MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 890         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

211. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004

 

263. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

2.114/933. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.419/533/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

949. – Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.067. – Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ACCORD BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

 

1.069. – Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „5MM BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

 

1.070. – Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ALL INSURANCE (BROKER DE ASIGURARE)” –S.R.L

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004

 

Având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al art. 119 alin. (2) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Articol unic. – Instructiunile tehnice privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 30 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul I litera A, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Calculul si evidenta taxei datorate de titularii licentelor de explorare sau de exploatare, precum si de titularii permiselor de prospectiune ori de exploatare se realizează de către acestia, în functie de suprafata perimetrelor înscrise în actele de dare în administrare sau de concesiune si de taxele anuale specifice fiecărui tip de activitate (pe unitatea de suprafată), prevăzute la art. 44 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare”*).

2. La articolul I litera B punctul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Pentru titularii licentelor de exploatare si ai licentelor de explorare care efectuează exploatare experimentală, precum si pentru titularii permiselor de exploatare, conform prevederilor art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare*), redeventa este dată de valoarea productiei miniere, care se calculează pe baza preturilor de livrare practicate în perioada de raportare si a cantitătilor de produse miniere comercializate în această perioadă, indiferent de modul de comercializare (în stare brută sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scădea cheltuielile de prelucrare.

Cotele procentuale ale redeventei miniere datorate sunt cele prevăzute la art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare*).

În cazul produselor miniere utilizate în cadrul aceleiasi unităti economice si care nu au un pret de livrare practicat, valoarea productiei miniere se calculează pe propria răspundere si sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, prin luarea în considerare a pretului de cost (cheltuieli de productie) al produselor respective, amendat cu un factor de crestere de 7%.”

3. La articolul I litera B punctul 2, litera b) se abrogă.

4. La articolul I litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Taxele pe activitatea minieră si redeventele miniere se achită începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004.”

5. La articolul III, punctele 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Nerespectarea prezentelor instructiuni tehnice se sanctionează cu amendă de la 6.000 lei la 20.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. a) si ale art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Neachitarea la termenele stabilite prin lege si prevăzute în licente sau permise a taxelor si redeventelor miniere se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, conform prevederilor art. 39 alin. (1) lit. t) si ale art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare.”

6. Anexele nr. 2–4 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1–3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2007.

Nr. 211.


*) A se vedea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la instructiunile tehnice)

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

Denumirea titularului...........................................

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice)...........................

Denumirea perimetrului/Număr de contract..................

Localitatea......, str................nr...........Judetul/sectorul.........., codul postal................, telefon/fax............

 

 

Perioada de raportare

Substanta exploatată

Produsele miniere realizate

Redeventa

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsură

Denumirea

Cantitatea

sorturilor realizate

si stoc

Unitatea de măsură

Pretul

unitar

(lei)

Valoarea (lei)

Cota procentuală

Suma

datorată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

 

Numele.....................................................

Functia ...................................................

Prenumele ................................................

Semnătura si stampila ......................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la instructiunile tehnice)

 

REDEVENTA MINIERĂ

 

Decont pe trimestrul...............anul...............

Denumirea titularului...............

Numele si prenumele (pentru persoanele fizice)...............

Denumirea perimetrului/Număr de contract...............

Codul fiscal al plătitorului...............

Localitatea..............., str................nr................Judetul/sectorul..............., codul postal........., telefon/fax...............

 

Produsele miniere realizate

Redeventa (lei)

Denumirea

Cantitatea

Unitatea de măsura

Pretul unitar (lei)

Valoarea (lei)

Cota procentuală

Datorată

Achitată

0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de plată

 

 

Tipul

Numărul

 

 

Data

Suma

 

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar, pe propria răspundere, că informatiile din acest document sunt reale si corecte.

 

Numele.....................................................

Functia ...................................................

Prenumele ................................................

Semnătura si stampila ......................................

 

Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa minieră

 

Decontul trimestrial privind redeventa minieră se va completa în două exemplare, cu următoarele destinatii:

originalul se transmite compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

– o copie, cu confirmarea de primire a compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, rămâne la plătitor.

Coloanele formularului de decont se completează după cum urmează:

– coloana 0 se completează cu produsele miniere realizate, conform nominalizării din actul de dare în administrare sau de concesiune;

– coloana 1 se completează cu cantitătile totale de produse miniere realizate în perioada de raportare;

coloana 2 se completează cu unitătile de măsură corespunzătoare cantitătilor înscrise în coloana 1;

coloana 3 se completează cu preturile unitare în lei, practicate în perioada de raportare pentru produsele miniere respective;

– coloana 4 se completează cu valoarea produselor miniere realizate, corespunzătoare cantitătilor si preturilor înscrise în coloanele 1 si 3;

– coloana 5 se completează trecându-se cota procentuală aplicată conform art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare*);

coloana 6 se completează cu sumele reprezentând redeventa minieră datorată bugetului de stat, calculată prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare*);

coloana 7 se completează cu sumele achitate, reprezentând redeventa.

Cantitătile si preturile înscrise în coloanele 1 si 3 se stabilesc în conformitate cu instructiunile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind evidenta, calculul, plata si raportarea redeventelor miniere.


*) A se vedea Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 4 la instructiunile tehnice)

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALĂ PENTRU RESURSE MINERALE...............

 

RAPORT privind redeventa minieră pe trimestrul...............anul...............

Judetul........................................

 

Titularul/ Cod fiscal

Perimetrul

Denumirea

produsului

minier

Cantitatea/

unitatea de măsură

Pretul unitar (lei)

Valoarea (lei)

Redeventa

Numărul/

Data ordinului de plată

Nr.de sesizare CIT către

DJFP

Nr.de

Înregistrare

DJFP

Observatii

 

Denumirea

Numărul

licentei/

permisului

 

 

 

 

Cota procentuală

Datorată

(lei)

Achitată (lei)

Restanjă

(lei)

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele din raport corespund celor din rapoartele titularilor si respectă prevederile licentei/permisului minier si reglementările legale în vigoare.

 

Expert/Consilier,

....................................

Întocmit,

....................................


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice si al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

 

NORME - CADRU

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 

CAPITOLUL I

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezentele norme-cadru reglementează cadrul juridic unitar privind organizarea si derularea procesului de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local prin care se asigură transportul cu tramvaie, troleibuze, autobuze, precum si transportul pe cablu si au fost elaborate avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 si ale Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006.

Art. 2. – Prezentele norme-cadru stabilesc etapele si modul de organizare si derulare a procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

Art. 3. – (1) Prevederile prezentelor norme-cadru se aplică obligatoriu în toate cazurile în care autoritătile publice sau asociatiile de dezvoltare comunitară hotărăsc administrarea si gestionarea serviciilor de transport public local în modalitatea gestiunii delegate.

(2) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local este permisă numai către operatorii licentiati sau transportatorii autorizati de către autoritatea de autorizare, după caz.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 4. – În întelesul prezentelor norme-cadru, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) delegare de gestiune – procedura prin care o unitate administrativ-teritorială sau o asociatie de dezvoltare comunitară, în calitate de delegatar, atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licentă sau autorizatie de transport, după caz, în calitate de delegant, în conditiile prezentelor norme-cadru, gestiunea serviciilor de transport public local, precum si exploatarea sistemului de utilităti publice aferent;

b) licentă de transport – documentul eliberat de A.R.R. prin care se atestă că transportatorul îndeplineste conditiile de onorabilitate, capacitate financiară si competentă profesională, pentru prestarea unui serviciu de transport public local;

c) autorizatie de transport – documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplineste conditiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;

d) operator – persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are competenta si capacitatea recunoscute de a presta servicii de transport public local, în conditiile reglementărilor în vigoare, si care asigură nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilităti publice aferent acestuia, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

e) sistem de utilităti publice – ansamblul bunurilor mobile si imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, constructii si instalatii tehnologice, echipamente si dotări functionale, specifice unui serviciu de transport public local, prin a cărui exploatare si functionare se asigură prestarea serviciului de transport public local;

f) autoritatea administratiei publice locale – consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, denumită în continuare autoritate publică;


g) A.N.R.S.C. – Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice;

h) A.R.R. –Autoritatea Rutieră Română;

i) autoritate de autorizare – serviciul sau compartimentul în cadrul autoritătii administratiei publice locale, care evaluează îndeplinirea cerintelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizatiilor de transport;

j) licitatie publică deschisă – modalitatea prin care autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară organizează delegarea gestiunii serviciilor de transport public local;

k) negociere directă – procedura prin care autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară negociază conditiile prestării serviciilor de transport public local, clauzele contractuale, inclusiv redeventa, după caz, cu unul sau mai multi ofertanti, în conditiile prezentei proceduri;

I) atribuire directă – modalitatea prin care autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară deleagă gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitatie publică, societătilor comerciale rezultate prin reorganizarea pe cale administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau judetean ori a directiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autoritătilor administratiei publice locale si care au avut în administrare bunuri, activităti sau servicii de utilităti publice, societătilor comerciale de interes intercomunitar al căror capital este detinut în totalitate de autoritătile publice care formează asociatiile de dezvoltare comunitară, precum si în cazul societătilor comerciale înfiintate de autoritătile administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL II

Initierea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităti publice

 

Art. 5. – (1) Delegarea gestiunii serviciilor de transport public local se stabileste prin hotărâre a autoritătii publice sau a asociatiei de dezvoltare comunitară.

(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară va asigura elaborarea si va aproba studiul de oportunitate al delegării.

(3) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) descrierea si identificarea serviciului, a ariei teritoriale si a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată;

b) situatia economico-financiară actuală a serviciului si starea tehnică a sistemului aferent acestuia;

c) investitiile necesare pentru modernizarea, îmbunătătirea calitativă si cantitativă, precum si a conditiilor sociale si de mediu si extinderea serviciului;

d) motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifică delegarea gestiunii;

e) nivelul minim al redeventei, după caz;

f) durata estimată a contractului de delegare.

Art. 6. – (1) Documentatia de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activitătii va cuprinde, în cazul licitatiei deschise si al negocierii directe, cel putin următoarele documente:

a) studiul de oportunitate;

b) hotărârea de stabilire a modalitătii de gestiune a serviciului;

c) proiectul contractului de delegare;

d) caietul de sarcini al serviciului;

e) regulamentul serviciului;

f) cerintele privind eligibilitatea;

g) criteriile de selectie a ofertelor stabilite de autoritatea administratiei publice locale.

(2) Documentatia de atribuire directă a contractului de delegare a gestiunii va cuprinde obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)–e).

 

CAPITOLULUI

Principii si reguli generale

 

SECTIUNEA 1

Principii

 

Art. 7. – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local prin licitatie deschisă si negociere directă sunt:

a) transparenta – punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea normelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

b) tratamentul egal – aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară a criteriilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

c) proportionalitatea – presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară trebuie să fie necesară si corespunzătoare naturii contractului;

d) nediscriminarea – aplicarea de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară a acelorasi reguli, indiferent de forma de organizare, natura capitalului ori nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractelor, cu respectarea conditiilor prevăzute în acordurile si conventiile la care România este parte;

e) libera concurentă – asigurarea de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară a conditiilor pentru ca orice operator să aibă dreptul de a participa la procedura de delegare, în conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 8. – Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară atribuie contractul de delegare a gestiunii prin:

a) licitatie publică deschisă;

b) negociere directă, în cazul în care două licitatii publice deschise consecutive nu conduc la desemnarea unui câstigător sau în situatia în care, după repetarea procedurii, nu s-au depus două oferte;

c) atribuire directă, fără licitatie, în cazul operatorilor de transport rutier prevăzuti la art. 30 alin. (2) lit. a) si b) si al transportatorilor autorizati prevăzuti la art. 30 alin. (3) lit. a) si b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 9. – În cadrul procedurii de licitatie publică deschisă si negociere directă, autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a asigura protejarea informatiilor privind activitătile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum si principiului concurentei loiale, potrivit legii.

Art. 10. – Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a preciza în documentatia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii orice cerintă, criteriu, regulă si alte informatii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă si explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire prin licitatie publică deschisă si negociere directă.


Art. 11. (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia să asigure obtinerea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii de către orice persoană interesată.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a pune la dispozitia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare, în acest sens, documentatia de atribuire a contractului, în una dintre următoarele modalităti:

a) direct, nerestrictionat, pe site-ul propriu;

b) pe suport hârtie si/sau pe suport magnetic/optic.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are dreptul de a stabili un pret pentru obtinerea documentatiei de atribuire a contractului, cu conditia ca acest pret să nu depăsească costul copierii documentatiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia.


SECTIUNEA a 2-a

Reguli privind oferta

 

Art. 12. – Ofertantul are obligatia de a elabora oferta în conformitate cu cerintele autoritătii publice.

Art. 13. – Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară.

Art. 14. – (1) Ofertantul are obligatia de a depune oferta la sediul autoritătii publice, la data si până la ora limită stabilită în anunt.

(2) Oferta depusă la o altă adresă a autoritătii publice/ asociatiei de dezvoltare comunitară decât cea stabilită în anuntul publicitar sau după expirarea termenului limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(3) Riscurile legate de transmiterea ofertei cad în sarcina ofertantului.

(4) Continutul ofertelor trebuie să rămână confidential până la termenul stabilit pentru deschiderea acestora.

Art. 15. – (1) Oferta va fi redactată în limba română.

(2) Ofertele se depun la locul, data si până la ora precizate în anuntul publicitar, în două plicuri închise si sigilate, unul exterior si unul interior, după cum urmează:

a) plicul exterior contine documentele prin care se dovedeste îndeplinirea cerintelor de eligibilitate si plicul interior;

b) plicul interior contine oferta propriu-zisă.

(3) Fiecare participant poate depune o singură ofertă.

Art. 16. – (1) Plicurile exterioare vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit „Candidaturi si oferte”, precizându-se data si ora primirii.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară poate solicita participantilor la licitatie/negociere directă să depună o garantie de participare la licitatie, al cărei cuantum, data până la care poate fi depusă, precum si perioada de valabilitate a acesteia se precizează în anuntul licitatiei.

(3) Ofertantul va pierde garantia de participare la licitatie dacă îsi retrage oferta înainte de desemnarea câstigătorului sau dacă, fiind declarat câstigător, refuză să semneze contractul de delegare a gestiunii.

(4) Garantia de participare la licitatie a ofertantului declarat câstigător va fi retinută de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară până la momentul semnării contractului de delegare.

(5) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară este obligată să restituie celorlalti ofertanti garantia de participare la licitatie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câstigător.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisia de evaluare

 

Art. 17. – (1) În scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitatie publică deschisă si de negociere directă, autoritatea publică locală/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a numi, prin hotărâre, o comisie de evaluare formată din membri si membri de rezervă.

(2) Numărul membrilor comisiei de evaluare trebuie să fie impar.

(3) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii de rezervă vor fi, de regulă, specialisti în domeniul transportului public local, economic si juridic.

(4) Presedintele si secretarul comisiei de evaluare sunt numiti de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară dintre membrii comisiei de evaluare.

(5) Presedintele si secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri în comisie.

(6) Înainte de începerea sedintei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligati să dea o declaratie pe propria răspundere privind compatibilitatea, impartialitatea si confidentialitatea privind dosarul delegării, care se va păstra la dosarul delegării.

(7) Declaratiile se depun la secretarul comisiei, care le prezintă presedintelui comisiei de evaluare.

(8) În caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei aflat într-o astfel de situatie va fi înlocuit de îndată cu unul dintre membri de rezervă numiti în conditiile alin. (1).

Art. 18. – (1) Comisia de evaluare are obligatia de a se întruni la locul si data prevăzute în anuntul publicitar.

(2) Comisia de evaluare lucrează legal numai în prezenta tuturor membrilor săi.

(3) Prin grija autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară documentatia licitatiei este pusă la dispozitia fiecărui membru al comisiei cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data limită prevăzută pentru deschiderea ofertelor.

Art. 19. – (1) Presedintele comisiei de evaluare verifică prezenta tuturor membrilor, identitatea acestora, precum si îndeplinirea formalitătilor privind declaratia prevăzută la art. 17 alin. (6).

(2) Presedintele verifică mandatele si identifică împuternicitii ofertantilor prezenti.

(3) Presedintele declară deschisă sedinta de licitatie si procedează la verificarea integritătii plicurilor exterioare.

(4) Presedintele procedează la desigilarea pe rând a fiecărui plic exterior cuprinzând documentele de eligibilitate si la verificarea împreună cu membrii comisiei a existentei si a validitătii documentelor solicitate de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară prin documentatia de atribuire a contractului de delegare.

(5) Constatarea îndeplinirii cerintelor de eligibilitate si stabilirea ofertantilor eligibili se efectuează în ziua deschiderii plicurilor exterioare si se consemnează într-un proces-verbal semnat de toti participantii.

(6) Plicurile interioare nu se deschid în această etapă. Se verifică integritatea acestora.

(7) Toate operatiunile si constatările comisiei din această etapă se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeste si se semnează în aceeasi zi în care s-au deschis plicurile exterioare.

(8) Procesul-verbal se semnează de toti membrii comisiei si de către împuternicitii legali ai ofertantilor prezenti la deschiderea plicurilor exterioare.

(9) Hotărârea se ia cu majoritate simplă de voturi, opiniile diferite se motivează si se consemnează în acelasi proces-verbal întocmit de secretarul comisiei. La exprimarea votului nu se admit abtineri.

(10) Un exemplar, în copie, al procesului-verbal se remite celor prezenti de către secretarul comisiei.

(11) Pentru continuarea procedurii, cel putin două oferte trebuie să îndeplinească conditiile de eligibilitate.

(12) Dacă nu s-au depus cel putin două oferte sau în cazul în care nu sunt două oferte eligibile, procedura se reia prin publicarea anuntului licitatiei publice, conform art. 22.

(13) Dacă după derularea a două proceduri consecutive nu sunt întrunite cerintele prevăzute în alin. (12), se aplică procedura negocierii directe.

Art. 20. – (1) În cazul în care minimum 2 ofertanti au îndeplinit cerintele de eligibilitate, comisia procedează la deschiderea plicurilor interioare în aceeasi zi. Hotărârea comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea se adoptă cu votul majoritătii simple a membrilor.

(2) În cazul în care comisia de evaluare nu finalizează analiza si evaluarea ofertelor în ziua deschiderii plicurilor interioare, lucrările comisiei se consemnează în procese-verbale intermediare, pe baza cărora se întocmeste raportul de evaluare.

(3) Comisia va analiza si va evalua ofertele, va întocmi si va înainta autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare.

(4) Raportul de evaluare cuprinde descrierea operatiunilor de evaluare, elementele esentiale ale ofertelor depuse si motivele alegerii ofertantului câstigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat niciun câstigător, cauzele respingerii ofertelor.

Art. 21. – Membrii comisiei răspund solidar sau individual, după caz, pentru hotărârile comisiei, precum si pentru actele si faptele proprii, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Licitatia publică deschisă

 

Art. 22. – (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia să publice anuntul licitatiei în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulatie natională si în unul de circulatie locală, precum si, optional, în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene.

(2) Informatiile pe care trebuie să le contină anuntul licitatiei sunt următoarele:

a) denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autoritătii locale/asociatiei de dezvoltare comunitară;

b) hotărârea privind stabilirea modalitătii de gestiune;

c) aria teritorială, trasee, grup de trasee;

d) serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/detaliat/

detaliată pe activităti;

e) durata contractului de delegare a gestiunii;

f) denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax si adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentatia de delegare, precum si modalitătile de obtinere a documentatiei;

g) dacă este cazul, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii documentatiei de delegare;

h) termenul limită de depunere a ofertelor, data si ora, adresa la care se depun/transmit ofertele;

i) data, ora si locul deschiderii ofertelor;

j) dacă este cazul, garantiile solicitate;

k) durata de valabilitate a ofertei.

(3) Termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 de zile si maximum 60 de zile de la data publicării anuntului conform art. 22 alin. (1). În calculul termenelor nu se includ ziua aparitiei anuntului si ziua organizării licitatiei.

(4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.

(5) Nerespectarea termenului minim privind publicarea în cele 3 publicatii atrage reluarea procedurii de la etapa anuntului publicitar.

Art. 23. – (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a pune la dispozitia persoanei interesate documentatia de atribuire a contractului de delegare din ziua imediat următoare aparitiei anuntului licitatiei sau cel mai târziu în termen de două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări.

(2) Solicitarea va fi scrisă si se va înregistra în Registrul de candidaturi si oferte.

(3) Persoana interesată are obligatia de a depune diligentele necesare, astfel încât respectarea de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară a perioadei prevăzute la alin. (1) să nu conducă la situatia în care documentatia de atribuire să fie pusă la dispozitia sa cu mai putin de două zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 24. – (1) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentatia de atribuire cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului limită pentru depunerea ofertelor.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia să răspundă, în mod clar, complet si fără ambiguităti, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Răspunsul privind clarificările face parte integrantă din documentatia de atribuire a contractului si va fi comunicat tuturor celor care au solicitat documentatia de atribuire.

(4) Dacă în urma clarificărilor se modifică în mod esential documentatia de atribuire, autoritatea publică va relua procedura de la etapa publicării anuntului licitatiei.

 

SECTIUNEA a 5-a

Negocierea directă

 

Art. 25. – (1) În cazul în care nu a fost desemnat niciun câstigător în urma celei de-a doua licitatii publice deschise, se trece la procedura de negociere directă.

(2) În cazul procedurii de negociere directă ofertantul/ ofertantii trebuie să prezinte oferta/ofertele în aceleasi conditii precum cele prevăzute pentru licitatia publică deschisă.

Art. 26. – În cazul procedurii negocierii directe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 17–19.

Art. 27. – (1) La data prevăzută în anuntul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directă, comisia de evaluare programează ofertantii si îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

(2) Comisia poate stabili ca verificarea îndeplinirii cerintelor de eligibilitate să se facă în sedintă comună cu/pentru toti ofertantii. În această situatie se întocmeste un singur proces-verbal privind eligibilitatea candidatilor.

(3) Numai candidatii desemnati eligibili vor fi invitati la negociere.

(4) În situatia în care s-a prezentat un singur candidat sau un singur candidat a fost desemnat eligibil, autoritatea publică locală/asociatia de dezvoltare comunitară va negocia conditiile delegării cu acesta, în conditiile prezentei proceduri.

Art. 28. – Pentru negocierea directă va fi păstrată documentatia de atribuire aprobată pentru licitatia publică deschisă, prevăzută la art. 6 alin. (1).

Art. 29. – (1) Comisia de evaluare va negocia conditiile delegării cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării, în conditiile prevăzute în documentatia de atribuire.

(2) Comisia va întocmi câte un proces-verbal pentru fiecare negociere purtată cu fiecare ofertant în parte, pe baza căruia se va întocmi raportul de evaluare.

Art. 30. – (1) După încheierea negocierii comisia de evaluare întocmeste raportul de evaluare pe baza proceselor-verbale de negociere purtate cu fiecare ofertant, care va cuprinde concluziile negocierilor purtate si în care se stabileste cea mai avantajoasă ofertă.

(2) Comisia va analiza si va evalua ofertele, va întocmi si va înainta autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare.

Art. 31. – Conditiile delegării prin negociere directă nu pot fi inferioare celor stabilite prin documentatia de atribuire aprobată pentru licitatia publică deschisă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cerinte de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire prin licitatie publică deschisă si negociere directă

 

Art. 32. – (1) Documentele prin care se dovedeste îndeplinirea cerintelor de eligibilitate sunt următoarele:

a) licenta de transport sau autorizatia de transport, după caz;

b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comertului pentru operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din tara de origine pentru operatorii străini, după caz;

c) certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat si cele locale, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat, valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autoritătile competente din tara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde îsi are sediul ofertantul;

d) dovada plătii garantiei de participare, după caz;

e) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, după caz, din care să rezulte că nu se află întruna dintre situatiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare.

(2) Lipsa sau neîndeplinirea conditiilor de valabilitate ale documentelor mentionate la alin. (1) atrage excluderea din procedura de delegare.

(3) Persoanele juridice străine vor depune documentele mentionate la alin. (1) În original si traduse de un traducător autorizat.

SECTIUNEA a 7-a

Determinarea ofertei câstigătoare

 

Art. 33. – (1) Comisia evaluează ofertele pe baza criteriilor de selectie aprobate de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară.

(2) În cazul în care există punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se face în functie de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare.

(3) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară, potrivit conditiilor specifice impuse de natura serviciului si a sistemului de utilităti publice delegat, poate stabili si alte criterii, în conditiile prevăzute de prezentele norme-cadru.

Art. 34. – Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a aproba prin hotărâre atribuirea contractului de delegare a gestiunii ofertantului desemnat câstigător, pe baza raportului de evaluare, într-un termen ce nu poate depăsi 30 de zile de la data înaintării acestuia de către comisie.

Art. 35. – Comisia va stabili ca verificarea îndeplinirii cerintelor de eligibilitate să se facă în sedinta de deschidere cu ofertantii prezenti. Prezenta ofertantilor nu este obligatorie. În această situatie se întocmeste un singur proces-verbal privind eligibilitatea ofertantilor.

Art. 36. – (1) În etapa de evaluare si analiză a ofertelor propriu-zise, comisia poate solicita în scris ofertantilor clarificări pentru demonstrarea conformitătii ofertei cu cerintele solicitate.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a-i informa pe toti ofertantii despre hotărârea referitoare la atribuirea contractului de delegare, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

Art. 37. – (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară va invita ofertantul desemnat câstigător pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii. Contractul va fi semnat numai după împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării privind atribuirea contractului.

(2) Refuzul de a încheia contractul de delegare conferă dreptul de a cere plata de daune-interese stabilite de către instanta de judecată competentă la cererea părtii interesate.

(3) În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, licitatia publică va fi anulată, iar autoritatea publică va relua procedura de licitatie publică de la etapa publicării anuntului, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 8-a

Conflictul de interese

 

Art. 38. – (1) Pe parcursul aplicării normelor de atribuire a contractului de delegare, autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situatiile de natură să determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sanctionează potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 39. – Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

a) sot/sotie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte ori au făcut parte în ultimul an din consiliul de administratie, organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice;

b) persoane care detin părti sociale, părti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti;

c) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de delegare a gestiunii

 

Art. 40. – (1) Sub sanctiunea nulitătii absolute, contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în formă scrisă si va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:

a) denumirea părtilor contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile si obligatiile părtilor contractante;


e) nivelul redeventei sau al altor obligatii, după caz;

f) răspunderea contractuală;

g) forta majoră;

h) conditii de redefinire a clauzelor contractuale;

i) conditii de restituire sau repartitie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investitiilor realizate;

j) mentinerea echilibrului contractual;

k) conditiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

l) conditiile de exploatare a sistemului;

m) interdictia subdelegării, întelegând prin aceasta încheierea unor contracte cu tertii având drept obiect prestarea serviciului/activitătii delegat/delegate, astfel cum sunt prevăzute în legea serviciului delegat;

n) cesionarea contractului de delegare, cu acordul autoritătii publice, în conditiile legii speciale;

o) în anexă, programul estimativ al lucrărilor de investitii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităti, obiective noi atât fizic, cât si valoric:

sarcinile si responsabilitătile părtilor cu privire la programele de investitii si la conditiile de finantare a acestora;

indicatorii de performantă ai serviciului, stabiliti în regulamentul serviciului, conditii si garantii;

– tarifele practicate în momentul delegării si modalitătile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform normelor-cadru;

modul de facturare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;

– politica privind resursele umane si politica socială;

p) clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului de delegare, dacă este cazul;

q) penalităti pentru neîndeplinirea termenelor si conditiilor solicitate în caietul de sarcini.

(2) Pe lângă clauzele minime si obligatorii prevăzute la alin. (1), părtile pot include si alte clauze convenite de ele, după caz.

(3) Contractul de delegare a gestiunii, pe lângă anexele mentionate la alin. (1), va fi însotit obligatoriu si de următoarele anexe:

a) caietul de sarcini al serviciului;

b) regulamentul serviciului;

c) inventarul bunurilor mobile si imobile, proprietate publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).

Art. 41. – În contractul de delegare a gestiunii se vor preciza categoriile de bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului, respectiv:

a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini autoritătii publice la încetarea contractului. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul delegării, precum si cele realizate de operator în conformitate cu programele de investitii impuse prin contractele de delegare;

b) bunurile de preluare, la expirarea contractului, pot reveni autoritătii publice în măsura în care aceasta din urmă îsi manifestă intentia de a prelua bunurile respective în schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea contabilă actualizată. Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut operatorului si au fost utilizate de către acesta pe durata delegării gestiunii;

c) bunurile proprii, care la încetarea contractului de delegare rămân în proprietatea operatorului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut operatorului si care au fost utilizate de către acesta pe durata contractului, cu exceptia celor prevăzute la lit. b).

Art. 42. – (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară poate modifica unilateral contractul de delegare, cu notificarea prealabilă a celeilalte părti, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, după caz.

(2) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, cealaltă parte are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

(3) În cazul dezacordului între părti cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanta judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în niciun caz să permită operatorului să nu îsi execute obligatiile contractuale.

Art. 43. – (1) Raporturile contractuale dintre autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară si operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate operatorului si obligatiile care îi sunt impuse.

(2) Operatorul nu va fi obligat să suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, dacă această crestere rezultă în urma unui caz de fortă majoră.

Art. 44. – (1) Operatorul îsi execută obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevăzute în contractul de delegare si în acord cu prevederile legale specifice serviciului/activitătii delegat/delegate.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către operator.

Art. 45. – încetarea contractului de delegare a gestiunii poate avea loc în următoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract;

b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către operator, prin reziliere de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară, prin reziliere de către operator, cu plata unei despăgubiri în sarcina autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a sistemului delegat sau a unei părti importante din acesta.

Art. 46. – Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în limba română.

Art. 47. – Contractul de delegare încheiat în conditiile art. 25 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 va contine cel putin clauzele obligatorii prevăzute la art. 40 din prezentele norme-cadru.

Art. 48. – Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act aditional, în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităti care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

 

CAPITOLUL V

Dosarul delegării

 

Art. 49. – Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară are obligatia de a întocmi si păstra dosarul delegării pentru fiecare contract atribuit.


Art. 50. – Dosarul se păstrează de către autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară atât timp cât contractul de delegare produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data încetării acestuia.

Art. 51. – Dosarul trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) documentatia de atribuire a contractului de delegare, prevăzută la art. 6;

b) anunturile publicate potrivit prezentelor norme-cadru referitoare la organizarea procedurii de delegare si atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

d) procesele-verbale si raportul comisiei;

e) hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;

f) contractul de delegare semnat;

g) orice alte modificări intervenite pe parcursul derulării contractului.

Art. 52. – Dosarul delegării se supune Legii privind liberul acces la informatiile de interes public nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii privind exercitarea monitorizării si controlul delegării

 

Art. 53. – (1) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă, conform Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, să monitorizeze respectarea prevederilor prezentelor norme-cadru si să sanctioneze abaterile de la acestea în domeniul de activitate al autoritătilor administratiei publice locale, al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati, cu referire la respectarea prevederilor normelor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară va transmite A.N.R.S.C. documentatia de atribuire a contractului de delegare prevăzută la art. 6, concomitent cu transmiterea anuntului în vederea publicării.

(3) Documentatia prevăzută la art. 6 va fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităti:

a) prin postă, cu confirmare de primire;

b) prin mijloace electronice;

c) prin orice combinatie a modalitătilor prevăzute la lit. a)–c).

Art. 54. – (1) A.N.R.S.C. analizează documentatia întocmită de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară în scopul delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităti publice si transmite observatii scrise dacă se constată neconformităti în aplicarea legislatiei în vigoare în domeniul serviciilor de transport public local.

(2) În îndeplinirea atributiilor care îi revin, A.N.R.S.C, prin intermediul unor reprezentanti, asistă la sedintele comisiei de evaluare.

(3) În exercitarea atributiilor, reprezentantii A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la toate documentele si informatiile legate de procedura de delegare. Acestia pot solicita autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară/presedintelui comisiei de evaluare informatii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire.

(4) Accesul reprezentantilor A.N.R.S.C. la documentele si informatiile privind procedurile de atribuire a contractelor de delegare se realizează cu respectarea normelor privind confidentialitatea informatiilor.

(5) Activitatea desfăsurată de A.N.R.S.C. nu limitează în niciun mod responsabilitătile si obligatiile autoritătii

publice/asociatiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare care decurg din aplicarea prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 55. – (1) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară, pe baza observatiilor transmise de A.N.R.S.C, poate dispune, după caz:

a) suspendarea/anularea procesului de atribuire a contractului de delegare;

b) modificarea, încetarea, revocarea sau anularea, după caz, a actelor în legătură cu care s-au constatat neconformităti;

c) alte măsuri corective pentru remedierea neconformitătilor semnalate de reprezentantii A.N.R.S.C;

d) continuarea procesului de atribuire a contractului de delegare.

(2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor potrivit prezentelor norme-cadru revine autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare.

(3) Decizia luată de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară/comisia de evaluare se transmite de îndată A.N.R.S.C.

Art. 56. –în cazul nerespectării prezentelor norme-cadru, A.N.R.S.C. va aplica măsurile legale si va sesiza institutiile abilitate.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 57. – (1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară/comisiei de evaluare, cu încălcarea dispozitiilor legale în materia serviciilor comunitare de utilităti publice si prin nerespectarea prezentelor norme-cadru, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativă si/sau în justitie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară este competentă să solutioneze contestatiile înaintate pe cale administrativă.

(3) Plângerea se adresează autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară în termen de 30 de zile de la data la care persoana interesată a luat cunostintă de încălcarea dreptului sau interesului legitim.

(4) Instanta competentă să solutioneze plângerea formulată împotriva solutiei date de autoritatea publică/asociatia de dezvoltare comunitară este tribunalul – sectia de contencios-administrativ si fiscal pe raza căreia se află sediul autoritătii publice/asociatiei de dezvoltare comunitară. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel.

Art. 58. – Persoanele prevăzute la art. 57 alin. (1), care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin actiune în justitie în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 59. – Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 92/2007, îsi produc efectele potrivit clauzelor contractuale, până la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenul maxim stabilit prin lege.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.114 din 9 decembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 933 din 9 decembrie 2007

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.419/533/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005

 

Având în vedere dispozitiile art. 192 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 13.080 din 9 decembrie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 4.937 din 6 decembrie 2007 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.419/533/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată ale unitătilor sanitare cu paturi, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Plata obligatiilor se realizează esalonat, în etape, astfel:

– în prima etapă, în limita prevederilor bugetare aprobate, se sting, în ordine cronologică, obligatiile către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii înregistrate în contabilitatea unitătilor sanitare cu paturi până la 31 decembrie 2005 si rămase neachitate până la data de 30 octombrie 2007;

– în a doua etapă, în limita prevederilor bugetare aprobate, se efectuează reîntregirea fondurilor realizate din serviciile medicale prestate cu sumele plătite de unitătile sanitare cu paturi, în perioada 1 ianuarie–30 decembrie 2006, respectiv 1 ianuarie–30 octombrie 2007, pentru stingerea obligatiilor către furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii, datorate la data de 31 decembrie 2005.”

2. Punctul 3 din anexă va avea următorul cuprins:

„3. Unitătile sanitare cu paturi care îndeplinesc conditiile mentionate la pct. 2 au obligatia ca în termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii să prezinte caselor de asigurări de sănătate următoarele situatii:

a) situatia pe furnizori, în ordinea cronologică a facturilor, pentru obligatiile de plată înregistrate în evidenta contabilă la 31 decembrie 2005 si rămase neachitate până la data de

30 octombrie 2007;

b) situatia pe furnizori, în ordinea cronologică a facturilor, pentru obligatiile de plată înregistrate în evidenta contabilă la

31 decembrie 2005, dar achitate în perioada 1 ianuarie– 31 decembrie 2006 si, respectiv, 1 ianuarie–30 octombrie 2007, în vederea regularizării”.

3. Punctul 14 din anexă va avea următorul cuprins:

„14. În limita creditelor deschise, pe baza documentelor mentionate si a actului aditional încheiat, casele de asigurări de sănătate virează, în contul unitătii sanitare cu paturi, sumele aferente plătilor către furnizori si/sau a regularizării constînd în reîntregirea fondurilor realizate din serviciile medicale în anul 2006 si, respectiv, până la 30 octombrie 2007.”

4. Anexa nr. 2 la metodologie se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea


ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la metodologie)

 

a) Proces-verbal de constatare pentru sumele de plată

Încheiat astăzi,............................

 

Comisia mixtă formată din doamna/domnul ........................................., director general –

presedinte al Casei de Asigurări de Sănătate.................................., si doamna/domnul......................,

director executiv al Autoritătii de Sănătate Publică ................................, în calitate de presedinti ai

comisiei mixte, precum si doamna/domnul ......................................, din partea Casei de Asigurări de

Sănătate................................................, si doamna/domnul................................, din partea Autoritătii de Sănătate Publică..........................................., în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situatiei obligatiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2005 si rămase neachitate la data de 30 octombrie 2007, au constatat următoarele:

– unitătile sanitare cu paturi din judet au întocmit la termenul stabilit situatia privind obligatiile de plată în conformitate cu modelul prezentat la lit. a) din anexa nr. 1 la metodologie;

– managerul si directorul financiar-contabil al fiecărei unităti sanitare cu paturi au semnat situatiile, certificând realitatea si exactitatea datelor;

– auditul a avizat situatiile, certificând faptul că bunurile si serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice.

Fată de cele de mai sus, comisia mixtă stabileste că au fost îndeplinite conditiile pentru ca următoarelor unităti sanitare să li se aloce fondurile aferente plătii obligatiilor rămase neachitate până la data de 30 octombrie 2007:

1. Spitalul.....................................................: total obligatii de plată:.............................lei, din care:

- medicamente:.............................................................................................................lei;

– materiale sanitare: ......................................................................................................lei;

– alti furnizori de bunuri si  servicii: .................................................................................lei.

2. Spitalul....................................................................................................................................:

Total judet: obligatii în sumă de:...................................................................................lei, din care:

– medicamente:........................................................................................................................lei;

– materiale sanitare:...................................................................................................................lei;

– alti furnizori de bunuri si servicii:...............................................................................................lei.

Alte mentiuni:..................................................................................................................................

Comisia mixtă: Semnătura:

Doamna/Domnul ........................................., director general – presedinte al Casei de Asigurări

de Sănătate............................................................., presedinte..........................................................

Doamna/Domnul .................................................., director executiv al Autoritătii de Sănătate

Publică......................................................................, presedinte.........................................................

Doamna/Domnul .................................................., din partea Casei de Asigurări de Sănătate

............................................, membru.................................................................................................

Doamna/Domnul ................................................., din partea Autoritătii de Sănătate Publică

............................................, membru...................................................................................................

Data......................................

 

b) Proces-verbal de constatare pentru sumele achitate, în vederea regularizării

Încheiat astăzi,...............................

 

Comisia mixtă formată din doamna/domnul ............................................., director general – presedinte al Casei de Asigurări de Sănătate...................................., si doamna/domnul...................., director executiv al Autoritătii de Sănătate Publică....................................., în calitate de presedinti ai comisiei mixte, precum si doamna/domnul ...................................., din partea Casei de Asigurări de Sănătate................................., si doamna/domnul.............................., din partea Autoritătii de Sănătate Publică................................., în calitate de membri ai comisiei mixte, în urma analizei situatiei obligatiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2005 si achitate în perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006, respectiv 1 ianuarie–30 octombrie 2007, în vederea regularizării, au constatat următoarele:

– unitătile sanitare cu paturi din judet au întocmit la termenul stabilit situatia prevăzută la pct. 3 lit. b) din metodologie;

– managerul si directorul financiar-contabil al fiecărei unităti sanitare cu paturi au semnat situatiile, certificând realitatea si exactitatea datelor;


– auditul a avizat situatiile, certificând faptul că bunurile si serviciile au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice.

Fată de cele de mai sus, comisia mixtă stabileste că au fost îndeplinite conditiile pentru ca următoarelor unităti sanitare să li se aloce fondurile aferente regularizării, constând în reîntregirea fondurilor realizate pentru serviciile medicale în anul 2006 si, respectiv, până la 30 octombrie 2007:

1. Spitalul...............................................: total sume de reîntregit:...........................lei, din care:

– medicamente:........................................................................................................................lei;

– materiale sanitare:..................................................................................................................lei;

– alti furnizori de bunuri si servicii:............................................................................................lei.

2. Spitalul.......................................................................................................................................:

Total judet: sume de reîntregit:.....................................................................................lei, din care:

– medicamente:........................................................................................................................lei;

– materiale sanitare:.................................................................................................................lei;

– alti furnizori de bunuri si servicii:............................................................................................lei.

Alte mentiuni:...................................................................................................................................

Comisia mixtă: Semnătura:

Doamna/Domnul............................................................................., director general – presedinte

al Casei de Asigurări de Sănătate..................................................., presedinte.................................

Doamna/Domnul ........................................................, director executiv al Autoritătii de Sănătate

Publică.........................................................................., presedinte.................................................

Doamna/Domnul ................................................, din partea Casei de Asigurări de Sănătate

..............................................................., membru..........................................................................

Doamna/Domnul ......................................................, din partea Autoritătii de Sănătate Publică

.............................................................., membru...........................................................................

 

Data....................................

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere:

– Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii, planificare si prognoză nr. DGRFPP/290 din 17 decembrie 2007;

– art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare;

– Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 si 92 bis din 6 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare se modifică si se completează după cum urmează:

La anexa 3-b bis, precizarea de la nota ,,2)” din subsolul tabelului se modifică si va avea următorul cuprins:

„2) Conform formularului 1.2 din anexa 3-a la prezentul ordin; indicele de case-mix realizat în perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv; pentru trimestrul III 2007 si lunile octombrie si noiembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case-mix realizat de la începutul anului până la sfârsitul semestrului I 2007; pentru luna decembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case-mix realizat pentru această lună.”

Art. II. – Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 949.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ACCORD BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 decembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „ACCORD BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială „ACCORD BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Dumbrava Nouă nr. 34, bl. M197, se. 1, ap. 1, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/7357/11.04.2007, cod unic de înregistrare 21547877/11.04.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 1.067.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „5MM BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 decembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „5MM BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială „5MM BROKER DE ASIGURARE” – S.R.L., cu sediul social în Satul Nou de Jos nr. 276A, judetul Maramures, nr. de ordine în registrul comertului J24/2131/2007, cod unic de înregistrare 22814590/27.11.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 1.069.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ALL INSURANCE (BROKER DE ASIGURARE)” – S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 11 decembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „ALL INSURANCE (BROKER DE ASIGURARE)” – S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. – Societatea Comercială „ALL INSURANCE (BROKER DE ASIGURARE)” – S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Aleea Fuiorului nr. 4, bl. Y3C, se. 2, et. 7, ap. 73, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/20733/14.12.2006, cod unic de înregistrare 19753760, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. – Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2007.

Nr. 1.070.