MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 113         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII

 

2. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-16 februarie 2007

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

134. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de

urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.941/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 98/409/PESC definite de către Consiliul UE în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone

 

Pozitia comună din 29 iunie 1998 definită de către Consiliul UE în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone (98/409/PESC)

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

4. - Decizie privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-16 februarie 2007

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 14-16 februarie 2007, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 2.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri  colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Tinând cont de faptul că prin prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 se fac diferente în privinta:

- sumelor acordate la data concedierii, respectiv o sumă egală cu un salariu mediu net pe economie, fată de suma egală cu de două ori salariul mediu net pe economie reglementată prin alte acte normative - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 44/2003, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protectie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către fostii proprietari, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- acordării venitului de completare stabilit în cuantum diferit la data încadrării în muncă în societătile din sectorul minier fată de încadrarea în societăti din alte domenii de activitate, se impune adoptarea proiectului în regim de urgentă, în vederea:

- atenuării impactului generat de procesele de restructurare;

- eliminării inechitătilor generate de aplicarea prevederilor ce reglementează măsurile mentionate, care ar putea conduce la aparitia unor posibile tensiuni sociale în rândul persoanelor concediate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, tinând seama de faptul că beneficiarii drepturilor prevăzute în actul normativ mentionat provin din sectoare importante, având calificări care nu îsi mai regăsesc utilitatea în noul context al restructurării economiei;

- acordării în mod unitar tuturor salariatilor concediati colectiv de măsuri de protectie socială prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, care a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2007, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societătile prevăzute la art. 1 cu cel putin 12 luni înainte de data concedierii.”

2. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins: „a) la data încetării contractului individual de muncă, ca

urmare a concedierii colective, de o sumă egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică;”.

3. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Persoanele care se reîncadrează în muncă beneficiază de venit lunar de completare în următoarele situatii:

a) dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alte societăti decât cele de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare egal cu jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică;

b) dacă în perioada abordării venitului de completare prevăzută la art. 8 alin. (2) se încadrează în muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la societătile de la care au fost disponibilizate, beneficiază pe perioada lucrată, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), de venit lunar de completare în cuantumul stabilit la lit. a), dacă la data încadrării societătile respective nu mai au capital majoritar de stat.”

4. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 32, cu următorul cuprins:

„Art. 32. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiafe si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lista, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând operatorii economici pentru care ministerele si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului aplică prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 393/2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând agentii economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 29 martie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 134.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Nr. crt.

Ministerul/operatorul economic

 

 

A. Ministerul Economiei si Comertului

1.

1.

Societatea Comercială de Producere a Eneraiei Electrice si Termice „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti

2.

2.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

3.

3.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

4.

4.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remln” - S.A. Baia Mare

5.

5.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti

6.

6.

Societatea Comercial㠄Miniera Banat” - S.A. Anina

 

 

B. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

7.

1.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marf㠄C.F.R.-Marf㔠- S.A.

8.

2.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R.-Călători” - S.A. Bucuresti

9.

3.

Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Bucuresti

 

 

C. Ministerul Justitiei

10.

1.

Reala Autonom㠄Multioroducf Bucuresti

 

 

D. Ministerul Culturii sl Cultelor

11.

1.

Compania Natională a Imorlmeriilor „Coresl” - S.A. Bucuresti

12.

2.

Reala Autonomă de Distributie si ExDloatare a Filmelor - Româniafilm” Bucuresti

 

 

E. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

13.

1.

Societatea Comercial㠄ElectroPutere” - S.A. Craiova

14.

2.

Societatea Comercial㠄Rulmentul” - S.A. Brasov

15.

3.

Societatea Comercial㠄Tractorul UTB” - S.A. Brasov

16.

4.

Compania National㠄Romarm” - S.A. Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 98/409/PESC definite de către Consiliul UE În temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale, în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune 98/409/PESC definite de către Consiliul UE în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.941.

 

(Acte adoptate conform titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană)

 

POZITIA COMUNĂ

din 29 iunie 1998

definită de către Consiliul UE în temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Sierra Leone

(98/409/PESC)

 

Având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special art. J.2,

întrucât la 5 iunie 1998 Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a adoptat Rezolutia 1171 (1998), în care a salutat eforturile guvernului din Sierra Leone pentru reinstaurarea păcii si a securitătii în tară, pentru restabilirea unei administratii eficiente si a procesului democratic si pentru promovarea reconcilierii nationale,

întrucât în rezolutia mentionată anterior Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite a deplâns continua rezistentă împotriva autoritătii guvernului legitim din Sierra Leone si a subliniat că este urgent ca toti rebelii să pună capăt atrocitătilor, să înceteze rezistenta si să se predea,

întrucât au fost ridicate măsurile de interdictie impuse de Rezolutia 1132 (1997), adoptată anterior de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite,

întrucât este necesar ca Rezolutia 1171 (1998) să fie pusă în aplicare pe întreg teritoriul Uniunii Europene,

Consiliul Uniunii Europene defineste prezenta pozitie comună.

 

ARTICOLUL 1

 

Se interzice vânzarea sau furnizarea în Sierra Leone a armamentelor si materialelor conexe de orice tip, inclusiv armele si munitiile, vehiculele si echipamentele militare, echipamentele paramilitare, precum si piesele de schimb ale acestora, în conformitate cu Rezolutia 1171(1998) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (1998)1), sub rezerva exceptiilor prevăzute la art. 2 si 3.

 

ARTICOLUL 2

 

Restrictiile mentionate la art. 1 nu se aplică guvernului din Sierra Leone, cu conditia ca aceste livrări să fie supuse unei verificări de către Organizatia Natiunilor Unite sau de statele care sunt membre ale organizatiei, în conformitate cu alin. (2) si (4) din Rezolutia 1171 (1998) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 3

 

Restrictiile mentionate la art. 1 nu se aplică vânzării sau furnizării de armament si de material conex utilizate exclusiv, în Sierra Leone, de Grupul de Observatori Militari ai Comunitătii Economice a Statelor Africii de Vest (ECOMOG) sau ai Organizatiei Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL 4

 

Statele membre, actionând în conformitate cu propriile legislatii nationale, interzic conducătorilor fostei junte militare si ai Frontului Revolutionar Unit (FRU) să intre pe teritoriul acestora sau să îl tranziteze.

Persoanele afectate de această măsură vor fi identificate în conformitate cu alin. (5) din Rezolutia 1171 (1998) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite. Pot fi acordate derogări în conformitate cu alin. (5) din rezolutia mentionată anterior2).

Nimic din primul paragraf nu poate obliga un stat membru să refuze propriilor cetăteni intrarea pe teritoriul acestuia.

 

ARTICOLUL 5

 

Pozitia comună 97/826/PESC3) încetează să aibă efect.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezenta pozitie comună produce efecte din data de 5 iunie 1998.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezenta pozitie comună se publică în Jurnalul Oficial. Adoptată la Luxemburg la 29 iunie 1998.

 

Pentru Consiliu,

R. Cook,

Presedinte


1) Alin. (2) din Rezolutia 1171 (1998) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite prevede furnizarea către guvernul din Sierra Leone a materialelor supuse embargoului prin punctele de intrare mentionate într-o listă pe care guvernul mentionat o va încredinta Secretarului General al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care o va comunica de îndată statelor membre ale ONU.

Alin. (4) din Rezolutia 1171 (1998) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite prevede că statele vor notifica Comitetului Consiliului de Securitate creat de Rezolutia 1132 (1997) toate exporturile de materiale supuse embargoului spre Sierra Leone, faptul că guvernul din Sierra Leone va marca, înregistra si notifica toate importurile de armament si de material conex comitetului mentionat si că acest Comitet va raporta periodic Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite notificările respective.

2) Alin. (5) din Rezolutia 1171 (1998) prevede identificarea persoanelor vizate de restrictiile în domeniul intrării si tranzitului de către Comitetul Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, creat de Rezolutia 1132 (1997), si că acesta poate autoriza intrarea într-un anumit stat sau deplasarea în tranzit prin acesta a uneia dintre aceste persoane.

3) JO L 344, 15.12.1997, p. 6.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

În temeiul art. 502 alin. (1) lit. d) si al art. 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Normei privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006, precum si al Directivei 78/636/CEE,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul Certificatului de status profesional curent.

(2) Modelul Certificatului de status profesional curent este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Certificatul de status profesional curent va fi eliberat de colegiile teritoriale, prin Departamentul de avizări-acreditări, în baza unei cereri întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Eliberarea certificatului de status profesional curent se va face cu respectarea procedurilor prevăzute în Normele privind întocmirea, emiterea si utilizarea dovezilor de onorabilitate si moralitate profesională ale medicilor, medicilor dentisti si ale farmacistilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Minai Augustin

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

(Antetul Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul ..............................)

 

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT

 

Destinatar:        Denumirea: .............................................................................................................................................

Sediul:.....................................................................................................................................................

Numărul de înregistrare: 

Data emiterii:       

Numele si prenumele solicitantului: ...................................................................................................................................

Cetătenia (dublă, unde este cazul) (modificări):

cnp 

Număr de identificare profesională (R.U.): .....................................................................................................................

Sexul  F          M

Data nasterii: Ziua               Luna           Anul 

Localitatea: .........................................................................Tara: .......................................................................................

Calificare primară în profesie:

- Data obtinerii:             

- Institutia:

- Denumire: ........................................................................................................................................................

- Localitate: ..........................................................................................................................................................

- Diploma         - seria: 

- numărul: 

- Denumirea calificării obtinute: ......................................................................................................................

Titluri oficiale de calificare (Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/36/CE): ........................................

Forme de învătământ postuniversitar:

Grad/titlu profesional: .........................................................................................................................................

Atestate complementare: ...................................................................................................................................

Specialităti:..........................................................................................................................................................

Locul de muncă:           - Denumire: ...................................................................................................................................

- Adresă: ......................................................................................................................................

Domiciliul (cu acordul medicului, conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare): ............................

Dreptul de exercitare:  Fără restrictii profesionale în prezent

 A avut restrictii

Motive: ...............................................

Durata: ...............................................

 Nu a avut restrictii profesionale

Antecedentele profesionale:

 Suspendare

- Motive: ..........................................

- Durata: .........................................

 Interdictie temporară

- Motive: ..........................................

- Durata: ..........................................

 Interdictie definitivă

- Motive: ..........................................

- Durata: .........................................

Documente anexate:

 Cerere

 Anexa nr. 1

 Diploma de licentă

 Documente de calificare profesională

 Dovada de practică medico-dentară, conform Directivei 78/687/CEE.

 

Presedintele

Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul

............................................................

Secretarul

Colegiului Medicilor Dentisti din Judetul

............................................................

 

Notă: O copie a prezentului certificat de status profesional curent se va păstra la dosarul profesional al medicului dentist. Prezentul certificat este valabil 3 luni de la data eliberării.

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. de înregistrare: ....................

 

CERERE

pentru eliberarea Certificatului de status profesional curent

 

Subsemnatul.................................................................................. medic dentist, posesor al Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România, având nr. din Registrul unic al Colegiului Medicilor Dentisti din România ...................................., având locul de muncă la ............................................................, în cadrul Colegiului teritorial ...............................................vă rog să-mi eliberati Certificatul de status profesional curent în scopul:

 avizării cabinetului medico-dentar;

 sustinerii concursului de ocupare a unui post de conducere;

 încheierii unui contract de muncă în altă tară. Destinatie: .................................................................................

Adresa: ........................................................................................

 

Anexez la prezenta cerere:

- copie de pe actul de identitate;

- copie de pe diploma de licentă si titluri oficiale de calificare profesională;

- dovada de practică medico-dentară, conform Directivei 78/687/CEE.

 

Dr...........................................

Date personale:

 

I. Cetătenia:

 CI/  Bl

Seria ............... nr.................................

 

II. CNP: ............................................................

III. Locul si data nasterii: .............................

IV. Diploma de licentă

Seria ....................., nr. si data eliberării: .....

V. Titluri oficiale de calificare profesională: Atestate complementare: ..............................

VI. Locul de muncă: .......................................

Domiciliul stabil: ...............................................

 

Sunt de acord să se treacă adresa de domiciliu în acest certificat.

 

Data

.....................

Semnătura

.....................