MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 880         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si “Electrica Oltenia” - S.A.

 

144. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

147. - Ordonantă de urgentă privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

1.516. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.526. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Canotaj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

201. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 

3.493/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (2) si (4) ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A.

si „Electrica Oltenia” - S.A.

 

Având în vedere faptul că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - SA si „Electrica Oltenia” - S.A., aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cuprinde prevederi neuniforme, referitoare la termenul în care îsi pot exercita dreptul de a achizitiona actiunile detinute de Societatea Comercial㠄Electrica” - SA, la cele două foste filiale „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - SA, reprezentând până la 10% din capitalul social al acestora, salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de muncă la aceste societăti comerciale,

întrucât la data de 31 decembrie 2007 expiră dreptul persoanelor îndreptătite de a achizitiona actiuni la societătile comerciale E.ON Moldova Distributie si E.ON Moldova Furnizare, succesoare legale ale Societătii Comerciale Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Moldova” - S.A., iar prin imposibilitatea achizitionării acestor actiuni în termenul legal prevăzut aceste categorii de persoane pierd posibilitatea exercitării acestui drept, creându-se astfel o diferentă nejustificată de tratament între salariatii societătilor comerciale filiale ale „Electrica” - S.A.,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatele (2) si (4) ale articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea si finalizarea privatizării societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice „Electrica Moldova” - S.A. si „Electrica Oltenia” - SA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (1) actiunile detinute de «Electrica» - S.A. la «Electrica Oltenia» - S.A., respectiv «Electrica Moldova» - S.A., care urmează să fie achizitionate, până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării, de către salariati, membri ai consiliului de administratie al fiecărei societăti si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale «Distrigaz Sud» - S.A. Bucuresti si a Societătii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale «Distrigaz Nord» - S.A. Târgu Mures, precum si a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.

(4) Nu vor forma obiectul dreptului de optiune constituit potrivit alin. (3) actiunile care urmează să fie achizitionate până la împlinirea unui termen de 3 ani de la data finalizării, de către salariati, membri ai consiliului de administratie al «Electrica Moldova» - S.A. si al «Electrica» - S.A. si pensionari cu ultimul loc de muncă la una dintre aceste societăti, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 31/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 169/2004.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti

 

Având în vedere că reglementările în vigoare privitoare la criteriile de stabilire a onorariilor maximale cuvenite executorilor judecătoresti creează disfunctionalităti semnificative în procedura de executare silită si inconveniente majore participantilor la această procedură si tinând seama de necesitatea creării unui cadru juridic transparent privind criteriile de determinare a onorariilor maximale cuvenite executorilor judecătoresti pentru executarea silită a titlurilor executorii privind drepturi de creantă având ca obiect obligatia de plată a unei sume de bani, se impune consacrarea de urgentă a unui sistem coerent si progresiv care să asigure proportionalitatea între valoarea obiectului creantei ce urmează a fi executată silit si cuantumul onorariului cuvenit executorului judecătoresc, precum si înfăptuirea cu celeritate a actelor de executare în materie.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Executorii judecătoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti. În cazul executării silite a creantelor având ca obiect plata unei sume de bani, onorariile maxime sunt următoarele:

a) pentru creantele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

b) pentru creantele în valoare de peste 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus 3% din suma ce depăseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

c) pentru creantele în valoare de peste 80.000 lei, dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depăseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite;

d) pentru creantele în valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depăseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executării silite.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Peter,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 144.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigatie aeriană

pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

 

Având în vedere situatia de urgentă care constă în necesitatea asigurării conformitătii cu prevederile art. 9 pct. 4 si ale art. 18 pct. 2 din Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 1.794/2006 privind stabilirea unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriană, referitor la obligativitatea statelor membre de a asigura rambursarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriană de rută pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii până cel târziu începând cu data de 1 ianuarie 2008, precum si evitarea initierii de către Comisia Europeană a procedurii de infringement în cazul nerespectării termenului de 1 ianuarie 2008,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă rambursarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, a contravalorii serviciilor de navigatie aeriană de rută prestate de furnizorul de servicii de navigatie aeriană de rută, care, conform legislatiei în vigoare, sunt scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii.

Art. 2. - Rambursarea prevăzută la art. 1 se efectuează începând cu 1 ianuarie 2008 pe baza metodologiei specifice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor si ministrului economiei si finantelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru introducerea în bugetul de stat, începând cu anul 2008, a sumelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Valorile de inventar ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, înregistrate la nr. M.E.F. 37.766, 37.769 si 37.772, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Hunedoara, se modifică conform nr. crt. 1-3 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se înscriu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Hunedoara două imobile, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 4 si 5 din anexă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.516.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

4374423

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Hunedoara

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat, care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.R

 

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea

 

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

darii în

folosintă

 

 

Valoarea

de inventar

(lei)

 

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătatile

(după caz,

pe scurt)

Adresa

1.

37.766

8.29.06

Clădire sediu Deva

Suprafata construită = 301 m2

Suprafata desfăsurată = 539 m2

Suprafata utilă = 447 m2

Suprafată curti constructii = 3.637 m2

E- Str. 22 Decembrie

S-ORSA

V-privat

N-SRI

Tara:

România,

judetul Hunedoara,

municipiul Deva,

Bd. 22 Decembrie nr. 222

1999

1.396.759

2.

37.769

8.29.06

Clădire sediu Orăstie

Suprafata construită = 118,26 m2

Suprafata desfăsurată = 188,46 m2

Suprafata terenului = 3.289,06 m2

E-Agromec Orăstie

S-drum

V-teren agricol

N-teren agricol

Tara: România,

judetul Hunedoara,

municipiul Orăstie,Str. Luncii nr. /

1977

265.293

3.

37.772

8.29.06

Clădire sediu si împrejmuire Hateg

Suprafata construită = 119,12 m2

P+1

Suprafata desfăsurată = 190,76 m2

Suprafata terenului = 2.420,93 m2

E-teren agricol

S-păsune

V-drum

N-privat

Tara: România,

judetul Hunedoara,

orasul Hateg,

str. Mihai Eminescu nr. 28A

1974

282.475

4.

 

8.29.06

Sediu UF

Suprafata construită = 246 m2

Suprafata desfăsurată = 717 m2

Suprafata utilă = 571 m2

E - sediu UARZ

S - sediu Deva 2

N – privat

V - privat

Tara: România,

judetul Hunedoara,

municipiul Deva,

Bd. 22 Decembrie nr. 222

2006

781.506

5.

 

8.29.06

Spatii tehnice UF, Spatii depozitare  pesticide, împrejmuire, amenajare incintă

Suprafata construită = 312 m2

Suprafata desfăsurată = 312 m2

Suprafata utilă = 264 m2

E - sediu UARZ

S - sediu Deva 2

N – privat

V - privat

Tara: România,

judetul Hunedoara,

municipiul Deva,

Bd. 22 Decembrie nr. 222

2006

648.394

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport -  Federatia Română de Canotaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Canotaj.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Internelor si Reformei Administrative se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului transmis potrivit art. 1, iar patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Canotaj se majorează corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit dispozitiilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.526.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti în domeniul public al statului si în

administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Federatia Română de Canotaj

 

Locul unde este

situat imobilul care

se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridica

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Datele de

identificare

a imobilului

Numărul de inventar

din domeniul public al

statului

Comuna Gogosu,

satul Ostrovu Mare,

judetul Mehedinti

Statul român, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Mehedinti

Statul român, în administrarea

Agentiei Nationale pentru Sport -

Federatia Română de Canotaj

Suprafata terenului = 4.000 m2;

Suprafata construită = 545,20 m2

Suprafata desfăsurată = 901,70 m2

Denumire:

Post P.F. Ostrovu Mare

Ministerul Economiei si Finantelor

Urmează să atribuie număr

în inventarul domeniului public.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă

animale vii

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.912 din 10 noiembrie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97,

luând în considerare prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor pe durata transportului,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 201.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere

care transportă animale vii

 

Art. 1. - (1) Certificatul de competenta profesionala pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, denumit în continuare Certificatul de competentă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul transportului de animale vii, organizate de institutii autorizate, potrivit legii.

(2) Tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile Regulamentului nr. 1/2005/CE al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului nr. 1.255/97/CE.

Art. 2. - Certificatul de competentă profesională este obligatoriu pentru toti conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop economic, pe distante mai mari de 65 km, este valabil pe o perioadă de 5 ani si este redactat în limbile română si engleză, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Certificatul de competentă profesională se eliberează de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - Certificatul de competentă profesională este semnat de directorul general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5. - Detinerea Certificatului de competentă profesională este obligatorie începând cu data de 5 ianuarie 2008.

Art. 6. - (1) În timpul inspectiilor în trafic, medicului veterinar oficial i se prezintă, la cerere, Certificatul de competentă profesională.

(2) Manipularea animalelor se încredintează numai celor care au urmat cursuri de pregătire privind normele tehnice prevăzute în anexa nr. I din Regulamentul nr. 1/2005/CE.

Art. 7. - (1) Certificatul de competentă profesională se eliberează în baza următoarelor documente:

a) cerere;

b) act de identitate în original si copie;

c) atestat de promovare în original si copie, eliberat ca urmare a promovării cursului de formare profesională.

(2) Certificatul de competentă profesională se eliberează în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.

Art. 8. - (1) Certificatele de competentă profesională se înregistrează într-un registru general de evidentă, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2, de către Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Registrul general de evidentă este numerotat pe fiecare pagină, legat cu snur, iar pe ultima pagină se înscrie numărul de pagini si se aplică stampila Directiei generale sanitare veterinare.

Art. 9. - (1) În cazul în care conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii săvârsesc de două ori într-o perioadă de 6 luni abateri prevăzute de legislatia sanitară veterinară în vigoare referitoare la protectia si bunăstarea animalelor în timpul transportului, Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor dispune anularea Certificatului de competentă profesională.

(2) Anularea Certificatului de competentă profesională se face în baza unei decizii a directorului general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, conform formularului prevăzut la anexa nr. 3.

(3) Decizia privind anularea Certificatului de competentă profesională are la bază un proces-verbal întocmit conform modelului din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 109/2005 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si a persoanelor împuternicite de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor să folosească modelul de proces-verbal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 8 noiembrie 2005. Procesul-verbal este întocmit de medicul veterinar oficial, în urma verificărilor efectuate, si este înregistrat la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

(4) După anularea Certificatului de competentă profesională, conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii urmează din nou cursurile de formare profesională, în vederea eliberării unui nou certificat de competentă profesională.

(5) Certificatul de competentă profesională nu poate fi eliberat de mai mult de 3 ori într-o perioadă de 5 ani.

Art. 10. - După expirarea perioadei de valabilitate a Certificatului de competentă profesională se va elibera un nou certificat numai celor care absolvă un nou curs de formare profesională, organizat în conditiile legii.

Art. 11. - (1) În cazul furtului, pierderii, distrugerii si deteriorării Certificatului de competentă profesională, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat.

(2) În cazul deteriorării Certificatului de competentă profesională, titularul va preda emitentului, la data eliberării duplicatului, exemplarul deteriorat.

(3) Cererea de eliberare a duplicatului este însotită de următoarele acte, care se arhivează:

a) declaratia scrisă, pe propria răspundere, a titularului Certificatului de competentă profesională, în care sunt cuprinse datele de identificare, numărul si seria certificatului, împrejurările în care certificatul a fost furat, pierdut, distrus sau deteriorat;

b) dovada publicării anuntului privind furtul, pierderea si anularea Certificatului de competentă profesională în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;

c) o copie a actului de identitate.

(4) Duplicatul va avea aceleasi număr si dată ca si originalul, cu o nouă serie.

(5) Pe duplicat, în coltul din dreapta sus, se aplică mentiunea „DUPLICAT”.

(6) În registrul prevăzut la art. 8 se mentionează, cu cerneală rosie, seria, numărul si data emiterii duplicatului.

Art. 12. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(2) Duplicatele se eliberează o singură dată pe perioada valabilitătii Certificatului de competentă profesională.

Art. 13. - Cheltuielile privind tipărirea Certificatului de competentă profesională se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1*)

la procedură

 

ROMÂNIA

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

 

DIRECTIA GENERALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

 

GENERAL SANITARY VETERINARY DIRECTORATE CERTIFICAT DE COMPETENTĂ PENTRU CONDUCĂTORII SI ÎNSOTITORII, DE PE VEHICULELE RUTIERE CARE TRANSPORTĂ ANIMALE VII

 

CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS AND ATTENDANTS TRANSPORTING LIVE ANIMALS1

 

1. IDENTIFICAREA   CONDUCĂTORULUI   ÎNSOTITORULUI

1.  DRIVER    ATTENDANT IDENTIFICATION

1.1.Nume

1.1. Sumame

1.2. Prenume

1.2. First name

1.3. Data nasterii

1.3. Date of birth

1.4. Locul si tara nasterii

1.4. Place and country of birth

1.5. Nationalitatea

1.5. Nalionality

2. NUMĂRUL CERTIFICATULUI

2. CERTIFICATE NUMBER

2.1. Prezenta autorizatie este valabilă pană la data de

2.1. This authorisation is valid until

3. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL

3. BODY ISSUING THE CERTIFICATE

3.1. Numele si adresa autoritătii eare emite certificatul

3.1. Name and address of the body issuing the certificate

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA

ALIMENTELOR NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

Bucuresti. Str. Negustori, nr. 1B, sect. 2. cod postal 023951

Bucharest. Negustori Str. 1B. Branch 2, postal code 023951

 

3.2. Telefon

3.2. Telephone

 

0040213157875

3.3. Fax

3.3. Fax

 

0040213124967

3.4. lunail

3.4. Email

 

office@ansv.ro

3.5. Data

3.5. Date

 

3.6. Locul

3.6. Place

 

3.7. Stampila

3.7. Stamp

 

3.8. Numele si semnătura

3.8. Name and signature

STAMPILA

 

Director General

 

1 - conform Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr. 1255/97.

 

ANEXA Nr. 2

 la procedură

 

REGISTRU GENERAL

de evidentă a certificatelor de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CI.

nr./seria/codul

numeric personal

Ocupatia/ calificarea

Nr. si seria

Certificatului

de competentă

profesionala

Data eliberării Certificatului

de competentă profesionala

Semnătura de primire

Numele si semnătura persoanei

care

eliberează

Certificatul de

competenta

profesională

Cererea de eliberare a duplicatului Certificatului

de competentă profesională

Mentiuni

Nr. si seria duplicatului

Data

eliberării

duplicatului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA GENERALA SANITARA VETERINARA

 

DECIZIE

privind anularea Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

Nr.............................din.......................

 

Directorul general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Consiliului nr. 1/2005 privind protectia animalelor în timpul transportului si al operatiunilor conexe si de modificare a directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE si a Regulamentului (CE) nr.1.255/97 si ale Procesului-verbal înregistrat la Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor ......... sub nr. .......... din data de ..........., întocmit de ......................................, medic veterinar oficial al Directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor .........................................................................,

în baza verificării efectuate asupra mijlocului de transport înmatriculat sub nr. ................., apartinând ..............................., cu sediul social în ......................................,

DECIDE:

începând cu data de ................., conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ......../.......... privind Procedura de eliberare a Certificatului de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, se anulează Certificatul de competentă profesională pentru conducătorii si însotitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii nr. ........... valabil până la data de ........................., eliberat de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Reluarea activitătii se efectuează după obtinerea prin examen a unui nou certificat de competentă profesională.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage sanctionarea contraventională, conform normelor legale în vigoare.

 

Director general,

………………………………..

(semnătura si stampila oficială)

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară

 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare se abrogă.

Art. 3. - Administratia Natională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei, Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 3.493/C.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante

de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor,

precum si de director de unitate penitenciară

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de director general, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară.

Art. 2. - Organizarea concursurilor pentru ocuparea functiilor vacante de directorgeneral, director general adjunct si director de directie în cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară se aprobă de:

a) ministrul justitiei, pentru postul de director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

b) ministrul justitiei, pentru posturile de director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, director de directie si director de unitate penitenciară, la propunerea directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Art. 3. - (1) Data si locul desfăsurării concursului, numărul si denumirea posturilor vacante, conditiile de participare, actele necesare înscrierii si data limită pentru depunerea acestora, probele si bibliografia de concurs, datele de contact, precum si cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunostintă celor interesati de către Administratia Natională a Penitenciarelor, prin afisare, cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data desfăsurării concursului, la sediile Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor si prin publicare pe paginile web ale acestora.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), data si locul desfăsurării concursului, numărul si denumirea posturilor vacante, probele de concurs si indicarea sursei de unde se pot obtine informatii suplimentare în legătură cu concursul se publică si în cel putin un cotidian central.

(3) În cazul în care, din motive obiective, se modifică data sau locul desfăsurării concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu cel putin 3 zile înainte de data sustinerii primei probe de concurs.

 

CAPITOLUL II

Probele de concurs si stabilirea comisiilor de concurs

si de solutionare a contestatiilor

 

Art. 4. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă în:

a) testarea psihologică;

b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidati a conditiilor de participare la concurs;

c) interviul pentru sustinerea proiectului de management si testarea aptitudinilor manageriale;

d) examinarea cunostintelor teoretice.

(2) Proiectul de management prevăzut la alin. (1) lit. c) se întocmeste pe domeniul de activitate al postului, raportat la specificul unitătii pentru care candidează. Proiectul va avea maximum 5.000 de cuvinte, se vor utiliza font Arial Narrow 12 si spatiere la 1,5 rânduri. Structura proiectului este la alegerea candidatului.

Art. 5. - (1) În functie de specificul posturilor, ministrul justitiei stabileste, prin ordin, următoarele comisii de concurs:

a) comisia de selectie a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice;

b) comisia de interviu pentru sustinerea proiectului de management si testarea aptitudinilor manageriale;

c) comisia de solutionare a contestatiilor la probele prevăzute al art 4 alin. (1)111. b),c) sl d).

(2) Fiecare comisie este formată din presedinte, membri si secretar, după cum urmează:

a) comisia de selectionare a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice:

- presedinte -un secretar de stat sau o persoană desemnată de ministrul justitiei;

- membri: - un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- un reprezentant al Ministerului Justitiei;

- secretar - un functionar public cu statut special din cadrul Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor;

b) comisia de interviu pentru sustinerea proiectului de management si testarea aptitudinilor manageriale;

- presedinte - un secretar de stat sau o persoană desemnată de ministrul justitiei;

- membri:

- un specialist în management;

- un psiholog;

- 2 reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

- secretar - un functionar public cu statut special din cadrul Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor;

c) comisia de solutionare a contestatiilor:

- presedinte -un secretar de stat sau o persoană desemnată de ministrul justitiei;

- membri: -un reprezentant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor; - un reprezentant al Ministerului Justitiei;

- secretar - un functionar public cu statut special din cadrul Directiei management resurse umane din Administratia Natională a Penitenciarelor.

(3) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură comisie dintre comisiile mentionate la alin. (1), în cadrul aceluiasi concurs.

(4) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs.

(5) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa prin ordin o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4);

b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(6) Membrii comisiilor de concurs prevăzute la alin. (1), persoanele responsabile de organizarea concursului, precum si alte persoane implicate în organizarea concursului vor fi retribuite pentru munca depusă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de participare la concurs si continutul dosarului

de înscriere

 

Art. 6. - (1) La concursul pentru ocuparea functiilor de director general, director general adjunct si director de directie în Administratia Natională a Penitenciarelor, precum si de director de unitate penitenciară se pot înscrie persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Candidatii care se înscriu la concurs trebuie să îndeplinească si următoarele conditii specifice:

a) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă;

b) să aibă o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice de conducere;

c) să aibă o vechime într-o functie de conducere prevăzută cu studii superioare de minimum 6 luni sau să exercite o functie de conducere prevăzută cu studii superioare în momentul înscrierii la concurs, dovedită cu documente oficiale;

d) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani la data organizării concursului.

(3) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile calendaristice de la data publicării anuntului, candidatii depun la compartimentul de resurse umane al Administratiei Nationale a Penitenciarelor dosarul de candidat si proiectul de management.

Art. 7. - (1) Dosarul de candidat va contine în mod obligatoriu:

- cererea de înscriere la concurs, cu o singură optiune;

- curriculum vitae (model european);

- copii ale actelor de stare civilă;

- copia livretului militar, unde este cazul;

- copii ale diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, după caz;

- copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste functiile ocupate si vechimea în muncă;

- cazierul judiciar;

- fisa medicală (înmânată, la înscriere, de către medicul sef al unitătii organizatoare) concluzionată de medicul sef al unitătii si avizată de medicul de medicina muncii (pentru personalul contractual si magistrati);

- adeverinta medicală eliberată de medicul unitătii, din care să reiasă ca este apt medical pentru a ocupa functia pentru care candidează (pentru candidatii ofiteri din sistemul administratiei penitenciare);

- declaratia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile dintr-o functie publică în ultimii 7 ani;

- declaratia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politică;

- declaratia pe propria răspundere că nu a obtinut în ultimele 6 luni avizul „respins” la o examinare psihologică pentru o functie din cadrul sistemului penitenciar;

- alte documente care atestă îndeplinirea cerintelor specifice postului scos la concurs, după caz.

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către compartimentul resurse umane.

(3) Cuantumul taxei de concurs se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea directiei de specialitate din Administratia Natională a Penitenciarelor.

(4) După expirarea perioadei de înscriere, în termen de 5 zile lucrătoare, dosarele candidatilor, numerotate si opisate, sunt înaintate comisiei de concurs.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

SECTIUNEA 1

Sustinerea testării psihologice

 

Art. 8. - (1) Testarea psihologică este obligatorie pentru toti candidatii si se efectuează de către specialisti din Administratia Natională a Penitenciarelor.

(2) Candidatii declarati „respinsi” la testarea psihologică vor fi eliminati din concurs.

(3) Rezultatul testării psihologice nu poate fi contestat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Selectarea dosarelor de înscriere

 

Art. 9. - (1) Comisia de selectie a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice, în 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 30 de zile de la publicarea anuntului, selectează dosarele candidatilor înscrisi, verificând îndeplinirea conditiilor cerute în anunt.

(2) Rezultatul selectării va fi consemnat într-un proces-verbal cu aprecierea „admis” sau „respins” si se afisează în maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de verificare a dosarelor, după caz, pe paginile web ale Ministerului Justitiei si Administratiei Nationale a Penitenciarelor si la sediile acestora, de către secretarul comisiei. Aprecierea „respins” elimină candidatul de la sustinerea celorlalte probe.

(3) Rezultatul probei de selectare a dosarelor poate fi contestat în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Solutionarea contestatiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sustinerea interviului pentru proiectul de management si testarea aptitudinilor manageriale

 

Art. 10. - (1) La interviu se prezintă doar candidatii care au fost declarati „admisi” la proba de selectie a dosarelor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor la proba selectării dosarelor, si se finalizează în maximum 5 zile lucrătoare.

(2) În cadrul acestei probe candidatii vor fi verificati si evaluati cu privire la aptitudinile manageriale necesare ocupării functiei pentru care candidează.

(3) Interviul se va înregistra audio, cu acordul candidatului. în lipsa acordului, întrebările si răspunsurile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de concurs, semnat de acesta, de membrii comisiei si de candidat.

(4) Comisia stabileste planul interviului pentru proiectul de management specific functiei de conducere si pentru testarea aptitudinilor manageriale, pe baza căruia îl evaluează pe candidat.

(5) Proiectul de management si testarea aptitudinilor manageriale se notează cu note de la 0 la 10. Comisia stabileste notarea pentru fiecare criteriu de evaluare a proiectului si a aptitudinilor manageriale.

(6) Pe baza criteriilor de evaluare, fiecare membru al comisiei notează candidatul care sustine proba. Notele sunt trecute în borderoul de notare, care este semnat pe fiecare filă de membrii comisiei. Nota finală acordată pentru fiecare candidat se obtine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(7) În urma sustinerii probei interviului pentru proiectul de management si testarea aptitudinilor manageriale candidatul va fi declarat „admis” dacă a obtinut minimum nota 7 (sapte).

(8) Baremul de notare a probei se afisează la sediul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, în ziua următoare sustinerii probei.

Art. 11. - (1) După finalizarea interviului, rezultatele obtinute de către candidati se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele interviului se afisează conform art. 9 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei.

Art. 12. - Rezultatul interviului poate fi contestat în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Solutionarea contestatiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 13. - (1) Contestatiile se depun si se înregistrează la compartimentul de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor. La primirea contestatiilor, persoana din cadrul secretariatului care efectuează înregistrarea va consemna data si ora depunerii acestora si va semna, după care le va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) După expirarea termenului de depunere a contestatiilor comisia de solutionare a contestatiilor se întruneste si desfăsoară următoarele activităti:

- verifică dacă contestatiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare; contestatiile depuse după expirarea termenului sunt respinse;

- verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba sustinerii interviului si se referă numai la candidatul care a formulat contestatia, cele care nu îndeplinesc aceste conditii fiind respinse;

- reevaluează proiectele de management si testarea aptitudinilor manageriale, pe baza criteriilor de evaluare stabilite de comisia de concurs si a înregistrării audio sau a anexei la procesul-verbal, conform procedurii prevăzute la art. 10.

Art. 14. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor:

a) respinge contestatia în situatia în care nota obtinută la reevaluare este mai mică sau egală cu nota initială acordată de comisia de concurs;

b) admite contestatia în situatia în care nota obtinută la reevaluare este mai mare decât nota initială acordată de comisia de concurs.

(2) Nota obtinută în cazul admiterii contestatiei este nota finală obtinută de candidat la proba interviului. în situatia respingerii contestatiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată initial de către comisia de concurs.

(3) Hotărârile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

Art. 15. - Rezultatele la contestatiile depuse se consemnează într-un proces-verbal si se afisează conform art. 9 alin. (2), imediat după solutionarea acestora, fără a depăsi termenul de două zile lucrătoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Proba scrisă

 

Art. 16. - (1) La proba scrisă se prezintă doar candidatii care au fost declarati „admisi” la proba interviului. Proba scrisă se sustine în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor la proba sustinută anterior. Proba scrisă se finalizează în cel mult 5 zile lucrătoare.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor, în concordantă cu nivelul si cu specificul functiilor pentru care se organizează concursul.

(4) Modalitatea de testare în cadrul probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice este tip sinteză sau întrebări deschise.

(5) Comisia are obligatia de a elabora minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisă.

(6) Fiecare variantă cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat si semnat de toti membrii comisiei de examinare cu cel putin două ore înainte de desfăsurarea probei scrise.

(7) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de examinare si nu poate depăsi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

(8) Plicul cu subiectele de concurs este ales dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte si deschis de către un candidat. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua sustinerii probei scrise.

(9) Comisia constituită conform art. 5 alin. (2) lit. a), după stabilirea subiectelor, întocmeste baremul de corectare, care se afisează la sediul institutiei organizatoare în ziua următoare sustinerii probei scrise.

Art. 17. - (1) Cu cel putin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăsurării acesteia se va afisa repartizarea pe săli a candidatilor.

(2) Înaintea începerii probei, presedintele comisiei de selectie a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice îi instruieste pe membrii comisiei si pe supraveghetori, în privinta prevederilor prezentului regulament, referitor la sustinerea probei scrise, a repartizării candidatilor pe săli, precum si a atributiilor fiecăruia.

(3) Supraveghetorii la sustinerea probei scrise sunt desemnati prin decizie de zi pe unitate si trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se sustine proba scrisă.

(4) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale concursului, în dosarul de concurs.

Art. 18. - (1) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. După efectuarea apelului nominal al candidatilor si verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, până la predarea lucrării scrise. Pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidatilor să pătrundă în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc de comunicare la distantă, computere personale, PDA-uri etc.

(3) Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale si mijloace de comunicare la distantă interzise în sălile de examen duce la eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(4) Înainte de începerea probei scrise, comisia va prezenta candidatilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrării primite, ulterior fiind secretizate. Candidatii se asază câte unul în bancă, conform ordinii din listele afisate.

(5) Situatiile în care sunt eliminati candidatii din sala de concurs se consemnează în procesul-verbal întocmit cu ocazia desfăsurării acestei probe, fiind evidentiate motivele acestor măsuri.

Art. 19. - (1) După comunicarea subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidatilor sau al oricărei persoane, cu exceptia membrilor comisiei de concurs, observatorilor si persoanelor care asigură supravegherea desfăsurării probei. Iesirea din sală a candidatilor atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgentă, în care acestia pot fi însotiti de una dintre persoanele care asigură supravegherea.

(2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. în aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de concurs, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea „fraudă”.

(3) Lucrarea scrisă va fi redactată, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtând stampila acesteia pe fiecare filă, în coltul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui si a prenumelui de către candidat, în coltul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se va aplica stampila unitătii organizatoare a concursului. Se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispozitie, în mod suplimentar, coli de hârtie tipizate, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(4) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv foaia cu subiectele primită si ciorna la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul special întocmit în acest sens. Candidatii numerotează foile, sub îndrumarea supraveghetorilor, iar supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire.

Art. 20. - (1) Candidatii care doresc să corecteze o greseală anulează pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc să-si transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli de hârtie tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează, se semnează de supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(2) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidatii sunt obligatii să predea lucrarea scrisă în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Cinci candidati vor fi prezenti, obligatoriu, în sală până la predarea ultimei lucrări. Dacă la concurs s-au înscris mai putin de 5 candidati, acestia vor rămâne în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Presedintele si ceilalti membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenta candidatilor rămasi în sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, amestecă lucrările scrise si le numerotează. Comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru sustinerea probei scrise, în spatiul destinat corectării, care va fi asigurat si sigilat de către presedinte.

(4) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se distrug după o lună de la finalizarea probei scrise, acest lucru consemnându-se într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se păstrează la unitatea unde se desfăsoară concursul.

Art. 21. - (1) Proba scrisă se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă notă din oficiu. Comisia stabileste nota acordată pentru fiecare subiect în parte. Suma totală a notelor acordate pentru fiecare subiect este 10.

(2) Pe baza baremului de corectare, fiecare membru al comisiei de concurs corectează lucrările sigilate, acordând note, care sunt trecute în borderoul de notare, acesta fiind semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs. Nota finală acordată la proba scrisă fiecărui candidat se obtine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(3) După corectare si notare, lucrările scrise se desigilează.

(4) În urma sustinerii probei scrise, va fi declarat „admis” candidatul care a obtinut minimum nota 7 (sapte).

Art. 22. - (1) Rezultatele obtinute de către candidati la proba scrisă se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele obtinute la proba scrisă se afisează conform art. 9 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data începerii acestei probe.

Art. 23. - Candidatii nemultumiti de rezultatul probei scrise pot face contestatie în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Solutionarea contestatiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 24. - (1) Contestatiile la proba scrisă se depun si se înregistrează la institutia organizatoare. La primirea contestatiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectuează înregistrarea va consemna data si ora depunerii acestora si va semna, după care le va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) După expirarea termenului de depunere a contestatiilor comisia de solutionare a contestatiilor:

a) verifică dacă contestatiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare, cele depuse după expirarea termenului fiind respinse;

b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba scrisă si se referă numai la lucrarea candidatului care a formulat contestatia, cele care nu îndeplinesc aceste conditii fiind respinse;

c) recorectează lucrările, pe baza baremului de corectare, conform procedurii prevăzute la art. 21 alin. (2).

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se resigilează.

Art. 25. - După recorectarea lucrărilor scrise, comisia de solutionare a contestatiilor:

a) respinge contestatia în situatia în care nota obtinută la recorectare este mai mică sau egală cu nota initială acordată de comisia constituită pentru sustinerea probei scrise;

b) admite contestatia în situatia în care nota obtinută la recorectare este mai mare decât nota initială acordată de comisia constituită pentru sustinerea probei scrise.

Art. 26. - (1) Nota obtinută în cazul admiterii contestatiei este nota finală obtinută de candidat la proba scrisă. în situatia respingerii contestatiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată initial de către comisia constituită pentru sustinerea probei scrise. Rezultatele obtinute de către candidati în urma solutionării contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal.

(2) Hotărârile comisiilor de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

Art. 27. - Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse, precum si a rezultatelor finale se face prin afisare conform art. 9 alin. (2), imediat după solutionarea contestatiilor, fără a depăsi termenul de două zile lucrătoare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Stabilirea rezultatelor finale ale concursului

 

Art. 28. - (1) Sunt considerati promovati la concurs candidatii care au obtinut minimum nota 7 (sapte) la fiecare dintre probele mentionate la art. 4 lit. c) si d). Nota finală este media aritmetică a celor două note obtinute la probele prevăzute la art. 4 lit. c) si d).

(2) Se consider㠄admis” la concurs candidatul care a obtinut cea mai mare notă finală, conform prevederilor alin. (1), dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie, cu conditia ca acestia să fi obtinut cel putin nota minimă necesară promovării.

(3) La note finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la sustinerea interviului, iar dacă egalitatea se mentine, are prioritate cel care are media mai mare obtinută la examenul de licentă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Pentru fiecare concurs se întocmeste un dosar care contine actele administrative de constituire a comisiilor, documentele privind desfăsurarea probelor, organizarea si desfăsurarea concursului si proiectele manageriale.

(2) Dosarele se păstrează o perioadă de 2 ani la compartimentul de resurse umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, după care se arhivează conform prevederilor legale.

(3) Documentele personale din dosarele candidatilor care nu au promovat concursul sunt restituite acestora, la cerere.

Art. 30. - În termen de cel mult 15 zile calendaristice de la afisarea rezultatelor finale, candidatii declarati admisi la concurs sunt numiti în functie, în conditiile legii, pe baza proceselor-verbale cu rezultatele finale.

Art. 31. - (1) Candidatul admis la concurs, potrivit art. 28, are obligatia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la comunicarea ordinului de numire. Pentru candidatii care detin functii de conducere termenul este de 30 de zile.

(2) În cazul în care candidatul admis nu se prezintă la post, în conditiile alin. (1), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat „admis”.

(3) Dacă nu există niciun candidat care să fi obtinut nota necesară pentru a fi declarat „admis”, se va proceda la organizarea unui nou concurs, în conditiile prezentului regulament.