, si Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publică guvernamentală, care trebuie să contină informatii despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de īndatorare publică si informatii despre piata primară si secundară a titlurilor de stat.

 

9. Art. 9 din ordonanta de urgentă:

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garantiilor necesare acordării finantărilor rambursabile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri constituie infractiune si se pedepseste cu īnchisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este īnchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

 

10. Art.10 din ordonanta de urgentă:

(1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor provenite din finantările rambursabile contractate direct sau garantate de stat ori de unitătile administrativ-teritoriale constituie infractiune si se pedepseste cu īnchisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin.(1) a produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este īnchisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Tentativa se pedepseste.

 

11. Art. 11 din ordonanta de urgentă:

(1) Nerespectarea obligatiilor de raportare de către beneficiarii de īmprumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise īn acest scop īn aplicarea prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 la 15.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale īmputernicite, īn conditiile legii.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

Norme metodologice:

11.1. Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către organele fiscale īn a căror rază teritorială īsi au domeniul fiscal īmprumutatii, subīmprumutatii sau garantatii, īn baza sesizărilor transmise de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

12. Art. 12 din ordonanta de urgentă:

(1) La propunerea Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Guvernul aprobă norme metodologice de aplicare, īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

(2) Modalitătile de īnregistrare si raportare a datoriei publice se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la alin. (1).

 

Norme metodologice:

12.2.1. Ministerul Economiei si Finantelor are obligatia de a tine registrul datoriei publice, īn care se evidentiază situatia datoriei publice īn ordine cronologică. Registrul datoriei publice reprezintă baza de date īn format electronic, care evidentiază situatia datoriei publice īn ordine cronologică si care are 4 componente: subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, subregistrul datoriei publice locale directe si subregistrul datoriei publice locale garantate.

12.2.2. Registrele vor cuprinde date privind finantările rambursabile contractate direct si garantiile acordate, inclusiv valoarea acestora, nivelul ratelor dobānzilor, comisioanelor, precum si alte informatii stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

12.2.3. Beneficiarii finantărilor rambursabile care constituie datoria publică īn conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanta de urgentă vor raporta pānă la data de 15 a lunii informatii pentru luna anterioară privind datoria angajată, īn structura stabilită prin normele aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

12.2.4. Ministerul Economiei si Finantelor īntocmeste anual Contul general al datoriei publice, anexă la Contul general anual de executie a bugetului de stat, care se transmite spre aprobare Parlamentului Romāniei. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale si Contul general al datoriei publice locale, la care se anexează situatia garantiilor acordate de stat si unitătile administrativ-teritoriale.

12.2.5. Structura Contului general al datoriei publice se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

 

13. Art. 13 din ordonanta de urgentă:

Pentru contractarea si administrarea datoriei publice locale se aplică prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completările ulterioare.

 

Norme metodologice:

13.1. Datoria publică locală, definită prin art. 2 din ordonanta de urgentă, face parte din datoria publică a Romāniei, dar nu reprezintă obligatii ale Guvernului, iar plata serviciului datoriei publice locale se va efectua din veniturile proprii ale unitătii administrativ-teritoriale īmprumutate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare sau, după caz, din resursele financiare proprii ale beneficiarilor de garantii emise de unitătile administrativ-teritoriale.

13.2. Contractarea si garantarea finantărilor rambursabile, pentru realizarea investitiilor publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale se efectuează de către unitătile administrativ-teritoriale numai cu avizul prealabil al Comisiei de autorizare a īmprumuturilor locale din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, īn conditiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

13.3. Unitătile administrativ-teritoriale care derulează īmprumuturi interne si/sau externe contractate direct au obligatia de a raporta lunar Ministerului Economiei si Finantelor tragerile efectuate din aceste īmprumuturi, īn termenul prevăzut la pct. 12.2.3, īn vederea determinării influentei cuantumului acestora asupra deficitului bugetului general consolidat. De asemenea, trimestrial, se vor transmite estimări privind efectuarea unor astfel de trageri pe perioadă de un an următoare raportării.

13.4. īnregistrarea si raportarea datoriei publice locale se efectuează conform normelor aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

 

14. Art. 14 din ordonanta de urgentă:

(1) Īncepānd cu anul 2008, īn bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plătii ratelor de capital, dobānzilor, comisioanelor si altor costuri aferente īmprumuturilor interne si externe contractate de către ordonatorii de credite cu sau fără garantia statului sau contractate de către Ministerul Economiei si Finantelor si subīmprumutate acestora;


(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) obligatiile de natura datoriei publice contractate pentru finantarea temporară a deficitelor din anii precedenti ale bugetului asigurărilor sociale de stat;

(3) Īn aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor asigură includerea īn bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale, a fondurilor necesare efectuării plătii serviciului datoriei publice aferente īmprumuturilor externe si interne contractate de către ordonatorii de credite cu garantia statului sau contractate de către Ministerul Economiei si Finantelor si subīmprumutate acestora;

(4) Īncepānd cu anul 2008, nu se mai includ īn bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj sume alocate din īmprumuturi interne si externe contractate de către ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de către Ministerul Economiei si Finantelor si subīmprumutate acestora;

(5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din īmprumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse īn bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj īn cadrul sumelor alocate de la aceste bugete;

(6) Ministerul Economiei si Finantelor va efectua tragerile din īmprumuturile prevăzute la alin. (4) si va utiliza sumele respective pentru finantarea deficitului bugetului de stat si pentru efectuarea plătilor externe īn contul datoriei publice guvernamentale;

(7) Obligatiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei si Finantelor pe bază de protocol de predare-preluare īncheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective care au astfel de obligatii. Aceste protocoale se vor īncheia pānă cel tārziu la data de 30 noiembrie 2007;

(8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2008, īn vederea aplicării prevederilor prezentului articol se vor face de către Ministerul Economiei si Finantelor īn colaborare cu ordonatorii principali de credite implicati īn aplicarea acestor prevederi;

(9) Pānă la data de 1 octombrie 2007, acordurile de īmprumut contractate direct sau garantate de stat, precum si actele normative de aprobare sau ratificare a acestora se modifică īn mod corespunzător, īn vederea aplicării prevederilor prezentului articol. īn cazul īn care nu se obtine acordul finantatorilor externi, se aplică prevederile din acordurile de īmprumut īncheiate cu acestia si din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor īncheiate pānă la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

Norme metodologice:

14.1. Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgentă vor fi preluate spre administrare de către Ministerul Economiei si Finantelor următoarele categorii de acorduri de īmprumut, numai după obtinerea acordului finantatorului:

a) acorduri de īmprumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garantia statului sau contractate de Ministerul Economiei si Finantelor si subīmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite īmprumutat/subīmprumutat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, asa cum este reflectat īn actele normative de ratificare/aprobare a acordului de īmprumut;

b) acordurile de īmprumut īncheiate de Ministerul Economiei si Finantelor si operatori economici cu băncile finantatoare, īn regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este īn integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de īmprumut, asa cum este reflectat īn actele normative de ratificare/aprobare a acordului de īmprumut; īn cazul īn care actul normativ de a probare/ ratificare a acestor acorduri specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici si, īn completare, de la bugetul de stat, se va considera că aceasta este obligatia de drept a operatorului economic beneficiar al īmprumutului si, īn consecintă, nu se preia īn sarcina Ministerului Economiei si Finantelor pentru scopurile prevăzute de ordonanta de urgentă;

c) acordurile de īmprumut contractate de operatori economici si garantate de stat, prin Ministerul Economiei si Finantelor, pentru care sursa de rambursare este īn integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de īmprumut, asa cum este reflectat īn actele normative de ratificare/aprobare a acordului de īmprumut.

14.2. Ministerul Economiei si Finantelor elaborează, cu consultarea ordonatorilor principali de credite, norme metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 14 din ordonanta de urgentă, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

 

15. Art. 15 din ordonanta de urgentă:

(1) La data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 77 alin. (1) lit. c) si d), iar din alin. 2 - normele de trimitere la alin. (1) lit. c) si d), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completările ulterioare.

(2) Pe data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă, norma de trimitere la art. 20 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 din cuprinsul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesită o perioadă mai lungă de un an pānă la finalizare se consideră trimitere la art. 3 din prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Procedurile de contractare a datoriei publice aflate īn curs de desfăsurare la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se vor definitiva pe baza prevederilor legale īn vigoare la data initierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 14.

(4) Derularea īmprumuturilor active la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă se va face conform procedurilor stabilite prin legislatia aplicabilă pānă la acea dată, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 14.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, īn conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

Īn temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c), e) si h) si al art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, al Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 722 din 25 octombrie 2007,

avānd īn vedere Referatul de aprobare īntocmit de Departamentul preturi si tarife īn domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei din data de 29 noiembrie 2007!

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, īn conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 10/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, se modifică si se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si intră īn vigoare la data de 19 decembrie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2007.

Nr. 48.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, īn conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

1. Scop

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează modul de obtinere a diferentei dintre veniturile reglementate stabilite a fi obtinute īn cursul unui an si veniturile obtinute prin aplicarea tarifelor pentru serviciul de distributie, aprobate prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, (denumită īn continuare diferentă de venituri), īn conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie, atāt īn valoare absolută, cāt si/sau procentual.

2. Domeniu de aplicare

Art. 2. - Procedura se aplică pentru cuantificarea diferentei de venituri mentionate la art. 1, diferentă rezultată ca urmare a aplicării art. 107, 108, 109 si 110 (articole care pot fi aplicate cumulat sau individual) din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007.

Art. 3. - Procedura este īn completare la Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007, si este utilizată de către:

1. operatorii principali de distributie a energiei electrice, pentru stabilirea tarifelor pentru serviciul de distributie;

2. Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei, pentru analizarea, verificarea solicitării operatorilor principali de distributie si propunerea spre aprobare Comitetului de reglementare a tarifelor pentru serviciul de distributie.

3. Definitii si abrevieri

Art. 4. -Termenii din prezenta procedură au semnificatiile din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007.

4. Documente de referintă

Art. 5. - īn redactarea prezentei proceduri s-au utilizat următoarele documente de referintă:

1. Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

2. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007.


5. Mod de lucru

Art. 6. - Se determină diferenta de venituri, īn termeni nominali la 1 ianuarie anul t (Δ Vt), rezultată ca urmare a limitării aplicabile tarifelor pentru serviciul de distributie īn vigoare īn anul t:

 

Δ Vt = Vt1 -  Vt2 (1),

 

unde:

Vt1 - venitul reglementat, īn termeni nominali la 1 ianuarie anul t, aferent anului t, ce arfi trebuit să fie obtinut prin aplicarea tarifelor pentru serviciul de distributie fără a se aplica o limitare a acestora;

Vt2- venitul reglementat, īn termeni nominali la 1 ianuarie anul t, obtinut īn anul t, prin aplicarea tarifelor pentru serviciul de distributie rezultate īn urma aplicării limitării acestora.

Art. 7. - Se actualizează diferenta de venituri (Δ V), la 1 ianuarie anul t+1, cu rata dobānzii titlurilor de stat:

 

Δ Vta = Δ Vt(1+RTS) (2),

unde:

Δ Vt - diferenta de venituri calculată cu formula (1);

RTS - rata dobānzii titlurilor de stat stabilită conform prevederilor Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice -Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007.

Art. 8. - Diferenta de venituri (Δ Vta) se adaugă la venitul reglementat aferent anului t+1 ca o corectie cu semn pozitiv.

 

Vt+1 = V11+1 + Δ Vta (3),

 

unde:

V1t+i - venitul reglementat, īn termeni nominali la 1 ianuarie anul t+1, aferent anului t+1, ce ar fi trebuit să fie obtinut prin aplicarea tarifelor pentru serviciul de distributie fără a se aplica 0 limitare a acestora;

Δ Vta - diferenta de venituri din anul t actualizată cu RTS la 1 ianuarie anul t+1.

Art. 9. - (1) īn cazul īn care, ca urmare a limitării aplicabile tarifelor pentru serviciul de distributie, īn urma efectuării corectiilor de venituri stabilite prin reglementările Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei rezultă o nouă diferentă de venituri, la sfārsitul anului următor se va aplica din nou procesul descris īn prezenta procedură.

(2) Prevederile alin. (1) se vor aplica īn fiecare an, pānă cānd nu vor mai exista diferente de venituri datorită limitării reglementate a tarifelor de distributie.

6. Dispozitii finale

Art. 10. - Procesul descris īn prezenta procedură se aplică īnainte de aprobarea anuală a tarifelor, cu ocazia efectuării corectiilor veniturilor reglementate ale operatorilor de distributie, corectii precizate īn Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 39/2007.

Art. 11. - Autoritatea Natională de Reglementare īn Domeniul Energiei va comunica operatorilor principali de distributie a energiei electrice diferenta de venituri AVt.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea īn aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008

 

Īn temeiul prevederilor art. 4 alin. 26 si 27, precum si ale art. 251 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 noiembrie 2007, prin care s-au adoptat Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră īn vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.126/2006 pentru punerea īn aplicare a Normelor privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la īndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 15.

 


ANEXĂ

 

NORME

privind cota procentuală pentru contributia asigurătorilor la Fondul de protectie a victimelor străzii pentru anul 2008

 

Art. 1. - (1) Īncepānd cu data de 1 ianuarie 2008, contributia asigurătorilor care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, denumită asigurarea RCA, la Fondul de protectie a victimelor străzii, denumit īn continuare Fond, este stabilită la cota procentuală de 1,5% din volumul primelor brute īncasate pentru această asigurare.

(2) Sumele ce reprezintă contributia asigurătorilor RCA la Fond se virează pānă la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului expirat sau următoarea zi lucrătoare, īn cazul īn care această dată este zi nelucrătoare. īn documentele de plată a contributiilor la fond trebuie să se precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 2. - (1) Pentru nevirarea la termen a contributiilor la Fond se datorează majorări de īntārziere, calculate potrivit reglementărilor legale, aplicabile īn materia colectării creantelor bugetare.

(2) Majorările de īntārziere se virează īn contul Fondului.

(3) Documentele de plată privind majorările de īntārziere trebuie să precizeze perioada pentru care se efectuează virarea acestora.

Art. 3. - Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor bănesti la dispozitia Fondului este stabilit prin normele emise prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) Fondul are obligatia urmăririi īncasării contributiei, respectării prevederilor legale privind calculul contributiei datorate, precum si a majorărilor de īntārziere datorate pentru neplata la termen a acesteia.

(2) Fondul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pānă la sfārsitul lunii următoare trimestrului expirat, raportarea cu privire la contributia la Fond, precum si a majorărilor de īntārziere datorate.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMĀNIEI

 

BANCA NATIONALA A ROMĀNIEI

 

NORMĂ

privind declararea zilei de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară si criteriile de desfăsurare a compensării multilaterale a plătilor pe suport hārtie efectuate cu instrumente de plată de debit īn perioada sfārsitului de an 2007

 

Avānd īn vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei, cu modificările ulterioare, ale art. 405 din Ordonanta de urgentă Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

īn temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a Romāniei emite prezenta normă.

Art. 1. - Banca Natională a Romāniei declară ziua de 31 decembrie 2007 ca zi nebancară.

Art. 2. - (1) Institutiile de credit au obligatia să īncadreze instrumentele de plată de debit primite īn compensare īn circuitele stabilite de Regulamentul Băncii Nationale a Romāniei nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hārtie, republicat, cu modificările si completările ulterioare, avāndu-se īn vedere faptul că ultima zi de compensare este data de 28 decembrie 2007.

(2) Instrumentele de plată de debit care nu au putut fi īncadrate īn circuitele prevăzute la alin. (1) vor fi compensate si, respectiv, decontate īn anul 2008.

(3) Instrumentele de plată de debit care īntrunesc elementele necesare pentru amānarea la plată īn ziua introducerii lor scriptice īn sedinta de compensare din data de 27 decembrie 2007 vor fi amānate la plată de către institutia de credit plătitoare doar o singură zi.

(4) Instrumentele de plată de debit care īntrunesc elementele necesare pentru amānarea la plată īn ziua introducerii lor scriptice īn sedinta de compensare din data de 28 decembrie 2007 nu mai pot fi amānate la plată de către institutia de credit plătitoare, urmānd să fie refuzate.

(5) Institutiile de credit vor lua toate măsurile necesare pentru instruirea tuturor clientilor lor privind modul de efectuare a compensării plătilor cu instrumente de plată de debit conform prevederilor prezentei norme.

(6) Fondurile aferente instrumentelor de plată de debit decontate īn data de 28 decembrie 2007 īn contul institutiilor de credit beneficiare vor fi creditate īn contul clientilor beneficiari cu aceeasi dată.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2007.

Nr. 15.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMĀNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobānzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite īn euro īncepānd cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2007

 

Īn baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a Romāniei, cu modificările ulterioare, īn aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a Romāniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a Romāniei hotărăste:

Īncepānd cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2007, rata dobānzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite īn euro este de 1,15 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a Romāniei,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 32.