MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 114         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 64 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Decizia nr. 66 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2006 si la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

33. - Decizie privind eliberarea domnului Ion Serpe din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

34. - Decizie privind numirea domnului Daniel lliescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

72. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea stocurilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 64

din 25 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului hr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Hua Xiaobin în Dosarul nr. 6.311/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde personal autorul exceptiei, lipsind partea Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză, desemnat în vederea asigurării traducerii pe parcursul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 2.088D/2006, nr. 2.135D/2006, nr. 2.179D/2006, nr. 2.218D/2006 si nr. 2.281 D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie, ridicată de Li Youying, Huang Yihua si Li Luyong în dosarele nr. 9.198/302/2006, nr. 12.472/302/2006 si, respectiv, nr. 7.108/302/2006 (7.064/2005) ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti si de Wang Lumei, Xu Yian si Wang Jian Wu în dosarele nr. 2.712/4/2004 si nr. 2.383/302/2005 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei Wang Lumei, Li Youying, Huang Yihua si Li Luyong, constatându-se lipsa celorlalti autori si a părtii Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent învederează Curtii că în toate aceste dosare partea Oficiul National pentru Refugiati a transmis note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Autorii prezenti si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 2.088D/2006, nr. 2.135D/2006, nr. 2.179D/2006, nr. 2.218D/2006 si nr. 2.281 D/2006 la Dosarul nr. 2.043D/2006, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtilor.

Autorii prezenti solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele dezvoltate în notele scrise aflate la dosarele cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public precizează că Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost abrogată expres

prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, dar că solutia legislativă continută de textul art. 5 din ordonantă a fost preluată de noua reglementare, la art. 26. Mentionează că asupra prevederilor acestei ultime dispozitii de lege Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 702 din 19 octombrie 2006, solutia si considerentele acesteia păstrându-si valabilitatea si în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 31 iulie 2006, 6 octombrie 2006, 23 octombrie 2006 si 29 august 2006, pronuntate de Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti în dosarele nr. 6.311/302/2006, nr. 9.198/302/2006, nr. 12.472/302/2006 si nr. 7.108/302/2006 (7.064/2005), si prin încheierile din 31 august 2006 si 7 septembrie 2006, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale/contencios administrativ si fiscal în dosarele nr. 2.712/4/2004 si nr. 2.383/302/2005, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de Hua Xiaobin, Li Youying, Huang Yihua, Li Luyong, Wang Lumei, Xu Yian si Wang Jian Wu în cauze în materia acordării statutului de refugiat.

În motivarea exceptiei, având un continut similar, se sustine, în esentă, ca prevederile criticate contravin dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, raportate la cele ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul la respectarea vietii private si de familie. Consideră că redactarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 este imprecisă în ceea ce priveste protejarea dreptului la viata de familie, permitând o interpretare arbitrară a conditiilor de acordare a protectiei umanitare pentru acest motiv!

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti si Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul, în punctele de vedere exprimate în dosarele Curtii Constitutionale nr. 2.043D/2006 si nr. 2.088D/2006, consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului precizează că, urmare a abrogării Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 prin Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, obiectul exceptiei îl constituie prevederile art. 26, dispozitiile criticate fiind preluate, de principiu, în cuprinsul articolului amintit.

Cu privire la dispozitiile art. 26 din Legea nr. 122/2006, apreciază că sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor prezenti, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, conform încheierilor de sesizare, prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, si anume la data de 16 august 2006, a intrat în vigoare Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006. Potrivit art. 152 alin. (2) din legea mentionată, la aceeasi dată a fost abrogată Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România.

Prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, criticate de autorii exceptiilor, au fost preluate, în esentă, de art. 26 din Legea nr. 122/2006, care instituie o forma de protectie a străinilor si apatrizilor, denumită protectie subsidiară.

Prin Decizia Plenului nr. III din 31 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, Curtea Constitutională a statuat că, în cazul în care, după invocarea unei exceptii de neconstitutionalitate în fata instantelor judecătoresti, prevederea legală supusă controlului a fost modificată, Curtea Constitutională se pronuntă asupra constitutionalitătii prevederii legale, în noua sa redactare, numai dacă solutia legislativă din legea sau ordonanta modificată este, în principiu, aceeasi cu cea dinaintea modificării.

Având în vedere cele statuate de Curte în decizia amintită si identitatea de principiu dintre dispozitiile mentionate din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 si din

Legea nr. 122/2006, Curtea va lua în discutie, ca obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, care au următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 26

Protectia subsidiară

 

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul retumării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege:

1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; sau

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3. o amenintare serioasă, individuală, la adresa vietii sau integritătii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern ori international, dacă solicitantul face parte din populatia civilă."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin dispozitiilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor, precum si prevederilor art. 8 din (Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la respectarea vietii private si de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, cu o motivare similară si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale ca si în cauza de fată. Astfel, prin Decizia nr. 702 din 19 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006, Curtea. Constitutională a respins exceptia ca neîntemeiată. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutia si considerentele care au stat la baza pronuntării acelei decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Hua Xiaobin, Li Youying, Huang Yihua, Li Luyong în dosarele nr. 6.311/302/2006, nr. 9.198/302/2006, nr. 12.472/302/2006 si nr. 7.108/302/2006 (7.604/2005) ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti si de Wang Lumei, Xu Yian si Wang Jian Wu în dosarele nr. 2.712/4/2004 si nr. 2.383/302/2005 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 66

din 25 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă – procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Alina Manuela Tărus în Dosarul nr. 3.493/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Dezbaterile au avut ioc în sedinta publică din 14 decembrie 2006 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 16 ianuarie 2007. La acea dată, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată, solutionarea exceptiei a fost amânată pentru data de 17 ianuarie 2007, când, având în continuare nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 25 ianuarie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.493/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Alina Manuela Tărus, într-o cauză în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că acordarea dreptului ia concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si la indemnizatia lunară corespunzătoare este esentialmente conditionată de realizarea unui venit profesional supus impozitării, care trebuie obtinut pe o durată de cel putin 12 luni anterioare nasterii copilului. Astfel, fondurile necesare pentru acordarea indemnizatiei si a celorlalte prestatii sociale reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 se creează din acest impozit care se varsă la bugetul de stat.

Se poate concluziona că se stabileste un anumit cuantum al participării la formarea fondului, dar prestatia statului, care în mod evident este una corelativă, este totusi unică sub aspectul cuantumului. Asadar, statul român refuză să procedeze la o diferentiere, respectiv refuză să aplice un tratament diferit persoanelor ale căror situatii sunt în mod sensibil diferite, contributia lor la constituirea fondului nefiind una egală.

Mai mult, procedura de legiferare pe calea ordonantei de urgentă, menită să extemalizeze fondul constituit pentru plata acestei indemnizatii, de la bugetul asigurărilor sociale de stat la bugetul de stat, reprezintă un artificiu fiscal pentru a sustrage această indemnizatie din sfera prestatiilor sociale pe care statul ar fi avut obligatia evidentă să le coreleze cu sarcina fiscală.

Pe de altă parte, asigurarea protectiei unei categorii sociale, defavorizată din punct de vedere financiar prin venituri mici, nu se justifică în detrimentul sau prin anihilarea protectiei sociale a altor categorii de persoane. Dreptul la concediu si indemnizatia ce îl însoteste trebuie să reprezinte un sprijin pentru familie si o modalitate de conciliere a vietii de familie cu cea profesională, iar această finalitate trebuie atinsă, fără nicio distinctie, pentru toate familiile si pentru toate categoriile sociale. Evident că, prin prisma acestor deziderate, apare ca utopică pretentia Guvernului de a asigura sprijin si conciliere prin stabilirea unui cuantum unic al indemnizatiei, întrucât ambele notiuni se raportează strict la situatia concretă a fiecărei familii, iar aceste obiective nu pot fi atinse decât prin stabilirea unui cuantum care să se raporteze la veniturile fiecărui aspirant la concediu pentru cresterea propriului copil, astfel încât indemnizatia să poată constitui un veritabil suport, si nu desfiintarea dreptului însusi.

Asa fiind, dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 sunt neconstitutionale, prin raportare la art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 47 alin. (1) si la art. 53 din Constitutie, în ceea ce priveste fixarea sumei de 800 lei ca limită maximă a indemnizatiei.

Neconstitutionalitatea ordonantei rezidă si în lipsa argumentelor referitoare la situatia extraordinară si urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată, situatie care ar fi justificat adoptarea unei ordonante de urgentă. Astfel, simpla însiruire a cauzelor negative din sfera protectiei sociale raportate la absenta caracterului de risc social al cresterii copilului, imposibilitatea Guvernului de a găsi metode sau alternative pentru respectarea angajamentelor asumate, precum si grevarea bugetului asigurărilor sociale de stat nu reprezintă situatii extraordinare de natură a antrena o reglementare urgentă. Într-o societate sănătoasă si democratică, indemnizatia pentru cresterea copilului apartine sferei interesului public si reprezintă un element la fel de important precum pensiile, argumentele contradictorii expuse atât în preambulul ordonantei, cât si în nota de fundamentare fiind în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi.

Toate aceste considerente pun în discutie insecuritatea si instabilitatea socială generate de exercitarea în mod discretionar si aleatoriu a competentei delegate a Guvernului de a legifera.

În notele scrise depuse la dosarul instantei de fond, autorul exceptiei renuntă la invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, din expunerea de motive din preambulul celor două ordonante rezultă respectarea cerintei imperative prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie referitoare la situatiile exceptionale a căror reglementare nu poate fi amânată.

De asemenea, sustinerile privind pretinsa neconstitutionalitate a reglementărilor cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 prin raportare la prevederile constitutionale ale art. 16, 47, 53 si art. 126 alin. (6) sunt neîntemeiate. Chiar dacă valoarea impozitului datorat si retinut, potrivit legii, asupra veniturilor profesionale realizate în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, ce conditionează acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, poate să difere de la o persoană la alta, în raport de cuantumul veniturilor realizate, diferenta este rezonabilă si justificată de situatia obiectiv deosebită în care se află persoanele care realizează venituri mai mari fată de cele ale căror venituri sunt mai reduse si nu exclude posibilitatea instituirii unui regim juridic unic sub aspectul cuantumului indemnizatiei lunare.

În temeiul prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, legiuitorul are optiunea liberă de a stabili conditiile de acordare a protectiei cetătenilor prin măsuri de asistentă socială, perioada si cuantumul drepturilor aferente respectivelor măsuri, toate în raport cu resursele financiare având această destinatie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 nu contravin prevederilor constitutionale invocate, exceptia de neconstitutionalitate cu un atare obiect fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile consilierului juridic al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, si cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005.

Ulterior sesizării Curtii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 a fost aprobată prin Legea nr. 7/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 care prevede restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 115 alin. (4) referitoare la reglementarea ordonantelor de urgentă si ale art. 126 alin. (6) care reglementează controlul judecătoresc al actelor administrative ale autoritătilor publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate a fost ridicată într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ prin care s-a solicitat constatarea neconstitutionalitătii acestora, în baza art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cu privire la această modalitate de sesizare a Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 761 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, instanta de contencios constitutional a statuat că „legile si ordonantele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principală, prin actiune introdusă exclusiv în acest scop la instanta de judecată sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de exceptie, în valorificarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim.

Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei ordonante, care are legătură cu solutionarea cauzei. De altfel, chiar art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, dispozitie pe care autoarea exceptiei si-a întemeiat actiunea în fata instantei, prevede că „Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante introduce actiune ia instanta de contencios administrativ, însotită de exceptia de neconstitutionalitate." Mai mult, instanta de contencios administrativ are obligatia de a verifica, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dacă exceptia îndeplineste conditiile art. 29 alin. (1)-(3) din Legea nr! 47/1992 pentru a sesiza Curtea Constitutională, printre care si aceea ca exceptia să aibă legătură cu solutionarea cauzei pe fond.

Având în vedere cele de mai sus, Curtea retine că, atunci când obiect exclusiv al actiunii principale introduse la instanta de judecată este constatarea neconstitutionalitătii unei ordonante simple sau ordonante de urgentă a Guvernului, exceptia de neconstitutionalitate este transformată într-o veritabilă actiune, pierzându-si, astfel, natura sa de exceptie, înteleasă ca un mijloc de apărare care nu pune în discutie fondul pretentiei deduse judecătii.

Asadar, în cazul de fată, Curtea constată că actiunea principală, deci fondul cauzei, se identifică practic cu exceptia de neconstitutionalitate. În consecintă, Curtea retine că sesizarea sa a fost făcută în mod nelegal, cu încălcarea prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/1992 si ale art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 554/2004, si, ca atare, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, exceptie ridicată de Alina Manuela Tărus în Dosarul nr. 3.493/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2006 si la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si B*anca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2065

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2005 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie- mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 28 iunie 2006 si la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2005*).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfiha Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 107.


*) Anexele la scrisoarea părtii române nu se publică, fiind clasificate potrivit legii; în anexă se vor enumera doar obiectivele.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

Nr. 241.662 din 28 iunie 2006

 

Către domnul Raphael Alomar, guvernator, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Referitor la împrumutul nr. F/P 1.529 (2005) - Reabilitarea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundatii în perioada aprilie-mai 2005, regiunea Banat si judetele Timis si Caras-Severin -

amendarea acordului-cadru de împrumut1)

 

Stimate domn,

Ca urmare a solicitării noastre, BDCE a aprobat pentru România un împrumut în valoare de 8,8 milioane euro, având drept scop sprijinirea eforturilor Guvernului de refacere si consolidare a lucrărilor hidrotehnice afectate de inundatii în lunile aprilie-mai 2005 în regiunea Banat si judetele Timis si Caras-Severin.

În consecintă, au fost initial incluse în schema de finantare 12 obiective. Ca urmare a derulării procedurilor de achizitii, valoarea finală a contractelor s-a dovedit a fi sub valoarea initial estimată (5,65 milioane euro). Lucrările executate în cadrul contractelor semnate s-au finalizat si de aceea sumele rămase pot fi utilizate pentru finantarea altor două lucrări de investitii situate în aceeasi regiune si afectate în aceeasi perioadă (adică aprilie-mai 2005).

Având în vedere cele mai sus mentionate, vă transmitem atasat la prezenta anexa*) cuprinzând descrierea tehnică a celor două obiective de investitii propuse si vă rugăm respectuos să fiti de acord cu includerea celor două obiective din anexa atasată si cu extinderea datei de închidere din decembrie 2005 până în decembrie 2007.

 

Al dumneavoastră, sincer, Claudiu Doltu, secretar de stat

 


1) Traducere.

*) Anexa la scrisoare cuprinde informatii clasificate din anexele nr. 11/1 si H/2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.248/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii propuse a fi finantate în continuarea proiectului F/P 1.529/2005 „Lucrări de refacere în zona Banat", drept care se va proceda doar la enumerarea obiectivelor.

 

ANEXĂ

 

LISTA

obiectivelor propuse a beneficia de finantare din împrumutul în valoare de 8,8 milioane euro acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

1. Refacere linie de apărare râu Bârzava pe sectorul Ghertenis-Bocsa, judetul Caras-Severin;

2. Punerea în sigurantă dig mal stâng râu Bega, amonte Timisoara, judetul Timis.

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Domnului Stefan Petrescu,

director general,

Directia generală a finantelor publice externe

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti, România

Paris, 12 septembrie 2006

 

Subiect: F/P 1.529 (2005) - Reabilitarea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice afectate de inundatii în perioada aprilie-mai 2005, regiunea Banat, judetele Timis si Caras-Severin1)

Stimate domnule Petrescu,

Ca urmare a schimbului de informatii ce a avut loc între departamentele noastre în ultima perioadă, ne face plăcere să vă informăm că cele două subproiecte transmise spre analiză BDCE (subproiectele Ghertenis si pe Bega - în amonte de Timisoara) au fost analizate de departamentele noastre si sunt eligibile pentru finantarea BDCE din sumele împrumutului F/P 1.529 (2005).

În baza informatiilor comunicate pe 29 aprilie si 9 august 2006, completate prin comunicări ulterioare între departamentele noastre, BDCE confirmă faptul că investitiile suplimentare propuse sunt conforme cu obiectivele initiale ale proiectului, si anume prevenirea riscului iminent de inundatii în regiunea Timis în perioada inundatiilor din primăvara lui 2005 prin executarea unor lucrări de mici dimensiuni cu caracter de urgentă. De aceea, investitiile suplimentare propuse sunt eligibile pentru finantarea BDCE prin utilizarea sumei rămase din transa a doua (254.780 euro) si economiile în valoare de 2,9 milioane euro care au rezultat din implementarea satisfăcătoare a obiectivelor initiale ale proiectului, asa după cum a evidentiat ultima misiune tehnică a BDCE.

 

Al dumneavoastră, sincer,

Thierry Poirel

Director general, împrumuturi

 


1) Traducere.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ion Serpe din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Serpe se eliberează din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Daniel lliescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel lliescu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor formularelor utilizate pentru declararea stocurilor

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase si alte produse agroalimentare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de strategii agroalimentare nr. 82.130 din 25 ianuarie 2007,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelele formularelor pentru declaratiile privind stocurile de zahăr, izoglucoză si fructoză, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelele formularelor pentru declaratiile privind stocurile de produse agroalimentare, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sucursalele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură judetene si a municipiului Bucuresti asigură necesarul de formulare, pe care le difuzează către operatorii economici interesati, pe baza cererilor depuse de către acestia.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 9 februarie 2007.

Nr. 72.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DECLARATII

privind stocurile de zahăr, izoglucoză si fructoză

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a