MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 110         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 10 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstituponaiitate a dispozitiilor art 53 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 63 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

133. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

24. - Decizie pentru eliberarea doamnei Ramascanu Beatrice din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

25. - Decizie pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta tn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

27. - Decizie pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Dan Petrescu si pentru numirea în această functie a domnului Remus-Virgil Baciu în cadrul aceleiasi comisii

 

28. - Decizie pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Nicoleta Iacob si pentru numirea în această functie a domnului Canangiu Cătălin în cadrul aceleiasi comisii

 

29. - Decizie pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România a doamnei Nicoleta Iacob si pentru numirea în această functie a doamnei Carmen Sinica Voicu în cadrul aceleiasi comisii

 

30. - Decizie privind revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei pentru managerii publici a doamnei Armenia Androniceanu si pentru numirea în această functie a doamnei Oana-Marina Istrate în cadrul aceleiasi comisii

 

31. - Decizie privind numirea domnului Torok Ernest în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

32. - Decizie privind numirea doamnei Popescu Bianca-Laura în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBUCE CENTRALE

 

1.937/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2005/888/PESC privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

Pozitia comună a Consiliului 2005/888/PESC din 12 decembrie 2005 privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministm libanez Rafiq Hariri

 

1.939/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2004/698/PESC privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei

 

Pozitia comună a Consiliului 2004/698/PESC din 14 octombrie 2004 privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei

 

1.942/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2002/960/PESC privind instituirea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

 

Pozitia comună a Consiliului din 10 decembrie 2002 privind măsuri restrictive referitoare la Somalia (2002/960/PESC)

 

1.943/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Regulamentului Consiliului UE nr. 147/2003 privind instituirea de anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 147/2003 dn 27 ianuarie 2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

 

219. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 10

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cont Expert” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.982/2005 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.982/2005, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Cont Expert” - S.A. din Bacău într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei cereri de încuviintare a unui sechestru judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind liberul acces la justitie si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, deoarece limitarea intervenientului în exercitarea drepturilor sale creează premisele pronuntării unei hotărâri nelegale. Or, introducerea ulterioară în cauză a intervenientului reprezintă o recunoastere a drepturilor sale procesuale.

Tribunalul Bacău - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile criticate sunt constitutionale, iar, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constitutie, procedura de judecată este prevăzută numai prin lege.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că textul legal criticat este constitutional, întrucât, pe de o parte, se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia descrisă, iar, pe de altă parte, contine suficiente garantii ale dreptului la apărare.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, întrucât intervenientul poate participa la dezbateri si beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale. Conditiile si limitele în care poate fi exercitată interventia reprezintă optiuni ale legiuitorului, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste regulile privind procedura de judecată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 53 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins: „Cel care intervine va lua procedura în starea în care se află în momentul admiterii interventiei; actele de procedură următoare se vor îndeplini si fată de cel care intervine.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitia criticată din Codul de procedură civilă reprezintă o normă de procedură care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este stabilită prin lege. Articolul criticat face parte din sectiunea I „Interventia” a cap. III „Alte persoane care pot lua parte la judecată” din titlul I „Părtile” al cărtii a doua „Procedura contendoasă” din Codul de procedură civilă.

Prin dispozitiile criticate nu se limitează drepturile intervenientului, astfel cum în mod eronat sustine autorul exceptiei, întrucât nu-l împiedică pe acesta să se adreseze instantelor judecătoresti, să folosească toate mijloacele de apărare prevăzute de lege si să beneficieze de garantiile procesului echitabil. Asadar, Curtea nu poate retine că aceste dispozitii contrayin prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie si nici celor ale art. 24 din Legea fundamentală privind dreptul la apărare.

Referitor la încălcarea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, consacrat de art. 16 din Constitutie, Curtea constată că nici această sustinere nu este întemeiată, întrucât dispozitiile procedurale atacate nu instituie un tratament juridic diferentiat pentru persoane aflate în situatii similare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cont Expert” - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.982/2005 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 63

din 25 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Manuela Mitrea în Dosarul nr. 3.188/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat, constatându-se lipsa celeilalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia, arătând, în esentă, că textul legal criticat încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie. De asemenea, solicită extinderea analizei Curtii, arătând că art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 contravine prevederilor constitutionale referitoare la neretroactivitatea legii în măsura în care se aplică si unor situatii anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textul legal criticat se aplică tuturor situatiilor prevăzute de ipoteza normei analizate si nu încalcă accesul liber la justitie, întrucât judecata are un caracter public si echitabil, iar termenele prevăzute sunt rezonabile. Se mai arată că art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 nu cuprinde nicio dispozitie cu caracter retroactiv, iar chestiunile care tin, eventual, de aplicarea legii sau coordonarea legislativă nu intră în sfera de competentă a instantei de contencios constitutional.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.188/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Manuela Mitrea într-o cauză având ca obiect anularea unui act administrativ în baza art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate se limitează numai la instituirea posibilitătii pentru emitentul unui act administrativ irevocabil de a cere instantei constatarea nulitătii acestuia, fără însă a preciza si aspectele esentiale legate de categoriile de acte administrative la care se referă si de termenul în care această actiune poate fi promovată. Totodată, se arată că art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 nu este o normă previzibilă si că terminologia folosită de legiuitor este ambiguă, ceea ce a determinat ca practica instantelor judecătoresti să fie contradictorie. Pentru toate aceste motive, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. în acest sens, se arată că textul legal criticat protejează interesul public, astfel cum este definit de art. 2 alin. (1) lit. 1) din Legea nr. 554/2004, fără a se încălca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) sau ale art. 21 alin. (2). Se mai apreciază că neprevederea expresă a unui termen de introducere a actiunii în baza art. 1 alin. (6) nu este o omisiune a legiuitorului si că rezolvarea unei asemenea chestiuni tine de aplicarea si interpretarea legii, sarcină care revine instantei judecătoresti. Totodată, se arată că instanta de contencios constitutional nu poate modifica sau completa un text de lege, astfel încât critica autorului exceptiei cu privire la caracterul eliptic al art. 1 alin. (6) din lege nu poate fi primită.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, în opinia Guvernului, art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 nu încalcă principiul egalitătii, întrucât autoritatea administrativă emitentă poate introduce o actiune, în baza art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, fată de orice persoană, fără privilegii si fără discriminări. Judecarea cauzei are loc în mod echitabil, public si într-un termen rezonabil de către instantă, cu asigurarea tuturor garantiilor procesuale. în subsidiar, se arată că instanta de contencios constitutional nu poate modifica sau completa un text de lege în sensul dorit de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. în subsidiar, se arată că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât autorul acesteia critică o omisiune de reglementare, iar Curtea, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului său.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins: „(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ nelegal poate să solicite instantei constatarea nulitătii acestuia, în situatia în care actul nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil si a produs efecte juridice. în cazul admiterii acpunii, instanta se va pronunta, la cerere, si asupra legalitătii actelor civile încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum si asupra efectelor civile produse.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil solutionat într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Dispozitiile art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 au mai format obiectul controlului

de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 638 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 7 noiembrie 2006, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, a retinut că textul criticat reglementează un caz de contencios administrativ obiectiv, care se referă la analizarea în abstract a unei chestiuni de legalitate, având în vedere realizarea unui interes public, caracterizându-se prin generalitate si impersonalitate.

Curtea a stabilit că justificarea constitutională a unui asemenea text apare cu claritate în prevederile art. 1 alin. (5) din Constitutie, potrivit cărora, „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie”. Mai mult, Curtea a constatat că un act administrativ emis cu nerespectarea legii este nul, iar în lipsa art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 s-ar putea ajunge la mentinerea în sistemul normativ a unor acte nelegale, care, în lipsa unei persoane interesate, în mod direct si personal, sau vătămate, nu ar putea fi atacate în justitie, rămânând definitive si putând, pe această cale, să pericliteze anumite interese de ordin public.

În consecintă, Curtea a statuat că nu sunt încălcate prevederile art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, având în vedere si faptul că atât reclamantul, cât si pârâtul au asigurate toate mijloacele procedurale necesare realizării unui proces echitabil.

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pe lângă aceste considerente, Curtea retine că textul art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, aplicându-se tuturor situatiilor prevăzute în ipoteza sa, fără exceptii si fără discriminări.

în ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei, exprimată în sedinta publică, precum si în notele scrise depuse la dosar în aceeasi sedintă, de a se analiza constitutionalitatea textului legal criticat si sub aspectul încălcării art. 1 alin. (3) si art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că motivarea exceptiei, prin indicarea textelor constitutionale invocate, trebuie să fie făcută chiar prin actul de sesizare a Curtii, pentru a fi posibilă exercitarea controlului de constitutionalitate, deci în momentul ridicării exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei de judecată. Curtea Constitutională este competentă să se pronunte numai în limitele sesizării. Or, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicată, rezultă că, în opinia autorului acesteia, prin textul de lege criticat au fost încălcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie. în consecintă, invocarea în sustinerea exceptiei a unor dispozitii constitutionale direct în fata Curtii, si nu în fata instantei de judecată care a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate, contravine atât dispozitiilor art. 10 alin. (2) si art. 29 alin. (1) -(4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cât si celor ale art. 146 lit. d) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Manuela Mitrea în Dosarul nr. 3.188/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004,

cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Autoritătii este de 431, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui.”

2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Personalul din cadrul posturilor de inspectie la frontieră care îsi încetează activitatea ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană este transferat în interes de serviciu, cu mentinerea functiei publice avute, la directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene. (22) Redistribuirea posturilor si numirea personalului se vor realiza prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.”

3. Sintagma „Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii si cabinetul secretarului de stat): 481, din care: Functii publice: 441; Functii contractuale: 40” din anexa nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi (inclusiv demnitarii si cabinetul secretarului de stat) = 431, din care: functii publice = 391; functii contractuale = 40”.

4. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 133.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 130/2006)

 

UNITĂTI

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii: I. Unităti cu personalitate juridică:

1. Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală;

2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;

3. Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară;

4. directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.

II. Unităti fără personalitate juridică:

1. circumscriptiile sanitar-veterinare zonale;

2. circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru unitătile subordonate este de 4.409.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Ramascanu Beatrice din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

Având în vedere:

- Adresa doamnei Ramascanu Beatrice, înregistrată sub nr. 5/376/CPT din 24 ianuarie 2007, prin care solicită eliberarea sa din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca urmare a demisiei din motive personale;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea si functionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Doamna Ramascanu Beatrice se eliberează din functia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe si de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 24.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta în functia de vicepresedinte al Autoritătii

Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Meran Codruta Georgeta se numeste în functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

Art. 2. - Salarizarea vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Dan Petrescu si pentru numirea în această functie a domnului Remus-Virgil Baciu în cadrul aceleiasi comisii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dan Petrescu se revocă din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar domnul Remus-Virgil Baciu este numit în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Nicoleta lacob si pentru numirea în această functie a domnului Canangiu Cătălin în cadrul aceleiasi comisii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta lacob se revocă din functia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar domnul Canangiu Cătălin este numit în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România a doamnei Nicoleta Iacob si pentru numirea în această functie a doamnei Carmen Sinica Voicu în cadrul aceleiasi comisii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 si ale pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, precum si pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei speciale de retrocedare, cu modificările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Nicoleta lacob se revocă din functia de membru al Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, iar doamna Carmen Sinica Voicu - consilier juridic superior clasa IA din cadrul Ministerului Finantelor Publice - este numită în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 250/2005 privind modificarea componentei Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea din functia de membru din cadrul Comisiei pentru managerii publici a doamnei Armenia Androniceanu si pentru numirea în această functie a doamnei Oana-Marina Istrate în cadrul aceleiasi comisii

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) lit. i) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Armenia Androniceanu se revocă din functia de membru al Comisiei pentru managerii publici, iar doamna Oana-Marina Istrate este numită în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 461/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru managerii publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 5 octombrie 2005, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Torok Ernest în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

În temeiul prevederilor:

- art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 261 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006;

- art. 18 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Îîncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Torok Ernest se numeste în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Popescu Bianca-Laura în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

În temeiul prevederilor: - art. 15 lit. e) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 261 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006;

- art. 18 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Popescu Bianca-Laura se numeste în functia de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 32.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2005/888/PESC privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului UE 2005/888/PESC privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri.

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.937.

 

(Acte adoptate conform titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană)

 

POZITIA COMUNĂ A CONSILIULUI 2 0 05/888/PESC

din 12 decembrie 2005 privind măsurile restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare

în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri

 

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 15,

întrucât:

(1) în data de 31 octombrie 2005 Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1636 (2005) [RCSONU 1636 (2005)], prin care se ia notă cu privire la raportul Comisiei Internationale de Investigatie ONU prezidată de domnul Detlev Mehlis, referitor la bombardamentul terorist din Beirut, Liban, din 14 februarie 2005, în care au murit 23 de persoane, printre care si fostul premier libanez Rafiq Hariri, si în care au fost rănite zeci de persoane (Comisia de investigatie).

(2) RCSONU 1636 (2005) impune măsuri de împiedicare a intrării sau tranzitării teritoriilor statelor membre si de înghetare a fondurilor si resurselor economice emise împotriva persoanelor înregistrate de Comisia privind sanctiunile a Consiliului de Securitate, instituită conform alin. 3 lit. b) din RCSONU 1636 (2005) (Comisia privind sanctiunile), ca fiind suspectate de implicare în planificarea, finantarea, organizarea sau comiterea bombardamentului terorist.

(3) În data de 7 noiembrie 2005 Consiliul a adoptat concluzii referitoare la Siria si Liban. Consiliul si-a exprimat regretul privind existenta indiciilor clare, conform cărora statul sirian nu a cooperat pe deplin cu echipa de investigatie si a făcut un apel către statul sirian în vederea cooperării neconditionate cu organele de investigatie.

(4) Este necesară actiunea Comunitătii pentru implementarea anumitor măsuri, Consiliul Uniunii Europene adoptă prezenta pozitie comună.

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Statele membre vor lua măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriile lor al persoanelor fizice enumerate în anexa care face parte integrantă din prezenta pozitie comună.

(2) Alin. 1 nu va obliga niciun stat membru să refuze intrarea propriilor cetăteni pe teritoriul acestuia.

(3) Alin. 1 nu se va aplica acolo unde Comisia privind sanctiunile stabileste, în prealabil si în functie de fiecare caz în parte, că deplasarea este justificată pe motive de ajutor umanitar, inclusiv obligatii religioase, sau atunci când Comisia privind sanctiunile concluzionează că o exceptie ar ajuta la îndeplinirea obiectivelor Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1636 (2005).

(4) În cazul în care, conform alin. 3 si deciziilor Comisiei privind sanctiunile, un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane enumerate în anexă, autorizarea se va limita la scopul pentru care aceasta este acordată si la persoanele la care se face referire în autorizatia respectivă.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Se îngheată toate fondurile si resursele economice care apartin, sunt în proprietatea sau sunt detinute de persoanele enumerate în anexă ori sunt în proprietatea unor entităti detinute ori controlate, direct sau indirect, de către aceste persoane ori de către persoane care actionează în numele sau sub îndrumarea acestora, asa cum sunt enumerate în anexă.

(2) Fondurile nu trebuie puse, direct sau indirect, la dispozitia ori utilizate în beneficiul unei persoane sau al unei entităti enumerate în anexă.

(3) Pot fi făcute exceptii, cu conditia ca acestea să fie aprobate în prealabil de Comisia privind sanctiunile, privind fondurile si resursele economice care reprezintă:

a) necesarul cheltuielilor de bază, inclusiv plata produselor alimentare, chirie sau ipotecă, medicamente si tratament medical, impozite, prime de asigurare si cheltuieli pentru utilitătile publice;

b) cheltuieli intentionate, exclusiv pentru plata unor tarife rezonabile pentru servicii si pentru rambursarea cheltuielilor apărute în raport cu furnizarea de servicii juridice;

c) cheltuieli intentionate, exclusiv pentru plata tarifelor sau comisioanelor aferente detinerii ori mentinerii fondurilor sau resurselor economice blocate.

(4) Alin. 2 nu se va aplica suplimentar conturilor înghetate care produc dobânzi si nici cu privire la alte câstiguri rezultate în urma detinerii acestor conturi, cu conditia ca dobânzile si câstigurile respective să continue să facă subiectul alin. 1.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Statele membre se vor angaja, în conformitate cu legislatia aplicabilă, ca în cazul în care este găsită pe teritoriul lor o persoană fizică dintre cele enumerate în anexă, persoana respectivă va fi disponibilă pentru interogarea Comisiei de investigatie, în cazul în care Comisia solicită acest lucru.

(2) Statele membre vor coopera în totalitate, conform legislatiei aplicabile, cu orice investigatie internatională referitoare la fonduri si resurse economice, precum si cu privire la tranzactiile financiare ale persoanelor enumerate în anexă, inclusiv prin comunicarea informatiilor financiare.

 

ARTICOLUL 4

 

Consiliul va stabili lista persoanelor relevante si a entitătilor si persoanelor aferente mentionate în anexă si va avea autoritatea de a modifica orice mentiune în baza deciziilor luate de către Comisia privind sanctiunile.

 

ARTICOLUL 5

 

Prezenta pozitie comună intră în vigoare la data adoptării sale.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezenta pozitie comună va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, la 12 decembrie 2005.

 

pentru Consiliu,

J. Straw,

presedinte

 

anexă la pozitia comună

 

LISTA

persoanelor fizice si a entitătilor la care se face referire în art. 1, 2 si 3

 

Anexa va fi completată după ce persoanele si entitătile au fost înregistrate de către Comisia instituită în conformitate cu alin. 3 lit. b din Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1636 (2005).

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2004/698/PESC privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului UE 2004/698/PESC privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.939.

 

(Acte adoptate conform titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană)

POZITIA COMUNĂ A CONSILIULUI 2 004/6 9 8/PESC

din 14 octombrie 2004 privind ridicarea măsurilor restrictive împotriva Libiei

 

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 15, întrucât:

(1) În data de 12 septembrie 2003 Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1506 (2003) de ridicare a măsurilor restrictive impuse conform Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 748 (1992) si nr. 883 (1993), lăsând în vigoare măsurile prevăzute în alin. 8 din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 883 (1993), în lumina eforturilor întreprinse de Guvernul libian pentru respectarea rezolutiilor mentionate mai sus, mai ales în ceea ce priveste asumarea responsabilitătii pentru actiunile oficialilor libanezi, plata de compensatii corespunzătoare si renuntarea la terorism.

(2) Guvernul libian a făcut, de asemenea, eforturi pentru a solutiona într-un mod satisfăcător cererile referitoare la atacurile teroriste comise asupra zborului Pan Am 103 către Lockerbie, Scotia, asupra zborului Union de Transports Aeriens 772 către Niger, precum si asupra discotecii „La Belle” din Berlin.

(3) Măsurile restrictive, impuse conform Deciziei 93/614/PESC1), care au fost adoptate în vederea punerii în aplicare a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 748 (1992) si 883 (1993), precum si embargoul privind armamentul decis de statele membre în 1986 si confirmat în baza Pozitiei comune 1999/261/PESC2) trebuie, prin urmare, ridicate.

(4) Măsurile restrictive adoptate conform alin. 8 din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 883 (1993) rămân în vigoare conform Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1506 (2003).

(5) Este necesară actiunea din partea Comunitătii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri,

Consiliul Uniunii Europene adoptă prezenta pozitie comună.

 

ARTICOLUL 1

 

Sunt abrogate, prin prezenta pozitie comună, Decizia 93/614/PESC si Pozitia comună 1999/261/PESC.

 

ARTICOLUL 2

 

Rămân în vigoare măsurile adoptate pentru protejarea agentilor economici împotriva cererilor referitoare la contracte si tranzactii, a căror efectuare a fost afectată de impunerea măsurilor restrictive conform Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 883 (1993) si a rezolutiilor conexe.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezenta pozitie comună intră în vigoare la data adoptării sale.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezenta pozitie comună este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, la 14 octombrie 2004.

 

pentru Consiliu,

P. Van Geel,

presedinte


1) JO L 295, 30.11.1993, p. 7

2) JO L 103, 20.4.1999, p.1. Pozitie comună modificată ultima dată de Pozitia comună 1999/611/PESC (JO L 242, 14.9.1999, p. 31).

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Pozitiei comune a Consiliului UE 2002/960/PESC privind instituirea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului UE 2002/960/PESC privind instituirea de măsuri restrictive împotriva Somaliei.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.942.

 

(Acte adoptate conform titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană)

POZITIA COMUNĂ A CONSILIULUI

din 10 decembrie 2002

privind măsuri restrictive referitoare la Somalia (2002/960/PESC)

 

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. 15; întrucât:

(1) În data de 23 ianuarie 1992, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 733 (1992), denumită în continuare RCSONU 733 (1992), de instituire a unui embargo general si complet asupra tuturor livrărilor de arme si echipamente militare Somaliei (denumit în continuare embargoul asupra armelor).

(2) În data de 19 iunie 2001, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1356

(2001) de autorizare a unor exceptări de la embargoul asupra armelor.

(3) În data de 22 iulie 2002, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1425

(2002) care extinde embargoul asupra armelor, interzicând furnizarea directă sau indirectă Somaliei de consiliere tehnică, de ajutor financiar si de altă natură, precum si de instruire legată de activităti militare.

(4) În data de 22 iulie 2002, Consiliul si-a reafirmat angajamentul pentru sustinerea continuă în ceea ce priveste rezolutiile din 24 noiembrie 2000 si din 11 ianuarie 2002 ale Autoritătii Interguvernamentale de Dezvoltare (IGAD), prin care se furnizează un cadru general pentru procesul de reconciliere din Somalia si care subliniază obiectivele Uniunii Europene cu privire la Somalia.

(5) În data de 15 octombrie 2002, în Eldoret, Kenya, s-a lansat Procesul de pace si reconciliere si a fost urmat în data de 27 octombrie 2002 de o declaratie privind încetarea ostilitătilor si de adoptarea structurii si principiilor acestui proces de către autoritătile din Somalia, ca etapă fundamentală care să asigure fundamentul consensual la scară largă, fapt care a fost salutat de Uniunea Europeană.

(6) Comunitatea trebuie să actioneze în vederea implementării acestor măsuri,

Consiliul Uniunii Europene adoptă prezenta pozitie comună.

 

ARTICOLUL 1

 

1. Se interzice vânzarea sau furnizarea în Somalia a armamentelor si materialelor conexe de orice tip, inclusiv arme si munitii, vehicule si echipamente militare, echipamente paramilitare, precum si piese de schimb ale acestora, de către cetăteni ai statelor membre sau de pe teritoriile statelor membre, indiferent dacă acestea provin ori nu de pe teritoriul statelor membre.

2. Se interzice furnizarea directă sau indirectă de asistentă tehnică, financiară sau de orice alt tip către Somalia, precum si furnizarea de mijloace de instruire referitoare la activităti militare, inclusiv a celor referitoare la instruirea si asistenta tehnică aferentă furnizării, fabricării, întretinerii si utilizării articolelor mentionate la alin. 1, de către cetăteni ai statelor membre sau de pe teritoriile

statelor membre, indiferent dacă acestea provin ori nu de pe teritoriul statelor membre.

3. Prevederile cuprinse la alin. 1 si 2 nu se aplică în ceea ce priveste furnizarea de material militar neletal destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protectie ori pentru materiale destinate unor programe ale Uniunii Europene, ale Comunitătii Europene sau ale statelor membre referitoare la consolidarea institutională, în special în domeniul securitătii, desfăsurată în cadrul Procesului de pace si de reconciliere, cu aprobarea prealabilă a Comitetului instituit în conformitate cu alin. (11) al RCSONU 751 (1992), si nici în ceea ce priveste hainele de protectie, inclusiv veste antiglont si căsti militare, exportate temporar în Somalia, pentru uzul personal exclusiv, de personalul Organizatiei Natiunilor Unite, reprezentantii mass-media, personalul umanitar, personalul care acordă asistentă în vederea dezvoltării si personalul asociat.

 

ARTICOLUL 2

 

Comisia si statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile adoptate în cadrul prezentei pozitii comune si îsi transmit orice altă informatie utilă de care dispun în legătură cu prezenta pozitie comună.

 

ARTICOLUL 3

 

Prezenta pozitie comună intră în vigoare la data adoptării sale.

 

ARTICOLUL 4

 

Prezenta pozitie comună este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, la 10 decembrie 2002.

 

Pentru Consiliu,

P.S. Meller

Presedinte

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Regulamentului Consiliului UE nr. 147/2003 privind instituirea de anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului UE nr. 147/2003 privind instituirea unor anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.943.

 

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) Nr. 147/2003

din 27 ianuarie 2003

privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia

 

Având în vedere Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, în special art. 60 si 301,

luând în considerare Pozitia comună 2002/960/PESC a Consiliului din 10 decembrie 2002 privind anumite măsuri restrictive împotriva Somaliei1),

în baza propunerii Comisiei, întrucât:

(1) În data de 23 ianuarie 1992, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 733 (1992) de instituire a unui embargo general si complet asupra tuturor livrărilor de arme si echipamente militare Somaliei (denumit în continuare embargoul asupra armelor).

(2) În data de 19 iunie 2001, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1356

(2001) de autorizare a anumitor exceptări de la embargoul asupra armelor.

(3) În data de 22 iulie 2002, Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1425

(2002) care extinde embargoul asupra armelor, interzicând furnizarea directă sau indirectă Somaliei de consiliere tehnică, de ajutor financiar si de altă natură, precum si de instruire legată de activităti militare.

(4) Unele dintre aceste măsuri sunt reglementate de Tratat. Prin urmare, este necesar, în special pentru a evita orice denaturare a concurentei, să se adopte un act legislativ comunitar pentru a pune în aplicare deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în măsura în care este vizat teritoriul Comunitătii Europene. în sensul prezentului regulament, se consideră că teritoriul Comunitătii înglobează teritoriile statelor membre cărora li se aplică Tratatul, în conditiile stabilite de acest Tratat.

(5) Comisia si statele membre trebuie să se informeze reciproc cu privire la măsurile adoptate în cadrul prezentului regulament, să îsi transmită orice altă informatie relevantă de care dispun în raport cu prezentul regulament si să coopereze cu Comitetul instituit prin alin. (11) din Rezolutia 733 (1992), în special furnizându-i informatii.

(6) Încălcările prezentului regulament vor trebui să facă subiectul impunerii de sanctiuni, iar statele membre vor trebui să adopte sanctiuni corespunzătoare în acest sens. De asemenea, este de dorit ca sanctiunile aplicate pentru încălcările prezentului regulament să poată fi impuse de la data intrării în vigoare a acestuia si ca statele membre să initieze proceduri împotriva persoanelor, entitătilor si organismelor care tin de jurisdictia lor si care au încălcat una dintre dispozitiile acestuia,

Consiliul Uniunii Europene adoptă prezentul regulament.

 


1) JO L 334, 11.12.2002, p. 1.

 

 

ARTICOLUL 1

 

Fără a aduce atingere atributiilor statelor membre în exercitarea autoritătii publice, se interzic:

- acordarea unei finantări sau a unui ajutor financiar în legătură cu activităti militare, în special subventii, împrumuturi sau o asigurare a creditelor de export, pentru orice vânzare, aprovizionare, transfer sau export de arme si de materiale conexe, în mod direct sau indirect, către oricare persoană, oricare entitate sau oricare organism din Somalia;

- oferirea, vânzarea, acordarea sau transferul de consiliere tehnică, de ajutor sau de instruire având legătură cu activităti militare, inclusiv, în special, instruirea sau ajutorul acordat pentru fabricarea, întretinerea si utilizarea armelor si a materialelor conexe, de orice tip, în mod direct sau indirect, oricărei persoane, entităti sau oricărui organism din Somalia.

ARTICOLUL 2

 

Este interzisă participarea, cu bună stiintă si intentionată, la activitătile având ca obiect sau ca efect, în mod direct sau indirect, promovarea operatiunilor prevăzute la art. 1.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Art. 1 nu se aplică:

- acordării unei finantări sau a unui ajutor financiar pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de material militar neletal destinat exclusiv unor scopuri umanitare sau de protectie ori pentru materiale destinate unor programe ale Uniunii Europene, ale Comunitătii Europene sau ale statelor membre referitoare la înfiintarea unor institutii, în special în domeniul securitătii, puse în aplicare în cadrul Procesului de pace si de reconciliere;

- acordării de consiliere tehnică, de ajutor sau de instruire în legătură cu acest material neletal, cu conditia ca activitătile respective să fi fost aprobate în prealabil de Comitetul instituit prin alin. (11) din Rezolutia 751 (1992) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.

(2) Art. 1 nu se aplică nici hainelor de protectie, inclusiv vestelor antiglont si căstilor militare, exportate temporar în Somalia, pentru uzul personal exclusiv, de personalul Organizatiei Natiunilor Unite, reprezentantii mass-media, personalul umanitar, personalul care acordă asistentă în vederea dezvoltării si personalul asociat.

(3) Art. 2 nu se aplică participării la activităti având ca obiect sau ca efect promovarea activitătilor aprobate de Comitetul instituit prin alin. (11) din Rezolutia 751 (1992) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 4

 

Fără a aduce atingere drepturilor si obligatiilor statelor membre care decurg din Carta Organizatiei Natiunilor Unite, Comisia mentine cu Comitetul Consiliului de Securitate, mentionat la art. 3 alin. (1), toate contactele necesare unei aplicări corespunzătoare a prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 5

 

Comisia si statele membre se informează reciproc si fără întârziere cu privire la măsurile adoptate în cadrul prezentului regulament si îsi transmit orice altă informatie utilă de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informatii referitoare la încălcări, la problemele întâlnite cu ocazia punerii în aplicare a acestuia sau la sentintele pronuntate de instantele nationale.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul regulament se aplică sub rezerva existentei drepturilor conferite ori a obligatiilor impuse prin orice acord international semnat, orice contract încheiat sau orice autorizatie ori permis acordat înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Fiecare stat membru determină sanctiunile care vor fi impuse în cazul încălcării dispozitiilor prezentului regulament. Aceste sanctiuni sunt eficace, proportionate si de natură să descurajeze astfel de manifestări.

in asteptarea adoptării dispozitiilor legislative care s-ar putea dovedi necesare în acest scop, sanctiunile care urmează a fi impuse în cazul încălcării prezentului regulament sunt, după caz, cele adoptate de statele membre în sensul aplicării art. 7 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1318/2002 din 22 iulie 2002 de impunere a anumitor măsuri restrictive referitoare la Liberia1).

(2) Fiecare stat membru este obligat să initieze o procedură împotriva oricărei persoane fizice ori juridice, oricărei entităti sau oricărui organism care tine de jurisdictia sa, în cazul încălcării de către această persoană, entitate ori organism a uneia dintre interdictiile prevăzute de prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul regulament se aplică:

- pe teritoriul Comunitătii, inclusiv în spatiul aerian al Comunitătii;

- la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdictia unui stat membru;

- oricărui resortisant al unui stat membru, indiferent de locul unde se află acesta; si

- oricărei persoane juridice, entităti sau oricărui organism creat ori constituit în temeiul legislatiei unui stat membru.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale si direct aplicabil în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2003.

 

Pentru Consiliu,

G. Papandreou,

Presedinte

 


1) JO L 194, 23.7.2002, p. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Programul national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală aviatie civilă din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 562/2006)

 

LISTA INSPECTORILOR AVSEC

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

1.

Arba Ioan

1550107400612

Directia generală aviatie civilă

2.

Căprioară Marin

1590516400030

Directia generală aviatie civilă

3.

Dobre Florea

1560425400780

Directia generală aviatie civilă

4.

Tocu Vasile

1620301400367

Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA”

5.

Popa Dan

1510714400686

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

6.

Tosa Ovidiu Dumitru

1671024272637

Compania Natională „Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A.